Кількість абзаців - 41 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України ''Про Антимонопольний комітет України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"  
2. Про внесення змiн i доповнень до Закону України   -1- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Із назви Закону слово "і доповнень" виключити.  
Враховано    
3. "Про Антимонопольний комiтет України"      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. I. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N50, ст.472) такi змiни i доповнення:      I. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472) такі зміни:  
6. 1. Статтi 1 i 3 викласти у такiй редакцiї:       
7. "Стаття 1. Антимонопольний комiтет України   -2- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Антимонопольний комітет України Антимонопольний комітет України є органом державної влади, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності".  
Враховано   1. Статтю 1 викласти в такій редакції: " Стаття 1. Антимонопольний комітет України  
8. Антимонопольний комiтет України є центральним органом виконавчої влади iз спецiальним статусом, метою дiяльностi якого є забезпечення державного захисту конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi";   -3- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У статті 1 слова "...із спеціальним статусом" виключити.  
Враховано   Антимонопольний комітет України є органом державної влади, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності". 2. Статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного комітету України Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України. Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність".  
    -4- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Статтю 1 викласти у слідуючій редакції: "Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності".  
Враховано частково редакційно   
    -5- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Підзвітність та підпорядкування Антимонопольного комітету України Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України. Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність".  
Враховано    
9. "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комiтету України   -6- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 3 в частині "Основними завданнями Антимонопольного комітету є: доповнити словами:" здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства" і далі за текстом; В частині "контроль за економічною концентрацією" пропонуємо вилучити.  
Враховано частково   3. Статтю 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комiтету України  
10. Основними завданнями Антимонопольного комiтету України є запобiгання, виявлення i припинення порушень антимонопольного законодавства, контроль за економiчною концентрацiєю, сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї".   -7- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. Терміни "товар", "ринок товару (товарний ринок)", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "конкуренція", "монопольне становище", "суб'єкт господарювання" та "інформація" вживаються у цьому Законі у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". Термін "органи влади" вживається у значенні терміну "органи державної влади", визначеному у Законі України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".  
Враховано   Основними завданнями Антимонопольного комiтету України є: здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства; запобігання, виявлення i припинення порушень антимонопольного законодавства; контроль за економічною концентрацією; сприяння розвитку добросовісної конкуренції". 4. Статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. Терміни "товар", "ринок товару (товарний ринок)", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "конкуренція", "монопольне становище", "суб'єкт господарювання" та "інформація" вживаються у цьому Законі у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності". Термін "органи влади" вживається у значенні терміну "органи державної влади", визначеному Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".  
11. 2. У частині другій статті 6 слово "два" замінити словом "три".   -8- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України Антимонопольний комітет України відповідно до покладених на нього завдань: - контролює дотримання антимонопольного законодавства у процесі економічної концентрації, зокрема, при створенні, реорганізації, ліквідації суб'єктів господарювання, створенні об'єднань підприємств, вступі одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, оренді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, набуття будь-яким іншим способом контролю господарської діяльності; - контролює дотримання антимонопольного законодавства при здійсненні господарської діяльності суб'єктами господарювання та при реалізації повноважень органами державної влади, визначеними законом, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю щодо суб'єктів господарювання; - розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень; - звертається до суду чи арбітражного суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину; - дає рекомендації та вносить пропозиції органам державної влади та установам, органам місцевого самоврядування та суб'єктам господарювання і їх об'єднанням щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушень антимонопольного законодавства; - дає рекомендації органам державної влади, визначеним законом, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання щодо припинення дій, що містять ознаки порушень антимонопольного законодавства, усунення причин цих порушень і умов, що їм сприяють, а після припинення порушення - про вжиття заходів по усуненню наслідків цих порушень у визначені Комітетом строки; - бере участь у розробці та вносить у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки; - бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці і реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України; - узагальнює практику застосування антимонопольного законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення; - затверджує кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень; - розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням антимонопольного законодавства; - систематично інформує населення України про свою діяльність; - здійснює інші дії в межах повноважень з метою контролю за дотриманням антимонопольного законодавства".  
Враховано   8. Статтю 9 викласти в такій редакції:  
    -9- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 8 викласти в такій редакції: "Антимонопольний комітет України в межах наданої йому компетенції має право: визначати межі товарного ринку, а також монопольне становище підприємців на ньому; видавати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання рішення про припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення початкового становища, про примусовий поділ монопольних утворень; видавати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю обов'язкові для виконання рішення про скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про припинення порушень і розірвання укладених ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству, забороняти або дозволяти створення монопольних утворень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, а також суб'єктами господарювання; вносити у відповідні органи державної влади обов'язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними антимонопольного законодавства; накладати штрафи, застосовувати інші санкції у випадках, передбачених законом; приймати нормативно-правові акти відповідно до його компетенції, зокрема, з питань антиконкурентних узгоджених дій, зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку, дискримінації органами державної влади, визначеними законом, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, провадження у заявах про надання дозволу на економічну концентрацію суб'єктів господарювання, контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання, провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства, відповідальності за порушення антимонопольного законодавства, порядку виконання, перевірки, перегляду та оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, а також недобросовісної конкуренції, обов'язкові для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, контролювати їх виконання, надавати роз'яснення щодо їх застосування; здійснювати інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України. Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України у сфері державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, передбачених частиною першою цієї статті, не допускається".  
Враховано    
12. 3. У статтi 9:   -10- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Ст. 9 викласти в такій редакції: "Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років. Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови. Голова Антимонопольного комітету України після закінчення строку повноважень продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови. Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язків та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комiтету України має право заявити про свою відставку Президентові України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України. Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився. Голова Антимонопольного комітету України: спрямовує діяльність Антимонопольного комітету України; вносить у Верховну Раду України за погодженням з Президентом України подання про надання згоди щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України; розподіляє обов'язки між заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України; подає Антимонопольному комітету України на затвердження кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень; є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України; здійснює відповідно до законодавства прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону; утворює тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету; видає обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти; представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями підприємців чи громадян; здійснює інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України. Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету. Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом".  
Враховано   "Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України  
13. а) частини першу - шосту викласти у такiй редакцiї:      Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років. Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови. Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язків та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України. Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився. Голова Антимонопольного комітету України: очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність; вносить Президенту України подання щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України; розподіляє обов'язки між заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України; подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень; є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України; здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону; утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету; видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;  
14. "Голова Антимонопольного комiтету України призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк повноважень Голови Антимонопольного комiтету України становить сiм рокiв. Голова Антимонопольного комiтету України пiсля закiнчення строку повноважень продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови Голова Антимонопольного комiтету України може бути звiльнений з посади за його бажанням, а також у разi вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язкiв та у зв'язку з неможливiстю виконання обов'язкiв за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комiтету України має право заявити про свою вiдставку Президентовi України. Вiдставка Голови Комiтету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комiтету України. Питання про звiльнення Голови Антимонопольного комiтету України вирiшує Президент України за згодою Верховної Ради України. Замiсть Голови Антимонопольного комiтету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився". б) у частинi восьмiй: в абзацi третьому слова "у Верховну Раду України подання" замiнити словами "Прем'єрмiнiстру України пропозицiї"; абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:      представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями підприємців чи громадян; здійснює інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України. Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету. Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом".  
15. "подає Антимонопольному комiтету України на затвердження погоджений з Мiнiстерством фiнансiв України кошторис доходiв i видаткiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень".   -11- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Перший абзац ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Голова Антимонопольного комітету призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України";. редакційно (суперечить п/п.24 ст.85 Конституції України)  
Враховано частково    
16. .   -12- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Другий абзац ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Термін повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років. Після закінчення встановленого терміну, Голова Антимонопольного комітету продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови". У четвертому абзаці ст.9. в частині "заявити про свою відставку Президентові України", слова "Президентові України" вилучити та замінити словами "Верховній Раді України". П'ятий абзац ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Питання про звільнення з посади Голови антимонопольного комітету України вирішує Верховна Рада України за згодою Прем'єр-міністра України".  
Враховано    
    -13- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Другий абзац частини восьмої ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції:" очолює та спрямовує діяльність Антимонопольного комітету України". У третьому абзаці частини восьмої ст.9 після слова "вносить" додати слова "пропозиції Прем'єр-міністру України стосовно призначення…" і далі за текстом.  
Враховано    
    -14- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П'ятий абзац частини восьмої ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції: "подає на затвердження Антимонопольному комітету України погоджений…" і далі за текстом. У сьомому абзаці частини восьмої ст. 9 слова "відповідно до законодавства України" пропонуємо перенести в кінець абзацу після слів "його територіальних відділень".  
Враховано    
    -15- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абзац восьмий частини восьмої ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції:" утворює тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету та призначає їх голів після затвердження на пленарних засіданнях обласних Рад для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань, які відносяться до компетенції Комітету";  
   
    -16- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абзац дев'ятий частини восьмої ст. 9 пропонуємо викласти у наступній редакції: "видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти внутрішнього розпорядку, які є обов'язковими для працівників Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень".  
Враховано редакційно    
    -17- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абзац одинадцятий частини восьмої ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції: " здійснює інші повноваження, що передбачені законодавством України". Абзац дванадцятий частини восьмої ст.9 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Голова Антимонопольного комітету не рідше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету".  
Враховано    
    -18- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 9 речення "строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років" виключити.  
Відхилено    
    -19- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У статті 9: ч. 1 викласти в такій редакції: "Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду і звільнюється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України"; ч.5 виключити; абзац 2 ч.8 викласти в такій редакції: "...вносить Президенту України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України"; абзац 5 ч.8 викласти в такій редакції: "подає Антимонопольному комітету України на затвердження погоджений з Комітетом з питань бюджету кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень".  
Враховано частково    
17. 4. Статтю 10 доповнити новою частиною першою такого змiсту:      "Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України Заступників Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених за поданням Голови Антимонопольного комітету України призначає на посади та звільняє з посад Президент України за згодою Верховної Ради України. Заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень. У разі відсутності заступників обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України".  
18. "Заступникiв Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених призначає на посаду та звiльняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-мiнiстра України та пропозицiєю Голови Антимонопольного комiтету України". У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою.   -20- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Заступників Голови Антимоно-польного комiтету України з числа державних уповноважених за поданням Голови Антимонопольного комітету України призначає на посади та звільняє з посад Президент України за згодою Верховної Ради України. Заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень. У разі відсутності заступників обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України".  
Враховано    
    -21- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
У абз.1 статті 10 після слів "призначає на посаду та звільняє з посади", слова "Президент України" вилучити та замінити словами "Верховна Рада України". редакційно  
Враховано частково    
    -22- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Ч.1 ст.10 викласти в такій редакції: "Заступників Голови Антимонополь-ного комітету України з числа державних уповноважених призначає на посаду та звільнює з посади Верховна Рада України за поданням Голови Антимонопольного комітету України".  
   
19. 5. У статтi 11: а) частину першу викласти у такiй редакцiї:   -23- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 11 викласти в такій редакції: "державні уповноважені антимонопольного комітету україни за поданням голови антимонопольного комітету україни призначаються на посади та звільняються з посад президентом україни за згодою верховної ради україни строк повноважень державних уповноважених антимонопольного комітету україни становить сім років. після закінчення строку повноважень державний уповноважений антимонопольного комітету україни продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого. замість державного уповноваженого, який достроково вибув зі складу комітету, має бути призначено нового державного уповноваженого на термін, що залишився. державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на два терміни підряд. державним уповноваженим може бути громадянин україни, який досяг 30 років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше 5 років протягом останніх 10 років. державні уповноважені є членами антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу. Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України.  
Враховано   Державні уповноважені Антимонопольного комітету України за поданням Голови Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України становить сім років. Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого. Замість державного уповноваженого, який достроково вибув зі складу Комітету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився. Державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на два строки підряд. Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років. Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу. Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України".  
20. "Державнi уповноваженi Антимонопольного комiтету України призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єрмiнiстра України та пропозицiєю Голови Антимонопольного комiтету України. Строк повноважень державних уповноважених становить сiм рокiв, за винятком випадку, передбаченого частиною восьмою цiєї статтi"; б) доповнити статтю новими частинами другою та третьою такого змiсту: "Державний уповноважений Антимонопольного комiтету України пiсля закiнчення строку повноважень продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого. Замiсть державного уповноваженого, який достроково вибув зi складу Комiтету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився".       
21. У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;       
22. Доповити статтю частиною восьмою такого змісту: "Строк повноважень Голови та державних уповноважених Антимонопольного комiтету України, призначених після закінчення строку повноважень першого складу Антимонопольного комiтету України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N3774-XII, починається з 1 липня 2001 року i закінчується: трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника Голови Комітету, - 1 липня 2004 року; чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох заступників Голови Комітету, - 1 липня 2006 року;   -24- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В частині першій ст.11 слова "Президентом України" пропонуємо вилучити і замінити словами "Верховною Радою України". редакційно  
Враховано частково   11. У статті 12: у частинах першій та четвертій слова "у Республіці Крим" замінити словами "в Автономній Республіці Крим"; частину п'яту після слова "відділення" доповнити словами "особа, яка виконує його обов'язки".  
    -25- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Частини сьому та восьму ст.11 пропонуємо вилучити, так як це не є нормою закону.  
Враховано    
    -26- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Перший абзац частини дев'ятої ст.11 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова, який призначається на посаду Головою Антимонопольного комітету України тільки після затвердження на пленарних засіданнях обласної Ради". Заступник голови територіального відділення призначається Головою Комітету за поданням голови територіального відділення та затвердженням на пленарних засіданнях обласної Ради". ність голів територіальних відді-лень АМКУ при прийнят ті рішень.  
   
23. Голови та трьох державних уповноважених, у тому числi першого заступника Голови Комiтету, - 1 липня 2008 року".   -27- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Другий абзац частини 9 ст.11 пропонуємо викласти у наступній редакції: "Голова територіального відділен ня Антимонопольного комітету України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Антимонопольного комітету України та затвердженням на пленарних засіданнях місцевими Радами".  
  12. У частині другій статтi 13: абзац третій викласти в такій редакції: "переглядає рішення державних уповноважених, адміністративних колегій, голів територіальних відділень Комітету "; у абзаці четвертому слова "схвалює найважливіші" замінити словом "приймає"; абзац п'ятий після слова "розглядає" доповнити словами "та затверджує"; доповнити частину новим абзацом такого змісту: "розглядає iншi питання, віднесені до компетенції Антимонопольного комітету України." 13. Частину першу статті 14 після слів "антимонопольного законодавства" доповнити словами "та інших питань, віднесених до повноважень Комітету". 14. Статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Права та обов'язки державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України Державний уповноважений Антимонопольного комітету України для реалізації завдань, покладених на Комітет, має право: безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, якщо інше не передбачено законом; вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян; вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу інформацію; залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами і об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій; складати протоколи про адміністративні правопорушення; відповідно до розподілу обов'язків розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства, заяви та справи про економічну концентрацію та приймати рішення за результатами розгляду; розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства; представляти Комітет та його територіальні відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді; уповноважувати працівників апарату Комітету та працівників територіальних відділень здійснювати окремі повноваження, передбачені абзацами другим - шостим частини першої цієї статті. Державний уповноважений, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний: виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим при реалізації своїх повноважень; направляти органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб'єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами антимонопольного законодавства України. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, особа, яка виконує його обов'язки, мають права, передбачені абзацами другим-восьмим частини першої цієї статті, а також мають право представляти територіальне відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді. Голова територіального відділення може уповноважувати своїх заступників здійснювати окремі повноваження, передбачені у частині третій цієї статті. Голова територіального відділення, особа, яка виконує його обов'язки, можуть уповноважувати працівників територіального відділення здійснювати повноваження, передбачені в абзацах другому - шостому частини першої цієї статті. Без згоди Антимонопольного комітету України державний уповноважений, голова територіального відділення не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю. Робота за сумісництвом державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також здійснення ними підприємницької діяльності забороняється".  
    -28- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Частину дев'яту ст.11 доповнити абзацами наступного змісту: "Територіальні відділення Антимонопольного комітету України не рідше одного разу на рік звітують перед органами місцевого самоврядування про діяльність територіальних відділень"; "Територіальні відділення Антимонопольного комітету України звітують перед органами місцевого самоуправління про регулювання діяльності суб'єктів природних монополій. Перелік підприємств природних монополій затверджується на пленарних засіданнях міськими Радами".  
   
    -29- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
У ч.1 статті 11 речення "Строк повноважень державних уповноваже-них становить сім років, за винятком випадку, передбаченого частиною восьмою цієї статтi" виключити.  
Відхилено    
    -30- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У статті 11: ч.1 залишити в діючій редакції; ч.8 викласти в такій редакції: "Строк повноважень Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України встановлюється сім років".  
Враховано частково    
    -31- Черняк В.К. (в.о. № 153)
у частинах першій та четвертій слова "у Республіці Крим" замінити словами "в Автономній Республіці Крим"; частину п'яту після слова "відділення" доповнити словами "особа, яка виконує його обов'язки".  
Враховано    
24. 6. Частину другу статтi 13 доповнити абзацом такого змiсту: "здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством".   -32- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Четвертий абзац ст.13 пропонуємо викласти у наступній редакції: "переглядає рішення державних уповноважених або адміністративних колегій Комітету за поданням Голови Комітету".  
Враховано   15. У статті 18: у частині першій слова "законодавством України про працю" замінити словом "законом"; частину третю виключити. У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою. У частині третій слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
    -33- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П'ятий абзац ст.13 пропонуємо викласти у наступній редакції: "затверджує відомчі нормативні акти, що є обов'язковими для реєстрації в Міністерстві юстиції, а в разі видання нормативних актів територіального характеру - після затвердження на пленарних засіданнях місцевих Рад, видання яких належить до повноважень Антимонопольного комітету України, розглядає пропозиції стосовно змін законодавства України за результатами узагальнення практики застосування антимонопольного законодавства"; редакційно  
Враховано частково    
    -34- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
У шостому абзаці ст.13 після слова "розглядає" слід додати "та затверджує";  
Враховано    
    -35- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Десятий абзац ст.13 пропонуємо викласти у наступній редакції: "здійснює інші повноваження, які відносяться до його компетенції та передбачені законодавством України".  
Враховано частково    
    -36- Черняк В.К. (в.о. № 153)
До статті 13: абзац третій викласти в такій редакції: "переглядає рішення державних уповноважених, адміністративних колегій, голів територіальних відділень Комітету "; у абзаці четвертому слова "схвалює найважливіші" замінити словом "приймає"; абзац п'ятий після слова "розглядає" доповнити словами "та затверджує"; доповнити частину новим абзацом такого змісту: "розглядає iншi питання, віднесені до компетенції Антимонопольного комітету України."  
Враховано    
    -37- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину першу статті 14 після слів "антимонопольного законодавства" доповнити словами "та інших питань, віднесених до повноважень Комітету".  
Враховано    
    -38- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 16 викласти в такій редакції: "Державний уповноважений Антимонопольного комітету України для реалізації завдань, покладених на Комітет, має право: безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, якщо інше не передбачено законом; вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян; вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу інформацію; залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами і об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій; складати протоколи про адміністративні правопорушення; відповідно до розподілу обов'язків розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства та приймати рішення за результатами розгляду; розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства; представляти Комітет та його територіальні відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді; уповноважувати працівників апарату Комітету та працівників територіальних відділень здійснювати окремі повноваження, передбачені абзацами другим - шостим частини першої цієї статті. Державний уповноважений, голова територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язаний: - виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим при реалізації своїх повноважень; - направляти відповідним державним органам подання щодо порушень посадовими особами антимонопольного законодавства України. Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України, особа, яка виконує його обов'язки, мають права, передбачені абзацами другим-восьмим частини першої цієї статті, а також має право представляти територіальне відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді. Голова територіального відділення може уповноважувати своїх заступників здійснювати окремі повноваження, передбачені у частині третій цієї статті. Голова територіального відділення, особа, яка виконує його обов'язки можуть уповноважувати працівників територіального відділення - здійснювати повноваження, передбачені в абзацах другому - шостому частини першої цієї статті. Без згоди Антимонопольного комітету України державний уповноважений, голова територіального відділення не може входити до складу комісій, комітетів та інших утворень, що формуються органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю. Робота за сумісництвом, державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також здійснення ними підприємницької діяльності забороняється".  
Враховано    
25. 7. Частину третю статтi 18 викласти у такiй редакцiї:   -39- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 18: у частині першій слова "законодавством України про працю" замінити словом "законом"; частину третю виключити. У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою. У частині третій слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано   16. У частині другій статті 19 слова "за винятком випадків, передбачених чинним законодавством" виключити. 17. Статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю. Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по запобіганню порушенням антимонопольного законодавства. Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України рішення, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати згоду Комітету на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, створення об'єднань підприємств, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання у випадках, передбачених законодавством про Антимонопольний комітет України." 18. Статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Повідомлення про порушення антимонопольного законодавства Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов'язані передавати Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушення антимонопольного законодавства. 19. У частині другій статті 23 слова "громадян, підприємців" замінити словами "фізичних та юридичних осіб". 20. У статті 24: у частині другій слова "на підприємців" виключити; частину третю виключити. У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою. Частину третю викласти в такій редакції: "Антимонопольний комітет України публікує в засобах масової інформації повідомлення про прийняті рішення та свою діяльність". 21. Абзаци третій-п'ятий статті 25 замінити абзацами третім - шостим такого змісту: "стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; припинення суб'єктами господарювання порушення антимонопольного законодавства; зобов'язання виконати рішення Антимонопольного комітету України; з інших підстав, передбачених законом".  
26. "Державних уповноважених Антимонопольного комiтету України звiльняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-мiнiстра України та пропозицiєю Голови Антимонопольного комiтету України".   -40- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Частину третю статті 18 викласти у наступній редакції: "Державних уповноважених Антимонопольного комітету України звільняє з посади Верховна Рада України за поданням Прем'єр-міністра України та пропозицією Голови Антимонопольного комітету";. редакційно в ч.1 ст.11  
Враховано частково   22. Статтю 27 викласти в такій редакції:  
    -41- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частину 3 статті 18 залишити в діючій редакції.  
Відхилено    
    -42- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У частині другій статті 19 слова "за винятком випадків, передбачених чинним законодавством" виключити.  
Враховано    
    -43- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, місцевого та адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють з органами державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю. Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі щодо запобігання порушенням антимонопольного законодавства. Органи державної влади, визначені законом, органи місцевого самоврядування та органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України рішення, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати згоду Комітету на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, створення об'єднань підприємств, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання у випадках передбачених законодавством про Антимонополь-ний комітет України."  
Враховано    
    -44- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Повідомлення про порушення антимонопольного законодавства Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов'язані передавати Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушення антимонопольного законодавства.  
Враховано    
    -45- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У частині другій статті 23 слова "громадян, підприємців" замінити словами "фізичних та юридичних осіб".  
Враховано    
    -46- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 24: у частині другій слова "на підприємців" виключити; частину третю виключити. У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною третьою. Частину третю викласти в такій редакції: "Антимонопольний комітет України публікує у засобах масової інформації повідомлення про прийняті рішення та свою діяльність".  
Враховано    
    -47- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Абзаци третій-п'ятий статті 25 замінити абзацами третім-шостим такого змісту: "стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; припинення суб'єктами господарювання порушення антимонопольного законодавства; чи зобов'язання виконати рішення Антимонопольного комітету України; з інших підстав, передбачених законом".  
Враховано    
27. 8. Статтю 27 викласти у такiй редакцiї:      "Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матерiально-побутового та іншого забезпечення  
28. "Стаття 27. Структура, гранична чисельнiсть, штатний розпис, умови оплати працi, матерiально-побутового та iншого забезпечення      Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.  
29. Структура, гранична чисельнiсть працiвникiв, штатний розпис Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень затверджуються Головою Антимонопольного комiтету України в межах видаткiв згiдно з кошторисом. Штатний розпис Антимонопольного комiтету України та загальна гранична чисельнiсть працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень погоджуються з Мiнiстерством фiнансiв України.   -48- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції: "Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків".  
Враховано   За посадою, умовами оплати праці, матерiально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, соціальних гарантій Голова Антимонопольного комiтету України прирівнюється до міністрів; перший заступник Голови - до перших заступників міністрів; заступники Голови та державні уповноважені Антимонопольного комiтету України - до заступників міністрів; інші працівники центрального апарату Антимонопольного комiтету України - до відповідних категорій спеціалістів міністерств; голова територіального відділення Антимонопольного комiтету України в Автономній Республіці Крим i його заступники - відповідно до заступника Голови Ради Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; голови обласних, Київського та Севастопольського міських територiальних вiддiлень Антимонопольного комітету України - відповідно до заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступники голів територiальних вiддiлень в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно до начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; інші працівники територіальних відділень - відповідно до спеціалістів міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Посадові оклади працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються на тридцять відсотків вище відповідних окладів державних службовців.  
30. За посадою, умовами оплати працi, матерiально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, соцiальних гарантiй в межах коштiв, передбачених кошторисом доходiв i витрат Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, Голова Антимонопольного комiтету України прирiвнюється до мiнiстрiв; перший заступник Голови - до перших заступникiв мiнiстрiв; заступники Голови та державнi уповноваженi Антимонопольного комiтету України - до заступникiв мiнiстрiв; iншi працiвники центрального апарату Антимонопольного комiтету України - до вiдповiдних категорiй працiвникiв мiнiстерств; голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України в Автономнiй Республiцi Крим i його заступники - вiдповiдно до вiце-прем'єр-мiнiстра та мiнiстрiв Автономної Республiки Крим; голови обласних, Київського та Севастопольського мiських територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України - вiдповiдно до заступникiв голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй; заступники голiв територiальних вiддiлень в областях, мiстах Києвi та Севастополi - вiдповiдно до начальникiв управлiнь, самостiйних вiддiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй; iншi працiвники територiальних вiддiлень - до вiдповiдних працiвникiв мiнiстерств Автономної Республiки Крим, управлiнь, самостiйних вiддiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.   -49- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Частини 2 та 3 статті 27 залишити в діючій редакції.  
Відхилено   Умови оплати праці працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень встановлюються Кабінетом Мiнiстрiв України відповідно до закону".  
    -50- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Доповнити ст.27 новою частиною такого змісту: "Посадові оклади працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються на 30 відсотків вище відповідних окладів державних службовців".  
Враховано    
31. Умови оплати працi працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".      23. У статті 28: частини першу-третю замінити частинами першою-п'ятою такого змісту:  
32. 9. У статтi 28:      23. У статті 28: частини першу-третю замінити частинами першою-п'ятою такого змісту:  
33. частини першу та другу замiнити трьома частинами такого змiсту: "Фiнансування Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, коштiв вiд сплати зборiв за подання заяв про надання згоди на створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю суб'єктiв господарювання, коштiв, що надходять вiд сплати штрафiв i пенi, доходiв вiд видавничої дiяльностi, iнших позабюджетних коштiв. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, у тому числi мiнiмальний розмiр фонду оплати працi їх працiвникiв, щорiчно встановлюється Верховною Радою України пiд час затвердження державного бюджету.   -51- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У статті 28: частини першу-третю замінити частинами першою-п'ятою такого змісту: "Фінансування Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі розмір фонду оплати праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження державного бюджету. Фінансування витрат на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень відбувається шляхом перерахування Головним управлінням Державного казначейства України на їх поточні бюджетні рахунки коштів загального фонду державного бюджету, відповідно до нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встановлюється Верховною Радою України під час затвердження державного бюджету на черговий рік. Кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету на спеціальний рахунок, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у порядку і межах, визначених законом про державний бюджет. Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі обсяг асигнувань на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, матеріально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, забезпечення соціальних гарантій та розмір фонду оплати праці працівників Комітету та його територіальних відділень затверджується Антимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України". У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною шостою.  
Враховано   Кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету на спеціальний рахунок, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у порядку та в межах, визначених законом про державний бюджет. Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі обсяг асигнувань на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, матеріально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, забезпечення соціальних гарантій та розмір фонду оплати праці працівників Комітету та його територіальних відділень затверджується Антимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України". У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною шостою.  
34. Кошторис доходiв i видаткiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, у тому числi загальний розмiр фонду оплати працi, соцiально-побутового та матерiально-технiчного забезпечення працiвникiв Комiтету та його територiальних вiддiлень, погоджений з Мiнiстерством фiнансiв України, затверджується Антимонопольним комiтетом України за поданням Голови Антимонопольного комiтету України". У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою.   -52- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В частині першій ст.28 після слів "за рахунок коштів державного бюджету", слова "коштів від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, коштів, що надходять від сплати штрафів і пені, доходів від видавничої діяльності, інших позабюджетних коштів" пропонуємо вилучити, так як це є нормою закону про бюджетну систему. Частини третю, четверту та п'яту статті 28 пропонуємо вилучити, так як це не є нормами Закону. Відповідно до п.12 ст.92 Конституції України питання організації діяльності органів виконавчої влади вирішуються виключно законами України.  
  24. Статтю 29 доповнити новими частинами другою - п'ятою такого змісту:  
    -53- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У статті 28 частину 3 викласти в такій редакції: "Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі загальний розмір фонду оплати праці, соціально-побутове та матеріально-технічне забезпечення працівників Комітету та його територіальних відділень, погоджений з Комітетом з питань бюджету, затверджується Антимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України"; частину 5 викласти в такій редакції: "Транспортними і матеріально-технічними засобами Антимонопольний комітет України забезпечується за рахунок державного бюджету України".  
Враховано частково    
35. 10. Статтю 29 доповнити частинами другою - п'ятою такого змiсту:      "Життя i здоров'я працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органів", підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на суму п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою.  
36. "Життя i здоров'я працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, службовi обов'язки яких полягають у безпосередньому виконаннi функцiй, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв", пiдлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштiв державного бюджету на суму п'ятирiчної заробiтної плати за їхньою останньою посадою.   -54- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 29 пропонуємо вилучити.  
  У разі заподіяння зазначеним особам у зв'язку з виконанням службових обов'язків каліцтва, поранення, контузії, травми, захворювання чи іншого стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, їм виплачується страхова сума у розмірі від річної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності), а у разі загибелі (смерті) працівника внаслідок тілесного чи іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, сім'ї загиблого виплачується страхова сума у розмірі п'ятирічної заробітної плати за його останньою посадою.  
37. У разi заподiяння зазначеним особам у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв калiцтва чи iншого стiйкого ушкодження здоров'я, що виключає можливiсть продовження професiйної дiяльностi, їм виплачується страхова сума у розмiрi вiд рiчної до п'ятирiчної заробiтної плати за їхньою останньою посадою (залежно вiд ступеня втрати працездатностi), а у разi загибелi (смертi) працiвника внаслiдок тiлесного чи iншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням службових обов'язкiв, сiм'ї загиблого виплачується страхова сума у розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за його останньою посадою.   -55- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину другу статті 29 після слова "каліцтва" доповнити словами "поранення, контузії, травми, захворювання".  
Враховано   Збитки, завдані знищенням або пошкодженням майна працівнику Антимонопольного комітету України чи працівнику територіального відділення або членам його сім'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.  
38. Збитки, завданi знищенням чи пошкодженням майна працiвнику Антимонопольного комiтету України та його територiального вiддiлення чи членам його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, вiдшкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.      Порядок та умови обов'язкового державного страхування i перелік посад, які підлягають обов'язковому державному страхуванню, визначаються Кабінетом Міністрів України". 25. Доповнити Закон новою статтею 291 такого змісту: "Стаття 291. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості (ліквідація підприємства установи, організації) їм надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони зараховуються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету України за посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця. На період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України зберігається середньомісячний заробіток, але не більше одного року. Порядок виплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України. Положення цієї статті застосовуються, якщо вони не погіршують рівень соціальних гарантій, які випливають із статті 27 цього Закону". 27. У статті 30 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Президентом України". 28. У тексті Закону слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади", "органи місцевого та реґіонального самоврядування" в усіх відмінках замінити словами "органи влади, органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках; слова "місцеві Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінити словами "місцеві ради" у відповідних відмінках; слова "чинне законодавство", "чинне законодавство України" у всіх відмінках замінити словами "законодавство", "законодавство України" у відповідних відмінках; слова "підприємець", "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках; слова "підприємці", "господарюючі суб'єкти" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках; слова "державна виконавча влада" в усіх відмінках замінити словами "виконавча влада" у відповідних відмінках.  
39. Порядок та умови обов'язкового державного страхування i перелiк посад, якi пiдлягають обов'язковому державному страхуванню, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".   -56- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Доповнити Закон новою статтею 291 такого змісту: "Стаття 291. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації) їм надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони зараховуються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету України, що відповідає їхньому професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця. На період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України щомісяця зберігається вісімдесят п'ять відсотків середньої заробітної плати, але не більше одного року. Порядок виплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України. Положення цієї статті застосовуються, якщо вони не погіршують рівень соціальних гарантій, які випливають із статті 27 цього Закону".  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Абзац восьмий частини першої статті 16 набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3. Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України, призначених після закінчення строку повноважень першого складу Антимонопольного комітету України, затвердженого Постановою Верховної Ради України N3774 від 23 грудня 1993 року, починається з 1 липня 2001 року і становить: для трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника Голови Комітету, - три роки; для чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох заступників Голови Комітету, - п'ять років; для Голови та трьох державних уповноважених, у тому числi першого заступника Голови Комiтету, - сім років.  
    -57- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У статті 30 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Президентом України".  
Враховано    
    -58- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У тексті Закону слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади", "органи місцевого та реґіонального самоврядування" у всіх відмінках замінити словами "органи державної влади, визначені законом, та органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках; слова "місцеві Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінити словами "місцеві ради" у відповідних відмінках; слова "чинне законодавство", "чинне законодавство України" у всіх відмінках замінити словами "законодавство", "законодавство України" у відповідних відмінках; слова "підприємець", "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках; слова "підприємці"", "господарюючі суб'єкти" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках; слова "державна виконавча влада" у всіх відмінках замінити словами "виконавча влада" у відповідних відмінках.  
Враховано    
40. II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.   -59- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Доповнити Закон Прикінцевими положеннями: " ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Абзац восьмий частини першої статті 16 набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3. Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України, призначених після закінчення строку повноважень першого складу Антимонопольного комітету України, затвердженого Постановою Верховної Ради України N3774 від 23 грудня 1993 року, починається з 1 липня 2001 року і становить: для трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника Голови Комітету, - три роки; для чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох заступників Голови Комітету, - п'ять років; для Голови та трьох державних уповноважених, у тому числi першого заступника Голови Комiтету, - сім років".  
Немає висновку   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Абзац восьмий частини першої статті 16 набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3. Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України, призначених після закінчення строку повноважень першого складу Антимонопольного комітету України, затвердженого Постановою Верховної Ради України N3774 від 23 грудня 1993 року, починається з 1 липня 2001 року і становить: для трьох державних уповноважених, у тому числі одного заступника Голови Комітету, - три роки; для чотирьох державних уповноважених, у тому числі двох заступників Голови Комітету, - п'ять років; для Голови та трьох державних уповноважених, у тому числi першого заступника Голови Комiтету, - сім років.