Кількість абзаців - 253 Таблиця поправок


Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. (14.03.2001) (доопрацьований)       
2. Вноситься народним депутатом України Н.ВІТРЕНКО       
3. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
4. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні      Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні  
5. Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин в питаннях оцінки майна та використання її результатів.      Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин в питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.  
6. Розділ І Загальні положення      Розділ І Загальні положення  
7. Стаття 1. Сфера дії Закону      Стаття 1. Сфера дії Закону  
8. Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають в процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать суб'єктам України на території України та за її межами, а також безхазяйного майна на території України, та використання результатів оцінки, якщо інше не передбачене міжнародним договором.   -1- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пропоную статтю 1 Закону назвати "Оцінка майна" і викласти в редакції: "Стаття 1. Оцінка майна Оцінку майна, належного юридичним чи фізичним особам на праві власності чи на інших законних підставах, здійснюють незалежні професійні оцінювачі. До оцінки майна, що знаходиться за межами України, можуть залучатися як незалежні професійні оцінювачі, що зареєстровані в Україні, так і іноземні оцінювачі. Проведення оцінки об'єктів нерухомого майна, якщо ця оцінка є обов'язковою, здійснюють органи технічної інвентаризації місцевого самоврядування, у відповідності з оціночними нормами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України". в статті 3  
Враховано частково редакційно  Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають в процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать суб'єктам України на території України та за її межами, а також іншим суб'єктам на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання її результатів та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.  
    -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 1 наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"  
   
    -3- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають в процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать суб'єктам України на території України та за її межами, а також іншим суб'єктам на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання її результатів та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні ".  
Враховано    
9. Стаття 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність      Стаття 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  
10. Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна, що не суперечать йому. Якщо міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України, встановлено інші правові норми щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, застосовуються правила міжнародного договору.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2. Слово "ратифікованими" замінити текстом ", згода на обов'язковість яких надана".  
Враховано   Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна, що не суперечать йому. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правові норми щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, застосовуються правила міжнародного договору.  
11. Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав      Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав  
12. Оцінкою майна та майнових прав є процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.      Оцінкою майна, майнових прав (далі - оцінка майна) є процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.  
13. У цьому Законі:   -5- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.2 ч.2 статті 3 викласти в редакції: "майном, що може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, у тому числі земельні ділянки, будівлі та споруди включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи; цілісні майнові комплекси (бізнес) всіх форм власності".  
Враховано   У цьому Законі:  
14. майном, що може оцінюватися, вважаються індивідуальні об'єкти (групи об'єктів) в матеріальній та нематеріальній формі, у тому числі земельні ділянки, будівлі, споруди та їх невід'ємні частини, машини, обладнання, транспортні засоби, частки (паї, акції), інші цінні папери, нематеріальні активи тощо, а також цілісні майнові комплекси (бізнес) всіх форм власності, а також безхазяйні;   -6- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ст.3, частина ІІ: підпункт І, фразу "… частки (паї, акції), інші цінні папери …" викласти в наступній редакції: "… частки (паї), акції, інші цінні папери …", оскільки паї не відносяться до цінних паперів; прикінцеву фразу "… а також безхазяйні." викласти в наступній редакції: "… а також безхазяйне майно.", бо по-перше, термін "безхазяйні" не зрозуміло до яких об`єктів оцінки віднесений, по-друге, відсутнє визначення терміну "безхазяйне".  
Враховано редакційно   майном, що може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, у тому числі земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності;  
    -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 2, пункт 1. Після тексту "може оцінюватися, вважаються" слово "індивідуальні" замінити словом "окремі", після тексту "цілісні майнові комплекси" виключити текст "(бізнес)"; редакційно  
Враховано частково    
    -8- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
У абзац 3 статті 3 після слів "нематеріальні активи" додати слова "в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності". стаття 3, частина 2, пункт 2.Викласти у редакції: "майновими правами, що можуть оцінюватися визнаються будь-які права, пов'язані з майном відмінні від права власності, у тому числі права, що є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також права вимоги, пов'язані із майном".  
Враховано редакційно    
15. майновими правами, що можуть оцінюватися, вважаються будь-які права, пов'язані з майном, що менші за право власності (права користування, оренди, володіння тощо), а також інші специфічні права та права вимоги.   -9- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз.3 ч.2 статті 3 після слів "специфічні права" доповнити словами "(права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо)".  
Враховано   майновими правами, що можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, що є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.  
16. Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, майнових прав, що проведена незалежним оцінювачем.   -10- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.3 статті 3 викласти в редакції: "Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, майнових прав, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання"; частину 4 статті 3 вважати частиною 5 та друге речення цієї частини викласти в редакції: "Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені терміни дії звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником"  
Враховано   Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання.  
17. Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна. Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені терміни дії оцінки майна від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) державним органом.   -11- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
Стаття 3, частина 4. Наприкінці текст "державним органом" замінити текстом "органом державної влади, що має належні повноваження".  
Враховано редакційно    
18. Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна відповідно до статті 12 цього Закону. У випадках проведення оцінки майна державним органом складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -12- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Передостанній абзац статті 3 пропоную викласти у такій редакції: "У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна відповідно до статті 12 цього Закону. У випадках проведення оцінки майна державним органом складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються Положеннями (національними стандартами) оцінки майна".  
Враховано по суті  Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються відповідно до статті 12 цього Закону. Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна. Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені терміни дії звіту про оцінку майна (акту оцінки майна) від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником.  
    -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 5, речення 3. Текст "державним органом" замінити текстом "органом державної влади".  
Враховано    
    -14- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються відповідно до статті 12 цього Закону".  
Враховано    
19. Випадки обов'язкового проведення оцінки майна встановлюються цим Законом.      Випадки обов'язкового проведення оцінки майна встановлюються цим Законом.  
20. Стаття 4. Професійна оціночна діяльність      Стаття 4. Професійна оціночна діяльність  
21. Професійна оціночна діяльність (далі - оціночна діяльність) є діяльність суб'єкта оціночної діяльності, визнаного таким відповідно до положень цього Закону, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна.   -15- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Частину 1 статті 4 після слова "діяльності" доповнити словами "оцінювачів та".  
Враховано   Професійна оціночна діяльність (далі - оціночна діяльність) є діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень цього Закону, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна.  
22. Оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах:      Оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах:  
23. практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна;      практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна;  
24. консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;      консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;  
25. рецензування оцінки майна, яке полягає в критичному розгляді звіту про оцінку майна та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна;   -16- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз. 4 частини 2 статті 4 викласти в редакції: "рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна"; абз.6 викласти в такій редакції: "навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі в учбовому процесі з професійної підготовки оцінювачів";  
Враховано   рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна;  
26. методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробці методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень щодо їх застосування;      методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробці методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень щодо їх застосування;  
27. навчальна діяльність оцінювачів, які працюють у складі суб'єкта оціночної діяльності, яка полягає в професійній підготовці інших оцінювачів.   -17- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
доповнити статтю 4 частиами такого змісту: "Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності, визнаними такими відповідно до статті 5 цього Закону. Здійснення судової експертизи та судово-експертної діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки майна та майнових прав, відбувається з урахуванням вимог цього Закону".  
Враховано   навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі в учбовому процесі з професійної підготовки оцінювачів. Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності, визнаними такими відповідно до статті 5 цього Закону. Здійснення судової експертизи та судово-експертної діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки майна та майнових прав, відбувається з урахуванням вимог цього Закону.  
    -18- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Філіпчук Г.Г. (в.о. № 203)
Спіженко Ю.П. (в.о. № 67)
Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Попеску І.В. (в.о. № 204)
Шаров І.Ф.
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Круценко В.Я. (реєстр. картка № 276)
Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
Ч.1 статті 5 пропоную викласти в такій редакції: " Суб'єктами оціночної діяльності є: суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності" і далі по тексту.  
Враховано    
28. Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності      Стаття 5. Суб'єкти оціночної діяльності  
29. Суб'єктами оціночної діяльності є:      Суб'єктами оціночної діяльності є:  
30. суб'єкти підприємницької діяльності, а також організації, право на здійснення оціночної діяльності яких передбачено законами, у складі яких працює хоча б один оцінювач, які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 1. Після тексту "хоча б один оцінювач," текст "які отримали" замінити текстом "який отримав".  
Враховано   суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у складі яких працює хоча б один оцінювач, який отримав сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;  
    -20- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абзаци 1 та 2 статті 5 пропоную викласти в такій редакції: "Суб'єктами оціночної діяльності є: суб'єкти підприємницької діяльності, а також організації, право на здійснення оціночної діяльності яких передбачено законами. У складі такого суб'єкту підприємницької діяльності (організації) має працювати хоча б один оцінювач, який отримав сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;".  
Враховано частково    
    -21- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Ч.1 статті 5 викласти в такій редакції: "Суб'єктами оціночної діяльності є: суб'єкти підприємницької діяльності та інші суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність" . Далі - по тексту.  
Враховано    
    -22- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Першу фразу ст. 5. "Суб`єкти оціночної діяльності" викласти в такій редакції: "Суб`єктами оціночної діяльності є: суб`єкти підприємницької діяльності, в статутних документах яких передбачена оціночна діяльність, а також організації, право на здійснення оціночної діяльності яких передбачено законами, у складі яких працює хоча б один оцінювач." (далі по тексту Проекту Закону)".  
Відхилено    
31. державні органи, у складі яких працюють оцінювачі, та які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном і (або) майном, що перебуває у комунальній власності.   -23- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 2. Текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади".  
Враховано   органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у складі яких працюють оцінювачі, та які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що перебуває у комунальній власності.  
    -24- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
У статті 5 необхідно вказати, що не тільки державні органи можуть здійснювати оцінку, а і органи місцевого самоврядування. У ч.2 слід виключити слова про те, що для державних органів не може встановлюватися виключне право на здійснення оцінки в будь-яких випадках: "…Оцінювач може працювати у складі державного органу чи органу місцевого самоврядування, до повноважень якого входить здійснення функцій управління цим майном та контролю за його використанням" - далі по тексту.  
Враховано частково редакційно   
32. Оціночна діяльність, яка здійснюється на засадах підприємницької діяльності, підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про оподаткування.   -25- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 5 вилучити.  
Враховано    
33. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів оціночної діяльності встановлюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.      Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів оціночної діяльності встановлюються цим Законом та іншими законами.  
34. Стаття 6. Оцінювач      Стаття 6. Оцінювач  
35. Оцінювачем може бути громадянин України, іноземний громадянин, який склав кваліфікаційний іспит та одержав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону.   -26- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац перший статті 6 пропоную викласти в наступній редакції: "Оцінювачем може бути громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства, що склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону".  
Враховано редакційно   Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону.  
    -27- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину І статті 6 викласти в наступній редакції: "Оцінювачем може бути громадянин України, іноземний громадянин, який одержав Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону."  
Враховано частково    
    -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 1. Текст "іноземний громадянин" замінити текстом "іноземець, особа без громадянства"  
Враховано    
36. Оцінювач, який займається оціночною діяльністю у складі суб'єкта підприємницької діяльності, вважається незалежним оцінювачем.   -29- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 6 вилучити.  
Враховано    
37. Оцінювачем не може бути громадянин, який має непогашену судимість за корисливі злочини.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 3. Текст "громадянин, який" замінити текстом "особа, яка", після слова "непогашену" додати текст "або не зняту у законному порядку". Стаття 6, частина 4. Текст "Законом та іншими нормативно-правовими актами" замінити текстом "та іншими законами України". Аналогічно Стаття 5, частина 3.  
Враховано частково   Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.  
38. Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів встановлюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.      Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів встановлюються цим Законом та іншими законами.  
39. Розділ ІІ Засади проведення оцінки майна      Розділ ІІ Засади проведення оцінки майна  
40. Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна      Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна  
41. Оцінка майна може проводитись у випадках, передбачених законодавством України, міжнародними угодами або договором, а також на вимогу однієї з сторін угоди.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7. Частину 1 наприкінці доповнити текстом ", договору".  
Враховано по суті  Оцінка майна проводиться у випадках, передбачених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.  
42. Обов'язкове проведення оцінки майна відбувається у випадках:   -32- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.1 статті 7 в кінці доповнити словами "та за згодою сторін".  
Враховано   Обов'язкове проведення оцінки майна відбувається у випадках:  
43. створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна та майна, що перебуває у комунальній власності;   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2: пункт 1 після тексту "на базі" доповнити текстом "або за участю"; пункт 2 після тексту "ліквідації державних" доповнити текстом ", комунальних", а після тексту "товариств з державною" - текстом ", комунальною" пункт 3 після тексту "є державна" доповнити текстом ", комунальна"; пункт 4 після тексту "товариств з державною" доповнити текстом ", комунальною".  
Враховано редакційно   створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;  
44. реорганізації, банкрутства, ліквідації державних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна;      реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);  
45. виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка;      виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);  
46. визначення вартості внесків учасників та засновників господарських товариств, якщо до зазначеного товариства вноситься державне майно, майно, що перебуває у комунальній власності, або майно господарських товариств з державною часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника з складу такого товариства;   -34- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Вилучити VІ підпункт частини ІІ статті 7.  
Відхилено   визначення вартості внесків учасників та засновників господарських товариств, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника з складу такого товариства;  
47. приватизації, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що перебуває у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2: пункт 5 після тексту "приватизації," доповнити текстом ", відчуження"; пункт 6 після тексту "яких державна" доповнити текстом ", комунальна"; пункт 7, а також пункт 10. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано редакційно   приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;  
48. створення підприємств господарськими товариствами, в статутних фондах яких державна частка складає не менше двадцяти п'яти відсотків;   -36- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 7 після абз.6 доповнити новим абзацом такого змісту: "під час переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;"; абз. 9 вилучити.  
Враховано   під час переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;  
49. оподаткування майна та визначення державного мита згідно з законодавством;      оподаткування майна та визначення державного мита згідно з законом;  
50. передачі майна під заставу;      передачі майна під заставу;  
51. примусового відчуження майна;       
52. визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законодавством;      визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;  
53. в інших випадках за рішенням суду або в зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 7, частина 2. Пункт 11 викласти у редакції: "в інших випадках, передбачених законом або за рішенням суду". Стаття 7, частина 3. Після тексту "випадках, визначених" слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Немає висновку   в інших випадках за рішенням суду або в зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.  
54. Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках відчуження, застави, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.   -38- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.3 статті 7 після слова "застави" доповнити словами "відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю,…" і далі по тексту.  
Враховано   Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках його застави, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.  
55. Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна      Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна  
56. Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності у таких випадках:      Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності у таких випадках:  
57. проведення суб'єктом підприємницької діяльності оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або інших законних підставах;   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 1, пункт 1. Текст "інших законних підставах" замінити текстом "на яке зазначені особи мають майнові права".  
Враховано   проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи мають майнові права;  
58. проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, що має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом підприємницької діяльності, керівництво якого має зазначені зв'язки;      проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, що має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;  
59. проведення оцінки майна засновників (учасників) суб'єкта підприємницької діяльності, у разі, якщо вони виступають замовниками його оцінки.   -40- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У ст.8, частина І, підпункт ІІІ замінити слово "підприємницької" на слово "оціночної".  
Враховано редакційно   проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).  
60. Під час оцінки майна, що здійснюється державними органами, у тому числі державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, встановлюються такі обмеження:   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 2: абзац 1. Текст "державними органами" двічі замінити текстом "органами державної влади"; пункт 1. Текст "державними органами", "державних органах" замінити текстом "органами державної влади", "органах державної влади", а наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"; пункт 2. Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано редакційно   Під час оцінки майна, що здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у тому числі органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, встановлюються такі обмеження:  
61. не може передбачатись виключне право її проведення державними органами або оцінювачами, які працюють в державних органах, за винятком випадків, передбачених законодавством;      не може передбачатись виключне право її проведення органами державної влади та органами місцевого самоврядування або оцінювачами, які працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених законом;  
62. не можуть передбачатись будь-які форми виключного права на проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності, що створені зазначеними державними органами.   -42- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 8 перед ІІІ частиною: "Результати оцінки майна …", доповнити частиною в наступній редакції: "У разі, якщо під час оцінки майна, однією із сторін договору на оцінку виступає державний орган, ним може встановлюватись умови обов`язкової наявності у незалежного оцінювача Сертифікату суб`єкта оціночної діяльності."  
Відхилено   не можуть передбачатись будь-які форми виключного права на проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності, що створені зазначеними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.  
63. Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями вищезазначених обмежень, визнаються незаконними та підлягають обов'язковому скасуванню.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 3. Слово "вищезазначених" замінити словом "зазначених", після тексту "визнаються незаконними" додати текст ", не мають юридичного значення".  
Враховано частково редакційно  Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазначених обмежень, визнаються недійсними та підлягають обов'язковому скасуванню.  
64. Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, зазначених в статті 7 цього Закону, виконана особами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.   -44- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 8: частину 2 доповнити пунктом 12: "В інших випадках, визначених законодавством"; останній абзац виключити.  
  Оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення, зазначених в статті 7 цього Закону, виконана суб'єктами, які не є суб'єктами оціночної діяльності, визнається недійсною.  
65. Стаття 9. Методичне регулювання оцінки майна      Стаття 9. Методичне регулювання оцінки майна  
66. Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: Положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог Положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України, державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, зазначеними в статті 24 цього Закону.   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Виключити текст "та інших нормативно-правових актах", текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".  
Враховано частково   Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: Положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог Положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, зазначеним в частині першій статті 24 цього Закону.  
67. Розробка нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на засадах міжнародно визнаних правил та методичних підходів оцінки майна. До їх розробки державні органи залучають саморегулівні організації оцінювачів, найбільш авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи.   -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 2, речення 2. Текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади", слово "саморегулівні" замінити словом "самоврядні".  
Враховано частково   Розробка нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх розробки орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, залучає інші органи державної влади, саморегулівні організації оцінювачів, найбільш авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи.  
    -47- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У ч.2 статті9 слова "міжнародно визнаних правил та методичних підходів оцінки майна" замінити словами "міжнародних стандартів оцінки".  
Враховано    
68. Нормативно-правові акти, що регулюють питання вартості (ціни) майна, не повинні суперечити Положенням (національним стандартам) оцінки майна.      Нормативно-правові акти, що регулюють питання вартості (ціни) майна, не повинні суперечити Положенням (національним стандартам) оцінки майна.  
69. Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні містити чітке визначення понять, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.   -48- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.4 статті 9 після слів "визначення понять" доповнити словами "у тому числі поняття ринкової вартості".  
Враховано   Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні містити визначення понять, у тому числі поняття ринкової вартості, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.  
    -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9: частина 4. Після тексту "повинні містити" виключити слово "чітке," виключити текст "залежно від мети оцінки"; частина 5, речення 2. Після тексту "якщо законами" текст "та відповідними" замінити "," (комою).  
Враховано частково    
70. Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають випадки застосування оцінювачами методичних підходів оцінки ринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування методичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна. При цьому, якщо законами та відповідними актами Кабінету Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або ухвалою суду (арбітражного суду) не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.      Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають випадки застосування оцінювачами методичних підходів оцінки ринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування методичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна. При цьому, якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або ухвалою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.  
71. Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов'язковими для виконання суб'єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності, а також безхазяйного майна. У випадку подання результатів оцінки майна, що проведена іноземним оцінювачем, до державного органу на погодження або затвердження, зазначена оцінка майна має бути проведена відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна, визначених цим Законом.   -50- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Чч.6-7 статті 9 викласти в редакції: "Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов'язковими для виконання суб'єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення. У разі провадження спільної господарської діяльності оцінка частки майна, що вноситься іноземним суб'єктом господарювання, проводиться відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна, визначених цим Законом".  
Враховано   Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов'язковими для виконання суб'єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення. У разі провадження спільної господарської діяльності оцінка частки майна, що вноситься іноземним суб'єктом господарювання, проводиться відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна, визначених цим Законом.  
    -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 7. Текст "державного органу" замінити текстом "органу державної влади".  
   
    -52- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Статтю 9 доповнити пунктом 11: "11) у разі проведення переоцінки майна суб'єктів підприємницької діяльності".  
   
72. Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна   -53- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.1 статті 10 викласти в редакції: "Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки, або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна"  
Враховано   Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна  
73. Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності, що здійснюватиме оцінку майна на засадах підприємницької діяльності, та замовником оцінки, або на підставі ухвали суду (арбітражного суду) про призначення відповідної експертизи, суть якої полягає в практичному виконанні оцінки майна, наданні консультацій з оцінки майна або в рецензуванні оцінки майна.   -54- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10: частина 1. Виключити текст "(арбітражного суду)"; частина 2, речення 1. Текст "Кабінет Міністрів України, державні органи" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України, органами державної влади". Речення 2. Слово "законодавством" замінити словом "законом", текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади"; частина 2. Перше речення після тексту "на законних підставах" доповнити текстом "або мають на нього майнові права".  
Враховано частково   Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання та замовником оцінки, або на підставі ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна.  
74. У випадках, визначених Кабінет Міністрів України, державні органи, зазначені в статті 5 Закону, здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. Якщо законодавством передбачена обов'язковість проведення оцінки майна із залученням незалежного оцінювача, державні органи виступають замовниками проведення оцінки майна шляхом укладання договорів з суб'єктами оціночної діяльності, які здійснюватимуть оцінку майна на засадах підприємницької діяльності, визначених на конкурсних засадах в порядку, встановленому законодавством.   -55- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 10 викласти в рекдакції: "У випадках, визначених методиками оцінки, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб'єкти оціночної діяльності - органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. При цьому, якщо законодавством передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладання договорів з суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах в порядку, встановленому законодавством".  
Враховано   У випадках, визначених методиками оцінки, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб'єкти оціночної діяльності - органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. При цьому, якщо законодавством передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладання договорів з суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах в порядку, встановленому законодавством.  
    -56- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ст.10, частина ІІ, в другому реченні на початку перед словом "Якщо" додати "При цьому,…".  
Враховано    
75. Під час укладання державними органами договорів на проведення оцінки майна застосовуються обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону. Не допускається встановлення інших обмежень щодо участі суб'єктів оціночної діяльності в проведенні оцінки майна, крім тих, що визначені умовами конкурсного відбору відповідно до законодавства.   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10: частина 3. Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади"; частина 5. Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково   Під час укладання органами державної влади та органами місцевого самоврядування договорів на проведення оцінки майна застосовуються обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону. Не допускається встановлення інших обмежень щодо участі суб'єктів оціночної діяльності в проведенні оцінки майна, крім тих, що визначені умовами конкурсного відбору відповідно до законодавства.  
76. Стаття 11. Договір на проведення оцінки майна      Стаття 11. Договір на проведення оцінки майна  
77. Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа - платник, якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник. У цьому випадку на платника, як сторони договору, поширюються обмеження, зазначені в статті 8 Закону.      Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа - платник, якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник. У цьому випадку на платника, як сторони договору, поширюються обмеження, зазначені в статті 8 Закону.  
78. Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах, а також ті, що замовляють оцінку майна на законних підставах і можуть завдяки ним забезпечити доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці. Замовники оцінки повинні сприяти отриманню суб'єктом оціночної діяльності необхідної та достовірної інформації про майно для проведення його оцінки.   -58- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац 2 статті 11 доповнити реченням: "В разі, якщо замовником виступає особа, що не є власником об'єкта оцінки, така оцінка може проводитися тільки за умов згоди власника".  
Відхилено   Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, що замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб. Замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.  
    -59- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 11 викласти в редакції: "Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, що замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб. Замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки".  
Враховано    
79. Сторони договору на проведення оцінки майна (замовник або платник) мають право вільного вибору суб'єкта оціночної діяльності, що здійснює оцінку майна на засадах підприємницької діяльності, за умови виконання вимог, визначених статтями 8 та 9 цього Закону.   -60- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину ІІІ Ст.11 викласти в наступній редакції: "Платник по договору на проведення оцінки майна має право вільного вибору суб`єкта оціночної діяльності, що здійснює оцінку майна на засадах підприємницької діяльності, за умови виконання вимог, визначених статтями 8 та 9 цього Закону."  
Враховано частково   Сторони договору на проведення оцінки майна (замовник, платник) мають право вільного вибору суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання за умови виконання вимог, визначених статтями 8 та 9 цього Закону.  
80. Суттєвими умовами договору на проведення оцінки майна є:      Суттєвими умовами договору на проведення оцінки майна є:  
81. зазначення майна, що підлягає оцінці;      зазначення майна, що підлягає оцінці;  
82. мета, з якою проводиться оцінка;      мета, з якою проводиться оцінка;  
83. вид вартості майна, що підлягає визначенню;      вид вартості майна, що підлягає визначенню;  
84. дата оцінки;      дата оцінки;  
85. строк виконання робіт з оцінки майна;      строк виконання робіт з оцінки майна;  
86. розмір і порядок оплати робіт;      розмір і порядок оплати робіт;  
87. права та обов'язки сторін договору;      права та обов'язки сторін договору;  
88. умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;      умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання;  
89. відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;      відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;  
90. порядок вирішення спорів, що можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.      порядок вирішення спорів, що можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.  
91. Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші суттєві умови.      Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші суттєві умови.  
92. Розмір і порядок оплати робіт з оцінки майна визначаються за домовленістю сторін або у випадках відбору суб'єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах - за результатами конкурсу. Не допускається встановлення розміру оплати робіт в договорі, як частки вартості майна, що підлягає оцінці. Права, обов'язки та відповідальність оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності), який проводить експертизу на підставі ухвали (постанови) суду про її призначення, визначаються процесуальним законодавством та цим Законом.      Розмір і порядок оплати робіт з оцінки майна визначаються за домовленістю сторін або у випадках відбору суб'єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах - за результатами конкурсу. Не допускається встановлення розміру оплати робіт в договорі, як частки вартості майна, що підлягає оцінці. Права, обов'язки та відповідальність оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності), який проводить експертизу на підставі ухвали (постанови) суду про її призначення, визначаються законодавством України про судову експертизу та цим Законом.  
93. Стаття 12. Звіт про оцінку майна   -61- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Назву статті 12 викласти в редакції: "Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)".  
Враховано   Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)  
94. Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності, який здійснює оцінку майна на засадах підприємницької діяльності та на підставі договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, та скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.      Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, та скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.  
95. Вимоги до змісту звіту, порядку його оформлення та рецензування встановлюються Положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Звіт про оцінку повинен містити такі основні розділи: загальні положення (мета оцінки, дата оцінки, підстави проведення оцінки, вид вартості, що підлягає визначенню тощо); опис об'єкта оцінки та прав, що з ним пов'язані; опис методичних підходів, що застосовуються під час оцінки; розрахунки вартості майна за описаними методичними підходами; узгодження результатів розрахунків та висновок про вартість майна; додатки (матеріали, що були зібрані під час оцінки майна). Зміст звіту про оцінку майна не обмежується вищезазначеними розділами і може містити інші необхідні розділи, що розкривають зміст проведених процедур відповідно до нормативно-правових актів оцінки майна.   -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 2, речення 3. Слово "вищезазначеними" замінити словом "зазначеними".  
Враховано   Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються Положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна. Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - органом державної влади або органом місцевого самоврядування самостійно, у випадках, передбачених методиками оцінки, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органом місцевого самоврядування. Зміст, форма, порядок складання, затвердження та термін дії акту оцінки майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -63- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 12 викласти в такій редакції: "Вимоги до змісту звіту, порядку його оформлення та рецензування встановлюються Положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази, відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна";  
Враховано    
    -64- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
доповнити статтю 12 новими абзацами такого змісту: "Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна державним органом - суб'єктом оціночної діяльності самостійно, у випадках, передбачених відповідними методиками оцінки, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акта оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб'єктом оціночної діяльності, що здійснює оцінку майна на підприємницьких засадах, звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником державного органу. Зміст, форма, порядок складання, затвердження та термін дії актів оцінки майна встановлюється Кабінетом Міністрів України в методиках оцінки".  
Враховано редакційно    
96. Стаття 13. Рецензування оцінки майна   -65- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Назву статті 13 викласти в редакції: "Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)"; статтю 13 доповнити новою частиною 1 в такій редакції: "Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, що використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, державних органів, судів та інших осіб, що мають зацікавленість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна, за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності. Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до цієї статті мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна). Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається державними органами, є обов'язковим".  
Враховано   Стаття 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, що використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, що мають зацікавленість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності. Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до цієї статті мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна).  
97. Рецензування оцінки майна може виконувати оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід роботи з оцінки майна, експертні ради, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації, оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід роботи з оцінки майна та працюють в державних органах, зазначених в статті 24 Закону, Наглядова рада з питань оціночної діяльності.   -66- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Абзац 1 статті 13 пропоную викласти в такій редакції: "Рецензування оцінки майна може виконувати оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід роботи з оцінки майна, експертні ради, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами-членами саморегулівної організації, Наглядова рада з питань оціночної діяльності".  
Враховано частково   Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов'язковим. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може виконувати оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, експертні ради, що спеціально створені саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації, оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працюють в органі державної влади, зазначеному в частині першій статті 24 цього Закону.  
    -67- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Вилучити в частині І статті 13 наступні слова: "Наглядова рада з питань оціночної діяльності".  
Враховано    
    -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Слова "саморегулівними", "саморегулівної" відповідно замінити словами "самоврядними", "самоврядної", виключити текст ", оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід роботи з оцінки майна та працюють в державних органах, зазначених в статті 24 Закону". Наглядова рада з питань оціночної діяльності".  
Відхилено    
98. Якщо запитом про необхідність проведення рецензування оцінки майна встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У цьому випадку рецензент здійснює оцінку майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки майна.   -69- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У статті 13 після слів "Оцінювач, який працює у складі державного органу" слід добавити "органу місцевого самоврядування", а далі по тексту. Після слів "керівника відповідного державного органу" слід добавити "чи органу самоврядування", а далі за текстом. Ч.2 статті 13 викласти в реадкції:  
  Якщо письмовим запитом про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У цьому випадку рецензент здійснює або забезпечує здійснення оцінки майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки майна.  
99. Рецензування оцінки майна оцінювачем, який працює в державному органі, на запити державних органів або в зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків здійснюється в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. Якщо запитом державного органу передбачено надання висновку про вартість майна і підготовка зазначеного висновку вимагає проведення незалежної оцінки, державні органи забезпечують її проведення у порядку, встановленому цим Законом.   -70- "Якщо письмовим запитом про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У цьому випадку рецензент здійснює або забезпечує здійснення оцінки майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки майна".  Враховано   Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який працює в органі державної влади, на запити органів державної влади або в зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків здійснюється в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. Якщо запитом органу державної влади передбачено надання висновку про вартість майна і підготовка зазначеного висновку вимагає проведення незалежної оцінки, органи державної влади забезпечують її проведення у порядку, встановленому цим Законом.  
    -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 3. Текст "державному органі" чотири рази замінити текстом "органі державної влади".  
Враховано    
100. В інших випадках рецензування оцінки майна відбувається на платній основі.      В інших випадках рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) відбувається на платній основі.  
101. Розділ ІІІ Набуття права на заняття оціночною діяльністю      Розділ ІІІ. Набуття права на заняття оціночною діяльністю  
102. Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів      Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів  
103. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється учбовими організаціями, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з державними органами, визначеними частинами третьою та четвертою статті 24 Закону, які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності. Державні органи повинні сприяти створенню конкурентного середовища серед учбових організацій, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів.   -72- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 1, речення 1. Після тексту "оцінювачів здійснюється" текст "учбовими організаціями" замінити текстом "закладами освіти", текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади", після тексту "статті 24" додати слово "цього", а текст "які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності" - виключити. Речення 2. Текст "Державні органи" замінити текстом "Органи державної влади", а текст "учбових організацій" замінити текстом "закладів освіти".  
Враховано частково   Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з органом державної влади, визначеним частиною першою статті 24 цього Закону, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності. Орган державної влади повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів.  
104. Професійна підготовка оцінювачів складається з програм базової підготовки та підвищення кваліфікації. Учбові програми підготовки оцінювачів, форма кваліфікаційного свідоцтва оцінювача встановлюються вищезазначеними державними органами. Загальні вимоги до змісту учбових програм підлягають обов'язковому погодженню Наглядової Ради з питань оціночної діяльності. Державні органи та саморегулівні організації оцінювачів спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів.   -73- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Друге речення частини ІІ статті 14 вилучити, третє речення викласти в наступній редакції: "Державні органи та саморегулівні організації оцінювачів спільно погоджують загальні вимоги до змісту учбових програм та здійснюють контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів."  
Враховано редакційно   Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Форми кваліфікаційних свідоцтв оцінювача встановлюються органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності. Загальні вимоги до змісту учбових програм підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою Радою з питань оціночної діяльності. Орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та саморегулівні організації оцінювачів спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів.  
    -74- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14: частина 2, речення 2. Текст "встановлюються вищезазначеними державними органами" замінити текстом "затверджуються зазначеними органами державної влади". Третє речення виключити. Четверте речення виключити; Частини 3 і 4 виключити.  
Враховано частково    
105. Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.      Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для припинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.  
106. Оцінювачі, які працюють в державних органах, здійснюють підвищення кваліфікації в порядку, встановленому державним органом, що здійснює контроль за професійною підготовкою оцінювачів, з урахуванням вимог цього Закону, але не рідше одного разу в два роки.   -75- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Частину 4 статті 14 вилучити.  
Враховано    
    -76- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 14 викласти в наступній редакції: "Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів Професійна підготовка оцінювачів здійснюється: - учбовими організаціями, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з державними органами, визначеними частинами третьою та четвертою статті 24 Закону, які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності; - суб'єктами оціночної діяльності, які мають п`ятирічний та більше стаж роботи і отримали сертифікат суб`єкта оціночної діяльності. Державні органи повинні сприяти створенню конкурентного середовища серед учбових організацій та суб`єктів оціночної діяльності, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів. Професійна підготовка оцінювачів зазначеними в цій статті організаціями складається з програм базової підготовки та підвищення кваліфікації. Фізичні особи можуть вільно обрати для себе одну з наступних програм базової підготовки оцінювачів: - навчання в спеціалізованій учбовій організації по учбовій програмі підготовки оцінювачів та наступне стажування протягом шести місяців у складі суб`єкта оціночної діяльності разом з досвідченим оцінювачем; - стажування та практична діяльність з оцінки майна протягом одного року у складі суб'єктами оціночної діяльності, який має право здійснювати професійну підготовку оцінювачів. Учбові програми підготовки оцінювачів вказаних в цій статті учбових організацій та форма кваліфікаційного свідоцтва оцінювача встановлюються вищезазначеними державними органами. Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності, який надає право займатися професійною підготовкою оцінювачів, видається в порядку встановленому цим Законом. Державні органи та саморегулівні організації оцінювачів спільно погоджують загальні вимоги до змісту учбових програм та здійснюють контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів. Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Оцінювачі, які працюють в державних органах, здійснюють підвищення кваліфікації в порядку, встановленому державним органом, що здійснює контроль за професійною підготовкою оцінювачів, з урахуванням вимог цього Закону, але не рідше одного разу в два роки.  
Враховано частково    
107. Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, що підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача для самостійного проведення оцінки майна за програмою базової підготовки. Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з досвідченим оцінювачем, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит.   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15: частина 1, речення 2. Виключити текст "разом з досвідченим оцінювачем, отримали його позитивну рекомендацію"; частина 2. Наприкінці виключити текст "(бізнесу)"; частина 3, речення 1. Текст "державним органом" замінити текстом "спільно органом державної влади", текст "учбовою організацією" замінити текстом "навчальним закладом". Речення 2. Текст "державного органу та учбової організації" замінити текстом "органу державної влади та навчального закладу"; частина 4, речення 2. Після тексту "фізичною особою до" текст "державного органу" замінити текстом "відповідного органу державної влади", виключити текст ", зразок якої встановлено державним органом", " нотаріально завірені" (двічі); частина 4. Друге речення . Текст ", встановленого законодавством" замінити текстом "доходів громадян". Третє речення. Текст "державним органом" замінити текстом "органом державної влади". редакційно  
Враховано частково   Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, що підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для самостійного проведення оцінки майна. Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит.  
    -78- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
У абзаці 2 статті 15 після слів "оцінка земельних ділянок" додати слова "оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".  
Враховано    
    -79- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У другому реченні ч.1 статті 15 слово "досвідчений" вилучити і після слова "оцінювач" доповнити словами "який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна".  
Враховано    
    -80- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, що підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача для самостійного проведення оцінки майна за програмою базової підготовки. Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли професійну підготовку та отримали підтвердження свого достатнього фахового рівня. Достатній фаховий рівень для зайняття оціночною діяльністю підтверджується: - для фізичних осіб, які пройшли базову підготовку шляхом навчання у спеціалізованій учбовій організації та наступного стажування протягом шести місяців у складі суб`єкта оціночної діяльності: участь не менш як в двох роботах з оцінки майна, пов`язаних з напрямами оцінки, по яким оцінювач отримує кваліфікаційне свідоцтво, по яким не буде отримано офіційних рекламацій від замовника або органів, що здійснюють регулювання оціночної діяльності, позитивна рекомендація суб`єкта оціночної діяльності та успішно складений кваліфікаційний іспит; - для фізичних осіб, які пройшли базову підготовку шляхом стажування та практичної діяльності з оцінки майна у складі суб'єкта оціночної діяльності, який має право здійснювати професійну підготовку оцінювачів: участь не менш як в п`яти роботах з оцінки майна, по яким не буде отримано офіційних рекламацій від замовника або органів, що здійснюють регулювання оціночної діяльності, з яких не менше трьох робіт мають складати роботи пов`язані з напрямами оцінки майна, по яким оцінювач отримує кваліфікаційне свідоцтво, позитивна рекомендація суб`єкта оціночної діяльності, в якому оцінювач проходив підготовку. Кваліфікаційне свідоцтво може підтверджувати підготовку оцінювача за такими напрямами оцінки майна відповідно до програм базової підготовки: оцінка всіх видів майна та майнових прав, оцінка індивідуального майна (крім земельних ділянок), оцінка земельних ділянок, оцінка цілісних майнових комплексів (бізнесу). Кваліфікаційне свідоцтво видасться спільно, з однієї сторони, державним органом, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, а з іншою, - учбовою організацією, на базі якої проводилась підготовка та складався кваліфікаційний іспит, або суб`єктом оціночної діяльності, в якому оцінювач проходив базову підготовку. В кваліфікаційному свідоцтві вказується назва державного органу та учбової організації або суб`єкта оціночної діяльності, що його видали, дата видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та по-батькові громадянина, якому видається, напрямок програми базової підготовки, відповідно до якої підтверджується фаховий рівень оцінювача та дозволяється здійснювати оцінку. Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання всіх вимог, встановлених цим Законом. Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до державного органу зазначених вище підтверджуючих достатній фаховий рівень документів, а також: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, зразок якої встановлено державним органом, нотаріально завіреної копії документа про вищу освіту, платіжного документу про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму, встановленого законодавством на дату подання зазначених документів. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов`язаних з видачею державним органом кваліфікаційного свідоцтва. Кваліфікаційне свідоцтво видається при пред`явлені паспорту або іншого документу, що посвідчує особу одержувача".  
Враховано частково    
108. Кваліфікаційне свідоцтво може підтверджувати підготовку оцінювача за такими напрямами оцінки майна відповідно до програм базової підготовки: оцінка всіх видів майна та майнових прав, оцінка індивідуального майна (крім земельних ділянок), оцінка земельних ділянок, оцінка цілісних майнових комплексів (бізнесу).      Кваліфікаційні свідоцтва підтверджують професійну підготовку оцінювача за такими напрямами оцінки майна та майнових прав відповідно до програм базової підготовки: оцінка об'єктів в матеріальній формі; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності; оцінка земельних ділянок. Підвищення кваліфікації відбувається за напрямами кваліфікаційного свідоцтва оцінювача шляхом видачі посвідчення про підвищення кваліфікації, що є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва.  
109. Кваліфікаційне свідоцтво видається державним органом, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та учбовою організацією, на базі якої проводилась підготовка та складався кваліфікаційний іспит. В кваліфікаційному свідоцтві вказується назва державного органу та учбової організації, що його видали, дата видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та по-батькові громадянина, якому видається, напрямок програми базової підготовки, відповідно до якої підтверджується фаховий рівень оцінювача та дозволяється здійснювати оцінку. Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання всіх вимог, встановлених цим Законом.      Кваліфікаційне свідоцтво видається органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилась підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії. В кваліфікаційному свідоцтві вказується назва органу державної влади та навчального закладу, що його видали, дата видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та по батькові громадянина, якому видається свідоцтво, напрям програми базової підготовки, відповідно до якої підтверджується фаховий рівень оцінювача та дозволяється здійснювати оцінку. Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання всіх вимог, встановлених цим Законом.  
110. Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до державного органу наступних документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, зразок якої встановлено державним органом, нотаріально завіреної копії паспорту, нотаріально завіреної копії документа про вищу освіту, платіжного документу про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму, встановленого законодавством на дату подання зазначених документів. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов'язаних з видачею державним органом кваліфікаційного свідоцтва.   -81- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У статті 15: ч.2 викласти а такій редакції: "Кваліфікаційні свідоцтва підтверджують професійну підготовку оцінювача за такими напрямами оцінки майна та майнових прав відповідно до програм базової підготовки: оцінка об'єктів в матеріальній формі; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності; оцінка земельних ділянок"; доповнити новою частиною такого змісту: "Підвищення кваліфікації відбувається за напрямами кваліфікаційного свідоцтва оцінювача шляхом видачі посвідчення про підвищення кваліфікації, що є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва".  
Враховано   Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до органу державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, наступних документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, зразок якої встановлено державним органом, копії паспорту, копії документа про вищу освіту, платіжного документу про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, встановленого законодавством на дату подання зазначених документів. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов'язаних з видачею органом державної влади кваліфікаційного свідоцтва.  
111. Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу або позбавлення (припинення дії) кваліфікаційного свідоцтва   -82- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.1 статті 16 після слів "представників цього органу" доповнити словами "інших органів державної влади, до повноважень яких входить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна,"; ч.2 після слів "Екзаменаційною комісією" доповнити словами "за письмовим поданням зацікавлених осіб".  
Враховано   Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, припинення дії кваліфікаційного свідоцтва  
112. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується державним органом, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та формується з числа представників цього органу, що мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, представників інших державних установ та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. При цьому представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні складати не менше двох третин кількісного складу Екзаменаційної комісії виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них. Екзаменаційна комісія діє на базі учбової організації.   -83- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу або позбавлення (припинення дії) кваліфікаційного свідоцтва В залежності від обраної програми базової підготовки, рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається суб`єктом оціночної діяльності, в якому оцінювач проходив базову підготовку, або Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується державним органом, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та формується з числа представників цього органу, що мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, представників інших державних установ та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. Рішення Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами. Порядок роботи Екзаменаційної комісії встановлюється державним органом, що її створює. Представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні складати не менше двох третин кількісного складу Екзаменаційної комісії виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них. Екзаменаційна комісія діє на базі учбової організації, яка проводить професійну підготовку оцінювачів. Рішення про призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва або позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається: - Екзаменаційною комісією, якщо оцінювач пройшов базову підготовку шляхом навчання у спеціалізованій учбовій організації та наступного стажування; - спільно суб`єктом оціночної діяльності та державними органами, які видали кваліфікаційне свідоцтво, якщо оцінювач пройшов базову підготовку шляхом стажування та практичної діяльності з оцінки майна у складі суб'єктами оціночної діяльності. Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) може бути прийнято лише за таких підстав: вироку суду (арбітражного суду) за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем, або систематичного грубого порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна; наявності у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини; з`ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з`ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 Закону. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного свідоцтва. Про прийняте рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва державний орган, що здійснює державне регулювання оцінки майна, повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії або спільного рішення суб`єкта оціночної діяльності та державних органів, які видали кваліфікаційне свідоцтво. Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва оскаржуються в судовому порядку. Рішення про призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва приймається за наявності невиконання оцінювачем частини третьої статті 14, вказівки ним свідомо неправдивих даних при видачі кваліфікаційного свідоцтва. Дія кваліфікаційного свідоцтва поновлюється державним органом після усунення оцінювачем наявних зауважень. Проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої призупинена, забороняється. Оцінка майна, що була підписана фізичною особою за час дії зазначених ознак, вважається недійсною".  
Враховано частково   Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та формується з числа представників цього органу, інших органів державної влади, до повноважень яких входить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. При цьому представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні складати не менше двох третин кількісного складу Екзаменаційної комісії, виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них. Екзаменаційна комісія діє на базі навчального закладу.  
113. Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Екзаменаційною комісією за таких підстав: систематичне грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна; вироку суду (арбітражного суду) за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем; наявності у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини; з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 Закону.      Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Екзаменаційною комісією за письмовим поданням зацікавлених осіб за таких підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна; рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем; наявності у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини; з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 цього Закону.  
114. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного свідоцтва. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва державний орган, що здійснює державне регулювання оцінки майна, повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії.      Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного свідоцтва. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва орган державної влади, що його видав, повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії.  
115. Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва оскаржуються в судовому порядку.      Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.  
116. Рішення про призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва приймається державним органом, що його видав, за наявності невиконання оцінювачем частини третьої статті 14, вказівки ним свідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації про оцінювача в Державному реєстрі оцінювачів. Дія кваліфікаційного свідоцтва поновлюється державним органом після усунення оцінювачем наявних зауважень.      Рішення про призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва приймається органом державної влади, що його видав, за наявності невиконання оцінювачем частини третьої статті 14, вказівки ним свідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації про оцінювача в Державному реєстрі оцінювачів. Дія кваліфікаційного свідоцтва поновлюється органом державної влади в тижневий строк після усунення оцінювачем наявних зауважень.  
117. Рішення Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами. Порядок роботи Екзаменаційної комісії встановлюється державним органом, що її створює.      Рішення Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами. Порядок роботи Екзаменаційної комісії встановлюється органом державної влади, що її створює.  
118. Проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої призупинена, забороняється. Оцінка майна, що була підписана фізичною особою за час дії зазначених ознак, вважається недійсною.   -84- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту: "Орган державної влади може відмовити у видачі кваліфікаційного свідоцтва у випадках неподання фізичною особою принаймні одного з документів, зазначених в частині 4 статті 15 цього Закону, недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи вказівки в них свідомо неправдивих даних".  
Немає висновку   Проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої призупинена, забороняється. Оцінка майна, що була підписана фізичною особою за час дії зазначених ознак, вважається недійсною. Орган державної влади може відмовити у видачі кваліфікаційного свідоцтва у випадках неподання фізичною особою принаймні одного з документів, зазначених в частині 4 статті 15 цього Закону, недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи вказівки в них свідомо неправдивих даних.  
    -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16: назву статті після тексту "про видачу" доповнити текстом ", відмову у видачі"; частину 1 викласти у редакції: "Рішення про видачу чи про відмову у видачі кваліфікаційного свідоцтва приймається екзаменаційною комісією, склад якої формується відповідним навчальним закладом і затверджується органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності. Екзаменаційна комісія діє на базі зазначеного навчального закладу"; частина 2. Текст "кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) замінити текстом "(припинення дії) кваліфікаційного свідоцтва", слова "за таких" замінити текстом "виключно з таких підстав", текст "вироку суду (арбітражного суду)" замінити текстом "рішення суду", після тексту "у оцінювача непогашеної" додати текст "або не знятої відповідно до закону"; частина 3, речення 2. Текст "державний орган" замінити текстом "орган державної влади"; частина 4. Слово "оскаржується" замінити текстом "може бути оскаржене"; частину 5 виключити; частина 6. Текст "державним органом" замінити текстом "навчальним закладом". редакційно  
Враховано частково    
119. Стаття 17. Державний реєстр оцінювачів   -86- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 17 вилучити.  
Відхилено   Стаття 17. Державний реєстр оцінювачів  
120. Державні органи, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, ведуть Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Текст "учбової організації" замінити текстом "навчального закладу", текст "інформація про час призупинення дії (дати позбавлення)" замінити текстом "дата позбавлення", а текст "інша суттєва інформація" - виключити.  
Враховано частково   Орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.  
121. В Державному реєстрі оцінювачів зазначається наступна інформація про оцінювачів: прізвище, ім'я та по-батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва учбової організації, що здійснювала підготовку оцінювача, дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва, напрямки оцінки майна, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві, інформація про час призупинення дії (дати позбавлення) кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача, інша суттєва інформація.      В Державному реєстрі оцінювачів зазначається наступна інформація про оцінювачів: прізвище, ім'я та по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва навчального закладу, що здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва, напрями оцінки майна, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві, інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами, інформація щодо призупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача.  
122. Оцінювачі несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається до Державного реєстру оцінювачів, в порядку, встановленому цим Законом.   -88- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У статті 17: частину 2 після слів "кваліфікаційному свідоцтві" доповнити словами " інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами,"; доповнити новою частиною наступного змісту: "Порядок подання інформації оцінювачами до Державного реєстру оцінювачів встановлюється державним органом, що його веде."  
Враховано   Порядок подання оцінювачами інформації до Державного реєстру оцінювачів встановлюється державним органом, що його веде. Оцінювачі несуть відповідальність за достовірність інформації, що подається до Державного реєстру оцінювачів, в порядку, встановленому цим Законом.  
    -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18: частину 1 після тексту "з оцінки майна," доповнити текстом "майнових прав"; частина 2, речення 1. Текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади" .Речення 3 і 4. Текст "державного органу" замінити текстом "органу державної влади". Речення 5. Текст "три роки" замінити текстом "п'ять років"; текст "Державні органи" замінити текстом "Органи державної влади", слово "Закону" замінити текстом "цього Закону", слово "законодавства" замінити словом "закону"; частина 4, речення 1. Текст "встановленого законодавством" замінити текстом "доходів громадян". Друге речення після слова "відсотків" доповнити словом "цих", а після тексту "Державного бюджету" - словом "України".  
Враховано частково    
123. Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності      Стаття 18. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності  
124. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності (далі - Сертифікат) є документом, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на внесення його до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна, та які визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна, що в ньому вказані.   -90- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Із статті 18 виключити слова "Крім випадків обов'язкової оцінки". При ринкових відносинах оцінювачі повинні бути в рівних умовах. Оплата повинна визначатися за домовленістю сторін.  
  Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання (далі - Сертифікат) є документом, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна, майнових прав та які визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна, що в ньому вказані.  
125. Сертифікат видається в порядку, встановленому цим Законом, державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності. Форма сертифікату встановлюється зазначеними органами. В сертифікаті обов'язково вказується найменування державного органу, що його видав, найменування суб'єкта підприємницької діяльності, його юридичні реквізити, код ЄДРПОУ, дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна щодо яких дозволена практична діяльність. Сертифікат підписується керівником державного органу, що його видав, та засвідчується печаткою. Сертифікат видається на строк три роки, але не більше строку існування суб'єкта підприємницької діяльності або строку дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють в його штатному складі.   -91- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 18. Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності викласти в такій редакції: "Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності (далі - Сертифікат) є документом, що засвідчує професійний рівень суб`єкта оціночної діяльності та право на внесення його до Державного реєстру суб`єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна, що в ньому вказані, та/або навчальної діяльності оцінювачів". Сертифікат видається в порядку, встановленому цим Законом, державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності. Форма сертифікату встановлюється зазначеними органами. В сертифікаті обов`язково вказується найменування державного органу, що його видав, найменування суб`єкта підприємницької діяльності, його юридичні реквізити, код ЄДРПОУ, дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна та можливість займатися навчальною діяльністю та професійною підготовкою оцінювачів. Сертифікат підписується керівником державного органу, що його видав, та засвідчується печаткою. Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності є безстроковим. Державні органи, зазначені в статті 5 Закону, які відповідно до законодавства отримали право самостійного проведення оцінки майна, визнаються суб`єктами оціночної діяльності відповідно до положень, якими вони керуються. За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів, встановлених законодавством на дату його видачі. Дев`яносто відсотків плати спрямовується до Державного бюджету, а десять відсотків - на покриття витрат, пов`язаних з видачею сертифіката. Оцінка майна, яка проведена суб`єктом підприємницької діяльності без чинного сертифікату у разі, якщо державний орган, який виступає однією із сторін договору на оцінку встановив обмеження згідно статті 8 Закону, є недійсною."  
Враховано частково   Сертифікат видається в порядку, встановленому цим Законом, органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності. Форма сертифікату встановлюється зазначеним органом. В сертифікаті обов'язково вказується найменування органу державної влади, що його видав, найменування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, його юридичні реквізити, код ЄДРПОУ, дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна щодо яких дозволена практична діяльність. Сертифікат підписується керівником органу державної влади, що його видав, та засвідчується печаткою. Сертифікат видається строком на три роки, але не більше строку існування суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, або строку дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють в його штатному складі у разі застосування до них рішень, передбачених частинами другою та п'ятою статті 16 цього Закону.  
126. Державні органи, зазначені в статті 5 Закону, які відповідно до законодавства отримали право самостійного проведення оцінки майна, визнаються суб'єктами оціночної діяльності відповідно до положень, якими вони керуються.      Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5 цього Закону, які відповідно до законодавства отримали право самостійного проведення оцінки майна, визнаються суб'єктами оціночної діяльності відповідно до положень, якими вони керуються.  
127. За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів, встановлених законодавством на дату його видачі. Дев'яносто відсотків плати спрямовується до Державного бюджету, а десять відсотків - на покриття витрат, пов'язаних з видачею сертифіката.      За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством на дату його видачі, яка спрямовується до Державного бюджету України.  
128. Оцінка майна, яка проведена суб'єктом підприємницької діяльності без чинного сертифікату, є недійсною.   -92- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У статті 18: ч.2 в кінці доповнити словами "у разі застосування до них рішень, передбачених частинами другою та п'ятою статті 16 цього Закон"; в ч.4 друге речення вилучити.  
Враховано редакційно   Оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, без чинного сертифікату, є недійсною.  
129. Стаття 19. Порядок видачі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності   -93- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 19 "Порядок видачі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності" викласти в такій редакції: "Cертифікат видається в двотижневий строк державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, якщо суб`єкт оціночної діяльності задовільняє одній із наступних умов: - суб'єкт оціночної діяльності має п`ятирічиий та більше стаж роботи, що підтверджується копіями Угод на оцінку державного майна з Фондом Державного майна України за останні п`ять років діяльності. При цьому, в сертифікаті вказується, що суб'єкт оціночної діяльності має право займатися навчальною діяльністю та професійною підготовкою оцінювачів. Якщо сертифікат включає в себе напрям оціночної діяльності, пов`язаний з оцінкою земельних ділянок, досвід роботи додатково підтверджується копією Угоди з державним органом, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях земельних ресурсів та землевпорядкування; - суб'єкт оціночної діяльності має рекомендації від державного органу, що здійснює державне регулювання відповідного напрямку оціночної діяльності, або саморегулівної організації оцінювачів, або двох суб'єктів оціночної діяльності із п`ятирічиим та більше стажем роботи, що підтверджується оригіналами рекомендаційних листів, крім цього, його стаж роботи як суб`єкта оціночної діяльності становить менше п`яти але більше двох років, що підтверджується копіями Угод на оцінку державного майна з Фондом Державного майна України за останні два роки діяльності. Якщо сертифікат включає в себе напрям оціночної діяльності, пов`язаний з оцінкою земельних ділянок, досвід роботи додатково підтверджується копією Угоди з державним органом, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях земельних ресурсів та землевпорядкування; - суб'єкт оціночної діяльності не мав Угод на оцінку державного майна з Фондом Державного майна України за останні два роки або його стаж роботи як суб`єкта оціночної діяльності становить менше двох років і більше одного року, але отримав рекомендацію на видачу йому сертифікату від державного органу, що здійснює державне регулювання відповідного напрямку оціночної діяльності, а також має у своєму штатному складі оцінювача із стажем роботи у суб'єкта оціночної діяльності не менше двох років, що підтверджується оригіналами рекомендаційних листів суб'єктів оціночної діяльності. Суб'єктам оціночної діяльності, які мають стаж роботи менше одного року, або за інших обставин не можуть отримати Сертифікат, державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, може видаватися Тимчасовий сертифікат, який діє на протязі одного року. В цей період його правовий статус, за виключенням права на внесення суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру суб`єктів оціночної діяльності, прирівнюється до правового статусу Сертифікату. Тимчасовий сертифікат видається за умови наявності у суб'єкта оціночної діяльності у своєму штатному складі оцінювача із стажем роботи у суб'єкта оціночної діяльності не менше одного року, що підтверджується оригіналами рекомендаційних листів суб'єктів оціночної діяльності, а також рекомендації від державного органу, що здійснює державне регулювання відповідного напрямку оціночної діяльності. У випадку зміни організаційно-правової форми суб`єкта підприємницької діяльності, Сертифікат підлягає безумовному переоформленню. Для отримання Сертифікату (Тимчасового сертифікату) суб`єкт підприємницької діяльності подає до державного органу зазначені вище відповідні підтверджуючі документи, а також: заяву про видачу сертифікату за формою, встановленою державним органом; нотаріально посвідчену копію установчого документу (для юридичних осіб) або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб`єкта підприємницької діяльності; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою державним органом; нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Державний орган відмовляє у видачі сертифікату виключно у таких випадках: неподання суб`єктом підприємницької діяльності всіх документів; недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи вказівки в них свідомо неправдивих даних; ліквідації суб`єкта підприємницької діяльності; виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії попереднього сертифікату або в процесі розгляду документів та видачі сертифікату; набранням законної сили двох і більше судових рішень, якими було задоволене позови до суб`єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов`язані з його оціночною діяльністю; відсутності у штатному складі суб`єкта підприємницької діяльності хоча б одного оцінювача, який має діюче кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат; наявності у суб`єкта підприємницької діяльності ліцензій на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною. Якщо протягом двох тижнів з дати подачі документів державний орган не видав Сертифікат або не надіслав офіційну відмову, Сертифікат вважається виданим, а суб`єкт підприємницької діяльності занесеним до Державного реєстру суб`єктів оціночної діяльності. Державні органи, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, ведуть Державні реєстри суб`єктів оціночної діяльності, яким виданий сертифікат суб`єкта оціночної діяльності. Суб`єкти оціночної діяльності зобов`язані в тижневий строк письмово інформувати державний орган, що видав сертифікат, про зміни у штатному складі оцінювачів суб`єкта з часу дії сертифікату, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифікату відповідно до цього Закону."  
Враховано частково   Стаття 19. Порядок видачі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності  
130. Рішення про видачу сертифікату приймається державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності.      Рішення про видачу сертифікату приймається органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.  
131. Для розгляду питання про видачу сертифікату суб'єкт підприємницької діяльності подає до державного органу наступні документи: заяву про видачу сертифікату за формою, встановленою державним органом; нотаріально посвідчену копію установчого документу (для юридичних осіб) або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою державним органом; нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб'єктом підприємницької діяльності, здійснюється державним органом у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання.      Для розгляду питання про видачу сертифікату суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, подає до органу державної влади наступні документи: заяву про видачу сертифікату за формою, встановленою органом державної влади; нотаріально посвідчену копію установчого документу (для юридичних осіб) або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою органом державної влади; нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання,, здійснюється органом державної влади у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання.  
132. Державний орган відмовляє у видачі сертифікату у таких випадках:      Орган державної влади відмовляє у видачі сертифікату у таких випадках:  
133. неподання суб'єктом підприємницької діяльності всіх документів;      неподання суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, принаймні одного з документів;  
134. недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи вказівки в них свідомо неправдивих даних;      недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи вказівки в них свідомо неправдивих даних;  
135. ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності;      ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання,;  
136. виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії попереднього сертифікату або в процесі розгляду доку ментів та прийняття рішення про видачу сертифікату;      виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії попереднього сертифікату або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифікату;  
137. набранням законної сили двох і більше судових рішень, якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з його оціночною діяльністю;      набрання законної сили двох і більше судових рішень, якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна;  
138. наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці, фізичних осіб, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів підприємницької діяльності, що подали заяву про видачу сертифікату раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких призупинені чи анульовані відповідно до статті 16 цього Закону;      наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці, фізичних осіб, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що подали заяву про видачу сертифікату раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких призупинені чи анульовані відповідно до статті 16 цього Закону;  
139. відсутності у штатному складі суб'єкта підприємницької діяльності хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат;      відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат;  
140. наявності у суб'єкта підприємницької діяльності ліцензій на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.      наявності у суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.  
141. Сертифікат видається в двотижневий строк державним органом за результатами розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом підприємницької діяльності. Державні органи, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, ведуть Державні реєстри суб'єктів оціночної діяльності, яким виданий сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.      Сертифікат видається в двотижневий строк органом державної влади за результатами розгляду та перевірки документів, поданих суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, яким виданий сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.  
142. Суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати державний орган, що видав сертифікат, про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифікату, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифікату відповідно до цього Закону.      Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, зобов'язані в тижневий строк письмово інформувати орган державної влади, що видав сертифікат, про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифікату, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифікату відповідно до цього Закону.  
143. Спірні питання щодо відмови у видачі сертифікату вирішуються Наглядовою Радою з питань оціночної діяльності за поданням суб'єктом підприємницької діяльності відповідної заяви.   -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19: у всій статті текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади"; частина 2, речення 2. Після тексту "за формою встановленою державним органом," виключити текст "нотаріально посвідчені"; частина 3: після тексту "у видачі сертифікатів" доповнити словом "виключно"; пункт 1. Текст "всіх документів" замінити текстом "принаймні одного з документів, передбачених частиною другою цієї статті"; пункт 6. Текст "призупинені" виключити; частина 5. Виключити текст ", іншу суттєву інформацію відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифікату відповідно до цього Закону"; частина 6. Викласти у редакції: "Рішення про відмову у видачі сертифікату може бути оскаржено у суді".  
Враховано частково   Спірні питання щодо відмови у видачі сертифікату вирішуються Наглядовою Радою з питань оціночної діяльності за поданням суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, відповідної заяви. Рішення про відмову у видачі сертифікату може бути оскаржено у суд.  
144. Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності   -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1: абзац 1 викласти у редакції: "сертифікат суб'єкта оціночної діяльності може бути анульованим відповідним органом державної влади виключно на таких підставах"; пункти 1-2 виключити.  
Враховано частково   Стаття 20. Анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності  
145. Анулювання державним органом сертифіката відбувається:   -96- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 20 "Анулювання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності" викласти в такій редакції: "Анулювання державним органом сертифіката відбувається у зв`язку із: - набранням законної сили двох і більше судових рішень, якими було задоволене позови до оцінювачів (суб`єкта оціночної діяльності), пов`язані з їх оціночною діяльністю; - виявленням порушень оцінювачами (суб`єктом оціночної діяльності) статті 8 Закону; - ліквідацією суб`єкта підприємницької діяльності, що отримав сертифікат; - відсутністю у штатному складі суб`єкта оціночної діяльності хоча б одного оцінювача, який має діюче кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, що вказані у сертифікаті; - інформуванням протягом одного місяця державного органу, що видав сертифікат, про обставини, зазначені в частині третій статті 19, що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю. Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому для їх видачі."  
Враховано частково   Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності може бути анульованим органом державної влади, що його видав, виключно з таких підстав:  
146. на підставі висновку Наглядової Ради з питань оціночної діяльності за наявності порушень вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів оцінки майна, виявлених шляхом рецензування, які призвели до визнання низької якості оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності або оцінювачами, які працюють у його штатному складі;      на підставі висновку Наглядової Ради з питань оціночної діяльності за наявності порушень вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом рецензування, які призвели до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, або оцінювачами, які працюють у його штатному складі;  
147. звільненням всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом оціночної діяльності у штатному складі під час прийняття рішення про видачу сертифікату, або призупинення (позбавлення) їх кваліфікаційних свідоцтв;      звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, у штатному складі під час прийняття рішення про видачу сертифікату, або припинення (позбавлення) їх кваліфікаційних свідоцтв;  
148. набранням законної сили двох і більше судових рішень, якими було задоволено позови до оцінювачів (суб'єкта оціночної діяльності), пов'язані з їх оціночною діяльністю;      набрання законної сили двох і більше судових рішень, якими було задоволено позови до оцінювачів (суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки;  
149. виявлення порушень оцінювачами (суб'єктом оціночної діяльності) статті 8 Закону;   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1: пункт 4 після тексту "виявлення" доповнити текстом "не менше двох"; пункт 7. Текст "державного органу" замінити текстом "не менше як у двох випадках органу державної влади", а текст ", що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю".  
Відхилено   виявлення порушень оцінювачами (суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання) статті 8 цього Закону;  
150. ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності, що отримав сертифікат;      ліквідації суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, що отримав сертифікат;  
151. відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, що вказані у сертифікаті;      відсутності у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, що вказані у сертифікаті;  
152. неінформування державного органу, що видав сертифікат, про обставини, зазначені в частині п'ятій статті 19, що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю.      неінформування органу державної влади, що видав сертифікат, про обставини, зазначені в частині п'ятій статті 19, що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною діяльністю.  
153. Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому для їх видачі.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20: частина 2 після тексту "у порядку, встановленому" доповнити текстом "цим Законом"; частина 3. Текст "державним органом" замінити текстом "органом державної влади".  
Враховано   Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому цим Законом для їх видачі.  
154. Порядок розгляду питань про анулювання сертифікату та його поновлення шляхом видачі встановлюється державним органом, що його видав.      Порядок розгляду питань про анулювання сертифікату та його поновлення шляхом видачі встановлюється органом державної влади, що його видав.  
155. Стаття 21. Наглядова Рада з питань оціночної діяльності   -99- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 21 вилучити.  
Відхилено   Стаття 21. Наглядова Рада з питань оціночної діяльності  
156. З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам підприємницької діяльності сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, анулювання сертифікатів, забезпечення прозорості в питаннях державного регулювання оціночної діяльності, підвищення професійного рівня суб'єктів оціночної діяльності створюються Наглядові Ради з питань оціночної діяльності (далі - Наглядові Ради). Наглядові Ради створюються державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, з числа його представників, представників саморегулівних організацій оцінювачів, які делеговані ними у порядку, визначеному цими організаціями, і є постійно діючим дорадчим органом.   -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 21 виключити.  
Відхилено   З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам оціночної діяльності сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, анулювання сертифікатів, забезпечення прозорості в питаннях державного регулювання оціночної діяльності, підвищення професійного рівня суб'єктів оціночної діяльності створюється Наглядова Рада з питань оціночної діяльності (далі - Наглядова Рада). Наглядова Рада створюється органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, з числа його представників, делегованих представників інших органів державної влади, до повноважень яких входить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна та представників саморегулівних організацій оцінювачів, які делеговані ними у порядку, визначеному цими організаціями. Персональний склад Наглядової Ради передбачає рівне представництво органів державної влади та саморегулівних організацій оцінювачів. Наглядова Рада є постійно діючим органом.  
    -101- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Друге речення частини 1 статті 21 викласти в такій редакції: "Наглядова Рада створюється органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, з числа його представників, делегованих представників інших органів державної влади, до повноважень яких входить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна та представників саморегулівних організацій оцінювачів, які делеговані ними у порядку, визначеному цими організаціями"; доповнити статтю частинами такого змісту: "Персональний склад Наглядової Ради передбачає рівне представництво органів державної влади та саморегулівних організацій оцінювачів. Наглядова Рада є постійно діючим органом".  
Враховано    
157. До повноважень Наглядової Ради відносяться:      До повноважень Наглядової Ради відносяться:  
158. вирішення спірних питань, пов'язаних з видачею або анулюванням сертифікату;      вирішення спірних питань, пов'язаних з видачею або анулюванням сертифікату;  
159. погодження загальних вимог до учбових програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації;      погодження загальних вимог до учбових програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації;  
160. розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності, у тому числі шляхом проведення рецензування оцінки майна;      розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі що виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна;  
161. надання пропозицій з питань удосконалення нормативно-правових актів з питань оцінки майна та порядку видачі сертифікатів;      погодження нормативно-правових актів з питань оцінки майна та порядку видачі сертифікатів;  
162. надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів.      надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів.  
163. Порядок роботи Наглядової Ради визначається державним органом, що її створює. Персональний склад Наглядової Ради передбачає рівне представництво державного органу та саморегулівних організацій оцінювачів.   -102- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.3 статті 21 викласти в редакції: "Порядок роботи Наглядової Ради визначається Наглядовою Радою та затверджується органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності".  
Враховано   Порядок роботи Наглядової Ради визначається Наглядовою Радою та затверджується органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.  
164. Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності   -103- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 22 "Державний реєстр суб`єктів оціночної діяльності" викласти у такій редакції: "Державні органи, що здійснюють видачу сертифікатів суб`єктів оціночної діяльності, ведуть Державний реєстр суб`єктів оціночної діяльності, які отримали зазначені сертифікати. В Державному реєстрі зазначається інформація про суб`єктів оціночної діяльності, що отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, що вказані у сертифікаті, право на здійснення навчальної діяльності оцінювачів для суб`єктів оціночної діяльності із стажем роботи не менше п`яти років, строк дії сертифікату, місцезнаходження суб`єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб`єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практики оціночної діяльності суб`єкта. Державний реєстр суб`єктів оціночної діяльності надається на вимогу державних органів в порядку, встановленому законодавством. Порядок надання довідок з Державного реєстру суб`єктам господарювання та фізичним особам встановлюється державним органом, що його веде."  
Враховано частково   Стаття 22. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності  
165. Державні органи, що здійснюють видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, ведуть Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, які отримали зазначені сертифікати.      Орган державної влади, що здійснює видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, веде Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності, які отримали зазначені сертифікати.  
166. В Державному реєстрі зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, що отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, що вказані у сертифікаті, строк дії сертифікату, місцезнаходження суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практики оціночної діяльності суб'єкта.      В Державному реєстрі зазначається інформація про суб'єктів оціночної діяльності, що отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, що вказані у сертифікаті, строк дії сертифікату, місцезнаходження суб'єкта, основна інформація про склад оцінювачів суб'єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки майна.  
167. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності надається на вимогу державних органів в порядку, встановленому законодавством.      Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності надається на вимогу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.  
168. Порядок надання довідок з Державного реєстру суб'єктам господарювання та фізичним особам встановлюється державним органом, що його веде.   -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22: частина 1. Текст "Державні органи" замінити текстом "Органи державної влади"; частину 2 після тексту "реєстрі зазначається" доповнити словом "така", виключити текст "досвіду та"; частина 3. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади, місцевого самоврядування"; частина 4. Текст "державним органом" замінити текстом "органом державної влади".  
Враховано частково   Порядок надання довідок з Державного реєстру суб'єктам господарювання та фізичним особам встановлюється органом державної влади, що його веде.  
169. Розділ ІV Державне регулювання оціночної діяльності      Розділ ІV. Державне регулювання оціночної діяльності  
170. Стаття 23. Сутність та напрями державного регулювання      Стаття 23. Сутність та напрями державного регулювання  
171. Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна, забезпечення суспільних інтересів в питаннях оцінки майна, створенні конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності та учбових організацій, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, виконання покладених на державні органи, що здійснюють таке регулювання, функцій проведення оцінки майна згідно з законодавством.   -105- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23, частина 1. Текст "учбових організацій" замінити текстом "навчальних закладів", текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади", наприкінці додати текст "про оцінку майна".  
Враховано   Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в практику оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна, забезпечення суспільних інтересів в питаннях оцінки майна, створенні конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, проведення оцінки майна іншими органами державної влади згідно з законодавством.  
172. Напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:      Напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:  
173. дотримання єдності нормативно-правового та організаційного забезпечення оцінки майна;      контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та організаційного забезпечення оцінки майна;  
174. забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх додержанням;      забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх додержанням;  
175. контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності обов'язкових умов здійснення оціночної діяльності;   -106- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23, частина 2. Пункт 3 наприкінці доповнити текстом ", встановлених відповідно до законодавства про оціночну діяльність".  
Відхилено   контроль за виконанням оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності умов здійснення оціночної діяльності;  
176. видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;   -107- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.2 статті 23 після абз.4 доповнити абзацом такого змісту: "організаційне забезпечення роботи Наглядової Ради та Екзаменаційної комісії;".  
Враховано   організаційне забезпечення роботи Наглядової Ради та Екзаменаційної комісії; видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;  
177. надання статусу саморегулівним організаціям оцінювачів та контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, визначених цим Законом, забезпечення їх широкого залучення до регулювання оціночної діяльності;   -108- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23, частина 2, пункт 5. Слово "саморегулівним" замінити словом "самоврядним".  
Відхилено   надання статусу саморегулівним організаціям оцінювачів та контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, визначених цим Законом, забезпечення їх широкого залучення до регулювання оціночної діяльності;  
178. контроль за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна;      контроль за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна;  
179. сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах;      сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах;  
180. ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності.   -109- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Підпункт VІІІ Статті 23, частина ІІ, викласти в наступній редакції: "ведення Державного реєстру суб`єкті оціночної діяльності."  
Відхилено   ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності; інші напрями діяльності для реалізації функцій державного регулювання оціночної діяльності.  
    -110- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Доповнити ч.2 статті 23 абзацом такого змісту: "інші напрями діяльності для реалізації функцій державного регулювання оціночної діяльності".  
Враховано    
181. Стаття 24. Державні органи, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24. У назві та в тексті статті текст "Державні органи" замінити текстом "Органи державної влади".  
Враховано   Стаття 24. Орган державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності  
182. Державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України та державний орган, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях земельних ресурсів та землевпорядкування.   -112- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац 1 статті 24 викласти в наступній редакції: "Державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є уповноважений орган, визначений Кабінетом Міністрів України, Фонд державного майна України, державний орган, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях земельних ресурсів та землевпорядування".  
Враховано частково   Органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України.  
    -113- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.1 статті 24 викласти в редакції: "Органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України".  
Враховано    
    -114- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
У абз.1 статті 24 замість слів "та державний орган, повноваження якого" вказати слова "та державні органи, повноваження яких". Після слів "у реалізації державної політики в питаннях" додати слова "інтелектуальної власності".  
   
    -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24: частина 1. Текст "державний орган, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях" замінити текстом "центральний орган виконавчої влади з питань";  
   
183. В питаннях оціночної діяльності Кабінет Міністрів України здійснює повноваження, визначені Конституцією України, цим Законом та іншими актами законодавства.   -116- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
частину 2 виключити.  
Відхилено   В питаннях оціночної діяльності Кабінет Міністрів України здійснює повноваження, визначені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
    -117- Марченко О.А. (в.о. № 201)
У статті 24: доповнити абзацом 3: "Уповноважений орган, визначений Кабінетом Міністрів України, здійснює державне регулювання оціночної діяльності за всіма напрямами оцінки, визначеними цим Законом, та веде загальний реєстр оцінювачів"; відповідно абзаци 3-5 вважати абзацами 4-6; абзац 4 після слів "майнових прав" доповнити наступною фразою: "що повністю або частково належать державі".  
Відхилено    
184. Фонд державного майна України здійснює повноваження щодо напрямів державного регулювання оціночної діяльності, визначених цим Законом та іншими актами законодавства, в частині оцінки індивідуального майна (крім земельних ділянок), цілісних майнових комплексів (бізнесу), майнових прав.   -118- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
У абз.3 статті 24 після слів "майнових прав," додати слова "крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності".  
   
    -119- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.3 статті 24 вилучити.  
Враховано    
    -120- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 24: частини 3 і 4. Текст "актами законодавства" замінити текстом "нормативно-правовими актами з питань оцінки майна"; частина 4. Текст "Державний орган, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях" замінити текстом "Центральний орган виконавчої влади з питань".  
Враховано частково    
185. Державний орган, повноваження якого полягають у реалізації державної політики в питаннях земельних ресурсів та землевпорядкування, здійснює державне регулювання оціночної діяльності за напрямами, визначеними цим Законом та іншими актами законодавства, в частині оцінки земельних ділянок.   -121- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Ч.4 статті 24 викласти в редакції: "Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в питаннях оцінки майна відповідно до законодавства".  
Враховано   Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в питаннях оцінки майна відповідно до законодавства.  
    -122- Левченко А.І. (реєстр. картка № 267)
У абз.4 статті 24 замість слів "Державний орган, повноваження якого" вказати слова "Державні органи, повноваження яких". Після слів "політики в питаннях" додати слова "інтелектуальної власності", після слів "в частині оцінки" додати слова "інтелектуальної власності та".  
   
186. Державні органи, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, забезпечують широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні.      Фонд державного майна України, забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні.  
187. Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність   -123- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25: частину 1 тричі після слова "майна" доповнити текстом "та майнових прав"; частина 2. Текст "громадяни," замінити текстом "фізичні та".  
Враховано редакційно   Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність  
188. Органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону в частині майна, що перебуває у комунальній власності, у тому числі забезпечити єдність нормативно-правових вимог проведення оцінки зазначеного майна, передбачених цим Законом, сприяти створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності, що здійснюють оцінку майна на засадах підприємницької діяльності.      Органи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону в частині майна, майнових прав, що є у комунальній власності, в тому числі забезпечити єдність нормативно-правових вимог проведення оцінки зазначеного майна, передбачених цим Законом, сприяти створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання.  
189. Посадові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, винні в порушенні законодавства про оціночну діяльність, несуть відповідальність згідно з цим та іншими законами.      Посадові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, винні в порушенні законодавства про оціночну діяльність, несуть відповідальність відповідно до цього та інших законів.  
190. Розділ V Саморегулівні організації оцінювачів   -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ V. У назві та в тексті розділу слово "Саморегулівні" замінити словом "самоврядні".  
Відхилено   Розділ V. Саморегулівні організації оцінювачів  
191. Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів      Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів  
192. Саморегулівною організацією оцінювачів є всеукраїнська громадська організація, що об'єднує фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, здійснює повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності та отримала свій статус відповідно до вимог цього Закону.   -125- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В частині 1 статті 26 вилучити слово "всеукраїнська".  
Відхилено   Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності.  
    -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26, частина 1. Виключити слово "всеукраїнська".  
Відхилено    
193. Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюється законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.      Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюється законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.  
194. Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, діяльність яких не має на меті отримання прибутку, і діють на засадах самоврядування.   -127- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26, частина 1: пункт 3. Текст "нормативно-актів" замінити текстом "нормативно-правових актів"; частина 1, пункт 4. Виключити текст "(припинені дії)"; частина 1, пункт 6. Виключити текст "та Наглядової Ради"; частина 1, пункт 7. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону"; частина 1, пункт 9. Виключити текст "шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією"; частина 1. Пункт 10 після тексту "в оцінці майна" доповнити текстом "та майнових прав"; статтю 26 наприкінці доповнити такою частиною: "не менш як 75 відсотків членів самоврядної організації оцінювачів, повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, передбаченій статтею 4 цього Закону".  
Враховано частково   Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, що діють на засадах самоврядування, і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.  
195. Стаття 27. Повноваження саморегулівної організації оцінювачів      Стаття 27. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів  
196. Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності:      Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності:  
197. контроль за виконанням Положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів, забезпеченням належної якості оцінки майна, що проводиться оцінювачами - її членами;      контроль за виконанням Положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпеченням належної якості оцінки майна, що проводиться оцінювачами - її членами;  
198. рецензування оцінки майна, що проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до вимог Положень (національних стандартів) та у порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів;      рецензування звіту про оцінку майна, що проводиться оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до вимог Положень (національних стандартів оцінки майна) та у порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів;  
199. прийняття участі в розробці нормативно-актів з оцінки майна;      участь в розробці нормативно-правових актів з оцінки майна;  
200. прийняття участі у професійній підготовці оцінювачів, визнанні фізичних осіб оцінювачами, позбавленні (припиненні дії) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до порядку, встановленого цим Законом;   -128- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
У статті 27: абзац 5 викласти в такій редакції: "участь у професійній підготовці оцінювачів; абзац 6 вилучити; абзац 7 викласти в редакції: "участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової Ради;".  
Враховано   участь у професійній підготовці оцінювачів;  
201. прийняття участі в процедурі прийняття рішення щодо видачі та анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, встановленої цим Законом;       
202. делегування своїх представників до складу Екзаменаційної комісії та Наглядової Ради;   -129- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У ст.27, частина І, підпункт VІ - вилучити слова "та Наглядової Ради".  
Немає висновку   участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової Ради;  
203. захист своїх членів в питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, відповідно до законодавства;      захист своїх членів в питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних з оцінкою майна, відповідно до законодавства;  
204. сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;      сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;  
205. підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією;      підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією;  
206. сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;      сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;  
207. встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог цього Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна.      встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог цього Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна.  
208. Стаття 28. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 28 виключити.  
Відхилено   Стаття 28. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів  
209. Всеукраїнська громадська організація фізичних осіб, які визнані відповідно до цього Закону оцінювачами, що претендує на визнання її статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинна відповідати наступним критеріям:      Всеукраїнські громадські організації фізичних осіб, які визнані оцінювачами відповідно до цього Закону, що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні відповідати наступним критеріям:  
210. кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів;      кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів;  
211. дев'яносто відсотків членів від її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, визначеній статтею 4 Закону, у складі суб'єктів оціночної діяльності;      дев'яносто відсотків членів від її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, визначеній статтею 4 цього Закону, у складі суб'єктів оціночної діяльності;  
212. наявності встановленої процедури внутрішньої сертифікації членів з метою контролю за якістю оцінки майна, що проводиться ними.      наявності встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю за якістю оцінки майна, що проводиться ними.  
213. Порядок визнання статусу саморегулівних організацій оцінювачів державними органами, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
214. Розділ VI Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності      Розділ VI Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності  
215. Стаття 29. Права оцінювачів   -131- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 29: частина 1. Пункт 1 після тексту "до майна" доповнити текстом ", інформації про майнові права"; частина 1. Пункт 2 після тексту "Проведення оцінки майна" доповнити текстом "та майнових прав," слово "відповідного" замінити текстом ", передбачених законом". редакційно  
Враховано частково   Стаття 29. Права оцінювачів  
216. Оцінювачі мають право:      Оцінювачі мають право:  
217. мати доступ до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;      доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;  
218. отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку, від замовника оцінки та інших осіб, щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю - за наявності у оцінювача відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;      отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку, від замовника оцінки та інших осіб, щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю - за наявності у оцінювача відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;  
219. відмовлятися від проведення оцінки майна у випадку виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;      відмовитися від проведення оцінки майна у випадку виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;  
220. страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю;      страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю;  
221. бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду питання щодо позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва;      бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду питання щодо позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва;  
222. оскаржувати дії посадових осіб державних органів, Екзаменаційної комісії, Наглядової ради в судовому порядку.   -132- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У ст.29, частина І, підпункт VІ - вилучити слова "Наглядової ради".  
Відхилено   оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної комісії, Наглядової ради в судовому порядку.  
    -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 1, пункт 6. Текст "державних органів," замінити текстом "органів державної влади, місцевого самоврядування", а текст "Наглядової Ради" - виключити.  
Враховано частково    
223. Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 30: частина 1. Пункт 1 після тексту "до майна" доповнити текстом ", інформації про майнові права"; частина 1, пункт 2. Після тексту "штатному складі)" слово "відповідного" замінити текстом "передбачених законом".  
Враховано редакційно   Стаття 30. Права суб'єктів оціночної діяльності  
224. Суб'єкти оціночної діяльності мають право:      Суб'єкти оціночної діяльності мають право:  
225. доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;      доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;  
226. отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна, майнових прав та складання звіту про оцінку, від замовника оцінки та інших осіб, щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю - за наявності у суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його штатному складі) відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;      отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна, майнових прав та складання звіту про оцінку, від замовника оцінки та інших осіб, щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю - за наявності у суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його штатному складі) відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;  
227. відмовлятися від проведення оцінки майна, майнових прав у випадку виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;      відмовитися від проведення оцінки майна, майнових прав у випадку виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;  
228. страхувати свою відповідальність перед третіми особами, пов'язану з оціночною діяльністю;      страхувати свою відповідальність перед третіми особами, пов'язану з оціночною діяльністю;  
229. залучати додатково у випадку необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, суб'єктів підприємницької діяльності;      залучати додатково у випадку необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, суб'єктів підприємницької діяльності;  
230. забезпечувати присутність своїх представників на засіданні Наглядової Ради під час розгляду питання щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;   -135- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 1. Пункт 6 виключити  
Відхилено   забезпечувати присутність своїх представників на засіданні Наглядової Ради під час розгляду питання щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;  
    -136- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ст.30, частина І: підпункт VI вилучити; з підпункту VІІ вилучити слова "Наглядової Ради".  
Відхилено    
231. оскаржувати дії посадових осіб державних органів, Наглядової Ради, Екзаменаційної комісії в судовому порядку.   -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 1, пункт 7. Текст "державних органів, Наглядової Ради" замінити текстом "органів державної влади, місцевого самоврядування".  
Враховано частково   оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, рішення Наглядової Ради, Екзаменаційної комісії в судовому порядку.  
232. Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності      Стаття 31. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності  
233. Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:      Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:  
234. дотримуватись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна;      дотримуватись під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна;  
235. забезпечувати об'єктивність оцінки майна, майнових прав, повідомляти замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки в зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;      забезпечувати об'єктивність оцінки майна, майнових прав, повідомляти замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки в зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;  
236. забезпечувати збереження документів, що отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;      забезпечувати збереження документів, що отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;  
237. забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до законодавства;   -138- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 1, пункт 4 і пункт 5. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону;  
238. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.      виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.  
239. Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності      Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності  
240. Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за неналежне виконання вимог цього Закону в порядку, встановленому цим та іншими Законами.   -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32: частина 1. Текст "неналежне виконання" замінити словом "порушення"; частина 2. Виключити текст ", зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, майнових прав", а також текст "та законодавства"; частину 3 виключити, як таку, що дублює частину 1.  
Відхилено   Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за неналежне виконання вимог цього Закону в порядку, встановленому цим та іншими законами.  
241. Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, що здійснюють оцінку майна, майнових прав на засадах підприємницької діяльності, несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, майнових прав відповідно до умов договору та законодавства.      Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, майнових прав відповідно до умов договору та закону.  
242. Інші суб'єкти оціночної діяльності та оцінювачі, що працюють у їх складі, несуть відповідальність відповідно до Законів в межах положень та посадових інструкцій, якими вони керуються.      Інші суб'єкти оціночної діяльності та оцінювачі, що працюють у їх складі, несуть відповідальність відповідно до Законів в межах положень та посадових інструкцій, якими вони керуються.  
243. Стаття 33. Вирішення спорів      Стаття 33. Вирішення спорів  
244. Всі спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав вирішуються в судовому порядку.      Всі спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав вирішуються в судовому порядку.  
245. Розділ VII Прикінцеві положення      Розділ VII Прикінцеві положення  
246. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
247. 2. Протягом одного року з дня набрання чинності Законом:   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення: пункт 2 викласти у редакції: "2.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону; прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади у відповідність до цього Закону"; пункт 3 виключити; пункт 4. Після тексту "протягом року" доповнити текстом "з дня набрання чинності цим Законом" , текст "державним органом" замінити текстом "органом державної влади".  
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України: у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону;  
248. Кабінету Міністрів України, державним органам, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.  
249. іншим державним органам, органам місцевого самоврядування привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.      3. Кабінету Міністрів України, органу державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
250. 3. Нормативно-правові акти, якими передбачено проведення експертної оцінки майна, діють до внесення змін до них.      4. Нормативно-правові акти, якими передбачено проведення експертної оцінки майна, діють до внесення змін до них.  
251. 4. Фізичні особи, які отримала кваліфікаційні документи оцінювачів до набрання чинності цим Законом, мають право протягом року зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів в порядку, встановленому державним органом, що веде реєстр. Кваліфікаційні документи оцінювачів, видані фізичним особам до набрання чинності цим Законам, які протягом зазначеного строку не зареєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів, вважаються недійсними.   -141- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Пункт 4 Розділу VІІ "Прикінцеві положення" викласти в наступній редакції: "4.Кваліфікаційні документи фізичних осіб, які отримали їх до набрання чинності цього Закону, і строк дії яких закінчується не раніше 2001 року, протягом одного року можуть бути обміняні на Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Протягом цього періоду вказані кваліфікаційні документи прирівнюються до відповідного за напрямками оціночної діяльності Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. Кваліфікаційні документи оцінювачів, видані фізичним особам до набрання чинності цим Законом, які протягом зазначеного строку не були обміняні на Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, вважаються недійсними."  
Враховано частково   5. Фізичні особи, які отримала кваліфікаційні документи оцінювачів до набрання чинності цим Законом, і строк дії яких закінчується не раніше 31 грудня 2001 року, мають право протягом року зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів в порядку, встановленому органом державної влади, що веде реєстр. Кваліфікаційні документи оцінювачів, видані фізичним особам в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законам, які протягом зазначеного строку не зареєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів, вважаються недійсними.  
252. 5. Угоди на проведення експертної оцінки майна, укладені Фондом державного майна України або Державним комітетом з земельних ресурсів з суб'єктами підприємницької діяльності, є дійсними до закінчення терміну їх дії.      6. Угоди на проведення експертної оцінки майна, укладені суб'єктами підприємницької діяльності з Фондом державного майна України або Державним комітетом з земельних ресурсів, є дійсними до закінчення терміну їх дії.