Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


Про внесення змiн до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть"      Закон України Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. I. Внести до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р. N2-3, ст.20) такi змiни:      І. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. №2-3, ст.20) такі зміни:  
3. 1. У статтi 1:      1. У статті 1:  
4. абзац четвертий дати у редакцiї: "науково-педагогiчна дiяльнiсть - педагогiчна дiяльнiсть у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї, що пов'язана з науковою та (або) науково-технiчною дiяльностю".   -1- Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Після слів "рівнів акредитації" додати слова " та закладах післядипломної освіти".  
Враховано   1) доповнити статтю після абзацу третього двома абзацами такого змісту: "науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю; науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності ".  
    -2- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Доповнити статтю абзацом такого змісту: "науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності".  
Враховано    
5. У зв'язку з цим абзац 4 вважати абзацем 5, абзац 5 вважати абзацем 6, абзац 6 вважати абзацем 7, абзац 7 вважати абзацем 8, абзац 8 вважати абзацем 9, абзац 9 вважати абзацем 10, абзац 10 вважати абзацем 11, абзац 11 вважати абзацем 12.      У зв'язку з цим абзаци четвертий-одиннадцятий вважати відповідно абзацами шостим-тринадцятим;  
6. у абзацi шостому пiсля слiв "фiзична особа (громадянин України, iноземець або особа без громадянства), яка" додати слова "має вищу освiту i" далi по тексту.   -3- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
абзац дев'ятий доповнити словами: "незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання".  
Враховано   2) у абзаці восьмому слова "яка проводить" замінити словами "яка має вищу освіту та проводить"; 3) абзац дев'ятий викласти у такій редакції: "науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльностю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації";  
    -4- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Після слів "науково-технічної" додати слова "науково-організаційної"  
Враховано    
7. абзац дев'ятий дати у редакцiї: "науково-педагогiчний працiвник - вчений, який за основним мiсцем роботи займається професiйно педагогiчною та науковою або науково-технiчною дiяльностю у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї".   -5- Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Після слів "рівнів акредитації" додати слова "та закладах післядипломної освіти".  
Враховано   4) доповнити статтю після абзацу дев"ятого новим абзацем такого змісту: "науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації".  
8. У зв'язку з цим абзац 9 вважати абзацем 10, абзац 10 вважати абзацем 11, абзац 11 вважати абзацем 12, абзац 12 вважати абзацем 13.   -6- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
У частині першій статті 23 після слів "повинна забезпечувати" додати слова "його фізичне та інтелектуальне відтворення".  
Враховано частково   У зв'язку з цим абзаци десятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-чотирнадцятим.  
9. 2. У частинi другiй статтi 23 пiсля слiв "надбавки за стаж" додати слова "наукової (науково-педагогiчної)" далi за текстом.   -7- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Після слів "Заробітна плата" додати слово "(заробіток)".  
Враховано частково   2. Частину другу статті 23 викласти у такій редакції: "Заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної роботи та інших надбавок, передбачених законодавством України".  
    -8- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Частину другу статті 23 викласти у такій редакції: "Заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної роботи та інших надбавок, передбачених законодавством України".  
Враховано    
10. 3. Статтю 24 викласти у редакцiї:      3. Статтю 24 викласти у редакції:  
11. "Стаття 24. Пенсiйне забезпечення та соцiальний захист наукового працiвника      "Стаття 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового працівника  
12. Держава встановлює для наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв, якi мають необхiдний стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях, підприємствах пенсiї на рiвнi, який забезпечує престижнiсть наукової працi та стимулює систематичне оновлення наукових кадрiв.   -9- Журавський В.С. (в.о. № 68)
У слові "державних установах" вилучити слово "державних".  
Відхилено   Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних) працівників, які мають необхідний стаж наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної роботи (далі- стаж наукової роботи) на державних підприємствах, в установах, організаціях пенсії на рівні, який забезпечує престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів.  
    -10- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Замініти слова "наукової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях, підприємствах" словами "наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної роботи (дал - стаж наукової роботи) в державних підприємствах, установах, організаціях" Далі за текстом цієї статті внести відповідні зміни.  
Враховано    
    -11- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Після слів "наукових працівників" записати слова "наукових установ та організацій усіх форм власності".  
Відхилено    
    -12- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Після слів "пенсії на рівні" додати слова "що відповідає трудовому внеску наукових працівників".  
Враховано частково    
13. Стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи це час роботи на посадах наукових, науково-педагогiчних працiвникiв в установах, органiзацiях, пiдприємствах, вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї, закладах пiслядипломної освiти, в тому числi по пiдготовцi керiвних кадрiв. До стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи зараховується час навчання в аспiрантурi, ад'юнктурi, докторантурi.   -13- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Після слів " по підготовці керівних" додати слово "управлінських" далі за текстом. Замінити слово "відносяться" на слово "прирівнюються"  
Враховано   До стажу наукової роботи зараховується час роботи на посадах наукових, науково-педагогічних працівників незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання та посадах, які до них прирівнюються, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, у тому числі з підготовки керівних та управлінських кадрів, а також час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених в статті 118 Кодексу законів про працю України. До стажу наукової роботи зараховується час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі. Для дійсних членів та членів-кореспондентів Національної та галузевих академій наук, які не мають вченого ступеня або звання, до стажу наукової роботи зараховується стаж їх творчої діяльності.  
    -14- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Після слів "науково-педагогічних працівників" додати слова "незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання".  
Враховано    
    -15- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Після слів "До стажу наукової (науково-педагогічної) роботи зараховується" записати "період роботи в наукових (науково-технічних) підрозділах міністерств і відомств".  
Враховано частково    
    -16- Шаров І.Ф.
Після слів "керівних кадрів" доповнити слова: "а також на посадах, зазначених в статті 118 Кодексу законів про працю".  
Враховано    
    -17- Кремень В.Г. (реєстр. картка № 442)
Додати частину у редакції: "Для дійсних членів та членів-кореспондентів Національної та галузевих академій наук, які не мають вченого ступеня або звання, до стажу наукової роботи зараховується стаж їх творчої діяльності".  
Враховано    
    -18- Гуров В.М. (в.о. № 32)
Після слів "установах, організаціях, підприємствах" додати слова "в тому числі тих, які шляхом корпоратизації або приватизації перетворені у ВАТ або ЗАТ".  
Враховано частково    
14. Єдиний перелiк посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв державних установ, органiзацiй i пiдприємств та спецiалiстiв державних установ, органiзацiй i пiдприємств, дiяльнiсть яких може бути вiднесена до наукової або науково-технiчної дiяльностi, для проведення атестацiї, встановлення посадових окладiв, надбавок за вислугу рокiв, призначення пенсiй та виплати грошової допомоги при виходi на пенсiю у порядку, встановленому цим Законом, тощо затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -19- Журавський В.С. (в.о. № 68)
У слові "державних установ" вилучити слово "державних".  
Відхилено   Єдиний перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій і спеціалістів, діяльність яких може бути віднесена до наукової діяльності (для проведення атестації, встановлення посадових окладів, надбавок за вислугу років, призначення пенсій та виплати грошової допомоги при виході на пенсію), затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -20- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Замість слів "державних установ, організацій, підприємств" записати слова "наукових установ та організацій усіх форм власності  
Відхилено    
    -21- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Дати частину у редакції: "Єдиний перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій і спеціалістів, діяльність яких може бути віднесена до наукової діяльності, робота на яких зараховується до стажу наукової роботи (для проведення атестації, встановлення посадових окладів, надбавок за вислугу років, призначення пенсій та виплати грошової допомоги при виході на пенсію), затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
15. Пенсiя науковому працiвнику призначається за рахунок Державного бюджету України при досягненнi пенсiйного вiку:   -22- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Слова "за рахунок Державного бюджету України" вилучити, а вкінці цієї частини дати частину у редакції "Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам виплачуються за рахунок Державного бюджету України"  
Враховано   Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку:  
16. чоловiкам - за наявностi стажу роботи не менше 25 рокiв, у тому числi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи не менше 20 рокiв;      чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;  
17. жiнкам - за наявностi стажу роботи не менше 20 рокiв, у тому числi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи не менше 15 рокiв.      жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.  
18. Пенсiї науковим працiвникам призначаються у розмiрi 80 вiдсоткiв їх середньомiсячної заробiтної плати за останнi 24 календарнi мiсяцi роботи науковим (науково-педагогiчним) працiвником або за будь-якi 60 календарних мiсяцiв роботи пiдряд протягом перiоду роботи, що дає право на одержання пенсiї вiдповiдно до цього Закону незалежно вiд перерв у роботi. За кожний повний рiк роботи понад стаж, визначений частиною третьою цiєї статтi, пенсiя збiльшується на один вiдсоток заробiтку, але не бiльше 90 вiдсоткiв середньомiсячного заробiтку.   -23- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Пункт дати у редакції: "Пенсії науковим працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків заробітку наукового працівника, що визначається відповідно до статей 65, 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення". За кожний повний рік роботи понад стаж, визначений частиною третьою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків середньомісячного заробітку".  
Враховано   Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, що визначається відповідно до статей 65, 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення". За кожний повний рік роботи понад стаж, визначений частиною п"ятою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не більше 90 відсотків середньомісячного заробітної плати.. Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам виплачуються за рахунок Державного бюджету України.  
    -24- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти частину у редакції: "Пенсії науковим працівникам призначаються у розмірі 65 відсотків їх середньомісячної заробітної плати за останні 24 календарні місяці роботи науковим (науково-педагогічним) працівником або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом періоду роботи, що дає право на одержання пенсії відповідно до цього Закону незалежно від перерв у роботі. За кожний повний рік роботи понад стаж, визначений частиною третьою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 75 відсотків середньомісячного заробітку".  
Відхилено    
    -25- Журавський В.С. (в.о. № 68)
Додати частину у редакції: "Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам недержавних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, призначаються та виплачуються, виходячи з посадових окладів наукових (науково-педагогічних) працівників державних наукових установ та державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації".  
Відхилено    
19. Пенсiя науковим (науково-педагогiчним) працiвникам призначається за умови звернення за призначенням пенсiї та пiсля звiльнення з посади.   -26- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Дати частину у редакції: "Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається за умови звернення за призначенням пенсії та після звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника".  
Враховано   Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається за умови звернення за призначенням пенсії та після звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника.  
    -27- Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Дати у редакції "Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається за умови звернення за призначенням пенсії".  
Враховано частково    
20. Пiсля виходу на пенсiю за цим Законом науковий (науково-педагогiчний) працiвник може бути прийнятий на роботу в наукову установу чи вищий навчальний заклад III-IV рiвня акредитацiї за строковим трудовим договором (контрактом) зi збереженням пенсiї в повному обсязi.   -28- Мокроусов А.О. (в.о. № 213)
Дати частину у редакції "Після виходу на пенсію за цим Законом науковий (науково-педагогічний) працівник може бути прийнятий на роботу в наукову установу, вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації, заклад післядипломної освіти чи іншу установу за строковим трудовим договором (контрактом) зі збереженням пенсії в повному обсязі.  
Враховано   Після призначення пенсії наукові (науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях, усіх форм власності та займатися підприємницькою діяльністю. Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за контрактом на державних підприємствах в установах, організаціях не менше як два роки і мали більш високий заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за іх заявою новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії відповідно до частини шостої цієї статті.  
    -29- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Дати частину у редакції "Після призначення пенсії наукові (науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях, усіх форм власності та займатися підприємницькою діяльностю"  
Враховано    
    -30- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Доповнити статтю частиною у редакції: "Працюючим пенсіонерам за умови їх звернення пенсії перераховуються через кожні два роки з урахуванням змін, які відбулися за цей період в оплаті праці".  
Враховано    
    -31- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Дати частину у редакції: "Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за контрактом на державних підприємствах в установах, організаціях не менше як два роки і мали більш високий заробіток, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за іх заявою новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії відповідно до частини шостої цієї статті."  
Враховано    
21. Право на призначення пенсiї за цим Законом поширюється також на осiб, якi при досягненнi пенсiйного вiку працюють не на науковiй посадi, але мають стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.   -32- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Викласти частину у редакції: "Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється також і на осіб, які на момент звернення за призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на підприємствах в установах, організаціях усіх форм власності та мають стаж наукової (науково-педагогічної) роботи відповідно до частини четвертої цієї статті".  
Враховано   Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється також і на осіб, які на момент звернення за призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною п"ятою цієї статті.  
22. При виходi на пенсiю з посади наукового (науково-педагогiчного) працiвника науковому (науково-педагогiчному) працiвнику видається грошова допомога у розмiрi шести мiсячних посадових ставок (окладiв) з урахуванням надбавок i доплат за наявностi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи не менше:      При виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога у розмірі шести місячних посадових ставок (окладів) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу наукової роботи не менше:  
23. для чоловiкiв - 12,5 рокiв;      для чоловіків -12,5 років;  
24. для жiнок - 10 рокiв.      для жінок - 10 років.  
25. Пенсiя по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання науковому працiвнику призначається в таких розмiрах: iнвалiдам I групи - 80 вiдсоткiв заробiтної плати наукового працiвника; II групи - 60 вiдсоткiв заробiтної плати наукового працiвника; III групи - 40 вiдсоткiв заробiтної плати наукового працiвника;      Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 80 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника; II групи - 60 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника; ІІІ групи - 40 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;  
26. Науковим (науково-педагогiчним) працiвникам, якi стали iнвалiдами 1, 2, 3 групи вiд загального захворювання, призначається пенсiя по iнвалiдностi у розмiрi пенсiї наукового працiвника незалежно вiд вiку:      Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які стали інвалідами І, ІІ, ІІІ групи внаслідок загального захворювання, призначається пенсія по інвалідності у розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку:  
27. чоловiкам - за наявностi стажу роботи не менше 25 рокiв, у тому числi стажу накової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях та пiдприємствах не менше 20 рокiв;      чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи на державних підприємствах в установах, організаціях не менше 20 років;  
28. жiнкам - за наявностi стажу роботи не менше 20 рокiв, у тому числi стажу наукової (науково-педагогiчної) роботи в державних установах, органiзацiях та пiдприємствах не менше 15 рокiв      жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи на державних підприємствах в установах, організаціях не менше 15 років  
29. Пенсiя в разi втрати годувальника призначається непрацездатним членам сiм'ї померлого наукового працiвника (годувальника), якi були на його утриманнi (при цьому дiтям пенсiя призначається незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника), у розмiрi 80 вiдсоткiв пенсiї наукового працiвника на трьох непрацездатних членiв сiм'ї, 60 вiдсоткiв - на двох непрацездатних членiв сiм'ї i 40 вiдсоткiв - на одного непрацездатного члена сiм'ї. До непрацездатних членiв сiм'ї належать особи, зазначенi в статтi 37 Закону України "Про пенсiйне забезпечення".      Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі 80 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника на трьох непрацездатних членів сім'ї, 60 відсотків - на двох непрацездатних членів сім'ї і 40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім'ї. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
30. Право на призначення пенсiї за цим Законом поширюється на наукових працiвникiв, якi вийшли на пенсiю до набрання чинностi цим Законом.   -33- Кулик О.В. (в.о. № 145)
Доповнити словами "а також на осіб, які вийшли на пенсію не з наукової посади до набрання чинності цим Законом, але мають стаж наукової роботи відповідно до частини другої цієї статті".  
Враховано   Право на призначення пенсії за цим Законом поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи передбачений частиною п"ятою цієї статті  
31. Перерахунок пенсiй таким працівникам здiйснюється вiдповiдно до частини 3 та 4 цiєї статтi за умови звернення за перерахунком пенсiї та звiльнення з посади.   -34- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Дати цей пункт у редакції: "Призначення пенсій таким працівникам відповідно до цього Закону здійснюється відповідно до частини сьомої цієї статті за умови звернення за перерахунком пенсії та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника".  
Враховано   Призначення пенсій таким працівникам відповідно до цього Закону здійснюється відповідно до частини сьомої цієї статті за умови звернення за перерахунком пенсії та звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника.  
32. Пiсля перерахунку пенсiї науковий (науково-педагогiчний) працiвник може бути прийнятий на роботу в наукову установу чи вищий навчальний заклад III-IV рiвня акредитацiї за строковим трудовим договором (контрактом) зi збереженням пенсiї в повному обсязi.   -35- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
Дати частину в редакції "Після перерахунку пенсії наукові (науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором (контрактом) на підприємствах в установах, організаціях усіх форм власності та займатися підприємницькою діяльностю. Розмір пенсії, призначений науковому (науково-педагогічному) працівнику відповідно до цього Закону, зберігається."  
Враховано   Після перерахунку пенсії наукові (науково-педагогічні) працівники можуть працювати за строковим трудовим договором (контрактом) на підприємствах в установах, організаціях усіх форм власності та займатися підприємницькою діяльностю.  
33. Право на призначення пенсiї за цим Законом поширюється також на непрацездатних членiв сiм'ї наукового (науково-педагогiчного) працiвника, який помер до набрання чинностi цим Законом. Пенсiя встановлюється у розмiрах, визначених частиною 10 цiєї статтi.      Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється також на непрацездатних членів сім'ї наукового (науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання чинності цим Законом. Пенсія встановлюється у розмірах, передбачених частиною п"ятнадцятої цієї статті.  
34. При переходi наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв до органiв державної влади на посади, якi квалiфiкуються згiдно чинного законодавства як посади державного службовця, стаж наукової (науково-педагогiчної) роботи зараховується до стажу роботи державного службовця, а стаж роботи на державнiй службi зараховується до наукового (науково-педагогiчного) при переходi з органiв державної влади з посад, якi квалiфiкуються згiдно чинного законодавства як посади державного службовця, на посаду наукового працiвника незалежно вiд дати, коли такий перехiд здiйснювався.   -36- Довгань С.В. (реєстр. картка № 342)
Після слів "стаж наукової (науково-педагогічної) роботи" доповнити словами "включаючи час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі". у частині 2 цієї статті  
Враховано   Для наукових (науково-педагогічних) працівників, які перейшли на роботу до органів державної влади на посади, які згідно з чинним законодавством відносяться до посад державного службовця, стаж наукової роботи в державних установах, організаціях, підприємствах зараховується до стажу роботи державного службовця, а для наукових (науково-педагогічних) працівників, які перейшли з органів державної влади (з посад, які згідно з чинним законодавством відносяться до посад державного службовця) на посади наукового (науково-педагогічного) працівника, стаж роботи на державній службі зараховується до стажу наукової (науково-педагогічної) роботи, незалежно від дати, коли такі переходи здійснювалися. Пенсія науковому (науково-педагогічному) прцівнику виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів, одержаних після виходу на пенсію  
    -37- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Дати частину у редакції " Для наукових (науково-педагогічних) працівників, які перейшли на роботу до органів державної влади на посади, які згідно чинного законодавства відносяться до посад державного службовця, стаж наукової (науково-педагогічної) роботи в державних устаовах, організаціях, підприємствах зараховується до стажу роботи державного службовця, а для наукових працівників, які перейшли з органів державної влади (з посад, які згідно чинного законодавства відносяться до посад державного службовця) на посади наукового працівника, стаж роботи на державній службі зараховується до стажу наукової (науково-педагогічної) роботи, незалежно від дати, коли такі переходи здійснювалися."  
Враховано    
    -38- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Доповнити частиною у редакції: "Пенсія науковому (науково-педагогічному) прцівнику виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів, одержаних після виходу на пенсію".  
Враховано    
35. Науковим працiвникам, якi зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державнi стипендiї; для пiдтримки наукової молодi - стипендiї для молодих учених вiдповiдно до законодавства України.      Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії; для підтримки наукової молоді - стипендії для молодих учених відповідно до законодавства України.  
36. Науковим працiвникам, якi мають науковий ступiнь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової дiяльностi надається в установленому законодавством порядку додаткова житлова площа у виглядi кiмнати (кабiнету) або в розмiрi до 20 кв. метрiв. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмiрi.      Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.  
37. Дiя цiєї статтi поширюється на науково-педагогiчних працiвникiв державних вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї та вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї Центральної спiлки споживчих товариств України (Укооспiлки).   -39- Єдін О.Й. (в.о. № 102)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Після слів "вищих навчальних закладів" записати слова "усіх форм власності".  
Відхилено   Дія цієї статті поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Центральної спілки споживчих товариств України (Укооспілки) та міжнародних наукових організацій, відкритих на території України відповідно до міждержавних угод, установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України."  
    -40- Ситник К.М. (реєстр. картка № 403)
У кінці частини додати слова "міжнародних наукових організацій, відкритих на території України відповідно до міждержавних угод, установчі документи яких затверджено Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
38. II. Прикiнцевi положення.      II. Прикiнцевi положення.  
39. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублiкування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублiкування.  
40. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України:      2. Кабiнету Мiнiстрiв України:  
41. привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;      привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;  
42. забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.