Кількість абзаців - 213 Таблиця поправок


Про управління об'єктами державної власності (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про управління об'єктами державної власності   -1- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про управління об`єктами права державної власності".  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про управління об'єктами права державної власності  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами державної власності.   -2- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У преамбулі вилучити слова: "відповідно до Конституції України" оскільки усі закони повинні відповідати Конституції.  
Відхилено   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами права державної власності.  
    -3- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
За текстом проекту Закону слід уніфікувати термінологію, а саме: "корпоративні права держави" - "державні корпоративні права", "приватизація майна державних підприємств" - приватизація державного майна" тощо.  
Враховано    
    -4- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
По тексту Закону словосполучення "об`єкти власності" замінити словосполученням "об`єкти права власності".  
Враховано    
2. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності      Стаття 1. Поняття управління об'єктами права державної власності  
4. Управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами виконавчої влади, іншими суб'єктами, визначеними законами, повноважень щодо реалізації прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з ефективним їх використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України з метою задоволення державних та суспільних потреб.   -5- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 1 викласти в такій редакції: "Визначення термінів та поняття управління об'єктами державної власності У цьому законі терміни вживаються в такому значенні: Об'єктами державної власності є майно та інші об'єкти, визначені законами України та/або міжнародними договорами України. Майном є цілісні майнові комплекси підприємств або їх структурних підрозділів, продукція, послуги, роботи та/або інші товари; окремі будівлі та споруди; космічні об'єкти; кораблі та інші морські об'єкти; земельні ділянки; гроші, цінні папери, частки, паї та/або інші документи, що засвідчують право власності; векселі, облігації та/або інші свідчення заборгованості; патенти, торгові марки, авторські та/або подібні права; інші об'єкти, що визнані майном законами та/або міжнародними договорами України; а також об'єкти права власності України за кордоном, що визнаються майном законодавством держави місця їх розташування. Колективна власність - це поняття, що об'єднує спільну сумісну та спільну часткову власність, а також інші відносини власності в яких кілька фізичних та/або юридичних осіб виступають співвласниками майна. Суб'єктами колективної власності можуть виступати фізичні особи, юридичні особи, органи місцевого самоврядування, держава та інші суб'єкти, визначені законами. Корпоративні права - права, що належать власнику акцій, паїв (часток) в майні господарських товариств. Управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України відповідно до закону, повноважень щодо реалізації прав власності, наданих йому Верховною Радою України, як суб'єктом права державної власності, для надання державним органам, підприємствам, установам, закладам (далі організаціям) державного майна у повне господарське відання чи оперативне управління та вчинення інших дій відповідно до законів України, з метою його ефективного використання та розпорядження в інтересах держави та суспільства. Державне майно, що передається для підприємницької діяльності, використовується з метою отримання прибутку від такої діяльності.  
Відхилено   Управління об'єктами права державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами виконавчої влади, іншими суб'єктами, визначеними законами, повноважень щодо реалізації прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України з метою задоволення державних та суспільних потреб.  
5. Управління державним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, має здійснюватись з метою отримання прибутку від такої діяльності.   -6- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
Абз. 2 ст. 1 викласти в такій редакції: "Управління державним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, має здійснюватись з метою отримання стабільних доходів бюджету".  
Враховано   Управління державним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися з метою отримання стабільних доходів бюджету.  
    -7- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Ч. 2 ст. 1 викласти в такій редакції: "Метою управління державним майном, яке використовується для підприємницької діяльності є отримання прибутку".  
Відхилено    
6. Стаття 2. Законодавство України про управління об'єктами державної власності   -8- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
П. 1 ст. 2 доповнити абзацом такого змісту: "Управління об`єктами державної власності в галузях транспорту і зв`язку визначається законами та кодексами відповідних видів транспорту і зв`язку".  
Враховано редакційно   Стаття 2. Законодавство України про управління об'єктами права державної власності Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство, з урахуванням обмежень щодо об'єктів права державної власності, на які не може бути звернено стягнення.  
    -9- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту: "Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство, з урахуванням обмежень щодо об'єктів права державної власності, на які не може бути звернено стягнення".  
Враховано    
7. 1. Законодавство України про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами або видами державного майна, актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, виданих на виконання законів.   -10- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Законодавство України про управління об'єктами державної власності Законодавство України про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, інших законів України, актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, виданих на виконання законів. Дія цього закону не поширюється: на управління державним майном, переданим у повне господарське відання чи оперативне управління підприємствам, організаціям, військовим формуванням; на управління державним майном, переданим у володіння та користування органам місцевого самоврядування; на управління природними ресурсами, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України; на управління землею, яка перебуває в державній власності; на управління державним житловим фондом. Передача державного майна в оренду, лізинг, для потреб інших держав, міждержавних організацій здійснюється відповідно до спеціальних законів чи міжнародних договорів України. Приватизація державного майна здійснюється відповідно до законів України". редакційно  
Враховано частково   1. Законодавство України про управління об'єктами права державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами права державної власності або їх видами, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, виданих на виконання законів.  
8. 2. Дія цього Закону не поширюється:      2. Дія цього Закону не поширюється:  
9. на управління господарською діяльністю державних підприємств, організацій, установ (далі - підприємств);   -11- Кабінет Міністрів України
Абз. 2 ч. 2 ст. 2 виключити.  
Враховано    
10. на управління діяльністю підприємств, які фінансуються з Державного бюджету України;   -12- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз. 3 частини 2 статті 2 після слова "підприємств" доповнити словами "організацій та установ", а в кінці речення - "чи місцевих бюджетів"  
Враховано   на управління діяльністю підприємств, організацій та установ, які фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів;  
11. на управління землею, яка перебуває у державній власності;   -13- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Абзац 4 п. 2 ст. 2 викласти в такій редакції: "на державне управління в галузі використання і охорони земель;"  
Враховано редакційно   на управління об'єктами права власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України; на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів, і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з законодавством;  
    -14- Кабінет Міністрів України
Абз. 4 ч. 2 ст. 2 викласти у такій редакції: "на управління об'єктами права власності українського народу, згідно із статтею 13 Конституції України".  
Враховано редакційно    
    -15- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Частину 2 статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з чинним законодавством".  
Враховано    
12. на управління державним житловим фондом.   -16- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту: "3. Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство".  
Враховано   на управління державним житловим фондом. 3. Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство.  
    -17- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Ч. 2 ст. 2 доповнити підпунктами 5,6, і 7: "на управління майном загальнодержавної скарбниці; на управління майном скарбниці Автономної Республіки Крим; на управління майном скарбниць адміністративно-територіальних утворень; на управління майном юридичних осіб, створених адміністративно-територіальними утвореннями, за якими закріплюється визначена частина комунального майна".  
Відхилено    
13. Стаття 3. Об'єкти управління   -18- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Необхідно розширити перелік об'єктів державної власності, якими відповідно до даного проекту здійснюється управління, оскільки даний перелік не включає в себе майно державних установ та організацій.  
Враховано   Стаття 3. Об'єкти управління  
    -19- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
В ст. 3 перелік об`єктів державної власності, якими здійснюється управління, не охоплює всього обсягу державного майна. Поза переліком залишається майно державних установ і організацій.  
Враховано    
14. Об'єктами державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, (далі - об'єкти управління) є:   -20- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз. 1 ст. 3 викласти в такій редакції: "Об`єктами управління є:" - і далі по тексту.  
Відхилено   Об'єктами права державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:  
    -21- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 3 викласти в такій редакції: "Стаття 3. Майно, що є об'єктом управління згідно цим Законом Об'єктами державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є: цілісні майнові комплекси державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів; державне майно, що не увійшло до статутних фондів підприємств; державне майно не передане у повне господарське відання чи оперативне управління державним підприємствам, організаціям; акції, частки (паї), в майні господарських товариств які є державною власністю". редакційно  
Враховано частково    
15. майно державних підприємств, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;   -22- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абз. 2 ст. 3 викласти в такій редакції: "майно державних підприємств та державних установ, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління".  
Враховано редакційно   майно державних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління; майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації;  
    -23- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Статтю 3 після абзацу 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації".  
Враховано    
16. державне майно, що передано у користування самоврядним організаціям;      державне майно, що передано у користування самоврядним організаціям;  
17. державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державного майна;   -24- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац 5 статті 3 викласти у такій редакції: "державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державного майна".  
Враховано   державне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації;  
18. акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (тобто корпоративні права держави).   -25- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 3 новим абзацом наступного змісту: "інше майно та майнові права, що належать державі".  
Враховано   акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (далі - державні корпоративні права); інше майно та майнові права, що належать державі.  
19. Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами права державної власності   -26- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Статтю 4 та назву статті пропонуємо викласти у такій редакції: "Стаття 4 Суб`єкти управління об`єктами державної власності Кабінет Міністрів України управляє об`єктами державної власності безпосередньо, або шляхом делегування своїх повноважень органам виконавчої влади, іншим державним органам, установам, організаціям, в тому числі - Фонду державного майна України, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з управління корпоративними правами держави, Національній Академії наук України, Українській Академії аграрних наук, іншим аналогічним самоврядним організаціям". в ст.5  
Враховано редакційно   Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами права державної власності  
20. Суб'єктами управління об'єктами права державної власності є:      Суб'єктами управління об'єктами права державної власності є:  
21. 1) органи уповноважені управляти об'єктами державної власності:   -27- Кабінет Міністрів України
В статті 4: У підпункті 1: абзаци перший та другий виключити; абзац третій замінити двома абзацами, виклавши їх в такій редакції: "Кабінет Міністрів України; міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, об'єднання підприємств, організації (далі - органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності) - відповідно до делегованих Кабінетом Міністрів України повноважень"; В абзаці четвертому слова "в процесі приватизації" виключити.  
Враховано редакційно    
22. Верховна Рада України щодо майна, яке відповідно до законодавства забезпечує її діяльність;       
23. Кабінет Міністрів України щодо державного майна, яке забезпечує виконання ним функцій центрального органу виконавчої влади, а також шляхом делегування своїх повноважень міністерствам, іншим органам виконавчої влади, державним органам, установам та організаціям;   -28- Кабінет Міністрів України
У ч. 1 ст. 4 абзац третій доповнити словами "у порядку, визначеному цим Законом".  
Відхилено   Кабінет Міністрів України та інші уповноважені ним органи;  
    -29- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Суб'єкти управління державним майном Суб'єктом управління державним майном є Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України здійснює повноваження управління об'єктами державної власності відповідно до законодавчих актів України. Кабінет Міністрів визначає повноваження державних органів щодо розпорядження державним майном відповідно до законів України. Володіння і користування об'єктами державної власності відповідно до закону може здійснюватись довіреними особами на підставі договору доручення (далі договору). Підприємства, організації, яким державне майно передано у оперативне управління чи повне господарське відання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, керуються в своїй діяльності законодавством України та своїми статутами. Володіння і користування державним майном органами місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
24. Фонд державного майна України в процесі приватизації;      Фонд державного майна України;  
25. Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук України, інші аналогічні самоврядні організації (далі - самоврядні організації);   -30- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий доповнити словами "щодо державного майна, переданого їм у користування". в ст. 6  
Враховано редакційно   Національна академія наук України, Українська академія аграрних наук України, інші аналогічні самоврядні організації (далі - самоврядні організації);  
    -31- Кабінет Міністрів України
Абзац 4 ч. 1 ст. 4 викласти в такій редакції: "Фонд державного майна України - щодо об'єктів державної власності, стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, крім корпоративних прав держави, або про передачу в оренду. Після абзацу четвертого доповнити частину новими абзацами такого змісту: "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами щодо корпоративних прав держави"; органи виконавчої влади щодо об'єктів державної власності, функції з управління якими делеговані їм згідно з цим Законом". редакційно в ст.5  
Враховано частково    
26. 2) уповноважені особи - юридичні та фізичні особи, які здійснюють функції з управління акціями (частками, паями) господарських товариств, що є у державній власності.   -32- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
П.2 статті 4 після слів "фізичні особи" доповнити словами "суб'єкти підприємницької діяльності".  
Враховано   уповноважені особи - юридичні та фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному цим Законом.  
    -33- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В п.2 статті 4 в частині "юридичні та фізичні особи" слова "фізичні особи" необхідно вилучити.  
Відхилено    
    -34- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В п.2 статті 4 виключити слова "та фізичні".  
Відхилено    
    -35- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
В ст. 4 додати: "Ради трудових колективів щодо прийняття безпосередньої участі в управлінні підприємством".  
Відхилено    
27. Стаття 5. Реалізація функцій управління державним майном      Стаття 5. Реалізація функцій управління об'єктами права державної власності  
28. 1. Управління об'єктами державної власності здійснюють в межах повноважень, визначених цим Законом, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші органи виконавчої влади, самоврядні організації.   -36- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції: "1. Функції з управління об'єктами державної власності здійснюють в межах повноважень, визначених цим Законом, Кабінет Міністрів України, органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, Фонд державного майна України, самоврядні організації".  
Враховано редакційно   1. Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами права державної власності безпосередньо або шляхом делегування повноважень з управління: об'єктами права державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (крім державних корпоративних прав) або переданими в оренду, майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, - Фонду державного майна України; державними корпоративними правами - Національному агентству України з управління державними корпоративними правами; іншими об'єктами права державної власності - органам виконавчої влади; об'єктами права державної власності, необхідними для виконання функцій, передбачених статутами самоврядних організацій, - цим організаціям.  
    -37- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
П. 1 ст. 5 викласти в такій редакції: "Управління об`єктами державної власності (крім корпоративних прав держави) здійснюють в межах повноважень, визначених цим Законом, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів україни, міністерства, інші органи виконавчої влади, самоврядні організації". редакційно в ст.4  
Враховано частково    
29. 2. Управління корпоративними правами держави здійснюють уповноважені особи, які призначаються центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, який здійснює управління акціями (частками, паями) господарських товариств, що є у державній власності.   -38- Кабінет Міністрів України
Ч. 2 ст. 5 після слів "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" доповнити словами "або органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності".  
   
    -39- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Доповнити п.2 статті 5 новим абзацом такого змісту: "Повноваження щодо управління державними корпоративними правами в обсягах, що забезпечують прийняття або блокування рішень загальних зборів господарського товариства, можуть передаватись лише холдинговим компаніям або уповноваженим на це органам місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -40- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
П. 2 ст. 5 викласти в такій редакції: "2. Управління державними акціями (частками, паями) господарських товариств здійснюють уповноважені особи, які призначаються Кабінетом Міністрів України або відповідними центральними органами виконавчої влади, яким передані повноваження з управління об`єктами державної власності, в тому числі державними акціями (частками, паями) господарських товариств". В наступному тексті проекту замість слів "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" записати такі слова: "відповідні центральні органи виконавчої влади, яким передані повноваження з управління об`єктами державної власності".  
Відхилено    
    -41- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У п. 3 ст. 5 вилучити все, що стосується обов`язкового отримання сертифікату чи диплому на управління.  
Враховано    
30. 3. Уповноваженими особами можуть бути:       
31. фізичні та юридичні особи, які визначаються за конкурсом.   -42- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз. 2 п. 3 ст. 5 доповнити такими словами: "або представники центральних органів виконавчої влади".  
   
32. Фізичні особи чи представники юридичної особи, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, повинні мати відповідний сертифікат, порядок видачі якого визначається Кабінетом Міністрів України.   -43- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В абз.2 п.3 статті 5 "фізичні та юридичні особи, які визначаються за конкурсом" слова "фізичні особи" необхідно вилучити.  
   
    -44- Кабінет Міністрів України
В абзаці 3 частини 3 після слова "сертифікат" доповнити словами "(диплом), який видається навчальним закладом, акредитованим Міністерством освіти України", а слова "порядок видачі якого визначається Кабінетом Міністрів України" виключити.  
   
33. Навчальні програми по підготовці уповноважених осіб затверджуються центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -45- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В абз. 4 п. 3 ст. 5 замість слів "центральним органом виконавчої влади з управління державним корпоративними правами" записати такі слова: "Кабінетом Міністрів України". В цьому разі навчальні програми по підготовці уповноважених осіб будуть відповідати вазі сертифікату, який вони повинні мати.  
   
    -46- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий частини третьої замінити двома абзацами виклавши їх в такій редакції: "Для забезпечення відповідного рівня підготовки уповноважених осіб центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, Фонд державного майна України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Міністерство економіки організовують їх навчання у навчальних закладах, акредитованих Міністерством освіти України; навчальні програми з підготовки уповноважених осіб затверджуються навчальними закладами за погодженням з центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Міністерством економіки".  
   
34. 4. Члени правління чи інші керівники органів господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управління не можуть бути уповноваженими особами.   -47- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
У частині четвертій статті 5 слова "інші керівники органів господарського товариства" замінити словами "інші посадові особи органів управління господарського товариства", що буде відповідати статті 21 Закону України "Про господарські товариства".  
   
35. 5. Рішення про відчуження з державної власності об'єктів державної власності в процесі приватизації державного майна приймається Кабінетом Міністрів України, а також Фондом державного майна України відповідно до законів України з питань приватизації.   -48- Кабінет Міністрів України
Частину п'яту викласти в такій редакції: "5. Рішення про відчуження з державної власності об'єктів державної власності в процесі приватизації приймається Фондом державного майна. У випадках, передбачених законодавством України, рішення про приватизацію приймається Кабінетом Міністрів України самостійно або за поданням Фонду державного майна".  
  2. Фонд державного майна України здійснює управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. 3. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює управління державними корпоративними правами безпосередньо або шляхом передачі функцій з управління органам виконавчої влади або уповноваженим особам у межах повноважень, визначених цим Законом. 4. Інші органи виконавчої влади здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України. 5. Самоврядні організації безпосередньо здійснюють управління об'єктами права державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України, а також їх статутами. 6. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління державними корпоративними правами згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
    -49- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
П. 5 ст. 5 доповнити словами: "за погодженням відповідних центральних органів виконавчої влади".  
   
    -50- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Реалізація повноважень управління державним майном Кабінет Міністрів України відповідно до закону: встановлює порядок утворення чи реорганізації державних підприємств, організацій; передачі державного майна в оперативне управління державним органам, організаціям; передачі державного майна у повне господарське відання підприємств, до статутних фондів господарських товариств; передачі державного майна у володіння і користування самоврядним організаціям, органам місцевого самоврядування; передачі державного майна у володіння і користування фізичним чи юридичним особам (довіреним особам) на засадах договорів; затверджує типові статути державних підприємств, організацій, визначає уповноважені державні органи, що контролюють виконання статутів; затверджує умови володіння та користування державним майном, переданим органам місцевого самоврядування; затверджує загальні умови типових договорів володіння та користування державним майном, переданим самоврядним організаціям; затверджує умови типових договорів щодо володіння і користування державним майном фізичними та/або юридичними особами; затверджує порядок розпорядження державним майном уповноваженими державними органами. Кабінет Міністрів України здійснює також інші повноваження з управління державним майном, визначені законами України. Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України пропозиції щодо змін в переліку об'єктів, які не підлягають приватизації в порядку законодавчої ініціативи. Зміна державної форми власності на колективну, комунальну, приватну здійснюється лише відповідно до законів України. Порушення Законів України при відчуженні майна з державної власності тягне за собою визнання в судовому порядку всіх дій наслідком яких стало відчуження майна з державної власності нечинними. При розгляді справ про повернення у державну власність незаконно відчуженого майна строк позивної давності не застосовується".  
Відхилено    
    -51- Кабінет Міністрів України
Статтю 5 викласти в такій редакції: "1. Верховна Рада України самостійно визначає порядок і реформи управління державним майном, яке забезпечує їх діяльність відповідно до законодавства. 2. Кабінет Міністрів України здійснює функції управління об'єктами державної власності шляхом делегування повноважень з управління: об'єктами державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, крім корпоративних прав держави, або про здачу в оренду - Фонду державного майна України; корпоративними правами держави - Національному агентству України з управління державними корпоративними правами; іншими об'єктами державної власності - органам виконавчої влади; об'єктами державної власності, необхідними для виконання функцій самоврядними організаціями, передбачених їх статутами - цим організаціям. 3. Фонд державного майна України здійснює управління об'єктами власності в межах повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. 4. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює управління державними корпоративними правами безпосередньо або шляхом передачі функцій з управління органам виконавчої влади або уповноваженим особам у межах повноважень, визначених цим Законом. 5. Інші органи виконавчої влади здійснюють управління об'єктами власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України. 6. Самоврядні організації безпосередньо здійснюють управління об'єктами державної власності в межах повноважень, визначених цим Законом та Кабінетом Міністрів України, а також їх статутами. 7. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління державними корпоративними правами згідно з цим Законом і Законом "Про господарські товариства". Фізичні особи чи представники юридичної особи, які претендують на право здійснення функцій управління державними корпоративними правами держави, повинні мати відповідний сертифікат, порядок видачі якого визначається Кабінетом Міністрів України. Навчальні програми з підготовки уповноважених осіб затверджуються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами. Рішення про відчуження з державної власності об'єктів державної власності у процесі приватизації державного майна приймається Кабінетом Міністрів України, а також Фондом державного майна України відповідно до законів України з питань приватизації. Рішення про відчуження корпоративних прав держави приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.  
Враховано частково редакційно   
36. Стаття 6. Повноваження суб'єктів управління щодо управління об'єктами державної власності   -52- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
У доповнення статті 6, викласти повноваження Верховної Ради України, як суб`єкта управління об`єктами права державної власності, яке відповідно до законодавства забезпечує її діяльність.  
Відхилено (див. ст.2)  Стаття 6. Повноваження суб'єктів управління щодо управління об'єктами права державної власності  
37. 1. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:   -53- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
В ст. 6 відсутні аналогічні власності повноваження щодо установ та організацій, заснованих на державній.  
Враховано   1. Здійснюючи управління об'єктами права державної власності, Кабінет Міністрів України:  
38. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, заснованих на державній власності;   -54- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Особливості порядку управління корпоративними правами держави довіреними особами та/або передачі державного майна у володіння і користування Довіреними особами можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які визначаються за конкурсом. Довірені особи, які управляють корпоративними правами держави на підставі договору, здійснюють володіння та користування акціями, частками (паями) в майні господарських товариств, які є предметом договору. Посадові особи органів управління господарського товариства, акції, частки (паї) якого є предметом договору, не можуть бути довіреними особами. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України можуть передаватися самоврядним організаціям, органам місцевого самоврядування у володіння і користування без зміни форми власності на підставі закону, нормативно-правового акту, укладеного договору".  
Відхилено   приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на державній власності;  
39. затверджує статути (положення) підприємств, здійснює контроль за їх дотриманням та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);      затверджує статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за їх дотриманням та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень);  
40. призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств;   -55- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац четвертий частини першої ст. 6 після слова "керівників" доповнити словом "державних".  
Враховано   призначає на посади та звільняє з посад керівників державних підприємств, установ, організацій;  
41. визначає органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, передає до сфери їх управління відповідні об'єкти державної власності;   -56- Кабінет Міністрів України
Абзаци п'ятий та шостий частини першої ст. 6 викласти в такий редакції: "визначає суб'єкти управління та делегує їм повноваження з управління об'єктами державної власності у порядку, передбаченому цим Законом; приймає рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної власності у державну власність відповідно до законодавства України. Рішення про передачу корпоративних прав держави з державної у комунальну власність приймаються за поданням Національного агентства України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано частково редакційно  визначає органи, уповноважені управляти об'єктами права державної власності, передає до сфери їх управління відповідні об'єкти права державної власності;  
42. приймає рішення про передачу майна підприємств, нерухомого майна, акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств з державної у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної власності у державну власність відповідно до законодавства України;   -57- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В пропозиції до абз.6 п.1 статті 6 в частині "у майні господарських товариств держави з державної комунальної власності у комунальну власність" слово "держави" вилучити.  
Враховано редакційно   приймає рішення про передачу об'єктів права державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів із комунальної у державну власність відповідно до законодавства України;  
    -58- Кабінет Міністрів України
В статті 6: абзац шостий частини першої викласти в такій редакції: "приймає рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної власності у державну власність відповідно до законодавства України;"  
Враховано    
43. приймає рішення про передачу об'єктів державної власності у користування самоврядним організаціям;   -59- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
В абз.7 статті 6 слова "об'єктів державної власності" замінити словами "цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів".  
Враховано   приймає рішення про передачу цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їхніх структурних підрозділів у користування самоврядним організаціям;  
44. погоджує умови приватизації підприємств, визначених законами про приватизацію, та приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій акціонерних товариств, створених на базі їх майна, про термін закріплення цього пакета акцій у державній власності, про достроковий продаж зазначеного пакета акцій або його частини відповідно до законодавства України про приватизацію;   -60- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Абз. 8 част. 1 ст. 6 викласти в такій редакції: "Відповідно до чинного законодавства України погоджує умови приватизації підприємств, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, про терміни закріплення таких пакетів акцій у державній власності, про достроковий продаж зазначених пакетів акцій, або їх частини".  
Враховано частково   відповідно до законодавства України погоджує умови приватизації державного майна, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, про терміни закріплення таких пакетів акцій у державній власності; за поданням Національного агентства України з управління державними корпоративними правами приймає рішення про відчуження державних корпоративних прав або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників;  
    -61- Кабінет Міністрів України
В абзаці восьмому частини першої ст. 6 слова "про достроковий продаж зазначеного пакета акцій або його частини відповідно до законодавства України про приватизацію" виключити.  
Враховано    
    -62- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
П. 1 ст. 6 доповнити абзацом 8 такого змісту: "приймає рішення про розміщення центральних органів державної влади, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав в Україні в порядку, визначеному статтею 14 цього Закону". У зв`язку з цим абзаци 8-11 статті 6 вважати відповідно абзацами 9-12.  
Відхилено    
    -63- Кабінет Міністрів України
Після абзацу восьмого доповнити частину 1 ст. 6 новим абзацом такого змісту: "за поданням Національного агентства України з управління державними корпоративними правами приймає рішення про відчуження корпоративних прав держави".  
Враховано редакційно    
    -64- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.8 п.1 статті 6 в частині "погоджує умови приватизації підприємств, визначених законами про приватизацію" замінити на слово "законодавством".  
Враховано    
45. подає на затвердження Верховної Ради України переліки об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації;   -65- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Абз. 9 ч. 1 ст. 6 вилучити. Такі повноваження Кабінету Міністрів України є прерогативою законодавства про приватизацію.  
Враховано   визначає порядок управління державними корпоративними правами та порядок виплати винагороди уповноваженим особам;  
    -66- Кабінет Міністрів України
Після абзацу дев'ятого ч. 1 ст. 6 доповнити частину новим абзацом: "визначає порядок управління корпоративними правами держави у процесі приватизації";  
Враховано частково редакційно   
46. приймає нормативно-правові акти з питань управління об'єктами державної власності;      приймає нормативно-правові акти з питань управління об'єктами права державної власності;  
47. здійснює інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами державної власності.      здійснює інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами права державної власності.  
48. 2. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, в межах повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери їх управління здійснюють такі функції:   -67- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
П. 2 ст 6 викласти в такій редакції: "Фонд державного майна України підпорядкований та підконтрольний Верховній Раді України".  
Відхилено   2. Органи виконавчої влади в межах повноважень, наданих цим Законом та Кабінетом Міністрів України:  
    -68- Кабінет Міністрів України
Абзац перший частини 2 ст. 6 викласти в такій редакції: "Органи виконавчої влади в межах повноважень, наданих цим Законом".  
Враховано редакційно    
49. приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств;   -69- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину другу новим абзацом такого змісту: "призначають уповноважених осіб, які здійснюють функції з управління корпоративними правами держави".  
Відхилено   приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на державній власності;  
    -70- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В абз.2 і 5 статті 6 перед словами "підприємств" необхідно додати "державних".  
Враховано редакційно    
    -71- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац другий частини 2 ст. 6 після слова "ліквідацію" доповнити словом "державних".  
Враховано    
50. затверджують статути (положення) державних підприємств, здійснюють контроль за їх дотриманням та приймають рішення у зв'язку з їх порушенням;   -72- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абз. 3 п. 2 ст. 6 викласти у редакції: "затверджують статути (положення) державних підприємств та державних акціонерних товариств, засновником яких вони є, здійснюють контроль за їх дотриманням та приймають рішення у зв`язку з порушенням ними статутів (положень);".  
Враховано частково   затверджують статути (положення) державних підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за їх дотриманням та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів (положень); укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій; здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;  
    -73- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Ч. 2 статті 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства".  
Враховано    
51. здійснюють в межах та у порядку, визначених цим Законом, управління корпоративними правами держави;   -74- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Абз. 4 п. 2 ст. 6 вилучити.  
Відхилено   здійснюють в межах та у порядку, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, управління державними корпоративними правами;  
52. укладають і розривають контракти з керівниками підприємств;   -75- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абз. 5 п. 2 ст. 6 викласти у редакції: "укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств та державних акціонерних товариств;".  
Враховано частково    
    -76- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абз.5 п.2 статті 6 викласти в такій редакції: "Укладають та розривають контракти з керівниками державних підприємств".  
Враховано редакційно    
53. ведуть облік об'єктів державної власності, що належать до сфери їх управління, здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням таких об'єктів;   -77- Кабінет Міністрів України
в абзаці шостому частини 2 ст. 6 слово "виконання" замінити словом "використання".  
Враховано   ведуть облік об'єктів права державної власності, що належать до сфери їх управління, здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням таких об'єктів;  
54. дають згоду Фонду державного майна України на передачу до статутних фондів спільних підприємств, що створюються за участю держави, до об'єктів державної власності;   -78- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий частини другої ст. 6 після слова "власності" доповнити словами такого змісту "за рішенням Кабінету Міністрів України виступають з боку держави засновниками підприємств із змішаною формою власності".  
Відхилено   дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів права державної власності (крім державних корпоративних прав) до статутних фондів господарських товариств, що створюються за участю держави;  
    -79- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абз. 7 п. 2 ст. 6 викласти в редакції: "дають згоду Фонду державного майна України на передачу до статутних фондів спільних підприємств, що створюються Фондом державного майна України, об`єктів державної власності;".  
Враховано редакційно    
    -80- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзаци сьомий та восьмий частини 2 ст. 6 викласти в такій редакції: "дають згоду на передачу об'єктів державної власності, що належать до сфери їх управління, крім корпоративних прав держави, до статутних фондів господарських товариств, що створюються за участю держави; погоджують питання про передачу об'єктів державної власності, що належать до сфери їх управління, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність, а у випадках, передбачених законодавством України, приймають рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність;".  
Враховано редакційно    
55. погоджують передачу об'єктів державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність, а у випадках, передбачених законодавством України, приймають рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність, до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади;   -81- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.9 п.2 статті 6 в частині "окремого, індивідуально визначеного майна у комунальну власність, до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади" пропоную викласти в редакції, що прийнята у першому читанні.  
Відхилено   погоджують пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність, а у випадках, передбачених законодавством України, приймають рішення про передачу окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій;  
56. закріплюють передані до сфери їх управління об'єкти державної власності за підприємствами, що належать до сфери їх управління;   -82- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Абз. 9 ч. 2 ст. 6 вилучити. Дане положення є втручанням в оперативно-господарську діяльність підприємств, що суперечать абз. 3 ч. 1 ст. 27 Закону України "Про підприємства в Україні".  
Відхилено   закріплюють передані до сфери їх управління об'єкти права державної власності за підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, на праві повного господарського відання або оперативного управління;  
    -83- Кабінет Міністрів України
Абз. 9 ч. 2 с. 6 виключити;  
Відхилено    
    -84- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз. 9 п. 2 ст. 6 викласти в такій редакції: "за поданням Фонду державного майна України", - далі по тексту.  
Відхилено    
57. готують пропозиції Кабінету Міністрів України про подальше використання майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а у випадках, передбачених законами України, приймають рішення щодо використання такого майна;      готують пропозиції Кабінету Міністрів України про подальше використання майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, а у випадках, передбачених законами України, приймають рішення щодо використання такого майна;  
58. беруть участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності України;   -85- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абз. 11 ч. 2 ст. 6 доповнити після слова "беруть" словами "в установленому порядку", оскільки міністерства та інші органи виконавчої влади, відповідно до статті 2 зазначеного Закону України мають право укладати міжнародні договори лише з питань, віднесених до їх відання.  
Враховано   беруть участь у встановленому порядку у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів права державної власності України;  
59. здійснюють інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами державної власності.      здійснюють інші, передбачені законами України, повноваження щодо управління об'єктами права державної власності.  
60. 3. Фонд державного майна України щодо управління об'єктами державної власності у процесі приватизаціїі:   -86- Кабінет Міністрів України
Абз.1 ч. 3 статті 6 викласти в такій редакції: "3. Фонд державного майна України здійснює такі функції з управління об'єктами державної власності:"  
Враховано   3. Фонд державного майна України здійснює такі функції з управління об'єктами права державної власності: здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, крім повноважень з управління державними корпоративними правами; змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації;  
    -87- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.3 статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту: "Здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, включаючи повноваження з управління державними корпоративними правами протягом терміну продажу акцій, визначеного планом розміщення акцій".  
Відхилено    
    -88- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
П.3 статті 6 доповнити новими абзацами такого змісту: "здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, крім повноважень з управління державними корпоративними правами"; "змінює організаційну форму державних підприємств у процесі приватизації".  
Враховано редакційно    
    -89- Кабінет Міністрів України
Абзаци перший та другий частини третьої ст. 6 викласти у такій редакції: " Фонд державного майна України по відношенню до об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління: з моменту прийняття рішення про приватизацію або передачу в оренду об'єктів державної власності до моменту виникнення корпоративних прав держави здійснює функції з управління об'єктами державної власності, крім корпоративних прав держави;".  
Враховано частково редакційно (див.абз.6)   
61. з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства здійснює передані йому в установленому порядку органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства, функції з управління майном підприємства та акціями акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -90- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В абз. 2 п. 3 ст. 6 вилучити слова "та акціями акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)".  
Враховано   приймає рішення щодо подальшого використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації чи корпоратизації; вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про закріплення у державній власності пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації; з моменту прийняття рішення про приватизацію до виникнення державних корпоративних прав здійснює функції з управління об'єктами права державної власності; після виникнення державних корпоративних прав передає функції з управління державними корпоративними правами до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному нормативно-правовими актами; здійснює приватизацію об'єктів права державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством;  
    -91- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Після абз.2 частини 3 доповнити частину новими абзацами такого змісту: "з моменту прийняття рішення про приватизацію до закінчення терміну продажу акцій, встановленого планом розміщення акцій, здійснює функції з управління об'єктами права державної власності; після вичерпання терміну продажу акцій у порядку, визначеному законодавством, передає функції з управління державними корпоративними правами до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами".  
Відхилено    
    -92- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Ч.3 статті 6 доповнити новими абзацами такого змісту: "приймає рішення щодо подальшого використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації чи корпоратизації; вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про закріплення у державній власності пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації".  
Враховано    
    -93- Кабінет Міністрів України
Після абзацу другого ч. 3 ст. 6 доповнити частину новими абзацами такого змісту: "після виникнення корпоративних прав держави в порядку, передбаченому законодавством, передає функції управління ними до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному цим Агентством; здійснює приватизацію корпоративних прав держави у порядку, передбаченому законодавством;".  
Враховано частково редакційно   
62. виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що є державною власністю;   -94- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз. 3 п. 3 ст. 6 вилучити.  
Відхилено   відповідно до законодавства виступає орендодавцем майна, що перебуває у державній власності;  
    -95- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому слова "нерухомого майна" виключити.  
Враховано редакційно    
63. погоджує передачу об'єктів державної власності до сфери управління центральних та місцевих органів виконавчої влади, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність;   -96- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абз. 4 п. 3 ст. 6 вилучити, щоб не обмежувати права органів державного управління.  
Відхилено   погоджує пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління центральних і місцевих органів виконавчої влади, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність відповідно до законодавства;  
64. виступає з боку держави засновником спільних підприємств, до статутних фондів яких, передаються об'єкти державної власності;   -97- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці п'ятому слова "спільних підприємств" замінити словами "господарських товариств".  
Враховано   виступає від імені держави засновником господарських товариств, крім випадків, коли до статутних фондів господарських товариств передаються державні корпоративні права;  
    -98- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.5 п.3 статті 6 пропоную відхилити.  
Відхилено    
    -99- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.5 п.3 статті 6 викласти у такій редакції: "виступає від імені держави засновником господарських товариств, крім випадків, коли до статутних фондів господарських товариств передаються державні корпоративні права".  
Враховано    
65. бере участь у розробленні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання; здійснює захист майнових прав держави в тому числі і за кордоном;   -100- Кабінет Міністрів України
Абзац 6 частини 3 ст. 6 викласти в такій редакції: "бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання".  
Враховано   бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання; забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами;  
    -101- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абз.6 ч.3 статті 6 слово "розробленні" замінити на слово "підготовці".  
Враховано    
    -102- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Пропозицію до абз.7 п.3 статті 6 пропоную відхилити.  
Відхилено    
66. здійснює інші, визначені законодавством України, повноваження.   -103- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абз. 8 ч. 3 ст. 6 доповнити словами: "щодо управління об'єктами державної власності".  
Враховано   здійснює інші, визначені законодавством України, функції щодо управління об'єктами права державної власності. 4. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами: здійснює повноваження з управління належними державі пакетами акцій акціонерних товариств, холдингових компаній, державних акціонерних товариств і державними частками, паями у статутних фондах господарських товариств; передає функції з управління державними корпоративними правами уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення та здійснює контроль за ефективністю їх роботи; передає функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади та здійснює контроль за ефективністю їх виконання; здійснює управління державними корпоративними правами шляхом участі своїх представників у роботі органів управління відповідних господарських товариств; за рішенням Кабінету Міністрів України виступає від імені держави засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передаються державні корпоративні права; веде реєстр та облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку; визначає умови, організовує та проводить конкурси з призначення уповноважених осіб; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам; бере участь у визначенні напрямків розподілу прибутку господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка, через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, яким передано повноваження з управління державними корпоративними правами; призначає перевірки ефективності управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших державних органів, а також фахівців та експертів на договірних засадах; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав або придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників; погоджує пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації; вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо передачі державних корпоративних прав у комунальну власність, погоджує пропозиції щодо передачі до державної власності акцій (часток, паїв), що перебувають у комунальній власності; здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.  
    -104- Кабінет Міністрів України
Доповнити ч.3 ст. 6 абзацами такого змісту: "під час перетворення державного підприємства в акціонерне товариство здійснює у процесі приватизації управління акціями, які відповідно до плану приватизації (плану розміщення акцій) підлягають продажу, та призначає у разі потреби уповноважену особу, яка здійснює функції з управління цими акціями; передає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами акції, які відповідно до плану приватизації (плану розміщення акцій) залишаються у державній власності; Фонд державного майна України підпорядкований та підконтрольний Кабінету Міністрів України."  
Відхилено    
    -105- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
П. 3 ст. 6 доповнити абзацом такого змісту: "під час перетворення державного підприємства в акціонерне товариство здійснює в процесі приватизації управління акціями, які підлягають продажу та передає в установленому Кабінетом Міністрів порядку органам, уповноваженим управляти об`єктами державної власності акції, які залишаються у державній власності".  
Відхилено    
    -106- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 6 після частини третьої новою частиною такого змісту: "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами: визначає порядок управління державними корпоративними правами, порядок проведення конкурсів з призначення уповноважених осіб та порядок призначення цих осіб; видає інші нормативно-правові акти щодо управління державними корпоративними правами; виступає за рішенням Кабінету Міністрів України співзасновником господарських товариств, що створюються за участю держави; визначає умови, організовує та проводить конкурси з призначення уповноважених осіб та здійснює передачу корпоративних прав держави в управління уповноваженим особам та органам виконавчої влади; вимагає та отримує інформацію, пов'язану з управлінням державними корпоративними правами від органів виконавчої влади, господарських товариств, в яких є державна частка, та уповноважених осіб; подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел та порядку розрахунків з уповноваженими особами; визначає напрями розподілу прибутку господарських товариств, в яких є державна частка, та реалізує ці напрямки розподілу через уповноважених осіб та органи виконавчої влади, уповноважені управляти державними корпоративними правами; призначає перевірки ефективності управління державними корпоративними правами, у разі потреби залучає до перевірок працівників інших державних органів, а також фахівців та експертів на договірних засадах; подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження або придбання державних корпоративних прав; здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами може передавати свої повноваження з управління іншим органам виконавчої влади. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами, а також інші суб'єкти управління державними корпоративними правами, яким Національне агентство передало повноваження з управління, здійснюють свої функції шляхом реалізації прав акціонера (учасника господарського товариства) на основі законодавства". редакційно  
Враховано частково    
67. 4. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності.   -107- Вітренко Н.М. (в.о. № 160)
В ст. 6 додати: "Ради трудових колективів щодо управління об'єктами державної власності: - обговорюють управлінські рішення запропоновані адміністрацією підприємств і погоджують їх; - приймають участь у розподілі прибутків; - погоджують рішення про заключення господарських договорів; - контролюють виконання всіх цих рішень; п. 4 законопроекту у II читанні.  
Відхилено   5. Об'єкти права державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності. Самоврядні організації здійснюють щодо переданого їм майна повноваження, передбачені абзацами другим - четвертим, шостим - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим частини другої цієї статті.  
    -108- Кабінет Міністрів України
Доповнити ч. 4 ст. 6 абзацом такого змісту: "Самоврядні організації здійснюють щодо переданого їм майна повноваження, передбачені абзацами другим, третім - дев'ятим, одинадцятим, дванадцятим частини другої статті 6 цього Закону".  
Враховано    
    -109- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
У доповнення статті 6, викласти повноваження Верховної Ради України, як суб`єкта управління об`єктами права державної власності, яке відповідно до законодавства забезпечує її діяльність. (див. ст. 2)  
Відхилено    
    -110- Кабінет Міністрів України
Частину четверту вважати частиною п'ятою і викласти у такій редакції: "Самоврядні організації отримують державну власність у користування за рішенням Кабінету Міністрів України у розмірах, необхідних для виконання ними функцій, передбачених їх статутами, без права зміни форми власності та передачі в оренду третім особам. Державна власність, яка перебуває на балансі самоврядних організацій і не використовується ними для виконання передбачених їх статутами функцій, повинна бути передана за рішенням Кабінету Міністрів України в управління відповідному суб'єкту управління з подальшим визначенням шляхів його ефективного використання. Контроль за використанням самоврядними організаціями переданої їм державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, або уповноважені ним органи".  
Відхилено    
68. Р о з д і л II      Р о з д і л II  
69. ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ      ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ФУНКЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ  
70. Стаття 7. Способи передачі функцій управління      Стаття 7. Способи передачі функцій з управління об'єктами права державної власності  
71. 1. Визначення суб'єкту управління об'єктами права державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України або центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -111- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Абз. 1 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України подає на затвердження Верховної Ради України перелік об'єктів державної власності, котрі передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності", далі за текстом.  
Відхилено   1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України або органами виконавчої влади, уповноваженими управляти державним майном. Передача об'єктів в управління оформляється актом приймання-передачі за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі. 2. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами може передати функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади або уповноваженим особам. У разі передачі Національним агентством України з управління державними корпоративними правами функцій з управління іншим органам виконавчої влади Національне агентство затверджує завдання та умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, які є обов'язковими до виконання відповідними органами виконавчої влади. Невиконання цих умов та завдань є підставою для відкликання повноважень з управління державними корпоративними правами. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами та інші органи виконавчої влади, яким передані функції з управління державними корпоративними правами, визначають представника, відповідального за управління державними корпоративними правами, з числа працівників їх центральних апаратів або підвідомчих їм органів. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами затверджує завдання та умови управління державними корпоративними правами уповноваженим особам на підставі пропозицій, запропонованих переможцем конкурсу.  
    -112- Кабінет Міністрів України
Частину першу ст. 7 викласти в такій редакції: "1. Визначення суб'єкту управління здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, Фондом державного майна України, самоврядними організаціями". редакційно  
Враховано частково    
    -113- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Ч. 1 статті 7 викласти в такій редакції: "1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України або органами виконавчої влади, уповноваженими управляти державним майном. Передача об'єктів в управління оформляється актом приймання-передачі за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі".  
Враховано    
    -114- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 1 ст. 7 після слів "з управління державними корпоративними правами" доповнити словами "в межах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -115- Кабінет Міністрів України
У частині першій ст. 7 слова "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" і в кінці доповнити текст словами "щодо корпоративних прав держави". Після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту: "У разі передачі функцій управління корпоративними правами держави від Національного агентства України з управління державними корпоративними правами до інших органів центральної виконавчої влади Національне агентство затверджує завдання та умови здійснення функцій управління державними корпоративними правами, що є обов'язковими для виконання відповідним уповноваженим органом. Невиконання цих умов та завдань є підставою для відкликання повноважень з управління. Контроль за виконанням умов і завдань з управління здійснює Національне агентство".  
Враховано частково редакційно   
    -116- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Пропозицію до п.1 статті 7 в частині "об'єктами права державної власності" пропоную відхилити.  
Відхилено    
    -117- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Після частини першої доповнити статтю 7 новою частиною такого змісту: "Передача Національним агентством України з управління державними корпоративними правами функцій з управління державними корпоративними правами іншим органам виконавчої влади здійснюється на конкурсній основі на підставі запропонованих ними завдань та умов здійснення функцій управління державними корпоративними правами."  
Відхилено    
72. 2. Призначення уповноважених осіб здійснюється центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами за результатами конкурсу, а у випадках передбачених законодавством, за погодженням з Кабінетом Міністрів України.   -118- Кабінет Міністрів України
Частину другу викласти в такій редакції: "2. Призначення уповноважених осіб здійснюється центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, органом уповноваженим управляти об'єктами державної власності або Фондом державного майна (щодо акцій акціонерних товариств планами приватизації (планами розміщення акцій) яких не передбачено закріплення у державній власності пакетів акцій) за результатами конкурсу. У випадках, передбачених законодавством України, зазначені рішення приймаються за погодженням з Кабінетом Міністрів України".  
  Контроль за виконанням умов і завдань з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство з управління державними корпоративними правами.  
    -119- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому частини 2 ст. 7 слова "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами";  
Враховано редакційно    
    -120- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В абз.2 п.2 статті 7 слово "узгоджену" вилучити.  
   
    -121- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.1 п. 2 статті 7 викласти у такій редакції: "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами може передати функції з управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади або уповноваженим особам". Пункт 2 статті 7 доповнити новими абзацами такого змісту: "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами та інші органи виконавчої влади, яким передані функції з управління державними корпоративними правами, визначають представника, відповідального за управління державними корпоративними правами, з числа працівників їх центральних апаратів або підвідомчих їм органів;. Національне агентство України з управління державними корпоративними правами затверджує завдання та умови управління державними корпоративними правами уповноваженим особам на підставі пропозицій, запропонованих переможцем конкурсу".  
Враховано    
73. Порядок призначення уповноважених осіб визначає Кабінет Міністрів України відповідно до цього Закону.   -122- Кабінет Міністрів України
Абзац другий частини 2 ст. 7 виключити.  
Враховано    
    -123- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Особливості передачі належних державі акцій, часток (паїв) в майні господарських товариств, іншого майна у володіння і користування фізичним чи юридичним особам за договором Визначення фізичної чи юридичної особи, з якою укладається договір, здійснюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом державної виконавчої влади за результатами конкурсу".  
Відхилено    
74. Стаття 8. Визначення суб'єктів управління - уповноважених осіб за конкурсом   -124- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Назву статті 8 викласти в такій редакції: "Визначення суб'єкта управління державними корпоративними правами".  
Відхилено   Стаття 8. Визначення уповноважених осіб  
75. 1. Визначення суб'єктів управління - уповноважених осіб провадиться за конкурсом і полягає у визначенні особи, яка запропонувала найкращі умови здійснення функцій управління корпоративними правами держави, або за рівних умов - меншу винагороду за виконання функцій управління.   -125- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
В ч. 1 ст. 8 після слів "корпоративними правами держави" поставити крапку, решту вилучити. Дана конкретизація найкращих умов є зайвою.  
Враховано   1. Визначення уповноважених осіб провадиться за конкурсом і полягає у визначенні особи, яка запропонувала найкращі умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.  
    -126- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В п.1 статті 8 вилучити слова "або за рівних умов - меншу винагороду за виконання функцій управління".  
Враховано    
    -127- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Пункт перший статті 8 викласти в такій редакції: "Визначення суб'єкта управління державними корпоративними правами провадиться за конкурсом і полягає у визначенні органу виконавчої влади або уповноваженої особи, які запропонували найкращі умови здійснення функцій з управління державними корпоративними правами."  
Відхилено    
    -128- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
П. 1 ст.8 викласти в такій редакції: "Визначення суб`єктів управління - уповноважених осіб проводиться за конкурсом і полягає у визначені особи, яка запропонувала найкращу програму здійснення функцій управління корпоративними правами держави. Критеріями визначення якості програми є: збільшення ринкової вартості корпоративних прав держави; збільшення надходжень до державного бюджету у вигляді податків та дивідендів на корпоративні права держави; виконання державних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку, охорони довкілля, затверджених Верховною Радою України; пропоновані гарантії виконання даної програми з боку конкурсанта".  
Відхилено    
76. 2. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, а також від органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, визнаних такими відповідно до статті 4 цього Закону.   -129- Кабінет Міністрів України
Частину 2 ст. 8 викласти в такій редакції: "2. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, Фонду державного майна України. Рішення про проведення конкурсу приймається цими органами".  
Відхилено   2. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, а також юридичних та фізичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.  
    -130- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ч.2 статті 8 викласти в такій редакції: "Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, а також юридичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами".  
Враховано частково    
    -131- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.1 пункту 2 статті 8 після слів "від Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та Національного агентства України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано    
    -132- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз.1 ч.2 статті 8 доповнити словами " а також юридичних та фізичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами".  
Враховано    
77. Центральний орган виконавчої влади з управління корпоративними правами держави готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджену пропозицію щодо проведення конкурсу.   -133- Кабінет Міністрів України
Абзац другий частини другої ст. 8 виключити.  
Враховано    
    -134- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 8 викласти в такій редакції: "Стаття 8. Визначення суб'єктів управління корпоративними правами держави, іншого майна - довірених осіб за конкурсом Визначення суб'єктів управління - довірених осіб провадиться за конкурсом і полягає у визначенні особи, яка запропонувала найкращі умови здійснення функцій управління корпоративними правами держави, або за рівних умов - запросила меншу винагороду за виконання функцій управління. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, а також від уповноважених ним державних органів. Рішення про укладання договору, порядок проведення конкурсу, його умови приймається Кабінетом міністрів України чи уповноваженим ним органом державної влади. Передача у володіння і користування довіреним особам державного майна, акцій, часток (паїв) в майні господарських товариств здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України". редакційно  
Враховано частково    
78. Рішення про проведення конкурсу приймається Кабінетом Міністрів України.   -135- Кабінет Міністрів України
Абзац третій частини другої ст. 8 виключити.  
Відхилено   3. Рішення про проведення конкурсу приймається Національним агентством з управління державними корпоративними правами.  
    -136- Кабінет Міністрів України
Після частини другої ст. 8 доповнити статтю новою частиною такого змісту: "Національне агентство може передати повноваження з розроблення умов та завдань з управління державними корпоративними правами, визначення прав і обов'язків уповноваженої особи та проведення конкурсу органу державної виконавчої влади".  
Відхилено    
    -137- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити п. 4 такого змісту: "Уповноважена особа, яка зумисне завдала матеріальної шкоди в процесі управління акціями (паями, частками), що належать державі і її вину встановлено, несе відповідальність згідно діючого законодавства". в ст.19  
Враховано редакційно    
79. Стаття 9. Порядок та умови проведення конкурсу      Стаття 9. Порядок та умови проведення конкурсу  
80. 1. Відбір за конкурсом суб'єкта управління - уповноваженої особи здійснює конкурсна комісія, яка створюється центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами. До складу комісії входять його представники, працівники Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України, а також спеціалісти, експерти.   -138- Кабінет Міністрів України
Перше речення частини першої ст. 9 викласти в такій редакції: "Відбір за конкурсом суб'єкта управління - уповноваженої особи здійснює конкурсна комісія, яка утворюється органом, що прийняв рішення про проведення конкурсу"; у другому реченні частини першої слова "працівники Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України" замінити словами "представники міністерства економіки України, органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України".  
Відхилено   1. Відбір за конкурсом уповноважених осіб здійснюють конкурсні комісії, що створюються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами. Порядок створення та роботи конкурсних комісій, а також їх склад визначаються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.  
    -139- Кабінет Міністрів України
Абзац перший частини першої ст. 9 замінити двома абзацами у такій редакції: "Рішення про проведення конкурсу з призначення уповноваженої особи приймається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами. Відбір за конкурсом суб'єктів управління - уповноважених осіб здійснюють конкурсні комісії, що створюються Національним агентством. Порядок створення та роботи конкурсних комісій, а також їх склад визначаються Національним агентством".  
Враховано частково редакційно та у ст.8   
    -140- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В п.1 статті 9 необхідно залишити слова "представників Фонду Державного майна України", тому що вони "вели" об'єкт під час приватизації та володіють необхідним досвідом.  
Відхилено    
    -141- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Абзац перший пункту першого статті 9 викласти в такій редакції: "Визначення уповноваженої особи або органу виконавчої влади, здійснюється конкурсною комісією, що створюється Національним агентством України з управління державними корпоративними правами."  
Відхилено    
81. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік. Голова комісії призначається керівником центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -142- Кабінет Міністрів України
В абзаці 2 ч. 1 ст. 9 слова "центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замітити словами "органу, який прийняв рішення про проведення конкурсу".  
   
    -143- Кабінет Міністрів України
Абзац другий частини першої ст. 9 виключити.  
Враховано    
82. Делегування представників до складу комісії є обов'язковим для керівництва органів виконавчої влади, державних організацій та установ. На час роботи у складі комісії за її членами зберігається місце роботи та середній заробіток згідно з законодавством про працю.   -144- Кабінет Міністрів України
В абзаці 3 слова ч. 1 ст. 9 "органів виконавчої влади" замінити словами "цих органів"; вважаємо за доцільне також поміняти місцями абзаци другий та третій цієї частини.  
Відхилено   Делегування представників до складу конкурсної комісії є обов'язковим для керівництва органів виконавчої влади, державних організацій та установ. На час роботи у складі конкурсної комісії за її членами зберігається основне місце роботи та виплачується середній заробіток згідно з законодавством про працю.  
83. 2. Конкурсна комісія надає інформацію про об'єкт управління та визначає умови і термін проведення конкурсу.   -145- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину другу ст. 9 викласти в такій редакції: "Конкурсна комісія визначає умови і строк проведення конкурсу та оприлюднює інформацію про об'єкт управління та умови конкурсу".  
Враховано   Конкурсна комісія визначає умови і термін проведення конкурсу та оприлюднює інформацію про об'єкт управління та умови конкурсу.  
84. 3. Інформація про об'єкти управління повинна містити такі відомості:   -146- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац перший частини третьої ст. 9 викласти у такій редакції: "Інформація про об'єкти управління та умови конкурсу повинна містити такі відомості".  
Враховано частково   2. Інформація про об'єкт управління повинна містити такі відомості: реквізити господарського товариства та його місцезнаходження;  
85. назву об'єкта управління (вид, розмір пакету акцій, (часток, паїв) та місцезнаходження господарського товариства;   -147- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Пункт 2 статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту: "реквізити господарського товариства та його місцезнаходження; " розмір реєстраційного внеску".  
Враховано   характеристику державних корпоративних прав (вид, розмір пакету акцій (часток, паїв);  
86. обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) господарського товариства;   -148- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.3 пункту 3 статті 9 після слів "господарського товариства" доповнити словами "за останній звітний рік та період, що передує даті проведення конкурсу".  
Враховано   обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) господарського товариства за останній звітний рік та період, що передує даті проведення конкурсу;  
87. кількість та склад робочих місць господарського товариства;      кількість та склад робочих місць господарського товариства;  
88. баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки господарського товариства;      основні фінансові показники господарського товариства за останній звітний рік;  
89. умови конкурсу;      умови конкурсу;  
90. суму грошових коштів, що має вноситися уповноваженими особами у розмірі 10 відсотків номінальної вартості об'єкта управління, а також назву банку, адресу та номер рахунку на який перераховуються зазначені кошти;   -149- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Вилучити абзац 7 п.3 ст.9.  
Враховано   розмір реєстраційного внеску;  
91. кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі;      кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі;  
92. час та місце проведення конкурсу; адресу, номер телефону, час роботи служби по організації конкурсу; іншу інформацію, яку визначає центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами. Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -150- Кабінет Міністрів України
Абзац одинадцятий частини третьої ст. 9 викласти у такій редакції: "іншу інформацію, яку визначає Національне агентство України з управління державними корпоративними правами". В абзаці дванадцятому частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національним агентством України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано   час та місце проведення конкурсу; адресу, номер телефону, час роботи служби по організації конкурсу; іншу інформацію, яку визначає Національне агентство України з управління державними корпоративними правами. Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених Національним агентством України з управління державними корпоративними правами.  
93. 4. До умов конкурсу включаються: зобов'язання уповноваженої особи щодо здійснення заходів для забезпечення прибуткової роботи господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управління;   -151- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
В абзаці першому пункту 4 статті 9 після слова "зобов'язання" вилучити слова "уповноваженої особи". Пункт 4 статті 9 після другого абзацу доповнити новими абзацами в такій редакції: "порядок звітності; для уповноважених осіб - розмір штрафних санкцій за невиконання завдань з управління державними корпоративними правами".  
Відхилено   3. До умов конкурсу включаються: зобов'язання уповноваженої особи щодо здійснення заходів для забезпечення прибуткової роботи господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управління; порядок звітності уповноваженої особи; розмір штрафних санкцій за невиконання завдань з управління державними корпоративними правами;  
    -152- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.4 статті 9 викласти в такій редакції: "Умови конкурсу визначаються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами і не можуть містити зобов'язань уповноваженої особи, виконання яких неможливе без її втручання в оперативну господарсько-фінансову діяльність емітента або пов'язане з необхідністю її фінансування".  
Відхилено    
    -153- Кабінет Міністрів України
Доповнити частину 4 ст. 9 після абзацу другого новим абзацом: "порядок звітності уповноваженої особи".  
Враховано    
    -154- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Пункт 4 статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту: "розмір штрафних санкцій за невиконання завдань з управління державними корпоративними правами; інші умови, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано редакційно    
94. розмір винагороди уповноваженій особі.   -155- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий ч. 4 ст. 9 на початку доповнити словами "форма та".  
Враховано редакційно   розмір та порядок виплати винагороди уповноваженій особі.  
95. До умов конкурсу також можуть включатись зобов'язання особи щодо: здійснення програм технічного переозброєння виробництва господарського товариства;   -156- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий частини четвертої ст. 9 викласти у такій редакції: "проведення ефективної інвестиційної політики, в тому числі програм технічного переоснащення виробництва господарських товариств;".  
Враховано   До умов конкурсу також можуть включатися зобов'язання особи щодо: проведення ефективної інвестиційної політики, в тому числі програм технічного переоснащення виробництва господарського товариства;  
96. забезпечення виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань; сприяння створенню безпечних або нешкідливих умов праці;   -157- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Абз. 8 ч. 4 ст. 9 вилучити і викласти в редакції: "заходів з охорони довкілля та розвитку інфраструктури навколо об'єкта".  
Відхилено   забезпечення виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань; сприяння створенню безпечних або нешкідливих умов праці;  
97. умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;   -158- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз.9 ч.4 статті 9 вилучити.  
Враховано   умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;  
    -159- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Пропонуємо викласти п.4 ст.9 в наступній редакції: "До умов конкурсу включається: конкурсне завдання, щодо управління корпоративними правами держави; розмір винагороди уповноваженої особи. До конкурсного завдання можуть включатись такі розділи: діяльність уповноваженої особи, щодо підвищення ринкової вартості корпоративних прав держави; діяльність уповноваженої особи, щодо підвищення надходжень в бюджет у вигляді податків та дивідендів на корпоративні права; діяльність уповноваженої особи щодо забезпечення інтересів держави, як власника (співвласника) об`єкта господарської діяльності при здійсненні контролю за виконавчим органом такого суб`єкта. При підготовці умов конкурсу, слід врахувати економічний стан господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управлінні та розмір таких корпоративних прав. Умови конкурсу затверджує центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами".  
Відхилено    
98. здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об'єкта. Умови конкурсу затверджує центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -160- Кабінет Міністрів України
В абзаці десятому частини четвертої ст. 9 слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "орган, який утворив комісію з проведення конкурсу ".  
Відхилено   інших умов, визначених Національним агентством України з управління державними корпоративними правами. Умови та порядок проведення конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.  
    -161- Кабінет Міністрів України
В абзацах дев'ятому і десятому ч. 3 ст. 9 слова "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України по управлінню державними корпоративними правами".  
Враховано    
99. 4. Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, можуть ознайомитись з конфіденційною інформацією щодо об'єкту управління у встановленому порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами за погодженням з Державним комітетом України з питань державних секретів та технічного захисту інформації і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   -162- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Пункт 4 статті 9 викласти у такій редакції: "Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитись з конфіденційною інформацією щодо об'єкту управління у встановленому порядку, який затверджується Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за погодженням з Службою безпеки України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".  
Враховано   4. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитися з конфіденційною інформацією щодо об'єкта управління у встановленому порядку, який затверджується Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за погодженням із Службою безпеки України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
    -163- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Пункт четвертий статті 9 викласти в такій редакції: "Уповноважені особи або органи виконавчої влади, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитись з конфіденційною інформацією щодо об'єкту управління у встановленому порядку, який затверджується Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за погодженням зі Службою безпеки України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку."  
Враховано частково    
100. 5. Для участі у конкурсі особи:       
101. сплачують реєстраційний внесок, встановлений Кабінетом Міністрів України у розмірі, який не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.   -164- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Абз. 2 ч. 5 ст. 9 : вважаю за доцільне встановити диференційований внесок до 10%, розмір якого буде визначати конкурсна комісія. 1  
  5. Особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, повинні мати відповідний сертифікат, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами. 6. Для участі у конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, сплачують реєстраційний внесок у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, що складають реєстраційний внесок, вносяться шляхом безготівкового перерахування до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, не підлягають вилученню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів та використовуються на покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсу .  
    -165- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "Особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, повинні мати відповідний сертифікат, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами".  
Немає висновку    
    -166- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Абз. 3-7 п. 5 ст. 9 вилучити.  
Враховано    
    -167- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
В п.5 статті 9 слова (крім органів виконавчої влади) необхідно залишити.  
   
    -168- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
П. 5 статті 9 викласти у такій редакції: "Для участі у конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, сплачують реєстраційний внесок у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, що складають реєстраційний внесок, вносяться шляхом безготівкового перерахування до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, не підлягають вилученню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів та використовуються на покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсу".  
Враховано    
102. перераховують до позабюджетного Державного фонду приватизації кошти в сумі 10 відсотків номінальної вартості (балансової вартості) об'єкта управління.   -169- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому ч. 5 ст. 9 слова "Державного фонду приватизації" замінити словами "фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами".  
   
103. Кошти, перераховані претендентами, залишаються на рахунку позабюджетного Державного фонду приватизації і не підлягають вилученню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.   -170- Кабінет Міністрів України
В абзаці четвертому ч. 5 ст. 9 слова "Державного фонду приватизації" замінити словами "фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано редакційно    
104. Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний розрахунковий рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації.       
105. Якщо учасник висловлює бажання брати участь у отриманні права управління кількома об'єктами управління, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми номінальних вартостей цих об'єктів.       
106. Після закінчення конкурсу внесені претендентами грошові кошти у десятиденний строк повертаються усім учасникам конкурсу, крім особи, яка стала переможцем конкурсу. Переможцю конкурсу вказані грошові кошти не повертаються, вони зараховуються на депозитний рахунок на термін дії договору доручення (договору оренди). Після закінчення терміну дії відповідного договору вказані кошти та відсотки по вкладу у разі виконання умов договору перераховуються у повному обсязі суб'єкту управління.   -171- Кабінет Міністрів України
З абзацу сьомого ч. 5 ст. 9 виключити слова "відсотки із вкладу".  
   
107. 6. Для участі в конкурсі претенденти, які можуть бути уповноваженими особами, подають до конкурсної комісії:   -172- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В п. 6 ст. 9 вилучити слова: "копію сертифікату (диплому), виданого відповідно до пункту 2 статті 5 цього Закону;".  
Відхилено   7. Для участі в конкурсі особи, які претендують на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, подають до конкурсної комісії:  
108. документ, що посвічує представника юридичної особи та його повноваження;      документ, що посвідчує представника юридичної особи та його повноваження;  
109. документ, що посвічує особу (для фізичних осіб);   -173- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Абз. 3, 4 ч. 6 ст. 9 вилучити.  
Відхилено   документ, що посвічує особу (для фізичних осіб);  
110. квитанцію про сплату реєстраційного внеску;      документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;  
111. документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків номінальної вартості об'єкта управління;   -174- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Абз. 5 п. 6 ст. 9 вилучити.  
Враховано    
112. копію сертифікату, виданого відповідно до пункту 2 статті 5 цього Закону;   -175- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий частини 6 ст. 9 викласти в такій редакції: "копію сертифікату (диплому), виданого відповідно до частини 3 статті 5 цього Закону".  
Відхилено   копію сертифіката про відповідну кваліфікацію, порядок видачі якого визначається Національним агентством України з управління державними корпоративними правами;  
113. копії установчих документів, посвідчені нотаріально (для юридичної особи) або посадовою особою відповідного органу виконавчої влади, яка здійснює прийняття документів на конкурс, а для претендентів на управління корпоративними правами держави - із зазначенням в установчих документах виду діяльності, пов'язаного з управлінням корпоративними правами (для юридичних осіб);   -176- Кабінет Міністрів України
У частині шостій ст. 9 виключити з абзацу сьомого слова "або посадовою особою відповідного органу виконавчої влади, яка здійснює прийняття документів на конкурс", а також слова "а для претендентів на управління корпоративними правами держави - із зазначенням в установчих документах виду діяльності, пов'язаного з управлінням корпоративними правами ( для юридичних осіб) ".  
Враховано редакційно   нотаріально посвідчені копії установчих документів (для юридичної особи);  
114. копію свідоцтва про підприємницьку діяльність (для фізичних осіб).   -177- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Абз. 8 п. 6 ст. 9 вилучити.  
Відхилено   копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб);  
    -178- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ч.8 пункту 6 статті 9 виключити.  
Відхилено    
115. пропозиції щодо управління об'єктом державної власності, які повинні включати назву (вид, розмір пакету акцій (часток, паїв) і місцезнаходження об'єкта управління, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання претендента щодо експлуатації об'єкта.   -179- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Абз. 9 п. 6 ст. 5 викласти в такій редакції: "програму здійснення функцій управління корпоративними правами держави, яка повинна включати назву (вид розмір пакету акцій (часток, паїв) і місцезнаходження об`єкта управління, пропозиції щодо управління корпоративними правами держави з метою виконання завдань конкурсу, запропонований варіант забезпечення виконання зобов`язань".  
Відхилено   пропозиції щодо управління державними корпоративними правами, які повинні включати назву та відомості про місцезнаходження господарського товариства, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, розмір винагороди за управління державними корпоративними правами та інші пропозиції щодо умов та результатів управління.  
    -180- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.9 пункту 6 статті 9 після слів "умов конкурсу" доповнити словами "розмір винагороди за управління державними корпоративними правами та інші пропозиції щодо умов та результатів управління".  
Враховано    
    -181- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Абзац дев'ятий пункту шостого статті 9 викласти в такій редакції: "уповноважені особи та органи виконавчої влади надають також пропозиції щодо управління державними корпоративними правами, які повинні включати назву та відомості про місцезнаходження господарського товариства, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу та інші пропозиції щодо умов та результатів управління." Доповнити пункт шостий статті 9 новим абзацом такого змісту: "уповноважені особи вказують також розмір винагороди за управління державними корпоративними правами."  
Враховано частково    
116. 7. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта управління і повинні містити:   -182- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 7 ст. 9 вилучити.  
Відхилено   8. Відомості про кожного учасника конкурсу заносяться до книги реєстрації і повинні містити:  
117. порядковий номер учасника конкурсу (відповідно до реєстрації);      порядковий номер учасника конкурсу (відповідно до реєстрації);  
118. прізвище, ім'я, по батькові особи чи представника юридичної особи та назву юридичної особи;   -183- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Пункт 7 статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "назву органу виконавчої влади; довіреність представника органу виконавчої влади, його паспортні данні."  
Відхилено   реквізити юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові учасника конкурсу -фізичної особи чи представника юридичної особи;  
119. номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.      реквізити документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.  
120. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.      Відомості про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця конкурсу.  
121. 8. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.   -184- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 8 ст. 9 вилучити.  
Відхилено   9. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - три дні до початку проведення конкурсу.  
    -185- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Пункт 8 статті 9 викласти у такій редакції: "Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі - три дні до початку проведення конкурсу".  
Враховано    
122. 9. Визначення суб'єкту управління за конкурсом, здійснюється за наявності не менш як двох претендентів, які у встановленому порядку подали заяви до конкурсної комісії.      10. Визначення уповноваженої особи за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох претендентів, які у встановленому порядку подали заяви до конкурсної комісії.  
123. У разі наявності тільки одного претендента центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами може укласти договір доручення на управління корпоративними правами держави чи договір оренди державного майна із збереженням умов, які передбачались умовами конкурсу.   -186- Кабінет Міністрів України
У абзацах другому та третьому частини 9 ст. 9 слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "орган, який утворив комісію з проведення конкурсу".  
Відхилено   У разі наявності тільки одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурсна комісія приймає рішення про визначення його уповноваженою особою, якщо умови, запропоновані ним у конкурсних пропозиціях, відповідають умовам конкурсу. В цьому випадку конкурс не проводиться.  
    -187- Кабінет Міністрів України
В абз. 2 частини 9 ст. 9 слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами", а слова "чи договір оренди державного майна" виключити.  
Відхилено    
    -188- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.2 пункту 9 статті 9 викласти у такій редакції: "У разі наявності тільки одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурсна комісія приймає рішення про визначення його уповноваженою особою, якщо умови, запропоновані ним у конкурсних пропозиціях, відповідають умовам конкурсу. В цьому випадку конкурс не проводиться".  
Враховано    
    -189- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Абзац другий пункту 9 статті 9 викласти в такій редакції: "У разі наявності тільки одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурсна комісія приймає рішення про визначення його уповноваженою особою (органу управління, якому передаються функції з управління), якщо умови, запропоновані ним у конкурсних пропозиціях, відповідають умовам конкурсу. В цьому випадку конкурс не проводиться."  
Враховано частково    
124. Центральний орган виконавчої влади з правління державними корпоративними правами має право встановлювати додаткові умови участі у конкурсі, що не суперечить цілям і змісту цього Закону.   -190- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому ч. 9 ст. 9 слова "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
   
125. 10. Конкурс по відбору уповноваженої особи на здійснення управління акціями (часткою, паєм) господарського товариства менше 51 відсотка статутного фонду цього господарського товариства проводиться у один етап. На першому засіданні конкурсної комісії розглядаються всі пропозиції, які допущені до участі у конкурсі, та оголошується переможець конкурсу.   -191- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 10 ст. 9 вилучити.  
Враховано    
126. 11. Конкурс по відбору уповноваженої особи на право здійснення управління акціями (часткою, паєм) господарського товариства, які становлять більше 51 відсотка статутного фонду цього господарського товариства, здійснюється у два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця.   -192- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
В ч.11 статті 9 перше речення викласти в такій редакції: "За наявності більш як одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурс проводиться в два етапи".  
Враховано   11. За наявності більш як одного претендента на право здійснення функцій з управління державними корпоративними правами конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про пропозиції попереднього переможця конкурсу доводиться до відома всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець конкурсу оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, на якому розглядаються додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначається остаточний переможець.  
    -193- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Ч. 11 ст. 9 вилучити. Двоетапне проведення конкурсу видається дискримінаційним щодо учасників, які не пройшли конкурс на попередньому етапі так і для попереднього переможця.  
Відхилено    
    -194- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 11 ст. 9 вилучити.  
Відхилено    
    -195- Кабінет Міністрів України
У частині 11 ст. 9 слово "більше" замінити словами "не менш".  
   
127. 12. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії.   -196- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
В ч. 12 ст. 9 слова "попереднього та остаточного" вилучити як зайві.  
Відхилено   12. Засідання конкурсної комісії є закритими. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів комісії. Рішення щодо визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 3/4 голосів присутніх членів комісії.  
    -197- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 12 ст. 9 вилучити.  
Відхилено    
    -198- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Пункт 12 статті 9 викласти у такій редакції: "Засідання конкурсної комісії є закритими. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів комісії. Рішення щодо визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 3/4 голосів присутніх членів комісії".  
Враховано    
128. 13. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:   -199- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 13 ст. 9 вилучити.  
Відхилено   13. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:  
129. умови конкурсу;      відомості про учасників конкурсу;  
130. пропозиції учасників конкурсу;      умови конкурсу;  
131. обгрунтування вибору переможця конкурсу;      пропозиції учасників конкурсу;  
132. відомості про учасників конкурсу.      обгрунтування вибору переможця конкурсу.  
133. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надсилається центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -200- Кабінет Міністрів України
В абзаці шостому частини 13 ст. 9 слова: "центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національному агентству України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано редакційно   Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний термін з дня проведення конкурсу надсилається на затвердження до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.  
134. Результати конкурсу затверджує відповідний орган виконавчої влади.   -201- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий ч. 13 ст. 9 викласти в такій редакції: "Результати конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано   Результати конкурсу затверджує Національне агентство України з управління державними корпоративними правами.  
135. 14. У тижневий термін після затвердження результатів конкурсу центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами укладає з переможцем конкурсу договір відповідно до статті 17 цього Закону.   -202- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Ч. 14 ст. 9 вилучити.  
Відхилено   14. У тижневий термін після затвердження результатів конкурсу Національне агентство України з управління державними корпоративними правами укладає з переможцем конкурсу договір доручення відповідно до статті 17 цього Закону.  
    -203- Кабінет Міністрів України
У частині 14 ст. 9 слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "орган, який утворив комісію з проведення конкурсу".  
Відхилено    
    -204- Кабінет Міністрів України
У частині 14 ст. 9 слова "орган виконавчої влади" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано    
    -205- Ткачук В.А. (реєстр. картка № 380)
Пункт 14 статті 9 викласти у такій редакції: "У тижневий термін після затвердження результатів конкурсу Національне агентство України з управління державними корпоративними правами укладає з переможцем конкурсу договір відповідно до статті 17 цього Закону або протокол передачі функцій з управління органу виконавчої влади."  
Враховано частково    
    -206- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Порядок та умови проведення конкурсу. Відбір за конкурсом суб'єкта управління корпоративними правами держави - довіреної особи здійснює конкурсна комісія, яка створюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Кількість членів комісії становить від 5 до 9 чоловік. Делегування (відрядження) представників до складу комісії є обов'язковим для керівників державних органів та/або організацій. На час роботи у складі комісії за її членами зберігається місце роботи та середній заробіток згідно з законодавством про працю. Конкурсна комісія надає інформацію про об'єкт управління чи майно, що передається у володіння і користування та визначає умови і термін проведення конкурсу. Інформація про об'єкти управління повинна містити такі відомості: назву об'єкта управління (розмір пакету акцій, часток (паїв) та місцезнаходження господарського товариства, або інвентарний опис майна; обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) господарського товариства; кількість та склад робочих місць господарського товариства; баланс активів і пасивів, рентабельність господарського товариства за останні три роки; умови конкурсу; суму грошових коштів, що має вноситися претендентами на довірені особи у розмірі 10 відсотків номінальної вартості об'єкта управління, а також назву банку, адресу та номер рахунку, на який перераховуються зазначені кошти; кінцеву дату прийняття заяви на участь в конкурсі; час та місце проведення конкурсу; адресу, номер телефону, час роботи служби організації конкурсу. Зазначена інформація публікується не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях. До умов конкурсу включаються: зобов'язання довіреної особи щодо ефективного використання майна; зобов'язання довіреної особи щодо здійснення заходів для забезпечення прибуткової роботи господарського товариства, акції, частка (пай), якого передаються в управління; розмір винагороди довіреної особи. До умов конкурсу також можуть включатись зобов'язання довіреної особи щодо: здійснення програм модернізації виробничих потужностей господарського товариства; забезпечення виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань; сприяння створенню більш безпечних та/або менш шкідливих умов праці; умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення; здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та/або досягнення найкращих екологічних наслідків виробничої діяльності підприємства; істотні умови договору на управління державними корпоративними правами, включаючи майнові гарантії щодо збереження переданого за договором доручення майна, та/або його страхування. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть ознайомитися з конфіденційною інформацією щодо об'єкта управління у встановленому порядку, який затверджується уповноваженим органом виконавчої влади. Для участі у конкурсі фізичні та/або юридичні особи (претенденти): сплачують реєстраційний внесок, встановлений Кабінетом Міністрів України у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян; перераховують до позабюджетного Державного фонду приватизації кошти в сумі 10 відсотків номінальної вартості (балансової вартості) об'єкта договору. Зазначені кошти вносяться шляхом безготівкового перерахунку на відповідний розрахунковий рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації. Кошти, перераховані претендентами, залишаються на рахунку позабюджетного Державного фонду приватизації і не можуть вилучатися до Державного бюджету України, місцевих бюджетів, відволікатися чи витрачатися на будь-які інші цілі. Якщо учасник висловлює бажання брати участь у отриманні права на управління кількома об'єктами, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми номінальних вартостей цих об'єктів. Після закінчення конкурсу щодо певного об'єкта кошти, внесені претендентами, у десятиденний строк повертаються їм, крім особи, яка стала переможцем конкурсу. Переможцю конкурсу щодо конкретного об'єкта внесені ним грошові кошти не повертаються, вони зараховуються на депозитний рахунок на термін дії договору . Після закінчення терміну дії відповідного договору вказані кошти та відсотки на вклад у розмірі ставки рефінансування Національного банку України, у разі виконання умов договору, перераховуються у повному обсязі суб'єкту управління, а при невиконанні умов договору - переходять у державну власність за рішенням суду. Для участі в конкурсі претенденти, які можуть бути представлені повіреними особами, подають до конкурсної комісії: документ, що посвідчує представника юридичної особи та його повноваження; документ, що посвідчує особу (для фізичних осіб); квитанцію про сплату реєстраційного внеску; документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків номінальної вартості об'єкта договору ; копії установчих документів, посвідчених нотаріально із зазначенням виду діяльності, пов'язаного з управлінням корпоративними правами (для юридичних осіб), або свідоцтва про підприємницьку діяльність (для фізичних осіб); пропозиції щодо користування об'єктом державної власності, які повинні включати назву (вид) майна, розмір пакета акцій, часток (паїв), місцезнаходження об'єкта, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання претендента щодо експлуатації об'єкта. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта і повинні містити: порядковий номер учасника конкурсу (відповідно до реєстрації); прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи чи повіреного юридичної особи та назву юридичної особи; номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески коштів. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість і пропозиції щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця. Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі настає за сім календарних днів до дати проведення конкурсу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох претендентів, які у встановленому порядку подали заяви до конкурсної комісії. У разі наявності тільки одного претендента уповноважений державний орган може укласти договір на користування державним майном чи управління корпоративними правами держави із внесенням умов, які передбачались умовами конкурсу з тією особою, що подала заявку. Конкурс щодо визначення довіреної особи на право володіння та користування акціями, часткою ( паєм) в майні господарського товариства, які складають менше 50 відсотків його статутного фонду, проводиться в один етап. На першому засіданні конкурсної комісії розглядаються пропозиції всіх претендентів, які допущені до участі у конкурсі, та оголошується переможець конкурсу. Конкурс щодо визначення довіреної особи на право користування акціями, часткою (паєм) в майні господарського товариства, які становлять 50 і більш відсотків його статутного фонду, здійснюється у два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом семи календарних днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій проводиться протягом 10 календарних днів додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця. Засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення комісії є чинним, якщо в її засіданні взяли участь дві третини або більше її особового складу. Рішення про визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається не менш як двома третинами голосів присутніх членів комісії. Порушення зазначених вимог є підставою для визнання рішень комісії нечинними в адміністративному чи судовому порядку. Після закінчення кожного засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначаються такі відомості: відомості про учасників конкурсу; умови конкурсу; пропозиції учасників конкурсу; обгрунтування вибору переможця конкурсу. Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надсилається уповноваженому органу державної влади. Результат конкурсу затверджує уповноважений орган державної влади. У тижневий термін після затвердження результатів конкурсу уповноважений орган державної влади укладає з переможцем договір" . редакційно  
Враховано частково    
136. Стаття 10. Державне акціонерне товариство      Стаття 10. Державне акціонерне товариство  
137. 1. Державне акціонерне товариство - акціонерне товариство, всі акції якого є у державній власності.   -207- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз. 1 ч.1 статті 10 замінити двома абзацами такого змісту: "Державне акціонерне товариство - відкрите акціонерне товариство, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі. При проведенні додаткової емісії та визначенні її розміру у державній власності повинен залишатися пакет акцій у розмірі не менше 75 відсотків акцій товариства".  
Враховано   1. Державне акціонерне товариство - відкрите акціонерне товариство, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі. При проведенні додаткової емісії та визначенні її розміру у державній власності повинен залишатися пакет акцій у розмірі не менше 75 відсотків акцій товариства.  
    -208- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Абз. 1 ст. 10 викласти в такій редакції: "Державним акціонерним товариством визнається створене знову або реорганізоване державою (розпорядчим способом) акціонерне товариство, всі акції якого знаходяться у державній власності і яке не є державним унітарним або казенним підприємством. Майно державного акціонерного товариства належить йому на праві власності. Держава не відповідає за зобов`язаннями товариства і несе ризик збитків, пов`язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їй акцій."  
Відхилено    
138. Державні акціонерні товариства створюються шляхом акціонування державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, а також шляхом заснування державного акціонерного товариства.   -209- Кабінет Міністрів України
Статтю 10 пропонуємо викласти в редакції статті 9 проекту Закону України, поданого Президентом України.  
Враховано частково редакційно  Державне акціонерне товариство створюється шляхом перетворення державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, шляхом заснування державного акціонерного товариства, а також придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників.  
    -210- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.2 пункту 1 статті 10 після слів "заснування державного акціонерного товариства" доповнити словами "а також придбання державою відповідних пакетів акцій у інших власників".  
Враховано    
139. Від імені держави засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.   -211- Кабінет Міністрів України
Абзац третій ст. 10 доповнити словами "згідно з цим Законом" та після абзацу третього доповнити словами "придбання акцій та повноваження з управління ними здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
Відхилено   Від імені держави засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган виконавчої влади. Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.  
    -212- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
П.1 статті 10 після абзацу третього оповнити новим абзацом такого змісту: "Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
140. Статус державного акціонерного товариства може набуватися акціонерним товариствам за умов придбання державою всіх акцій таких товариств у інших власників.   -213- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Ч.4 статті 10 вилучити.  
Враховано    
141. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими законодавчими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.      2. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
142. Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює як єдиний акціонер відповідний орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.   -214- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий ст. 10 викласти в редакції: "повноваження загальних зборів державних акціонерних товариств здійснює суб'єкт управління, уповноважений управляти відповідними державними корпоративними правами згідно з цим Законом".  
Відхилено   Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.  
    -215- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.7 статті 10 викласти в такій редакції: "Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює орган державного управління, уповноважений управляти об'єктами права державної власності".  
Враховано редакційно    
143. Акції державних акціонерних товариств передаються в управління уповноваженим особам за конкурсом.   -216- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Статтю 10 після абзацу 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі, коли державі належать всі акції державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано    
    -217- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абз. 7 п. 1 ст. 10 вилучити.  
Враховано    
    -218- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абзаци 8, 9 ч.1 статті 10 вилучити.  
Враховано    
    -219- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.7 п.1 статті 10 необхідно залишити.  
Відхилено    
144. При передачі акцій державних акціонерних товариств в управління уповноваженим особам Кабінет Міністрів України може визначити особливі умови здійснення управління та обов'язковий розмір дивідендів від прибутку товариства, які спрямовуються до державного бюджету.   -220- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
В абз. 8 ч. 1 ст. 10 слова "та обов'язковий розмір дивідендів від прибутку товариства, які спрямовуються до бюджету" вилучити. Є непрямим видом оподаткування, а тому суперечить чинному законодавству про оподаткування".  
   
145. Порядок та умови передачі в управління уповноваженим особам акцій державних акціонерних товариств визначаються Кабінетом Міністрів України та здійснюються центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -221- Кабінет Міністрів України
В абзаці десятому ст. 10 слова "Кабінетом Міністрів України" та "здійснюються центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національним агентством України з управління державними корпоративними правами".  
  3. Розпорядження майном, яке було передане державою для формування статутного фонду державного акціонерного товариства, провадиться за погодженням з Фондом державного майна України відповідно до законодавства про приватизацію.  
    -222- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Статтю 10 доповнити новою частиною такого змісту: "Розпорядження майном, яке було передане державою для формування статутного фонду державного акціонерного товариства, провадиться за погодженням з Фондом державного майна України відповідно до законодавства про приватизацію".  
Враховано    
    -223- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Державне акціонерне товариство Державне акціонерне товариство - акціонерне товариство, 3/4 або більше акцій, якого перебувають у державній власності. Якщо держава є власником 100% акцій акціонерного товариства, повноваження загальних зборів цього товариства здійснює уповноважений державний орган, як представник держави. Повноваження держави як власника акцій акціонерного товариства здійснює уповноважений державний орган відповідно до Закону, як представник держави. Акції державних акціонерних товариств можуть передаватись у володіння та користування довіреним особам за договором . У разі передачі акцій державних акціонерних товариств у користування довіреним особам Кабінет Міністрів України може визначити особливі умови здійснення управління корпоративними правами держави та обов'язковий розмір дивідендів від прибутку товариства, які спрямовуються до державного бюджету. Порядок та умови передачі в користування довіреним особам акцій державних акціонерних товариств визначаються Кабінетом Міністрів України. Підприємства, що не підлягають приватизації, забороняється перетворювати в господарські товариства".  
Відхилено    
146. Стаття 11. Порядок передачі акцій (часток, паїв) господарських товариств до статутного фонду інших об'єднань   -224- Кабінет Міністрів України
Змінити назву статті 11, виклавши її у такій редакції: "Порядок передачі корпоративних прав держави до статутних фондів холдингових компаній та об'єднань"  
Враховано   Стаття 11. Порядок передачі державних корпоративних прав до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань  
147. 1. Центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами за рішенням Кабінету Міністрів України передає корпоративні права держави до статутного фонду державної холдингової компанії у порядку встановленому цим Законом.   -225- Кабінет Міністрів України
В частині першій ст. 11 слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
  .  
    -226- Кабінет Міністрів України
Частину 1 ст. 11 викласти в такій редакції: "1. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, Фонд державного майна України (в процесі приватизації) можуть за рішенням Кабінету Міністрів України передавати корпоративні права держави до статутного фонду державної холдингової компанії".  
Відхилено    
148. 2. Передача акцій (часток, паїв), що є у власності держави, до статутного фонду державної холдингової компанії здійснюється центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами чи уповноваженою особою на виконання рішення Кабінету Міністрів України.   -227- Кабінет Міністрів України
В частині другій ст. 11 слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами чи уповноваженою особою на виконання рішення Кабінету Міністрів України. " замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" та доповнити текст словами "або інший суб'єкт управління, уповноважений управляти відповідними державними корпоративними правами згідно з цим Законом".  
Враховано частково   1. Передача державних корпоративних прав до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань здійснюється Національним агентством України з управління державними корпоративними правами за рішенням Кабінету Міністрів України  
    -228- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.2 статті 11 необхідно вилучити.  
   
149. 3. Рішення про участь у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та фінансово-промислових групах та про внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймаються господарськими товариствами з державною часткою власності відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону.   -229- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 11 викласти в такій редакції: "Стаття 11. Істотні умови договорів про володіння та користування належними державі акціями, частками (паями), в майні господарських товариств або іншим майном Істотними умовами договору є: об'єкт договору (склад і вартість належних державі акцій, часток (паїв) у майні господарських товариств), інше майно; термін, на який укладається договір ; виконання зобов'язань; відповідальність сторін; санкції за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань; страхування об'єкта договору довіреного особою на користь держави чи майнові гарантії, що надаються довіреною особою державі; порядок припинення (продовження) договору після закінчення терміну його дії. В договорі повинні бути зазначені зобов'язання сторін, які входили до оголошених умов конкурсу на укладання договору. За відсутності у договорі дорученні зазначених у цій статті істотних умов договір вважається неукладеним і є нечинним. Передача належних державі акцій, часток (паїв) у майні господарських товариств до статутного фонду інших підприємств (господарських товариств) забороняється. Акції, частки (паї) в майні господарських товариств, передані до статутних фондів інших підприємств (господарських товариств) підлягають поверненню у державну власність протягом шести місяців з дня набуття чинності цим законом". редакційно в ст.17  
Враховано частково   2. Рішення про участь у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та фінансово-промислових групах та про внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймаються господарськими товариствами з державною часткою власності відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону.  
150. Стаття 12. Порядок здійснення уповноваженою особою функцій управління      Стаття 12. Порядок здійснення уповноваженою особою функцій з управління  
151. 1. Уповноважена особа здійснює функції управління шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах акцій (частки, паю) господарського товариства, які перебувають у державній власності і передані цій особі в управління на підставі договору доручення. Уповноважені особи зобов'язані погоджувати з центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами питання реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до статутних документів, зміни розміру його статутного фонду, укладення господарським товариством договорів про створення інших підприємств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, а також емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором-дорученням.   -230- Кабінет Міністрів України
В статті 12: У абз. 2 ч. 1 слова "центральним органом виконавчої влади з управління корпоративними правами "замінити словами "органу, який їх призначив".  
Відхилено   1. Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені державні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення. Уповноважені особи зобов'язані погоджувати з Національним агентством України з управління державними корпоративними правами позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів про створення інших підприємств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором дорученням.  
    -231- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.2 пункту 1 статті 12 викласти у такій редакції: "Уповноважені особи зобов'язані погоджувати з Національним агентством України з управління державними корпоративними правами позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів про створення інших підприємств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором дорученням.".  
Враховано    
152. 2. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону уповноваженій особі надаються такі функції управління акціями (частками, паями), що належать державі у майні господарських товариств:   -232- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Ч.2 статті 12 викласти в такій редакції: "Уповноважена особа здійснює функції щодо управління акціями (частками, паями) у відповідності з положеннями цього Закону та Закону України "Про господарські товариства".  
Враховано редакційно   2. Відповідно до цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі повноваження з управління державними корпоративними правами, які реалізуються з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства".  
    -233- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.2 статті 12 викласти в такій редакції: "Відповідно до цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються повноваження з управління державними корпоративними правами, в обсягах, передбачених Законом України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства для акціонерів (учасників) товариства (крім права відчуження корпоративних прав)".  
Враховано частково    
    -234- Кабінет Міністрів України
Частину другу ст. 12 доповнити словами "розподілу прибутку товариства". в абз.2 ч.1  
Враховано редакційно    
    -235- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац перший частини другої ст. 12 викласти в такій редакції: "Відповідно до Закону України "Про господарські товариства", цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі функції управління акціями (частками, паями), що належать державі у майні господарських товариств".  
Враховано редакційно    
153. володіння та користування акціями (частками, паями) господарських товариств, які перебувають у державній власності;   -236- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абз. 2 ч. 2 ст. 12 доповнити словами "з урахуванням особливостей, визначених цим Законом".  
Враховано   володіння та користування державними корпоративними правами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом;  
154. контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;      контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;  
155. участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;      участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;  
156. контроль за укладанням установчих документів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;      контроль за укладанням договорів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;  
157. контроль за ефективністю використання і збереженням майна господарського товариства та державного майна, яке використовується або зберігається товариством;      контроль за ефективністю використання і збереженням майна господарського товариства та державного майна, яке використовується або зберігається товариством;  
158. контроль за діями правління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;      контроль за діями органів управління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;  
159. вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;      вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;  
160. контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;      контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;  
161. контроль за дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;      контроль за дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;  
162. контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства.   -237- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Частину другу ст. 12 доповнити абзацом "інші функції, передбачені договором дорученням".  
Враховано   контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства; інші функції, передбачені договором доручення.  
163. 3. Уповноважені особи здійснюють свої функції з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства:      3. Уповноважені особи реалізують свої повноваження з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства:  
164. беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) в межах наданих цим Законом та відстоюють інтереси держави;   -238- Кабінет Міністрів України
Абз. 3 та 4 ч. 3 перед словами "центральному органу виконавчої влади з управління корпоративними правами " у відповідних відмінках доповнити словами "органу, який їх призначив" у відповідних відмінках.  
Відхилено   беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) в межах повноважень, наданих цим Законом, та представляють інтереси держави;  
165. розробляють та подають центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами відповідні пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства;   -239- Кабінет Міністрів України
В абзацах третьому і четвертому частини четвертої ст. 12 та в абзаці другому частини п'ятої слова "центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами" та слова "центральний орган виконавчої влади з управлiння державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України по управлінню державними корпоративними правами".  
Враховано   розробляють та подають Національному агентству України з управління державними корпоративними правами відповідні пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства; надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства в обсягах та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами;  
166. оперативно інформують центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами щодо діяльності господарського товариства, яке може завдати шкоди державним інтересам;   -240- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Пункт 3 статті 12 доповнити новим абзацом такого змісту: "Надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства у обсягах та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано   оперативно інформують Національне агентство України з управління державними корпоративними правами щодо діяльності господарського товариства, яка може завдати шкоди державним інтересам;  
167. у межах наданих повноважень беруть участь у формування та роботі виконавчого органу, ради (спостережної ради), ревізійної комісії та інших органів господарського товариства;      у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України "Про господарські товариства" беруть участь у формуванні та роботі органів управління господарським товариством (спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів господарського товариства);  
168. у разі необхідності у встановленому законом порядку вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників), або скликають їх самі.      у разі необхідності у порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі.  
169. 4. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства від імені держави в межах повноважень, визначених пунктом другим цієї статті.      4. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства в межах повноважень, визначених частиною другою цієї статті та договором доручення.  
170. Голосування уповноваженою особою з питань, не визначених у пункті другому цієї статті, а також з питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення товариством дочірніх підприємств, філій та представництв, емісійної діяльності товариства, укладання товариством договорів про заставу майна товариства здійснюється після попереднього погодження цих питань з центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.   -241- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Абз. 2 ч.4 статті 12 вилучити.  
Враховано    
171. Представник уповноваженої особи, якій передано право управління акціями (часткою, паєм) господарського товариства, які перебувають у державній власності і становлять більше 26 відсотків статутного фонду такого товариства, включається до складу виконавчого органу цього господарського товариства.   -242- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
Абз. 3 п. 4 ст. 12 вилучити. Положення абз.3 п.4 ст.12 суперечить положенню Закону України "Про господарські товариства" та може призвести до ускладнення діяльності господарських товариств. Згідно з діючим законодавством формування виконавчих органів господарських товариств здійснюється в порядку, передбаченому Статутними документами.  
Враховано    
    -243- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абз.3 пункту 4 статті протирічить чинному законодавству, а саме Закону України "Про господарські товариства", тому пропоную його вилучити.  
Враховано    
    -244- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Порядок здійснення довіреною особою повноважень, що грунтуються на договорі Довірена особа здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах кількості акцій, частки (паю) в майні господарського товариства, які перебувають у державній власності і передані цій особі у володіння та користування на підставі договору . Довірені особи зобов'язані погоджувати з уповноваженим органом державної влади питання реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, зміни розміру його статутного фонду, укладення господарським товариством договорів про створення інших підприємств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, а також емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначенні договором . Уповноважені державні органи надають відповідь довіреній особі в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону довіреній особі надаються такі права: володіння та користування акціями, частками (паями) в майні господарських товариств, які перебувають у державній власності; контролю за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства його виконавчим органом; участі у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення господарським товариством дочірних підприємств, філій та представництв; контролю за укладенням установчих документів про створення ними господарських товариств, інших підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; контролю за ефективністю використання і збереженням майна господарського товариства та державного майна, яке використовується або зберігається товариством; контролю за діями виконавчого органу господарського товариства щодо раціонального управління товариством в інтересах його акціонерів (учасників), реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів та послуг; вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства; контролю за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства; контролю за розпорядженням нерухомим майном товариства; контролю за дотриманням законодавства щодо проведення загальних зборів господарського товариства. Довірені особи, які управляють корпоративними правами держави здійснюють свої функції відповідно до Закону України "Про господарські товариства", а саме: беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства та захищають інтереси держави, як її представники відповідно до умов договору; на підставі аналізу фінансового стану господарського товариства розробляють та подають уповноваженому державному органу, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, пропозиції щодо підвищення ефективності його діяльності; відповідно до законодавства беруть участь у формуванні та роботі виконавчого органу, ради (спостережної ради), ревізійної комісії та інших органів господарського товариства; у разі необхідності у встановленому законом порядку вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі. Довірена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства від імені держави, як її представник, в межах прав, визначених договором. Голосування довіреною особою з питань, не визначених у частині другій цієї статті, а також з питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення товариством дочірніх підприємств, філій та представництв, емісійної діяльності товариства, укладання товариством договорів про заставу майна товариства здійснюється після попереднього погодження цих питань з уповноваженим державним органом . Представник довіреної особи, якій передано право управління акціями, часткою (паєм) у майні господарського товариства, які перебувають у державній власності і становлять більше 25 % статутного фонду такого товариства, включається до складу ради (спостережної ради) цього господарського товариства". редакційно  
Враховано частково    
172. Стаття 13. Обмеження щодо розпорядження об'єктами управління   -245- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
У назві ст.13 слова "об'єктами управління" замінити словами "державними корпоративними правами".  
Враховано   Стаття 13. Обмеження щодо розпорядження державними корпоративними правами  
    -246- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 13 викласти в такій редакції: "Стаття 13. Обмеження щодо розпорядження об'єктами управління Корпоративні права держави, які є предметом договору , не можуть передаватись довіреною особою будь-яким підприємствам, організаціям для формування їх статутних фондів. Акції, частки (паї), інше майно, які перебувають у державній власності і передані у володіння і користування за договором довіреній особі, не можуть бути нею відчужені з державної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями цієї особи, до них не можуть вчинятись дії, наслідком яких може відбутися відчуження з державної власності акцій, паїв (часток), іншого майна".  
Враховано частково редакційно   
173. 1. Корпоративні права держави не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, організаціям для формування їх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних холдингових компаній відповідно до цього Закону.      1. Державні корпоративні права не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, організаціям для формування їхніх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних холдингових компаній та об'єднань відповідно до цього Закону.  
174. 2. Корпоративні права держави, інше майно, яке перебуває у державній власності і передані в управління чи для формування статутного фонду холдингової компанії або будь-якої іншої державної компанії, не можуть бути відчужені з державної власності цими органами, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, до них не можуть вчинятись дії, наслідком яких може відбутися відчуження з державної власності цих корпоративних прав чи майна.   -247- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Ч.2 статті 13 викласти в такій редакції: "Державні корпоративні права, що передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з державної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятись дії, наслідком яких може відбутися відчуження з державної власності цих корпоративних прав".  
Враховано   2. Державні корпоративні права, що передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з державної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятись дії, наслідком яких може відбутися відчуження з державної власності цих корпоративних прав.  
    -248- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В ст. 13: у частині другій слова "цими органами" виключити; частину 3 виключити.  
Враховано редакційно    
    -249- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.2 статті 13 необхідно вилучити..  
Відхилено    
175. 3. Застава об'єктів державної власності здійснюється відповідно до законів за погодженням з Фондом державного майна України.   -250- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Ввести позначку розділу ІІІ.  
Враховано    
    -251- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Після статті 13 ввести новий розділ "Право повного господарського відання і право оперативного управління", який складатиметься з 11 статей, наступного змісту (з відповідною зміною нумерації розділів та статей): "Стаття 14. Поняття права господарського відання і права оперативного управління. 1. Право господарського відання - належне державному унітарному підприємству право володіння, користування і розпорядження переданим власником майном в межах, визначених цим Законом, іншими Законами та нормативними правовими актами України. 2. Право оперативного управління - належне казенному підприємству, а також державній установі право володіння, користування і розпорядження закріпленим за ними майном в межах, встановлених цим та іншими Законами, у відповідності з цілями своєї діяльності, завданнями власника і призначенням майна. Стаття 15. Організаційно-правові форми суб`єктів права господарського відання, права оперативного управління. Суб`єктами права господарського відання і права оперативного управління виступають державні унітарні підприємства, казенні підприємства, державні установи, створені розпорядчим способом органами державної влади, які визнаються юридичними особами публічного права. Стаття 16. Унітарне підприємство 1. Унітарним підприємством визначається юридична особа, наділена правом господарського відання або правом оперативного управління на закріплене за нею власником майно. 2. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілене по внескам (часткам, паям) в тому числі серед працівників підприємства. 3. В формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні та комунальні підприємства. 4. Фірмове найменування унітарного підприємства повинно мати зазначення про власника його майна. 5. Органом унітарного підприємства є керівник, який призначається власником або уповноваженим власником органом і їм підзвітний. 6. Унітарне підприємство відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном. Унітарне підприємство не несе відповідальності за збитки його власника. 7. Правове положення державних і комунальних унітарних підприємств визначається цим Законом, іншими Законами та нормативними правовими актами України. Стаття 17. Засади правового положення унітарного підприємства, наділеного правом господарського відання. 1. Унітарне підприємство, наділене правом господарського відання, створюється за рішенням уповноваженого на це органа державної влади чи органа місцевого самоврядування. 2. Установчими документами підприємства, наділеного правом господарського відання, є його статут і рішення (акт) про закріплення майна на праві господарського відання, затверджені уповноваженим на це органом державної влади або органом місцевого самоврядування. Стаття 19. Унітарне підприємство, наділене правом оперативного управління. 1. У випадках, передбачених Законом України "Про підприємства в Україні", за рішенням Кабінету Міністрів України на базі майна, яке знаходиться в державній власності, може бути створене унітарне підприємство, засноване на праві оперативного управління (державне казенне підприємство). 2. Установчими документами казенного підприємства є статут і рішення (акт) про закріплення майна на праві оперативного управління. 3. Фірмове найменування унітарного підприємства, наділеного правом оперативного управління, повинно вказувати про те, що підприємство є казенним. 4. Права казенного підприємства на закріплене за ним майно визначаються у відповідності за статтею 17 цього Закону. 5. Скарбниця України несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями казенного підприємства при недостатності його майна. 6. Казенне підприємство може бути реорганізоване або ліквідоване за рішенням Кабінету Міністрів України. Стаття 20. Розпорядження майном казенного підприємства 1. Казенне підприємство вправі відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном тільки за згодою власника цього майна. Казенне підприємство самостійно реалізує вироблювану ним продукцію, якщо інше не встановлене Законами та іншими нормативно-правовими актами України. 2. Порядок розподілу доходів казенного підприємства визначається власником його майна. Стаття 21. Розпорядження майном державної установи 1. Державна установа не вправі відчужувати або іншим чином розпоряджатися закріпленим за нею майном, набутим за рахунок виділеного їй за кошторисом. 2. Якщо у відповідності із установчими документами установі надано право здійснювати господарську діяльність, то доходи, отримані від такої діяльності, і набуте за рахунок цих доходів майно поступають в самостійне розпорядження установи і враховуються на окремому балансі. 3. Розмір статутного фонду підприємства, наділеного правом господарського відання, не може бути меншим від суми, визначеної для акціонерних товариств (законом про державні та комунальні унітарні підприємства). 4. До державної реєстрації підприємства, наділеного правом господарського відання, статутний фонд підприємства повинен бути повністю сплачений власником. 5. Унітарне підприємство, наділене правом господарського відання, може створювати на правах юридичної особи інше унітарне підприємство шляхом передачі йому в установленому порядку частини свого майна (дочірнє підприємство). Засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника. 6. Власник майна підприємства, наділеного правом господарського відання, не відповідає за зобов'язаннями підприємства, за винятком випадків, передбачених цим Законом або установчими документами унітарного підприємства. Якщо банкрутство унітарного підприємства викликане власником унітарного підприємства або іншими особами, які мають право давати обов'язкові для цього підприємства вказівки чи іншим чином мають можливість визначати його дії, на таких осіб у випадку недостатності майна підприємства може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями. Це правило також застосовується до відповідальності підприємства, яке заснувало дочірнє підприємство, за зобов'язаннями останнього. Стаття 18. Права власника щодо майна, яке знаходиться в господарському віданні 1. Власник майна, яке знаходиться в господарському віданні, у відповідності із цим та іншими Законами вирішує питання створення підприємства, визначення предмету та цілей його діяльності, його реорганізації та ліквідації, призначає директора (керівника) підприємства, здійснює контроль за використанням за призначенням і схоронністю належного підприємству майна. 2. Підприємство не вправі продавати належне йому на праві господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, віддавати в заставу, вносити як внесок в статутний (пайовий) капітал господарського та іншого товариств або іншим чином розпоряджатися цим майном без згоди власника. Іншим майном, належним підприємству, воно розпоряджається самостійно, за винятком випадків, встановлених Законами або іншими нормативно-правовими актами України. Стаття 22. Набуття і припинення права повного господарського відання і права оперативного управління 1. Право повного господарського відання або оперативного управління майном, щодо якого власником прийнято рішення про закріплення за унітарним підприємством або установою, виникає у цього підприємства або установи з моменту передачі майна, якщо інше не встановлене Законами та іншими нормативно-правовими актами України або рішенням власника. 2. Плоди, продукція і доходи від використання майна, яке знаходиться в повному господарському віданні або оперативному управлінні, а також майно, набуте унітарним підприємством або установою за договором або на інших підставах, поступає в повне господарське відання або оперативне управління підприємства чи установи в порядку, встановленому цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України для набуття права власності. 3. Право повного господарського відання і право оперативного управління майном припиняється на підставах і в порядку, передбаченими Законами та іншими нормативно-правовими актами України для припинення права власності, а також у випадках правомірного вилучення майна у підприємства або установи за рішенням власника. Стаття 23. Збереження права на майно при переході підприємства чи установи до іншого власника 1. При переході права власності на державне підприємство як майновий комплекс до іншого власника державного або комунального майна таке підприємство зберігає право повного господарського відання на належне йому майно. 2. При переході права власності на установу до іншої особи ця установа зберігає право оперативного управління на належне їй майно. Стаття 24. Захист права повного господарського відання і права оперативного управління Права, передбачені законами щодо захисту права власності, належать також особі, яка володіє майном на праві повного господарського відання та праві оперативного управління. Ця особа має право захисту свого володіння також проти власника". не предмет цього Закону  
Відхилено    
176. Розділ IV      Розділ IІІ  
177. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ      ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ  
178. Стаття 14. Визначення вартості об'єкта управління 1. Вартість об'єктів управління визначається відповідно до методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.   -252- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Визначення вартості об'єкта договору Вартість майна, що передається у володіння та користування довіреним особам, визначається відповідно до методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України. При додатковому отриманні акцій господарського товариства або у разі збільшення статутного фонду господарського товариства, акції, частки (паї) якого є предметом договору , довірена особа додатково вносить кошти до позабюджетного Державного фонду приватизації в межах 10% нової номінальної вартості предмета договору".  
Відхилено   Стаття 14. Визначення вартості об'єкта управління Вартість об'єктів управління визначається відповідно до законодавства про оцінку майна та на підставі методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -253- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Абз.1 пункту 1 статті 14 після слів "визначається відповідно до" доповнити словами "законодавства про оцінку майна та на підставі методики".  
Враховано    
179. 2. При прийнятті Кабінетом Міністрів України рішення про придбання акцій господарського товариства, у разі збільшення статутного фонду господарського товариства, уповноважена особа додатково вносить кошти до позабюджетного Державного фонду приватизації в межах 10 відсотків нової номінальної вартості об'єкту управління.   -254- Єхануров Ю.І. (в.о. № 64)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Ч.2 статті 14 вилучити. П.2 статті 14 доповнити словами "крім випадку, коли статутний фонд збільшено на суму індексації основних засобів". Інша редакція  
Враховано    
    -255- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Доповнити Закон статтею 14 такого змісту: Стаття 14. Порядок розміщення центральних органів державної влади, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав в Україні. 1. Кабінет Міністрів України забезпечує належні умови діяльності центральних органів державної влади України, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав в Україні шляхом надання відповідних послуг та передачі їм об`єктів права державної власності на підставі договорів оренди. Згідно з цією статтею на умовах оренди можуть бути передані об`єкти права державної власності або їх частини, які на момент прийняття рішення про розміщення в них центральних органів державної влади, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав в Україні перебувають в оренді. Вилучення будинків і приміщень або їх частини у підприємств, установ і організацій, яким ці будинки і приміщення належать на праві повного господарського відання або оперативного управління і які не знаходяться в оренді, не допускаються. 2. Не можуть бути передані в оренду такі об`єкти права державної власності, як адміністративні будинки та їх частини, а також нежилі приміщення, які використовуються підприємствами, установами і організаціями для їх фінансової або виробничо-господарської діяльності, або для виконання робіт та надання послуг. 3. Орендодавцями переданих в оренду об`єктів права державної власності є підприємства, установи і організації, яким ці об`єкти належать на праві повного господарського відання або оперативного управління. Розмір плати, яку сплачують орендодавцю центральні органи державної влади України за користування наданими об`єктами, не може перевищувати фактичних витрат на їх утримання. 4. Договори оренди, укладені з орендарями будинків і приміщень, вважаються розірваними з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України про розміщення в них центральних органів державної влади, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав. 5. Шкода, заподіяна орендарю розірванням договору оренди, попередньо відшкодовується Кабінетом Міністрів України в повному обсязі, включаючи надання орендарю рівноцінних приміщень для його розміщення, відшкодування витрат на передислокацію та облаштування робочих місць, відшкодування збитків, у тому числі й неодержаних доходів. 6. За вирішення в суді або арбітражному суді спорів, що виникли внаслідок застосування цієї статті або у зв`язку з нею, державне мито не стягується". У зв`язку з цим статті 14-21 вважати відповідно статтями 15-22.  
Відхилено    
180. Стаття 15. Використання дивідендів      Стаття 15. Використання дивідендів  
181. 1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на акції (частку, пай) господарського товариства, які перебувають у державній власності, є державною власністю і перераховуються до Державного бюджету України у розмірі і порядку, визначеному установчими документами господарського товариства.   -256- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 15 викласти в такій редакції: "Стаття 15. Використання дивідендів Дивіденди (частина прибутку), яка нарахована на акції, частку (пай) господарського товариства, передані довіреній особі, є державною власністю і переховуються до Державного бюджету України у розмірі і порядку, визначеному законодавством. Частина дивідендів (прибутку), нарахованих на акції, частки (пай) в майні господарського товариства, які перебувають у державній власності, перераховується як винагорода довіреним особам у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України". редакційно  
Враховано частково   1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на державні корпоративні права, перераховується до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами.  
    -257- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на державні корпоративні права, перераховується до Державного бюджету України в розмірі і порядку, визначеному законодавством та статутом товариства".  
Відхилено    
    -258- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Статтю 15 викласти у такій редакції: "1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на державні корпоративні права, перераховується до позабюджетного фонду Національного агентства України з управління державними корпоративними правами. 2. Дев'яносто відсотків коштів, отриманих від дивідендів, перераховуються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами до Державного бюджету України, решта використовуються Національним агентством для здійснення функцій управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
182. 2. Частина прибутку (дивідендів), нарахованого на акції (частку, пай) господарського товариства, які перебувають у державній власності, перераховуються як винагорода уповноваженим особам у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.   -259- Кабінет Міністрів України
У ч. 2 ст. 15 слова "порядку, який визначається" замінити словами "порядку і розмірах, які визначаються".  
Відхилено   2. Дев'яносто відсотків коштів, отриманих від дивідендів, перераховуються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами до Державного бюджету України, решта використовуються Національним агентством для здійснення функцій управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
183. Стаття 16. Страхування ризиків   -260- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 16 виключити.  
Відхилено   Стаття 16. Страхування ризиків  
184. Уповноважені особи зобов'язані застрахувати ризики, пов'язані із здійсненням ними функцій управління корпоративними правами держави.   -261- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Залишити попередню редакцію.  
Відхилено   Уповноважені особи зобов'язані застрахувати на користь держави відповідальність за заподіяння шкоди державі у період здійснення ними функцій з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -262- Кабінет Міністрів України
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ст. 16 доповнити словами "на користь держави".  
Враховано    
    -263- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Страхування ризиків Довірені особи зобов'язані застрахувати на користь держави ризики, пов'язані із здійсненням ними договору з управління корпоративними правами держави, володіння та користування іншим майном".  
Враховано редакційно    
    -264- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.1 статті 16 "Страхування ризиків" викласти в редакції, що прийнята в першому читанні.  
Відхилено    
    -265- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Статтю 16 викласти у такій редакції: "Уповноважені особи зобов'язані застрахувати на користь держави відповідальність за заподіяння шкоди державі у період здійснення ними функцій з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
185. Р о з д і л V      Р о з д і л ІV  
186. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ      ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ  
187. Стаття 17. Оформлення угод   -266- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Назву статті 17 викласти у такій редакції: "Оформлення договорів доручення".  
Враховано   Стаття 17. Оформлення договорів доручення  
188. 1. При передачі функцій управління корпоративними правами держави між центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами і уповноваженою особою укладається договір доручення.   -267- Кабінет Міністрів України
У частині 1 ст. 17 слова "центральним органом виконавчої влади з управління корпоративними правами" замінити словами "відповідним органом, який призначив уповноважену особу".  
Відхилено   1. При передачі функцій з управління державними корпоративними правами уповноваженій особі між Національним агентством України з управління державними корпоративними правами і уповноваженою особою укладається договір доручення. Істотними умовами договору є: предмет договору (склад і вартість державних корпоративних прав); термін дії договору; права та обов'язки сторін;  
    -268- Кабінет Міністрів України
У частині першій ст. 17 слова "центральний орган виконавчої влади з управлiння державними корпоративними правами" замінити словами "Національне агентство України з управління державними корпоративними правами".  
Враховано    
189. До договору доручення повинні включатися зобов'язання сторін, які були визначені умовами конкурсу, а також санкції за порушення умов такого договору доручення.   -269- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Оформлення угод При передачі повноваження управління корпоративними правами держави між уповноваженим органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами і довіреною особою укладається договір . При передачі у володіння і користування державного майна довіреним особам укладається договір . До договору повинні включатися істотні умови, зазначені у статті 11 цього закону та зобов'язання сторін, які були визначені умовами конкурсу, а також санкції за порушення умов такого договору . Термін дії договору не повинен бути меншим одного календарного року. Довірені особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації відповідно до законодавства України про приватизацію, у разі виконання умов договору мають пріоритетне право на придбання об'єкта договору, яким вони володіють, у разі прийняття рішення про його приватизацію. На вимогу однієї із сторін договір може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання іншою стороною передбачених цим договором зобов'язань у визначені строки, інших порушень умов договору. Передача повноважень з розпорядження об'єктами права державної власності відповідно до Закону державним органам здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України". редакційно  
Враховано частково   відповідальність сторін; санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань; зобов'язання щодо страхування об'єкта договору уповноваженою особою на користь держави; перелік питань, визначених абзацом другим частини першої статті 12 цього Закону; розмір і порядок виплати винагороди уповноваженій особі; наслідки припинення частково виконаного договору; порядок продовження договору після закінчення терміну його дії. У договорі повинні бути зазначені зобов'язання сторін, які були визначені умовами конкурсу.  
190. Термін дії договору доручення не повинен бути меншим одного року, але не більшим терміну закріплення акцій (часток, паїв) господарських товариств у державній власності.       
191. 2. Уповноважені особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації відповідно до законодавства України про приватизацію, у разі виконання умов договору доручення мають пріоритетне право на придбання об'єкту управління, яким вони управляли, у разі прийняття рішення про його приватизацію.   -270- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
П. 2 ст. 17 вилучити як такий, що надає необгрунтовані пільги в процесі приватизації уповноваженим особам у разі виконання ними умов договору доручення.  
Враховано    
    -271- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.2 статті 17 "Оформлення угод" в частині "мають пріоритетне право" замінити на "мають переважне право лише за рівних запропонованих умов".  
   
192. 3. На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, у визначені строки.   -272- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.3 статті 17 викласти в такій редакції: "На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано у разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів, відповідно до Цивільного кодексу України".  
Враховано   2. На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано у разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів, відповідно до Цивільного кодексу України.  
193. 4. Передача об'єктів права державної власності органам виконавчої влади в управління здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України.   -273- Кабінет Міністрів України
Частину 4 ст. 17 вилучити.  
Враховано    
    -274- Кабінет Міністрів України
Ч. 4 ст. 17 доповнити словами "в порядку, передбаченому цим Законом".  
   
194. Стаття 18. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами державної власності, ефективним використанням державного майна      Стаття 18. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності, ефективним використанням державного майна  
195. 1. Контроль за виконанням договорів доручень з уповноваженими особами здійснюють центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та уповноважені Кабінетом Міністрів України органи.   -275- Кабінет Міністрів України
У частині першій ст. 18 слова "здійснює центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та уповноважені Кабінетом Міністрів України органи " замінити словами "здійснює орган виконавчої влади, який уклав договір доручення з уповноваженою особою в порядку, передбаченому цим Законом".  
Відхилено   1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган. 2. Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами. 3. Органи виконавчої влади, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, в порядку та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами, подають Національному агентству звіти про виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами. 4. На підставі контролю Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює оцінку ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами та готує пропозиції щодо удосконалення цього управління.  
    -276- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 18 викласти в такій редакції: "Стаття 18. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами державної власності, ефективним використанням державного майна Контроль за виконанням договорів довіреними особами здійснюють органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно    
    -277- Фіалковський В.О. (в.о. № 187)
Статтю 18 викласти у такій редакції: "1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права державної власності здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган. 2. Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами органами виконавчої влади та уповноваженими особами здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами. 3. Органи виконавчої влади, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, в порядку та у терміни, визначені Національним агентством України з управління державними корпоративними правами, подають Національному агентству звіти про виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами. 4. На підставі контролю Національне агентство України з управління державними корпоративними правами здійснює оцінку ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами та готує пропозиції щодо удосконалення цього управління".  
Враховано    
196. Стаття 19. Відповідальність за невиконання законодавства про управління об'єктами державної власності      Стаття 19. Відповідальність за невиконання законодавства про управління об'єктами права державної власності  
197. 1. За невиконання законодавства України з питань управління державним майном до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України.   -278- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
П. 1 ст. 19 викласти в такій редакції: "За невиконання законодавства України з питань управління державним майном до винних осіб застосовується адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України".  
Враховано частково   1. Відповідальність за неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого віднесені зазначені об'єкти, в межах повноважень такого керівника. 2. Відповідальність за неефективне використання державного майна чи неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого передані зазначені об'єкти.  
    -279- Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
П.1 статті 19 викласти в такій редакції: "Відповідальність за неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого віднесені зазначені об'єкти, в межах повноважень такого керівника".  
Враховано    
    -280- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
П. 1 ст. 19 викласти у редакції: "Контроль за виконанням договорів доручень з уповноваженими особами та інших договорів щодо використання державного майна здійснюють центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, а також інші органи згідно з законодавством України". редакційно  
Враховано частково    
198. 2. За невиконання умов договору доручення (договору оренди), не узгоджене з відповідним органом виконавчої влади чи недбале здійснення функцій з управління корпоративними правами держави, а також інші дії, які завдають шкоди державі особи, які отримали право управління корпоративними правами держави несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.   -281- Кабінет Міністрів України
В ст. 19 ч. 2 слова "(договору оренди)" виключити.  
Враховано   3. За невиконання умов договору доручення або недбале здійснення функцій з управління державними корпоративними правами, а також інші дії, які завдають шкоди державі, уповноважені особи, які здійснюють функції з управління державними корпоративними правами, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.  
    -282- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В ч.2 статті 19 слово "кримінальну" виключити.  
Відхилено    
199. 3. У разі невиконання уповноваженою особою (крім органів виконавчої влади) умов, передбачених договором доручення, внесені нею кошти у розмірі 10 відсотків номінальної вартості акцій цій особі не повертаються, вона також зобов'язана сплатити штраф в розмірі 10 відсотків вартості акцій та відшкодувати збитки, які заподіяні державі внаслідок невиконання уповноваженою особою умов договору.   -283- Костржевський Д.Б. (реєстр. картка № 389)
П. 3 ст. 19 вилучити.  
Враховано    
    -284- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 19 викласти в такій редакції: "Стаття 19. Відповідальність за невиконання законодавства про управління об'єктами державної власності За невиконання законодавства України з питань управління державним майном до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України. За невиконання умов договору , несумлінне здійснення функцій із управління корпоративними правами держави, а також інші дії, які завдають шкоди державі, особи, які отримали право управління корпоративними правами, несуть цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. У разі невиконання довіреною особою умов, передбачених договором , внесені нею кошти у розмірі 10 відсотків номінальної вартості майна цій особі не повертаються, вона також зобов'язана сплатити штраф в розмірі 10% вартості об'єкта договору та відшкодувати збитки, які заподіяні державі внаслідок невиконання довіреною особою умов договору. Відповідальність за неефективне використання державного майна чи неефективне управління державними підприємствами, організаціями, у тому числі такими, що фінансуються з державного бюджету України, покладається на керівника, якому надано право управління цими державними підприємствами, організаціями чи державним майном, та керівника уповноваженого державного органу, який його призначив. Кабінет міністрів України у окремому розділі Програми своєї діяльності визначає заходи щодо використання державного майна в інтересах держави та суспільства та заходи щодо забезпечення ефективної роботи державних підприємств, організацій, у тому числі таких, що фінансуються з державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у звіті про виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у окремому розділі подає показники фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій державної форми власності, ефективності використання державного та комунального майна". редакційно  
Враховано частково    
200. 4. Відповідальність за неефективне використання державного майна чи неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями, у тому числі такими, що фінансуються з Державного бюджету України, покладається на керівника органу виконавчої влади, якому надано право управління цими державними підприємствами, організаціями, установами чи державним майном.       
201. Кабінет Міністрів України у окремому розділі Програми діяльності Кабінету Міністрів України визначає заходи щодо використанню державного майна, яке перебуває в управлінні органів виконавчої влади, та заходи щодо забезпечення ефективної роботи державних підприємств, у тому числі таких, що фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів, а у звіті про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у окремому розділі надає показники фінансово-господарської діяльності підпорядкованих йому суб'єктів господарювання.   -285- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Статтю 19 доповнити частиною 5 такого змісту: "Створені державою юридичні особи, яким передане майно на праві повного господарського відання і оперативного управління, не відповідають за зобов'язаннями державної скарбниці і скарбниць відповідних адміністративно-територіальних утворень. Державна скарбниця не відповідає за зобов'язаннями створених державою юридичних осіб, яким передане майно на праві повного господарського відання або оперативного управління, крім випадків, передбачених цим та іншими Законами України".  
Відхилено   4. Кабінет Міністрів України в окремому розділі програми діяльності Кабінету Міністрів України визначає заходи щодо використання державного майна, яке передано в управління органів виконавчої влади, та заходи щодо забезпечення ефективної роботи державних підприємств, у тому числі таких, що фінансуються з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів, а у звіті про виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України в окремому розділі надає показники фінансово-господарської діяльності підпорядкованих йому суб'єктів господарювання.  
202. Стаття 20. Спори, що виникають у процесі виконання функцій управління об'єктами державної власності      Стаття 20. Спори, що виникають у процесі виконання функцій з управління об'єктами права державної власності  
203. Спори, що виникають у процесі виконання функцій управління державним майном, вирішуються судом або арбітражним судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.   -286- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Спори, що виникають у процесі розпорядження державним майном, укладання та виконання договорів на володіння та користування державним майном Спори, що виникають у процесі виконання функцій розпорядження майном державними органами або володіння та користування ним іншими суб'єктами за договором , вирішується судом або арбітражним судом в установленому порядку відповідно до їх компетенції".  
Відхилено   Спори, що виникають у процесі виконання функцій з управління об'єктами права державної власності, вирішуються судом або арбітражним судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.  
204. Стаття 21. Прикінцеві положення   -287- Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Ст. 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Прикінцеві положення. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Раніше прийняті закони та нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому закону. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим законом; привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому закону. Запропонувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом".  
Враховано редакційно   Стаття 21. Прикінцеві положення  
205. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
206. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
207. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
208. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
209. привести рішення Кабінету Міністрів України Уряду у відповідність з цим Законом;      привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;  
210. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;      забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;  
211. відповідно до компетенції забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.      відповідно до компетенції забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
212. 4. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.   -288- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Статтю 22 доповнити пунктом 4 такого змісту: "Визначити таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебувають у державній власності".  
Відхилено   4. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.