Кількість абзаців - 166 Таблиця поправок


Про позашкільну освіту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (02.03.99) ЗАКОН УКРАЇНИ Про позашкільну освіту      Проект (02.03.99) ЗАКОН УКРАЇНИ Про позашкільну освіту  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні, виховні умови для одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти.   -1- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
В абзаці вилучити слова "для одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти".  
Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.  
    -2- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Після слова "освітні" записати "та", термін умови замінити на "засади".  
Враховано    
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -3- Сергієнко О.І.
Додатково ввести статтю: Стаття 1. Основні терміни  
Враховано частково   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни використовуються у такому значенні: система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації), як центри позашкільної роботи у позаурочний та позанавчальний час; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітнгіх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти та відповідні органи управління позашкільною освітою та науково-методичні установи; позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах; позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я учнів, вихованців і слухачів; філії позашкільного навчального закладу - структурно відокремлені підрозділи позашкільного навчального закладу, що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність як основний позашкільний навчальний заклад в цілому або за окремими її напрямами; педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів - час визначений для здійснення навчально-виховного процесу педагогічними працівниками позашкільного навчального закладу; освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків і запитів особи; вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку; учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи; слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.  
    -4- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Додатково ввести статтю: Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни використовуються у такому значенні: система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади, як центри позашкільної роботи у позаурочний та позанавчальний час; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітнгіх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти та відповідні органи управління позашкільною освітою та науково-методичні установи; позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах; позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я учнів, вихованців і слухачів; філії позашкільного навчального закладу - структурно відокремлені підрозділи позашкільного навчального закладу, що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного навчального закладу і виконують таку ж освітню діяльність в цілому або за окремими її напрямами; педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів - час визначений для здійснення навчально-виховного процесу педагогічними працівниками позашкільного навчального закладу; освітня діяльність позашкільного навчального закладу - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків і запитів особи; вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку; учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу, робота в яких організована у формі класно-урочної системи; слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва  
Враховано    
    -5- Сергієнко О.І.
Ввести такі терміни: позашкільна освіта - це освіта, яка здобувається в позашкільних навчальних закладах, шляхом поступового та систематичного процесу навчання та оволодіння різноманітними навиками і спрямована на розвиток здібностей, талантів, обдарувань дітей та молоді, задоволення їх інтересів і духовних потреб; позашкільний навчальний заклад - це навчальна установа державної або недержавної форми власності, яка заснована для позашкільного навчання дітей та молоді відповідно до їх інтересів, здібностей, з урахуванням віку, особистих можливостей та згідно нормативних вимог в галузі освіти.  
Враховано частково    
3. Стаття 1. Законодавство України про позашкільну освіту      Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту  
4. Законодавство України про позашкільну освіту грунтується на Конституції України i складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -6- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України i складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів України.  
Враховано   Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України i складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів України.  
5. Стаття 2. Завдання Закону   -7- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву статті подати в такій редакції: Стаття 3. Завдання Закону України про позашкільну освіту  
Враховано   Стаття 3. Завдання Закону України про позашкільну освіту  
6. Завданнями цього Закону є:      Завданнями цього Закону є:  
7. визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;   -8- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац перший записати замість другого абзацу, абзац другий записати першим абзацом.  
Враховано   забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;  
8. забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;      визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;  
9. створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;      створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;  
10. встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;      встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;  
11. визначення основних напрямів, змісту i форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;      визначення основних напрямів, змісту i форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;  
12. визначення прав, обов'язків та відповідальності юридичних i фізичних осіб у сфері позашкільної освіти;   -9- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
визначення прав та обов'язків учасників позашкільного навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;  
Враховано   визначення прав та обов'язків учасників позашкільного навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;  
13. створення умов для благодійної діяльності юридичних i фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти.   -10- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Статтю доповнити абзацами: регулювання взаємовідносин між державними органами управління і закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти та виховання вихованців, учнів і слухачів; створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.  
Враховано   створення умов для благодійної діяльності юридичних i фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти; регулювання взаємовідносин між державними органами управління і закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти та виховання вихованців, учнів і слухачів; створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.  
14. Стаття 3. Поняття позашкільної освіти   -11- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 3. Позашкільна освіта  
Враховано   Стаття 4. Позашкільна освіта  
15. Позашкільна освіта є складовою частиною системи безперервної освіти, визначеної Законом України "Про освіту", і спрямована на розвиток здібностей, талантів, обдарувань дітей та молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів i потреб у професійному визначенні.   -12- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Абзац викласти у такій редакції: Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом і спрямована на розвиток здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів i потреб у професійному визначенні.  
Враховано   Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом і спрямована на розвиток здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів i потреб у професійному визначенні. Стаття 5. Структура позашкільної освіти Структуру позашкільної освіти складають: позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких відносяться: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги і соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади і - іі рівнів акредитації; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів та форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.  
    -13- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Додати нову статтю: Стаття 5. Структура позашкільної освіти. Структуру позашкільної освіти складають: позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час до числа яких відносяться: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги і соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади і - іі рівнів акредитації; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів та форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.  
Враховано    
16. Стаття 4. Право на здобуття позашкільної освіти 1. Громадяни України мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, талантів, обдарувань та інтересів.   -14- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Назву статті подати в такій редакції: Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти.  
Враховано   Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти 1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.  
    -15- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати в такій редакції: Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.  
Враховано    
    -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Об'єднати перший та третій пункти і подати в такій редакції: Право на здобуття позашкільної освіти мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України. Право на позашкільну освіту здійснюється у відповідності до здібностей, талантів, обдарувань, уподобань та інтересів особи, яка реалізує це право.  
Враховано частково    
17. 2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позашкільних навчальних закладах усіх форм власності, а також здійснюється сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями, товариствами, фондами i грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності.   -17- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Пункт подати в такій редакції: Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності в тому числі в школах спеціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації. Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.  
Враховано   2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у позаурочний та позанавчальний час у позашкільних та інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності в тому числі в школах спеціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації. Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.  
    -18- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після слів "товариствами, фондами" - додати "індивідуальними (приватними) викладачами, майстрами, наставниками тощо і грунтується на принципі добровільності та свободи вибору типів закладів освіти, форм і видів навчання та видів діяльності".  
Враховано частково    
    -19- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Після слів "навчальних закладах", записати "незалежно від підпорядкування, типу і форм власності" - далі за текстом.  
Враховано    
    -20- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Замість слів "громадськими організаціями, товариствами, фондами", записати "підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян".  
Враховано частково    
    -21- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Виключити слова "трудовими колективами".  
Відхилено    
18. 3. іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, користуються правом на здобуття позашкільної освіти нарівні з громадянами України.   -22- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Пункт подати в такій редакції: іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, користуються правом на здобуття позашкільної освіти нарівні з громадянами України.  
Враховано частково   3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України. Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і закону України "Про мови в Українській РСР".  
    -23- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати в такій редакції: іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.  
Враховано    
    -24- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Ввести нову статтю: Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті  
Враховано    
    -25- Сергієнко О.І.
Ввести нову статтю: Стаття 7. Мова позашкільної освіти  
Враховано частково    
    -26- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю подати у такій редакції: Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті визначаються відповідно до Конституції України і закону України "Про мови в Українській РСР".  
Враховано    
    -27- Сергієнко О.І.
Cтаттю 7 викласти в такій редакції: Мова позашкільної освіти визначається згідно особистого бажання відвідувачів та викладачів, з урахуванням мовних особливостей окремих регіонів.  
Враховано частково    
19. Стаття 5. Основні завдання позашкільної освіти      Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти  
20. Основними завданнями позашкільної освіти є:   -28- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Ввести новий абзац: "виховання громадянина України".  
Враховано   Основними завданнями позашкільної освіти є: виховання громадянина України;  
21. вільний розвиток особистості та формування її соцiально-громадського досвіду;   -29- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац викласти у такій редакції: створення умов для всебічного вільного розвитку гармонійної особистості як повноцінного члена суспільства, формування його громадянської свідомості  
Враховано   вільний розвиток особистості та формування її соцiально-громадського досвіду;  
22. виховання у дітей та молоді поваги до Конституції України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законами України за свої дії;   -30- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;  
Враховано   виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;  
    -31- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац викласти у такій редакції: виховання у дітей та молоді поваги до прав і свобод людини та громадянина, усвідомлення почуття власної гідності та відповідальності перед законом.  
Відхилено    
    -32- Развадовський В.Й. (в.о. № 69)
Статтю доповнити абзацом: виховання у дітей та молоді поваги до Закону, формування правової культури на підставі забезпечення гарантії доступу до правової інформації всіх категорій нашого суспільства.  
Відхилено    
23. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй i народів;   -33- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац доповнити доповнити: "виховання патріотизму, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови…" - далі за текстом.  
Відхилено   виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй i народів; виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;  
    -34- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Абзац викласти у такій редакції: виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй i народів;  
Враховано    
    -35- Юхновський О.І. (в.о. № 13)
Доповнити абзацом: виховання шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;  
Враховано    
24. створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та молоді;   -36- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Після слова "розвитку" записати "вихованців, учнів і слухачів".  
Враховано   створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;  
    -37- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Доповнити статтю абзацем у такій редакції: виховання у дітей та молоді свідомого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки.  
Враховано    
    -38- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
У запропонованому абзаці замість "дітей та молоді" записати "формування у вихованців, учнів і слухачів" - далі за текстом.  
Враховано    
25. задоволення освiтньо-культурних потреб дітей та молоді, які не задовольняються іншими складовими структури освіти;   -39- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Після слова "потреб" записати "вихованців, учнів і слухачів" - далі за текстом.  
Враховано   задоволення освiтньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;  
    -40- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці замість слова "задовольняються" записати "забезпечуються" - далі за текстом.  
Враховано    
26. задоволення потреб у професійному самовизначенні i творчій самореалізації;   -41- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац подати у такій редакції: задоволення потреб молоді та дітей у професійному самовизначенні і творчій самореалізації особистості;  
Враховано   задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні i творчій самореалізації;  
    -42- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Абзац подати у такій редакції: задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні i творчій самореалізації;  
Враховано    
27. створення системи пошуку, розвитку та підтримки здібностей, талантів і обдарувань дітей та молоді;   -43- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац подати у такій редакції: розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;  
Враховано   розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;  
28. формування у дітей та молоді високих фізичних якостей, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;   -44- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац подати у такій редакції: пропаганда серед дітей та молоді здорового стилю життя, фізичної культури та спорту; виховання фізично здорового, спортивно підготовленого покоління; створення умов, сприяння та підготовка спортивного резерву України в усіх видах спорту.  
Враховано частково   вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;  
    -45- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац розпочати у такій редакції: "вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів" - далі за текстом.  
Враховано    
29. організація дозвілля, профілактика бездоглядності, правопорушень;   -46- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац подати в такій редакції: організація дозвілля дітей та молоді, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;  
Враховано   організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;  
    -47- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац записати у такій редакції: організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності і правопорушень;  
Враховано    
30. виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;   -48- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;  
Враховано   виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;  
    -49- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац подати у такій редакції: виховання свідомого ставлення до необхідності дбати про власну безпеку та безпеку оточуючих.  
Враховано частково    
    -50- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац вилучити.  
Відхилено    
31. сприяння забезпеченню здорового способу життя дітей та молоді.   -51- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю доповнити таким абзацом: виховання у дітей та молоді дбайливого ствлення до рідної природи, її багатств як невід'ємного елементу здорового стилю життя.  
Відхилено   Формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.  
    -52- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац подати у такій редакції: Формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;  
Враховано    
    -53- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Статтю доповнити абзацами: здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.  
Враховано    
    -54- Рибак В.В. (в.о. № 45)
Доповнити зміст статті словами "та інші". Доповнити зміст статті абзацами: Відповідно до рішення засновника, на підставі укладених угод, та з урахуванням позашкільним навчальним закладом попиту, надається організаційно-методична допомога педагогічним колективам шкіл, іншим навчально-виховним закладам в регіоні, молодіжним, дитячим та громадським організаціям.  
Враховано частково    
    -55- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Абзац викласти в такій редакції: сприяння забезпеченню здорового способу життя дітей та молоді, формування у них екологічної культури.  
Відхилено    
    -56- Шаров І.Ф.
Статтю доповнити такими абзацами: виховання шанобливого ставлення до культурної спадщини, пам'яток культури, історії та природи довкілля, підготовки до захисту Батьківщини, шанування державної символіки. сприяння соціальній реабілітації дітей та молоді (інвалідів і тих, хто відстав в інтелектуальному розвитку), про залучення безоплатно і на пільгових умовах до позашкільної освіти сиріт, дітей з бідних і багатодітних сімей.  
Відхилено    
    -57- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю доповнити абзацом: підготовка дітей до шкільних занять.  
Відхилено    
32. Стаття 6. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти      Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти  
33. 1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:      1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:  
34. доступності позашкільної освіти громадянам незалежно від статі, раси, національності, соціального i майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до громадських організацій, рухів, партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин;   -58- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац подати у такій редакції: доступність позашкільної освіти для всіх бажаючих в Україні незалежно від громадянства, статі, раси … - далі за текстом.  
Відхилено   доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;  
    -59- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац подати у такій редакції: доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;  
Враховано    
    -60- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці вилучити слова "та інших обставин".  
Враховано    
    -61- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Записати такий абзац: фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури;  
Враховано    
35. добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів i видів діяльності у сферi позашкільної освіти;   -62- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У абзаці після слів "навчальних закладів" - записати "форм позашкільного навчання" - далі за текстом.  
Враховано   добровільності вибору типів позашкільних навчальних закладів, форм позашкільного навчання i видів діяльності; науковості, світського характеру освіти;  
    -63- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
У абзаці вилучити слова "у сфері позашкільної освіти" - далі за текстом.  
Враховано    
    -64- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Доповнити новим абзацом: науковості, світського характеру освіти.  
Враховано    
36. правового i соціального захисту дітей та молоді в їх прагненні до вільного, всебічного розвитку своєї особистості.   -65- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Додатково включити такий абзац; сприяння та забезпечення умов для всебічного гармонійного розвитку дітей та юнацтва, виховання їх в дусі патріотизму та любові до Батьківщини".  
Відхилено   правового i соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку своєї особистості.  
    -66- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Абзац подати у такій редакції: правового i соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку своєї особистості;  
Враховано    
37. 2. Державна політика у сферi позашкільної освіти спрямована на:      2. Державна політика у сферi позашкільної освіти спрямована на:  
38. створення умов для одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти;   -67- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати в такій редакції створення умов для здобуття виховнцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;  
Враховано   створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;  
39. збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності, сприяння розвитку мережі позашкільних навчальних закладів інших форм власності;   -68- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац записати в такій редакції: збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів, без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду державним, установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності;  
Враховано   збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів, без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду державним установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності;  
    -69- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзацу записати в такій редакції: розвиток та підтримка інших форм позашкільної освіти, які сприяють гармонійному розвитку особистості.  
Враховано частково    
40. координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення i розвиток позашкільної освіти.      координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення i розвиток позашкільної освіти.  
41. Стаття 7. Державний контроль за здійсненням позашкільної освіти   -70- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Змінити назву і поєднати зі ст.8. , включивши її до Розділу іі. Записати: Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів  
Враховано   Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів  
42. Держава в особі центральних i місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та Державна інспекція закладів освіти центрального органу виконавчої влади в галузі освіти здійснюють контроль за діяльністю зазначених закладiв, а також інших закладiв та установ, незалежно від форм власності та підпорядкування, які провадять діяльність у сфері позашкільної освіти.   -71- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
В абзаці після слів "незалежно від форм власності та підпорядкування" записати "а також за тими формами навчання, які діють на засадах індивідуального приватного навчання".  
Враховано   1. Центральні i місцеві органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які провадять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених навчальних закладiв незалежно від підпорядкування, типів та форм власності.  
    -72- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати в такій редакції: 1. Центральні i місцеві органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та які провадять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених навчальних закладiв незалежно від підпорядкування, типів та форм власності.  
Враховано    
43. Розділ II. ОРГАНіЗАЦіЯ ПОЗАШКіЛЬНОЇ ОСВіТИ       
44. Стаття 8. Державне управлiння позашкільною освітою       
45. 1. Державне управлiння позашкільною освітою здійснюють:   -73- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Пункт подати в такій редакції: 2. Державне управлiння позашкільною освітою здійснюють:  
Враховано   2. Державне управлiння позашкільною освітою здійснюють:  
46. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти;      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти;  
47. інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;      інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;  
48. спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освiти Автономної Республіки Крим;   -74- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати в такій редакції: Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;  
Враховано   Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;  
49. місцеві органи виконавчої влади;   -75- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій радакції: обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;  
Враховано   обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;  
50. органи місцевого самоврядування.   -76- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац вилучити.  
Відхилено   органи місцевого самоврядування.  
51. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освiти разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади:   -77- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У статті замінити слово "заінтересованими" на слово "зацікавленими".  
Враховано частково   3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освiти разом з іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:  
    -78- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освiти разом з іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади:  
Враховано    
52. бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освiти;      бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освiти;  
53. розробляє програми розвитку позашкільної освiти;   -79- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
У абзаці замість слова "розробляє" записати "формує" - далі за текстом.  
Враховано   формує програми розвитку позашкільної освiти;  
54. готує пропозиції до нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільних навчальних закладiв різних типів;   -80- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац подати у такій редакції: розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти; нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладiв незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;  
Враховано   розробляє Положення про позашкільні навчальні заклади, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти; нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам позашкільних навчальних закладiв незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;  
55. здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування усіх позашкільних навчальних закладiв незалежно від форм власності та підпорядкування;   -81- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Вилучити слово "усіх" і після слова "незалежно" записати "від підпорядкування, типів і форм власності"  
Враховано   здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування позашкільних навчальних закладiв незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.  
56. розробляє положення про позашкільний навчальний заклад, інші директивні та нормативні документи.   -82- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац об'єднати із підпунктом третім і подати у запропонованій редакції. Пункт доповнити абзацом: Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти, інші центральні органи виконавчої влади , у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них..  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.  
57. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освiти проводить атестацію позашкільних навчальних закладiв, заснованих на державній формі власності.   -83- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати в такій редакціїї та доповнити пунктами: 4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти та забезпечується cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та підпорядкованими їм органами управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні, органи місцевого самоврядування. 5. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку встановленому cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі. Результати державної атестації оприлюднюються. Позачергова державна атестація державних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням cпеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться позашкільні навчальні заклади. Позачергова державна атестація комунальних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм управлінь освіти у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування. Позачергова державна атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або cпеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.  
Враховано   4. Державний контроль за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти та забезпечується cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та підпорядкованими їм органами управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні, органи місцевого самоврядування. 5. Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку встановленому cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються. Позачергова державна атестація державних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням cпеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться позашкільні навчальні заклади. Позачергова державна атестація комунальних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм управлінь освіти у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування. Позачергова державна атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або cпеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких знаходяться позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування.  
58. 4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освiти Автономної Республіки Крим здійснює в межах своєї компетенції керівництво позашкільними навчальними закладами всіх форм власностi на території Автономної Республіки Крим.   -84- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт вилучити.  
Враховано    
59. 5. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:   -85- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати в такій редакції: 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:  
Враховано   6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:  
60. затверджують обсяги фінансування позашкільних навчальних закладiв комунальної форми власностi не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;   -86- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Абзац викласти у такій редакції: затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;  
Враховано   затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;  
61. забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;      забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;  
62. створюють належні умови для вибору дітьми та молоддю видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів, запитів батьків та громадськості;   -87- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці зняти слова "запитів батьків і громадськості".  
Враховано частково   створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють; можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;  
    -88- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;  
Враховано    
    -89- Рибак В.В. (в.о. № 45)
Статтю доповнити абзацом: "З метою збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів мають право при наявності коштів місцевого бюджету на введення додаткових педагогічних ставок, визначення контингенту учнів у позашкільному закладі."  
Враховано частково    
    -90- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю доповнити абзацом: можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах.  
Враховано    
63. вживають заходів для залучення дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;   -91- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Абзац подати в такій редакції: вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;  
Враховано   вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;  
64. забезпечують соціальний захист педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, проводять в установленому порядку їх атестацiю та підвищення кваліфікації;   -92- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзаци викласти у такій редакції: забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів; організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;  
Враховано   забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів; організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;  
65. координують дії педагогічних колективів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання дітьми та молоддю позашкільної освіти;   -93- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац подати у такій редакції: координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, вихованцями і слухачами позашкільної освіти;  
Враховано   координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;  
66. здійснюють постійний контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють кращий досвід їхньої роботи;   -94- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Вилучити слова "постійний" та "кращий" - далі за текстом.  
Враховано   здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їхньої роботи;  
67. провадять атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від форм власності (крім державної) та підпорядкування.   -95- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац вилучити.  
Відхилено   проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів та форм власності; сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів; здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про освіту", цього закону та положень про них.  
    -96- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Абзац подати в такій редакції: проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів та форм власності;  
Враховано    
    -97- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Статтю доповнити абзацами: сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів; здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" "Про освіту", цього Закону та положень про них.  
Враховано    
68. Стаття 9. Позашкільний навчальний заклад   -98- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Включити додаткову статтю: Стаття 11. Управління та громадське самоврядування позашкільного навчального закладу 1.Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор. Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про позашкільні навчальні заклади. 2.Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу. 3.У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.  
Враховано   Стаття 11. Управління та громадське самоврядування позашкільного навчального закладу 1.Керівництво позашкільним навчальним закладом здійснює його директор. Колегіальним органом управління позашкільним навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про позашкільні навчальні заклади. 2. Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу. 3.У позашкільному навчальному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування. Стаття 12. Позашкільний навчальний заклад  
69. 1. Позашкільний навчальний заклад - це загальнодоступний навчально-виховний заклад, який надає дітям та молоді знання, формує вміння і навички за інтересами, забезпечує інтелектуальний, духовний i фізичний розвиток, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для розвитку особистості, творчої самореалізації, соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до інтересів, здібностей, талантів, обдарувань і стану здоров'я дітей та молоді.   -99- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Включити додатковий пункт у такій редакції: 1.Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної та приватної форми власності. 2.Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності. Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності. Статус приватного має позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності. 3.Творчі об'єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями: початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їхнього інтересу до творчої діяльності; основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації; ищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів. 4. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.  
Враховано   1. Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної та приватної форми власності. 2.Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності. Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності. Статус приватного має позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності. 3.Творчі об'єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями: початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваюого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їхнього інтересу до творчої діяльності; основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації; вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів. 4. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.  
70. 2. Перелік типів позашкiльних навчальних закладів затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.   -100- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт записати у такій редакції: Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та профільними. Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, турисько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідно-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних позашкільних навчальних закладів належать Палаци, будинки, центри дитячої та юнацької творчості. Профільні позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних позашкільних навчальних закладів належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчі, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.  
Враховано   5. Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та профільними. Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, турисько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідно-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних позашкільних навчальних закладів належать Палаци, будинки, центри дитячої та юнацької творчості. Профільні позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних позашкільних навчальних закладів належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази. 6. Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -101- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт викласти у такій редакції: 6.Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
    -102- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
    -103- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт викласти в такій редакції: Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
71. Стаття 10. Правовий статус позашкільного навчального закладу   -104- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю подати у такій редакції: Стаття 13. Статут позашкільного навчального закладу  
Враховано   Стаття 13. Статут позашкільного навчального закладу 2. 1. Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. Статут позашкільного навчального закладу розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про позашкільні навчальні заклади. 2. Положення про позашкільні навчальні заклади затверджується Кабінетом Міністрів України. Позашкільні навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених: спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, що засновані на державній формі власності і перебувають у сфері їх управління; Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління; обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління. Статут приватного позашкільного навчального закладу погоджується з відповідним органом виконавчої влади, затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку, встановленому законодавством України. 4. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть однакові зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства України. Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу 1. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України. 2. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклад здійснюють свою діяльність після реєстрації статуту. 3. Приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку. 4. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бутми програмами, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника, спеціаліста з дотриманням законодавства України про працю. Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Закону України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального позашкільного навчального закладу здійснює відповідно спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органи місцевої виконавчої влади у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника державного і комунального позашкільного навчального закладу здійснює відповідно спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи виконавчої влади у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та органи місцевої виконавчої влади за поданням керівника позашкільного навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників державного та комунального позашкільного навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник (власник) за погодженням із відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник (власник) за погодженням із відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади за поданням керівника даного закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного позашкільного навчального закладу здійснює його керівник. Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх спеціалізованими факультетами. 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних i комунальних позашкільних навчальних закладiв здійснюється не рідше одного разу на п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників приватних позашкільних навчальних закладiв здійснюється не рідше одного разу на п'ять років за рахунок коштів власника (засновника). Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Розділ Y. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ I МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу 1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Українi", цього Закону та інших нормативно-правових актів. 2. Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладiв - за рахунок коштів засновників (власників). Фінансування державних, комунальних та приватних позашкільних навчальних закладів може здійснюватись за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством України. Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. 3. Додатковими джерелами фінансування позашкільного закладу освіти є: плата за надання додаткових освітніх послуг; кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, реалізації власної продукції, надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу; гуманітарна допомога; дотації з місцевих бюджетів; добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються позашкільним навчальним закладом на діяльність, передбачену статутом. 4. Бюджетне фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів не може зменшуватись або припинятися при наявності додаткових джерел фінансування. Не використані в поточному році позабюджетні кошти позашкільного навчального закладу не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України. Стаття 27. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу 1. 1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується i розпоряджається майном, земельною відповідно до законодавства України. Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування або оренду спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними i санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування i утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами. До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки тощо, рухоме i нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником). 3. 3. Позашкільний навчальний заклад самостійно розпоряджається коштами, одержаними від господарської та інших форм діяльності відповідно до його статуту. Позашкільний навчальний заклад безоплатно користується земельними ділянками, на яких він розташований. Заклад несе відповідальність за раціональне використання і відновлення природних ресурсів. Належність земельної ділянки позашкільному навчальному закладу закріплюється державним актом. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно державного і комунального позашкільного навчального закладу не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законами України. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади, які не фінансуються з бюджету і належать підприємствам, міністерствам та іншим органам виконавчої влади, можуть приватизуватися лише за умов: збереження освітянського призначення; згоди колективу позашкільного навчального закладу; наявності коштів. 4. Майно державного і комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна i коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі ліквідації позашкільного навчального закладу, заснованого на приватній формі власності, кошти та інше майно відповідно до законодавства та установчих документів позашкільного навчального закладу використовуються за рішенням власника (засновника). Стаття 28. Платні послуги у сфері позашкільної освіти Державні, комунальні та приватні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів та економіки. У випадках передбачених законодавством України, позашкільний навчальний заклад має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватися державними або комунальними позашкільними навчальними закладами замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальним планом і програмами. Платні послуги можуть надаватися за профілем діяльності позашкільного навчального закладу. Розділ YI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Стаття 29. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної освiти Органи управління позашкільною освітою, установи і навчальні заклади системи позашкільної освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі позашкільної освіти. Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту 1. Посадові особи i громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України. 2. Шкода, заподіяна вихованцям, учням і слухачам позашкільного навчального закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України. Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 31. Набрання чинності цим Законом: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Частина перша статті 21 щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної або іншої фахової освіти для педагогічного працівника позашкільного навчального закладу поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних закладах системи позашкільної освіти, з дня набрання чинності цим Законом. Частина третя статті 21 щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для керівників позашкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади керівників у навчальних закладах системи позашкільної освіти, з дня набрання чинності цим Законом. 3. До приведення законів України, інших нормативно-правовихх актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня прийняття Закону Украъни "Про позашкільну освіту": підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; внести необхідні зміни до Загального класифікатора галузей народного господарства, за яким позашкільні навчальні заклади віднести до галузей культури, освіти, спорту, туризму. 5. Внести зміни до таких Законів України: 1) Статтю 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради, 1997 №21, ст.156, №51, ст. 305; 1998 р., №33, ст. 224, №48, ст. 292; 1999 р., №37, ст. 334, №39, ст. 357; 2000 р., №4, ст. 29) доповнити підпунктом 3.2.10. такого змісту: "3.2.10. з надання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти"; 2) Пункт 7.13. статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181; 1998 р., №10, ст. 35; 1999 р., №4, ст. 33, №32, ст. 264; 2000 р., №5, ст. 34) доповнити пунктом 7.13.6. такого змісту: "7.13.6. звільняються від оподаткування доходи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержані позашкільним навчальним закладом незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, одержані від або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутом"; 3) Абзац двадцять шостий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" (відомості Верховної Ради України 1991, №14 ст. 158; 1998 р, №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999 р., №17, ст. 52, №8, ст. 60) викласти в такій редакції: "освітня діяльність"; 4)Пункт десятий частини 3 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997 р., №24, ст. 170) доповнити словами: "крім керівників дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів".и: центральні та місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; громадяни України. 5. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної науково-методичної, матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм і стандартів. Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної науково-методичної, матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм і стандартів. 6. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть однакові обов'язки щодо дотримання вимог законодавства України. Позашкільні навчальні заклади мають право відкривати свої філії у селах, селищах, містах України. 9. Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямами: художно-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної i світової культури та мистецтва; туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів i явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства; еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузі сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництва, бджільництва та інше; науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями; дослiдницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослiдницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку i підтримки юних талантів та обдарувань; фiзкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку i дозвілля, занять фізичною культурою i спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя; вiйськово-патрiотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності; бiблiотечно-бiблiографiчний, спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їхньої інформаційної культури, набуття навичок i умінь орiєнтуватись у зростаючому потоці інформації; соцiально-реабiлiтацiйний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку; оздоровчий, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості; гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з наук соціально-гуманітарного циклу. Стаття 16. Планування діяльності позашкільного навчального закладу 1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим з відповідним органом виконавчої влади, реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, вихованців і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних i дитячих громадських організацій. 2. Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюється за типовими навчальними планами i програмами, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади. Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу гуртків, секцій за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади. Експериментальні навчальні плани складаються позашкільними навчальними закладами з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади) та Академії педагогічних наук України. Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи позашкільного навчального закладу 1. 1.Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами i програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і складає для вихованців, учнів і слухачів: віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; інших - 45 хвилин. 2.Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним навчальним закладом на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері управління яких він знаходиться. Позашкільний навчальний заклад забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці. 3.Тривалість навчального року у позашкільному навчальному закладі встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері управління яких знаходяться позашкiльнi навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом. Стаття 18. Форми організації позашкільної освiти 1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів, вихованців і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, "круглий стіл", вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та інших формах, передбачених статутом позашкільного навчального закладу. 2. Середня наповнюваність груп гуртків та інших організаційних форм в позашкільних навчальних закладах становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Гранична наповнюваність груп у відповідності з психофізіологічним розвитком вихованців, учнів і слухачів їх вікових категорій, рівня майстерності визначаються Положенням про позашкільні навчальні заклади. Наповнюваність груп встановлюється директором позашкільного навчального закладу в залежності від профілю гуртка та можливостей організації навчально-виховного процесу. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання становить не більше 5 учнів, вихованців і слухачів. Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах затверджує спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. 3. Позашкільні навчальні заклади можуть видавати своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Випускникам, які склали кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Виготовлення свідоцтв (посвідчень) для випускників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Виготовлення свідоцтв (посвідчень) для випускників приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників). Розділ IY. УЧАСНИКИ ПОЗАШКіЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Стаття 19. Учасники позашкільного навчально-виховного процесу Учасниками позашкільного навчально-виховного процесу є: вихованці, учні і слухачі; директор, заступники директорів позашкільного навчального закладу; педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу; батьки або особи, які їх замінюють; представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу. Стаття 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу 1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України. 3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт i здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 4. Органи влади встановлюють різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців селищних, районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань. 5. Позашкільний навчальний заклад встановлює різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів відповідно до свого статуту. 6. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів мають право на пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних пам'ятників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 7. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на безоплатне медичне обслугогування в закладах охорони здоров'я визначених відповідними органами виконавчої влади. 8. Для вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності державою гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним міським (крім таксі) транспортом. Відповідні кошти передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Порядок надання зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України. 9. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону встановлюють порядок надання пільг на проїзд вихованців, учнів і слухачів у міському і приміському пасажирському транспорті і передбачають відповідні видатки з місцевих бюджетів. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно. 11. Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу 3. 1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями при умові забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу. 2. Перелік посад педагогічних працівників системи позашкільної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3. Посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів мають право на пенсія за вислугу років за наявності педагогічного стажу роботи не менше ніж 25 років. Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, держава відповідно до аконодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до законодавства. Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються безоплатним проїздом до місця роботи і додому за рахунок коштів місцевого бюджету. Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 1.Педагогічне навантаження керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: завідування майстернями - 15-20 від.; завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, - 10-15 від.; зимовим садом паспортизованими музеями - 15-20 від.; завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями - 10-15 від. Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління. 2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першої цієї статті встановлюється тільки за його письмовою згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальни  
72. 1. Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту, який розробляється на підставі Положення про позашкільний навчальний заклад, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -105- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Пункт подати у такій редакції: 1. 1. Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. Статут позашкільного навчального закладу розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про позашкільні навчальні заклади.  
Враховано    
73. 2. Статут позашкільного навчального закладу затверджується засновником і реєструється відповідно до законодавства України.   -106- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт викласти у такій редакції: Положення про позашкільні навчальні заклади затверджується Кабінетом Міністрів України. Позашкільні навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених: спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, що засновані на державній формі власності і перебувають у сфері їх управління; Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління; обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління. Статут приватного позашкільного навчального закладу погоджується з відповідним органом виконавчої влади, затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку, встановленому законодавством України.  
Враховано    
74. 3. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути:   -107- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт перенести до статті 14.  
Враховано    
75. центральні та місцеві органи виконавчої влади;   -108- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац перенести до статті 14.  
Враховано    
76. органи місцевого самоврядування;   -109- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт перенести до статті 14.  
Враховано    
77. підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно вiд форм власності та пiдпорядкування;   -110- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац перенести до статті 14.  
Враховано    
    -111- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Абзац викласти в такій редакції: Юридичні та фізичні особи.  
Відхилено    
78. громадяни України.   -112- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац перенести до статті 14.  
Враховано    
    -113- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Пункт доповнити додатковим підпунктом: горомадяни інших держав, не обмежені законом у правоздатності і дієздатності.  
Відхилено    
    -114- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Абзац вилучити.  
Відхилено    
    -115- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Замість "громадяни України" записати "громадяни України та іноземці".  
Враховано частково    
79. 4. Позашкільний навчальний заклад може бути заснований разом з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству України.   -116- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт викласти у такій редакції: Позашкільний навчальний заклад також може бути заснований іноземними фірмами, установами, організаціями, іноземцями та особами без громадянства, якщо це не суперечить законодавству України.  
Відхилено    
    -117- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Замість терміну "іноземними фірмами" вжити термін "іноземними підприємствами і юридичними особами".  
Відхилено    
    -118- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
Пункт викласти у такій редакції: "Позашкільний навчальний заклад може бути заснований іноземними юридичними особами, іноземцями, або спільно із іноземними юридичними особами, іноземцями, якщо це не суперечить законодавству України".  
Враховано частково    
    -119- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Зазначений пункт вилучити.  
Враховано    
80. 5. Позашкільні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування мають рівні права i несуть однакові зобов'язання.   -120- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт перенести до статті 14.  
Враховано    
    -121- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти у такій редакції: Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть однакові зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства України.  
Враховано    
81. Стаття 11. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільного навчального закладу   -122- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 14. Створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу  
Враховано    
82. 1. Позашкільний навчальний заклад створюється відповідно до соцiальноосвiтнiх потреб окремого регіону за умови наявності необхідної навчально-методичної, матеріально-технічної бази i педагогічних кадрів.   -123- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати у такій редакції: 1.Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України. 3. 2.Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою діяльність після реєстрації статуту. 4. 3. Приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку. 5. 4. Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути: 6. центральні та місцеві органи виконавчої влади; 7. органи місцевого самоврядування; 8. підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; 9. громадяни України. 5. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної науково-методичної, матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм і стандартів. Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної науково-методичної, матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм і стандартів.  
Враховано    
    -124- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У пункті вилучити слова "відповідно до соціально-освітніх потреб окремого регіону.  
Враховано частково    
83. 2. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти i затверджується Кабінетом Міністрів України.   -125- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пункт подати у такій редакції: 6. Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть однакові обов'язки щодо дотримання вимог законодавства України. Позашкільні навчальні заклади мають право відкривати свої філії у селах, селищах, містах України.  
Враховано    
    -126- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Доповнити пункт таким абзацем: заборонити органам місцевох виконавчої влади необгрунтовану ліквідацію чи об'єднання різнопрофільних позашкільних закладів без погодження з управлінням освіти.  
Враховано частково    
84. Розділ III. ОРГАНіЗАЦіЯ ПОЗАШКіЛЬНОЇ ОСВіТИ У ПОЗАШКіЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДі    
85. Стаття 12. Основні напрями позашкільної освіти    
86. Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямами:   -127- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Доповнити проект закону орієнтовним переліком назв позашкільних освітніх закладів.  
Враховано    
87. естетичний, який забезпечує розвиток здібностей, талантів, обдарувань, практичних навичок дітей та молоді, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної i світової культури та мистецтва;   -128- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Абзац подати у такій редакції: художно-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної i світової культури та мистецтва;  
Враховано    
    -129- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Після слів "практичних навичок дітей та молоді" вставити "виховання особистості здатної до саморозвитку засобами кращихх національних і світових культорологічних надбань, примножує культурно-мистецькі традиції свого народу", а слова "оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва" - опустити  
Враховано частково    
88. туризм i краєзнавство, що спрямовуються на залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів i явищ соціального життя, також формування фізично здорової особистості;   -130- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац подати у такій редакції: туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів i явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;  
Враховано    
    -131- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац розпочати в редакції: "історико-світоглядний, туризм і краєзнавство" - далі за текстом.  
Враховано частково    
89. екологiчно-природоохоронний, який передбачає оволодіння дітьми та молоддю знаннями про навколишнє природне середовище, формування екологічної культури особистості, набуття навичок i досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи;   -132- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац подати у такій редакції: еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузі сільського господарства: квітництва, лісництва, садівництво, грибівництва, бджільництва та інше;  
Враховано    
90. науково-технічний, який забезпечує набуття дітьми та молоддю технікотехнологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною обчислювальною технікою та здійснення програмування;   -133- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Абзаці подати у такій редакції: науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;  
Враховано    
91. дослiдницько-експериментальний, який сприяє залученню дітей та молоді до науково-дослiдницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку i підтримки юних талантів та обдарувань;   -134- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Абзац доповнити словами "поширенню наукових знань та їх перетворенню в інститут творчого освоєння світу"  
Враховано частково    
    -135- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
В абзаці замість слів "дітей та молоді" записати "вихованців, учнів та слухачів" - далі за текстом.  
Враховано    
92. фiзкультурно-оздоровчий і спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей дітей та молоді, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку i дозвілля, занять фізичною культурою i спортом, підготовку резерву спорту вищих досягнень для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;   -136- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У абзаці замінити слово "загартування" на "загартовування".  
Враховано частково    
    -137- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац подати у такій редакції: фiзкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку i дозвілля, занять фізичною культурою i спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;  
Враховано    
93. вiйськово-патрiотична підготовка і виховання, який забезпечує належний рівень підготовки молоді до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;   -138- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Абзац подати у такій редакції: вiйськово-патрiотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;  
Враховано    
94. бiблiотечно-бiблiографiчний, спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів, підвищення інформаційної культури, набуття навичок i умінь орiєнтуватись у зростаючому потоці інформації;   -139- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
бiблiотечно-бiблiографiчний, спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їхньої інформаційної культури, набуття навичок i умінь орiєнтуватись у зростаючому потоці інформації;  
Враховано    
95. соцiально-реабiлiтацiйний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації дітей та молоді, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.   -140- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
У абзаці після слова "самореалізації" записати "вихованців, учнів і слухачів" - далі за текстом.  
Враховано    
    -141- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Статтю доповнити абзацом: медичний, який забезпечує набуття дітьми та молоддю елементарних знань в області медицини, навичок у наданні першої медичної допомоги, а також знань ветеринарної медицини стосовно догляду домашніх тварин.  
Враховано частково    
    -142- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Статтю доповнити абзацом: оздоровчий, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;  
Враховано    
    -143- Шевчук С.В. (в.о. № 23)
Статтю доповнити абзацом: медико-санітарний, що спрямовується на оволодіння дітьми та молоддю основ медичних та гігієнічних знань, навичок надання першої медичної допомоги, формування засад здорового способу життя та безпечної поведінки в ексремальних умовах і повсякденному житті.  
Враховано частково    
    -144- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Доповнити новим абзацом у такій редакції; гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з наук соціально-гуманітарного циклу;  
Враховано    
    -145- -- Н.д. Білоус А.О. (НДП №405) Статтю доповнити адзацом: гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, талантів, обдарувань, практичних навичок дітей та молоді, оволодіння знаннями з історії, географії, економіки, філософії, правознавства, психології, інших предметів соціально-гуманітарного циклу;  Враховано частково    
96. Стаття 13. Річні плани, програми та навчальне навантаження вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу   -146- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Назву статті подати в такій редакції: Стаття 16. Планування діяльності позашкільного навчального закладу.  
Враховано    
97. 1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим з відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, реалізує головні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів дітей та молоді, потреб сім'ї, інших навчальних закладів, молодіжних i дитячих громадських організацій.   -147- Олійник Б.І. (реєстр. картка № 229)
Пункт викласти в такій редакції: Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим з органом громадського самоврядування закладу, реалізує головні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону: інтересів дітей, учнів, вихованців і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів молодіжних і дитячих організацій.  
Враховано частково    
    -148- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Пункт викласти у такій редакції: Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим з органом громадського самоврядування закладу, реалізує головні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інетересів дітей та молоді, потреб сім'ї, інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.  
Враховано частково    
    -149- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати у такій редакції: 1. Позашкільний навчальний заклад працює за річним планом роботи, погодженим з відповідним органом виконавчої влади, реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, вихованців і слухачів, потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних i дитячих громадських організацій.  
Враховано    
    -150- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
98. 2. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами i програмами, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.   -151- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Абзац доповнити реченням такого змісту: До навчального плану можливо вносити часткові зміни з урахуванням регіональних особливостей та профілю конкретного закладу".  
Враховано частково    
    -152- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати у такій редакції; 2. Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється за типовими навчальними планами i програмами, що затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади  
Враховано    
    -153- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
99. Позашкільні навчальні заклади можуть працювати за іншими навчальними планами і програмами, в тому числі й авторськими, за умови затвердження відповідними органами виконавчої влади.   -154- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт вилучити.  
Відхилено    
    -155- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Конкретизувати вислів "відповідний орган виконавчої влади.".  
Враховано частково    
    -156- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Абзац подати у такій редакції: Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу гуртків, секцій за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.  
Враховано    
    -157- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Доповнити абзацом: Експериментальні навчальні плани складаються позашкільними навчальними закладами, з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади) та Академії педагогічних наук України.  
Враховано    
    -158- Сергієнко О.І.
Доповнити абзацом такого змісту: Позашкільний навчальний заклад має право, за особистим бажанням, застосовуючи експериментальні авторські програми навчання протягом одного року, з послідовним затвердженням навчального плану спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері освіти.  
Враховано частково    
    -159- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Статтю доповнити абзацем: наповнюваність гуртків у позашкільних закладах зменшити до 8-15 чоловік  
Враховано частково    
100. 3. Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами i програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей та молоді i допустимого навантаження учнів різних вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років - 30 хвилин, від 6 до 7 років - 35 хвилин, інших - 45 хвилин.   -160- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Ввести додатково статтю: Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи позашкільного навчального закладу Пункт подати у такій редакції: 1.Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами i програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і складає вихованців, учнів і слухачів: віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; інших - 45 хвилин.  
Враховано    
    -161- Сергієнко О.І.
Пункт подати в такій редакції: Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей та молоді і допустимого навантаження учнів різних вікових категорій на добу: для вихованців (учнів) віком від 3 до 5 років - 50 хвилин, з обов'язковою перервою не менше 15 хвилин, від 5 до 7 років - 90 хвилин, з обов'язковою перервою не менше 10 хвилин, інші - 120 хваилин, з обов'язковою перервою 10 хвилин.  
Враховано частково    
101. 4. Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним навчальним закладом освiти на основі рекомендацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi освiти, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкiльнi навчальні заклади.   -162- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати в такій редакції: 2.Режим щоденної роботи встановлюється позашкільним навчальним закладом на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері управління яких він знаходиться. Позашкільний навчальний заклад забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.  
Враховано    
102. 5. Тривалість навчального року позашкільного навчального закладу встановлюється центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкiльнi навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi освiти.   -163- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати в такій редакції: 3.Тривалість навчального року у позашкільному навчальному закладі встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у сфері управління яких знаходяться позашкiльнi навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.  
Враховано    
    -164- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пункт викласти у такій редакції: Тривалість навчального року встановити з 15 вересня поточного року до 25 травня наступного року. У канікулярні та святкові дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом.  
Враховано частково    
103. У канікулярні та святкові дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом.   -165- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац викласти у такій редакції: У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом.  
Враховано    
104. Стаття 14. Форми організації позашкільної освiти    
105. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей та молодi з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних формах: гурткова робота, урок, лекція, індивідуальна робота, конференція, семінар, читання, "круглий стіл", вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науководослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, безпосередньо на природі.   -166- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Після слів "дітей" відповідно записати "учнів, вихованців і слухачів", "гурткова" доповнити "робота, клубна робота", після слова "концерт" - словами "дискотека, клуби винахідливих і кмітливих" - далі за текстом.  
Враховано частково    
    -167- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт записати у такій редакції: .Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів, вихованців і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, "круглий стіл", вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, безпосередньо у природі та інших формах, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.  
Враховано    
    -168- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт доповнити такими абзацами: 2.Середня наповнюваність груп гуртків та інших організаційних форм в позашкільних навчальних закладах становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Гранична наповнюваність груп у відповідності з психофізіологічним розвитком вихованців, учнів і слухачів їх вікових категорій, рівня майстерності визначаються Положенням про позашкільні навчальні заклади. Наповнюваність груп встановлюється директором позашкільного навчального закладу в залежності від профілю гуртка та можливостей організації навчально-виховного процесу. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне становить не більше 5 навчання учнів, вихованців і слухачів. Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах розробляє і затверджує спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.  
Враховано    
    -169- Рибак В.В. (в.о. № 45)
Доповнити зміст статті словами "та інші". Доповнити зміст статті абзацами: Позашкільний навчальний заклад організовує та здійснює різноманітні масові заходи, проводить методичну роботу.  
Враховано частково    
    -170- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю доповнити пунктом: 3. Позашкільні навчальні заклади можуть видавати своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Випускникам, які склали кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Виготовлення свідоцтв (посвідчень) для випускників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Виготовлення свідоцтв (посвідчень) для випускників приватних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів засновників (власників).  
Враховано    
106. Розділ IY. УЧАСНИКИ ПОЗАШКіЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ    
107. Стаття 15. Учасники позашкільного навчально-виховного процесу    
108. Учасниками позашкільного навчально-виховного процесу є: вихованці, учні, слухачі, вік яких визначається Положенням про позашкільний навчальний заклад, педагогічні працівники, спеціалісти, батьки та особи, які їх замінюють, керівники позашкільних навчальних закладів, представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у його здійсненні.   -171- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Після слів "Положенням про позашкільний заклад" додати "та стутутом".  
Відхилено    
    -172- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац викласти у такій редакції: Учасниками позашкільного навчально-виховного процесу є: вихованці, учні і слухачі; директор, заступники директора позашкільного навчального закладу; педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу; батьки або особи, які їх замінюють; представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.  
Враховано    
109. Стаття 16. Вихованці, учні, слухачі   -173- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Статтю вилучити.  
Враховано    
110. Вихованці та учні - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції, класи тощо позашкільного навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесiйну підготовку та профільну освіту.   -174- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -175- Тимошенко Ю.В. (в.о. № 99)
Статтю доповнити таким пунктом: Початковий вік вихованця позашкільного закладу може бути меншим ніж 5 років.  
Враховано частково    
111. Слухачі - особи, які проводять науково-дослiдницьку роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.   -176- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац вилучити.  
Враховано    
112. Стаття 17. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу   -177- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 19. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу  
Враховано    
    -178- Сергієнко О.І.
У статтях 17 і 18 виділити окремими підрозділами права та обо'язки виххованців та викладачів.  
Враховано частково    
113. 1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються законодавством України i Положенням про позашкільний навчальний заклад.   -179- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Пункт завершити словами "та статутом позашкільного навчального закладу".  
Відхилено    
    -180- Комітет з питань науки і освіти
Пункт подати у такій редакції: 1. Права та обов'язки вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано    
114. 2. Держава здійснює захист особистих прав вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу згідно із законодавством України.   -181- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати у такій редакції: 2. Держава здійснює захист прав вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу та забезпечує організацію навчання і виховання неповнолітніх із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно із законодавством України.  
Враховано    
115. 3. Залучення вихованців, учнів та слухачів позашкільного навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт i здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється.   -182- Тимошенко Ю.В. (в.о. № 99)
Статтю доповнити пунктом: Передбачається залучення на пільгових умовах до системи позашкільної освіти дітей сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.  
Враховано частково    
    -183- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Пункт подати у такій редакції: 3. Відволікання вихованців, учнів і слухачів позашкільного навчального закладу за рахунок навчального часу до робіт i здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом, забороняється, крім випадків передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.  
Враховано    
116. 4. Позашкільний навчальний заклад може застосовувати різні форми морального та матеріального заохочення відповідно до своїх статутів.   -184- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт завершити словами "до свого статуту". До статті додати пункти в такій редакції: 4. Органи влади встановлюють різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для переможців селищних, районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок, змагань. 5.Позашкільний навчальний заклад встановлює різні види морального стимулювання та матеріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів відповідно до свого статуту. 6. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів мають право на пільгове або безоплатне відвідування музеїв, історико-архітектурних пам'ятників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 7. 7.Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на безоплатне медичне обслугогування в закладах охорони здоров'я визначених відповідними органами виконавчої влади. 5. 8.Для вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності державою гарантуються протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним міським (крім таксі) транспортом. Відповідні кошти передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Порядок надання зазначених пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України. 6. 9.Органи місцевого самоврядування відповідно до закону встановлюють порядок надання пільг на проїзд учнів, вихованців і слухачів у міському і приміському пасажирському транспорті і передбачають відповідні видатки з місцевих бюджетів. Вихованці, учні і слухачі позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.  
Враховано    
117. Стаття 18. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу   -185- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Назву статті подати в такій редакції: Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу  
Враховано    
118. Педагогічною діяльністю в позашкільному навчальному закладі можуть займатися особи, які мають педагогічну або іншу фахову освіту, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.   -186- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункти подати в такій редакції: 1. 1. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець при умові забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу. 2. 2.Перелік посад педагогічних працівників системи позашкільної освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3.Посаду керівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності може займати особа, яка є громадянином України, має вищу, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.  
Враховано    
119. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією та законами України.   -187- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначаються Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  
Враховано    
    -188- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У абзаці додати "спеціалісти" - далі за текстом. Пункт доповнити такими абзацами: Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів мають право на пенсія за вислугу років за наявності педагогічного стажу роботи не менше ніж 25 років. Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до законодавства.  
Враховано    
    -189- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Статтю доповнити положенням: Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються безоплатним проїздом до місця роботи і додому за рахунок коштів місцевого бюджету.  
Враховано    
    -190- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Статтю доповнити абзацом: Педагогічні кадри позашкільних закладів прирівнюються до статусу працівників загальноосвітніх шкіл по заробітній платі та відпустках. Абзац 2 вважати абзацом 3.  
Враховано частково    
120. Стаття 19. Педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу.    
121. 1. Загальне педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу встановлюється його керівником.   -191- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати в такій редакції: 1.Педагогічне навантаження керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об'єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: завідування майстернями - 15-20 від.; завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, - 10-15 від.; зимовим садом паспортизованими музеями - 15-20 від.; завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями - 10-15 від. Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління.  
Враховано    
    -192- Коваль В.С. (реєстр. картка № 324)
Пункт викласти у такій редакції: Порядок встановлення педагогічного навантаження та обсяг роботи педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів освіти на ставку заробітної плати (посадового окладу) визначається центральним органом державної виконавчої влади у сфері освіти і погоджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
    -193- Олійник Б.І. (реєстр. картка № 229)
Пункт подати в такій редакції: Порядок встановлення педагогічного навантаження та обсяг роботи педагогічних працівників позашкільних закладів освіти на ставку заробітної плати (посадового окладу) визначається центральним органом державної виконавчої влади в сфері освіти і погоджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
122. 2. Тижневе педагогічне навантаження педагогічних працівників позашкільного навчального закладу визначається Кабінетом Міністрів України.   -194- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати в такій редакції: 2.Педагогічне навантаження педагогічного працівника позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першої цієї статті встановлюється тільки за його письмовою згодою. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника, спеціаліста з дотриманням законодавства України про працю.  
Враховано    
    -195- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Ввести додатково статтю: Стаття 22. Трудові відносини в системі позашкільної освіти Трудові відносини в системі позашкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального позашкільного навчального закладу здійснює відповідно спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органи місцевої виконавчої влади у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника державного та комунального позашкільного навчального закладу відповідно здійснює спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади в галузі освіти, інші центральні органи виконавчої влади у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади та органи місцевої виконавчої влади за поданням керівника позашкільного навчального закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників державного та комунального позашкільного навчального закладу здійснює його керівник. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник (власник) за погодженням із відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника приватного позашкільного навчального закладу здійснює засновник (власник) за погодженням із відповідним органом центральної або місцевої виконавчої влади на підставі подання керівника даного закладу. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників приватного позашкільного навчального закладу здійснює його керівник.  
Враховано    
123. Стаття 20. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими навчальними закладами, їх спеціалізованими факультетами і спеціалізованими навчальними закладами різних профілів.   -196- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Пункт подати в такій редакції: 1. Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів здійснюється педагогічними та іншими вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх спеціалізованими факультетами.  
Враховано    
124. 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних i комунальних позашкільних навчальних закладiв здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а інших - за кошти власника.   -197- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Пункт подати в такій редакції: 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних i комунальних позашкільних навчальних закладiв здійснюється не рідше одного разу на п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників приватних позашкільних навчальних закладiв здійснюється не рідше одного разу на п'ять років за коштів власника (засновника).  
Враховано    
125. Стаття 21. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу    
126. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке розробляється i затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.   -198- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт подати в такій редакції: Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.  
Враховано    
127. Розділ Y. ФіНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДіЯЛЬНіСТЬ I МАТЕРіАЛЬНО-ТЕХНіЧНА БАЗА ПОЗАШКіЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ    
128. Стаття 22. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу    
129. 1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Українi", цього Закону та інших законодавчих i нормативно-правових актів.   -199- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пункт подати у такій редакції: Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Українi", цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
Враховано    
130. 2. Фінансування діяльності державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, позашкільних навчальних закладiв інших форм власності - за рахунок коштів засновників, а також додаткових джерел фінансування.   -200- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати у такій редакції: Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладiв - за рахунок коштів засновників (власників), а також додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством України.  
Враховано    
    -201- Тимошенко Ю.В. (в.о. № 99)
Статтю доповнити пунктом: Фінансування позашкільних навчальних закладів передбачається з відповідних бюджетів з врахуванням застосування нормативу бюджетної забезпеченості позашкільної освіти, виходячи із розрахунку витрат на одну дитину з обов'язковим застосуванням коефіцієнту регіональної залежності.  
Відхилено    
    -202- Борзих О.І. (в.о. № 103)
Статтю доповнити абзацом: Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування отримують позашкільну освіту безоплатно.  
Враховано    
    -203- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункт подати в такій редакції: Діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.  
Враховано    
131. 3. Додатковими джерелами фінансування позашкільного закладу освіти є:    
132. плата за надання додаткових освітніх послуг;    
133. кошти, одержані за роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;   -204- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
У абзаці зазначити: кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, реалізації власної продукції, надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток закладу;  
Враховано    
    -205- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Абзац викласти у такій редакції: Кошти, одержані від надання платних послуг.  
Враховано частково    
134. доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, господарств та надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;   -206- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац вилучити.  
Враховано    
    -207- Сергієнко О.І.
Абзац викласти в такій редакції: доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень або господарств;  
Враховано частково    
    -208- Сергієнко О.І.
Доповнити абзацом: доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (для позашкільних навчальних закладів державної форми власності лише за умови подальшого його використання для навчальних цілей);  
Враховано частково    
    -209- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Статтю доповнити пунктами: гуманітарна допомога;  
Враховано    
135. дотації з місцевих бюджетів;    
136. добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;   -210- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Абзац розширити і подати в такій редакції: Добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, організацій, установ, об'єднань, фондів (як вітчизняних, так і закордонних), незалежно від форми власності, та громадян (українських та іноземних).  
Враховано частково    
137. інші кошти.   -211- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац вилучити. Статтю доповнити пунктами: Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються позашкільним навчальним закладом на діяльність, передбачену статутом.  
Враховано    
    -212- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Абзац доповнити: Всі послуги з позашкільної освіти учнів і молоді звільняються від податку на додану вартість.  
Враховано    
138. 4. Бюджетне фінансування позашкільного навчального закладу не може зменшуватися або припинятися через наявність інших джерел фінансування.   -213- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт подати у такій редакції: Бюджетне фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів не може зменшуватись або припинятися при наявності додаткових джерел фінансування.  
Враховано    
    -214- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Пункт доповнити абзацом: Бюджетне фінансування позашкільного навчального закладу не може зменшуватись або припинятися через наявність інших джерел фінансування. Кошти позашкільного навчального закладу, які одержані від здійснення ним госпрозрахункової діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються, а використовуються на сплачення недоїмки з Держбюджету України. Невикористані в поточному році позабюджетні кошти позашкільного закладу не можуть бути вилучені, крім випадків передбачених законодавством Украни.  
Враховано частково    
139. Не використані в поточному році позабюджетні кошти позашкільного навчального закладу не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.    
140. Стаття 23. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу    
141. 1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується i розпоряджається майном, земельною ділянкою на правах оперативного управління, власності або повного господарського відання, оренди, лізингу відповідно до законодавства України.   -215- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Доповнити пункт таким абзацом: 1. 1. Позашкільний навчальний заклад володіє, користується i розпоряджається майном, земельною відповідно до законодавства України. Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування або оренду спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безопатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України .  
Враховано    
142. 2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються будівельними i санітарногігієнічними нормами облаштування i утримання позашкільного закладу освіти, навчальними планами та програмами.   -216- Грачев О.О. (реєстр. картка № 237)
Пункт подати у такій редакції: Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними i санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування i утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.  
Враховано    
143. До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки тощо, рухоме i нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні орендоване чи надане йому засновником.   -217- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
До матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки тощо, рухоме i нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником).  
Враховано    
144. 3. Позашкільний навчальний заклад самостійно розпоряджається прибутком від господарської та інших форм діяльності відповідно до його статуту.   -218- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Замінити слово "прибутком" на "коштами, одежаними" далі за текстом. Доповнити абзацом такого змісту: позашкільний навчальний заклад безоплатно користується земельними ділянками, на яких він розташований. Заклад несе відповідальність за раціональне використання і відновлення природних ресурсів. Належність земельної ділянки позашкільному навчальному закладу закріплюється державним актом.  
Враховано    
145. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно державного позашкільного навчального закладу не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством України.   -219- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Після слова "державного" записати "і комунального" - далі за текстом..  
Враховано    
    -220- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Пункт доповнити таким абзацом: Позашкільні навчальні заклади державної та комунальної форм власності, які повністю або частково фінансуються з бюджету не підлягають приватизації та використанню не за призначенням, позашкільні державні навчальні заклади, які не фінансуються з бюджету, що належать підприємствам і відомствам можуть приватизуватися лише за умов: збереження освітянського призначення; згоди колективу закладу освіти; наявності коштів.  
Враховано частково    
    -221- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Пункт доповнити абзацем в такій редакції: Державні і комунальні позашкільні навчальні заклади, які не фінансуються з бюджету і належать підприємствам, міністерства та іншим органам виконавчої влади ,можуть приватизуватися лише за умов: збереження освітянського призначення; згоди колективу позашкільного навчального закладу; наявності коштів.  
Враховано    
146. 4. Позашкільні навчальні заклади державної та комунальної форм власності не підлягають приватизації та використанню не за призначенням.   -222- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Пункт вилучити.  
Враховано    
    -223- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Пункт доповнити таким абзацом: Колектив державного позашкільного закладу, який не фінансується з бюджету може викупити фонди по їх залишковій вартості.  
Відхилено    
147. 5. Майно державного і комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна i коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти.   -224- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Пункт доповнити таким абзацом: Позашкільний навчальний заклад безкоштовно користується земельними ділянками, на яких він розташований. Незалежно від того фінансується цей заклад з бюджету, чи він знаходиться на самофінансуванні.  
Враховано частково    
    -225- Комітет з питань науки і освіти
Пункт закінчити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -226- Танюк Л.С. (в.о. № 166)
Абзац вилучити.  
Відхилено    
148. У разі ліквідації державного або комунального позашкільного навчального закладу майно та кошти, одержані від його реалізації, використовуються на розвиток позашкільної освіти. У разі ліквідації позашкільного навчального закладу, заснованого на інших (крім державної та комунальної) формах власності, кошти та інше майно використовуються за рішенням власника відповідно до статутних документів.   -227- Толочко П.П. (реєстр. картка № 407)
У абзаці після слів "та майно" записати "відповідно до чинного законодавства та установчих документів позашкільного навчального закладу".  
Враховано    
    -228- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац подати у такій редакції: У разі ліквідації позашкільного навчального закладу, заснованого на приватній формі власності, кошти та інше майно відповідно до законодавства та установчих документів позашкільного навчального закладу використовуються за рішенням власника (засновника).  
Враховано    
149. Стаття 24. Платні послуги у сфері позашкільної освіти    
150. Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі економіки та фінансів.   -229- Дорогунцов С.І. (реєстр. картка № 281)
Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Абзац подати у такій редакції: Державні, комунальні та приватні позашкільні навчальні заклади можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі фінансів та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі економіки У випадках передбачених законодавством України, позашкільний навчальний заклад має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватися державними або комунальними позашкільними навчальними закладами замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальним планом і програмами.  
Враховано    
    -230- Сергієнко О.І.
Абзац другий подати в такій редакції: платні послуги , в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами можуть надаватися лише позашкільними навчальними закладами недержавної форми власності;  
Відхилено    
151. Платні послуги не можуть надаватися замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.   -231- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Абзац викласти у такій редакції: Платні послуги можуть надаватися за профілем діяльності позашкільного навчального закладу.  
Враховано    
152. Розділ YI. МіЖНАРОДНЕ СПіВРОБіТНИЦТВО    
153. Стаття 25. Міжнародне співробітництво у сфері позашкільної освiти   -232- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву статті подати у такій редакції: Стаття 28. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної освіти.  
Враховано    
154. 1. Органи управління освітою, позашкільні навчальні заклади, їх засновники мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями та фондами, а також провадити зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними та фізичними особами i мати власний валютний рахунок.   -233- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Пункти 1, 2, 3 об'єднати і подати у такій редакції: Органи управління позашкільної освіти, установи і навчальні заклади системи позашкільної освіти мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі позашкільної освіти.  
Враховано    
155. 2. Валютні та інші матеріальні надходження від зовнішньоекономічної дiяльностi використовуються закладами, що провадять діяльність у сфері позашкільної освiти, для забезпечення їх власної статутної дiяльностi.    
156. 3. Держава сприяє розширенню міжнародних зв'язків позашкільних навчальних закладів, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, яке надходить із-за кордону i призначене для використання під час проведення навчально-виробничого процесу.    
157. Розділ VII. ВіДПОВіДАЛЬНіСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ   -234- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Назву розділу подати у такій редакції: Розділ VII. ВіДПОВіДАЛЬНіСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЗАШКіЛЬНУ ОСВіТУ  
Враховано    
158. Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону   -235- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту  
Враховано    
159. Посадові особи i громадяни, які винні в порушенні цього Закону або перешкоджають його виконанню, несуть відповідальність згідно із законодавством України.   -236- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Абзац подати у такій редакції: 1. Посадові особи i громадяни, винні у порушенні законодавства про позашкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України. 2. Шкода, заподіяна вихованцям, учням і слухачам позашкільного навчального закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.  
Враховано    
160. Розділ VIII. ПРИКіНЦЕВі ПОЛОЖЕННЯ    
161. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -237- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Ввести додаткову статтю в такій редакції: Стаття 31. Набрання чинності цим Законом:  
Враховано    
162. 2. Кабінету Міністрів України:   -238- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Доповнити такими пунктами: 2.Частина перша статті 21 щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної або іншої фахової освіти для педагогічного працівника поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних закладахх ситеми позашкільної освіти, з дня набрання чинності цим Законом. Частина третя статті 21 щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для керівників позашкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади керівників у навчальних закладах системи позашкільної освіти, з дня набрання чинності цим Законом. 3. До приведення законів України, інших нормативно-правовихх актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
Враховано    
    -239- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт викласти у такій редакції: 4.Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня прийняття Закону: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
Враховано    
163. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;    
164. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;   -240- Малолітко І.Ф. (реєстр. картка № 427)
Доповнити абзац в такій редакції: забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;  
Враховано    
165. розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.   -241- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Зазначений абзац вилучити. До статті додати абзац: внести необхідні зміни до Загального класифікатора галузей народного господарства, за яким позашкільні навчальні заклади віднести до галузей культури, освіти, спорту, туризму.  
Враховано    
    -242- Білорус О.Г. (реєстр. картка № 411)
Абзац доповнити: Кошти державних позашкільних закладів, які не фінансуються з бюджету і одержані від здійснення ними госпрозрахункової діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються.  
Враховано частково    
    -243- Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Внести такі доповнення до Закону Кошти державних позашкільних закладів, які не фінансуються з бюджету і одержані від здійснення ними госпрозрахункової діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Всі послуги з позашкільної освіти учнів і молоді, звільняються від податку на додану вартість.  
Враховано частково    
    -244- Ніколаєнко С.М. (в.о. № 185)
Внести зміни до таких Законів України: 5.1. Статтю 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997 №21, ст.156, №51, ст. 305; 1998 р., №33, ст. 224, №48, ст. 292; 1999 р., №37, ст. 334, ст. 334, №39, ст. 357; 2000 р., №4, ст. 29) доповнити підпунктом 3.2.10. такого змісту: "3.2.10. з надання позашкільним навчальним закладом платних послуг вихованцям, учням і слухачам у сфері позашкільної освіти"; 5.2. Пункт 7.13.6. статті 7 Закону України "Про прибуток підприємств" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., №334) подати в такій редакції: "7.13.6. звільняються від оподаткування доходи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержані позашкільним навчальним закладом незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, одержані від або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутом"; 5.3. Абзац двадцять шостий частини шостої статті 4 Закону України "Про підприємництво" (відомості Верховної Ради України (ВВР) 1991, №14 ст. 168) викласти в такій редакції: "освітня діяльність";  
Враховано    
    -245- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
7. Пункт 10 частини 3 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні (Відомості Верховної Ради України, 1997, №24, ст. 170) доповнити словами: "крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів".  
Враховано