Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про гуманітарну допомогу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну   -1- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
У назві Закону додати слова: "при надзвичайних ситуаціях , стихійних лихах".  
Відхилено   ЗАКОН УКРАЇНИ Про гуманітарну допомогу  
1. Цей Закон регулює відносини, пов`язані із здійсненням гуманітарної допомоги   -2- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
В тексті преамбули зробити відповідні узгодження, якщо цей Закон регулює тільки питання, пов'язані з розподілом допомоги, що надходить в Україну.  
Враховано   Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності і прозорості цього процесу.  
    -3- Сушкевич В.М. (реєстр. картка № 422)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, оформлення, розподілу і контролю гуманітарної допомоги, що надходить в Україну від іноземних юридичних і фізичних осіб, та сприяє гласності і прозорості цього процесу".  
Враховано    
2. Стаття 1. Установити, що гуманітарна допомога, яка надходить в Україну, є однією з форм благодійництва, що здійснюється у напрямах, визначених статтею 4 Закону України: "Про благодійництво та благодійні організації". Гуманітарна допомога може здійснюватись у вигляді коштів, матеріальних і нематеріальних активів, цінних паперів, що передаються (пересилаються), виконання робіт, надання послуг іноземними юридичними і фізичними особами безоплатно або як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування: а)підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок бюджетів; б) благодійним організаціям, створеним відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"; в) громадським організаціям, створеним з метою провадження екологічної, оздоровчої,аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчим спілкам; г) релігійним організаціям, зареєстрованим у порядку, передбаченому законом. Під безоплатною передачею (пересилкою, виконанням робіт,наданням послуг) слід розуміти надання гуманітарної допомоги набувачам, зазначеним у частині першій цієї статті, без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій іноземним юридичним і фізичним особам. Порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -4- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Гуманітарна допомога це одна із форм благодійництва і є не обумовленою політичними зобов'язаннями добровільною безповоротною матеріальною допомогою іноземних держав, іноземних чи міжнародних організацій, а так само безкорисливою пожертвою фізичних або юридичних осіб, що надаються Україні і спрямовуються державі, органам місцевого самоврядування без будь-якої матеріальної компенсації.  
Враховано частково   Стаття 1. Визначення термінів і понять У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні: безоплатна допомога (пересилання, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам. гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна матеріальна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних спонукань отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, тяжким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, екологічних, техногених та інших катастроф, епідемій, епізоотій, а також хворобою. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"; донори - юридичні або фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами; отримувачі гуманітарної допомоги - такі юридичні особи, які зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги: а) підприємства громадських організацій інвалідів та ветеранів, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи; б) благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України "Про благодійництво та благодійні організації"; в) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності; г) релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації"; набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які її потребують та яким вона безпосередньо надається. Набувачі гуманітарної допомоги з статусом юридичної особи визначаються четвертим абзацом цієї статті.  
    -5- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Гуманітарна допомога, що надходить в Україну у вигляді коштів без зазначення конкретної цілі їх використання, крім допомоги, що надходить органам місцевого самоврядування, зараховується до Державного бюджету України. Така допомога, що надходить у вигляді іншого майна, переходить у власність держави в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Якщо умовами надання гуманітарної допомоги визначені конкретні напрями благодійництва або благонабувачі, вона спрямовується відповідно до умов її надання з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації". Розподіл гуманітарної допомоги здійснюється на засадах законності, гласності, гуманності, суспільної необхідності та рівності прав благонабувачів. Порядок надання, розподілу та контролю за використанням гуманітарної допомоги, в тому числі такої, що надходить у вигляді виконання робіт та надання послуг, визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до законів України".  
Враховано    
    -6- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Ст.1 п. після слів "... визначених статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" поставити кому і доповнити словами "при надзвичайних ситуаціях в державі (стихійних лихах). Після слів "... матеріальних і нематеріальних активів" добавити слова "медикаменти та медичне обладнання", а слова "цінних паперів" - вилучити.  
Враховано частково    
    -7- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Після пункту "г" добавити пункт "д" - "фізичним особам, що потерпіли від стихійного лиха".  
Враховано    
    -8- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Пропонуємо статтю 1 викласти у редакції: "Установити, що гуманітарна допомога, яка надходить в Україну, є однією з форм благодійництва, що здійснюється у напрямах, визначених статтею 4 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації". Гуманітарна допомога може здійснюватись у вигляді передачі (пересилки) іноземними юридичними чи фізичними особами матеріальних і нематеріальних активів, виконання робіт, надання послуг, безоплатної або безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань: а) підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок бюджетів; б) благодійним організаціям, створеним відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"; в) громадським організаціям, створеним з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчим спілкам; г) релігійним організаціям, зареєстрованим у порядку, передбаченому законом. Під безоплатною передачею (пересилкою, виконням робіт, наданням послуг) гуманітарної допомоги слід розуміти надання гуманітарної допомоги набувачам, зазначеним у частині першій цієї статті, без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій такими набувачами або іншими особами, пов'язаними з ними. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування. Передача та прийняття будь-якої гуманітарної допомоги повинні бути обгрунтовані об'єктивними потребами України та здійснюватися за згодою набувача допомоги.  
Враховано    
    -9- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Порядок визнання гуманітарною допомогою виконання робіт, наданих послуг, товарів (предметів), що надходять від іноземних юридичних і фізичних осіб, надання та розподілу цієї допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить в Україну у вигляді лікарських засобів, визначається у відповідності з вимогами законодавства України про лікарські засоби та рекомендаціями Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я щодо пожертвувань медикаментів.  
Враховано частково    
    -10- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
У випадку виникнення надзвичайного стану (стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, що створюють загрозу життю і здоров'ю населення) порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги здійснюється за спрощеною процедурою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -11- Степанов М.В. (реєстр. картка № 349)
статті 1: дати визначення поняття "гуманітарна допомога", передбачивши набувачами її насамперед нужденних людей, та вилучити з переліку видів гуманітарної допомоги цінні папери. Контроль за розподілом гуманітарної допомоги покласти в першу чергу на громадські ради за участю Кабінету Міністрів України.  
Враховано частково    
    -12- Луценко В.І. (реєстр. картка № 243)
У статті 1 необхідно чітко і однозначно визначитти саме поняття "гуманітарна допомога", що дозволить створити реєстр отримувачів такої допомоги з метою конкретизації порядку її отримання та відповідальності за використанням за призначенням. Набувачами гуманітарної допомоги,в першу чергу, крім юридичних, повинні бути фізичні особи.  
Враховано    
    -13- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У статті 1 передбачити оперативне оформлення митницею гуманітарної допомоги, що терміново надіслана для подолання наслідків стихійного лиха.  
Враховано    
    -14- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
У статті 1 необхідно вилучити з переліку видів гуманітарної допомоги цінні папери, а пункт, що містить розширений перелік громадських організацій, викласти стисло: "громадські організації мають право одержувати гуманітарну допомогу".  
Враховано частково    
    -15- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
У статті 1 зазначити, що гуманітарну допомогу мають право одержувати і розподіляти лише Кабінет Міністрів та місцеві органи влади.  
Враховано частково    
    -16- Журавський В.С. (в.о. № 68)
У статті 1 слід визначити набувачами гуманітарної допомоги фізичних осіб, в останній частині зазначеної статті додати слова "порядок отримання та розподілу".  
Враховано    
    -17- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтю 1 розбити на дві статті. В статті 1 дати конкретне визначення гуманітарної допомоги та у вигляді чого вона може здійснюватися. Статтею 2 необхідно визначити вичерпний перелік набувачів гуманітарної допомоги, зазначивши, що одним з набувачів гуманітарної допомоги (зазначивши за яких умов) можуть бути фізичні особи.  
Враховано    
    -18- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У статті 1 після "нематеріальних активів" додати "медичного та технологічного обладнання".  
Враховано    
    -19- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
У статті 1 доцільно передбачити можливість отримання гуманітарної допомоги органами місцевого самоврядування, для чого додатково включити пункт наступного зміста: "органами місцевого самоврядування";  
Враховано    
    -20- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
у статті 1 доцільно включити об'єднання благодійних організацій в коло суб'єктів-отримувачів благодійної допомоги, виклавши пункт б) ст.1 в наступній редакції: "б) благодійним організаціям та їх об'єднанням, створеним відповідно до Закону "Про благодійництво та благодійні організації".  
Враховано частково    
    -21- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
У випадку отримання благодійної допомоги суб'єктам, визначеним пунктами "б", "в", та "г" ст.1, вони повинні мати можливість розподілити її самостійно, у відповідності до вказаного Закону та своїх статутних завдань.  
Враховано частково    
    -22- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Пропонується доповнити ст.1 текстом наступного змісту: "Особи, визначені у пунктах "б", "в" і "г" ст.1, самостійно розподіляють отриману гуманітарну допомогу згідно з її призначенням, своїми статутними завданнями та Законом "Про благодійність та благодійні організації".  
Відхилено    
3. Стаття 2. Гуманітарна допомога, що ввозиться (надається, пересилається) на митну територію України, крім підакцизних товарів (предметів), звільняється від оподаткування згідно з законами України про оподаткування.   -23- Манчуленко Г.М. (реєстр. картка № 330)
У статті 2 передбачити пільги для спортсменів, а саме не оподатковувати гуманітарну допомогу, яку вони отримують.  
Враховано частково   Стаття 2. Законодавство України про гуманітарну допомогу Законодавство України про гуманітарну допомогу складається з Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", цього Закону, інших нормативно-правових актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -24- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Гуманітарна допомога, що ввозиться (надається, пересилається) на митну територію України суб'єктами, переліченими у ст.1 цього Закону, крім підакцизних товарів (предметів), звільняється від сплати податків та мита згідно з законами України. Отримана у порядку, визначеному цим Законом, гуманітарна допомога не вважається доходом, що підлягає оподаткуванню".  
Враховано    
    -25- Медведчук В.В. (в.о. № 73)
Статтю 2 після слів "митну територію України" доповнити словами "та вартість послуг по транспортуванню і доставці гуманітарної допомоги її отримувачам".  
Враховано    
4. Стаття 3. Визнання гуманітарною допомогою виконання робіт, наданих послуг, товарів (предметів), крім підакцизних товарів (предметів), що надходять від іноземних юридичних і фізичних осіб безоплатно або як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертування,а також контроль за отриманням, збереженням, розподілом, використанням та обліком гуманітарної допомоги здійснюється Комісією з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України. Контроль за обліком, збереженням, розподілом і використанням гуманітарної допомоги здійснюють відповідні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. Якщо кошти або товари (послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога, були використані не за цільовим призначенням або в будь-якій діяльності з метою отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, вони вважаються доходом і оподатковуються згідно із законодавством України.   -26- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Статтю 3 після слів "... використанням та обліком гуманітарної допомоги здійснюється ..." виписати в такій редакції: "Комісією при органах місцевого самоврядування з залученням депутатів відповідних Рад", а слова "... Комісією з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України" - вилучити. п.2 після слів "...Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях" доповнити словами "Комісією при органах місцевого самоврядування з залученням депутатів відповідних Рад".  
Враховано частково   Стаття 3. Підстави здійснення гуманітарної допомоги та її переадресування Підставою для започаткування процедури визнання гуманітарною допомогою є письмова пропозиція донора на її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги. Зміну отримувача гуманітарної допомоги та її переадресування можливо здійснювати лише за погодженням з іноземними донорами за рішенням відповідної комісії з питань гуманітарної допомоги.  
    -27- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті 3 частини 2 зазначити, що контроль за обліком, збереженням, розподілом і використанням гуманітарної допомоги здійснюють органи місцевого самоврядування - районні і обласні ради та їх постійні комісії чи спеціально створювані космісії, а в містах Києві та Севастополі зазначені функції доцільно покласти на їх ради.  
Враховано частково    
    -28- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
В частині першій статті 3 виключити слова "а також контроль за отриманням, збереженням, розподілом, використанням та обліком гуманітарної допомоги". У зв'язку з цим частину другу статті викласти в такій редакції: "Контроль за отриманням, обліком, збереженням, розподілом і використанням гуманітарної допомоги здійснюють Комісія з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України та відповідні комісії при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях".  
Враховано частково    
    -29- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У частині третій статті слова "згідно із законодавством України" замінити словами "в подвійному розмірі" або іншою конкретною санкцією.  
Відхилено    
    -30- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
пропонуємо у частині першій статті 3 проекту закону слова "Комісією з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "комісіями з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях";  
Враховано частково    
    -31- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
пропонуємо частину другу статті 3 викласти у такій редакції: "Нагляд за діяльністю комісій з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях здійснює Комісія з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України";  
Враховано    
    -32- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
пропонуємо доповнити статтю 3 частиною четвертою такого змісту: "У випадках, коли гуманітарна допомога надходить в Україну за попередньо досягнутою домовленістю між конкретним набувачем гуманітарної допомоги в Україні та іноземною юридичною або фізичною особою, розподіл здійснюється у відповідності з такою домовленістю".  
Враховано    
    -33- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Останній абзац статті 3 продовжити наступним реченням: "а посадові особи, винні в порушенні цієї статті, притягуються до кримінальної відповідальності".  
Відхилено    
    -34- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У частині 1 статті 3 слова "здійснюється Комісією при Кабінеті Міністрів України з питань гуманітарної допомоги, що надходить в Україну" замінити словами "здійснюється комісіями з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях";  
Враховано частково    
    -35- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
у частині 2 статті 3 слова "здійснюється комісіями з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях" замінити словами "здійснюється Комісією при Кабінеті Міністрів України з питань гуманітарної допомоги, що надходить в Україну";  
Враховано частково    
    -36- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
у частині 3 статті 3 слова "вони вважаються доходом і оподатковуються згідно з законодавством України" замінити словами "вони вважаються незаконно отриманим доходом і підлягають вилученню та зараховуються в доход відповідного бюджету із застосуванням штрафу у двократному розмірі необгрунтовано одержаної суми виручки". Крім того частину 3 слід доповнити підпунктами такого змісту: "В окремих випадках з метою забезпечення покриття витрат на транспортування, зберігання і охорону гуманітарних вантажів, що надходять в Україну, дозволяється продаж окремих товарів у розмірі 30 відсотків від їх надходження. Дозвіл на продаж видається комісією з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".  
Враховано частково    
    -37- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Пропонуємо абзац третій статті 3 викласти в наступній редакції: "Якщо кошти або товари (послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога. Були використані не за цільовим призначенням або в будь-якій діяльності, метою якої є отримання прибутку, сплата мита, зборів та податків при їх ввезенні та отриманні здійснюється на загальних підставах згідно із законодавством України".  
Враховано    
5. Стаття 4. Митне оформлення товарів (предметів) без сплати митних зборів здійснюється митними органами України за наявності рішення Комісії з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України про визнання таких товарів (предметів) гуманітарною допомогою. Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають декларуванню митним органам України з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях штампу "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено". Строк перебування вантажів гуманітарної допомоги під митним контролем без справляння митних зборів установлюється Кабінетом Міністрів України.   -38- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
пропонуємо частину першу статті 4 проекту закону викласти у такій редакції: "Митне оформлення товарів (предметів) без сплати митних зборів здійснюється митними органами України за наявності рішення Комісї з питань координації,приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях про визнанння таких товарів (предметів) гуманітарною допомогою та документу, який підтверджує згоду набувача на одержання допомоги".  
Враховано частково   Стаття 4. Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги належать: Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України; комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим; комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних державних адміністраціях, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. До складу комісій з питань гуманітарної допомоги в обов'язковому порядку мають входити представники митних і податкових органів, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України чи його філій (територіальних управлінь), відповідних органів на місцях та, за їх згодою, представники народних депутатів відповідних рад, громадських організацій. У випадках надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, до складу Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України обов'язково додатково залучаються представники Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного Комітету України по матеріальних резервах, Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Комісію з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр Кабінету Міністрів України, комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях очолюють заступники голів відповідних органів виконавчої влади. Положення про Комісію з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та Типове положення про комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
    -39- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтю 4 перед словами "Митне оформлення товарів" доповнити словом "безкоштовне".  
Враховано    
    -40- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
1. Частину третю статті 4 вилучити, щоб підхід щодо встановлення Кабінетом Міністрів України строків перебування вантажів гуманітарної допомоги під митним контролем без справляння митних зборів був розповсюджений на всі інші види контролю.  
Відхилено    
    -41- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У частині 1 статті 4 слова "рішення Комісії при Кабінеті Міністрів України з питань гуманітарної допомоги" замінити словами "рішення комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".  
Враховано частково    
    -42- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Крім того, доповнити частину першу реченням такого змісту: "Першочерговому оформленню та розподілу підлягає гуманітарна допомога, призначена для осіб, що постраждали внаслідок стихійного лиха або техногенної катастрофи, в тому числі осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, будинків-інтернатів для дітей та інвалідів, медикаменти та реактиви для лікувально-профілактичних установ".  
Враховано    
6. Стаття 5. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги здійснюється юридичними особами - набувачами цієї допомоги в установленому порядку. У разі відсутності обліку щодо отримання та використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.   -43- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Облік гуманітарної допомоги здійснюється набувачами цієї допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   Стаття 5. Повноваження комісій з питань гуманітарної допомоги Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України здійснює: - визнання вантажів гуманітарною допомогою; - контроль за її транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності; - контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах відповідних повноважень. Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях мають право визнавати гуманітарною допомогою гуманітарні вантажі (у вартісній оцінці або кількісному розмірі вантажу, що підлягає розмитненню) у таких випадках: - збірний гуманітарний вантаж продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання - вагою до 15 тонн; - предмети медичного призначення - вартістю до 25 тисяч гривень; - одяг, взуття, м'який інвентар - вартістю до 25 тисяч гривень; - предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів - вартістю до 100 тисяч гривень. У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях остаточне рішення приймає Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України. У випадках стихійного лиха, аварій, екологічних, техногенних та інших катастроф, епідемій, епізоотій, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб, Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може встановлювати спрощений порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги або надавати тимчасові надзвичайні повноваження комісіям з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях забезпечують широку гласність у висвітленні через засоби масової інформації всіх аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги.  
    -44- Гошовська В.А. (в.о. № 178)
Статтю 5 доповнити словами: "а особи, винні у порушенні цієї статті, притягаються до кримінальної відповідальності".  
Відхилено    
    -45- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У другому реченні статті 5 слово "використання" замінити на слово "розподілу".  
Відхилено    
7. Стаття 6. Вантажі гуманітарної допомоги, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, крім митного, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному радіологічному, екологічному та іншим видам контролю. Митне оформлення може бути закінчено тільки після здійснення відповідних видів контролю.   -46- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 6 слова "можуть підлягати" замінити словами "за рішенням митних органів підлягають".  
Відхилено   Стаття 6. Оподаткування гуманітарної допомоги Гуманітарна допомога, крім підакцизних товарів, яка ввозиться в Україну, звільняється від оподаткування. Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може визнати гуманітарною допомогою, із звільненням від оподаткування та обов'язкових платежів до бюджету, такі підакцизні товари: автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України; транспортні засоби, призначені для перевезення більше ніж 8 осіб, що передаються у використання установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, державним закладам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"; легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більше як 10 років тому, з об'ємом двигуна не більше як 1800 куб. см., що отримуються Міністерством праці та соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають в установленому порядку на обліку для надання спеціального автотранспорту; аудіо- та відеотехніка, призначена відповідно для сліпих і глухих, аудіо- та відеокасети з навчальними, соціальними, реабілітаційними програмами, інформацією з фізичної культури та спорту інвалідів, програмами для формування здорового способу життя, з лекціями нобелівських лауреатів; шоколад з начинкою та без неї, інші шоколадні вироби, що входять до новорічних і різдвяних подарунків, отриманих у термін за два місяці до відповідних свят; меблі, що передаються виключно у користування установам соціального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, Товариству Червоного Хреста України та його обласним організаціям, релігійним організаціям, що зареєстровані у порядку, передбаченому законодавством. Визнання гуманітарною допомогою товарів, перелічених у частині другій цієї статті, здійснюється Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України у кожному конкретному випадку. Якщо кошти або товари (роботи, послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога, було використано не за цільовим призначенням, вони вважаються доходом і оподатковуються відповідно до законодавства України. Особи, винні у порушенні зазначених вимог, притягаються до відповідальності згідно з законодавством. Гуманітарна допомога, що надається Україною, при її вивезенні за межі митної території України звільняється від сплати мита та митних зборів за митне оформлення таких вантажів. На підставі рішення про надання гуманітарної допомоги отримувачам гуманітарної допомоги за межами України, держава забезпечує донорам України повернення суми податку на додану вартість.  
    -47- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний та інші види контролю за вантажами гуманітарної допомоги, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, здійснюються згідно з Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
    -48- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Строки перебування вантажів гуманітарної допомоги під різними видами контролю, включаючи митні, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення вантажів гуманітарної допомоги проводиться тільки після здійснення інших необхідних видів контролю".  
Враховано    
    -49- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 6 слід викласти у редакції,яка відповідатиме вимогам діючого законодавства: "Вантажі гуманітарної допомоги, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, крім митного, підлягають санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному та іншим видам контролю згідно з вимогами законодавства. Митне оформлення може бути закінчено тільки після здійснення відповідних видів контролю".  
Враховано    
    -50- Луценко В.І. (реєстр. картка № 243)
У статті 6 необхідно чітко визначити обов'язковість, а не можливість санітарного, ветеринарного, фітосанітарного та інших видів контролю.  
Враховано    
    -51- Курикін С.І. (реєстр. картка № 374)
У статті 6 необхідно в тексті розшифрувати і чітко виписати процедуру здійснення контролю, щоб це була норма прямої дії. Доцільно також окремою статтею передбачити механізм запобігання потрапляння псевдодопомоги - товарів, що витратили свої споживчі якості, до України.  
Враховано    
8. Стаття 7. Митні органи України щомісяця подають Комісії з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України, відповідним комісіям при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, органам державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі звіт (за встановленою формою) про здійснення митного оформення вантажів гуманітарної допомоги.   -52- Марковська Н.С. (реєстр. картка № 347)
Статтю 7 викласти в слідуючій редакції: "Митні органи України при надходженні гуманітарної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій (стихійних лихах) подають відповідним Комісіям при органах місцевого самоврядування, органам державної податкової служби звіт (за встановленою формою) про здійснення митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, що надходить в Україну".  
Відхилено   Стаття 7. Порядок надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти Зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги здійснюється без ліцензій (спеціального дозволу) Національного банку України за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою на основі зазначеної іноземним донором напрямку використання. У дорученні на перерахування коштів на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги має бути визначено мету гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога у вигляді іноземної валюти, що зараховується на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, не підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку і має бути використана виключно за цільовим призначенням. Гуманітарну допомогу у вигляді іноземної валюти не підлягає списанню у безспірному порядку з рахунків в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги уповноваженими на це органами. Відсотки, які нараховуються на залишки коштів гуманітарної допомоги, мають статус гуманітарної допомоги і використовуються виключно за цільовим призначенням. Надходження гуманітарної допомоги на рахунки в іноземній валюті здійснюється у спеціальному порядку, визначеному Національним банком України. Використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги у межах цілей, визначених іноземним донором, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.  
9. Стаття 8. Посадові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.   -53- Павловський М.А. (в.о. № 188)
Передбачити кримінальну відповідальність за ввіз на територію України під приводом надання гуманітарної допомоги отруйних речовин та інших відходів.  
Відхилено   Стаття 8. Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою Митне оформлення товарів (предметів) без сплати митних зборів здійснюється митними органами України за наявності рішення відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги про визнання таких товарів (предметів) гуманітарною допомогою. Рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання гуманітарною допомогою у разі виникнення спору є остаточним для митного оформлення та виконання відповідних митних процедур. Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам України відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях напису "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника. Установи та організації незалежно від форми власності, що здійснюють декларування митним органам України, у разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги згідно з частиною 3 цієї статті позбавляються права на декларування митних вантажів. Інструкція про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарної допомоги затверджується Державною митною службою України. Строк перебування вантажів гуманітарної допомоги під митним контролем без митного оформлення встановлюється Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюється за місцем знаходження її отримувача.  
    -54- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
У статті 8 пропонуємо конкретно встановити кримінальну відповідальність органів влади до 15 років позбавлення волі за ввіз під виглядом гуманітарної допомоги неякісної та шкідливої продукції.  
Відхилено    
    -55- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
У статті 8 законопроекту, на нашу думку, треба визначити суб'єктів та види відповідальності, виклавши її у такій редакції: "Стаття 8. Посадові особи суб'єктів, визначених у ст.1 Закону, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за його порушення відповідно до чинного законодавства".  
Враховано    
10. Стаття 9. Прикінцеві положення 1. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; - забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -56- Луценко В.І. (реєстр. картка № 243)
Кунєв І.П. (реєстр. картка № 434)
У прикінцевих положеннях доручити Кабінету Міністрів України розробити реєстр отримувачів (суб'єктів отримання) допомоги та відпрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги безпосередньо набувачем (одержувачем).  
Враховано   Стаття 9. Порядок ввезення (пересилання) товарів (предметів) на митну територію України На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю, здоров'ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України. Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Зазначені види контролю здійснюються безкоштовно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Отримувач гуманітарної допомоги несе відповідальність за якість і безпеку товарів, отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідних експертиз. У разі відмови у документальному підтвердженні якості, безпеки та можливості споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги вони повинні бути вивезені за межі України або знищені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги проводиться тільки після здійснення необхідних видів контролю. Відповідні центральні органи виконавчої влади несуть відповідальність, у тому числі матеріальну, за оперативне безкоштовне проведення митного оформлення передбачених законодавством видів контролю гуманітарних вантажів і за забезпечення їх цілісності під час перетину державного кордону України, розмитнення та контролю підпорядкованими їм державними органами у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Державна митна служба України забезпечують першочергове проведення контролю гуманітарних вантажів під час перетину державного кордону України. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує підтримку транспортування гуманітарних вантажів до місця призначення на території України. У разі надання органами, що проводили контроль гуманітарної допомоги, висновків про непридатність до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України приймає рішення щодо подальшого використання зазначеної гуманітарної допомоги Стаття 10. Порядок надання Україною гуманітарної допомоги Керуючись гуманними принципами, Україна може надавати гуманітарну допомогу іншим державам. Рішення про надання Україною гуманітарної допомоги приймається Верховною Радою України або Президентом України. Порядок надання Україною гуманітарної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України. Стаття 11. Облік і контроль за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги та Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги та органи державної податкової адміністрації здійснюють контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням. Митними органами України та філіями (територіальними управліннями) Національного банку України щомісячно складаються звіти за встановленою формою відповідно про митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою та про надходження на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги коштів в іноземній валюті. Зазначені звіти подаються до Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюється отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому Міністерством фінансів України. У разі відсутності обліку щодо отримання та використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням. Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку надають звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до відповідної комісії з питань гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги. Порядок списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації, визначається Кабінетом Міністрів України. При отриманні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, він як юридична особа-резидент здійснює її облік окремо. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про гуманітарну допомогу Особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Використання гуманітарної допомоги не за призначенням або з метою отримання прибутку тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність. Товари, отримані з метою надання гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або інші види компенсації та (або) виручка, отримана за такий продаж, підлягають вилученню у недобросовісного покупця і конфіскуються в доход держави у встановленому порядку. Отримувачі гуманітарної допомоги, які допускають порушення законодавства про гуманітарну допомогу, за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України виключаються з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Стаття 13. Підтримка іноземних громадян, які сприяють надходженню гуманітарної допомоги в Україну Іноземні громадяни, які доставляють, супроводжують гуманітарну допомогу та організовують її надходження в Україну, координатори міжнародних гуманітарних програм мають право на першочергове, безкоштовне візове обслуговування, а також на поселення в готелях за тарифами, встановленими для громадян України. Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях зобов'язані разом з отримувачами гуманітарної допомоги надати підтримку у придбанні залізничних та авіаційних квитків іноземним громадянам, які доставляють, супроводжують гуманітарну допомогу та організовують її надходження в Україну, координаторам міжнародних гуманітарних програм. Стаття 14. Прикінцеві положення 1. Закон України "Про гуманітарну допомогу" набирає чинності з 1 жовтня 1999 року. 2. Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України та комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях є правонаступницями відповідно Комісії з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України та відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. 3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Кабінету Міністрів України за участю Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, пенсіонерів та інвалідів, до 1 серпня 1999р. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів з питань оподаткування, що випливають з цього Закону; 5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цого Закону: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону; забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 6. Національному банку України у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та затвердити Порядок надходження гуманітарної допомоги на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги в Україні.