Кількість абзаців - 168 Таблиця поправок


про правовий режим надзвичайного стану (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про правовий режим надзвичайного стану      З А К О Н У К Р А Ї Н И Про правовий режим надзвичайного стану  
1. Цей Закон визначає зміст правового режиму надзвичайного стану )порядок його введення та припинення дії, правові засади діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах надзвичайного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб) та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану.   -1- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
В преамбулі вилучити дужки, слова "правові засади", "гарантії" і "та" замінити відповідно словами "особливості", "додержання" і " а також".  
Враховано   Цей Закон визначає зміст правового режиму надзвичайного стану, порядок його введення та припинення дії, особливості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах надзвичайного стану, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану.  
2. Розділ 1      Розділ 1  
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Визначення надзвичайного стану      Стаття 1. Визначення надзвичайного стану  
5. Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні або в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.   -2- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 1 після слів "в окремих її місцевостях при виникненні" доповнити словами "особливо тяжких"; після слів "військовому командуванню та органам місцевого самоврядування" доповнити словом "додаткових". загальнодержавний рівень це і є особливо тяжка ситуація; це не додаткові, а основні повноваження надані їм в цей період  
Відхилено ,  Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні або в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.  
    -3- Марчук Є.К. (реєстр. картка № 438)
Статтю 1 викласти у такій редакції: "Надзвичайний стан - це особливий режим функціонування суспільства, який тимчасово запроваджується на території України або в окремих її місцевостях з метою усунення загроз національній безпеці України, котрі становлять небезпеку для життя і здоров'я значної кількості людей, а також життєво важливих природних і матеріальних ресурсів та майна, інфраструктури життєзабезпечення населення; посягають на територіальну цілісність держави, загрожують зміною її кордонів; унеможливлюють функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства. До зазначених загроз національній безпеці України відносяться, зокрема: -природні та техногенні катастрофи; -пандемії і панзоотії; -спроби здійснення насильницьким шляхом державного перевороту або локальної узурпації влади; -виникнення неконтрольованої криміногенної ситуації, що унеможливлює здійснення правопорядку та забезпечення безпеки населення; -внутрішні конфлікти, що супроводжуються масовими проявами насильства або блокуванням роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Надзвичайний стан характеризується: -обмеженням конституційних прав і свобод громадян України; -розширенням законних повноважень деяких органів влади в Україні (державної, виконавчої та судової влади); -збільшення частки та посиленням ролі примусових заходів, в тому числі з застосуванням сили, у державному управлінні; -запровадженням особливого нормативно-правового регулювання."  
Враховано редакційно    
6. Стаття 2. Мета введення надзвичайного стану      Стаття 2. Мета введення надзвичайного стану  
7. Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади або зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства.      Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку при спробах захоплення державної влади або зміни конституційного ладу шляхом насильства, для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства.  
8. Стаття 3. Правова основа введення надзвичайного стану      Стаття 3. Правова основа введення надзвичайного стану  
9. Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.      Правовою основою введення надзвичайного стану є Конституція України, цей Закон, інші закони України та Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.  
10. Розділ 2      Розділ 2  
11. УМОВИ І ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ      УМОВИ І ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  
12. Стаття 4 . Умови введення надзвичайного стану      Стаття 4 . Умови введення надзвичайного стану  
13. Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.   -4- Марчук Є.К. (реєстр. картка № 438)
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Надзвичайний стан вводиться лише за умови, якщо всі інші способи усунення зазначених в статті 1 цього Закону загроз національній безпеці України виявилися або в принципі є неефективними. Права і свободи громадян в умовах надзвичайного стану можуть бути обмеженими тільки на термін, що не перевищує терміну встановлення надзвичайного стану. Не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, зазначені в частині другій статті 64 Конституції України. Передбачені цим Законом обмеження конституційних прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані в умовах надзвичайного стану, є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають. Введення інших обмежень забороняється. Скасування надзвичайного стану означає негайне поновлення всіх прав і свобод громадян, що були обмежені в зв'язку з його введенням. Заходи надзвичайного стану повинні відповідати вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України. Запровадження будь-яких заходів, що відповідають ознакам надзвичайного стану, зазначеним у частині третій статті 1 цього Закону, можливе тільки за умови дотримання вимог і процедур, передбачених розділом 2 цього Закону."  
Враховано частково у ст. 22  Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої іншими способами є неможливим.  
14. Надзвичайний стан може бути введений в разі:      Надзвичайний стан може бути введений в разі:  
15. 1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення;   -5- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину другу статті 4 доповнити новим пунктом 2, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів: "2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;".  
Враховано   1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення; 2) здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення;  
16. 2) міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;   -6- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Пункт 3 частини другої статті 4 перед словом "міжнаціональних" доповнити словом "виникнення", і далі за текстом.  
Враховано   3) виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;  
    -7- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Частину другу статті 4 доповнити новим пунктом, відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів: "виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;".  
Враховано    
17. 3) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;      5) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;  
18. 4) посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів, масового переходу державного кордону з території суміжних держав;   -8- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
У пункті 6 частини другої статті 4 вилучити слова "посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів", так як це є підставою для введення воєнного стану.  
Враховано   6) масового переходу державного кордону з території суміжних держав;  
19. 5) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.      7) необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади.  
20. Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану      Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану  
21. Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.   -9- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У статті 5 доцільно визначити норму щодо чинності Указу Президента України, якщо Верховна Рада України протягом двох днів не прийняла відповідного рішення.  
Враховано редакційно   Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. У разі, коли в зазначений строк Верховна Рада України не затвердить Указ Президента України про введення надзвичайного стану, він вважається таким, що не набрав чинності, про що негайно оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб.  
    -10- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац перший статті 5 викласти у такій редакції: "Надзвичайний стан на всій території України або окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає обов'язковому затвердженню Верховною Радою України терміном 48 годин з часу підписання Указу. У разі нескликання Верховної Ради у цей строк, Указ втрачає свою законну силу".  
Враховано    
22. До введення надзвичайного стану за підставами, передбаченими пунктами 2- 5 частини першої статті 4 цього Закону, Президент України звертається через засоби масової інформації або в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціаторами чи учасниками дій, котрі можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з вимогою припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні строку і попередженням про можливість введення надзвичайного стану.   -11- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У статті конкретизувати тривалість строку, на протязі якого необхідно припинити протиправні дії, після чого буде введено надзвичайний стан. це залежить від гостроти розвитку подій  
Відхилено ,  До введення надзвичайного стану за підставами, передбаченими пунктами 2- 7 частини першої статті 4 цього Закону, Президент України звертається через засоби масової інформації або в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціаторами чи учасниками дій, котрі можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з вимогою припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні строку і попередженням про можливість введення надзвичайного стану.  
23. За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.      За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.  
24. Введення надзвичайного стану на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.   -12- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частини четверту і п'яту статті 5 викласти у такій новій редакції: "Введення надзвичайного стану на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може бути здійснено тільки за згодою Верховної Ради Автономної Республіки Крим. це не відповідає п.31 ст.85 і п.21 ст.106 Конституції України  
Відхилено ,  Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України. В разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, пропозиції щодо його введення подає Кабінет Міністрів України.  
25. Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України. В разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, пропозиції щодо його введення подає Кабінет Міністрів України.   -13- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президенту України подає Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи органи самоврядування областей, міст Києва і Севастополя".  
Відхилено   Введення надзвичайного стану на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.  
    -14- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Частину четверту статті 5 вважати частиною п'ятою, частину п'яту вважати частиною четвертою.  
Враховано    
26. Стаття 6. Указ Президента України про введення надзвичайного стану      Стаття 6. Указ Президента України про введення надзвичайного стану  
27. В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються:      В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються:  
28. 1) обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану відповідно до статті 4 цього Закону;      1) обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану відповідно до статті 4 цього Закону;  
29. 2) межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;      2) межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;  
30. 3) час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;      3) час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;  
31. 4) перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;      4) перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;  
32. 5) державні органи, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їхніх надзвичайних повноважень;   -15- Литвак О.М. (в.о. № 87)
У пункті 5 частини першої статті 6 слово "надзвичайних" вилучити; у пункті 5 частини першої статті 6 і за текстом слова "державні органи" замінити словами "органи державної влади".  
Враховано   5) органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їхніх повноважень;  
33. 6) інші питання, що випливають із цього Закону.      6) інші питання, що випливають із цього Закону.  
34. Підписаний Президентом України Указ про введення надзвичайного стану негайно передається із зверненням Президента до Верховної Ради України і розглядається нею у невідкладному порядку.   -16- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині другій статті 6 слова "негайно передається із зверненням Президента" замінити словами "із законопроектом про його затвердження негайно передається", і далі за текстом.  
Враховано   Підписаний Президентом України Указ про введення надзвичайного стану із законопроектом про його затвердження негайно до Верховної Ради України і розглядається нею у невідкладному порядку.  
35. Указ Президента України про введення надзвичайного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації, або в інший спосіб.      Указ Президента України про введення надзвичайного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації, а бо в інший спосіб.  
36. Указ Президента України про введення надзвичайного стану втрачає силу, якщо Верховна Рада України не затвердила його в передбачений Конституцією України строк, про що негайно оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб.   -17- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Останню частину статті 6 вилучити, так як вона дублює частину першу статті 5 законопроекту.  
Враховано    
37. Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану      Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану  
38. Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більше як 30 діб і не більше як 60 діб в окремих її місцевостях.      Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більше як 30 діб і не більше як 60 діб в окремих її місцевостях.  
39. Верховна Рада України на пропозицію Президента України може продовжити дію надзвичайного стану не більше як на 30 діб.   -18- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції: "У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більше ніж на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України".  
Враховано   У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більше ніж на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.  
40. Якщо Верховна Рада України не продовжила на пропозицію Президента України строк дії надзвичайного стану, то після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, Указ Президента України про введення надзвичайного стану втрачає чинність.      Якщо Верховна Рада України не продовжила на пропозицію Президента України строк дії надзвичайного стану, то після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, Указ Президента України про введення надзвичайного стану втрачає чинність.  
41. Стаття 8. Припинення дії надзвичайного стану      Стаття 8. Дострокове припинення дії надзвичайного стану  
42. Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України після завершення строку, на який він був введений, або раніше цього строку за поданням Ради національної безпеки і оборони України, або за зверненням Верховної Ради України, яке оформляється Постановою Верховної Ради України, в разі усунення обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану.   -19- Марчук Є.К. (реєстр. картка № 438)
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції: "Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її місцевостях скасовується Указом Президента України: а) після завершення строку, на який він був введений; б) раніше цього строку у разі усунення обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану: за власною ініціативою Президента України; за поданням Ради національної безпеки і оборони України; за зверненням Верховної Ради України, яке оформляється постановою Верховної Ради України; за пропозиціями інших суб'єктів, на основі пропозицій яких було прийняте рішення про введення надзвичайного стану, після розгляду їх на засіданнях Ради національної безпеки і оборони; в) за рішенням Конституційного Суду України про неконституційність указу Президента України про введення надзвичайного стану."  
Враховано редакційно   Дія надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях може бути припинена Указом Президента України за поданням Ради національної безпеки і оборони України, або за зверненням Верховної Ради України, яке оформляється Постановою Верховної Ради України, в разі усунення обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану. Дія надзвичайного стану на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може бути достроково припинена за ініціативою Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Пропозиції щодо дострокового припинення дії надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, введеного з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, подає Кабінет Міністрів України.  
43. Про припинення дії надзвичайного стану оголошується негайно після підписання Указу Президента України.      Про дострокове припинення дії надзвичайного стану оголошується негайно через засоби масової інформації або в інший спосіб після видання відповідного Указу Президента України.  
44. Розділ 3      Розділ 3  
45. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ      ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  
46. Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах надзвичайного стану      Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах надзвичайного стану  
47. В умовах надзвичайного стану Президент України, Верховна Рада України, міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також військове командування та його представники (далі - військове командування), відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом.   -20- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 9 після слів "Верховна Рада України" доповнити словами "Кабінет Міністрів України"  
Враховано   В умовах надзвичайного стану Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, а також військове командування та його представники (далі - військове командування), відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбачених цим Законом.  
48. Стаття 10. Військове командування      Стаття 10. Військове командування  
49. Військовим командуванням, якому в межах, визначених цим Законом, надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму надзвичайного стану, є:      Військовим командуванням, якому в межах, визначених цим Законом, надається право разом з органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму надзвичайного стану, є:  
50. Головне управління Командувача Національної гвардії України;   -21- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац другий статті 10 вилучити. Національна гвардія для виконання цих функцій і призначена  
Відхилено   Головне управління Командувача Національної гвардії України;  
51. Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;      Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;  
52. Служба безпеки України;      Служба безпеки України;  
53. а також (в разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону) Головне управління сил Цивільної оборони центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.   -22- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Слова "в разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону" перенести в кінець речення.  
Враховано   Головне управління сил Цивільної оборони центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - в разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону.  
54. Стаття 11. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану      Стаття 11. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану  
55. У період надзвичайного стану не можуть бути відповідно припинені чи обмежені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також судів, органів прокуратури України, органів дізнання та слідства.   -23- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 11 після слів "Верховної Ради України" доповнити словами "Кабінету Міністрів України".  
Враховано   У період надзвичайного стану не можуть бути відповідно припинені чи обмежені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також судів, органів прокуратури України, органів дізнання та слідства.  
56. Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану      Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану  
57. Верховна Рада України у разі введення надзвичайного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях продовжує свою сесію протягом усього періоду дії надзвичайного стану.   -24- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "У разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях Верховна Рада України приймає рішення про продовження сесії або її роботи в пленарному засіданні протягом усього періоду дії надзвичайного стану".  
Враховано   У разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях Верховна Рада України приймає рішення про продовження сесії або її роботи в пленарних засіданнях протягом усього періоду дії надзвичайного стану  
58. Якщо Указ Президента України про введення надзвичайного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях виданий у міжсесійний період, Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі.   -25- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину другу статті 12 викласти у такій редакції: "Якщо Указ Президента України про введення надзвичайного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях виданий у міжсесійний період, Верховна Рада України збирається у 48-годинний термін без скликання і працює у сесійному режимі". У проекті, як і в інших подібних Законах, строки подані в днях, а не в годинах.  
Відхилено   Якщо Указ Президента України про введення надзвичайного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях виданий у міжсесійний період, Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі.  
59. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень.      Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їхніх повноважень.  
60. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після припинення дії надзвичайного стану.      У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після припинення дії надзвичайного стану.  
61. Дія цієї статті поширюється також на діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо на всій або частині території Автономної Республіки Крим введено надзвичайний стан.      Дія цієї статті поширюється також на діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо на всій або частині території Автономної Республіки Крим введено надзвичайний стан.  
62. Стаття 13. Надання додаткових повноважень органам державної влади під час дії надзвичайного стану      Стаття 13. Повноваження органів державної влади під час дії надзвичайного стану  
63. В умовах надзвичайного стану органи, що здійснюють управління на відповідній території, можуть наділятися додатковими, чітко визначеними в Указі Президента України про введення надзвичайного стану, повноваженнями для здійснення заходів, необхідних для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення конституційного правопорядку і законності, а також для ліквідації загрози безпеці громадян, за умови, що це не порушує зобов'язань, взятих Україною та ратифікованими Верховною Радою України міжнародними угодами, і не тягне за собою будь-якої дискримінації громадян за ознаками національної належності, мови, статі, релігійних чи інших переконань, соціального походження   -26- Литвак О.М. (в.о. № 87)
Статтю 13 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Повноваження органів державної влади під час дії надзвичайного стану В умовах надзвичайного стану органам, що здійснюють управління на відповідній території Указом Президента України про введення надзвичайного стану, затвердженого Законом України, визначаються конкретні повноваження для здійснення заходів, необхідних для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення конституційного правопорядку і законності, а також для ліквідації загрози безпеці громадян."  
Враховано   В умовах надзвичайного стану органам, що здійснюють управління на відповідній території, Указом Президента України про введення надзвичайного стану, затвердженого Законом України, визначаються конкретні повноваження для здійснення заходів, необхідних для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення конституційного правопорядку і законності, а також для ліквідації загрози безпеці громадян.  
    -27- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Назва статті не відповідає її змісту. У назві статті мова йде про органи державної влади, а в самій статті тільки про органи, що здійснюють управління. Необхідно привести назву статті у відповідність з її містом. Більш правильно було б у назві статті слово "державної" замінити словом "виконавчої". управління на місцях здійснюється як органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування  
Відхилено ,   
64. Стаття 14. Діяльність органів державної влади, військового командування та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану   -28- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Назва статті не відповідає її змісту. У назві статті мова йде про органи державної влади, а в самій статті тільки про органи, що здійснюють управління. Необхідно привести назву статті у відповідність з її змістом. Більш правильно було б у назві статті слово "державної" замінити словом "виконавчої". управління на місцях здійснюється як органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування  
Відхилено ,  Стаття 14. Діяльність органів державної влади, військового командування та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану  
65. Здійснення заходів по впровадженню і дії надзвичайного стану, передбачених цим Законом, покладається на органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування.   -29- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Частину першу статті 14 після слова "покладається" доповнити словами "згідно з Указом Президента України", і далі за текстом.  
Враховано   Здійснення заходів по впровадженню і дії надзвичайного стану, передбачених цим Законом, покладається згідно з Указом Президента України на органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування.  
66. Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у взаємодії з відповідним військовим командуванням під час дії надзвичайного стану вживають всіх заходів, передбачених Законом, і несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на відповідних територіях.      Органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у взаємодії з відповідним військовим командуванням під час дії надзвичайного стану вживають всіх заходів, передбачених Законом, і несуть відповідальність за забезпечення громадського порядку, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на відповідних територіях.  
67. Координація діяльності органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах надзвичайного стану, введеного у зв'язку з надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру, необхідністю їх ліквідації, проведенням пошуку і рятування людей, покладається на центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.   -30- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину третю статті 14 після слів "проведення пошуку і рятування людей" доповнити словами "їх лікування та матеріально-побутове забезпечення" і далі за текстом.  
Враховано частково   Координація діяльності органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового командування, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах надзвичайного стану, введеного у зв'язку з надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру, необхідністю їх ліквідації, проведенням пошуку і рятування людей, покладається на Кабінет Міністрів України.  
68. У виняткових випадках для координації дій по забезпеченню режиму надзвичайного стану при його введенні Указом Президента України на місцях можуть створюватися оперативні штаби, до складу яких можуть вводитися представники Національної гвардії України, Служби безпеки України, центральних органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, внутрішніх справ та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на чолі з комендантами територій, які є відповідальними за підтримання правопорядку і забезпечення безпеки громадян на ввіреній їм території.      У виняткових випадках для координації дій по забезпеченню режиму надзвичайного стану при його введенні Указом Президента України на місцях можуть створюватися оперативні штаби, до складу яких можуть вводитися представники Національної гвардії України, Служби безпеки України, центральних органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, внутрішніх справ та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на чолі з комендантами територій, які є відповідальними за підтримання правопорядку і забезпечення безпеки громадян на ввіреній їм території.  
69. Органи, зазначені в частині першій та частині четвертій цієї статті, мають право видавати, в межах своєї компетенції, обов'язкові до виконання на відповідній території, в тому числі спільні, рішення, розпорядження, накази і директиви з питань забезпечення режиму надзвичайного стану.      Органи, зазначені в частині першій та частині четвертій цієї статті, мають право видавати, в межах своєї компетенції, обов'язкові до виконання на відповідній території, в тому числі спільні, рішення, розпорядження, накази і директиви з питань забезпечення режиму надзвичайного стану.  
70. Стаття 15. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах надзвичайного стану      Стаття 15. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах надзвичайного стану  
71. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введенням надзвичайного стану, тимчасово не застосовуються.      Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв'язку з введенням надзвичайного стану, тимчасово не застосовуються.  
72. Розділ 4      Розділ 4  
73. ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ      ЗАХОДИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, ЩО ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  
74. Стаття 16. Зміст заходів правового режиму надзвичайного стану      Стаття 16. Зміст заходів правового режиму надзвичайного стану  
75. Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи:      Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи:  
76. 1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;      1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;  
77. 2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;      2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;  
78. 3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;      3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;  
79. 4) заборона проведення масових заходів;      4) заборона проведення масових заходів;  
80. 5) заборона страйків.      5) заборона страйків.  
81. Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру      Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру  
82. У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, додатково до заходів, передбачених статтею 16 Закону, можуть вживатися такі заходи:      У разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, додатково до заходів, передбачених статтею 16 Закону, можуть вживатися такі заходи:  
83. 1) тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;      1) тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;  
84. 2) встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;      2) встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;  
85. 3) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;      3) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;  
86. 4) встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;      4) встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;  
87. 5) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;      5) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;  
88. 6) мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат;      6) мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат;  
89. 7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;      7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;  
90. 8) усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов'язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану та покладення тимчасового виконання обов'язків зазначених керівників на інших осіб.      8) усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов'язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану та покладення тимчасового виконання обов'язків зазначених керівників на інших осіб.  
91. З метою ліквідації стихійного лиха чи катастроф у мирний час може здійснюватися цільова мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються в Указі Президента України про введення надзвичайного стану.      З метою ліквідації стихійного лиха чи катастроф у мирний час може здійснюватися цільова мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються в Указі Президента України про введення надзвичайного стану.  
92. У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт, допускається залучення на добровільній основі працездатного населення і транспортних засобів громадян для виконання зазначених робіт за дозволом відповідного керівника аварійно-рятувальних робіт та за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці. Забороняється залучення неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їхнього здоров'я.      У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт, допускається залучення на добровільній основі працездатного населення і транспортних засобів громадян для виконання зазначених робіт за дозволом відповідного керівника аварійно-рятувальних робіт та за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці. Забороняється залучення неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їхнього здоров'я.  
93. Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку      Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку  
94. У разі введення надзвичайного стану з підстав, зазначених у пунктах 2- 5 частини другої статті 4 цього Закону, додатково може бути вжито таких заходів:      У разі введення надзвичайного стану з підстав, зазначених у пунктах 2- 7 частини другої статті 4 цього Закону, додатково може бути вжито таких заходів:  
95. 1) запровадження комендантської години )заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);      1) запровадження комендантської години )заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);  
96. 2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;      2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;  
97. 3) заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;   -31- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У пункті 3 статті 18 слова "змінювати місце" замінити словами "виїзду з місця"  
Відхилено   3) заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;  
98. 4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;      4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;  
99. 5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;      5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій - також навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;  
100. 6) вислання порушників громадського порядку, які не є жителями даної місцевості, до місця їх проживання або за межі місцевості, де введено надзвичайний стан, за їхній рахунок;   -32- Марчук Є.К. (реєстр. картка № 438)
Пункт 6 статті 18 вилучити.  
Враховано    
101. 7) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;      6) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;  
102. 8) регулювання роботи цивільних телерадіоцентрів, заборона роботи аматорських приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування;      7) регулювання роботи цивільних телерадіоцентрів, заборона роботи аматорських приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування;  
103. 9) особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі;      8) особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі;  
104. 10) у порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушення питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності, територіальній цілісності, життю громадян.      9) у порядку, визначеному Конституцією і законами України, порушення питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій, якщо вона загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності, територіальній цілісності, життю громадян.  
105. Стаття 19. Сприяння здійсненню заходів режиму надзвичайного стану      Стаття 19. Сприяння здійсненню заходів режиму надзвичайного стану  
106. Усі органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, громадські об'єднання і організації, а також громадяни на території, де запроваджено надзвичайний стан, зобов'язані сприяти органам, які здійснюють управління на цій території, у запровадженні та виконанні заходів правового режиму надзвичайного стану.      Усі органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, громадські об'єднання і організації, а також громадяни на території, де запроваджено надзвичайний стан, зобов'язані сприяти органам, які здійснюють управління на цій території, у запровадженні та виконанні заходів правового режиму надзвичайного стану.  
107. Стаття 20. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану      Стаття 20. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану  
108. Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану здійснюється силами і засобами органів Міністерства внутрішніх справ, в тому числі Внутрішніх військ, Національної гвардії України, Служби безпеки України відповідно до їхніх повноважень, встановлених чинним законодавством.      Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану здійснюється силами і засобами органів Міністерства внутрішніх справ, в тому числі Внутрішніх військ, Національної гвардії України, Служби безпеки України відповідно до їхніх повноважень, встановлених чинним законодавством.  
109. При запровадженні надзвичайного стану з підстав, зазначених у пункті 1 частини другої статті 4 цього Закону, коли надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру ставлять під загрозу життя і здоров'я значних верств населення і потребують термінового проведення великих обсягів аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт, згідно з законодавством можуть залучатися до виконання цих робіт також військові частини Збройних Сил України та Прикордонних військ України. За Указом Президента України військові частини Збройних Сил України та Прикордонні війська України залучаються до здійснення заходів надзвичайного стану, введеного за підставами, передбаченими пунктом 4 частини другої статті 4 цього Закону.   -33- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
Частину другу статті 20 після слів "За Указом Президента України" доповнити словами "про введення надзвичайного стану", і далі за текстом.  
Враховано   При запровадженні надзвичайного стану з підстав, зазначених у пункті 1 частини другої статті 4 цього Закону, коли надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру ставлять під загрозу життя і здоров'я значних верств населення і потребують термінового проведення великих обсягів аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт, згідно з законодавством можуть залучатися до виконання цих робіт також військові частини Збройних Сил України та Прикордонних військ України. За Указом Президента України про введення надзвичайного стану військові частини Збройних Сил України та Прикордонні війська України залучаються до здійснення заходів надзвичайного стану, введеного за підставами, передбаченими пунктом 6 частини другої статті 4 цього Закону.  
110. Порядок взаємодії військових формувань, які залучаються до здійснення заходів надзвичайного стану, з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.      Порядок взаємодії військових формувань, які залучаються до здійснення заходів надзвичайного стану, з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.  
111. Розділ 5      Розділ 5  
112. ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ      ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН ТА ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  
113. Стаття 21. Гарантії законності в умовах надзвичайного стану      Стаття 21. Гарантії законності в умовах надзвичайного стану  
114. В умовах надзвичайного стану забороняється:      В умовах надзвичайного стану забороняється:  
115. зміна Конституції України;      зміна Конституції України;  
116. зміна Конституції Автономної Республіки Крим;      зміна Конституції Автономної Республіки Крим;  
117. зміна виборчих законів;      зміна виборчих законів;  
118. проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;      проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;  
119. проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;      проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;  
120. обмеження прав і повноважень народних депутатів України.      обмеження прав і повноважень народних депутатів України.  
121. На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України, Конституційного Суду України.   -34- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині другій статті 21 слова "Конституційного Суду України" вилучити.  
Враховано   На період дії надзвичайного стану продовжується, у разі закінчення, строк повноважень представницьких органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України.  
122. Стаття 22. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану      Стаття 22. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану  
123. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану визначаються відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.      Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану визначаються відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.  
124. Передбачені цим Законом обмеження конституційних прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані за умов надзвичайного стану, є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають. Введення інших обмежень забороняється.      Передбачені цим Законом обмеження конституційних прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані за умов надзвичайного стану, є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають. Строк їх застосування не перевищує строку, на який вводиться надзвичайний стан. Введення інших обмежень забороняється.  
125. В умовах надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, зазначені у частині другій статті 64 Конституції України.      В умовах надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, зазначені у частині другій статті 64 Конституції України.  
126. Стаття 23. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах надзвичайного стану      Стаття 23. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах надзвичайного стану  
127. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час надзвичайного стану, визначається Конституцією України та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб іноземних держав, які перебувають на території України під час надзвичайного стану, визначається Конституцією України та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
128. Органи влади, що діють на території, де введено надзвичайний стан, у разі затримання іноземних громадян за порушення режиму надзвичайного стану, зобов'язані негайно повідомити про затримання Міністерство закордонних справ України.   -35- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину другу статті 23 вилучити.  
Враховано    
129. Стаття 24. Неприпустимість використання правового режиму надзвичайного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб      Стаття 24. Неприпустимість використання правового режиму надзвичайного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб  
130. Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод, прийнятому в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і законах України. Будь-які спроби використати введення надзвичайного стану для захоплення влади або для розправи з політичними опонентами тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.   -36- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У статті 24 слова "розправи з політичними опонентами" замінити словами "зловживання нею".  
Враховано   Введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень права на життя, на свободу думки, совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод, прийнятому в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і законах України. Будь-які спроби використати введення надзвичайного стану для захоплення влади або зловживання нею тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.  
131. Стаття 25. Відшкодування збитків, завданих під час введення надзвичайного стану      Стаття 25. Відшкодування збитків, завданих під час введення надзвичайного стану  
132. Особам, які втратили житло під час дії надзвичайних ситуацій чи у зв'язку з проведенням робіт по їх відверненню або ліквідації, відповідними державними органами надаються житлові приміщення. Особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, в тому числі при проведенні аварійно-рятувальних робіт, відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановленому законодавством України.      Особам, які втратили житло під час дії надзвичайних ситуацій чи у зв'язку з проведенням робіт по їх відверненню або ліквідації, відповідними державними органами надаються житлові приміщення. Особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, в тому числі при проведенні аварійно-рятувальних робіт, відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановленому законодавством України.  
133. Юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення надзвичайного стану, відшкодовується шкода у встановленому законом порядку.      Юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення надзвичайного стану, відшкодовується шкода у встановленому законом порядку.  
134. Стаття 26. Гарантії трудових прав громадян в умовах надзвичайного стану      Стаття 26. Гарантії трудових прав громадян в умовах надзвичайного стану  
135. Особам, переведеним відповідно до частини третьої статті 17 цього Закону на роботу, не обумовлену трудовим договором, а також залученим до робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій, гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства.      Особам, переведеним відповідно до частини третьої статті 17 цього Закону на роботу, не обумовлену трудовим договором, а також залученим до робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій, гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства.  
136. Стаття 27. Інформування Генерального секретаря ООН та інших держав про введення надзвичайного стану      Стаття 27. Інформування Генерального секретаря ООН та інших держав про введення надзвичайного стану  
137. Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права при введенні надзвичайного стану в триденний строк після його введення повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.   -37- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині першій статті 27 слова "в триденний строк" замінити словом "негайно", і далі за текстом.  
Враховано   Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права при введенні надзвичайного стану негайно після його введення повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.  
138. У повідомленні зазначається також орієнтовна дата припинення дії відповідних відхилень від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.   -38- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині другій статті 27 слова "орієнтовна дата припинення дії відповідних відхилень" замінити словами "термін, на який вводяться відхилення", і далі за текстом.  
Враховано   У повідомленні зазначається також термін, на який вводяться відхилення від зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні права.  
139. У такому ж порядку Україна повідомляє Генерального секретаря ООН про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнародним пактом або строку дії обмежень прав і свобод.      У такому ж порядку Україна повідомляє Генерального секретаря ООН про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнародним пактом або строку дії обмежень прав і свобод.  
140. Розділ 6      Розділ 6  
141. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АБО НЕВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АБО НЕВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  
142. Стаття 28. Відповідальність за порушення правового режиму надзвичайного стану      Стаття 28. Відповідальність за порушення правового режиму надзвичайного стану  
143. Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.   -39- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 28 викласти в такій редакції: "Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану тягнуть за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно з законодавством України".  
Відхилено   Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.  
144. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Законом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до Закону кримінальної відповідальності.      Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Законом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до Закону кримінальної відповідальності.  
145. Стаття 29. Відповідальність за перевищення повноважень в умовах надзвичайного стану      Стаття 29. Відповідальність за перевищення повноважень в умовах надзвичайного стану  
146. Перевищення особами, залученими до підтримання режиму надзвичайного стану, своїх повноважень, так само як і неправомірне застосування сили особами, які виконують обов'язки з охорони громадського порядку, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.      Перевищення особами, залученими до підтримання режиму надзвичайного стану, своїх повноважень, так само як і неправомірне застосування сили особами, які виконують обов'язки з охорони громадського порядку, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.  
147. Стаття 30. Правосуддя в умовах надзвичайного стану      Стаття 30. Правосуддя в умовах надзвичайного стану  
148. Правосуддя на території, де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України.      Правосуддя на території, де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України.  
149. Введення будь-яких скорочених або прискорених форм судочинства забороняється.   -40- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину другу статті 30 викласти в такій редакції: "Створення нових судів, не передбачених законодавством, та введення будь-яких скорочених чи прискорених форм судочинства забороняється".  
Відхилено   Введення будь-яких скорочених або прискорених форм судочинства забороняється.  
150. Стаття 31. Контроль Верховної Ради України за додержанням цього Закону      Стаття 31. Контроль Верховної Ради України за додержанням цього Закону  
151. Верховна Рада України протягом всього часу дії надзвичайного стану здійснює контроль за додержанням цього Закону. Всі посадові особи зобов'язані сприяти представникам Верховної Ради України, її Уповноваженому з прав людини у здійсненні перевірок і надавати вичерпну інформацію з питань, що належать до їхньої діяльності в умовах надзвичайного стану.   -41- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
Статтю 31 викласти у такій редакції: "Контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах дії надзвичайного стану здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини".  
Враховано   Контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах дії надзвичайного стану здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.  
152. Стаття 32. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади      Стаття 32. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади  
153. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану здійснюють Кабінет Міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України.      Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану здійснюють Кабінет Міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України.  
154. Стаття 33. Нагляд за додержанням законів в умовах надзвичайного стану      Стаття 33. Нагляд за додержанням законів в умовах надзвичайного стану  
155. Нагляд за додержанням законів України у період надзвичайного стану здійснюється відповідно до Конституції та законів України.      Нагляд за додержанням законів України у період надзвичайного стану здійснюється відповідно до Конституції та законів України.  
156. Розділ 7      Розділ 7  
157. УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ      УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
158. Стаття 34. Участь представників інших держав у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій      Стаття 34. Участь представників інших держав у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  
159. У разі необхідності до ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, викликаних стихійними лихами чи катастрофами, можуть залучатися аварійно-рятувальні формування інших держав. Ці питання вирішуються за угодами з урядами відповідних держав у порядку, визначеному законодавством України.   -42- Сацюк В.М. (реєстр. картка № 362)
У статті 34 слова "у порядку, визначеному законодавством України" замінити словами "якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".  
Враховано   У разі необхідності до ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, викликаних стихійними лихами чи катастрофами, можуть залучатися аварійно-рятувальні формування інших держав. Ці питання вирішуються за угодами з урядами відповідних держав, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.  
160. Розділ 8      Розділ 8  
161. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
162. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
163. 2. З введенням в дію цього Закону втрачає чинність Закон України "Про надзвичайний стан") Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №37, ст.538; 1995 р., №38, ст.284, №43, ст.308; 1997 р., №6, ст.49).      2. З введенням в дію цього Закону втрачає чинність Закон України "Про надзвичайний стан") Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №37, ст.538; 1995 р., №38, ст.284, №43, ст.308; 1997 р., №6, ст.49).  
164. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:      3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:  
165. підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;      підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;  
166. привести свої рішення у відповідність до цього Закону;      привести свої рішення у відповідність до цього Закону;  
167. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їхніх нормативно-правових актів.      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їхніх нормативно-правових актів.