Кількість абзаців - 389 Таблиця поправок


Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття  
1. Цей Закон, розроблений вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, визначає правовi, фiнансовi та органiзацiйнi засади загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття.      Цей Закон, розроблений вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, визначає правовi, фiнансовi та органiзацiйнi засади загальнообов'язкового державного соцiального страхування на випадок безробiття.  
2. Роздiл I. Загальнi положення      Роздiл I. Загальнi положення  
3. Стаття 1. Визначення термiнiв      Стаття 1. Визначення термiнiв  
4. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:      У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:  
5. 1) загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття (далi - страхування на випадок безробiття) - система прав, обов'язкiв i гарантiй, яка передбачає матерiальне забезпечення на випадок безробiття з незалежних вiд застрахованих осiб обставин та соцiальнi послуги за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття;      1) загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття (далi - страхування на випадок безробiття) - система прав, обов'язкiв i гарантiй, яка передбачає матерiальне забезпечення на випадок безробiття з незалежних вiд застрахованих осiб обставин та соцiальнi послуги за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття;  
6. 2) суб'єкти страхування на випадок безробiття - застрахованi особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сiмей та iншi особи, страхувальники та страховик;      2) суб'єкти страхування на випадок безробiття - застрахованi особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сiмей та iншi особи, страхувальники та страховик;  
7. 3) застрахованi особи - найманi працiвники, а у випадках, передбачених цим Законом, також iншi особи (громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України), на користь яких здiйснюється страхування на випадок безробiття. Представниками застрахованих осiб є профспiлки або їх об'єднання чи iншi уповноваженi найманими працiвниками органи (представники).      застрахованi особи - найманi працiвники, а у випадках, передбачених цим Законом, також iншi особи (громадяни України, iноземцi, особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України), на користь яких здiйснюється страхування на випадок безробiття. Представниками застрахованих осiб є профспiлки або їх об'єднання чи iншi уповноваженi найманими працiвниками органи (представники).  
8. 4) страхувальники - роботодавцi та застрахованi особи, якi вiдповiдно до цього Закону сплачують страховi внески;   -1- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
В ст. 1 част. 4 викласти у такій редакції: "4) страхувальники - роботодавці, які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески;" Редакція не відповідає Основам законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
Відхилено   4) страхувальники - роботодавцi та застрахованi особи, якi вiдповiдно до цього Закону сплачують страховi внески;  
9. 5) страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття;      5) страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття;  
10. 6) об'єкт страхування на випадок безробiття - страховий випадок, iз настанням якого у застрахованої особи (члена її сiм'ї, iншої особи) виникає право на отримання матерiального забезпечення на випадок безробiття та надання соцiальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;      6) об'єкт страхування на випадок безробiття - страховий випадок, iз настанням якого у застрахованої особи (члена її сiм'ї, iншої особи) виникає право на отримання матерiального забезпечення на випадок безробiття та надання соцiальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;  
11. 7) часткове безробiття - вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалостi робочого часу, перерва в одержаннi заробiтку або скорочення його розмiру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових вiдносин з причин економiчного, технологiчного, структурного характеру;   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.1, пункт 7) вилучити текст "нормальної або" Редакція проекту Закону відповідає Кодексу законів про працю.  
Відхилено   7) часткове безробiття - вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалостi робочого часу, перерва в одержаннi заробiтку або скорочення його розмiру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових вiдносин з причин економiчного, технологiчного, структурного характеру;  
12. 8) страховий випадок - це подiя, через яку:      8) страховий випадок - це подiя, через яку:  
13. - застрахованi особи втратили заробiтну плату або iншi передбаченi законодавством України доходи внаслiдок втрати роботи з незалежних вiд них обставин, якi зареєстрованi в установленому порядку як безробiтнi, готовi та здатнi приступити до пiдходящої роботи i дiйсно шукають роботу;   -3- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
У законопроекті треба під підходящою роботою розуміти роботу, яка враховує професійну підготовку такої особи та не є шкідливою, виходячи із стану її здоров'я. Поняття "підходящої роботи" передбачено ст.7 Закону України "Про зайнятість населення".  
Відхилено   - застрахованi особи втратили заробiтну плату або iншi передбаченi законодавством України доходи внаслiдок втрати роботи з незалежних вiд них обставин та зареєстрованi в установленому порядку як безробiтнi, готовi та здатнi приступити до пiдходящої роботи i дiйсно шукають роботу;  
    -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.1, пункт 8) вилучити текст "в установленому порядку". Реєстрація безробітного може проводитись не тільки в службах зайнятості, але і іншими шляхами, тому для отримання матеріального забезпечення необхідна реєстрація тільки в установленому порядку.  
Відхилено    
14. - застрахованi особи опинилися в станi часткового безробiття;      - застрахованi особи опинилися в станi часткового безробiття;  
15. 9) втрата роботи з незалежних вiд застрахованих осiб обставин - припинення трудового договору вiдповiдно до статтi 36 (пункти 1, 2, 3), статтi 38 (у разi неможливостi продовження роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про охорону працi, умов колективного договору з питань охорони працi), статтi 39, статтi 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законiв про працю України;   -5- Кабінет Міністрів України
Пункт 9 статті 1 викласти у такій редакції: "9) втрата роботи з незалежних вiд застрахованих осiб обставин - припинення трудового договору вiдповiдно до статтi 36 (пункти 1, 2, 3), статтi 38 (у разi неможливостi продовження роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного договору чи трудового договору), статтi 39, статтi 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законiв про працю України.  
Враховано   9) втрата роботи з незалежних вiд застрахованих осiб обставин - припинення трудового договору вiдповiдно до статтi 36 (пункти 1, 2, 3), статтi 38 (у разi неможливостi продовження роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного договору чи трудового договору), статтi 39, статтi 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законiв про працю України.  
16. 10) роботодавець:      10) роботодавець:  
17. власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган та фiзичнi особи, якi використовують найману працю;      власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган та фiзичнi особи, якi використовують найману працю;  
18. власник розташованого в Українi iноземного пiдприємства, установи, органiзацiї (в тому числi мiжнародної), фiлiї та представництва, який використовує працю найманих працiвникiв, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.      власник розташованого в Українi iноземного пiдприємства, установи, органiзацiї (в тому числi мiжнародної), фiлiї або представництва, який використовує працю найманих працiвникiв, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.  
19. Представниками роботодавцiв є - об'єднання та спiлки роботодавцiв чи iншi уповноваженi роботодавцями органи (представники);      Представниками роботодавцiв є - об'єднання та спiлки роботодавцiв чи iншi уповноваженi роботодавцями органи (представники);  
20. 11) найманий працiвник - фiзична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на пiдприємствi, в установi i органiзацiї, в їх об'єднаннях або у фiзичних осiб, якi використовують найману працю;   -6- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.1, пункт 11) вилучити текст ", в їх об'єднаннях", також текст "або їх об'єднаннях".  
Враховано частково   11) найманий працiвник - фiзична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на пiдприємствi, в установi i органiзацiї або у фiзичної особи, яка використовуює найману працю.  
21. 12) страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягає страхуванню на випадок безробiття та за який сплачено страховi внески (нею, роботодавцем).   -7- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
В ст. 1 част. 12 викласти у такій редакції: "12) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню на випадок безробіття та за який роботодавцем сплачено страхові внески."  
Відхилено   12) страховий стаж - перiод (строк), протягом якого особа пiдлягає страхуванню на випадок безробiття та за який сплачено страховi внески (нею, роботодавцем).  
22. Стаття 2. Принципи страхування на випадок безробiття      Стаття 2. Принципи страхування на випадок безробiття  
23. Страхування на випадок безробiття здiйснюється за принципами: державних гарантiй реалiзацiї застрахованими особами своїх прав;      Страхування на випадок безробiття здiйснюється за принципами: надання державних гарантiй реалiзацiї застрахованими особами своїх прав;  
24. обов'язковостi страхування на випадок безробiття всiх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю;      обов'язковостi страхування на випадок безробiття всiх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність  
25. надання права участi у страхуваннi на випадок безробiття особам, якi забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), а також громадянам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi;      такого страхування на випадок безробiття особами, якi забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), а також громадянам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi;  
26. цiльового використання коштiв страхування на випадок безробiття; солiдарностi та субсидування;      цiльового використання коштiв страхування на випадок безробiття; солiдарностi та субсидування;  
27. обов'язковостi фiнансування Фондом загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття витрат, пов'язаних з наданням матерiального забезпечення на випадок безробiття та соцiальних послугу обсягах, передбачених цим Законом;      обов'язковостi фiнансування Фондом загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття витрат, пов'язаних з наданням матерiального забезпечення у випадку безробiття та соцiальних послуг обсягах, передбачених цим Законом;  
28. паритетностi в управлiннi страхуванням на випадок безробiття держави i суб'єктiв страхування;   -8- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий статті 2 викласти у такій редакції: "паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття держави, представників застрахованих осіб та роботодавців".  
Враховано   паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття держави, представників застрахованих осіб та роботодавців;  
29. диференцiацiї розмiрiв виплати допомоги по безробiттю залежно вiд страхового стажу та тривалостi безробiття;      диференцiацiї розмiрiв виплати допомоги по безробiттю залежно вiд страхового стажу та тривалостi безробiття;  
30. надання на рiвнi не нижче за прожитковий мiнiмум, встановлений законом, допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї;   -9- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Щоб рівень оплати праці працюючих осіб не був нижчим від сум одержуваної допомоги безробітними доповнити абзац 9 ст.2 словами: "якщо він не перевищує розмір мінімальної заробітної плати"  
Відхилено   надання на рiвнi не нижче за прожитковий мiнiмум, встановлений законом, допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї;  
31. законодавчого визначення умов i порядку здiйснення страхування на випадок безробiття.      законодавчого визначення умов i порядку здiйснення страхування на випадок безробiття.  
32. Стаття 3. Законодавство про страхування на випадок безробiття      Стаття 3. Законодавство про страхування на випадок безробiття  
33. 1. Законодавство про страхування на випадок безробiття складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, цього Закону, Закону України "Про зайнятiсть населення" та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi страхування на випадок безробiття.   -10- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Пропоную вилучити з частини першої статті 3 слова "Закону України "Про зайнятість населення". Закон України "Про зайнятість населення" спрямований на специфічні завдання: формування і реалізацію державної політики зайнятості, регулювання ринку праці, організацію працевлаштування та професійного перенавчання незайнятих тощо.  
Відхилено   1. Законодавство про страхування на випадок безробiття складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, цього Закону, Закону України "Про зайнятiсть населення" та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi страхування на випадок безробiття, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.3 частину 1 наприкінці доповнити текстом ", а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
34. 2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством України про страхування на випадок безробiття, застосовуються норми мiжнародного договору.   -12- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.3, частина 2 слово "законодавством" замінити словами "нормативно-правовими актами". Запропонована редакція звужує права громадян.  
Відхилено   2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством України про страхування на випадок безробiття, застосовуються норми мiжнародного договору. 3. Нормативні та нормативно-правові акти щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття розробляються, ухвалюються, реєструються і застосовуються відповідно до законодавства України. 4. З питань, що регулюються цим Законом, органи державної влади, місцевого самоврядування, посадові особи цих органів діють виключно на підставах, в межах та у спосіб, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
    -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Губський Б.В. (реєстр. картка № 443)
Статтю 3 доповнити такими частинами: "3. Нормативно-правові акти щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття розробляються, ухвалюються, реєструються і застосовуються відповідно до чинного законодавства. В частинні 2 статті 94 після слова "погоджуються з" доповнити словами "комітетом кредиторів". Вилучити перше речення. 4. З питань, що регулюються цим Законом, органи державної влади, місцевого самоврядування, посадові особи цих органів діють виключно на підставах, в межах та у спосіб, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 5. Рішення органів державної влади, місцевого самоврядування, інших суб'єктів цього Закону, прийняті у відповідності до чинного законодавства, є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб."  
Враховано    
35. Стаття 4. Особи, якi пiдлягають страхуванню на випадок безробiття      Стаття 4. Особи, якi пiдлягають страхуванню на випадок безробiття  
36. 1. Страхуванню на випадок безробiття пiдлягають особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, якi проходять альтернативну (невiйськову) службу, а також тих, якi працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю:   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.4, частина 1. Буквені позначення пунктів "а), б)" замінити числовими "1), 2)". Аналогічну заміну зробити у всьому тексті Закону.  
Враховано   1. Страхуванню на випадок безробiття пiдлягають особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, якi проходять альтернативну (не військову) службу, а також тих, якi працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на iнших пiдставах, передбачених законодавством про працю.  
37. а) на пiдприємствах, установах та органiзацiях усiх форм власностi;   -15- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 4 пп. 1 та 2 вилучити, тому пункт 1 дає повну характеристику осіб, які підлягають страхуванню.  
Враховано    
38. б) у фiзичних осiб.       
39. 2. Особа набуває статусу застрахованої особи з дня вступу у трудовi вiдносини з роботодавцем, з цього дня починається сплата страхових внескiв. Сплата страхових внескiв припиняється з дня припинення трудових вiдносин з роботодавцем.      2. Особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання трудового договору, з цього дня починається сплата страхових внескiв. Сплата страхових внескiв припиняється з дня розірвання трудового договору.  
40. Роботодавець набуває статусу платника страхових внескiв до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття з дня реєстрацiї вiдповiдно до пункту 1 частини 2 статтi 36 цього Закону.   -16- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 4 частиною третьою такого змісту: "3. Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що включає в себе всі види соціального страхування. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики".  
Враховано   Роботодавець набуває статусу платника страхових внескiв до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття з дня реєстрацiї вiдповiдно до пункту 1 частини 2 статтi 35 цього Закону. 3. Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів соціального страхування. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується Кабінетом Міністрів України.  
41. Стаття 5. Особи, якi не пiдлягають страхуванню на випадок безробiття      Стаття 5. Особи, якi не пiдлягають страхуванню на випадок безробiття  
42. Страхуванню на випадок безробiття не пiдлягають:      Страхуванню на випадок безробiття не пiдлягають:  
43. а) працюючi особи, якi набули право на пенсiю за вiком вiдповiдно до законодавства України;   -17- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 5, пункт "а" викласти в такій редакції: " працюючі особи, які отримують пенсію або мають право на пенсію відповідно до законодавства України". Запропонована редакція звужує права громадян.  
Відхилено   1) працюючі пенсіонери та особи, у яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію;  
    -18- Кабінет Міністрів України
Підпункт "а" статті 5 викласти у такій редакції: "а) працюючі пенсіонери та особи, у яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію".  
Враховано    
44. б) iноземцi та особи без громадянства, якi тимчасово працюють за наймом в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.      2) iноземцi та особи без громадянства, якi тимчасово працюють за наймом в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.  
45. Стаття 6. Право на матерiальне забезпечення на випадок безробiття та соцiальнi послуги      Стаття 6. Право на матерiальне забезпечення на випадок безробiття та соцiальнi послуги  
46. 1. Право на матерiальне забезпечення на випадок безробiття (далi - забезпечення) та соцiальнi послуги мають застрахованi особи.      1. Право на матерiальне забезпечення на випадок безробiття (далi - забезпечення) та соцiальнi послуги мають застрахованi особи.  
47. 2. Право на забезпечення та соцiальнi послуги за цим Законом мають також незастрахованi особи - вiйськовослужбовцi, звiльненi з вiйськової служби у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю, якi проходили вiйськову службу у Збройних Силах України, Нацiональнiй гвардiї України, Службi безпеки України, Прикордонних вiйськах України, вiйськах внутрiшньої та конвойної охорони i Цивiльної оборони, органах внутрiшнiх справ України, iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України (далi - вiйськовослужбовцi), та особи, якi вперше шукають роботу, iншi незастрахованi особи у разi їх реєстрацiї в установленому порядку як безробiтних.   -19- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.6, частина 2. Вилучити текст "Національної гвардії України".  
Враховано   2. Право на забезпечення та соцiальнi послуги за цим Законом мають також незастрахованi особи - вiйськовослужбовцi, звiльненi з вiйськової служби у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю, якi проходили вiйськову службу у Збройних Силах України, Службi безпеки України, Прикордонних вiйськах України, вiйськах внутрiшньої та конвойної охорони i Цивiльної оборони, органах внутрiшнiх справ України, iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України (далi - вiйськовослужбовцi), та особи, якi вперше шукають роботу, iншi незастрахованi особи у разi їх реєстрацiї в установленому порядку як безробiтних.  
48. 3. Громадяни України, якi працюють за межами територiї України та не застрахованi в системi соцiального страхування на випадок безробiття країни, в якiй вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховиковi страхових внескiв, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.      3. Громадяни України, якi працюють за межами територiї України та не застрахованi в системi соцiального страхування на випадок безробiття країни, в якiй вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховиковi страхових внескiв, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.  
49. 4. Особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховиковi страхових внескiв.   -20- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст. 6. Викласти 4 част. у такій редакції: "4. Особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi мають право (на добровільних засадах) на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховиковi страхових внескiв."  
Враховано   4. Особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати страховиковi страхових внескiв.  
50. Стаття 7. Види забезпечення та соцiальнi послуги      Стаття 7. Види забезпечення та соцiальнi послуги  
51. 1. Видами забезпечення за цим Законом є:      1. Видами забезпечення за цим Законом є:  
52. а) допомога по безробiттю, в тому числi одноразова її виплата для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi;      1) допомога по безробiттю, в тому числi одноразова її виплата для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi;  
53. б) допомога по частковому безробiттю;      2) допомога по частковому безробiттю;  
54. в) матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного;      3) матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного;  
55. г) матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi;      4) матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi;  
56. ґ) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;   -21- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Викласти у першій частині пункт ґ) у такій редакції: "ґ) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні (якщо інше не передбачене чинним законодавством, або розмір такої допомоги менше, чим передбачена цим Законом);" в ст.29 цього Закону.  
Враховано   5) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;  
57. 2. Вiдповiдно до Закону України "Про зайнятiсть населення" та цього Закону надаються такi соцiальнi послуги:      2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом України "Про зайнятість населення" є:  
58. а) професiйна пiдготовка або перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї та профорiєнтацiя;      1) професiйна пiдготовка або перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї та профорiєнтацiя;  
59. б) пошук пiдходящої роботи i сприяння у працевлаштуваннi, у тому числi шляхом надання роботодавцю дотацiї на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних та фiнансування органiзацiї оплачуваних громадських робiт для безробiтних;      2) пошук пiдходящої роботи i сприяння у працевлаштуваннi, у тому числi шляхом надання роботодавцю дотацiї на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних та фiнансування органiзацiї оплачуваних громадських робiт для безробiтних;  
60. в) iнформацiйнi та консультацiйнi послуги, пов'язанi з працевлаштуванням.   -22- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Доповнити другу частину новим пунктом у такій редакції: "ґ) організація поховання поодиноких безробітних". Поховання одинаків врегульовано законодавством.  
Відхилено   3) iнформацiйнi та консультацiйнi послуги, пов'язанi з працевлаштуванням.  
61. Роздiл II. Управлiння страхуванням на випадок безробiття      Роздiл II. Управлiння страхуванням на випадок безробiття  
62. Стаття 8. Страховий фонд      Стаття 8. Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття  
63. 1. Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття (далi - Фонд) утворюється для управлiння страхуванням на випадок безробiття, провадження збору i акумуляцiї страхових внескiв, контролю за використанням коштiв, виплати забезпечення та надання соцiальних послуг, iнших функцiй згiдно iз цим Законом i статутом Фонду.   -23- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина перша статті 8. Частиною першою статті 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлено, що страхові фонди є органами, які забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Пропоную виключити з тексту слова "та надання соціальних послуг". Редакція проекту відповідає ст. 6 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
Відхилено   Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття (далi - Фонд) утворюється для управлiння страхуванням на випадок безробiття, провадження збору i акумуляцiї страхових внескiв, контролю за використанням коштiв, виплати забезпечення та надання соцiальних послуг, iнших функцiй згiдно iз цим Законом i статутом Фонду.  
64. Фонд є некомерцiйною самоврядною органiзацiєю, що пiдзвiтна державi. Держава є гарантом матерiального забезпечення на випадок безробiття та надання соцiальних послуг, що здiйснюються Фондом, стабiльної дiяльностi Фонду.   -24- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.8, част. 2 і 3 замінити текстом: "Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що підзвітна державі, але не відповідає за її фінансовими зобов'язаннями. Держава є гарантом матеріального забезпечення Фонду та надання ним відповідних соціальних послуг. Фонд не може провадити будь-яку діяльність, крім зазначеної в частині першій цієї статті, і використовувати свої кошти на будь-які інші цілі."  
Враховано частково   Фонд є некомерційною самоврядною організацією., Держава є гарантом матеріального забезпечення Фонду та надання ним відповідних соціальних послуг. Дiяльнiсть Фонду регулюється Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, Законом України "Про зайнятiсть населення", цим Законом та статутом Фонду, який затверджується правлiнням Фонду. Фонд не може провадити будь-яку діяльність, крім передбаченої цим Законом та статутом Фонду.  
    -25- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.8 В першій частині третій абзац викласти у такій редакції: "Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що підзвітна Кабінету Міністрів України. Держава є гарантом матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що здійснюються Фондом, стабільної діяльності Фонду".  
Відхилено    
65. Фонд є цiльовим централiзованим страховим фондом, не може займатись iншою дiяльнiстю, крiм тiєї, для якої його створено, та використовувати свої кошти на цiлi, не пов'язанi з цiєю дiяльнiстю.       
66. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.      Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.  
67. Дiяльнiсть Фонду регулюється Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, Законом України "Про зайнятiсть населення", цим Законом та статутом Фонду, який затверджується правлiнням Фонду.   -26- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В ч.5 п.1 ст.8 замість слів "правлінням Фонду" записати "Кабінетом Міністрів України". Редакція проекту відповідає ст.14 основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
Відхилено    
    -27- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Статут Фонду повинен затверджуватися Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
    -28- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
(витяг із стенограми) Статут фонду необхідно затверджувати Кабінету Міністрів, а не правлінню фонду.  
Відхилено    
    -29- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.8, частина 1, пункт п'ять, останню частину викласти в редакції: "... та статутом Фонду, який приймається правлінням Фонду, а затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
68. 2. Усi застрахованi особи є членами Фонду.      Усi застрахованi особи є членами Фонду.  
69. Стаття 9. Статут Фонду      Стаття 9. Статут Фонду  
70. У статутi Фонду повинно бути зазначено:      У статутi Фонду повинно бути зазначено:  
71. 1) найменування та мiсцезнаходження Фонду;      1) найменування та мiсцезнаходження Фонду;  
72. 2) дiяльнiсть Фонду;   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.9, пункт 2) Текст "діяльність" замінити текстом "напрями діяльності".  
Враховано   2) напрями діяльності Фонду;  
73. 3) права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Фонду;      3) права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Фонду;  
74. 4) органи управлiння Фондом, їх права, обов'язки i вiдповiдальнiсть;      4) органи управлiння Фондом, їх права, обов'язки i вiдповiдальнiсть;  
75. 5) порядок прийняття рiшень правлiнням Фонду; перелiк питань, рiшення з яких приймаються правлiнням Фонду двома третинами вiд загальної кiлькостi голосiв та обов'язковою бiльшiстю голосiв вiд кожної сторони;      5) порядок прийняття рiшень правлiнням Фонду; перелiк питань, рiшення з яких приймаються правлiнням Фонду двома третинами вiд загальної кiлькостi голосiв та обов'язковою бiльшiстю голосiв вiд кожної сторони;  
76. 6) порядок обрання, повноваження i вiдповiдальнiсть голови правлiння Фонду та його заступникiв, пiдстави та порядок позбавлення їх повноважень;      6) порядок обрання, повноваження i вiдповiдальнiсть голови правлiння Фонду та його заступникiв, пiдстави та порядок позбавлення їх повноважень;  
77. 7) права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв правлiння Фонду, порядок їх обрання (делегування), пiдстави i порядок позбавлення їх повноважень та вiдкликання;      7) права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв правлiння Фонду, порядок їх призначення або обрання (делегування), пiдстави i порядок позбавлення їх повноважень та вiдкликання, в тому числі за рішенням органу державного нагляду;  
78. 8) функцiї виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв;      8) функцiї виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв;  
79. 9) порядок здiйснення правлiнням Фонду контролю за дiяльнiстю виконавчої дирекцiї Фонду;      9) порядок здiйснення правлiнням Фонду контролю за дiяльнiстю виконавчої дирекцiї Фонду;  
80. 10) напрями використання коштiв Фонду;   -31- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пункти 10 та 11 статті 9. Ці норми повинні регламентуватися безпосередньо законом, а не Статутом.  
Відхилено   10) джерела формування і напрями використання коштiв Фонду;  
81. 11) порядок створення резерву Фонду;   -32- Кабінет Міністрів України
Пункт 11 статті 9 викласти у такій редакції: "11) порядок формування та використання резерву коштів Фонду".  
Враховано   11) порядок формування та використання резерву коштів Фонду;  
82. 12) порядок фiнансування витрат, пов'язаних з виконанням функцiй виконавчої дирекцiї Фонду, управлiнням Фондом, розвитком матерiальної та iнформацiйної бази;      12) порядок фiнансування витрат, пов'язаних з виконанням функцiй виконавчої дирекцiї Фонду, управлiнням Фондом, розвитком матерiальної та iнформацiйної бази;  
83. 1З) порядок внесення змiн i доповнень до статуту Фонду;      1З) порядок внесення змiн i доповнень до статуту Фонду;  
84. 14) iншi положення, якi не суперечать законодавству України.   -33- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.9, пункт 14) Текст "не суперечать законодавству" замінити текстом "передбачені чинним законодавством". Запропонована редакція звужує права громадян.  
Відхилено   14) iншi положення, якi стосуються діяльності Фонду.  
85. Стаття 10. Управлiння Фондом      Стаття 10. Управлiння Фондом  
86. 1. Управлiння Фондом здiйснюється на паритетнiй основi державою, суб'єктами страхування на випадок безробiття, якi формують Фонд.   -34- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частину першу статті 10 викласти у наступній редакції: "Управління Фондом здійснюється представниками держави, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, об'єднань роботодавців на паритетних засадах".  
Враховано в ст.1  1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.  
    -35- Кабінет Міністрів України
У статті 10: частини першу, другу і четверту викласти у такій редакції: "1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 2. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду. До складу правління Фонду входять представники центральних органів виконавчої влади, застрахованих осіб та роботодавців по 15 чоловік від кожної сторони, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Представники центральних органів виконавчої влади призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються) об'єднаннями профспілок та роботодавців. Порядок обрання (делегування) цих представників визначається сторонами самостійно; 4. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується у день першого засідання нового складу правління Фонду. Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова правління Фонду має двох заступників, які разом з головою представляють сторони".  
Враховано    
    -36- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
(витяг із стенограми) В проекті Закону України робиться спроба зробити фонд соціального страхування окремою фінансовою організацією, но в результаті виходить гібридне створення, яке по своїй суті навряд чи зможе виконувати функції страхового фонду. Як варіант можна запропонувати до управління фондом страхові структури, які вже на сьогоднішній день мають місце.  
Відхилено    
    -37- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.10 Викласти у такій редакції: "1. Управлiння Фондом здiйснюється на паритетнiй основi державою, суб'єктами страхування на випадок безробiття, якi формують Фонд. Органами управління Фондом є правління Фонду, виконавча дирекція Фонду. Фонд є юридичною особою, яка має печатку, а також власну символіку, що встановлюється статутом Фонду. 2. Правління Фонду обирається з рівної кількості представників від держави, роботодавців, інтереси яких представляють не менш, як по одному представнику від кожного їх об'єднань, з всеукраїнським статусом та застрахованих осіб - суб'єктів страхування, інтереси яких представляють не менш, як по одному представнику від профспілок, а також об'єднань застрахованих осіб, не членів профспілок, з всеукраїнським статусом, і діє на громадських засадах. Кількісний склад правління і порядок його обрання визначається статутом Фонду. Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління з дорадчим голосом. Порядок обрання (делегування) цих представників визначається сторонами самостійно. 3. Не може представляти сторону особа у разi вiдсутностi у неї громадянства України, наявностi судимостi за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята в установленому законом порядку, а також у разi звiльнення її з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3,4,7,8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України. 4. Строк повноважень членiв правлiння Фонду становить три роки i закiнчується в день першого засiдання нового складу правлiння Фонду. Правлiння Фонду очолює голова, який обирається з членiв правлiння Фонду строком на один рiк почергово вiд представникiв кожної сторони. Голова правлiння Фонду має двох заступникiв, якi разом з головою представляють сторони. 5. Правлiння. Фонду проводить свої засiдання вiдповiдно до затвердженого плану, але не рiдше нiж один раз на квартал. Засiдання правлiння Фонду є правомочним, якщо на ньому присутнi вiд кожної сторони не менше нiж двi третини її представникiв. Рiшення правлiння Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть загальної чисельностi членiв правлiння.  
Відхилено    
87. 2. Управлiння Фондом здiйснюють правлiння Фонду та виконавча дирекцiя Фонду. До складу правлiння Фонду входять представники органiв виконавчої влади, суб'єктiв страхування, що формують Фонд, по 11 чоловiк вiд кожної сторони, якi виконують свої обов'язки на громадських засадах. Порядок обрання (делегування) цих представникiв визначається сторонами самостiйно.      2. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча дирекція Фонду. До складу правління Фонду входять представники держави, застрахованих осіб та роботодавців по 15 чоловік від кожної сторони, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Представниками держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб та роботодавців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців. Порядок делегування цих представників визначається сторонами самостійно.  
88. 3. Не може представляти сторону особа у разi вiдсутностi у неї громадянства України, наявностi судимостi за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята в установленому законом порядку, а також у разi звiльнення її з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3,4,7,8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.10, част.3. Текст "у разi вiдсутностi у неї громадянства України, наявностi судимостi" замінити текстом ", яка не є громадянином України, має судимість"  
Враховано   3. Не може представляти сторону особа, яка не є громадянином України, або має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята в установленому законом порядку, а також у разi звiльнення її з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3,4,7,8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України.  
89. 4. Строк повноважень членiв правлiння Фонду становить три роки i закiнчується в день першого засiдання нового складу правлiння Фонду.   -39- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
(витяг із стенограми) В попередньому Законі про страхування, який ми розглядали, управлінські органи обираються на 6 років, то в цьому Законі чомусь передбачено тільки на 3 роки.  
Враховано   4. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується у день першого засідання нового складу правління Фонду.  
90. Правлiння Фонду очолює голова, який обирається з членiв правлiння Фонду строком на один рiк почергово вiд представникiв кожної сторони. Голова правлiння Фонду має двох заступникiв, якi разом з головою представляють сторони.      Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова правління Фонду має двох заступників, які разом з головою представляють сторони.  
91. 5. Правлiння. Фонду проводить свої засiдання вiдповiдно до затвердженого плану, але не рiдше нiж один раз на квартал.      5. Правлiння. Фонду проводить свої засiдання вiдповiдно до затвердженого плану, але не рiдше нiж один раз на квартал.  
92. Засiдання правлiння Фонду є правомочним, якщо на ньому присутнi вiд кожної сторони не менше нiж двi третини її представникiв.      Засiдання правлiння Фонду є правомочним, якщо на ньому присутнi вiд кожної сторони не менше нiж двi третини її представникiв.  
93. Рiшення правлiння Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть загальної чисельностi членiв правлiння.      Рiшення правлiння Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть загальної чисельностi членiв правлiння.  
94. Стаття 11. Повноваження правлiння Фонду      Стаття 11. Повноваження правлiння Фонду  
95. 1. Правлiння Фонду:      1. Правлiння Фонду:  
96. 1) спрямовує та контролює дiяльнiсть виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв;   -40- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 11, пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "визначає перспективні та поточні завдання Фонду"  
Враховано   1) спрямовує та контролює дiяльнiсть виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв, визначає перспективні та поточні завдання Фонду;  
97. 2) затверджує документи, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Фонду, в тому числi виконавчої дирекцiї Фонду;      2) затверджує документи, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Фонду, в тому числi виконавчої дирекцiї Фонду;  
98. 3) обирає голову правлiння Фонду та затверджує його заступникiв;      3) обирає голову правлiння Фонду та його заступникiв;  
99. 4) розглядає кандидатури на посади керiвника виконавчої дирекцiї Фонду та його заступникiв та дає згоду на їх призначення в установленому порядку;   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.11, част.1, пункт 4). Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   4) розглядає кандидатури на посади керiвника виконавчої дирекцiї Фонду та його заступникiв та дає згоду на їх призначення в установленому порядку;  
100. 5) дає згоду на звiльнення в установленому порядку керiвника виконавчої дирекцiї Фонду та його заступникiв, у разi виявлення порушень стосовно дiяльностi виконавчої дирекцiї iнiцiює їх звiльнення з представленням обгрунтованого подання;   -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.11, част.1, пункт 5). Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   5) дає згоду на звiльнення в установленому порядку керiвника виконавчої дирекцiї Фонду та його заступникiв, у разі порушення ними законодавства чи статуту вносить обов'язкове для врахування обгрунтоване подання про звільнення ;  
    -43- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст.11, част.1, пункт 5). Замість слова "ініціює" викласти "вносить обов'язкове для врахування подання про звільнення", далі за текстом.  
Враховано    
101. 6) затверджує проект рiчного бюджету Фонду i внесення змiн до нього та звiт про його виконання i подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України;   -44- Кабінет Міністрів України
У статті 11: пункти 6 і 9 частини першої викласти у такій редакції: "6) затверджує річний бюджет Фонду після встановлення Верховною Радою України розміру страхових внесків та звіт про його виконання"; 9) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміру страхових внесків для подання в установленому порядку Верховній Раді України на затвердження".  
Враховано   6) затверджує бюджет Фонду на поточний рік після встановлення Верховною Радою України розміру страхових внесків та звіт про його виконання;  
102. 7) затверджує порядок використання коштiв з окремих видаткiв бюджету Фонду;      7) затверджує порядок використання коштiв з окремих видаткiв бюджету Фонду;  
103. 8) вирiшує питання в установленому законодавством України порядку щодо створення резерву коштiв Фонду;   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.11, част.1, пункт 8). Вилучити текст "в установленому законодавством України порядку"  
Враховано   8) вирiшує поточні питання щодо формування та використання резерву коштiв Фонду;  
104. 9) подає в установленому порядку пропозицiї щодо визначення розмiрiв страхових внескiв;   -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.11, част.1, пункт 9). Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   9) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміру страхових внесків для подання в установленому порядку Верховній Раді України на затвердження;  
105. 10) вирiшує iншi питання дiяльностi Фонду вiдповiдно до його статуту.      10) вирiшує iншi питання дiяльностi Фонду вiдповiдно до його статуту.  
106. 2. Документи нормативного характеру, якi стосуються прав i обов'язкiв громадян, пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому для реєстрацiї нормативних актiв органiв виконавчої влади.   -47- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст. 11 част. 2. Замість слова "громадян" викласти "страхувальників та застрахованих осіб", далі за текстом.  
Враховано   2. Документи нормативного характеру, якi стосуються прав i обов'язкiв страхувальників та застрахованих осіб, пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому для реєстрацiї нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади.  
107. Стаття 12. Виконавча дирекцiя Фонду      Стаття 12. Виконавча дирекцiя Фонду  
108. 1. Виконавча дирекцiя Фонду є виконавчим органом правлiння Фонду, який забезпечує виконання рiшень правлiння. Функцiї виконавчої дирекцiї Фонду покладаються на органи державної служби зайнятостi. Директор Державного центру зайнятостi центрального органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за посадою виконує функцiї керiвника виконавчої дирекцiї Фонду.   -48- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст. 12., част. 1. Друге речення викласти в наступній редакції: "Функції виконавчої дирекції Фонду покладаються на Державний центр зайнятості". В запропонованій розробниками редакції відповідальність і повноваження виконавчого органу страхового фонду покладається на кілька сотень юридичних осіб, якими є органи державної служби зайнятості в областях, районах, містах. Це негативно вплине на ефективність роботи Фонду та виконання рішень його Правління. Внесена пропозиція логічно узгоджується з нормою частини 3 статті 12, де територіальні центри зайнятості, які адміністративно підпорядковані Державному центру зайнятості, визначені як робочі органи виконавчої дирекції Фонду.  
Відхилено   Виконавча дирекцiя Фонду є виконавчим органом правлiння Фонду, який забезпечує виконання рiшень правлiння. Функцiї виконавчої дирекцiї Фонду покладаються на органи державної служби зайнятостi. Директор Державного центру зайнятостi центрального органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики та його заступники є відповідно керівником та заступниками виконавчої дирекції Фонду.  
    -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.12, част.1. Вилучити текст "за посадою"  
Враховано    
    -50- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Ст. 12, част. 1. Останнє речення викласти у такій редакції: "Директор Державного центру зайнятостi центрального органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики та його заступники є відповідно керівником та заступниками виконавчої дирекції Фонду.".  
Враховано    
109. Керiвник виконавчої дирекцiї Фонду входить до складу правлiння Фонду з правом дорадчого голосу.      Керiвник виконавчої дирекцiї Фонду входить до складу правлiння Фонду з правом дорадчого голосу.  
110. Виконавча дирекцiя Фонду органiзовує та забезпечує дотримання законодавства України про страхування на випадок безробiття та рiшень правлiння Фонду, дiє вiд iменi Фонду та пiдзвiтна йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду.   -51- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.12 Викласти у такій редакції: "1.Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність від імені Фонду в межах та порядку, визначеному статутом Фонду і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням. 2.Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи: 1)веде реєстр платників страхових внесків; 2)провадить збір страхових внесків; 3) здійснює оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету; 4) виплачує забезпечення та надає соціальні послуги, передбачені цим Законом у всіх регіонах України пропорційно сумарному надходженню коштів до Фонду, одночасно не допускається диференціація виплат у залежності від надходжень у конкретному регіоні; 5) контролює правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрати за страхуванням на випадок безробіття; 6) представляє інтереси Фонду в судових та інших органах; 7)представляє Фонд у взаємовідносинах з державними, громадськими та іншими організаціями України з питань соціального захисту громадян, а також органами соціального страхування на випадок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини; 8) готує та подає на розгляд правління Фонду: пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік; проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду; пропозиції щодо розміру резерву коштів Фонду; звіт про виконання покладених на нього функцій. 3. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є відділення виконавчої дирекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, які вирішують покладені на них завдання у тісній взаємодії з організаціями роботодавців, профспілковими органами, об'єднаннями застрахованих осіб та місцевими органами виконавчої влади. Відділення виконавчої дирекції не мають права юридичної особи."  
Враховано частково   Виконавча дирекцiя Фонду органiзовує виконання рiшень правлiння Фонду та забезпечує дотримання законодавства України про страхування на випадок безробiття, дiє вiд iменi Фонду та пiдзвiтна йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду.  
111. 2. Виконавча дирекцiя Фонду та її робочi органи:      2.Функцiї робочих органів виконавчої дирекцiї Фонду покладаються на центр зайнятостi Автономної Республiки Крим, обласнi, Київський i Севастопольський мiськi, районнi, мiськрайоннi, мiськi та районнi у мiстах центри зайнятостi.  
112. 1) веде реєстр платникiв страхових внескiв;       
113. 2) провадить збiр страхових внескiв;       
114. 3) здiйснює оперативне розпорядження фiнансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету;       
115. 4) виплачує забезпечення та надає соцiальнi послуги, передбаченi цим Законом;   -52- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина друга статті 12. Частиною першою статті 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлено, що страхові фонди є органами, які забезпечують фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Пропоную виключити з тексту слова "та надає соціальні послуги".  
Відхилено    
116. 5) контролює правильнiсть нарахування, своєчаснiсть сплати страхових внескiв, а також витрати за страхуванням на випадок безробiття;       
117. 6) представляє iнтереси Фонду в судових та iнших органах;       
118. 7) представляє Фонд у взаємовiдносинах з державними, громадськими та iншими органiзацiями України з питань соцiального захисту громадян, а також органами соцiального страхування на випадок безробiття зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, дiяльнiсть яких пов'язана iз захистом соцiальних прав людини;   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.12, част.2, пункт 7). Після слів "у взаємовідносинах з" текст "державними" замінити текстом "органами державної влади та місцевого самоврядування"  
Враховано    
119. 8) готує та подає на розгляд правлiння Фонду:   -54- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 12, пункт 8 доповнити абзацом такого змісту: "пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття"  
Враховано    
120. пропозицiї щодо розмiру страхових внескiв на наступний рiк;       
121. проект бюджету та звiт про виконання бюджету Фонду;       
122. пропозицiї щодо розмiру резерву коштiв Фонду;       
123. звiт про виконання покладених на нього функцiй.       
124. 3.Функцiї робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду покладаються на центр зайнятостi Автономної Республiки Крим, обласнi, Київський i Севастопольський мiськi, районнi, мiськрайоннi, мiськi та районнi у мiстах центри зайнятостi.   -55- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Ст.12, пункт 2 і 3. Пропоную пункт 3 зробити пунктом 2, а відповідно пункт 2 пунктом 3.  
Враховано   Виконавча дирекцiя Фонду та її робочi органи: ведуть реєстр платникiв страхових внескiв; провадять збiр страхових внескiв; здiйснюють оперативне розпорядження фiнансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого бюджету; виплачують забезпечення та надають соцiальнi послуги, передбаченi цим Законом; контролюють правильнiсть нарахування, своєчаснiсть сплати страхових внескiв, а також витрати за страхуванням на випадок безробiття; представляють iнтереси Фонду в судових та iнших органах; представляють Фонд у взаємовiдносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соцiального страхування на випадок безробiття зарубiжних країн, мiжнародними органiзацiями, дiяльнiсть яких пов'язана iз захистом соцiальних прав людини; 8)готує та подає на розгляд правлiння Фонду: пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; пропозицiї щодо розмiру страхових внескiв на наступний рiк; проект бюджету та звiт про виконання бюджету Фонду; пропозицiї щодо розмiру резерву коштiв Фонду; звiт про діяльність.  
125. Роздiл III. Нагляд у сферi страхування на випадок безробiття      Роздiл III. Нагляд у сферi страхування на випадок безробiття  
126. Стаття 13. Наглядова рада      Стаття 13. Наглядова рада  
127. 1. Нагляд за дiяльнiстю Фонду здiйснює наглядова рада.      1. Нагляд за дiяльнiстю Фонду здiйснює наглядова рада.  
128. Наглядова рада контролює виконання статутних завдань та цiльове використання коштiв Фондом.      Наглядова рада контролює виконання статутних завдань та цiльове використання коштiв Фондом.  
129. 2. Наглядова рада складається з 15 чоловiк; до неї входять у рiвнiй кiлькостi представники органiв виконавчої влади, застрахованих осiб i роботодавцiв. Делегування цих представникiв здiйснюється у. порядку, визначеному сторонами самостiйно.      Наглядова рада складається з 15 чоловiк; до неї входять у рiвнiй кiлькостi представники держави, застрахованих осiб i роботодавцiв. Представниками держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб та роботодавців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців. Порядок делегування цих представників визначається сторонами самостійно.  
130. До складу наглядової ради не може бути делегована особа за наявностi пiдстав, передбачених частиною 3 статтi 10 цього Закону.      До складу наглядової ради не може бути призначена або делегована особа за наявностi пiдстав, передбачених частиною третьою статтi 10 цього Закону.  
131. Наглядова рада дiє на громадських засадах, до її складу не можуть входити члени правлiння Фонду та працiвники виконавчих та робочих органiв Фонду. Строк повноважень членiв наглядової ради становить три роки.   -56- Кабінет Міністрів України
Абзаци третій і четвертий частини другої статті 13 викласти у такій редакції: "Наглядова рада діє на громадських засадах, до її складу не можуть входити члени правління Фонду та працівники виконавчих органів Фонду. Строк повноважень членів наглядової ради становить шість років. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу членів наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду".  
Враховано   Наглядова рада діє на громадських засадах, до її складу не можуть входити члени правління Фонду та працівники виконавчої дирекції Фонду. Строк повноважень членів наглядової ради становить шість років.  
132. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на один рiк iз складу членiв наглядової ради почергово вiд представникiв кожної сторони i не може представляти ту сторону, вiд якої обрано голову правлiння Фонду.      Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу членів наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду.  
133. 3. Наглядова рада:      3. Наглядова рада:  
134. 1) обирає голову наглядової ради та затверджує двох його заступникiв, якi разом з головою представляють сторони;      1) обирає голову наглядової ради та затверджує двох його заступникiв, якi разом з головою представляють сторони; 2)затверджує регламент роботи наглядової ради;  
135. 2) заслуховує звiти правлiння Фонду та виконавчої дирекцiї Фонду з питань виконання статутних завдань Фонду та цiльового використання коштiв Фонду;      3) заслуховує звiти правлiння Фонду та виконавчої дирекцiї Фонду з питань виконання статутних завдань Фонду та цiльового використання коштiв Фонду;  
136. 3) у разi потреби вимагає вiд правлiння Фонду проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Фонду;   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.13, част. пункт 3). Вилучити текст "у разі потреби"  
Відхилено   4) у разi потреби вимагає вiд правлiння Фонду проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Фонду;  
137. 4) ставить питання про вiдповiдальнiсть посадових осiб виконавчих органiв Фонду за виявленi порушення;      5) ставить питання про вiдповiдальнiсть посадових осiб виконавчих органiв Фонду за виявленi порушення;  
138. 5) одержує необхiдну iнформацiю про роботу органiв Фонду.      6) одержує необхiдну iнформацiю про роботу органiв Фонду.  
139. 4. Порядок роботи наглядової ради визначається регламентом, який, як правило, затверджується на її першому засiданнi.   -58- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.13, част.4, абзац 1. Вилучити текст "як правило,". Додати речення: "Зміни та доповнення до регламенту можуть вноситись на будь-якому засіданні наглядової ради".  
Враховано частково    
140. Наглядова рада проводить свої засiдання вiдповiдно до плану, але не рiдше нiж один раз на квартал. У разi потреби позачерговi засiдання скликаються головою наглядової ради, а також на вимогу однiєї третини її членiв.   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.13, част.4, абзац 2. У другому реченні вилучити текст "у разі потреби", а після слів "головою наглядової ради" додати слова "за власною ініціативою"  
Враховано частково   Наглядова рада проводить свої засiдання вiдповiдно до плану, але не рiдше нiж один раз на квартал. Позачерговi засiдання скликаються головою наглядової ради, а також на вимогу однiєї третини її членiв.  
141. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше нiж двi третини її складу. Рiшення приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх членiв.   -60- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Стаття 13, пункт 4. Третій абзац після слів "Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів" доповнити новим реченням такого змісту: "У разі рівності голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним"  
Враховано   Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу та не менше половини від кожної сторони. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів. У разі рівності голосів голос голови ради є вирішальним.  
    -61- Кабінет Міністрів України
У статті 13 абзац третій частини четвертої викласти у такій редакції: "Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її представників. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів."  
Враховано    
142. 5. У засiданнi наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь голова правлiння Фонду, директор Державного центру зайнятостi центрального органу виконавчої влади у сферi працi, та соцiальної, полiтики або їх заступники.      5. У засiданнi наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь голова правлiння Фонду, керівник виконавчої дирекції Фонду або їх заступники.  
143. 6. Члени наглядової ради можуть брати участь у засiданнi правлiння Фонду з правом дорадчого голосу.   -62- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 13 частинами сьомою і восьмою такого змісту: "7. Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду. 8. Положення про наглядову раду затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики".  
Враховано   6. Члени наглядової ради можуть брати участь у засiданнi правлiння Фонду з правом дорадчого голосу. 7. Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду. 8. Положення про наглядову раду затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за поданням Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення.  
144. Стаття 14. Державний нагляд у сферi страхування на випадок безробiття      Стаття 14. Державний нагляд у сферi страхування на випадок безробiття  
145. 1. Державний нагляд у сферi страхування на випадок безробiття - контроль за дотриманням законiв та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi страхування на випадок безробiття, здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики.      Державний нагляд у сферi страхування на випадок безробiття здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням законiв та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi страхування на випадок безробiття.  
146. 2. Страхувальники та страховик зобов'язанi надавати посадовим особам органу державного нагляду документи i довiдки, необхiднi для здiйснення ними функцiй контролю.   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.14, част.2. Вилучити текст "і довідки", а також слово "функцій"  
Враховано   2. Страхувальники та страховик зобов'язанi надавати посадовим особам органу державного нагляду документи, необхiднi для здiйснення ними контролю.  
147. Стаття 15. Засоби нагляду      Стаття 15. Засоби нагляду  
148. 1. Якщо в результатi дiй з боку страхувальника, страховика сталося порушення законодавства, орган державного нагляду .в сферi страхування на випадок безробiття вказує на допущенi порушення, встановлює термiн для їх усунення. У разi коли протягом цього строку страховик або страхувальник не усуне порушення, незаконне рiшення скасовується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики з наступним вiдшкодуванням збиткiв за рахунок страховика або страхувальника, якi допустили порушення. У двотижневий строк вони можуть оскаржити рiшення органу державного нагляду до суду.      1. Якщо в результатi дiй з боку страхувальника, страховика сталося порушення законодавства, орган державного нагляду .в сферi страхування на випадок безробiття вказує на допущенi порушення, встановлює термiн для їх усунення. У разi коли протягом цього строку страховик або страхувальник не усуне порушення, незаконне рiшення скасовується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики з наступним вiдшкодуванням збиткiв за рахунок страховика або страхувальника, якi допустили порушення. У двотижневий строк вони можуть оскаржити рiшення органу державного нагляду до суду.  
149. Орган державного нагляду може вимагати скликання засiдання правлiння Фонду. Якщо ця вимога не виконується, орган державного нагляду може сам скликати та провести засiдання правлiння Фонду.      Орган державного нагляду може вимагати скликання засiдання правлiння Фонду. Якщо ця вимога не виконується, орган державного нагляду може сам скликати та провести засiдання правлiння Фонду.  
150. За невиконання своїх обов'язкiв за рiшенням органу державного нагляду члени правлiння Фонду можуть бути позбавленi своїх повноважень у порядку, передбаченому законодавством України i статутом Фонду.   -64- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст. 15, част. 1. Вилучити абзац 3 Відповідно до ст.9 умови та порядок позбавлення повноважень передбачається у Статуті.  
Враховано    
151. Орган державного нагляду має право розпуску наглядової ради. Формування її нового складу здiйснюється у порядку, передбаченому цим Законом.      Орган державного нагляду має право розпуску наглядової ради у разі допущення порушень, передбачених Положенням про наглядову раду. Формування її нового складу здiйснюється у порядку, передбаченому цим Законом.  
152. 2. З iнiцiативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Фонду.      2. З iнiцiативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Фонду.  
153. Роздiл IV. Кошти страхування на випадок безробiття   -65- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Законопроектом не передбачено, за якими напрямами можуть використовуватися тимчасово вільні кошти Фонду. У зв'язку з можливістю зловживань, це питання повинно регламентуватися безпосередньо законом.  
Враховано   Роздiл IV. Кошти страхування на випадок безробiття  
    -66- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
(витяг із стенограми) Не зазначено в законодавстві на які цілі можуть бути використані тимчасово вільні кошти фонду. Чи можуть вони використовуватися як депозити банку, чи направлятися на придбання цінних паперів, в тому числі державних. Це обов'язково треба врахувати при доробці.  
Враховано    
154. Стаття 16. Джерела коштiв та їх використання      Стаття 16. Джерела коштiв Фонду та їх використання  
155. 1. Джерелами формування коштiв Фонду є:      1. Джерелами формування коштiв Фонду є:  
156. а) страховi внески страхувальникiв - роботодавцiв, застрахованих осiб, що сплачуються на умовах i в порядку, передбаченому цим Законом та iншими актами законодавства;   -67- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
(витяг із стенограми) Важливим питанням є те, хто сплачує внески - робітник чи роботодавець. Зробити процедуру нарахування внесків максимально зрозумілою і прозорою безпосередньо для робітників. Для цього, як і для забезпечення ефективної роботи любої системи соціального страхування, сума страхових внесків і сума виплат повинні бути взаємопов'язані. І для кожної застрахованої особи. Тобто особа, яка буде сплачувати внески повинна чітко знати, що розмір виплат потенційних у нього пропорційно пов'язана з тими внесками, які він робить. В цьому випадку цей внесок не буде розглядатися як додатковий податок, який лягає тягарем на робітника. Робітник повинен примушувати роботодавця робити внески до фонду, оскільки від цього буде залежати наступні розміри його номінальних виплат. На наш погляд проект Закону може бути значно поліпшений, якщо в ньому будуть реалізовані нарахування страхових внесків на особові рахунки застрахованих осіб. Для цього може бути використана вже існуюча система індетифікаційних кодів. Така система може мати значний дефіцит, але цей дефіцит може бути компенсований за рахунок виплат із бюджету, які вже передбачені цим законом.  
Відхилено   1) страховi внески страхувальникiв - роботодавцiв, застрахованих осiб, що сплачуються на умовах i в порядку, передбаченому цим Законом та iншими законодавчими актами;  
    -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.16, част.1, пункт а). Вилучити текст ", що сплачуються на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства"  
Відхилено    
    -69- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Параграф "а" част. 1 ст. 16 викласти у такій редакції: "а) страховi внески страхувальникiв - роботодавцiв, що сплачуються на умовах i в порядку, передбаченому цим Законом та iншими актами законодавства;  
Відхилено    
157. б) асигнування державного бюджету;   -70- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст.. 16, частина 1, пункт б). Викласти у такій редакції: "асигнування Державного бюджету, в тому числі на надання соціальних послуг по пошуку підходящої роботи і сприянню в працевлаштуванні, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, що передбачені пунктами "б" та "в" частини 2 статті 7, виплати військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, що передбачено статтею 32, виплати забезпечення незастрахованим особам, які шукають роботу вперше, що передбачено статтею 33, утримання органів державної служби зайнятості в частині не страхової діяльності, субсидії фонду"  
Відхилено   2) асигнування державного бюджету;  
158. в) кошти служби зайнятостi, отриманi вiд наданих платних послуг пiдприємствам та органiзацiям, i визначена статутом Фонду частина прибутку пiдприємств, установ та органiзацiй, що створюються державною службою зайнятостi;   -71- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.16. У першій частині вилучити пункт в).  
Враховано    
159. г) суми фiнансових санкцiй, застосованих вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про зайнятiсть населення", iнших актiв законодавства до пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб за порушення встановленого порядку сплати страхових внескiв та використання коштiв Фонду, недотримання законодавства про зайнятiсть, а також суми адмiнiстративних стягнень, накладених вiдповiдно до законодавства на посадових осiб та громадян за такi порушення;      3) суми фiнансових санкцiй, застосованих вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про зайнятiсть населення", iнших законів до пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб за порушення встановленого порядку сплати страхових внескiв та використання коштiв Фонду, недотримання законодавства про зайнятiсть населення, а також суми адмiнiстративних штрафів, накладених вiдповiдно до закону на посадових осiб та громадян за такi порушення;  
160. г) благодiйнi внески пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб;      4) благодiйнi внески пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб;  
161. д) iншi надходження вiдповiдно до законодавства України.      5) iншi надходження вiдповiдно до законодавства України.  
162. 2. Кошти Фонду використовуються на:      2. Кошти Фонду використовуються на:  
163. а) виплату забезпечення та надання соцiальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;      1) виплату забезпечення та надання соцiальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;  
164. б) вiдшкодування Пенсiйному фонду України витрат, пов'язаних iз достроковим виходом на пенсiю осiб, зазначених у частинi 2 статтi 20 цього Закону;      2) вiдшкодування Пенсiйному фонду України витрат, пов'язаних iз достроковим виходом на пенсiю осiб, зазначених у частинi другій статтi 20 цього Закону;  
165. в) фiнансування витрат на утримання та забезпечення дiяльностi виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв, управлiнням Фондом, розвитком його матерiальної та iнформацiйної бази;      3) фiнансування витрат на утримання та забезпечення дiяльностi виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв, управлiнням Фондом, розвитком його матерiальної та iнформацiйної бази;  
166. г) створення резерву коштiв Фонду.      4) створення резерву коштiв Фонду.  
167. 3. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробiттю є захищеними. Фiнансування цих видаткiв проводиться у першочерговому порядку.      3. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробiттю є захищеними. Фiнансування цих видаткiв проводиться у першочерговому порядку.  
168. 4. З метою забезпечення фiнансової стабiльностi утворюється резерв коштiв Фонду, який не може перевищувати суму, необхiдну для виплати допомоги по безробiттю у розрахунку на мiсяць.   -72- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст. 16, част. 4. Доповнити абзацом такого змісту: "Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому державою банку".  
Враховано   З метою забезпечення фiнансової стабiльностi Фонду утворюється резерв коштiв Фонду, який не може перевищувати суму, необхiдну для виплати допомоги по безробiттю у розрахунку на мiсяць. Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку в уповноваженому банку України.  
169. Резерв коштiв Фонду використовується за цiльовим призначенням за рiшенням правлiння Фонду.      Резерв коштiв Фонду використовується за цiльовим призначенням за рiшенням правлiння Фонду.  
170. Стаття 17. Розмiр та порядок сплати страхових внескiв      Стаття 17. Розмiр та порядок сплати страхових внескiв  
171. 1. Розмiри страхових внескiв визначаються виходячи з того, що вони повиннi забезпечувати:      1. Розмiри страхових внескiв визначаються виходячи з того, що вони повиннi забезпечувати:  
172. а) виплату застрахованим особам забезпечення та надання соцiальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;      1) виплату застрахованим особам забезпечення та надання соцiальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;  
173. б) створення резерву коштiв Фонду;      2) створення резерву коштiв Фонду;  
174. в) покриття витрат Фонду у зв'язку iз:      3) покриття витрат Фонду у зв'язку iз:  
175. вiдшкодуванням Пенсiйному фонду України витрат, пов'язаних iз достроковим виходом на пенсiю осiб, зазначених у частинi 2 статтi 20 цього Закону;      вiдшкодуванням Пенсiйному фонду України витрат, пов'язаних iз достроковим виходом на пенсiю осiб, зазначених у частинi другій статтi 20 цього Закону;  
176. фiнансуванням витрат на утримання та забезпечення дiяльностi виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв, управлiнням Фондом, розвитком його матерiальної та iнформацiйної бази;      фiнансуванням витрат на утримання та забезпечення дiяльностi виконавчої дирекцiї Фонду та її робочих органiв, управлiнням Фондом, розвитком його матерiальної та iнформацiйної бази;  
177. 2. Розмiр страхових внескiв щорiчно за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України встановлюється Верховною Радою України вiдповiдно для роботодавцiв та застрахованих осiб одночасно iз затвердженням Державного бюджету України.   -73- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Частина 2 статті 17. Це положення потребує більш чіткого врегулювання. Не зовсім зрозуміло, чи це буде окремий закон, чи безпосередньо Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік.  
Відхилено   2. Розмiр страхових внескiв щорiчно за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України встановлюється Верховною Радою України вiдповiдно для роботодавцiв та застрахованих осiб одночасно iз затвердженням Державного бюджету України.  
    -74- Журавський В.С. (в.о. № 68)
(витяг із стенограми) Розмір страхових внесків встановлюється Верховною Радою щорічно за поданням Кабінету Міністрів одночасно із затвердженням Державного бюджету. Складаються передумови для частого перегляду розміру внесків раз на рік. Часта зміна розміру обов'язкових відрахувань має негативний вплив на роботу підприємств, тому доцільно затвердити в законопроекті розмір страхових внесків на існуючому рівні.  
Відхилено    
    -75- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Част. 2 ст. 17 викласти у такій редакції: "2. Розмiр страхових внескiв щорiчно за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України встановлюється Верховною Радою України для роботодавцiв одночасно iз затвердженням Державного бюджету України.  
Відхилено    
    -76- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції: "2. Розмір страхових внесків відповідно для роботодавців і застрахованих осіб та мінімальний розмір допомоги по безробіттю за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється законом одночасно із затвердженням Державного бюджету України на відповідний рік."  
Відхилено    
178. Роботодавцi та застрахованi особи сплачують страховi внески один раз на мiсяць в день одержання роботодавцями в установах банку коштiв на оплату працi.      3. Роботодавцi та застрахованi особи сплачують страховi внески один раз на мiсяць в день одержання роботодавцями в установах банків коштiв на оплату працi.  
179. Страховi внески, сплаченi в iноземнiй валютi, пiдлягають перерахуванню на рахунок Фонду у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день сплати страхових внескiв.   -77- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч.2 п.3 ст.17 вилучити.  
Відхилено   Страховi внески, сплаченi в iноземнiй валютi, пiдлягають перерахуванню на рахунок Фонду у валютi України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день сплати страхових внескiв  
    -78- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст. 17, частина 3, пункт другий зняти взагалі, як такий, що не відповідає положенням Закону України "Про оплату праці".  
Відхилено    
180. У разi нестачi у роботодавцiв коштiв для виплати заробiтної плати (доходу) та сплати страхових внескiв у повному обсязi нарахування їх на заробiтну плату (дохiд) i перерахування страхових внескiв до Фонду провадиться у пропорцiйних сумах.      У разi нестачi у роботодавцiв коштiв для виплати заробiтної плати та сплати страхових внескiв у повному обсязi нарахування їх на заробiтну плату i перерахування страхових внескiв до Фонду провадиться у пропорцiйних сумах.  
181. У разi незабезпечення банкiвськими установами перерахування страхових внескiв до Фонду пiд час видачi коштiв на виплату заробiтної плати (доходу) цi банкiвськi установи сплачують за рахунок власних коштiв до Фонду суму, яка дорiвнює сумi несплачених страхових внескiв.      У разi незабезпечення банкiвськими установами перерахування страхових внескiв до Фонду одночасно з видачею коштiв на виплату заробiтної плати цi банкiвськi установи сплачують за рахунок власних коштiв до Фонду суму несплачених страхових внескiв.  
182. Якщо роботодавцi несвоєчасно чи не в повному обсязi сплачують страховi внески, до них застосовуються санкцiї, передбаченi статтею 38 цього Закону.      Якщо роботодавцi несвоєчасно чи не в повному обсязi сплачують страховi внески, до них застосовуються санкцiї, передбаченi статтею 38 цього Закону.  
183. У разi лiквiдацiї або реорганiзацiї юридичної особи роботодавець зобов'язаний провести повний розрахунок щодо сплати страхових внескiв до Фонду по день лiквiдацiї або реорганiзацiї i звернутися за мiсцем його реєстрацiї як платника страхових внескiв для зняття з облiку.      У разi лiквiдацiї або реорганiзацiї роботодавець зобов'язаний провести повний розрахунок щодо сплати страхових внескiв до Фонду на день лiквiдацiї або реорганiзацiї i звернутися за мiсцем його реєстрацiї як платника страхових внескiв для зняття з облiку.  
184. 4. Особи, зазначенi у частинах 3, 4 статтi 6 цього Закону, сплачують страховi внески в повному розмiрi в строки, в якi здiйснюється сплата податку з фiзичних осiб.      4. Особи, зазначенi у частинах третій та четвертій статтi 6 цього Закону, сплачують страховi внески в строки, які визначаються страховиком.  
185. Стаття 18. Звiльнення вiд сплати страхових внескiв Вiд сплати страхових внескiв звiльняються:      Стаття 18. Звiльнення вiд сплати страхових внескiв Вiд сплати страхових внескiв звiльняються:  
186. а) застрахованi особи, на перiод вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку за медичним висновком;      1) застрахованi особи, на перiод вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирiчного вiку за медичним висновком;  
187. б) застрахованi особи в частинi отриманої допомоги по частковому безробiттю.   -79- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Доповнити ст.18 пунктом "в", в зв'язку з тим, що зазначені особи не підлягають страхуванню на випадок безробіття "в) працюючі особи, які набули право на пенсію за віком відповідно до законодавства України."  
Відхилено   2) застрахованi особи в частинi отриманої допомоги по частковому безробiттю.  
188. Стаття 19. Суми коштiв, що враховуються пiд час обчислення страхових внескiв      Стаття 19. Порядок обчислення розміру страхових внесків  
189. 1. Розмiри страхових внескiв установлюються на календарний рiк:      1. Розмiри страхових внескiв установлюються на календарний рiк:  
190. а) для роботодавця - у вiдсотках сум фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", якi пiдлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;      1) для роботодавця - у вiдсотках до сум фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", якi пiдлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;  
191. б) для застрахованих осiб - у вiдсотках сум оплати працi, якi включають основну i додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, iншi виплати (у тому числi в натуральнiй формi), що вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi" та прийнятих згiдно з ним iнших актiв законодавства, включаються до витрат на оплату працi незалежно вiд джерел фiнансування та порядку оподаткування цих виплат;   -80- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
В статті 19 вилучити параграф "б" в пункт 1.  
Відхилено   2) для найманих працівників - у вiдсотках до сум оплати працi, якi включають основну i додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати (у тому числi в натуральнiй формi), які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;  
    -81- Кабінет Міністрів України
Підпункт "б" частини першої ст.19 викласти у такій редакції: "б) для застрахованих осiб - у вiдсотках сум оплати працi, якi включають основну i додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, iншi виплати (у тому числi в натуральнiй формi), що вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi" та прийнятих згiдно з ним iнших актiв законодавства, включаються до витрат на оплату працi , які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян; винагороди, що виплачуються (у тому числі в натуральній формі) за виконання робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян; будь-якi iншi виплати працiвникам або громадянам, що виконують роботи (надають послуги) за угодами цивiльно-правового характеру або виконують оплачувану роботу на iнших пiдставах - за умови, що такi виплати не належать до виплат, зазначених у абзацах першому i другому цього пiдпункту та пiдлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;" Частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами третьою і четвертою;  
Враховано    
192. винагороди, що виплачуються (у тому числi в натуральнiй формi) за виконання робiт (надання послуг) за договорами цивiльно-правового характеру - незалежно вiд джерел фiнансування та порядку оподаткування цих виплат;       
193. будь-якi iншi виплати працiвникам або громадянам, що виконують роботи (надають послуги) за угодами цивiльно-правового характеру або виконують оплачувану роботу на iнших пiдставах - за умови, що такi виплати не належать до виплат, зазначених у абзацах першому i другому цього пiдпункту та пiдлягають оподаткуванню податком на доходи фiзичних осiб;       
194. в) для осiб, зазначених у частинах 3, 4 статтi 6 цього Закону, - у вiдсотках сум оподатковуваного доходу (прибутку).      3) для осiб, зазначених у частинах третій та четвертій статтi 6 цього Закону, - у вiдсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку); винагороди, що виплачуються (у тому числі в натуральній формі) за виконання робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.  
195. 2. Якщо страхувальник отримує (виплачує застрахованiй особi) одночасно кiлька видiв виплат, зазначених у цiй статтi, страховi внески нараховуються на суми усiх цих виплат.       
196. 3. Перелiк видiв оплати працi та iнших виплат, на якi не нараховуються страховi внески та якi не враховуються пiд час обчислення середньої заробiтної плати (доходу), затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -82- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В п.3 ст.19 замість слів "затверджується Кабінетом Міністрів України" записати "визначається законами України".  
Враховано    
    -83- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
В статті 19 вилучити пункт 3. В разі збереження пункту 3 необхідне його тлумачення та введення норм прямої дії.  
Враховано    
197. 4. Страховi внески нараховуються на зазначенi у цiй статтi фактичнi виплати (доходи), що не перевищують максимальної величини фактичних витрат суб'єктiв господарювання на оплату працi працiвникiв i заробiтку (доходу) фiзичних осiб, з якої справляються внески (збори) до Фонду, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -84- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
В статті 19 вилучити пункт 4. В разі збереження пункту 4 необхідне його тлумачення та введення норм прямої дії.  
Відхилено   2. Страховi внески нараховуються на зазначенi у цiй статтi фактичнi виплати (доходи), що не перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату працi найманих працiвникiв i доходу фiзичних осiб, з якої справляються внески (збори) до Фонду, визначеної Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
198. 5. Роботодавцi - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi вiдносять страховi внески на валовi витрати.   -85- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Ст. 19, част. 5. Доповнити абзац 1 після слів "валові витрати" наступними словами "суми страхових внесків виключаються з доходів працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян". Таким чином роботодавці та працівники, як страхувальники, будуть поставлені у рівні умови.  
Враховано   3. Роботодавцi - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi вiдносять страховi внески на валовi витрати, суми страхових внесків виключаються з доходів працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.  
199. Роботодавцi, дiяльнiсть яких фiнансується за рахунок державного та/або мiсцевих бюджетiв, сплачують страховi внески з коштiв, передбачених на цi цiлi.      Роботодавцi, дiяльнiсть яких фiнансується за рахунок державного та/або мiсцевих бюджетiв, сплачують страховi внески з коштiв, передбачених на цi цiлi.  
200. Стаття 20. Вiдносини з iншими цiльовими страховими фондами      Стаття 20. Вiдносини з iншими цiльовими страховими фондами  
201. 1. Фонд у своїй дiяльностi спiвпрацює з iншими страховими фондами, що здiйснюють загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, у виконаннi функцiй збору страхових внескiв i контролю за їх сплатою, формування та ведення iнформацiйної системи платникiв страхових внескiв, у проведеннi заходiв, пов'язаних з виплатою забезпечення та наданням соцiальних послуг, i має право у кожному конкретному випадку приймати спiльнi рiшення щодо фiнансування цих заходiв.   -86- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
В част. 1 ст. 20 вилучити слова: "i має право у кожному конкретному випадку приймати спiльнi рiшення щодо фiнансування цих заходiв." В разі збереження цієї норми необхідне її тлумачення.  
Відхилено   1. Фонд у своїй дiяльностi спiвпрацює з iншими страховими фондами, що здiйснюють загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, у виконаннi функцiй збору страхових внескiв i контролю за їх сплатою, формування та ведення iнформацiйної системи платникiв страхових внескiв, у проведеннi заходiв, пов'язаних з виплатою забезпечення та наданням соцiальних послуг, i має право у кожному конкретному випадку приймати спiльнi рiшення щодо фiнансування цих заходiв.  
202. 2. Виплата пенсiй особам, якi достроково вийшли на пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про зайнятiсть населення", у перiод до досягнення ними пенсiйного вiку здiйснюється в установленому законодавством України порядку Пенсiйним фондом України за рахунок коштiв, що вiдшкодовуються Фондом.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.20, част.2. Вилучити текст "в установленому законодавством України порядку"  
Відхилено   2. Виплата пенсiй особам, якi достроково вийшли на пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про зайнятiсть населення", у перiод до досягнення ними пенсiйного вiку здiйснюється в установленому законодавством України порядку Пенсiйним фондом України за рахунок коштiв, що вiдшкодовуються Фондом.  
203. Роздiл V. Матерiальне забезпечення на випадок безробiття      Роздiл V. Матерiальне забезпечення на випадок безробiття  
204. Стаття 21. Обчислення страхового стажу      Стаття 21. Обчислення страхового стажу  
205. 1. Страховий стаж обчислюється як сума перiодiв, протягом яких особа пiдлягала страхуванню на випадок безробiття та сплачувала (особисто, роботодавець) страховi внески.   -88- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Част.1 ст. 21 викласти у такій редакції: "1. Страховий стаж обчислюється як сума перiодiв, протягом яких особа пiдлягала страхуванню на випадок безробiття та роботодавець сплачував страховi внески."  
Відхилено   1. Страховий стаж обчислюється як сума перiодiв, протягом яких особа пiдлягала страхуванню на випадок безробiття та сплачувала страховi внески особисто або через рахунки роботодавця та роботодавцем.  
206. 2. Перiод, протягом якого застрахована особа була звiльнена вiдповiдно до цього Закону вiд сплати страхових внескiв, включається до страхового стажу.   -89- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 21 викласти у такій редакції: "2. Період, протягом якого застрахована особа була звільнена відповідно до цього Закону від сплати страхових внесків або отримувала виплати за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування крім пенсій усіх видів, включається до страхового стажу".  
Враховано   2. Період, протягом якого застрахована особа була звільнена відповідно до цього Закону від сплати страхових внесків або отримувала виплати за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування крім пенсій усіх видів, включається до страхового стажу.  
207. 3. До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий особою пiд час перебування у трудових вiдносинах з роботодавцем на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi цим Законом.      3. До страхового стажу прирiвнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинностi цим Законом.  
208. Стаття 22. Умови та тривалiсть виплати допомоги по безробiттю      Стаття 22. Умови та тривалiсть виплати допомоги по безробiттю  
209. 1. Застрахованi особи, визнанi у встановленому, порядку безробiтними, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували початку безробiття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнiв та сплачували страховi внески, мають право на допомогу по безробiттю.   -90- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.22, част.1. Вилучити текст "у встановленому порядку"  
Відхилено   1. Застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є: навчання у вищих закладах освіти з денною формою навчання та в професійно-технічних закладах освіти, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі; строкова військова служба; здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду; інші поважні причини, передбачені законодавством України;  
    -91- Кабінет Міністрів України
У статті 22: частину першу статті 22 викласти у такій редакції: "1. Застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є: навчання у вищих закладах освіти з денною формою навчання та в професійно-технічних закладах освіти, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі; строкова військова служба; здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду; інші поважні причини, передбачені законодавством України";  
Враховано    
210. 2. Особи, визнанi в установленому порядку безробiтними, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували початку безробiття, працювали менше 26 календарних тижнiв, а також особи, якi бажають вiдновити трудову дiяльнiсть пiсля тривалої (бiльше 6 мiсяцiв) перерви, та застрахованi особи, звiльненi з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України, мають право на допомогу по безробiттю без урахування страхового стажу.   -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.22, част.2. Вилучити текст " в установленому порядку"  
Відхилено   2. Особи, визнанi в установленому порядку безробiтними, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували початку безробiття, працювали менше 26 календарних тижнiв, а також особи, якi бажають вiдновити трудову дiяльнiсть пiсля тривалої (бiльше 6 мiсяцiв) перерви, та застрахованi особи, звiльненi з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України, мають право на допомогу по безробiттю без урахування страхового стажу.  
211. 3. Право на допомогу по безробiттю зберiгається у разi настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом мiсяця пiсля закiнчення цiєї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi як безробiтна. Поважними причинами є:   -93- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.22 Викласти перший абзац третьої частини у такій редакції: "3. Право на допомогу по безробіттю зберігається протягом одного року, а також у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом року після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна."  
Відхилено    
    -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.22, част.3, абзац 1. Вилучити текст " в установленому порядку"  
Відхилено    
    -95- Кабінет Міністрів України
частину третю виключити. У зв'язку з цим частини четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою і сьомою.  
Враховано    
212. навчання у вищих закладах освiти з денною формою навчання та в професiйно-технiчних закладах освiти, клiнiчнiй ординатурi, аспiрантурi, докторантурi;       
213. строкова вiйськова служба;       
214. здiйснення догляду непрацюючою працездатною особою за iнвалiдом першої групи або дитиною-iнвалiдом вiком до 16 рокiв, а також за пенсiонером, який за експертним медичним висновком потребує постiйного стороннього догляду;       
215. iншi поважнi причини, передбаченi законодавством України.   -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 22, част.3, абзац 5. Текст "законодавством України" замінити текстом "законом"  
Відхилено    
216. 4. Допомога по безробiттю виплачується з 8 дня пiсля реєстрацiї застрахованої особи в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.22, част.4. Вилучити текст " в установленому порядку"  
Відхилено   3. Допомога по безробiттю виплачується з 8 дня пiсля реєстрацiї застрахованої особи в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi.  
217. 5. Загальна тривалiсть виплати допомоги по безробiттю не може перевищувати 360 календарних днiв протягом двох рокiв.      4. Загальна тривалiсть виплати допомоги по безробiттю не може перевищувати 360 календарних днiв протягом двох рокiв.  
218. Для осiб передпенсiйного вiку (за 2 роки до настання права на пенсiю) допомога по безробiттю не може перевищувати 720 календарних днiв.      Для осiб перед пенсійного вiку (за 2 роки до настання права на пенсiю) тривалість виплати допомоги по безробiттю не може перевищувати 720 календарних днiв.  
219. 6. У разi чергового визнання в установленому, порядку застрахованої особи безробiтною у межах двох рокiв, протягом яких виплачується допомога по безробiттю, тривалiсть її виплати враховується сумарно.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.22, част.6. Вилучити текст " в установленому порядку"  
Відхилено   5. У разi чергового визнання в установленому, порядку застрахованої особи безробiтною у межах двох рокiв, протягом яких виплачується допомога по безробiттю, тривалiсть її виплати враховується сумарно.  
220. 7. У разi змiни застрахованою особою мiсця постiйного проживання виплата допомоги по безробiттю продовжується пiсля реєстрацiї її в установленому порядку за новим мiсцем проживання та за неможливостi працевлаштування.   -99- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пункт 7 статті 22. Не зовсім зрозуміло, яка саме реєстрація мається на увазі, реєстрація в адміністративному порядку як прописка чи реєстрація як безробітного. Це положення потребує уточнення.  
Враховано   6. У разi змiни застрахованою особою мiсця постiйного проживання виплата допомоги по безробiттю продовжується пiсля реєстрацiї її в установленому порядку як безробітного за новим мiсцем проживання.  
    -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.22, част.7. Вилучити текст " в установленому порядку"  
Відхилено    
221. 8. Допомога по безробiттю може виплачуватись одноразово для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi, якi не можуть бути працевлаштованi у зв'язку з вiдсутнiстю на ринку працi пiдходящої роботи. Ця допомога виплачується особам не молодше 18 рокiв за їх бажанням.      7. Допомога по безробiттю може виплачуватись одноразово для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi, якi не можуть бути працевлаштованi у зв'язку з вiдсутнiстю на ринку працi пiдходящої роботи. Ця допомога виплачується особам не молодше 18 рокiв за їх бажанням.  
222. Стаття 23. Розмiр допомоги по безробiттю   -101- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
(витяг із стенограми) Стаття 23 передбачає все-таки зниження певних норм.  
Враховано   Стаття 23. Розмiр допомоги по безробiттю  
223. 1. Застрахованим особам, зазначеним у частинi 1 статтi 22 цього Закону, розмiр допомоги по безробiттю визначається у вiдсотках до їх середньої заробiтної плати, визначеної вiдповiдно до законодавства України, залежно вiд страхового стажу:   -102- Кабінет Міністрів України
У статті 23 абзац перший частини першої викласти у такій редакції: "1. Застрахованим особам, зазначеним у частині 1 статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, залежно від страхового стажу";  
Враховано   1. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу;  
224. до 2 рокiв - 50 вiдсоткiв;   -103- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.23, частину 1 викласти: "до 2 років - 50 відсотків; від 2 до 6 років - 60 відсотків; від 6 до 10 років - 80 відсотків; понад 10 років - 100 відсотків."  
Відхилено   до 2 рокiв - 50 вiдсоткiв;  
225. вiд 2 до 6 рокiв - 55 вiдсоткiв;      вiд 2 до 6 рокiв - 55 вiдсоткiв;  
226. вiд 6 до 10 рокiв - 60 вiдсоткiв;      вiд 6 до 10 рокiв - 60 вiдсоткiв;  
227. понад 10 рокiв - 70 вiдсоткiв.   -104- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Част. 1 ст. 23 викласти у такій редакції: "1. Застрахованим особам, зазначеним у частинi 1 статтi 22 цього Закону, розмiр допомоги по безробiттю визначається у вiдсотках до їх середньої заробiтної платні, визначеної вiдповiдно до законодавства України, залежно вiд страхового стажу: до 2 рокiв - 50 вiдсоткiв; вiд 2 до 6 рокiв - 55 вiдсоткiв; вiд 6 до 10 рокiв - 60 вiдсоткiв; понад 10 рокiв - 70 вiдсоткiв. Але не менше прожиткового мінімуму."  
Враховано в п.4 ст. 23  понад 10 рокiв - 70 вiдсоткiв.  
228. Допомога по безробiттю виплачується залежно вiд тривалостi безробiття у вiдсотках до визначеного розмiру:      Допомога по безробiттю виплачується залежно вiд тривалостi безробiття у вiдсотках до визначеного розмiру:  
229. а) першi 90 календарних днiв - 100 вiдсоткiв;      а) першi 90 календарних днiв - 100 вiдсоткiв;  
230. б) протягом наступних 90 календарних днiв - 80 вiдсоткiв;      б) протягом наступних 90 календарних днiв - 80 вiдсоткiв;  
231. в) у подальшому - 70 вiдсоткiв.   -105- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
ст.23. Викласти першу частину у такій редакції: "1. Застрахованим особам, зазначеним у частинi 1 статтi 22 цього Закону, розмiр допомоги по безробiттю визначається у вiдсотках до їх середньої заробiтної плати, визначеної вiдповiдно до законодавства України, залежно вiд страхового стажу: до 2 рокiв - 50 вiдсоткiв; вiд 2 до 6 рокiв - 55 вiдсоткiв; вiд 6 до 10 рокiв - 65 вiдсоткiв; понад 10 рокiв - 75 вiдсоткiв. Допомога по безробiттю виплачується залежно вiд тривалостi безробiття у вiдсотках до визначеного розмiру: а) першi 90 календарних днiв - 100 вiдсоткiв; б) протягом наступних 90 календарних днiв - 90 вiдсоткiв; в) у подальшому - 75 вiдсоткiв."  
Відхилено   в) у подальшому - 70 вiдсоткiв.  
232. 2. Допомога по безробiттю особам, зазначеним у частинi 2 статтi 22 цього Закону, визначається у розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.   -106- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Щоб одержувана допомога по безробіттю не перевищувала оплату праці працюючих осіб доповнити абзац 1 п.2 ст.23 словами: "якщо він не перевищує розмір мінімальної заробітної плати".  
Відхилено   2. Допомога по безробiттю особам, зазначеним у частинi другій статтi 22 цього Закону, визначається у розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.  
233. Застрахованим особам, звiльненим з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України, загальна тривалiсть виплати допомоги по безробiттю скорочується, виплата починається з 91 календарного дня.   -107- Кабінет Міністрів України
У статті 23 частину другу викласти у такій редакції: "2. Особам, зазначеним у частині 2 статті 22 цього Закону, призначається мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений законом";  
Відхилено    
234. 3. Допомога по безробiттю особам, якi звiльнились з останнього мiсця роботи за власним бажанням без поважних причин, визначається вiдповiдно до частин 1 i 2 цiєї статтi, загальна тривалiсть їх виплати скорочується, виплата починається з 91 календарного дня.   -108- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
П.3 ст.23 виключити.  
Відхилено   3. Допомога по безробiттю особам, якi звiльнились з останнього мiсця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається вiдповiдно до частин першої та другої цiєї статтi і її виплата починається з 91 календарного дня.  
    -109- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ст.23, частина 3 зняти фразу "без поважних причин", як таку, що не відповідає Кодексу законів про працю.  
Відхилено . Редакція відповідає Закону "Про зайнятість населення".   
    -110- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.23, част.3. Вилучити текст "без поважних причин"  
Відхилено    
235. 4. Допомога по безробiттю не може бути вищою за середню заробiтну плату, що склалася в галузях нацiональної економiки вiдповiдної областi за минулий мiсяць, i нижчою вiд прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.   -111- Кабінет Міністрів України
У статті 23 частину четверту викласти у такій редакції: "4. У заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений законом".  
Враховано   4. У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановленого законом.  
236. 5. Одноразова виплата допомоги по безробiттю для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi здiйснюється у розмiрi допомоги по безробiттю, нарахованої вiдповiдно до цiєї статтi, у розрахунку на рiк.      5. Одноразова виплата допомоги по безробiттю для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi здiйснюється у розмiрi допомоги по безробiттю, нарахованої вiдповiдно до цiєї статтi, у розрахунку на рiк.  
237. 6. Порядок надання допомоги по безробiттю, в тому числi одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.   -112- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина 6 статті 23 суперечить принципу паритетності представників суб'єктів страхування в управлінні страхуванням (стаття 5 Основ законодавства). Пропоную замість слів "встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду" викласти "затверджується правлінням Фонду".  
Враховано частково   6. Порядок надання допомоги по безробiттю, в тому числi одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з правлiнням Фонду.  
238. Стаття 24. Умови надання допомоги по частковому безробiттю   -113- Журавський В.С. (в.о. № 68)
(витяг із стенограми) У зв'язку з незначними можливостями держави щодо надання допомоги по частковому безробіттю статті, які відносяться до цього виду допомоги, доцільно виключити.  
Відхилено   Стаття 24. Умови надання допомоги по частковому безробiттю  
239. 1. Допомога по частковому безробiттю надається застрахованим особам у разi втрати ними частини заробiтної плати внаслiдок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої пiдприємством вiдповiдно до законодавства України тривалостi робочого часу i (або) перерви в отриманнi заробiтної плати чи скороченнi її розмiрiв у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових вiдносин з причин економiчного, технологiчного, структурного характеру.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.24, част.1. Вилучити текст "нормальної чи" Редакція відповідає нормам КЗпП.  
Відхилено   1. Допомога по частковому безробiттю надається застрахованим особам у разi втрати ними частини заробiтної плати внаслiдок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої пiдприємством вiдповiдно до законодавства України тривалостi робочого часу i (або) перерви в отриманнi заробiтної плати чи скороченнi її розмiрiв у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових вiдносин з причин економiчного, технологiчного, структурного характеру.  
240. 2. Умовами надання допомоги по частковому безробiттю є:      2. Умовами надання допомоги по частковому безробiттю є:  
241. простiй на пiдприємствi або в цеху, дiльницi iз замкнутим циклом виробництва (далi - цеху, дiльницi), що має невiдворотний та тимчасовий характер, що триває не менше одного мiсяця, не перевищує шести мiсяцiв i не залежить вiд працiвника та роботодавця;      простiй на пiдприємствi або в цеху, дiльницi iз замкнутим циклом виробництва (далi - цеху, дiльницi), що має невiдворотний та тимчасовий характер, що триває не менше одного мiсяця, не перевищує шести мiсяцiв i не залежить вiд працiвника та роботодавця;  
242. простiй протягом мiсяця, що охопив не менш як 30 вiдсоткiв чисельностi працiвникiв пiдприємства або цеху, дiльницi, в яких простої становлять 20 i бiльше вiдсоткiв робочого часу.      простiй протягом мiсяця, що охопив не менш як 30 вiдсоткiв чисельностi працiвникiв пiдприємства або цеху, дiльницi, в яких простої становлять 20 i бiльше вiдсоткiв робочого часу.  
243. Про можливий простiй роботодавець зобов'язаний повiдомляти державну службу зайнятостi.      Про можливий простiй роботодавець зобов'язаний повiдомляти державну службу зайнятостi.  
244. 3. У разi коли простiй носить сезонний характер або виникає виключно з органiзацiйно-виробничих причин, а також у разi можливостi працевлаштування працiвникiв на iнших дiльницях, цехах, пiдприємствах, допомога по частковому безробiттю не надається.      3. У разi коли простiй носить сезонний характер або виникає виключно з органiзацiйно-виробничих причин, а також у разi можливостi працевлаштування працiвникiв на iнших дiльницях, цехах, пiдприємствах, допомога по частковому безробiттю не надається.  
245. 4. Перелiк причин тимчасового припинення виробництва, зазначених у частинi 1 цiєї статтi, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.      4. Перелiк причин тимчасового припинення виробництва, зазначених у частинi першій цiєї статтi, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.  
246. Стаття 25. Право на допомогу по частковому безробiттю   -115- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Зняти ст.25, тому що питання часткового безробіття є досить неоднозначним, а можливості держави на допомогу в цілому незначні.  
Відхилено   Стаття 25. Право на допомогу по частковому безробiттю  
247. 1. Право на допомогу по частковому безробiттю мають застрахованi особи, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували мiсяцю, в якому почався простiй, працювали не менше 26 календарних тижнiв, сплачували страховi внески та в яких цi простої становлять 20 i бiльше вiдсоткiв робочого часу.      1. Право на допомогу по частковому безробiттю мають застрахованi особи, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували мiсяцю, в якому почався простiй, працювали не менше 26 календарних тижнiв, сплачували страховi внески та в яких цi простої становлять 20 i бiльше вiдсоткiв робочого часу.  
248. 2. Допомога по частковому безробiттю не надається у разi, коли працiвник:      2. Допомога по частковому безробiттю не надається у разi, коли працiвник:  
249. вiдмовився вiд пiдходящої роботи на цьому або iншому пiдприємствi з повним робочим днем (тижнем);      вiдмовився вiд пiдходящої роботи на цьому або iншому пiдприємствi з повним робочим днем (тижнем);  
250. працює на даному пiдприємствi за сумiсництвом; проходить альтернативну {невiйськову) службу.      працює на даному пiдприємствi за сумiсництвом; проходить альтернативну {не військову) службу.  
251. Стаття 26. Розмiр та тривалiсть виплати допомоги по частковому безробiттю   -116- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Зняти ст.26, тому що питання часткового безробіття є досить неоднозначним, а можливості держави на допомогу в цілому незначні.  
Відхилено   Стаття 26. Розмiр та тривалiсть виплати допомоги по частковому безробiттю  
252. 1. Допомога по частковому безробiттю працiвнику встановлюється за кожну годину простою, вiдповiдно до умов частини 2 статтi 24 цього Закону, iз розрахунку двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу) i її розмiр не може перевищувати прожитковий мiнiмум, установлений законом.   -117- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 26 викласти у такій редакції: "1. Допомога по частковому безробiттю працiвнику встановлюється за кожну годину простою, вiдповiдно до умов частини 2 статтi 24 цього Закону, iз розрахунку двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу) i її розмiр не може перевищувати мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений законом."  
Відхилено   1. Допомога по частковому безробiттю працiвнику встановлюється за кожну годину простою iз розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працiвниковi розряду i її розмiр не може перевищувати прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.  
253. 2. Допомога по частковому безробiттю надається з першого дня простою, але тривалiсть її виплати не може перевищувати 180 календарних днiв протягом року.      2. Допомога по частковому безробiттю надається з першого дня простою, але тривалiсть її виплати не може перевищувати 180 календарних днiв протягом року.  
254. 3. Виплата допомоги по частковому безробiттю здiйснюється пiдприємством за рахунок коштiв Фонду.      3. Виплата працвникам допомоги по частковому безробiттю здiйснюється пiдприємством за рахунок коштiв Фонду.  
255. 4. Пiдприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштiв для виплати працiвникам допомоги по частковому безробiттю ранiше, нiж через рiк пiсля закiнчення термiну виплати допомоги по частковому безробiттю.      4. Пiдприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштiв для виплати працiвникам допомоги по частковому безробiттю ранiше, нiж через рiк пiсля закiнчення термiну виплати допомоги по частковому безробiттю.  
256. 5. Порядок фiнансування виплат по частковому безробiттю та надання допомоги по частковому безробiттю встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.   -118- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина 5 статті 26 суперечить принципу паритетності представників суб'єктів страхування в управлінні страхуванням (стаття 5 Основ законодавства). Пропоную замість слів "встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду" викласти "затверджується правлінням Фонду".  
Враховано частково   5. Порядок фiнансування виплат по частковому безробiттю та надання допомоги по частковому безробiттю встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з правлiнням Фонду.  
257. Стаття 27. Матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї      Стаття 27. Матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї  
258. 1. Застрахованим особам у перiод професiйної пiдготовки., перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi виплачується матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного вiдповiдно до умов надання допомоги по безробiттю та у її розмiрах згiдно iз статтями 22 i 23 цього Закону i не пiдлягає зменшенню.      1. Застрахованим особам у перiод професiйної пiдготовки., перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi виплачується матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного вiдповiдно до умов надання допомоги по безробiттю та у розмiрах згiдно iз статтями 22 i 23 цього Закону i не пiдлягає зменшенню.  
259. 2. Виплата цiєї матерiальної допомоги здiйснюється з першого дня навчання. Тривалiсть виплати матерiальної допомоги зараховується до загальної тривалостi виплати допомоги по безробiттю i не може її перевищувати.      2. Виплата цiєї матерiальної допомоги здiйснюється з першого дня навчання. Тривалiсть виплати матерiальної допомоги зараховується до загальної тривалостi виплати допомоги по безробiттю i не може її перевищувати.  
260. 3. Порядок надання матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.   -119- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина 3 статті 27 суперечить принципу паритетності представників суб'єктів страхування в управлінні страхуванням (стаття 5 Основ законодавства). Пропоную замість слів "встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду" викласти "затверджується правлінням Фонду".  
Враховано частково   3. Порядок надання матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з правлінням Фонду.  
261. Стаття 28. Матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога      Стаття 28. Матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога  
262. 1. Безробiтним, у яких закiнчився строк виплати допомоги по безробiттю, надається матерiальна допомога по безробiттю за умови, що середньомiсячний сукупний дохiд на члена сiм'ї не перевищує прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.   -120- Кабінет Міністрів України
Частини першу і другу статті 28 викласти у такій редакції: "1. Безробiтним, у яких закiнчився строк виплати допомоги по безробiттю, надається матерiальна допомога по безробiттю за умови, що середньомiсячний сукупний дохiд на члена сiм'ї не перевищує величини, встановленої законодавством України. Матерiальна допомога по безробiттю надається протягом 180 календарних днiв у розмiрi 75 вiдсоткiв мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого законом. 2. Безробiтним, у яких закiнчився строк виплати матерiальної допомоги по безробiттю, або непрацездатним особам, якi перебувають на їх утриманнi, за умов, передбачених частиною 1 цiєї статтi, може надаватися одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi у розмiрi 50 вiдсоткiв мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого законом."  
Відхилено   1. Безробiтним, у яких закiнчився строк виплати допомоги по безробiттю, надається матерiальна допомога по безробiттю за умови, що середньомiсячний сукупний дохiд на члена сiм'ї не перевищує прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.  
263. Матерiальна допомога по безробiттю надається протягом 180 календарних днiв у розмiрi 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.      Матерiальна допомога по безробiттю надається протягом 180 календарних днiв у розмiрi 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.  
264. 2. Безробiтним, у яких закiнчився строк виплати матерiальної допомоги по безробiттю, або непрацездатним особам, якi перебувають на їх утриманнi, за умов, передбачених частиною 1 цiєї статтi, може надаватися одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi у розмiрi 50 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.      2. Безробiтним, у яких закiнчився строк виплати матерiальної допомоги по безробiттю, або непрацездатним особам, якi перебувають на їх утриманнi, за умов, передбачених частиною 1 цiєї статтi, може надаватися одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi у розмiрi 50 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.  
265. 3. Порядок надання матерiальної допомоги по безробiттю, одноразової матерiальної допомоги безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.   -121- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина 3 статті 28 суперечить принципу паритетності представників суб'єктів страхування в управлінні страхуванням (стаття 5 Основ законодавства). Пропоную замість слів "встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду" викласти "затверджується правлінням Фонду".  
Враховано частково   3. Порядок надання матерiальної допомоги по безробiттю, одноразової матерiальної допомоги безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi, встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з правлiнням Фонду.  
266. Стаття 29. Допомога на поховання      Стаття 29. Допомога на поховання  
267. Допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi, виплачується особам, якi здiйснювали поховання, у розмiрi, встановленому законодавством України.   -122- Хара В.Г. (реєстр. картка № 238)
Стаття 29. Розмір допомоги на поховання повинен бути не менше прожиткового мінімуму.  
Враховано   Допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi, виплачується особам, якi здiйснювали поховання, у розмiрi прожиткового мінімуму.  
268. Стаття 30. Дотацiя роботодавцю на створення додаткових робочих мiсць   -123- Журавський В.С. (в.о. № 68)
(витяг із стенограми) Дотація роботодавцям на створення додаткових робочих місць не є дієвим механізмом для зменшення кількості безробітних, а є механізмом поповнення рядів низькооплачуваних працівників і тягарем для бюджету і платників обов'язкових платежів.  
Відхилено   Стаття 30. Дотацiя роботодавцю на створення додаткових робочих мiсць  
    -124- Горбачов В.С. (в.о. № 127)
(витяг із стенограми) Механізм і умови надання дотацій законопроектом не передбачені і в зв'язку з чим можуть бути зловживання. Не визначено також чи будуть ці дотації на умовах повернення і не обумовлена платність за це використання.  
Відхилено    
    -125- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Виключити ст.30 оскільки дотації роботодавцям будуть використовуватись неефективно, на створення робочих місць для низькооплачуваних працівників.  
Відхилено    
269. Пiдприємствам, установам та органiзацiям Фондом може надаватись дотацiя на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних у розмiрi витрат на заробiтну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятостi осiб (але не вище за середнiй рiвень у галузях нацiональної економiки вiдповiдної областi) у розрахунку на рiк.   -126- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.30, абзац 1 після слів "установам та організаціям" доповнити текстом ", фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності"  
Враховано редакційно   Фондом може надаватись дотацiя роботодавцям на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних у розмiрi витрат на заробiтну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятостi осiб (але не вище за середнiй рiвень у галузях нацiональної економiки вiдповiдної областi) у розрахунку на рiк.  
270. Можливостi та обсяги надання дотацiй визначаються правлiнням виходячи з фiнансового стану Фонду.      Можливостi та обсяги надання дотацiй визначаються правлiнням Фонду виходячи з фiнансового стану Фонду.  
271. Порядок надання роботодавцю дотацiї на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду.   -127- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Стаття 30. Основні критерії надання дотацій повинні бути визначені безпосередньо законом, а порядок надання затверджуватися Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено   Порядок надання роботодавцю дотацiї на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з правлiнням Фонду.  
    -128- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частина 3 статті 30 суперечить принципу паритетності представників суб'єктів страхування в управлінні страхуванням (стаття 5 Основ законодавства). Пропоную замість слів "встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за поданням правлiння Фонду" викласти "затверджується правлінням Фонду".  
Враховано частково    
272. Стаття З1. Припинення, вiдкладення виплат матерiального забезпечення на випадок безробiття та скорочення їх тривалостi      Стаття З1. Припинення, вiдкладення виплат матерiального забезпечення на випадок безробiття та скорочення їх тривалостi  
273. 1. Виплата допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги по безробiттю припиняється у разi:      1. Виплата допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги по безробiттю припиняється у разi:  
274. а) працевлаштування безробiтного;      1) працевлаштування безробiтного;  
275. б) поновлення безробiтного на роботi за рiшенням суду;      2) поновлення безробiтного на роботi за рiшенням суду;  
276. в) вступу до навчального закладу на навчання з вiдривом вiд виробництва;      3) вступу до навчального закладу на навчання з вiдривом вiд виробництва;  
277. г) проходження професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi;      4) проходження професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi;  
278. ґ) призову на строкову вiйськову, альтернативну (невiйськову) службу;      5) призову на строкову вiйськову, альтернативну (не військову) службу;  
279. д) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волi або направлення за рiшенням суду на примусове лiкування;      6) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волi або направлення за рiшенням суду на примусове лiкування;  
280. е) отримання права на пенсiю вiдповiдно до законодавства України;   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.31, част.1, пункт е). Текст "відповідно до законодавства України" замінити текстом "за віком"  
Відхилено   7) отримання права на пенсiю вiдповiдно до законодавства України;  
281. є) призначення виплати на пiдставi документiв, що мiстять неправдивi вiдомостi;      8) призначення виплати на пiдставi документiв, що мiстять неправдивi вiдомостi;  
282. ж) подання письмової заяви про бажання здiйснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;      9) подання письмової заяви про бажання здiйснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;  
283. з) подання письмової заяви про вiдмову вiд послуг державної служби зайнятостi;      10) подання письмової заяви про вiдмову вiд послуг державної служби зайнятостi;  
284. й) переїзду на постiйне мiсце проживання в iншу мiсцевiсть;      11) переїзду на постiйне мiсце проживання в iншу мiсцевiсть;  
285. i) закiнчення строку їх виплати;      12) закiнчення строку їх виплати;  
286. ї) зняття з облiку за невiдвiдування державної служби зайнятостi 30 i бiльше календарних днiв;      13) зняття з облiку за невiдвiдування без поважних причин державної служби зайнятостi 30 i бiльше календарних днiв;  
287. й) смертi безробiтного.      14) смертi безробiтного.  
288. 2. Виплата матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного припиняється з причин, передбачених частиною 1 цiєї статтi, та у разi виключення iз навчального закладу за неуспiшнiсть та порушення дисциплiни.      2. Виплата матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного припиняється з причин, передбачених частиною 1 цiєї статтi, та у разi виключення iз навчального закладу за неуспiшнiсть та порушення дисциплiни.  
289. 3. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного, матерiальної допомоги по безробiттю припиняється на перiод захворювання безробiтного понад 14 календарних днiв, на перiод непрацездатностi по вагiтностi та пологах безробiтної жiнки та на перiод догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.   -130- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 31, пункт 3 викласти в такій редакції: "Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітного, матеріальної допомоги по безробіттю припиняється на період отримання допомоги по вагітності та пологах безробітною жінкою та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку".  
Враховано   3. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного, матерiальної допомоги по безробiттю припиняється на перiод призначення безробітній жінці допомоги по вагiтностi та пологах безробiтної жiнки та допомоги по догляду безробітним за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку.  
    -131- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 31 викласти у такій редакції: "3. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного, матерiальної допомоги по безробiттю припиняється на перiод непрацездатностi по вагiтностi та пологах безробiтної жiнки та на перiод догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку."  
Враховано    
290. 4. Виплата, допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного вiдкладається на строк до трьох мiсяцiв у разi надання застрахованiй особi вiдповiдно до законодавства України вихiдної допомоги та iнших виплат пiд час звiльнення з пiдприємств, установ i органiзацiй, що забезпечують часткову компенсацiю тимчасово втраченого заробiтку, крiм державної допомоги сiм'ям з дiтьми та допомоги, що виплачується з громадських фондiв.      4. Виплата, допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного вiдкладається на строк до трьох мiсяцiв у разi надання застрахованiй особi вiдповiдно до законодавства України вихiдної допомоги та iнших виплат при вивільненні з пiдприємств, установ i органiзацiй, що забезпечують часткову чи тимчасову компенсацiю втраченого заробiтку, крiм державної допомоги сiм'ям з дiтьми та допомоги, що виплачується з громадських фондiв.  
291. 5. Тривалiсть виплати допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного та матерiальної допомоги по безробiттю скорочується на строк до 90 календарних днiв у разi:      5. Тривалiсть виплати допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного та матерiальної допомоги по безробiттю скорочується на строк до 90 календарних днiв у разi:  
292. а) звiльнення з останнього мiсця роботи за власним бажанням без поважних причин (на 90 календарних днiв);   -132- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.31, част.5, пункт а). Вилучити текст "без поважних причин"  
Відхилено   1) звiльнення з останнього мiсця роботи за власним бажанням без поважних причин (на 90 календарних днiв); 2) застрахованим особам, звiльненим з останнього мiсця роботи з пiдстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статтi 40 i статтями 41, 45 Кодексу законiв про працю України, загальна тривалiсть виплати допомоги по безробiттю скорочується, виплата починається з 91 календарного дня;  
293. б) вiдмови безробiтного вiд двох пропозицiй пiдходящої роботи або професiйної пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї;      3) вiдмови безробiтного вiд двох пропозицiй пiдходящої роботи або професiйної пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї;  
294. в) приховування вiдомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в перiод одержання допомоги по безробiттю;      4) приховування вiдомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в перiод одержання допомоги по безробiттю;  
295. г) порушення умов i строку реєстрацiї та перереєстрацiї як безробiтного, а також недотримання рекомендацiй щодо сприяння працевлаштуванню;      5) порушення умов i строку реєстрацiї та перереєстрацiї як безробiтного, а також недотримання рекомендацiй щодо сприяння працевлаштуванню;  
296. ґ) перереєстрацiї безробiтного, який був знятий з облiку за невiдвiдування державної служби зайнятостi бiльше 30 календарних днiв без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;      6) перереєстрацiї безробiтного, який був знятий з облiку за невiдвiдування державної служби зайнятостi бiльше 30 календарних днiв без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;  
297. д) вiдмови вiд роботи за спецiальнiстю, професiєю, набутою пiсля професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї .за направленням державної служби зайнятостi;      7) вiдмови вiд роботи за спецiальнiстю, професiєю, набутою пiсля професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї .за направленням державної служби зайнятостi;  
298. е) припинення без поважних причин навчання у навчальних закладах, на пiдприємствах, в органiзацiях i установах за направленням державної служби зайнятостi.      8) припинення без поважних причин професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi.  
299. Роздiл VI. Забезпечення незастрахованих осiб      Роздiл VI. Забезпечення незастрахованих осiб  
300. Стаття 32. Виплати вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю      Стаття 32. Виплати вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю  
301. 1. Вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю, здiйснюється виплата допомоги по безробiттю, в тому числi одноразова її виплата для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi, вiдповiдно до частин 2, 4, 5, 6, 7, 8 статтi 22 та частин 1, 2, 4, 5 статтi 23 цього Закону за умови їх реєстрацiї в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi протягом мiсяця з дня поставлення на облiку вiйськовому комiсарiатi.   -133- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.32, част. 1, абзац 1. Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   1. Вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю, здiйснюється виплата допомоги по безробiттю, в тому числi одноразова її виплата для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi, вiдповiдно до частин три - сім статтi 22 та частин першої, четвертої і п'ятої статтi 23 цього Закону за умови їх реєстрацiї в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi протягом мiсяця з дня поставлення на облiку вiйськовому комiсарiатi.  
302. Строк проходження вiйськової служби прирiвнюється до страхового стажу.      Строк проходження вiйськової служби прирiвнюється до страхового стажу.  
303. 2. Матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного виплачується у розмiрi допомоги по безробiттю i не пiдлягає зменшенню. Тривалiсть виплати цiєї матерiальної допомоги зараховується до загальної тривалостi виплати допомоги по безробiттю та не може її перевищувати.      2. Матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного виплачується у розмiрi допомоги по безробiттю i не пiдлягає зменшенню. Тривалiсть виплати цiєї матерiальної допомоги зараховується до загальної тривалостi виплати допомоги по безробiттю та не може її перевищувати.  
304. 3. Матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi, допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi виплачуються на умовах i в розмiрах, передбачених статтями 28, 29 цього Закону.      3. Матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi, допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi виплачуються на умовах i в розмiрах, передбачених статтями 28, 29 цього Закону.  
305. 4. У разi порушення строку реєстрацiї в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi всi види забезпечення здiйснюються вiдповiдно до статтi 33 цього Закону.   -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 32, част.4. Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   4. У разi порушення строку реєстрацiї в державнiй службi зайнятостi в установленому порядку всi види забезпечення здiйснюються вiдповiдно до статтi 33 цього Закону.  
306. 5. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного та матерiальної допомоги по безробiттю припиняється, вiдкладається або скорочується її тривалiсть вiдповiдно до статтi З1 цього Закону.      5. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного та матерiальної допомоги по безробiттю припиняється, вiдкладається або скорочується її тривалiсть вiдповiдно до статтi З1 цього Закону.  
307. Стаття 33. Виплати забезпечення незастрахованим особам, якi шукають роботу вперше   -135- Кабінет Міністрів України
У статті 33 назву викласти у такій редакції: "Стаття 33. Виплати забезпечення іншим незастрахованим особам"  
Враховано   Стаття 33. Виплати забезпечення іншим незастрахованим особам  
308. 1. Незастрахованим особам, якi шукають роботу вперше i в установленому порядку визнанi безробiтними, допомога по безробiттю встановлюється у розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.   -136- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 33, част.1, абзац 1. Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   1. Особам, які шукають роботу вперше та іншим незастрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, допомога по безробiттю встановлюється у розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого законом.  
    -137- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Щоб рівень доходу безробітних не перевищував розмір заробітної плати працюючих громадян абз.1 п.1 ст.33 доповнити словами: "якщо він не перевищує розмір мінімальної заробітної плати".  
Відхилено    
    -138- Кабінет Міністрів України
У статті 33 абзац перший частини першої викласти у такій редакції: "1. Особам, які шукають роботу вперше та іншим незастрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, призначається мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений законом."  
Враховано частково    
309. Допомога по безробiттю виплачується з 8 дня пiсля реєстрацiї особи в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi. Тривалiсть виплати допомоги по безробiттю не перевищує 180 календарних днiв.   -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 33, част.1, абзац 2. Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   Допомога по безробiттю виплачується з 8 дня пiсля реєстрацiї особи в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi. Тривалiсть виплати допомоги по безробiттю не перевищує 180 календарних днiв.  
310. 2. Матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного незастрахованим особам, зареєстрованим в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi, виплачується у розмiрi допомоги по безробiттю. Тривалiсть виплати цiєї матерiальної допомоги зараховується до загальної тривалостi виплати допомоги по безробiттю i не може її перевищувати.   -140- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 33, част.2. Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   2. Матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного незастрахованим особам, зареєстрованим в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi, виплачується у розмiрi допомоги по безробiттю. Тривалiсть виплати цiєї матерiальної допомоги зараховується до загальної тривалостi виплати допомоги по безробiттю i не може її перевищувати.  
311. 3. Матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi, допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi виплачуються на умовах i в розмiрах, передбачених статтями 28 i 29 цього Закону.      3. Матерiальна допомога по безробiттю, одноразова матерiальна допомога безробiтному та непрацездатним особам, якi перебувають на його утриманнi, допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi виплачуються на умовах i в розмiрах, передбачених статтями 28 i 29 цього Закону.  
312. 4. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного та матерiальної допомоги по безробiттю припиняється, вiдкладається, скорочується її тривалiсть вiдповiдно до статтi З1 цього Закону.      4. Виплата допомоги по безробiттю, матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного та матерiальної допомоги по безробiттю припиняється, вiдкладається, скорочується її тривалiсть вiдповiдно до статтi З1 цього Закону.  
313. Роздiл VII. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть у сферi страхування на випадок безробiття      Роздiл VII. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть у сферi страхування на випадок безробiття  
314. Стаття 34. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Фонду      Стаття 34. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Фонду  
315. 1. Фонд має право:      1. Фонд має право:  
316. застосовувати фiнансовi та адмiнiстративнi санкцiї вiдповiдно до цього Закону у разi порушення порядку сплати страхувальниками страхових внескiв;   -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.34, част.1, абзац 1. Вилучити текст "відповідно до цього Закону"  
Враховано   застосовувати фiнансовi санкцiї, передбачені законом, у разi порушення порядку сплати страхувальниками страхових внескiв;  
317. стягувати з посадових осiб та страхувальникiв передбаченi законодавством штрафи та застосовувати iншi фiнансовi санкцiї за недотримання цього Закону.      стягувати з посадових осiб та страхувальникiв передбаченi законодавством штрафи та застосовувати iншi фiнансовi санкцiї за недотримання цього Закону.  
318. 2. Фонд зобов'язаний:      2. Фонд зобов'язаний:  
319. забезпечувати збiр страхових внескiв;      забезпечувати збiр страхових внескiв;  
320. виплачувати забезпечення та надавати соцiальнi послуги, передбаченi цим Законом;      виплачувати забезпечення та надавати соцiальнi послуги, передбаченi цим Законом;  
321. вживати заходiв до рацiонального використання коштiв i забезпечення фiнансової стабiльностi Фонду;      вживати заходiв до рацiонального використання коштiв i забезпечення фiнансової стабiльностi Фонду;  
322. контролювати правильнiсть нарахування, своєчаснiсть сплати страхових внескiв, а також витрати за страхуванням на випадок безробiття, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами про страхування на випадок безробiття, правильнiсть визначення роботодавцем та виплати застрахованим особам допомоги по частковому безробiттю;   -142- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.34, част. 2, абзац 4. Вилучити текст "передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами про страхування на випадок безробiття"  
Відхилено   контролювати правильнiсть нарахування, своєчаснiсть сплати страхових внескiв, а також витрати за страхуванням на випадок безробiття, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами про страхування на випадок безробiття, правильнiсть визначення роботодавцем та виплати застрахованим особам допомоги по частковому безробiттю;  
323. щорiчно складати звiт про результати своєї дiяльностi та подавати його Кабiнетовi Мiнiстрiв України;      щорiчно складати звiт про результати своєї дiяльностi та подавати його Кабiнетовi Мiнiстрiв України;  
324. iнформувати застрахованих осiб про результати своєї роботи через засоби масової iнформацiї.      iнформувати застрахованих осiб про результати своєї роботи через засоби масової iнформацiї.  
325. З. Фонд несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства України за шкоду, заподiяну особам внаслiдок несвоєчасного або неповного забезпечення, передбаченого цим Законом.      З. Фонд несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства України за шкоду, заподiяну особам внаслiдок несвоєчасного або неповного забезпечення, передбаченого цим Законом.  
326. Стаття 35. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть роботодавцiв      Стаття 35. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть роботодавця  
327. 1. Роботодавцi мають право:      1. Роботодавець має право:  
328. брати участь в управлiннi страхуванням на випадок безробiття через своїх представникiв вiдповiдно до цього Закону i статуту Фонду;      брати участь в управлiннi страхуванням на випадок безробiття через своїх представникiв вiдповiдно до цього Закону i статуту Фонду;  
329. на судовий захист своїх прав.      на судовий захист своїх прав.  
330. 2. Роботодавцi зобов'язанi:      2. Роботодавцi зобов'язанi:  
331. 1) зареєструватись у виконавчiй дирекцiї Фонду як платник страхових внескiв у 10-денний строк з дня отримання ними свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або з дня укладення трудового договору;   -143- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Стаття 35, пункт 2. Підпункт 1 після слів "дирекції Фонду" доповнити словами "за місцем свого знаходження"  
Враховано   1) зареєструватись у виконавчiй дирекцiї Фонду за місцем свого знаходження як платник страхових внескiв у 10-денний строк з дня отримання ними свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або з дня укладення трудового договору з найманим працівником;  
332. 2) своєчасно i в повному розмiрi сплачувати страховi внески;      2) своєчасно i в повному розмiрi сплачувати страховi внески;  
333. 3) надавати виконавчiй дирекцiї Фонду вiдомостi в установленому порядку про:   -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 35, част.2, пункт 3). Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   3) надавати виконавчiй дирекцiї Фонду вiдомостi в установленому порядку про:  
334. прийняття на роботу працiвника;      прийняття на роботу працiвника;  
335. заробiтну плату працiвника, використання робочого часу тощо;      заробiтну плату працiвника, використання робочого часу тощо;  
336. сплату страхових внескiв, у тому числi застрахованими особами;      сплату страхових внескiв, у тому числi застрахованими особами;  
337. лiквiдацiю пiдприємства, установи, органiзацiї, змiну юридичного статусу, адреси.      Лiквiдацiю чи реорганізацію пiдприємства, установи, органiзацiї, змiну юридичної адреси.  
338. 3. Достовiрнiсть зазначених у документах даних перевiряється виконавчою дирекцiєю Фонду. У випадках їх недостовiрностi роботодавцi добровiльно чи на пiдставi рiшення суду повиннi вiдшкодувати страховиковi заподiяну шкоду.      3. Достовiрнiсть зазначених у документах даних перевiряється виконавчою дирекцiєю Фонду. У випадках їх недостовiрностi роботодавцi добровiльно чи на пiдставi рiшення суду повиннi вiдшкодувати страховиковi заподiяну шкоду.  
339. Роботодавцi несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за шкоду, заподiяну застрахованим особам внаслiдок невиконання або неналежного виконання обов'язкiв, визначених частиною 2 цiєї статтi.      Роботодавцi несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за шкоду, заподiяну застрахованим особам внаслiдок невиконання або неналежного виконання обов'язкiв, визначених частиною 2 цiєї статтi.  
340. Роботодавцевi забороняється вчиняти будь-якi дiї, що можуть призвести до прийняття ним разом iз застрахованою особою спiльного рiшення, яке може в подальшому зашкодити цiй особi або членам її сiм'ї реалiзувати своє право на забезпечення та отримання соцiальних послуг вiдповiдно до цього Закону.      Роботодавцевi забороняється вчиняти будь-якi дiї, що можуть призвести до прийняття ним разом iз застрахованою особою спiльного рiшення, яке може в подальшому зашкодити цiй особi або членам її сiм'ї реалiзувати своє право на забезпечення та отримання соцiальних послуг вiдповiдно до цього Закону.  
341. 4. 3 роботодавця утримуються:      4. 3 роботодавця утримуються:  
342. сума виплаченого забезпечення та вартостi наданих соцiальних послуг безробiтному у разi поновлення його на роботi за рiшенням суду;      сума виплаченого забезпечення та вартостi наданих соцiальних послуг безробiтному у разi поновлення його на роботi за рiшенням суду;  
343. незаконно виплачена безробiтному сума забезпечення у разi неповiдомлення про його прийняття на роботу;      незаконно виплачена безробiтному сума забезпечення у разi неповiдомлення про його прийняття на роботу;  
344. незаконно отримана сума допомоги по частковому безробiттю.      незаконно отримана сума допомоги по частковому безробiттю.  
345. Стаття 36. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть застрахованих осiб      Стаття 36. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть застрахованих осiб  
346. 1. Застрахованi особи мають право брати участь в управлiннi страхуванням на випадок безробiття через своїх представникiв вiдповiдно до цього Закону i статуту Фонду.   -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 36, част.1. Вилучити текст "вiдповiдно до цього Закону i статуту Фонду"  
Враховано частково   1. Застрахованi особи мають право брати участь в управлiннi страхуванням на випадок безробiття через своїх представникiв вiдповiдно до цього Закону.  
347. Застрахованi особи, яким виплачується забезпечення та надаються соцiальнi послуги за цим Законом, мають право, на судовий захист своїх прав.      Застрахованi особи, яким виплачується забезпечення та надаються соцiальнi послуги за цим Законом, мають право, на судовий захист своїх прав.  
348. 2. Застрахованi особи, зареєстрованi в установленому порядку як безробiтнi, зобов'язанi своєчасно подавати вiдомостi про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соцiальних послуг.   -146- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 36, част.2. Вилучити текст "в установленому порядку"  
Відхилено   2. Застрахованi особи, зареєстрованi в установленому порядку як безробiтнi, зобов'язанi своєчасно подавати вiдомостi про обставини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соцiальних послуг.  
349. 3. Сума виплаченого забезпечення та вартостi наданих соцiальних послуг застрахованiй особi внаслiдок невиконання нею своїх обов'язкiв та зловживання ними, стягується з цiєї особи вiдповiдно до законодавства України.   -147- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст. 36, част.3. Вилучити текст "вiдповiдно до законодавства України"  
Відхилено   3. Сума виплаченого забезпечення та вартостi наданих соцiальних послуг застрахованiй особi внаслiдок умисного невиконання нею своїх обов'язкiв та зловживання ними, стягується з цiєї особи вiдповiдно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що випливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг.  
    -148- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Щоб запобігти безпідставному стягненню всіх виплачених сум абзац 1 п.3 ст.36 доповнити словами: "з моменту виникнення обставин, що випливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг"  
Враховано    
350. У разi припинення професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi без поважних причин або вiдмови працювати за одержаною професiєю (спецiальнiстю) iз застрахованих осiб стягується сума витрат на професiйну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї.      У разi припинення професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi без поважних причин або вiдмови працювати за одержаною професiєю (спецiальнiстю) iз застрахованих осiб стягується сума витрат на професiйну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї.  
351. Незастрахованi особи, яким виплачується" забезпечення i надаються соцiальнi послуги за цим Законом, виконують обов'язки та несуть вiдповiдальнiсть, як це передбачено для застрахованих осiб.      Незастрахованi особи, яким виплачується" забезпечення i надаються соцiальнi послуги за цим Законом, виконують обов'язки та несуть вiдповiдальнiсть, як це передбачено для застрахованих осiб.  
352. Стаття 37. Виплата неодержаної суми матерiального забезпечення на випадок безробiття у разi смертi безробiтного      Стаття 37. Виплата не одержаної суми матерiального забезпечення на випадок безробiття у разi смертi безробiтного  
353. 1. Сума матерiального забезпечення на випадок безробiття, що належить безробiтному вiдповiдно до цього Закону i залишилася неодержаною у зв'язку з його смертю, виплачується непрацездатним особам, якi перебували на утриманнi померлого або мали на день його смертi право на одержання вiд нього утримання.      1. Суми матерiального забезпечення на випадок безробiття, що належать безробiтному вiдповiдно до цього Закону i залишилися не одержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються непрацездатним особам, якi перебували на утриманнi померлого або мали на день його смертi право на одержання вiд нього утримання.  
354. Такими непрацездатними особами є:      Такими непрацездатними особами є:  
355. дiти, якi не досягли 18 рокiв - учнi i студенти (курсанти, слухачi, стажисти) очної форми навчання - до закiнчення навчання, але не довше, нiж до досягнення ними 23 рокiв;      дiти, якi не досягли 18 рокiв - учнi i студенти (курсанти, слухачi, стажисти) очної форми навчання - до закiнчення навчання, але не довше, нiж до досягнення ними 23 рокiв;  
356. непрацюючi жiнки, якi досягли 55 рокiв, i чоловiки, якi досягли 60 рокiв;       
357. iнвалiди - члени сiм'ї безробiтного на час iнвалiдностi;       
358. один iз батькiв або дружина (чоловiк) померлого чи iнший член сiм'ї, якщо вiн не працює i доглядає дiтей, братiв, сестер або онукiв померлого, якi не досягли 8 рокiв;      один iз батькiв або дружина (чоловiк) померлого чи iнший член сiм'ї, якщо вiн не працює i доглядає дiтей, братiв, сестер або онукiв померлого, якi не досягли 8 рокiв;  
359. неповнолiтнi дiти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати алiменти;      неповнолiтнi дiти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати алiменти;  
360. 2. Батькам, дружинi (чоловiку), а також членам сiм'ї, якi проживали разом з безробітним на день його смертi, суми неодержаного матерiального забезпечення на випадок безробiття виплачується i в тому разi, коли вони не належать до кола непрацездатних осiб, якi перебували на утриманнi померлого.      2. Батькам, дружинi (чоловiку), а також членам сiм'ї, якi проживали разом з безробітним на день його смертi, суми не одержаного матерiального забезпечення на випадок безробiття виплачується i в тому разi, коли вони не належать до кола непрацездатних осiб, якi перебували на утриманнi померлого.  
361. 3. У разi звернення кiлькох осiб належна до виплати сума матерiального забезпечення на випадок безробiття дiлиться мiж ними порiвну.      3. У разi звернення кiлькох осiб належна до виплати сума матерiального забезпечення на випадок безробiття дiлиться мiж ними порiвну.  
362. 4. Виплата здiйснюється у разi, коли звернення за належною до виплати сумою матерiального забезпечення на випадок безробiття надiйшло не пiзнiше 6 мiсяцiв пiсля смертi безробiтного.      4. Виплата здiйснюється у разi, коли звернення за належною до виплати сумою матерiального забезпечення на випадок безробiття надiйшло не пiзнiше 6 мiсяцiв пiсля смертi безробiтного.  
363. Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасну та неповну сплату страхових внескiв      Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасну та неповну сплату страхових внескiв  
364. 1. Роботодавцi несуть вiдповiдальнiсть за несвоєчаснiсть реєстрацiї як платники страхових внескiв, несвоєчаснiсть сплати та неповну сплату страхових внескiв, у тому числi страхових внескiв, що сплачують застрахованi особи через рахунки роботодавцiв.   -149- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Част. 1 ст. 38 викласти у такій редакції: "1. Роботодавцi несуть вiдповiдальнiсть за несвоєчаснiсть реєстрацiї як платники страхових внескiв, несвоєчаснiсть сплати та неповну сплату страхових внескiв. У разi несвоєчасної сплати страхових внескiв страхувальниками, в тому числi через ухилення вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв, або неповної їх сплати страхувальники сплачують суму донарахованих контролюючим органом страхових внескiв (недоїмки), штраф та пеню. Штраф накладається у розмiрi прихованої суми виплат, на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески, а у разi повторного порушення - у трикратному розмiрi зазначеної суми. Пеня обчислюється виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (з урахуванням штрафiв) з дня виявлення недоїмки . За порушення строку реєстрацiї як платника страхових внескiв накладається штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв суми належних до сплати страхових внескiв за весь перiод, який пройшов з дня виявлення порушення.  
Відхилено   1. Роботодавець несе вiдповiдальнiсть за несвоєчаснiсть реєстрацiї як платник страхових внескiв, несвоєчаснiсть сплати та неповну сплату страхових внескiв, у тому числi страхових внескiв, що сплачують застрахованi особи через рахунки роботодавцiв.  
365. У разi несвоєчасної сплати страхових внескiв страхувальниками, в тому числi через ухилення вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв, або неповної їх сплати страхувальники сплачують суму донарахованих контролюючим органом страхових внескiв (недоїмки), штраф та пеню.      У разi несвоєчасної сплати страхових внескiв страхувальниками, в тому числi через ухилення вiд реєстрацiї як платника страхових внескiв, або неповної їх сплати страхувальники сплачують суму донарахованих контролюючим органом страхових внескiв (недоїмки), штраф та пеню.  
366. Штраф накладається у розмiрi прихованої суми виплат, на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески, а у разi повторного порушення - у трикратному розмiрi зазначеної суми.      Штраф накладається у розмiрi прихованої суми виплат, на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески, а у разi повторного порушення - у трикратному розмiрi зазначеної суми.  
367. Пеня обчислюється виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафiв) за весь її строк.      Пеня обчислюється виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафiв) за весь її строк.  
368. За порушення строку реєстрацiї як платника страхових внескiв накладається штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв суми належних до сплати страхових внескiв за весь перiод, який пройшов з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.      За порушення строку реєстрацiї як платника страхових внескiв накладається штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв суми належних до сплати страхових внескiв за весь перiод, який пройшов з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.  
369. 2. Несплаченi в строк страховi внески, пеня i штраф стягуються в дохiд Фонду iз страхувальника у безспiрному порядку.   -150- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пункт 2 статті 38. Ці норми слід узгодити із проектом Закону України про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, який у ближчому часі буде розглядатися у другому читанні. Цим законопроектом передбачено більш цивілізований механізм стягнення не внесених в строк податків, зборів (обов'язкових платежів). Це ж стосується також і інших пунктів цієї статті законопроекту щодо розмірів і механізму стягнення недоїмки, штрафів та пені.  
Відхилено   2. Несплаченi в строк страховi внески, пеня i штраф стягуються в дохiд Фонду iз страхувальника у безспiрному порядку.  
370. Строк давностi у разi стягнення страхових внескiв, пенi та фiнансових санкцiй, передбачених цiєю статтею, не застосовується.   -151- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Част.2 ст. 38 викласти у такій редакції: "2. Несплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід Фонду із страхувальника у судовому порядку."  
Відхилено   Строк давностi у разi стягнення страхових внескiв, пенi та фiнансових санкцiй, передбачених цiєю статтею, не застосовується.  
371. 3. Суми коштiв, безпiдставно стягненi iз страхувальникiв, пiдлягають поверненню у триденний строк з дня рiшення про безпiдставнiсть стягнення цих виплат з вiдшкодуванням судових витрат.   -152- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Частину 3 ст. 38 вилучити.  
Відхилено   3. Суми коштiв, безпiдставно стягненi iз страхувальникiв, пiдлягають поверненню у триденний строк з дня рiшення про безпiдставнiсть стягнення цих виплат з вiдшкодуванням судових витрат.  
372. 4. На посадових осiб, винних, у порушеннi строку реєстрацiї як платника страхових внескiв, несвоєчаснiй та неповнiй їх сплатi, накладаються адмiнiстративнi стягнення у виглядi штрафу вiд восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi вчинення повторного правопорушення цими особами, яких протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню, - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.      4. Посадові особи, винні у порушеннi строку реєстрацiї як платника страхових внескiв, несвоєчаснiй та неповнiй їх сплатi несуть адмiнiстративну відповідальність згідно із законом.  
373. 5. Зазначенi у цiй статтi адмiнiстративнi стягнення накладаються у порядку, встановленому Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.       
374. Право накладати фiнансовi санкцiї та адмiнiстративнi стягнення вiд iменi Фонду мають керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники.   -153- Сокерчак В.М. (в.о. № 142)
Доповнити ст.38 новою частиною такого змісту: "В разі нецільового використання підприємствами коштів, передбачених статтею 30 цього Закону на них накладається штраф в розмірі 200 відсотків від суми нецільово використаних коштів з урахуванням рівня інфляції."  
Відхилено   Право накладати фiнансовi санкцiї та адмiнiстративнi штрафи вiд iменi Фонду мають керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники.  
375. Стаття 39. Вирiшення спорiв      Стаття 39. Вирiшення спорiв  
376. Спори, що виникають iз правовiдносин за цим Законом, вирiшуються в судовому порядку.      Спори, що виникають iз правовiдносин за цим Законом, вирiшуються в судовому порядку.  
377. Роздiл VIII. Перехiднi та прикiнцевi положення   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розд.VIII. Перехідні та прикінцеві положення. Вилучити текст "Роздiл VIII"  
Відхилено   Розділ VIII. Прикiнцевi положення  
378. 1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" набирає чинностi через шiсть мiсяцiв пiсля його опублiкування за винятком статей 24 - 26, можливiсть введення яких розглядається, виходячи з економiчних можливостей держави, щорiчно Верховною Радою України пiд час затвердження розмiру страхових внескiв.   -155- Кабінет Міністрів України
У "Перехідних та прикінцевих положеннях" проекту Закону: пункт 1 викласти у такій редакції: "1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" набирає чинності з 1 січня 2001 року за винятком статей 24 - 26, можливість введення яких розглядається, виходячи з економічних можливостей держави, щорічно Верховною Радою України під час затвердження розміру страхових внесків";  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року;  
    -156- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Прикінцеві положення. Після слів " з 1 січня 2001 року" поставити крапку.  
Враховано    
379. 2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.   -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні та прикінцеві положення, част.2. Слово "законодавчі" замінити словами "закони"  
Враховано   2. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.  
380. 3. Допомога по безробiттю, матерiальна допомога по безробiттю та матерiальна допомога у перiод пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, призначенi до набрання чинностi цим Законом, виплачуються у строки i розмiрах, визначених Законом України "Про зайнятiсть населення", до закiнчення строку виплати або до припинення їх виплати вiдповiдно до статтi 30 Закону України "Про зайнятiсть населення".      Установити, що: допомога по безробiттю, матерiальна допомога по безробiттю та матерiальна допомога у перiод пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї, призначенi до набрання чинностi цим Законом, виплачуються у строки i розмiрах, визначених Законом України "Про зайнятiсть населення", до закiнчення строку виплати або до припинення їх виплати вiдповiдно до статтi 30 Закону України "Про зайнятiсть населення";  
381. 4. До встановлення законом прожиткового мiнiмуму для розрахунку виплат, передбачених цим Законом, використовується соцiальна норма, яка встановлюється Верховною Радою України одночасно iз прийняттям Закону України про Державний бюджет України.   -158- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У розділі VIII "Прикінцеві положення" виключити частину 4, оскільки Закон України "Про прожитковий мінімум" вже прийнято.  
Враховано    
    -159- Кабінет Міністрів України
У "Перехідних та прикінцевих положеннях" проекту Закону пункт 4 виключити. У зв'язку з цим пункти 5, 6 і 7 вважати відповідно пунктами 4, 5 і 6.  
Враховано    
382. 5. Лiквiдувати державний фонд сприяння зайнятостi населення, створений вiдповiдно до статтi 22 Закону України "Про зайнятiсть населення". Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття є правонаступником лiквiдованого державного фонду сприяння зайнятостi населення.      Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття є правонаступником державного фонду сприяння зайнятостi населення, що ліквідується;  
383. 6. Органiзацiйну роботу щодо формування першого правлiння Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття та наглядової ради, а також проведення їх перших засiдань здiйснює Український координацiйний комiтет сприяння зайнятостi населення, створений вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про зайнятiсть населення".      органiзацiйну роботу щодо формування першого правлiння Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття та наглядової ради, а також проведення їх перших засiдань здiйснює Український координацiйний комiтет сприяння зайнятостi населення, створений вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про зайнятiсть населення".  
384. 7. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:   -160- Кабінет Міністрів України
У "Перехідних та прикінцевих положеннях" проекту Закону пункт 6 викласти у такій редакції: "6. Кабінету Міністрів України: у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону: привести власнi акти у вiдповiднiсть iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття"; забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону."  
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
385. пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття";   -161- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні та прикінцеві положення, част. 7, абзац 2. Слова "законодавчих актів" замінити словом "законів"  
Враховано    
386. привести власнi акти у вiдповiднiсть iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття";      привести власнi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом ;  
387. прийняти вiдповiднi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;   -162- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні та прикінцеві положення, част. 7, абзац 4. Вилучити слово "відповідні".  
Враховано   забезпечити прийняття актів, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;  
388. забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.   -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перехідні та прикінцеві положення, част.7, абзац 5. Текст "перегляд i скасування" замінити текстом "приведення", а текст ", що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього"  
Враховано   забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, у відповідність з цим Законом.  
    -164- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Доповнити розділ УІІІ п.7 абз.5 для полегшення реалізації даного закону на місцях і виключення можливості не вірного тлумачення і застосування тих чи інших статей. " - зобов'язати Міністерство праці та соціальної політики України розробити механізм запровадження та реалізації даного законопроекту в установлені терміни та подати його на затвердження Верховній Раді України".  
Відхилено    
    -165- Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Доповнити розділ УІІІ пунктом 8 в слідуючій редакції: "До 31 грудня 2005 року страхові внески для застрахованих осіб сплачуються в розмірі, встановленому Законом України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" станом на 1 січня 2000 року."  
Відхилено