Кількість абзаців - 153 Таблиця поправок


Про наукові парки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься народними депутатами України
 
      
2. А.Мартинюком, К.Самойлик, Ю.Каракаєм,
В.Полохалом
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про наукові парки
 
   Про наукові парки
 
5. Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням і функціонуванням наукових парків, заснованих на базі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та наукових установ України і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва, впровадження інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного розвитку економіки України.
 
-1- Каракай Ю.В.
Вилучити слова «підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного розвитку економіки України заснованих на базі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та наукових установ України»
 
Враховано   Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва, впровадження інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
 
6. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. виконавці проекту наукового парку - вищі навчальні заклади, наукові установи, інноваційні структури та інші суб’єкти господарювання, що беруть участь у розробленні та/або реалізації науково-технологічного або інноваційного проекту наукового парку
 
-2- Каракай Ю.В.
Вилучити
 
Враховано      
10. договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб’єктами господарювання, що висловили бажання брати участь у процесі розроблення та виконання проектів наукового парку;
 
   договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб’єктами господарювання щодо умов розроблення та виконання проектів наукового парку;
 
11. замовники продукції наукового парку - установи, організації, підприємства, вітчизняні та іноземні компанії усіх форм власності, що замовляють і повністю сплачують вартість виконання конкретних розробок чи послуг за проектами наукового парку.
 
-3- Каракай Ю.В.
Вилучити
 
Немає висновку      
12. засновники наукового парку - вищий навчальний заклад та/або наукова установа й інші суб’єкти господарювання, що підписали засновницький договір про утворення наукового парку;
 
   засновники наукового парку - вищий навчальний заклад і/або наукова установа та інші суб’єкти господарювання, що уклали засновницький договір про утворення наукового парку;
 
13. інноваційний проект наукового парку - затверджена в установленому порядку програма та бізнес-план її виконання, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних виробничо-організаційних та фінансово-економічних заходів щодо створення та реалізації інноваційної продукції;
 
-4- Зубець М.В.
Після слів «інноваційної продукції» доповнити «або послуг»
 
Враховано   інноваційний проект наукового парку – пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, інвестування, створення та реалізації інноваційної продукції або послуг і включає в себе дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання проекту;
 
14. ;науковий парк - це об'єднання вищого навчального закладу ІV рівня акредитації, (далі - вищий навчальний заклад) та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), що відповідають встановленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки критеріям результатів наукової діяльності інноваційних структур (інноваційний бізнес-інкубатор, інноваційний центр, технологічний парк тощо) та інших суб’єктів господарювання, створене для організації, координації та контролю процесу розроблення і виконання науково-технологічних та інноваційних проектів, реалізації інтелектуального та науково-виробничого потенціалу його учасників і партнерів, оформлене як юридична особа та зареєстроване в установленому законом порядку, і передбачає серед іншого делегування окремих повноважень щодо координації та регулювання діяльності своїх учасників органам управління зазначеної юридичної особи;
 
-5- Зубець М.В.
Викласти цей абзац у редакції
«науковий парк це юридична особа, яка створена у формі об’єднання вищого навчального закладу ІV рівня акредитації (далі - вищий навчальний заклад) та/або наукової установи та інших суб’єктів господарювання з метою організації, координації та контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку»
 
Враховано   науковий парк - юридична особа, створена у формі об’єднання вищого навчального закладу ІV рівня акредитації (далі - вищий навчальний заклад) і/або наукової установи та інших суб’єктів господарювання з метою організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку;
 
15. науково-технологічний проект наукового парку - затверджена в установленому порядку програма, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних науково-організаційних та фінансово-економічних заходів щодо створення нових або вдосконалення існуючих технологій та/або видів продукції;
 
-6- Самойлик К.С.
Викласти у редакції
«науково-технічний проект наукового парку - комплект документів, який визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та проведення дослідно-промислового випробування інноваційного продукту і включає в себе данні про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси необхідні для виконання проекту»
 
Враховано   науково-технічний проект наукового парку - пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та проведення дослідно-промислового випробування інноваційного продукту і включає в себе дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання проекту;
 
16. партнери наукового парку - суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство та беруть участь у виконанні проектів наукового парку;
 
   партнери наукового парку - суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство;
 
17. пріоритетні напрями діяльності наукового парку - це економічно та соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» й іншими законами України в науковій та інноваційній сферах;
 
-7- Каракай Ю.В.
Доповнити абзацом
«проект наукового парку – інноваційний або науково-технічний проект, який прийнятий і виконується науковим парком згідно вимог цього Закону.»
 
Враховано   пріоритетні напрями діяльності наукового парку - економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та іншими законодавчими актами України в науковій та інноваційній сферах;
проект наукового парку – інноваційний або науково-технічний проект, що прийнятий і виконується науковим парком згідно з вимогами цього Закону.
 
18. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Законодавство про науковий парк
 
19. 1. Науковий парк, його учасники і партнери, а також виконавці науково-технологічних та інноваційних проектів діють відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про вищу освіту», „Про інвестиційну діяльність», „Про наукову і науково-технічну діяльність», „Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах.
 
-8- Каракай Ю.В.
Вилучити слова «його учасники і партнери, а також виконавці науково-технологічних та інноваційних проектів»
 
Враховано   1. Науковий парк діє відповідно до Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про вищу освіту», „Про інвестиційну діяльність», „Про наукову і науково-технічну діяльність», „Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах.
 
20. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
   РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
21. Стаття 3. Мета утворення наукового парку
 
   Стаття 3. Мета утворення наукового парку
 
22. 1. Науковий парк утворюється з метою стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі та/або науковій установі, створення сприятливих умов для комерціалізації науково-технічної та інноваційної діяльності науковців, аспірантів, студентів та спеціалістів у сфері високих технологій, в першу чергу через малі інноваційні підприємства, шляхом ефективного і раціонального використання наявного наукового потенціалу, наукової матеріально-технічної бази та дослідних виробництв.
 
-9- Зубець М.В.
Викласти у редакції
«Науковий парк утворюється з метою розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі та/або науковій установі, ефективного і раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках»
 
Враховано   1. Науковий парк утворюється з метою розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі і/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.
 
23. Стаття 4. Функції наукового парку
 
   Стаття 4. Функції наукового парку
 
24. 1. Основними функціями наукового парку є:
 
   1. Основними функціями наукового парку є:
 
25. інтенсифікація використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, забезпечення їх інноваційної спрямованості, розроблення, виробництва та реалізації інноваційної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;
 
-10- Самойлик К.С.
Викласти в редакції «створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів з їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної інноваційної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;»
 
Враховано   створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної інноваційної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;
 
26. координація наукової, інноваційної, виробничої та комерційної діяльності засновників і партнерів наукового парку;
 
      
27. інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 
   інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 
28. залучення студентів, випускників, аспірантів та науковців вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення та виконання інноваційних та науково-технологічних проектів;
 
-11- Каракай Ю.В.
Після слів «науковців» додати «та працівників»
 
Враховано   залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищого навчального закладу і/або наукової установи до розроблення і виконання проектів наукового парку;
 
29. сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 
   сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 
30. організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення та реалізації інноваційних та науково-технологічних проектів;
 
   організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації інноваційних та науково-технічних проектів;
 
31. залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукомісткого виробництва;
 
   залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
 
32. захист та представництво інтересів засновників та партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання у межах, визначених установчими документами наукового парку;
 
   захист та представництво інтересів засновників і партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання в межах, визначених установчими документами наукового парку;
 
33. розвиток міжнародного та вітчизняного співробітництва в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 
   розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 
34. виконання інших функцій, не заборонених чинним законодавством України.
 
   виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.
 
35. Стаття 5. Установчі документи наукового парку
 
   Стаття 5. Установчі документи наукового парку
 
36. 1. Установчими документами наукового парку є договір про утворення наукового парку та статут наукового парку (далі - статут), вимоги до яких визначаються цим Законом та актами Кабінету Міністрів України.
 
-12- Самойлик К.С.
Викласти у редакції
«1. Науковий парк діє на основі засновницького договору та статуту, який затверджується його засновниками».
2. У засновницькому договорі про утворення наукового парку визначаються зобов’язання засновників утворити науковий парк, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання науковому парку майна та нематеріальних активів засновників з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. У статуті наукового парку вказується найменування юридичної особи, завдання та функції наукового парку згідно з вимогами цього закону, розмір і порядок утворення статутного та іншіх фондів, порядок розподілу прибутку і збитків, органи управління науковим парком, , їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу ло наукового парку та виходу з нього та інші відомості, що відповідають законодавству та цьому Закону.
 
Враховано   1. Науковий парк діє на основі засновницького договору та статуту, що затверджується його засновниками.
 
37. 2. Завдання і предмет діяльності наукового парку, склад і компетенція його органів управління, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, формування його майна, порядок реорганізації та ліквідації наукового парку та інші засади його діяльності визначаються статутом наукового парку.
 
   2. У засновницькому договорі про утворення наукового парку визначаються зобов’язання засновників утворити науковий парк, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання науковому парку майна та нематеріальних активів засновників з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. У статуті наукового парку вказуються найменування юридичної особи, завдання та функції наукового парку згідно з вимогами цього Закону, відомості про склад засновників, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутку і збитків, органи управління науковим парком, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, порядок ліквідації та інші відомості, що відповідають законодавству України та цьому Закону.
 
38. Стаття 6. Обмеження діяльності наукового парку
 
-13- Зубець М.В.
Цю статтю вилучити
 
Враховано      
39. 1. В рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення наступних видів діяльності:
 
      
40. торгівельно-посередницька діяльність;
 
      
41. надання послуг побутового призначення;
 
      
42. виробництво і переробка підакцизних товарів.
 
      
43. Стаття 7. Утворення наукового парку
 
   Стаття 6. Утворення наукового парку
 
44. 1. Рішення про утворення наукового парку приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-14- Самойлик К.С.
Абзац викласти у редакції:
«Рішення про утворення наукового парку приймається його засновниками за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності»
 
Враховано   1. Рішення про утворення наукового парку приймається його засновниками за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
45. Вид і організаційно-правова форма наукового парку у разі, якщо його базовим елементом є суб’єкт права державної власності, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-15- Зубець М.В.
Абзац 2 та 3 викласти у редакції
«2. У разі, якщо засновниками наукового парку виступають суб’єкти господарювання, які засновані на державній або комунальній власності ї здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, рішення про участь таких засновників у заснуванні наукового парку приймається за погодженням з відповідними органами, в управлінні яких ця державна або комунальна власність перебуває.
 
Враховано   2. У разі якщо засновниками наукового парку виступають суб’єкти господарювання державної або комунальної власності, що здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, рішення про участь таких засновників у заснуванні наукового парку приймається за погодженням з відповідними органами, в управлінні яких перебуває ця державна або комунальна власність.
 
46. 2. Для прийняття рішення щодо створення наукового парку вищим навчальним закладом або науковою установою до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки подаються проекти установчих документів та техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку.
 
-16- Зубець М.В.
3. Для погодження рішення щодо утворення наукового парку подаються:
проекти установчих документів наукового парку
пріоритетні напрями діяльності наукового парку;
наукові результати, реалізація яких забезпечать розвиток наукового парку;
дані про виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, та можливості їх розвитку в майбутньому засновників наукового парку, що буде використовуватися у діяльності наукового парку.
 
Враховано   3. Для погодження рішення про утворення наукового парку подаються:
проекти установчих документів наукового парку;
 
47. Техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку має включати:
 
      
48. пріоритетні напрями діяльності наукового парку;
 
   перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку;
 
49. етапи розвитку пріоритетних напрямів із зазначенням часу їх здійснення;
 
   дані про наукові результати, реалізація яких забезпечить розвиток наукового парку;
 
50. напрямки залучення до діяльності наукового парку базового вищого навчального закладу та/або наукової установи;
 
      
51. ступінь розвитку виробничої, інженерної, транспортної і соціальної інфраструктури, та можливості їх розвитку в майбутньому;
 
   дані про наявну та потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, засновників наукового парку, що будуть використовуватися в діяльності наукового парку.
 
52. існуючий рівень розвитку економічного, наукового та інноваційного потенціалу з урахуванням умов його утворення;
 
      
53. рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами;
 
      
54. прогнозні обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі його розвитку;
 
      
55. економічні, наукові, науково-технічні, соціальні, бюджетні та екологічні наслідки функціонування наукового парку;
 
      
56. бізнес-план діяльності наукового парку на середньострокову перспективу.
 
      
57. Порядок подання і розгляду документів для прийняття рішення щодо створення наукового парку, а також загальні вимоги до зазначених документів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-17- Зубець М.В.
Вилучити
 
Враховано      
58. 3. Після прийняття спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки позитивного рішення щодо створення наукового парку вищий навчальний заклад або наукова установа проводять реєстрацію установчих документів наукового парку у відповідності до чинного законодавства.
 
-18- Самойлик К.С.
Викласти у редакції
4. Науковий парк є юридичною особою, яка вважається створеною з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку
 
Враховано   4. Науковий парк є юридичною особою, що вважається створеною з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку.
 
59. Стаття 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
 
   Стаття 7. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
 
60. 1. З метою забезпечення ефективного використання наукового та виробничого потенціалу для кожного наукового парку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки затверджується перелік пріоритетних напрямів діяльності.
 
   .
;  
61. 2. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку повинен відповідати галузевому профілю та/або спеціалізації базового вищого навчального закладу та/або наукової установи, а також потребам регіону (території), в якому знаходиться зазначений науковий парк.
 
-19- Каракай Ю.В.
Викласти абзац у редакції «Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку формується згідно законів України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» у відповідності з напрямами наукової діяльності базового вищого навчального закладу та/або наукової установи з врахуванням потреб регіону (території), в якому знаходиться науковий парк»
 
Враховано   Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку формується згідно із законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» відповідно до напрямів наукової діяльності вищого навчального закладу і/або наукової установи з урахуванням потреб регіону (території), де розташований науковий парк.
Стаття 8. Статус засновників наукового парку
1. Суб’єкти господарювання – засновники наукового парку зберігають статус юридичної особи і на них поширюються норми законів щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання.
2. Суб’єкт господарювання – засновник наукового парку має право:
добровільно вийти з наукового парку на умовах і в порядку, визначених статутом наукового парку із збереженням взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання;
одержувати від наукового парку в установленому порядку інформацію, пов’язану зі своїми інтересами;
одержувати частину прибутку від діяльності наукового парку відповідно до порядку, визначеного статутом наукового парку.
Стаття 9. Управління науковим парком
1. Науковий парк має вищий орган управління (загальні збори засновників) та утворює виконавчий орган, функції яких визначаються статутом наукового парку.
2. Вищий орган управління науковим парком:
затверджує статут наукового парку та вносить зміни до нього;
утворює виконавчий орган наукового парку;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до статуту наукового парку.
 
    -20- Полохало В.І.
Включити додатково статті у редакції
Стаття 8 Статус засновника наукового парку.
1. Суб’єкти господарювання – засновники наукового парку зберігають статус юридичної особи ї на них поширюються положення законів щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання.
2. Суб’єкт господарювання –засновник наукового парку має право:
добровільно вийти з наукового парку на умовах і в порядку, визначених статутом наукового парку із збереженням взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання;
одержувати від наукового парку в установленому порядку інформацію, пов’язану із своїми інтересами;
одержувати частину прибутку від діяльності наукового парку відповідно до порядку, визначеному засновницьким договором та статутом наукового парку.
 
Враховано    
    -21- Полохало В.І.
Включити додатково статті у редакції:
Стаття 8 Управління науковим парком.
11. Науковий парк має вищий орган управління (загальні збори засновиків) та утворює виконавчий орган функції яких визначаються статутом наукового парку.
2. Вищий орган управління науковим парком :
затверджує статут наукового парку та вносить зміни до нього;
утворює виконавчий орган управління науковим парком;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до статуту наукового парку.
 
Враховано    
62. Стаття 9. Орган управління наукового парку
 
   Стаття 10. Виконавчий орган управління наукового парку
 
63. 1. З метою забезпечення оперативного управління роботою наукового парку, координації діяльності його учасників в рамках договору про утворення наукового парку та щодо виконання науково-технологічних та інноваційних проектів (далі - проектів) утворюється виконавчий орган управління наукового парку (далі - орган управління).
 
-22- Самойлик К.С.
вилучити
 
Враховано      
64. 2. Орган управління наукового парку формується у порядку, визначеному договором про утворення наукового парку та статутом наукового парку.
 
-23- Самойлик К.С.
Доповнити абзацом
2 . Орган управління наукового парку вирішує питання поточної діяльності з метою координації діяльності його засновників і партнерів щодо виконання науково-технічних та інноваційних проектів.
 
Враховано   1. Виконавчий орган наукового парку формується загальними зборами засновників у порядку, визначеному статутом наукового парку.
2. Виконавчий орган наукового парку вирішує питання поточної діяльності з метою координації діяльності його засновників і партнерів щодо виконання науково-технічних та інноваційних проектів.
 
65. 3. Орган управління наукового парку.:
 
-24- Самойлик К.С.
Вилучити
 
Враховано      
66. здійснює функції поточного керівництва діяльністю наукового парку;
 
      
67. забезпечує облік юридичних осіб та фізичних осіб - засновників (учасників), партнерів наукового парку і виконавців науково-технологічних та/або інноваційних проектів та веде відповідні реєстри;
 
      
68. видає за вимогою засновника (учасника) наукового парку або за запитами заінтересованих осіб виписки з реєстрів;
 
      
69. здійснює розгляд та перевірку пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання науково-технологічного та/або інноваційного проекту;
 
      
70. подає звіти про діяльність наукового парку;
 
      
71. організовує попередній розгляд та організовує проведення експертизи науково-технологічних та інноваційних проектів наукового парку;
 
      
72. здійснює контроль за виконанням науково-технологічних та/або інноваційних проектів усіма суб’єктами господарювання, що беруть участь у його реалізації;
 
      
73. представляє у межах, визначених для органу управління наукового парку повноважень, інтереси наукового парку та його учасників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 
      
74. забезпечує укладання відповідно до законодавства договорів від імені наукового парку;
 
      
75. виконує інші повноваження, передбачені установчими документами та цим Законом.
 
      
76. Стаття 10. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи - базових елементів наукового парку
 
-25- Зубець М.В.
Замінити слова «базових елементів наукового парку» на «засновника наукового парку»
 
Враховано   Стаття 11. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи - засновника наукового парку
 
77. 1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, можуть виступати засновником (учасником) юридичних осіб та/або їх об’єднань з метою розроблення та реалізації інноваційних продуктів та/або продукції.
 
-26- Зубець М.В.
Викласти у редакції «Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть виступати засновниками юридичних осіб та/або їх об’єднань з метою виконання проектів наукового парку»
 
Враховано   1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть виступати засновниками юридичних осіб та/або їх об’єднань з метою виконання проектів наукового парку.
 
78. 2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, мають право на строк виконання проектів наукового парку самостійно надавати суб’єктам господарювання, створеним науковими та науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та/або наукової установи, які є базовими елементами наукового парку, необхідні їм приміщення та обладнання відповідно до договорів, які укладаються між базовим елементом наукового парку та зазначеними суб’єктами господарювання, в яких визначається порядок сплати комунальних послуг та орендної плати.
 
-27- Зубець М.В.
Викласти пункт в редакції
«Вищий навчальний заклад та/або наукова установа мають право на строк виконання проектів наукового парку виступати безпосереднім орендодавцем приміщення та обладнання для суб’єктів господарювання, створених науковими та науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та/або наукової установи, з укладанням договорів між науковим парком та зазначеними суб’єктами господарювання, в яких визначається порядок сплати комунальних послуг та орендної плати»
 
Враховано   2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа мають право на строк виконання проектів наукового парку виступати безпосереднім орендодавцем приміщення та обладнання для суб’єктів господарювання, створених науковими та науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та/або наукової установи, з укладанням договорів між науковим парком і зазначеними суб’єктами господарювання, де визначається порядок сплати комунальних послуг та орендної плати.
 
79. 3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, приймають участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України.
 
   3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України.
 
80. 4. Орган управління наукового парку щорічно звітує перед вищим навчальним закладом або науковою установою, які є базовими елементами наукового парку, про результати своєї діяльності.
 
-28- Зубець М.В.
Викласти у редакції
«4. У разі ліквідації наукового парку за рішенням засновників або на підставі рішення суду, в тому числі про визнання наукового парку банкрутом, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів, не включаються до ліквідаційної маси і повертаються вищому начальному закладу та/або науковій установі, що вносили їх до статутного фонду наукового парку»
 
Враховано   4. У разі ліквідації наукового парку за рішенням засновників або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання наукового парку банкрутом, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, не включаються до ліквідаційної маси і повертаються вищому начальному закладу та/або науковій установі, що вносили їх до статутного фонду наукового парку.
5. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть виступати засновниками одного наукового парку.
 
    -29- Зубець М.В.
Доповнити абзацом
«5. Вищий навчальний заклад або наукова установа можуть виступати засновниками одного наукового парку.»
 
Враховано    
81. Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
-30- Зубець М.В.
Викласти у редакції «Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ»
 
Враховано   Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
82. Стаття 11. Науково-технологічний проект
 
-31- Зубець М.В.
Цю статтю вилучити
 
Враховано      
83. 1. Науково-технологічний проект наукового парку розробляється на основі технічного завдання, виданого замовником проекту і погодженого його виконавцями.
 
      
84. 2. Технічне завдання науково-технологічного проекту наукового парку має передбачати виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, а також проведення дослідно-промислового випробування нової та/або вдосконаленої технології на потужностях відповідного промислового підприємства.
 
      
85. Стаття 12. Реєстрація науково-технологічних проектів
 
-32- Зубець М.В.
Цю статтю вилучити
 
Враховано      
86. 1. Науково-технологічні проекти подаються для експертизи та реєстрації до органу управління наукового парку його учасниками згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку.
 
      
87. 2. Орган управління наукового парку забезпечує організацію проведення експертизи науково-технологічних проектів, поданих для реєстрації учасниками наукового парку, відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
 
      
88. 3. У разі, коли для виконання науково-технологічного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, яке не виробляється в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
      
89. 4. За результатами науково-технічної експертизи науково-технологічних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації вказаних проектів у встановленому порядку.
 
      
90. 5. Строк реалізації науково-технологічного проекту не може перевищувати п’яти років з моменту його реєстрації.
 
      
91. 6. За результатами виконання науково-технологічних проектів виконавці проектів наукового парку подають до органу управління наукового парку такі звіти:
 
      
92. щоквартальні;
 
      
93. щорічні;
 
      
94. загальний - за підсумками завершення виконання проекту.
 
      
95. Орган управління наукового парку узагальнює інформацію щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати роботи наукового парку до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки в установленому ним порядку.
 
      
96. 7. Результати виконаного проекту приймаються органом управління наукового парку чи замовником продукції наукового парку відповідно до умов договору.
 
      
97. Стаття 13. Інноваційний проект
 
-33- Ківалов С.В.
Назву статті викласти у редакції «Стаття 12. Розробка та прийняття проектів наукового парку»
 
Враховано   Стаття 12. Розроблення та прийняття проектів наукового парку
 
98. 1. Інноваційним проектом наукового парку визнається проект, який передбачає створення, випуск та реалізацію інноваційної продукції, створення нових робочих місць та залучення інвестицій для його виконання в рамках пріоритетних напрямків діяльності наукового парку і відповідає вимогам Закону України „Про інноваційну діяльність».
 
-34- Каракай Ю.В.
Викласти статтю у редакції:
«1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах в рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з урахуванням положень законів України «Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків!».».
2. Проекти наукового парку подаються до виконавчого органу управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку (далі - конкурс
3. Положення про проведення конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку розробляється виконавчого органом управління наукового парку і і затверджується керівником наукового парку.
4. За результатами конкурсу виконавчий орган управління наукового парку приймає рішення про прийняття до виконання проекту наукового парку та укладає договору про партнерство.
 
Враховано   1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах у рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з урахуванням норм законів України «Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».
 
99. 2. Проекти, які претендують на отримання статусу інноваційних проектів наукового парку, подаються до органу управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів наукового парку (далі - Конкурс) згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку.
 
   2. Проекти наукового парку подаються до виконавчого органу наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку (далі - конкурс).
 
100. 3. Орган управління наукового парку розробляє та затверджує Положення про проведення конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів наукового парку.
 
   3. Положення про проведення конкурсу розробляється та затверджується виконавчим органом наукового парку.
 
101. 4. За результатами Конкурсу орган управління наукового парку приймає рішення про початок роботи по організації розроблення та/або реалізації інноваційного проекту.
 
   4. За результатами конкурсу виконавчий орган наукового парку приймає рішення про виконання проекту наукового парку та укладає договір про партнерство.
 
102. Стаття 14. Реєстрація інноваційних проектів.
 
   Стаття 13. Реєстрація проектів наукового парку
 
103. 1. За результатами Конкурсу орган управління наукового парку подає інноваційні проекти для їх розгляду та державної реєстрації до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-35- Самойлик К.С.
Викласти абзац у редакції:
« 1. Виконавчим органом управління наукового парку здійснюється реєстрація всіх проекти наукового парку, на реалізацію яких укладено договір про партнерство. Проекти наукового парку, реалізація яких потребує державної підтримки, надсилаються виконавчим органом управління наукового парку для державної реєстрації до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності. .
 
Враховано   1. Виконавчим органом наукового парку здійснюється реєстрація всіх проектів наукового парку, на реалізацію яких укладено договір про партнерство. Проекти наукового парку, реалізація яких потребує державної підтримки, надсилаються виконавчим органом наукового парку для державної реєстрації до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності.
 
104. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки організовує проведення науково-технічної експертизи зазначених проектів відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про інноваційну діяльність».
 
-36- Каракай Ю.В.
Викласти абзац у редакції:
« 2. Спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності здійснює державну реєстрації проектів наукового парку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 
Враховано   2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності здійснює державну реєстрацію проектів наукового парку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
105. 3. У випадку коли для виконання інноваційного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, а також комплектуючих і матеріалів, які не виробляються в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
-37- Самойлик К.С.
Викласти пункт у редакції:
«У разі якщо для виконання проекту наукового парку необхідно ввезення нового наукового високотехнологічного обладнання, а також комплектуючих і матеріалів, які не виробляються в Україні, науковий парк або його партнер як виконавець проекту можуть скористатися умовами митного оформлення, передбаченими статтею 16 цього Закону, при цьому номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання, комплектуючих і матеріалів, які не виробляються в Україні, погоджуються зі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до проекту наукового парку як його невід’ємна складова»
 
Враховано   3. У разі якщо для виконання проекту наукового парку необхідно ввезення нового наукового високотехнологічного обладнання, а також комплектуючих і матеріалів, що виробляються в Україні, науковий парк або його партнер як виконавець проекту можуть скористатися умовами митного оформлення, передбаченими статтею 16 цього Закону. Номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання, комплектуючих і матеріалів, що не виробляються в Україні, погоджуються зі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань митної справи, економічної політики, фінансової політики, податків. Ці матеріали додаються до проекту наукового парку як його невід’ємна складова.
 
106. 4. За результатами науково-технічної експертизи спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснює державну реєстрацію інноваційного проекту або відмовляє у його реєстрації.
 
-38- Каракай Ю.В.
Абзац 4 вилучити
 
Враховано      
107. 5. Строк реалізації інноваційного проекту наукового парку не може перевищувати семи років з моменту його реєстрації.
 
   4. Строк реалізації проекту наукового парку не може перевищувати семи років з моменту його реєстрації.
 
108. Стаття 15. Контроль та моніторинг за виконанням науково-технологічних та інноваційних проектів наукових парків.
 
-39- Каракай Ю.В.
Викласти у редакції «Стаття 14. Моніторинг за виконанням проектів наукових парків»
 
Враховано   Стаття 14. Моніторинг виконання проектів наукових парків
 
109. 1. Орган управління наукового парку здійснює контроль та моніторинг реалізації науково-технологічних та інноваційних проектів.
 
   1. Виконавчий орган наукового парку здійснює моніторинг реалізації проектів наукового парку.
 
110. 2. За результатами моніторингу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки за поданням органу управління наукового парку у встановленому порядку може скасувати державну реєстрацію науково-технологічного проекту та/або інноваційного проекту.
 
-40- Каракай Ю.В.
Викласти абзац другий у редакції:
«2. У разі не дотримання виконавцями проекту наукового парку вимог, показників та строків виконання науково-технічного або інноваційного проекту орган управління наукового парку може прийняти рішення про припинення його виконання»
Доповнити абзацом 3 у редакції «3.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки за поданням органу управління наукового парку у встановленому порядку скасовує державну реєстрацію таких науково-технологічних або інноваційних проектів».
 
Враховано   2. У разі недотримання партнером наукового парку вимог проекту наукового парку, показників та строків виконання науково-технічного або інноваційного проекту виконавчий орган наукового парку може прийняти рішення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково внаслідок односторонньої відмови від договору про партнерство, що вважатиметься відповідно розірваним або зміненим.
3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності за обґрунтованим поданням виконавчого органу наукового парку у встановленому порядку скасовує державну реєстрацію проекту наукового парку або вносить відповідні зміни до державного реєстру проектів наукового парку.
.
 
111. Розділ ІV. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ
 
   Розділ ІV. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ
 
112. Стаття 16. Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності.
 
   Стаття 15. Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності
 
113. 1. Розроблення та реалізація проектів наукового парку здійснюються за рахунок власних коштів наукового парку, його партнерів чи замовників та/або за рахунок державних коштів.
 
-41- Самойлик К.С.
Замінити слова «державних коштів» на слова « коштів державного та місцевих бюджетів
 
Враховано   1. Розроблення і реалізація проектів наукового парку здійснюються за рахунок власних коштів наукового парку, його партнерів чи замовників та/або за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.
 
114. 2. Виконання проектів наукового парку чи розробок за кошти замовників проектів наукового парку, що не передбачає будь-яких пільг чи спеціального режиму, здійснюється без їх державної реєстрації.
 
-42- Самойлик К.С.
Після слів «передбачають будь-яких» викласти у редакції « пільгових умов їх реалізації, здійснюється без їх державної реєстрації»
 
Враховано   2. Виконання проектів наукового парку за кошти замовників проектів наукового парку, що не передбачають будь-яких пільгових умов їх реалізації, здійснюється без їх державної реєстрації.
 
115. 3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, набуті в результаті виконання проектів наукового парку, є власністю творця об’єкту права інтелектуальної власності та/або технології, наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
   3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, набуті в результаті виконання проектів наукового парку, є власністю автора об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
116. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки може обмежити майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок державних коштів, у таких випадках:
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені із залученням державних коштів, у разі якщо:
 
117. а) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності віднесено до сфери національної безпеки та оборони держави;
 
   а) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
 
118. б) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності визнано таким, що має використовуватися в публічних інтересах;
 
   б) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах;
 
119. в) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки у повному обсязі здійснює фінансування доведення технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності до промислового використання та реалізації готової продукції.
 
   в) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності доведено до промислового використання та реалізації готової продукції повністю за рахунок державних коштів.
 
120. 5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті, творець об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням державних коштів, для власних потреб, якщо інше не визначено договором між ними та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки.
 
-43- Зубець М.В.
У п. 5-9 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки» замінити на «та центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа»
 
Враховано   5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті, автор об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням державних коштів, для власних потреб, якщо інше не визначено договором між ними та центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа.
 
121. 6. Науковий парк та/або його партнери зобов'язані протягом місяця з дня отримання ними повідомлення про створення технології та/або об'єкта права інтелектуальної спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки про створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності.
 
   6. Науковий парк та/або його партнери зобов'язані протягом місяця з дня отримання ними повідомлення про створення із залученням державних коштів технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності повідомити центральному органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, про створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності.
 
122. 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, має повідомити науковий парк та/або його партнерів, чи буде віднесено технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений за рахунок державних коштів, до сфери національної безпеки та оборони, чи відповідну технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності буде використано в публічних інтересах.
 
   7. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, має повідомити науковий парк та/або його партнерів про своє рішення щодо обмеження майнових прав на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності і підстави такого обмеження відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
123. 8. Якщо спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковий парк та/або його партнерів, виключні майнові права на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать творцю об’єкта права інтелектуальної власності та /або технології, науковому парку та/або його партнерам.
 
   8. Якщо центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковий парк та/або його партнерів, виключні майнові права на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать автору об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, науковому парку та/або його партнерам відповідно до законодавства України.
 
124. 9. У разі порушення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки положень частин третьої-восьмої цієї статті творець об’єкту права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнер можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.
 
   9. У разі порушення центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, норм частин третьої - восьмої цієї статті автор об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнери можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.
 
125. Стаття 17. Особливості митного режиму ввезення нового наукового обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків.
 
   Стаття 16. Особливості митного режиму ввезення нового наукового обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків
 
126. 1. Звільняються від сплати ввізного мита, що нараховується згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну, для реалізації:
 
   1. Звільняються від сплати ввізного мита, що нараховується згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну, для реалізації:
 
127. науково-технологічних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, яке не виробляється в Україні;
 
-44- Самойлик К.С.
Після слова «нове» доповнити слово «високотехнологічне» далі за текстом
 
Враховано   науково-технічних проектів наукових парків – нове високотехнологічне наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, що не виробляється в Україні і не може бути замінено іншим обладнанням вітчизняного виробництва;
 
    -45- Каракай Ю.В.
доповнити абзац «і не може бути замінено іншим обладнанням вітчизняного виробництва»
 
Враховано    
128. інноваційних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, які не виробляються в Україні.
 
-46- Каракай Ю.В.
Доповнити словами «або не відповідають вимогам проекту наукового парку».
 
Враховано   інноваційних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку.
 
129. 2. Порядок митного оформлення, затвердження номенклатури та обсягів постачань товарів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок митного оформлення, затвердження номенклатури та обсягів ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
130. 3. Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом року, починаючи від дати затвердження обсягів постачання наукового обладнання, протягом трьох років для комплектуючих та матеріалів.
 
-47- Каракай Ю.В.
Після слів діє викласти у редакції «протягом двох років, починаючи від дати затвердження обсягів постачання наукового обладнання, для комплектуючих та матеріалів - протягом одного року»
 
Враховано   3. Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом двох років від дати затвердження обсягів постачання обладнання, для комплектуючих та матеріалів - протягом одного року. ..
 
131. Стаття 18. Оренда приміщень вищого навчального закладу - засновника наукового парку
 
   Стаття 17. Оренда приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи - засновників наукового парку
 
132. 1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, на базі яких засновано науковий парк, мають право надавати виконавцям науково-технологічних та інноваційних проектів необхідні їм лабораторії та/або інші приміщення на основі договорів найму (оренди).
 
   1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, на базі яких засновано науковий парк, мають право надавати виконавцям проектів наукового парку необхідні їм лабораторії та/або інші приміщення на основі договорів найму (оренди).
 
133. 2. У договорах, що укладаються відповідно до частини першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати, розміри та умови оплати встановлюються органом базовим елементом наукового парку за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться відповідні вищі навчальні заклади та/або наукові установи.
 
-48- Каракай Ю.В.
Друге печення викласти у редакції «Розміри та умови їх оплати встановлюються вищим навчальним закладом або науковою установою за погодженням з місцевими та центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають».
 
Враховано   2. У договорах, що укладаються відповідно до частини першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати. Розміри та умови їх оплати встановлюються вищим навчальним закладом та/або науковою установою за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають.
 
134. РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
   РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
135. Стаття 19. Джерела фінансування діяльності наукового парку
 
-49- Самойлик К.С.
Доповнити словами «Майнові відносини» далі за текстом
 
Враховано   Стаття 18. Майнові відносини та фінансування наукового парку
 
136. 1. Для виконання своїх статутних завдань науковий парк може створювати статутний, резервний фонди, фонд підтримки інноваційної діяльності малих підприємств та інші фонди, не заборонені законодавством України.
 
-50- Самойлик К.С.
Доповнити абзацами
«2 Вкладом до статутного фонду наукового парку можуть бути гроші, цінні папери інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
3.Суб’єкт господарювання, який заснований на базі державної або комунальної власності і здійснює свою діяльність на основі права господарського відання, може передавати належне йому майно до статутного фонду наукового парку лише за попереднім погодженням органу, до сфери управління якого він належить.
4.Передача до статутного фонду наукового нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, які перебувають на балансі державних суб’єктів господарювання, здійснюється за умов додаткового погодження з Фондом державного майна України.
5. Не можуть бути об’єктами передачі до статутного фонду наукового парку об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» державного, па також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»
 
Враховано   1. Для виконання статутних завдань науковий парк може створювати статутний, резервний фонди, фонд підтримки інноваційної діяльності та інші фонди, не заборонені законодавством України.
2. Статутний фонд наукового парку поділений на частки між засновниками.
3. Вкладом до статутного фонду наукового парку можуть бути гроші, цінні папери та інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
4. Суб’єкт господарювання державної або комунальної власності, що здійснює свою діяльність на основі права господарського відання, може передавати належне йому майно до статутного фонду наукового парку лише за попереднім погодженням органу, до сфери управління якого він належить.
5. Передача до статутного фонду наукового парку нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, що перебувають на балансі державних суб’єктів господарювання, здійснюється за умов додаткового погодження з Фондом державного майна України.
6. Не можуть бути об’єктами передачі до статутного фонду наукового парку об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
 
137. 2. Джерелами фінансування наукового парку є:
 
   2. До джерел фінансування наукового парку належать:
 
138. кошти статутного та інших фондів наукового парку;
 
   кошти статутного та інших фондів наукового парку;
 
139. фінансові надходження від діяльності наукового парку;
 
   фінансові надходження від діяльності наукового парку;
 
140. інвестиції, надані науковому парку;
 
   інвестиції, надані науковому парку;
 
141. благодійні внески для розвитку наукового парку та на забезпечення реалізації інноваційних проектів;
 
   благодійні внески для розвитку наукового парку та забезпечення реалізації проектів наукового парку;
 
142. кошти державного та місцевих бюджетів;
 
   кошти державного та місцевих бюджетів;
 
143. кошти замовників;
 
   кошти замовників;
 
144. інші надходження, що не заборонені законодавством України.
 
   інші надходження, не заборонені законодавством України.
 
145. Стаття 20. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку
 
   Стаття 19. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку
1. Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в банківських та інших фінансових установах.
 
146. 1. Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в банківських та інших фінансових установах.
 
   Стаття 20. Припинення функціонування наукового парку
 
147. РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Припинення функціонування наукового парку здійснюється виключно шляхом його ліквідації за рішенням засновників або на підставі рішення суду.
2. Реорганізація наукового парку забороняється.
РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
148. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 17, яка набуває чинності у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України.
 
-51- Каракай Ю.В.
Пункт 2 викласти у редакції:
«2. Внести зміни до Закону України «Про єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст.. 259; 1992 р., № 19, ст. 259; 1996 р., № 41, ст. 192; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 11, ст. 81, № 33, ст. 236, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2004 р., №14, ст. 195, № 5, ст. 346, № 29, ст. 368; 2005 р., № №17-19, ст. 267;)виклавши частину другу у такій редакції:
"Для проектів технологічних парків зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та наукових парків справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та Закону України «Про наукові парки»;
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 16, яка набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) частину другу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 з наступними змінами), викласти в такій редакції:
"Для проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, установлених законами України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та «Про наукові парки»;
2) у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547):
після частини третьої статті 1 доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна вищих навчальних закладів та/або наукових установ, на базі яких засновано наукові парки, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про наукові парки».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
абзац другий статті 5 доповнити словами «а також майна вищих навчальних закладів та наукових установ, що надається в оренду виконавцям проектів наукових парків».
 
    -52- Каракай Ю.В.
Розділ VІ прикінцевих положень доповнити пунком 3 такого змісту
«У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547)
статтю 1 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна вищих навчальних закладів та/або наукових установ, на базі яких засновано наукові парки, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про наукові парки».
У зв’язку з цим частини четверту вважати частиною п’ятою;
абзац другий статті 5 доповнити словами «а також майна вищих навчальних закладів та наукових установ, що надається в оренду виконавцям проектів наукових парків».
 
Немає висновку    
149. 2. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до законодавства.
 
   3. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до законодавства України.
 
150. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-53- Каракай Ю.В.
Доповнити абзацом
«встановити орендні ставки для виконавців науково-технологічних та інноваційних проектів, яким надається в оренду державне майно вищих навчальних закладів та/або наукових установ, на базі яких засновано наукові парки, з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку»
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
встановити орендні ставки для виконавців науково-технічних та інноваційних проектів, яким надається в оренду державне майно вищих навчальних закладів та/або наукових установ, на базі яких засновано наукові парки, з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку;
 
151. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
152. підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, норми яких суперечать положенням цього Закону.

   підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що суперечать нормам цього Закону.