Кількість абзаців - 153 Таблиця поправок


Про наукові парки (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься народними депутатами України
 
      
2. А.Мартинюком, К.Самойлик, Ю.Каракаєм,
В.Полохалом
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про наукові парки
 
   Про наукові парки
 
5. Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням і функціонуванням наукових парків, заснованих на базі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та наукових установ України і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, виробництва, впровадження інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного розвитку економіки України.
 
-1- Каракай Ю.В.
Вилучити слова «підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного розвитку економіки України заснованих на базі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та наукових установ України»
 
Враховано   Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані зі створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.
 
6. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
9. виконавці проекту наукового парку - вищі навчальні заклади, наукові установи, інноваційні структури та інші суб’єкти господарювання, що беруть участь у розробленні та/або реалізації науково-технологічного або інноваційного проекту наукового парку
 
-2- Каракай Ю.В.
Вилучити
 
Враховано      
10. договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб’єктами господарювання, що висловили бажання брати участь у процесі розроблення та виконання проектів наукового парку;
 
-3- Самойлик К.С.
Після слів «щодо умов» доповнити слова
«участі у процесі» далі за текстом
 
Враховано   договір про партнерство з науковим парком - договір між науковим парком і суб’єктами господарювання щодо умов участі у процесі розроблення та виконання проектів наукового парку;
 
11. замовники продукції наукового парку - установи, організації, підприємства, вітчизняні та іноземні компанії усіх форм власності, що замовляють і повністю сплачують вартість виконання конкретних розробок чи послуг за проектами наукового парку.
 
-4- Каракай Ю.В.
Вилучити
 
Враховано      
    -5- Кармазін Ю.А.
Поновити цей абзац.
 
Відхилено    
12. засновники наукового парку - вищий навчальний заклад та/або наукова установа й інші суб’єкти господарювання, що підписали засновницький договір про утворення наукового парку;
 
-6- Зубець М.В.
Викласти у редакції;
засновники наукового парку - вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації (далі - вищий навчальний заклад) і/або наукова установа та інші юридичні особи, що уклали засновницький договір про утворення наукового парку;
 
Враховано   засновники наукового парку – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації (далі – вищий навчальний заклад) і/або наукова установа та інші юридичні особи, що уклали засновницький договір про створення наукового парку;
 
13. інноваційний проект наукового парку - затверджена в установленому порядку програма та бізнес-план її виконання, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних виробничо-організаційних та фінансово-економічних заходів щодо створення та реалізації інноваційної продукції;
 
-7- Давимука С.А.
Вилучити цей абзац та внести відповідні зміни до інших статей
 
Враховано      
14. ;науковий парк - це об'єднання вищого навчального закладу ІV рівня акредитації, (далі - вищий навчальний заклад) та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), що відповідають встановленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки критеріям результатів наукової діяльності інноваційних структур (інноваційний бізнес-інкубатор, інноваційний центр, технологічний парк тощо) та інших суб’єктів господарювання, створене для організації, координації та контролю процесу розроблення і виконання науково-технологічних та інноваційних проектів, реалізації інтелектуального та науково-виробничого потенціалу його учасників і партнерів, оформлене як юридична особа та зареєстроване в установленому законом порядку, і передбачає серед іншого делегування окремих повноважень щодо координації та регулювання діяльності своїх учасників органам управління зазначеної юридичної особи;
 
-8- Зубець М.В.
Викласти цей абзац у редакції
«науковий парк - юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу і/або наукової установи, шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку»
 
Враховано   науковий парк - юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу і/або наукової установи, шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку;
 
15. науково-технологічний проект наукового парку - затверджена в установленому порядку програма, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних науково-організаційних та фінансово-економічних заходів щодо створення нових або вдосконалення існуючих технологій та/або видів продукції;
 
-9- Давимука С.А.
Вилучити цей абзац та внести відповідні зміни до інших статей
 
Враховано      
16. партнери наукового парку - суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство та беруть участь у виконанні проектів наукового парку;
 
   партнери наукового парку - суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство;
 
17. пріоритетні напрями діяльності наукового парку - це економічно та соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» й іншими законами України в науковій та інноваційній сферах;
 
-10- Давимука С.А.
Викласти абзац у редакції
проект наукового парку – пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та реалізації інноваційного продукту чи інноваційної продукції, і включає в себе дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання проекту згідно з вимогами цього Закону.
 
Враховано   пріоритетні напрями діяльності наукового парку – економічно і соціально зумовлені наукові, науково-технічні та інноваційні напрями діяльності, що відповідають меті створення наукового парку, галузевому профілю та/або спеціалізації вищого навчального закладу та/або наукової установи (які є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регіону (території), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами діяльності, визначеними законами України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та іншими законодавчими актами України в науковій, науково-технічній та інноваційній сферах;
проект наукового парку – пакет документів, що визначає процедуру і комплекс необхідних заходів щодо розроблення, створення та реалізації інноваційного продукту чи інноваційної продукції і включає в себе дані про матеріально-технічні, фінансові, кадрові ресурси, необхідні для виконання проекту згідно з вимогами цього Закону.
 
18. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Законодавство про науковий парк
 
19. 1. Науковий парк, його учасники і партнери, а також виконавці науково-технологічних та інноваційних проектів діють відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про вищу освіту», „Про інвестиційну діяльність», Про наукову і науково-технічну діяльність», „Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах.
 
-11- Каракай Ю.В.
Вилучити слова «його учасники і партнери, а також виконавці науково-технологічних та інноваційних проектів»
 
Враховано   Науковий парк створюється та діє відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про вищу освіту», „Про інвестиційну діяльність», „Про наукову і науково-технічну діяльність», „Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
    -12- Зубець М.В.
Викласти у редакції „«1. Науковий парк створюється та діє відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про вищу освіту», „Про інвестиційну діяльність», „Про наукову і науково-технічну діяльність», „Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сферах, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом
 
Враховано    
20. РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
   РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
21. Стаття 3. Мета утворення наукового парку
 
   Стаття 3. Мета створення наукового парку
 
22. 1. Науковий парк утворюється з метою стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі та/або науковій установі, створення сприятливих умов для комерціалізації науково-технічної та інноваційної діяльності науковців, аспірантів, студентів та спеціалістів у сфері високих технологій, в першу чергу через малі інноваційні підприємства, шляхом ефективного і раціонального використання наявного наукового потенціалу, наукової матеріально-технічної бази та дослідних виробництв.
 
-13- Зубець М.В.
Викласти у редакції
«Науковий парк утворюється з метою розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі та/або науковій установі, ефективного і раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках»
 
Враховано   Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у вищому навчального закладі і/або науковій установі, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.
 
23. Стаття 4. Функції наукового парку
 
   Стаття 4. Функції наукового парку
 
24. 1. Основними функціями наукового парку є:
 
   Основними функціями наукового парку є:
 
25. інтенсифікація використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, забезпечення їх інноваційної спрямованості, розроблення, виробництва та реалізації інноваційної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;
 
-14- Самойлик К.С.
Викласти в редакції «створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів з їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної інноваційної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках;»
 
Враховано   створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
 
26. координація наукової, інноваційної, виробничої та комерційної діяльності засновників і партнерів наукового парку;
 
-15- Зубець М.В.
Вилучити цей абзац
 
Враховано      
27. інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 
   інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
 
28. залучення студентів, випускників, аспірантів та науковців вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення та виконання інноваційних та науково-технологічних проектів;
 
-16- Каракай Ю.В.
Після слів «науковців» додати «та працівників»
 
Враховано   залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищого навчального закладу і/або наукової установи до розроблення і виконання проектів наукового парку;
 
29. сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 
   сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
 
30. організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення та реалізації інноваційних та науково-технологічних проектів;
 
   організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку;
 
31. залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукомісткого виробництва;
 
   залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
 
32. захист та представництво інтересів засновників та партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання у межах, визначених установчими документами наукового парку;
 
-17- Зубець М.В.
Викласти у редакції:
«захист та представництво інтересів засновників і партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання при організації та виконанні проектів наукового парку в межах, визначених установчими документами наукового парку;
 
Враховано   захист та представництво інтересів засновників і партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час організації та виконання проектів наукового парку в межах, визначених установчими документами наукового парку;
 
33. розвиток міжнародного та вітчизняного співробітництва в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 
   розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
 
34. виконання інших функцій, не заборонених чинним законодавством України.
 
   виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.
 
35. Стаття 5. Установчі документи наукового парку
 
   Стаття 5. Установчі документи наукового парку
 
36. 1. Установчими документами наукового парку є договір про утворення наукового парку та статут наукового парку (далі - статут), вимоги до яких визначаються цим Законом та актами Кабінету Міністрів України.
 
-18- Самойлик К.С.
Викласти у редакції
«1. Науковий парк діє на основі засновницького договору та статуту, який затверджується його засновниками».
 
Враховано   1. Науковий парк створюється і діє на основі засновницького договору та статуту, вимоги до яких визначаються цим Законом.
 
    -19- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«Науковий парк діє на основі засновницького договору та статуту, що затверджується його засновниками, вимоги до яких визначаються цим Законом та актами Кабінету Міністрів України»
 
Враховано    
37. 2. Завдання і предмет діяльності наукового парку, склад і компетенція його органів управління, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, формування його майна, порядок реорганізації та ліквідації наукового парку та інші засади його діяльності визначаються статутом наукового парку.
 
-20- Кармазін Ю.А.
2. У засновницькому договорі про утворення наукового парку визначаються зобов’язання засновників утворити науковий парк, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання науковому парку майна та нематеріальних активів засновників з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
Враховано   2. У засновницькому договорі про створення наукового парку визначаються зобов’язання засновників створити науковий парк, порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умов передання науковому парку майна та нематеріальних активів засновників з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. У статуті наукового парку вказуються найменування юридичної особи, мету, завдання та функції наукового парку згідно з вимогами цього Закону, відомості про склад засновників, розмір і порядок створення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутку і збитків, органи управління науковим парком, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, порядок ліквідації та інші відомості, що відповідають законодавству України та цьому Закону.
 
    -21- Кармазін Ю.А.
3. У статуті наукового парку вказується найменування юридичної особи, завдання та функції наукового парку згідно з вимогами цього закону, розмір і порядок утворення статутного та іншіх фондів, порядок розподілу прибутку і збитків, органи управління науковим парком, , їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу ло наукового парку та виходу з нього та інші відомості, що відповідають законодавству та цьому Закону.
 
Враховано    
38. Стаття 6. Обмеження діяльності наукового парку
 
-22- Кармазін Ю.А.
Відновити статтю 6 у такій редакції:
«6. Види діяльності наукового парку
1. Науковий парк створюється для проведення наукових досліджень та розробки високотехнологічної продукції і доведення її за допомогою інноваційних процедур до виробничих структур із подальшим виводом на ринок
 
Враховано частково таття 3  Стаття 6. Обмеження діяльності наукового парку
У рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення таких видів діяльності, як торговельно-посередницька діяльність, надання послуг побутового призначення, виробництво і перероблення підакцизних товарів та інших, що не відповідають меті наукового парку.
 
    -23- Кармазін Ю.А.
2. В рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення таких видів діяльності, як торговельно-посередницька діяльність, надання послуг побутового призначення , виробництво і переробка підакцизних товарів, будівництво та інших, що не притаманні офіційно затвердженій меті наукового парку.
 
Враховано    
    -24- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 6 викласти у такій редакції:
«3. Для погодження рішення щодо створення умов (участі в діяльності) наукового парку вищим навчальним закладом або науковою установою до спеціально уповноваженого центрального орану виконавчої влади з питань освіти і науки подаються проекти установчих документів та техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку»
 
Враховано стаття 7   
39. 1. В рамках діяльності наукового парку не допускається здійснення наступних видів діяльності:
 
      
40. торгівельно-посередницька діяльність;
 
      
41. надання послуг побутового призначення;
 
      
42. виробництво і переробка підакцизних товарів.
 
      
43. Стаття 7. Утворення наукового парку
 
   Стаття 7. Створення наукового парку
 
44. 1. Рішення про утворення наукового парку приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-25- Самойлик К.С.
Абзац викласти у редакції:
«Рішення про утворення наукового парку приймається його засновниками за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності»
 
Враховано   1. Рішення про створення наукового парку приймається його засновниками за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
45. Вид і організаційно-правова форма наукового парку у разі, якщо його базовим елементом є суб’єкт права державної власності, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-26- Зубець М.В.
Абзац 2 та 3 викласти у редакції
«2. У разі, якщо засновниками наукового парку виступають суб’єкти господарювання, які засновані на державній або комунальній власності ї здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, рішення про участь таких засновників у заснуванні наукового парку приймається за погодженням з відповідними органами, в управлінні яких ця державна або комунальна власність перебуває.
3. Для погодження рішення щодо утворення наукового парку подаються:
проекти установчих документів наукового парку
пріоритетні напрями діяльності наукового парку;
наукові результати, реалізація яких забезпечать розвиток наукового парку;
дані про виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, та можливості їх розвитку в майбутньому засновників наукового парку, що буде використовуватися у діяльності наукового парку.
 
Враховано   2. У разі якщо засновниками наукового парку виступають суб’єкти господарювання державної або комунальної власності, що здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління, рішення про участь таких засновників у заснуванні наукового парку приймається за погодженням з відповідними органами, в управлінні яких перебуває ця державна або комунальна власність.
 
46. 2. Для прийняття рішення щодо створення наукового парку вищим навчальним закладом або науковою установою до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки подаються проекти установчих документів та техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку.
 
   3. Для погодження рішення про створення наукового парку подаються:
проекти установчих документів наукового парку;
 
47. Техніко-економічне обґрунтування доцільності утворення і функціонування наукового парку має включати:
 
      
48. пріоритетні напрями діяльності наукового парку;
 
   перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку;
 
49. етапи розвитку пріоритетних напрямів із зазначенням часу їх здійснення;
 
   дані про наукові результати, реалізація яких забезпечить розвиток наукового парку;
 
50. напрямки залучення до діяльності наукового парку базового вищого навчального закладу та/або наукової установи;
 
      
51. ступінь розвитку виробничої, інженерної, транспортної і соціальної інфраструктури, та можливості їх розвитку в майбутньому;
 
   дані про засновників наукового парку, наявну та потенційну виробничу, інженерну, транспортну і соціальну інфраструктури, що будуть використовуватися в діяльності наукового парку.
 
52. існуючий рівень розвитку економічного, наукового та інноваційного потенціалу з урахуванням умов його утворення;
 
      
53. рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами;
 
      
54. прогнозні обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі його розвитку;
 
      
55. економічні, наукові, науково-технічні, соціальні, бюджетні та екологічні наслідки функціонування наукового парку;
 
      
56. бізнес-план діяльності наукового парку на середньострокову перспективу.
 
      
57. Порядок подання і розгляду документів для прийняття рішення щодо створення наукового парку, а також загальні вимоги до зазначених документів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-27- Зубець М.В.
Вилучити
 
Враховано      
58. 3. Після прийняття спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки позитивного рішення щодо створення наукового парку вищий навчальний заклад або наукова установа проводять реєстрацію установчих документів наукового парку у відповідності до чинного законодавства.
 
-28- Самойлик К.С.
Викласти у редакції
4. Науковий парк є юридичною особою, яка вважається створеною з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку
5. У найменування інших юридичних осіб забороняється включати слова «науковий парк.
 
Враховано   4. Науковий парк набуває статус юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.
5. У найменуваннях інших юридичних осіб забороняється використовувати слова «науковий парк».
 
59. Стаття 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
 
-29- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 8 викласти у такій редакції: «Пріоритетні напрями діяльності наукового парку»
 
Враховано   Стаття 8. Пріоритетні напрями діяльності наукового парку
 
60. 1. З метою забезпечення ефективного використання наукового та виробничого потенціалу для кожного наукового парку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки затверджується перелік пріоритетних напрямів діяльності.
 
-30- Кармазін Ю.А.
1. З метою забезпечення ефективного використання наукового та виробничого потенціалу для кожного наукового парку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки затверджується перелік пріоритетних напрямів діяльності по створенню нових видів інноваційного продукту.
 
Враховано частково у п.2  .
;  
61. 2. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку повинен відповідати галузевому профілю та/або спеціалізації базового вищого навчального закладу та/або наукової установи, а також потребам регіону (території), в якому знаходиться зазначений науковий парк.
 
-31- Каракай Ю.В.
Викласти абзац у редакції «Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку формується згідно законів України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності» у відповідності з напрямами наукової діяльності базового вищого навчального закладу та/або наукової установи з врахуванням потреб регіону (території), в якому знаходиться науковий парк»
 
Враховано   1. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку формується згідно із законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» відповідно до напрямів наукової діяльності вищого навчального закладу і/або наукової установи з урахуванням потреб регіону (території), де розташований науковий парк.
2. Перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності при погодженні рішення про утворення наукового парку.
Стаття 9. Статус засновників наукового парку
1.Засновники наукового парку зберігають статус юридичної особи і на них поширюються норми законів щодо регулювання їх діяльності.
2. Засновник наукового парку має право:
добровільно вийти з наукового парку на умовах і в порядку, визначених статутом наукового парку, із збереженням взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання;
одержувати від наукового парку в установленому порядку інформацію, пов’язану з його діяльністю;
одержувати частину прибутку від діяльності наукового парку відповідно до порядку, визначеного статутом наукового парку.
Стаття 10. Органи управління наукового парку
Науковий парк має вищий орган управління наукового парку та виконавчий орган управління наукового парку. Функції органів управління наукового парку визначаються його статутом.
Стаття 11. Вищий орган управління наукового парку
1. Вищим органом наукового парку є загальні збори засновників наукового парку, функції яких визначаються статутом наукового парку.
2. Вищий орган управління наукового парку:
затверджує статут наукового парку та вносить зміни до нього;
утворює виконавчий орган наукового парку;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до статуту наукового парку.
 
    -32- Полохало В.І.
Включити додатково статті у редакції
Стаття 8 Статус засновника наукового парку.
1.Засновники наукового парку зберігають статус юридичної особи і на них поширюються норми законів щодо регулювання їх діяльності.
2. Засновник наукового парку має право:
.добровільно вийти з наукового парку на умовах і в порядку, визначених статутом наукового парку із збереженням взаємних зобов’язань та укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання;
одержувати від наукового парку в установленому порядку інформацію, пов’язану із своїми інтересами;
одержувати частину прибутку від діяльності наукового парку відповідно до порядку, визначеному засновницьким договором та статутом наукового парку.
 
Враховано    
    -33- Кармазін Ю.А.
До першого речення частини 2 статті 8 додати «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки здійснює контроль за поверненням навчальному закладу та/або науковій установі створених за рахунок бюджетних коштів матеріальних і нематеріальних активів та майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, які вони вносили до статутного фонду наукового парку.
 
Враховано Стаття 11   
    -34- Полохало В.І.
Включити додатково статті у редакції:
Стаття 10. Органи управління науковим парком
Науковий парк має вищий орган управління наукового парку та виконавчий орган управління наукового парку. Функції органів управління науковим парком визначаються статутом наукового парку.
Стаття 11. Вищий орган управління наукового парку.
1. Вищим органом наукового парку є загальні збори засновників наукового парку, функції яких визначаються статутом наукового парку.
2. Вищий орган управління наукового парку:
затверджує статут наукового парку та вносить зміни до нього;
утворює виконавчий орган наукового парку;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до статуту наукового парку.
.
 
Враховано    
62. Стаття 9. Орган управління наукового парку
 
-35- Самойлик К.С.
Викласти статтю у такій редакції
«Стаття 11. Виконавчий орган управління наукового парку
вилучити
1. Виконавчий орган управління наукового парку формується загальними зборами засновників у порядку, визначеному статутом наукового парку.
2. Виконавчий орган управління наукового парку вирішує питання поточної діяльності з метою координації діяльності його засновників і партнерів щодо виконання проектів наукового парку.
 
Враховано   Стаття 12. Виконавчий орган управління наукового парку
 
63. 1. З метою забезпечення оперативного управління роботою наукового парку, координації діяльності його учасників в рамках договору про утворення наукового парку та щодо виконання науково-технологічних та інноваційних проектів (далі - проектів) утворюється виконавчий орган управління наукового парку (далі - орган управління).
 
   1. Виконавчий орган управління наукового парку формується загальними зборами засновників у порядку, визначеному статутом наукового парку.
2. Виконавчий орган управління наукового парку вирішує питання поточної діяльності з метою координації діяльності його засновників і партнерів щодо виконання проектів наукового парку.
 
64. 2. Орган управління наукового парку формується у порядку, визначеному договором про утворення наукового парку та статутом наукового парку.
 
      
65. 3. Орган управління наукового парку.:
 
-36- Самойлик К.С.
Пункт 3 вилучити
 
Враховано      
66. здійснює функції поточного керівництва діяльністю наукового парку;
 
      
67. забезпечує облік юридичних осіб та фізичних осіб - засновників (учасників), партнерів наукового парку і виконавців науково-технологічних та/або інноваційних проектів та веде відповідні реєстри;
 
      
68. видає за вимогою засновника (учасника) наукового парку або за запитами заінтересованих осіб виписки з реєстрів;
 
      
69. здійснює розгляд та перевірку пропозицій щодо внесення змін або припинення виконання науково-технологічного та/або інноваційного проекту;
 
      
70. подає звіти про діяльність наукового парку;
 
      
71. організовує попередній розгляд та організовує проведення експертизи науково-технологічних та інноваційних проектів наукового парку;
 
      
72. здійснює контроль за виконанням науково-технологічних та/або інноваційних проектів усіма суб’єктами господарювання, що беруть участь у його реалізації;
 
      
73. представляє у межах, визначених для органу управління наукового парку повноважень, інтереси наукового парку та його учасників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 
      
74. забезпечує укладання відповідно до законодавства договорів від імені наукового парку;
 
      
75. виконує інші повноваження, передбачені установчими документами та цим Законом.
 
      
76. Стаття 10. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи - базових елементів наукового парку
 
-37- Зубець М.В.
Замінити слова «базових елементів наукового парку» на «засновника наукового парку»
 
Враховано   Стаття 13. Особливості статусу вищого навчального закладу або наукової установи – засновника наукового парку
 
77. 1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, можуть виступати засновником (учасником) юридичних осіб та/або їх об’єднань з метою розроблення та реалізації інноваційних продуктів та/або продукції.
 
-38- Зубець М.В.
Викласти у редакції «Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть виступати засновниками юридичних осіб та/або їх об’єднань з метою виконання проектів наукового парку»
 
Враховано   1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть виступати засновниками юридичних осіб та/або їх об’єднань для організації та виконання проектів наукового парку.
 
78. 2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, мають право на строк виконання проектів наукового парку самостійно надавати суб’єктам господарювання, створеним науковими та науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та/або наукової установи, які є базовими елементами наукового парку, необхідні їм приміщення та обладнання відповідно до договорів, які укладаються між базовим елементом наукового парку та зазначеними суб’єктами господарювання, в яких визначається порядок сплати комунальних послуг та орендної плати.
 
-39- Зубець М.В.
Викласти пункт 2. 3 в редакції
«2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа мають право виступати орендодавцем приміщень та обладнання для партнерів наукового парку на строк реалізації проектів наукового парку на умовах згідно статті 20 цього Закону»
3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України.
 
Враховано   2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа мають право виступати орендодавцем приміщень та обладнання для партнерів наукового парку на строк реалізації проектів наукового парку на умовах згідно з статтею 20 цього Закону.
 
79. 3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, які є базовими елементами наукового парку, приймають участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України.
 
   3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть участь у формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством України.
 
80. 4. Орган управління наукового парку щорічно звітує перед вищим навчальним закладом або науковою установою, які є базовими елементами наукового парку, про результати своєї діяльності.
 
-40- Зубець М.В.
Викласти у редакції
«4. У разі ліквідації наукового парку за рішенням засновників або на підставі рішення суду, в тому числі про визнання наукового парку банкрутом, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що створені за рахунок бюджетних коштів, не включаються до ліквідаційної маси і повертаються вищому начальному закладу та/або науковій установі, що вносили їх до статутного фонду наукового парку»
 
Враховано   4. У разі ліквідації наукового парку за рішенням засновників або на підставі рішення суду, у тому числі про визнання наукового парку банкрутом, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, не включаються до ліквідаційної маси і повертаються вищому начальному закладу та/або науковій установі, що вносили їх до статутного фонду наукового парку.
5. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть виступати засновниками одного наукового парку.
6. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа здійснюють контроль за діяльністю наукового парку, щорічно заслуховують звіти про його діяльність.
 
    -41- Зубець М.В.
Доповнити абзацом
«5. Вищий навчальний заклад або наукова установа можуть виступати засновниками одного наукового парку.»
 
Враховано    
    -42- Самойлик К.С.
Доповнити абзацом:
6. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа здійснюють контроль за діяльністю наукового парку, щорічно заслуховують звіти про його діяльність.
 
Немає висновку    
81. Розділ ІІІ. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
-43- Зубець М.В.
Викласти у редакції «Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ»
 
Враховано   Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
82. Стаття 11. Науково-технологічний проект
 
-44- Зубець М.В.
Цю статтю вилучити
 
Враховано      
    -45- Кармазін Ю.А.
Відновити текст статті 11 в такій редакції
1. Науково-технологічний проект наукового парку розробляється на основі технічного завдання, виданого замовником проекту і погодженого його виконавцями.
2. Технічне завдання науково-технологічного проекту наукового парку має передбачати виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, а також проведення дослідно-промислового випробування нової та/або вдосконаленої технології на потужностях відповідного промислового підприємства.
 
Відхилено    
83. 1. Науково-технологічний проект наукового парку розробляється на основі технічного завдання, виданого замовником проекту і погодженого його виконавцями.
 
      
84. 2. Технічне завдання науково-технологічного проекту наукового парку має передбачати виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт, а також проведення дослідно-промислового випробування нової та/або вдосконаленої технології на потужностях відповідного промислового підприємства.
 
      
85. Стаття 12. Реєстрація науково-технологічних проектів
 
-46- Зубець М.В.
Цю статтю вилучити
 
Враховано      
    -47- Кармазін Ю.А.
Відновити текст статті 12 в такій редакції
 
Враховано частково    
86. 1. Науково-технологічні проекти подаються для експертизи та реєстрації до органу управління наукового парку його учасниками згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку.
 
-48- Кармазін Ю.А.
1. Науково-технологічні проекти подаються для експертизи та реєстрації до органу управління наукового парку його учасниками згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку
 
Відхилено      
87. 2. Орган управління наукового парку забезпечує організацію проведення експертизи науково-технологічних проектів, поданих для реєстрації учасниками наукового парку, відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
 
-49- Кармазін Ю.А.
2. Орган управління наукового парку забезпечує організацію проведення експертизи науково-технологічних проектів, поданих для реєстрації учасниками наукового парку, відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
 
Враховано стаття 13     
88. 3. У разі, коли для виконання науково-технологічного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, яке не виробляється в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
-50- Кармазін Ю.А.
- 3. У разі, коли для виконання науково-технологічного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, яке не виробляється в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
Враховано стаття 13     
89. 4. За результатами науково-технічної експертизи науково-технологічних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації вказаних проектів у встановленому порядку.
 
-51- Кармазін Ю.А.
4. За результатами науково-технічної експертизи науково-технологічних проектів спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації вказаних проектів у встановленому порядку.
 
Враховано Стаття 13     
90. 5. Строк реалізації науково-технологічного проекту не може перевищувати п’яти років з моменту його реєстрації.
 
-52- Кармазін Ю.А.
5. Строк реалізації науково-технологічного проекту не може перевищувати п’яти років з моменту його реєстрації.
 
Враховано частково Стаття 13     
91. 6. За результатами виконання науково-технологічних проектів виконавці проектів наукового парку подають до органу управління наукового парку такі звіти:
 
-53- Кармазін Ю.А.
6. За результатами виконання науково-технологічних проектів виконавці проектів наукового парку подають до органу управління наукового парку такі звіти:
щоквартальні;
щорічні;
загальний - за підсумками завершення виконання проекту.
 
Враховано частково Стаття 15     
92. щоквартальні;
 
      
93. щорічні;
 
      
94. загальний - за підсумками завершення виконання проекту.
 
      
95. Орган управління наукового парку узагальнює інформацію щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати роботи наукового парку до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки в установленому ним порядку.
 
-54- Кармазін Ю.А.
Орган управління наукового парку узагальнює інформацію щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати роботи наукового парку до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки в установленому ним порядку.
 
Враховано Стаття 15     
96. 7. Результати виконаного проекту приймаються органом управління наукового парку чи замовником продукції наукового парку відповідно до умов договору.
 
-55- Кармазін Ю.А.
7. Результати виконаного проекту приймаються органом управління наукового парку чи замовником продукції наукового парку відповідно до умов договору.
 
Враховано таття 15     
97. Стаття 13. Інноваційний проект
 
-56- Ківалов С.В.
Назву статті викласти у редакції «Стаття 12. Розробка та прийняття проектів наукового парку»
 
Враховано   Стаття 14. Розроблення та прийняття проектів наукового парку
 
98. 1. Інноваційним проектом наукового парку визнається проект, який передбачає створення, випуск та реалізацію інноваційної продукції, створення нових робочих місць та залучення інвестицій для його виконання в рамках пріоритетних напрямків діяльності наукового парку і відповідає вимогам Закону України „Про інноваційну діяльність».
 
-57- Каракай Ю.В.
Викласти статтю у редакції:
«1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах в рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з урахуванням положень законів України «Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків!».»
2. Проекти наукового парку подаються до виконавчого органу управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку (далі - конкурс
3. Положення про проведення конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку розробляється виконавчого органом управління наукового парку і і затверджується керівником наукового парку.
 
Враховано   1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах у рамках пріоритетних напрямів діяльності наукового парку з урахуванням норм законів України «Про інноваційну діяльність», „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».
 
99. 2. Проекти, які претендують на отримання статусу інноваційних проектів наукового парку, подаються до органу управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів наукового парку (далі - Конкурс) згідно з умовами та вимогами, що розробляються і затверджуються органом управління наукового парку.
 
   2. Проекти наукового парку подаються до виконавчого органу управління наукового парку юридичними та/або фізичними особами відповідно до умов конкурсу пропозицій щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку (далі - конкурс).
 
100. 3. Орган управління наукового парку розробляє та затверджує Положення про проведення конкурсу пропозицій з реалізації пріоритетних напрямів наукового парку.
 
   3. Положення про проведення конкурсу розробляється та затверджується виконавчим органом управління наукового парку.
 
101. 4. За результатами Конкурсу орган управління наукового парку приймає рішення про початок роботи по організації розроблення та/або реалізації інноваційного проекту.
 
-58- Самойлик К.С.
Викласти абзац у редакції:
4. За результатами конкурсу виконавчий орган управління наукового парку приймає рішення про прийняття до виконання проекту наукового парку та укладає договору про партнерство.
 
Враховано   4. За результатами конкурсу виконавчий орган управління наукового парку приймає рішення про виконання проекту наукового парку та укладає договір про партнерство.
 
102. Стаття 14. Реєстрація інноваційних проектів.
 
   Стаття 15. Реєстрація проектів наукового парку
 
103. 1. За результатами Конкурсу орган управління наукового парку подає інноваційні проекти для їх розгляду та державної реєстрації до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
-59- Самойлик К.С.
Викласти абзац у редакції:
«1. 1. Виконавчим органом управління наукового парку здійснюється реєстрація всіх проектів наукового парку, на реалізацію яких укладено договір про партнерство.
.
 
Враховано   1. Виконавчим органом управління наукового парку здійснюється реєстрація всіх проектів наукового парку, на реалізацію яких укладено договір про партнерство.
 
104. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки організовує проведення науково-технічної експертизи зазначених проектів відповідно до вимог Законів України „Про наукову і науково-технічну експертизу» та „Про інноваційну діяльність».
 
-60- Каракай Ю.В.
Викласти абзац у редакції:
«2. Проекти наукового парку, реалізація яких потребує державної підтримки згідно із статтею 19 цього Закону, підлягають державній реєстрації Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   2. Проекти наукового парку, реалізація яких потребує державної підтримки згідно із статтею 19 цього Закону, підлягають державній реєстрації Кабінетом Міністрів України.
 
    -61- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 14 викласти у редакції
«4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки у встановленому Кабінетом міністрів України порядку здійснює державну реєстрацію інноваційного проекту.»
 
Враховано    
105. 3. У випадку коли для виконання інноваційного проекту необхідно ввезення нового наукового обладнання, а також комплектуючих і матеріалів, які не виробляються в Україні, і виконавець проекту бажає скористатися умовами його митного оформлення, передбаченими статтею 17 цього Закону, номенклатура та обсяги ввезення такого обладнання мають бути погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної справи, з питань економічної політики, з питань фінансової політики, з питань податків. Ці матеріали додаються до науково-технологічного проекту як його невід’ємна складова.
 
-62- Самойлик К.С.
Викласти пункт у редакції:
«3. До проектів наукового парку, що потребують ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, додаються документи з номенклатурою та обсягами ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку. Ці документи є невід’ємною частиною проекту наукового парку..»
 
Враховано   3. До проектів наукового парку, що потребують ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, додаються документи з номенклатурою та обсягами ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку. Ці документи є невід’ємною частиною проекту наукового парку.
 
106. 4. За результатами науково-технічної експертизи спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснює державну реєстрацію інноваційного проекту або відмовляє у його реєстрації.
 
-63- Каракай Ю.В.
Абзац 4 вилучити
 
Враховано      
107. 5. Строк реалізації інноваційного проекту наукового парку не може перевищувати семи років з моменту його реєстрації.
 
   4. Строк реалізації проекту наукового парку не може перевищувати семи років з дня його реєстрації.
 
108. Стаття 15. Контроль та моніторинг за виконанням науково-технологічних та інноваційних проектів наукових парків.
 
-64- Каракай Ю.В.
Викласти у редакції «Стаття 14. Моніторинг за виконанням проектів наукових парків»
 
Враховано   Стаття 16. Моніторинг реалізації проектів наукових парків
 
109. 1. Орган управління наукового парку здійснює контроль та моніторинг реалізації науково-технологічних та інноваційних проектів.
 
-65- Самойлик К.С.
Доповнити абзацами 2,3 у редакції:
«2. За результатами виконання проектів наукового парку партнери наукового парку подають до виконавчого органу управління наукового парку звіти відповідно до умов договору про партнерство.
3. Виконавчий орган управління наукового парку узагальнює інформацію щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати роботи наукового парку до вищого навчального закладу або наукової установи на їх вимогу та до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в установленому ним порядку.»
 
Враховано   1. Виконавчий орган управління наукового парку здійснює моніторинг реалізації проектів наукового парку.
2. За результатами виконання проектів наукового парку партнери наукового парку подають звіти до виконавчого органу управління наукового парку відповідно до умов договору про партнерство.
3. Виконавчий орган управління наукового парку узагальнює інформацію щодо виконання проектів наукового парку та подає інформацію про результати роботи наукового парку до вищого навчального закладу або наукової установи на їх вимогу і до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності у встановленому порядку.
 
110. 2. За результатами моніторингу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки за поданням органу управління наукового парку у встановленому порядку може скасувати державну реєстрацію науково-технологічного проекту та/або інноваційного проекту.
 
-66- Каракай Ю.В.
Викласти абзац четвертий у редакції:
«4. У разі недотримання партнером наукового парку вимог проекту наукового парку, показників та строків його реалізації виконавчий орган управління наукового парку може прийняти рішення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково внаслідок односторонньої відмови від виконання умов договору про партнерство, що вважатиметься відповідно розірваним або зміненим»
 
Враховано   4. У разі недотримання партнером наукового парку вимог проекту наукового парку, показників та строків його реалізації виконавчий орган управління наукового парку може прийняти рішення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково внаслідок односторонньої відмови від виконання умов договору про партнерство, що вважатиметься відповідно розірваним або зміненим.
5. Виконавчий орган управління наукового парку за проектом наукового парку, якому відповідно до цього Закону надано державну підтримку, у триденний строк з дня прийняття рішення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково подає до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності обґрунтоване подання про скасування державної реєстрації проекту наукового парку або внесення змін до державного реєстру проектів наукового парку.
6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності за обґрунтованим поданням виконавчого органу наукового парку у встановленому порядку скасовує державну реєстрацію проекту наукового парку або вносить відповідні зміни до державного реєстру проектів наукового парку.
7. У разі скасування державної реєстрації проекту наукового парку щодо нього припиняється дія статей 19, 20 цього Закону.
8. Майнові, фінансові та інші наслідки, що можуть виникнути між партнерами наукового парку в разі припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково, визначаються у договорі про партнерство.
9. Результати виконання проекту наукового парку приймаються виконавчим органом управління наукового парку відповідно до умов договору про партнерство та технічних завдань проекту наукового парку.
 
    -67- Самойлик К.С.
Доповнити абзацами 6-8 у редакції
5. Виконавчий орган управління наукового парку за проектом наукового парку, якому відповідно до цього Закону надано державну підтримку, у триденний строк з дня прийняття рішення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково подає до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності обґрунтоване подання про скасування державної реєстрації проекту наукового парку або внесення змін до державного реєстру проектів наукового парку
6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності за обґрунтованим поданням виконавчого органу наукового парку у встановленому порядку скасовує державну реєстрацію проекту наукового парку або вносить відповідні зміни до державного реєстру проектів наукового парку.
7. У разі скасування державної реєстрації проекту наукового парку щодо нього припиняється дія статей 19, 20 цього Закону.
8. Майнові, фінансові та інші наслідки, що можуть виникнути між партнерами наукового парку в разі припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязі або частково, визначаються у договорі про партнерство.
9. Результати виконання проекту наукового парку приймаються виконавчим органом управління наукового парку відповідно до умов договору про партнерство та технічних завдань проекту наукового парку.
 
Враховано    
111. Розділ ІV. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ
 
   Розділ ІV. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ
 
112. Стаття 16. Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності.
 
   Стаття 17. Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності
 
113. 1. Розроблення та реалізація проектів наукового парку здійснюються за рахунок власних коштів наукового парку, його партнерів чи замовників та/або за рахунок державних коштів.
 
-68- Самойлик К.С.
Замінити слова «державних коштів» на слова « коштів державного та місцевих бюджетів
 
Враховано   1. Розроблення і реалізація проектів наукового парку здійснюються за рахунок коштів наукового парку і його партнерів та/або за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.
 
114. 2. Виконання проектів наукового парку чи розробок за кошти замовників проектів наукового парку, що не передбачає будь-яких пільг чи спеціального режиму, здійснюється без їх державної реєстрації.
 
-69- Самойлик К.С.
Викласти пункт у редакції:
«2. 2. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів наукового парку і його партнерів і не передбачають державної підтримки згідно з цим Законом, не потребують державної реєстрації..»
 
Враховано   2. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів наукового парку і його партнерів і не передбачають державної підтримки згідно з цим Законом, не потребують державної реєстрації.
 
115. 3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, набуті в результаті виконання проектів наукового парку, є власністю творця об’єкту права інтелектуальної власності та/або технології, наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
-70- Давимука С.А.
Викласти пункт 3,4 у редакції
3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
4. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити в порядку встановленому законом майнові права на використання і розпорядження технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності
а) віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
б) визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах;
в) доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів.
 
Враховано   3. Майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проектів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
116. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки може обмежити майнові права на технології та об'єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок державних коштів, у таких випадках:
 
   4. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити в порядку встановленому законом майнові права на використання і розпорядження технологій та об'єктів права інтелектуальної власності, створених із залученням державних коштів, у разі якщо технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності:
 
117. а) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності віднесено до сфери національної безпеки та оборони держави;
 
   а) віднесено до сфери національної безпеки і оборони держави;
 
118. б) технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності визнано таким, що має використовуватися в публічних інтересах;
 
   б) визнано такими, що мають використовуватися в публічних інтересах;
 
119. в) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки у повному обсязі здійснює фінансування доведення технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності до промислового використання та реалізації готової продукції.
 
   в) доведено до промислового використання та реалізації готової продукції виключно за рахунок державних коштів.
 
120. 5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті, творець об’єкта права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням державних коштів, для власних потреб, якщо інше не визначено договором між ними та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки.
 
-71- Зубець М.В.
У п. 5-9 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки» замінити на «та центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа»
-
 
Враховано   5. У випадках, зазначених у частині четвертій цієї статті, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений із залученням державних коштів, для власних потреб, якщо інше не визначено центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа.
 
    -72- Кармазін Ю.А.
У пунктах 5-9 слова «центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа» замінити на слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері освіти і науки»
 
Відхилено    
121. 6. Науковий парк та/або його партнери зобов'язані протягом місяця з дня отримання ними повідомлення про створення технології та/або об'єкта права інтелектуальної спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки про створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності.
 
   6. Науковий парк та/або його партнери протягом місяця з дня створення із залученням державних коштів технології та/або об'єкта права інтелектуальної власності зобов'язані повідомити центральному органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, про створену технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності.
 
122. 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, має повідомити науковий парк та/або його партнерів, чи буде віднесено технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності, створений за рахунок державних коштів, до сфери національної безпеки та оборони, чи відповідну технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності буде використано в публічних інтересах.
 
   7. Центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, протягом двох місяців з дня отримання повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, має повідомити науковому парку та/або його партнерам про своє рішення щодо обмеження майнових прав на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності і підстави такого обмеження відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
123. 8. Якщо спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти та науки протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковий парк та/або його партнерів, виключні майнові права на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать творцю об’єкта права інтелектуальної власності та /або технології, науковому парку та/або його партнерам.
 
-73- Давимука С.А.
Вилучити по тексту слова
«творцю об’єкта права інтелектуальної власності та /або технології»
 
Враховано   8. Якщо центральний орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, протягом строку, зазначеного в частині сьомій цієї статті, не повідомив про прийняте ним рішення науковому парку та/або його партнерам, виключні майнові права на технологію та/або об'єкт права інтелектуальної власності без обмежень належать науковому парку та/або його партнерам відповідно до законодавства України.
 
124. 9. У разі порушення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти та науки положень частин третьої-восьмої цієї статті творець об’єкту права інтелектуальної власності та/або технології, науковий парк та/або його партнер можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.
 
-74- Самойлик К.С.
Доповнити статтею 16.
Стаття 16. Державне замовлення на поставку (закупівлю) науковими парками продукції, виконання робіт, надання послуг
1. Звернення наукових парків щодо державного замовлення на постачання продукції, виконання робіт і надання послуг для забезпечення пріоритетних державних потреб розглядається у пріоритетному порядку.
2. Виконання науковим парком державного замовлення здійснюється на договірній (контрактній) основі у порядку, визначеному законом.
Статті 16-20 вважати статтями 17-21
 
Враховано   9. У разі порушення центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, норм частин третьої - восьмої цієї статті науковий парк та/або його партнери можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.
Стаття 18. Державне замовлення на поставку науковими парками продукції, виконання робіт і надання послуг
1. Звернення наукових парків щодо державного замовлення на постачання продукції, виконання робіт і надання послуг для забезпечення пріоритетних державних потреб розглядається у пріоритетному порядку.
2. Виконання науковим парком державного замовлення здійснюється на договірній (контрактній) основі у порядку, визначеному законом.
 
125. Стаття 17. Особливості митного режиму ввезення нового наукового обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків.
 
-75- Самойлик К.С.
Викласти статтю у редакції:
«Стаття 19. Особливості обкладання ввізним митом наукового обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків
1. У разі реалізації проекту наукового парку, що пройшов державну реєстрацію згідно із частиною другою статті 15 цього Закону, звільняються від обкладання ввізним митом наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, згідно з номенклатурою та обсягами, передбаченими проектом наукового парку.
 
Враховано   Стаття 19. Особливості обкладання ввізним митом наукового обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків
 
126. 1. Звільняються від сплати ввізного мита, що нараховується згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну, для реалізації:
 
   1. У разі реалізації проекту наукового парку, що пройшов державну реєстрацію згідно із частиною другою статті 15 цього Закону, звільняються від обкладання ввізним митом наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, згідно з номенклатурою та обсягами, передбаченими проектом наукового парку.
 
127. науково-технологічних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, яке не виробляється в Україні;
 
      
128. інноваційних проектів наукових парків - нове наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, які не виробляються в Україні.
 
-76- Каракай Ю.В.
Доповнити словами «або не відповідають вимогам проекту наукового парку».
 
Враховано      
129. 2. Порядок митного оформлення, затвердження номенклатури та обсягів постачань товарів, зазначених у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок митного оформлення, номенклатура та обсяги ввезення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
130. 3. Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом року, починаючи від дати затвердження обсягів постачання наукового обладнання, протягом трьох років для комплектуючих та матеріалів.
 
-77- Каракай Ю.В.
Після слів діє викласти у редакції «протягом двох років, починаючи від дати затвердження обсягів постачання наукового обладнання, для комплектуючих та матеріалів - протягом одного року»
 
Враховано   3. Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання обладнання, для комплектуючих і матеріалів - протягом одного року.
4. Контроль за цільовим використанням наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, здійснюється відповідно до закону.
5. У разі нецільового використання ввезених на територію України високотехнологічного наукового, лабораторного і дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів не для потреб реалізації проектів наукових парків, суми ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, підлягають стягненню до Державного бюджету України. При цьому платник податку, який безпосередньо здійснив нецільове використання, зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, що мала бути сплачена при ввезенні на територію України високотехнологічного наукового, лабораторного і дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму ввізного мита, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання.
 
    -78- Давимука С.А.
Пункт 3 викласти у редакції
«3. Режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання обладнання, для комплектуючих і матеріалів - протягом одного року».
 
Враховано    
    -79- Полохало В.І.
Доповнити абзацами 4-6
4.Контроль за цільовим використанням наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектуючих та матеріалів, що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту наукового парку, здійснюється відповідно до закону.
.5. У разі нецільового використання ввезених на територію України високотехнологічного наукового, лабораторного і дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів не для потреб реалізації проектів наукових парків, суми ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, підлягають стягненню до Державного бюджету України. При цьому платник податку, який безпосередньо здійснив нецільове використання, зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, що мала бути сплачена при ввезенні на територію України високотехнологічного наукового, лабораторного і дослідницького обладнання та комплектуючих і матеріалів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму ввізного мита, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання.
 
Враховано    
131. Стаття 18. Оренда приміщень вищого навчального закладу - засновника наукового парку
 
   Стаття 20. Оренда приміщень вищого навчального закладу та/або наукової установи - засновника наукового парку
 
132. 1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа, на базі яких засновано науковий парк, мають право надавати виконавцям науково-технологічних та інноваційних проектів необхідні їм лабораторії та/або інші приміщення на основі договорів найму (оренди).
 
-80- Самойлик К.С.
Викласти у редакції:
«1. За проектами наукового парку, що зареєстровані згідно статті 15 цього Закону, і реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи, за поданням виконавчого органу управління наукового парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.»
 
Враховано   1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згідно із статтею 15 цього Закону, реалізація яких передбачає використання приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи, за поданням виконавчого органу управління наукового парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і партнером наукового парку укладається договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту наукового парку.
 
133. 2. У договорах, що укладаються відповідно до частини першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати, розміри та умови оплати встановлюються органом базовим елементом наукового парку за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться відповідні вищі навчальні заклади та/або наукові установи.
 
-81- Каракай Ю.В.
Друге речення викласти у редакції «Розміри та умови їх оплати встановлюються вищим навчальним закладом або науковою установою за погодженням з місцевими та центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають».
 
Враховано   2. У договорах оренди, що укладаються відповідно до частини першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати. Розміри та умови їх оплати встановлюються вищим навчальним закладом та/або науковою установою за погодженням з центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають.
 
    -82- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 17 викласти у редакції6 «2. У договорах оренди, що укладаються відповідно до частини першої цієї статті, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати. Розміри та умови їх оплати встановлюються вищим навчальним закладом та/або науковою установою за погодженням з центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають.
 
Враховано    
134. РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
   РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ
 
135. Стаття 19. Джерела фінансування діяльності наукового парку
 
-83- Самойлик К.С.
Доповнити словами «Майнові відносини» далі за текстом
 
Враховано   Стаття 21. Майнові відносини та фінансування наукового парку
 
136. 1. Для виконання своїх статутних завдань науковий парк може створювати статутний, резервний фонди, фонд підтримки інноваційної діяльності малих підприємств та інші фонди, не заборонені законодавством України.
 
-84- Самойлик К.С.
Доповнити абзацами
«2. Статутний фонд наукового парку поділений на частки між засновниками відповідно до їх внеску.
3. Вкладом до статутного фонду наукового парку можуть бути гроші, цінні папери та інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
4. Суб’єкт господарювання державної або комунальної власності, що здійснює свою діяльність на основі права господарського відання, може передавати належне йому майно до статутного фонду наукового парку лише за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого він перебуває.
5. Передача до статутного фонду наукового парку нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, що перебувають на балансі державних суб’єктів господарювання, здійснюється за умов додаткового погодження з Фондом державного майна України.
6. Не можуть бути об’єктами передавання до статутного фонду наукового парку об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
 
Враховано   1. Для виконання статутних завдань науковий парк може створювати статутний і резервний фонди, фонд підтримки інноваційної діяльності та інші фонди, не заборонені законодавством України.
2. Статутний фонд наукового парку поділений на частки між засновниками відповідно до їх внеску.
3. Вкладом до статутного фонду наукового парку можуть бути гроші, цінні папери та інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.
4. Суб’єкт господарювання державної або комунальної власності, що здійснює свою діяльність на основі права господарського відання, може передавати належне йому майно до статутного фонду наукового парку лише за попереднім погодженням з центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого він перебуває.
5. Передача до статутного фонду наукового парку нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, що перебувають на балансі державних суб’єктів господарювання, здійснюється за умов додаткового погодження з Фондом державного майна України.
6. Не можуть бути об’єктами передавання до статутного фонду наукового парку об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
 
137. 2. Джерелами фінансування наукового парку є:
 
   7. До джерел фінансування наукового парку належать:
 
138. кошти статутного та інших фондів наукового парку;
 
   кошти статутного та інших фондів наукового парку;
 
139. фінансові надходження від діяльності наукового парку;
 
   фінансові надходження від діяльності наукового парку;
 
140. інвестиції, надані науковому парку;
 
   інвестиції, надані науковому парку;
 
141. благодійні внески для розвитку наукового парку та на забезпечення реалізації інноваційних проектів;
 
   благодійні внески для розвитку наукового парку та забезпечення реалізації проектів наукового парку;
 
142. кошти державного та місцевих бюджетів;
 
   кошти державного та місцевих бюджетів;
 
143. кошти замовників;
 
   кошти замовників;
 
144. інші надходження, що не заборонені законодавством України.
 
   інші надходження, не заборонені законодавством України.
 
145. Стаття 20. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку
 
   Стаття 22. Розрахункове обслуговування діяльності наукового парку
 
146. 1. Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в банківських та інших фінансових установах.
 
-85- Самойлик К.С.
Доповнити статтею23 у редакції
«Стаття 23. Припинення функціонування наукового парку
1. Припинення функціонування наукового парку здійснюється виключно шляхом його ліквідації за рішенням засновників або на підставі рішення суду.
2. Реорганізація наукового парку забороняється.
 
Враховано   Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах у банківських та інших фінансових установах.
Стаття 23. Припинення функціонування наукового парку
1. Припинення функціонування наукового парку здійснюється виключно шляхом його ліквідації за рішенням засновників або на підставі рішення суду.
2. Реорганізація наукового парку забороняється.
 
147. РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
148. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 17, яка набуває чинності у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України.
 
-86- Самойлик К.С.
Викласти у редакції «1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 18 і 19 та підпункту 2 пункту 3 розділу VІ «Прикінцеві положення», які набирають чинності з 1 січня 2010 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 19 і 20 та пункту 2 розділу VІ «Прикінцеві положення», які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) частину другу статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259 з наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Для проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, установлених законами України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та «Про наукові парки»;
2) у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547):
після частини третьої статті 1 доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна вищих навчальних закладів та/або наукових установ, що є засновниками наукового парку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про наукові парки».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
абзац другий статті 5 доповнити словами «а також майна вищих навчальних закладів та/або наукових установ, що надається в оренду партнерам наукових парків».
 
    -87- Каракай Ю.В.
Пункт 2 викласти у редакції:
«2. Внести зміни до Закону України «Про єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст.. 259; 1992 р., № 19, ст. 259; 1996 р., № 41, ст. 192; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 11, ст. 81, № 33, ст. 236, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2004 р., №14, ст. 195, № 5, ст. 346, № 29, ст. 368; 2005 р., № №17-19, ст. 267;)виклавши частину другу у такій редакції:
"Для проектів технологічних парків зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та наукових парків справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та Закону України «Про наукові парки»;
 
Враховано    
    -88- Каракай Ю.В.
Розділ VІ прикінцевих положень доповнити пунком 3 такого змісту
«У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205; 2004 р., N 51, ст. 547)
статтю 1 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна вищих навчальних закладів та/або наукових установ, на базі яких засновано наукові парки, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про наукові парки».
 
Враховано    
    -89- Зубець М.В.
замінити слова «на базі яких засновано науковий парк» словами «які є засновниками наукового парку».
У зв’язку з цим частини четверту вважати частиною п’ятою;
абзац другий статті 5 доповнити словами «а також майна вищих навчальних закладів та наукових установ, що надається в оренду виконавцям проектів наукових парків».
 
Враховано    
149. 2. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до законодавства.
 
   3. Питання, не врегульовані цим Законом, вирішуються відповідно до законодавства України.
 
150. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-90- Каракай Ю.В.
Доповнити абзацом
«встановити орендні ставки для виконавців науково-технологічних та інноваційних проектів, яким надається в оренду державне майно вищих навчальних закладів та/або наукових установ, на базі яких засновано наукові парки, з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку»
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
встановити ставки плати за оренду для партнерів наукових парків, яким надається в оренду державне майно вищих навчальних закладів та/або наукових установ, що є засновниками наукового парку, з метою державної підтримки реалізації проектів наукового парку;
 
    -91- Зубець М.В.
замінити слова «на базі яких засновано науковий парк» словами «які є засновниками наукового парку».
 
Враховано    
151. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
152. підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, норми яких суперечать положенням цього Закону.

   підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що суперечать цьому Закону.