Кількість абзаців - 299 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб'єктів господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності
 
-1- Ляпіна К.М.
у назві законопроекту слова "суб’єктів господарської діяльності" замінити словами "суб’єктів господарювання"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарювання
 
3. З метою подолання кризових явищ в економіці та мінімізації впливу фінансової кризи на суб’єктів господарської діяльності, зокрема на мале та середнє підприємництво, в межах державної політики сприяння розвитку підприємництва, Верховна Рада України постановляє:
 
   З метою подолання кризових явищ в економіці та мінімізації впливу фінансової кризи на суб’єктів господарювання, зокрема на мале та середнє підприємництво, в межах державної політики сприяння розвитку підприємництва, Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 31-32, ст. 263; 2005, № 16, ст. 257; 2006, № 27, ст. 234; № 37, ст. 310):
 
-2- Ляпіна К.М.
Пункт перший розділу першого виключити
 
Враховано      
6. 1) у частині п’ятій статті 16 слова "та адміністратором" виключити;
 
-3- Яценко А.В.
Підпункт 1 пункту 1 вилучити
 
Враховано      
7. 2) у статті 17:
 
      
8. у абзаці дев’ятнадцятому частини другої та абзаці десятому частини четвертої слова "дату" виключити та слова "постановки" замінити словами "постановку";
 
      
9. у абзаці тридцять п’ятому частини другої слова "здійснення зв’язку з юридичною особою" замінити словами "юридичну особу";
 
      
10. у абзаці двадцятому частини четвертої слова "здійснення зв’язку з фізичною особою-підприємцем" замінити словами "фізичну особу-підприємця";
 
      
11. 3) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
      
12. "Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
      
13. 1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.
 
-4- Круць М.Ф.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
"Відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі спеціально уповноваженого державного органу з питань реєстрації"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
14. 2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру, інформації з Єдиного державного реєстру в електронному та паперовому вигляді.
 
      
15. 3. Форма, зміст та порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. У випадках, визначених спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, відомості надаються на бланках суворої звітності.
 
      
16. Опис бланків і порядок їх оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
      
17. 4. За видачу відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
-5- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 20 викласти в такій редакції:
"4. За видачу відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Постановою Кабінету Міністрів України"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
    -6- Ляпіна К.М.
абзац сьомий пункту 3 частини першої викласти в такій редакції: "За видачу відомостей з Єдиного державного реєстру плата не справляється";
абзаци восьмий-десятий пункту 3 частини першої виключити
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту   
18. 5. Кошти, що надходять від видачі відомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, пов’язаних з його адмініструванням.
 
-7- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 20 викласти в такій редакції:
"5. Фінансування видатків, пов’язаних з адмініструванням Єдиного державного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
19. 6. Документом про внесення плати за видачу відомостей з Єдиного державного реєстру є копія квитанції або платіжного доручення з відміткою установи банку.
 
      
20. 7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за видачу на їх запит відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
 
-8- Палиця І.П.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І проекту (зміни до статті 20 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") доповнити абзацами такого змісту:
„8. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.
9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам на комерційній основі забороняється за винятком випадків, визначених законом"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
21. Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру
 
      
22. 1. Виписка з Єдиного державного реєстру – документ, що містить інформацію про юридичну особу або фізичну особі-підприємця та подається для ідентифікації її у разі потреби під час провадження господарської діяльності, а також документ, що підтверджує постановку юридичної особи або фізичної особи-підприємця на облік у відповідних органах, обов’язковість постановки на облік у яких встановлено законом.
 
      
23. Виписка з Єдиного державного реєстру надається юридичній особі або фізичній особі-підприємцю після надходження інформації до Єдиного державного реєстру про постановку на облік.
 
      
24. 2. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається за наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:
 
      
25. - відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу чи фізичну особу-підприємця;
 
      
26. - відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
 
      
27. - про відсутність фінансової звітності юридичної особи за рік, що передує тому, у якому здійснюється запит.
 
      
28. 3. Виписка з Єдиного державного реєстру чинна протягом тридцяти календарних днів після її видачі.
 
      
29. Виписка з Єдиного державного реєстру втрачає чинність раніше строку, встановленого у абзаці першому цієї частини, якщо до Єдиного державного реєстру внесено зміни щодо відомостей, зазначених у виписці.
 
      
30. 4. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру вперше плата не справляється.";
 
      
31. 4) у статті 22:
 
      
32. у частині першій після слів "про виділ" доповнити словами "про перетворення";
 
      
33. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
34. "7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про перетворення повинно містити відомості про:
 
      
35. найменування юридичної особи;
 
      
36. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
37. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
38. дату прийняття рішення про перетворення, підстава для його прийняття;
 
      
39. місце та дату внесення запису щодо прийняття рішення про перетворення;
 
      
40. дату призначення та відомості про комісію з перетворення;
 
      
41. порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи у процесі перетворення";
 
      
42. у зв’язку з цим частини сьому-двадцять першу вважати відповідно частинами восьмою-двадцять другою;
 
      
43. у частині восьмій слово "перетворення" виключити;
 
      
44. 5) у статті 32:
 
      
45. у назві статті, частинах другій – п’ятій після слів "виділ" у відповідних відмінках доповнити словами "перетворення" у відповідних відмінках;
 
      
46. у частині першій після слів "шляхом виділу" доповнити словами "або перетворення" та після слів "розподільчого балансу" доповнити словами "або передавального акта";
 
      
47. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
      
48. "7. При перетворенні юридичної особи до неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.
 
      
49. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.";
 
      
50. 6) у статті 33 слова "перетворення (реорганізації)" виключити;
 
      
51. 7) у статті 37:
 
      
52. у назві, частинах першій, шостій, сьомій та дев’ятій слова "або перетворення" виключити;
 
      
53. у частині п’ятій слово "перетворення" виключити;
 
      
54. частини третю та п’ятнадцяту виключити;
 
      
55. у зв’язку з цим частини четверту-чотирнадцяту вважати відповідно третьою-тринадцятою;
 
      
56. частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
 
      
57. "13. Поділ вважається завершеним з моменту державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу та державної реєстрації новоутворених юридичних осіб.";
 
      
58. 8) абзац другий частини другої статті 38 викласти у редакції:
 
      
59. "визнання судом державної реєстрації юридичної особи недійсною на підставах, встановлених законом;";
 
      
60. 9) у статті 42:
 
-9- Королевська Н.Ю.
Підпункт 9 виключити
 
Враховано      
61. у абзаці першому частини першої після слів "та має ідентифікаційний номер" доповнити словами "і постійно проживає в Україні";
 
      
62. частину першу після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
63. "копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні;
 
      
64. копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України;
 
      
65. копію паспортного документу та копію посвідки на постійне проживання в Україні, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;
 
      
66. копію посвідчення біженця, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця;";
 
      
67. у зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим;
 
      
68. у абзаці першому частини другої слова "повинна подати виключно особисто:" замінити словами "виключно особисто подає документи, визначені частиною першою цієї статті, за винятком копії довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів";
 
      
69. абзаци другий–третій частини другої виключити;
 
      
70. 10) частину другу статті 45 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
71. "копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні;
 
      
72. копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України;
 
      
73. копію паспортного документу та копію посвідки на постійне проживання в Україні, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;
 
      
74. копію посвідчення біженця, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця;";
 
      
75. у зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом десятим.
 
      
76. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356):
 
-10- Ляпіна К.М.
Пункт другий розділу першого виключити
 
Враховано      
77. 1) у статті 89:
 
      
78. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
79. "2. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюються законом. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав, ніж встановлені законом, не допускається.";
 
      
80. частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
      
81. "До єдиного державного реєстру вносяться також встановлені законом відомості про юридичних осіб публічного права.";
 
      
82. абзац перший частини першої статті 90 викласти в такій редакції:
 
      
83. "1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ) та назву.";
 
      
84. 2) частину першу статті 103 виключити;
 
      
85. 3) у частині першій статті 104 слово "перетворення" виключити;
 
      
86. 4) у статті 105:
 
      
87. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
      
88. "1. Учасники юридичної особи, або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи, суд зобов’язаний у день набрання судовим рішенням законної сили направити його копію вищому органу (власнику) юридичної особи та державному реєстратору за місцезнаходженням суб’єкта господарювання для внесення до єдиного державного реєстру запису про це судове рішення.
 
-11- Круць М.Ф.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 2 слово " (власнику)" виключити
 
Враховано      
89. 2. Учасники юридичної особи, орган або суд, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.
 
      
90. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.";
 
      
91. частини третю та четверту виключити;
 
-12- Палиця І.П.
Підпункт 4 пункту 2 Розділу І проекту (зміни до статті 105 Цивільного кодексу України) доповнити новим абзацом шостим (абзац третій частини другої статті 105) такого змісту:
„Якщо у встановлений рішенням суду строк не здійснено припинення юридичної особи, суд призначає особу, яка здійснить припинення юридичної особи"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
92. 5) доповнити Кодекс статтею 105-1 такого змісту:
 
      
93. "Стаття 105-1 Комісія з припинення юридичної особи
 
      
94. 1. Припинення юридичної особи здійснюється комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), яка призначається у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
      
95. Членом комісії з припинення юридичної особи може бути тільки фізична особа.
 
-13- Палиця І.П.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 Розділу І проекту (зміни до абзацу другого частини першої статті 105-1 Цивільного кодексу України) викласти у такій редакції:
„Членом комісії з припинення юридичної особи може бути фізична та/або юридична особа (в особі представника)"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
96. 2. З моменту призначення комісії з припинення юридичної особи повноваження органів управління юридичної особи припиняються.
 
      
97. Повноваження органів управління юридичної особи щодо управління справами юридичної особи переходять до комісії з припинення юридичної особи. Керівник цієї юридичної особи звільняється у порядку, встановленому законом.
 
      
98. Комісія з припинення юридичної особи виступає від імені юридичної особи у відносинах з третіми особами та у суді.
 
      
99. 3. Комісія з припинення юридичної особи зобов’язана:
 
      
100. виконувати повноваження органів управління юридичної особи;
 
-14- Круць М.Ф.
Абзац дев’ятий підпункту 5 пункту 2 вилучити
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
101. розміщувати в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, який не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи;
 
      
102. вживати усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляти їх про припинення юридичної особи;
 
      
103. здійснювати інвентаризацію майна юридичної особи, в тому числі щодо наявності у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, а також стосовно того, чи є ця юридична особа учасником інших юридичних осіб;
 
      
104. забезпечувати визначення вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в установленому законодавством порядку;
 
      
105. відкрити спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, перерахувавши на нього грошові кошти з рахунків юридичної особи у банках та інших фінансових установах, що закриваються;
 
      
106. вживати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості;
 
      
107. від імені юридичної особи заявляти позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи, а також з осіб, які несуть з юридичною особою відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;
 
      
108. вживати заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна юридичної особи, що знаходиться у третіх осіб;
 
      
109. заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до юридичної особи вимог кредиторів;
 
      
110. розглядати та задовольняти в порядку черговості вимоги кредиторів щодо зобов’язань юридичної особи;
 
      
111. у разі недостатності у юридичної особи грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснювати реалізацію майна юридичної особи;
 
      
112. здійснювати звільнення працівників юридичної особи відповідно до законодавства про працю;
 
      
113. за вимогою учасників юридичної особи складати проміжний баланс юридичної особи, що припиняється;
 
      
114. повертати державним органам свідоцтва, ліцензії та інші документи, печатки, штампи та інші цінності, які підлягають поверненню державним органам відповідно до законодавства;
 
      
115. передавати у встановленому законодавством порядку документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам;
 
      
116. вживати заходів щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
-15- Круць М.Ф.
В абзаці двадцять п’ятому підпункту 5 пункту 2 слова "Законом України "про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"замінити словом "законом"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
117. вживати інших заходів, пов’язаних з припиненням юридичної особи.
 
      
118. 4. Члени комісії з припинення юридичної особи несуть матеріальну відповідальність перед учасниками юридичної особи за збитки, завдані своїми діями (бездіяльністю). З позовом про стягнення збитків має право звернутися кожен з учасників юридичної особи.";
 
-16- Круць М.Ф.
В абзаці двадцять сьомому підпункту 5 пункту 2 слово "матеріальну" вилучити
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
119. 6) статтю 106 викласти в такій редакції:
 
      
120. "Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення юридичних осіб
 
      
121. 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення юридичних осіб здійснюються за рішенням їх учасників або органів, уповноважених на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
 
      
122. 2.Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.";
 
      
123. 9) у статті 107:
 
      
124. у назві слова "та перетворення" вилучити;
 
      
125. у частині другій слова "або перетворення" вилучити;
 
      
126. 8) статтю 109 викласти в такій редакції:
 
      
127. "Стаття 109. Виділ
 
      
128. 1.Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
 
      
129. У разі виділу юридична особа, яка передає частину свого майна, не припиняється.
 
      
130. 2.Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
 
      
131. Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні визначає учасника юридичної особи, вищий орган юридичної особи (власника) або іншу особу, які зобов’язані скласти та затвердити розподільчий баланс.";
 
-17- Палиця І.П.
У підпункті 8 пункту 2 Розділу І (зміни до статті 109 Цивільного кодексу України):
а) абзац шостий (абзац другий частини другої статті 109) доповнити реченням такого змісту: „Якщо виділ не здійснено у встановлений рішенням суду строк, суд призначає особу, яка здійснить виділ"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
132. 9) у статті 110:
 
      
133. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
      
134. "2) за рішенням суду з підстав, визначених законом";
 
      
135. абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
      
136. "2. Вимога про ліквідацію юридичної особи може бути пред’явлена до суду уповноваженим на це законом органом державної влади, або іншою особою, що подала до суду позовну заяву.";
 
      
137. абзац другий частини другої виключити.
 
      
138. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 18-22, ст. 144):
 
      
139. 1) у статті 56:
 
      
140. у частині першій слово "виділення" замінити словом "виділу", слова "реорганізації", "перетворення" виключити;
 
      
141. у частині другій слово "виділення" замінити словом "виділу";
 
      
142. 2) у статті 59:
 
      
143. у назві слово "діяльності" виключити;
 
      
144. у частині першій:
 
      
145. а) слова "діяльності", "реорганізації", "перетворення" виключити;
 
      
146. б) слова (злиття, приєднання, поділу) написати без дужок;
 
      
147. у другому реченні частини четвертої слово "виділення" замінити на "виділ";
 
      
148. частину п’яту виключити;
 
      
149. абзац п’ятий частини шостої викласти в такій редакції:
 
      
150. "у разі визнання судом його державної реєстрації недійсною на підставах, визначених законом";
 
      
151. частини сьому, восьму викласти в такій редакції:
 
      
152. "7. Визнання судом недійсною державної реєстрації суб’єкта господарювання є підставою для проведення процедури припинення цього суб’єкта господарювання шляхом його ліквідації, що здійснюється у порядку, встановленому законом.
 
      
153. 8. Повідомлення щодо припинення юридичної особи підлягають опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.";
 
      
154. 3) у статті 60:
 
      
155. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
      
156. "1. Ліквідація суб’єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором тощо).
 
      
157. Учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання, призначають ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) суб’єкта господарювання, встановлюють порядок і строки припинення суб’єкта господарювання та затверджують акт ліквідаційної комісії.
 
      
158. Суд, що прийняв рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання, у рішенні про ліквідацію визначає учасника суб’єкта господарювання або вищий орган юридичної особи (власника), який зобов’язаний призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) суб’єкта господарювання, встановити порядок і строки припинення суб’єкта господарювання та затвердити акт ліквідаційної комісії (ліквідатора тощо) з ліквідаційним балансом.
 
      
159. 2. Членом ліквідаційної комісії суб’єкта господарювання може бути тільки фізична особа. Керівник цього суб’єкта господарювання звільняється у порядку, встановленому законом.";
 
-18- Палиця І.П.
Перше речення абзацу шостого підпункту 3 пункту 3 Розділу І (зміни до частини другої статті 60 Господарського кодексу України) викласти у такій редакції:
„Членом ліквідаційної комісії суб’єкта господарювання може бути фізична та/або юридична особа (в особі представника)"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
160. у частині п’ятій після слів "оцінює наявне майно суб’єкта господарювання, який ліквідується" доповнити словами "а також проводить перевірку щодо наявності у суб’єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, що були ним створені, та відомості про які надані до відповідних органів державної влади, а також стосовно того, чи є цей суб’єкт господарювання учасником інших суб’єктів господарювання";
 
      
161. 4) у статті 91:
 
      
162. у назві та частинах першій, другій слово "діяльності" виключити;
 
      
163. у частині п’ятій слова "припинило свою діяльність" замінити словами "припинилося";
 
      
164. 5) у назві статті 109 слово "діяльності" виключити;
 
      
165. 6) у частині третій статті 121 слова "припинення своєї діяльності" замінити словами "своє припинення";
 
      
166. 7) у частині першій статті 135 слова "господарської діяльності" виключити;
 
      
167. 8) абзац одинадцятий статті 239 викласти в такій редакції:
 
      
168. "ліквідація суб’єкта господарювання за рішенням суду";
 
      
169. 9) статтю 247 викласти в такій редакції:
 
      
170. "Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання за рішенням суду у разі провадження ним діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом
 
      
171. 1.Суб’єкт господарювання, діяльність якого суперечить його установчим документам або заборонена законом, ліквідується за рішенням суду.
 
      
172. 2.Вимога про ліквідацію суб’єкта господарювання на підставах, зазначених у частині першій цієї статті, може бути пред’явлена до суду уповноваженим на це законом органом державної влади, або іншою особою, що подала до суду позовну заяву.
 
      
173. 3. Суд, який постановив рішення щодо припинення суб’єкта господарювання шляхом його ліквідації, повинен призначити комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановити порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу та у день набрання судовим рішенням законної сили направити його копію вищому органу (власнику) суб’єкта господарювання та державному реєстратору за місцезнаходженням суб’єкта господарювання для внесення до єдиного державного реєстру запису про це судове рішення.";
 
      
174. 10) частину першу статті 248 викласти в такій редакції:
 
      
175. "1. Ліквідація суб’єктів господарювання, визначених у статті 247 цього Кодексу проводиться з урахуванням вимог статей 60 та 61 цього Кодексу та у порядку, встановленому законом";
 
      
176. 11) у статті 361:
 
      
177. у назві статті, частині другій слово "діяльності" виключити;
 
      
178. у тексті статті слова "діяльність фондової біржі" замінити словами "фондова біржа";
 
      
179. 12) у назві та частині першій статті 409 слово "діяльності" виключити.
 
      
180. 4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 49, ст. 682; 1995р., № 14, ст. 90):
 
   1. Частину першу статті 52 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1999 р., № 26, ст.213) викласти в такій редакції:
 
181. 1) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
-19- Ляпіна К.М.
Підпункти 1-4 та 6 пункту 4 виключити
 
Враховано      
182. "Стаття 19. Припинення товариства
 
      
183. Припинення товариства здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.";
 
-20- Круць М.Ф.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 4 слова "Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України" замінити словом "законом"
 
Відхилено      
184. 2) статті 20, 22 виключити;
 
      
185. 3) у пункті "ї" частини п’ятої статті 41 слово "діяльності" виключити;
 
      
186. 4) у пункті "б" частини першої статті 42 слово "діяльності" виключити;
 
      
187. 5) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
 
-21- Палиця І.П.
Яценко А.В.
Підпункт 5 пункту 4 вилучити
 
Відхилено      
188. "У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше 500 гривень.";
 
-22- Терещук С.М.
В підпункті 5 пункту 4 цифру "500" замінити на "30 тис"
 
Відхилено   "У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентній одній мінімальній заробітній платі, діючий на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю".
 
189. 6) у частині п’ятій статті 68 слово "діяльності" виключити.
 
      
190. 5. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 31, ст. 404):
 
-23- Королевська Н.Ю.
Доповнити пункт 5 новими підпунктами такого змісту:
" в тексті Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "фізична особа – підприємець" у відповідних відмінках;
абзац сьомий частини першої статті 1 після слова "строку" доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
3) у частині першій статті 3:
абзац четвертий доповнити словами: "та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону";
доповнити абзацом такого змісту:
"ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується у разі, коли недостатньо засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним Законом";
4) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності повідомлення ним органа ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, в установлений законом строк.".
У зв’язку з цим частини п’яту – восьму вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою"
 
Враховано   7. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
1) абзац шостий частини першої статті 1 після слова "строку" доповнити словами "у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України";
2) у статті 3:
абзац четвертий частини першої доповнити словами "та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, зумовлених специфікою їх провадження, в законах, що регулюють відносини у відповідній сфері, крім випадків, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується у разі, якщо недостатньо засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом";
3) статтю 8 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"У ліцензійних умовах встановлюється вимога до суб’єкта господарювання щодо необхідності повідомлення органу ліцензування про зміну даних, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у встановлений законом строк".
У зв’язку з цим частини п’яту – восьму вважати відповідно частинами шостою – дев’ятою;
 
191. 1) у статті 9:
 
-24- Королевська Н.Ю.
Доповнити пункт 5 підпунткамитакого змісту:
"розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);"
пункт 22 викласти у такій редакції: "розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин"
 
Враховано   4) у статті 9:
пункт 14 викласти в такій редакції: "14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України)";
пункт 22 викласти в такій редакції:
"22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин";
 
192. пункти 44, 65, 76 виключити;
 
-25- Королевська Н.Ю.
Абзац другий підпункту 1 пункту 5 викласти в такій редакції:
"пункти 44, 59, 65, 68, 69, 76, 77, виключити"
 
Враховано   пункти 44, 59, 65, 68, 69, 76, 77 виключити;
 
    -26- Яценко А.В.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 5 цифри "44" та "76" вилучити
 
Відхилено    
    -27- Кальченко В.М.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 5 цифри "44" вилучити
 
Відхилено    
    -28- Сирота М.Д.
Шершун М.Х.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Абзаци перший та другий підпункту 1 пункту 5 вилучити
 
Відхилено    
193. у пункті 50 слова "та турагентська" виключити;
 
-29- Яценко А.В.
Костенко П.І.
Писарчук П.І.
Шершун М.Х.
Абзац третій підпункту 1 пункту 5 вилучити
 
Відхилено   у пункті 50 слова "та турагентська" виключити;
 
194. у пункті 75 слова "виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму" виключити;
 
-30- Яценко А.В.
Терещук С.М.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 вилучити
 
Відхилено   у пункті 75 слова "імпорт хімічних джерел струму" виключити;
5) абзац восьмий частини третьої статті 13 виключити;
 
    -31- Кравченко М.В.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 5 слова "виробництво хімічних джерел струму" вилучити
 
Враховано    
195. 2) у статті 14:
 
   6) у статті 14:
 
196. в частині четвертій слова "три роки" замінити словами "п’ять років";
 
-32- Ляпіна К.М.
Абзац другий підпункту 2 пункту 5 викласти у такій редакції:
"частину четверту викласти у такій редакції:
"Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. У виключних випадках Кабінетом Міністрів України строк може бути обмежений, але не меншим ніж п’ять років"
 
Враховано редакційно   частину четверту викласти в такій редакції:
"Ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років";
 
197. частину четверту доповнити реченням такого змісту: "За пропозицією спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може бути передбачений необмежений строк дії ліцензії.";
 
-33- Кармазін Ю.А.
Абзац третій підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
"За пропозицією спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може бути передбачений необмежений строк дії ліцензії"
 
Відхилено      
    -34- Кармазін Ю.А.
Абзац другий підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції:
"Частини 4-5 статті 14 замінити частиною 4 в такій редакції:
"Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України на необмежений строк, який у виключних випадках може бути обмеженим, але бути не меншим ніж п’ять років"
 
Враховано редакційно    
198. частину восьму викласти у такій редакції:
 
-35- Королевська Н.Ю.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5 вилучити
 
Враховано      
199. "За видачу копії ліцензії плата не справляється.";
 
      
200. в частині дев’ятій слова "а також документи відповідно до статті 10 цього Закону" виключити.
 
-36- Королевська Н.Ю.
Підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"частину одинадцяту після слів " строку її дії" доповнити словами "якщо такий строк встановленно"
 
Враховано   у частині дев’ятій слова "а також документи відповідно до статті 10 цього Закону" виключити;
частину одинадцяту після слів "строку її дії" доповнити словами "якщо такий строк встановлено";
7) у статті 19:
перше речення частини дев’ятої викласти в такій редакції:
"Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань ліцензування, крім таких даних про ліцензіатів, як їх паспортні дані, адреси місць проживання, банківські реквізити, ідентифікаційні коди, або ідентифікаційні номери";
8) у статті 21:
у частині першій:
абзац восьмий виключити;
в абзаці десятому слово "неможливість" замінити словами "акт про неможливість";
у частині третій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
у частині четвертій слова "десять днів" замінити словами "тридцять днів" та доповнити словами "крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно подання заяви суб’єктом господарювання про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата – фізичної особи – підприємця, які набирають чинності з дня їх прийняття";
у частині сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
9) у тексті Закону слова "фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа – підприємець" у відповідному відмінку та числі.
 
    -37- Ляпіна К.М.
Частину п’яту доповнити абзацами наступного змісту:
"речення друге частини дванадцятої "За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України" замінити речення наступного змісту: "За видачу відомостей з Єдиного ліцензійного реєстру плата не справляється"
частину чотирнадцяту статті 19 вилучити";
"Статтю 19 доповнити частиною тринадцятою наступного змісту: "Фінансування видатків, пов’язаних з адмініструванням Єдиного ліцензійному реєстру, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";
"вважати частину тринадцяту статті 19 частиною чотирнадцятою"
 
Відхилено    
    -38- Королевська Н.Ю.
Частину п’яту доповнити абзацами наступного змісту:
"перше речення частини дев’ятої викласти в такій редакції:
"Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу влади з питань ліцензування, крім таких даних про ліцензіатів, як їх паспортні дані, адреси місць проживання, банківські реквізити, ідентифікаційні коди, або ідентифікаційні номери";
 
Враховано    
    -39- Королевська Н.Ю.
Доповнити підпункт 2 пункту 5 новим абзацом такого змісту:
"частину п’ятнадцяту виключити.
6) у статті 21
абзац 8 частини першої виключити;
абзац 10 частини першої перед словом "неможливість" доповнити словами "акт про";
в частині третій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити;
в частині четвертій слова "десять днів" замінити на слова "тридцять днів", та доповнити словами "крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно подання заяви суб’єктом господарювання про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата – фізичної особи – підприємця, які набирають чинності з дня їх прийняття";
в частині сьомій слова "акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії" виключити.
 
Враховано    
201. 6. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
   12. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483):
 
202. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-40- Королевська Н.Ю.
Доповнити підпункт 1 пункту 6 абзацами такого змісту:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, які видаються суб'єкту господарювання дозвільними органами і без наявності яких суб'єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності стосовно об’єкта, на який видається документ. Законами або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, можуть встановлюватися інші види документів дозвільного характеру"
 
Враховано редакційно   1) у частині першій статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво, інший документ, який видається суб'єкту господарювання дозвільним органом на підставі рішення дозвільного органу, наявність якого дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Законами або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, можуть встановлюватись інші види документів дозвільного характеру";
 
    -41- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий викласти у наступній редакції:
"документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво, інший документ, який видається суб'єкту господарювання дозвільним органом на підставі рішення дозвільного органу, наявність якого дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Законами або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, можуть встановлюватись інші види документів дозвільного характеру"
 
Враховано    
203. "принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, проте у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було.";
 
   доповнити абзацом такого змісту: "принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було";
 
204. 2) статтю 4 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
-42- Ляпіна К.М.
Підпунк другий пункту 6 виключити
 
Враховано      
205. "7. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджується законом.
 
-43- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 4 викласти в такій редакції:
"7. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджується цим законом.
Зміни до переліку документів дозвільного характеру вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до Законів України, що регулюють відносини у даній сфері"
 
Відхилено      
206. Зміни до переліку документів дозвільного характеру вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до Законів України, що регулюють відносини у даній сфері.";
 
      
207. 3) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
-44- Ляпіна К.М.
Абзац перший підпункту 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
"після частини четвертої статті 4 доповнити новими частинами такого змісту"
 
Враховано   2) статтю 4 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
208. "Стаття 4-1. Основні вимоги до строків та порядку видачі документів дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
 
      
209. Строк видачі документів дозвільного характеру, наведених в переліку, становить 10 робочих днів, якщо інше не визначено законом.
 
   "5. Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.
 
210. В разі, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою дозвільному органу було подано в установленому порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, проте у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було, застосовується принцип мовчазної згоди – набуття суб’єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.
 
   У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було, застосовується принцип мовчазної згоди.
 
211. У разі, якщо дозвільний орган у встановлений законом строк не видасть або не направить суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі, то через десять робочих днів з моменту закінчення встановленого строку для прийняття рішення про видачу або відмову в видачі документа довільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі копії опису прийнятих документів із відміткою про дату їх прийняття."
 
   У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа довільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів із відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу".
У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частиними шостою та сьомою.
 
212. 7. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389):
 
-45- Ляпіна К.М.
Пункт 7 розділу першого виключити
 
Враховано      
213. 1) у статті 1:
 
      
214. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-46- Гриневецький С.Р.
Абзац другий підпункту 1 пункту 7 вилучити
 
Враховано      
215. "державний нагляд (контроль) – діяльність органів державного нагляду (контролю), яка проводиться в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства;";
 
-47- Кілінкаров С.П.
Шершун М.Х.
Ландик В.І.
Потапов В.І.
Іваненко В.Г.
Терещук С.М.
Яцуба В.Г.
Абзац третій підпункту 1 пункту 7 вилучити
 
Враховано      
216. доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
      
217. "органи державного нагляду (контролю) – визначені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, інші органи, які в межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль);".
 
      
218. У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;
 
      
219. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
      
220. "ризик – це кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, а також вірогідність невиконання (виконання не в повному обсязі, неналежне виконання) суб’єктами господарювання своїх обов’язків, передбачених законодавством;";
 
      
221. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
222. "спеціально уповноважений орган з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва;";
 
-48- Кілінкаров С.П.
Ландик В.І.
Буряк О.В.
Іваненко В.Г.
Терещук С.М.
Кармазін Ю.А.
Гриневецький С.Р.
Шершун М.Х.
Яцуба В.Г.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Абзац десятий підпункту 1 пункту 7 вилучити
 
Враховано      
223. у зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;
 
-49- Власенко С.В.
Пункт 7 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
"2) у частині другій статті 2 слова "бюджетного законодавства" замінити словами "бюджетного і податкового законодавства, контролю за проведенням готівкових розрахунків та касових операцій, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
 
Відхилено в зв’язку з виключенням пункту з тексту законопроекту     
224. 2) частину першу статті 4 після слів "за місцем провадження господарської діяльності" доповнити словами "або місцезнаходженням";
 
      
225. 3) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "для життєдіяльності" виключити;
 
-50- Кілінкаров С.П.
Ландик В.І.
Потапов В.І.
Буряк О.В.
Терещук С.М.
Підпункт 3 пункту 7 вилучити
 
Враховано      
226. 4) частину першу статті 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
227. "настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, підвищення рівня виробничого травматизму у суб’єкта господарювання.";
 
      
228. у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
      
229. 5) останній абзац частини дев’ятої статті 7 виключити;
 
      
230. 6) доповнити Закон статтею 9-1 такого змісту:
 
-51- Кілінкаров С.П.
Ландик В.І.
Потапов В.І.
Буряк О.В.
Шершун М.Х.
Кармазін Ю.А.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Підпункт 6 пункту 7 вилучити
 
Враховано      
231. "Стаття 9-1. Повноваження спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
      
232. До повноважень спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності належать:
 
      
233. організація роботи, пов’язаної із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 
      
234. розроблення основних напрямів державної політики у сфері державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю;
 
      
235. узагальнення стану виконання центральними органами виконавчої влади заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 
      
236. проведення експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між органами державного нагляду (контролю) та суб’єктами господарювання;
 
      
237. надання роз’яснень з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, підготовка та видання відповідних публікацій;
 
      
238. вивчення досвіду провідних країн з питань реалізації державної політики при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій щодо запровадження такого досвіду в Україні.";
 
      
239. 7) у статті 22:
 
-52- Буряк О.В.
Шершун М.Х.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Підпункт 7 пункту 7 вилучити
 
Враховано      
240. в абзаці п’ятому пункту 2 частини другої слова "для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища" виключити;
 
      
241. у частині третій слова "у встановлений цим Законом строк" виключити.
 
      
242. 8. У Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79):
 
-53- Ляпіна К.М.
Пункт восьмим розділу першого виключити
 
Враховано      
243. 1) статтю 9 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
244. "У випадках розробки проектів регуляторних актів на виконання прийнятих законів України щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах кризового стану розробником проекту регуляторного акта за погодженням із спеціально уповноваженим органом або його територіальними органами може бути зменшено строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, до десяти днів з дня оприлюднення цього проекту та відповідного аналізу регуляторного впливу.";
 
      
245. у зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати абзацами восьмим та дев’ятим;
 
      
246. 2) частину четверту статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:
 
      
247. "У разі подання на погодження проектів регуляторних актів, розроблених на виконання прийнятих законів України щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах кризового стану тривалість їх погодження не може перевищувати десяти робочих днів.";
 
      
248. 3) частину другу статті 30 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
      
249. "погодження зменшення розробниками строку оприлюднення проектів регуляторних актів, розроблених на виконання прийнятих законів України щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах кризового стану;";
 
      
250. у зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати абзацами сьомим - чотирнадцятим.
 
      
251. 9. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241; 2004 р., № 13, ст. 180):
 
-54- Яценко А.В.
Кирильчук Є.І.
Кілінкаров С.П.
Ландик В.І.
Писарчук П.І.
Потапов В.І.
Буряк О.В.
Іваненко В.Г.
Кармазін Ю.А.
Костенко П.І.
Яцуба В.Г.
Пункт 9 вилучити
 
Відхилено   11. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180):
 
252. 1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
-55- Гриневецький С.Р.
Терещук С.М.
Підпункт 1 пункту 9 вилучити
 
Відхилено   1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
253. 2) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "стандартизації і сертифікації туристичних послуг" виключити;
 
-56- Гриневецький С.Р.
Терещук С.М.
Підпункт 2 пункту 9 вилучити
 
Відхилено   2) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова "стандартизації і сертифікації туристичних послуг" виключити;
 
254. 3) абзац шостий частини першої статті 10 виключити;
 
-57- Гриневецький С.Р.
Підпункт 3 пункту 9 вилучити
 
Відхилено   3) абзац шостий частини першої статті 10 виключити;
 
255. 4) у статті 17:
 
-58- Гриневецький С.Р.
Терещук С.М.
Підпункт 4 пункту 9 вилучити
 
Відхилено   4) у статті 17:
 
256. у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
   у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
257. у частині другій слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
   у частині другій слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
258. частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
 
   частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
 
259. "Суб’єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення відповідно туроператорської діяльності.
 
   "Суб’єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності.
 
260. Не може бути видана ліцензія на туроператорську діяльність суб’єкту підприємницької діяльності із назвою, тотожною назві іншого суб’єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше і інформація про якого внесена до відповідного реєстру.";
 
-59- Ляпіна К.М.
В абзаці шостому підпункту 4 пункту 9 слова "суб’єкту підприємницької діяльності" замінити словами "суб’єкту господарювання"
 
Враховано   Не може бути видана ліцензія на туроператорську діяльність суб’єкту господарювання із назвою, тотожною назві іншого суб’єкта господарювання, якому ліцензія видана раніше і інформація про якого внесена до відповідного реєстру";
 
261. 5) статтю 18 виключити;
 
-60- Гриневецький С.Р.
Терещук С.М.
Підпункт 5 пункту 9 вилучити
 
Відхилено   5) статтю 18 виключити;
 
262. 6) у пункті 3 частини четвертої статті 20:
 
   6) пункт 3 частини четвертої статті 20 після слова "наявність" доповнити словами "у туроператора", а слова "сертифікатів відповідності" виключити;
 
263. після слова "наявність" доповнити словами "у туроператора";
 
      
264. слова "сертифікатів відповідності" виключити;
 
-61- Ляпіна К.М.
Доповнити пункт абзацом такого змісту:
" в абзаці другому частини другої статті 23 слово "туристичної" замінити словом "туроператорської", а слова " (дозволу) на відповідний вид діяльності" виключити"
 
Враховано   7) в абзаці другому частини другої статті 23 слово "туристичної" замінити словом "туроператорської", а слова " (дозволу) на відповідний вид діяльності" виключити;
 
265. 7) абзац третій частини другої статті 24 виключити;
 
   8) абзац третій частини другої статті 24 виключити;
 
266. 8) в абзаці четвертому частини першої статті 25 слово "сертифікатів" виключити;
 
   9) в абзаці четвертому частини першої статті 25 слово "сертифікатів" виключити;
 
267. 9) абзац четвертий частини другої статті 30 виключити.
 
   10) абзац четвертий частини другої статті 30 виключити.
 
268. 10. У статті 5 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 39, ст. 510):
 
-62- Ляпіна К.М.
Пункт десятий розділу першого виключити
 
Враховано      
269. після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
270. "Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів), відомості про яких містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умови пред’явлення виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.";
 
      
271. у зв’язку із цим частини шосту-десяту вважати відповідно частинами сьомою-одинадцятою;
 
      
272. частину шосту викласти в такій редакції:
 
      
273. "Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів), для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.".
 
-63- Власенко С.В.
Після пункту 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
„11. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 15, ст.84; 1995 р., № 1, ст.3; 1995 р., № 30, ст.229; 1996 р., № 31, ст.148; 1998 р., № 14, ст.61; 1998 р., № 25, ст.147; 1998 р., № 29, ст.190; 1999 р., № 42-43, ст.378; 2000 р., № 46, ст.397; 2001 р., № 10, ст.44; 2002 р., № 16, ст.114; 2002 р., № 17, ст.117; 2003 р., № 23, ст.149; 2003 р., № 30, ст.247; 2003 р., № 38, ст.319; 2005 р., № 10, ст.187; 2005 р., № 17, ст.267; 2005 р., № 18-19, ст.267), у статті 111:
1) у частині дев’ятій цифру "20" замінити цифрою "30", цифру "10" замінити цифрою "20";
2) у частинах десятій та одинадцятій цифри "10" замінити цифрами "20", цифри "5" замінити цифрами "10";
3) у частині дванадцятій цифру "5" замінити цифрою "10", слова та цифри "а стосовно суб’єктів малого підприємництва - 2 робочих дні" вилучити;
4) доповнити новими частинами тринадцятою – чотирнадцятою такого змісту:
"Проведення планової або позапланової виїзної перевірки може бути призупинено з подальшим продовженням її проведення на невикористаний строк, у разі, якщо її проведення неможливе без завершення перевірок платників податків, з якими платник податків, що перевіряється, мав правові відносини; підтвердження залишків товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання; завершення розгляду судом позовів податкових органів з питань, що пов’язані з предметом перевірки; ненаданням платником податків документів, необхідних для перевірки, а також за обґрунтованим зверненням платника податків, діяльність якого перевіряється, і погодженням з керівником податкового органу. При цьому, загальний термін, на який може бути призупинено перевірку, не повинен перевищувати 30 робочих днів.
Призупинення планової або позапланової виїзної перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки. Рішення про призупинення та поновлення планової або позапланової виїзної перевірки приймає керівник податкового органу за письмовим поданням посадової особи, що проводить перевірку. У разі призупинення перевірки податковий орган надсилає (або надає під розписку) платнику податків та органу, який ініціював проведення перевірки, письмове повідомлення про дату призупинення перевірки. Поновлення проведення перевірки можливе на наступний робочий день після письмового повідомлення про це платника податків"
 
Відхилено      
    -64- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект новою частиною такого змісту:
"у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91; 2005 р., № 17, ст. 267; № 18-19, ст. 267; 2007 р., № 4, ст. 32; Урядовий кур’єр, 10.01.2009 р., № 2):
1) у статті 15:
частину одинадцяту викласти у такій редакції:
"Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами становить 780 гривень на кожне місце торгівлі";
частину дванадцяту виключити;
частини тринадцяту – дев’ятнадцяту вважити відповідно частинами дванадцятою – вісімнадцятою;
у частині дванадцятій
слова "щоквартально рівними частками" замінити словами "одноразово при отриманні ліцензії";
у частині тринадцятій
слова "терміном на один рік" замінити словами "терміном на три роки";
частину сімнадцяту викласти у такій редакції:
"У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями зазначається адреса місця торгівлі";
частину дев’ятнадцяту виключити, частини двадцяту – тридцять сьому вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою – тридцять шостою"
 
Відхилено    
274. 11. Розділ ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376; ст. 62, № 27, ст. 234) доповнити пунктом 141 такого змісту:
 
-65- Мостіпан У.М.
Кармазін Ю.А.
Пункт 11 вилучити
 
Враховано      
275. "141 Установити, що суми фінансових санкцій та пені, нараховані та несплачені на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності", можуть бути за бажанням страхувальника розстрочені на 36 календарних місяців у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, із відстроченням першого платежу на 120 календарних днів.
 
      
276. Суми поточних страхових внесків за відповідний базовий звітний період, сплачені страхувальником, який прийняв рішення про розстрочення наявних у нього фінансових санкцій та пені, зараховуються в рахунок сплати внесків за відповідний базовий звітний період, а не в рахунок сплати недоїмки, пені та фінансових санкцій як це передбачено частиною п’ятою статті 106 цього Закону.".
 
      
277. 12. Пункт 1 статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239, з наступними змінами) доповнити реченням такого змісту:
 
-66- Яценко А.В.
Пункт 12 вилучити
 
Відхилено   4. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., №50, ст. 539; 2005р., №7-8, ст. 162):
1) частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
"6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу або чинного орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу";
 
    -67- Королевська Н.Ю.
1) у статті 9:
частину шосту викласти у наступній редакції:
„6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється на умовах конкурсу (аукціону) за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу або чинного орендаря, який виконував усі вимоги договору оренди, впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідний цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу"
 
Враховано редакційно    
278. "Термін договору оренди для суб’єктів малого підприємництва становить 5 років за умов, що орендар не пропонує менший термін та бере зобов’язання належним чином виконувати умови договору.".
 
-68- Баранов В.О.
Абзац другий пункту 12 виключити
 
Відхилено   2) частину першу статті 17 доповнити реченням такого змісту: "Термін договору оренди для суб’єктів малого підприємництва становить 5 або більше років за умови, якщо орендар не пропонує менший термін та бере зобов’язання належним чином виконувати умови цього договору";
 
    -69- Ляпіна К.М.
Частину дванадцяту після абзацу першого доповнити абзацом наступного змісту:
"Статтю 19 доповнитиновою ячастиною такого змісту:
"За вимогою орендаря має бути проведена незалежна оцінка майна, що орендується, і укладений договір оренди відповідно до цієї оцінки протягом 60 календарних днів після отримання такої вимоги. Орендар може вимагати проведення незалежної оцінки не більше ніж один раз на календарний рік. В цьому випадку, вартість проведення незалежної оцінки відшкодовується за рахунок орендаря"
 
Відхилено    
279. 13. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
-70- Яценко А.В.
Кальченко В.М.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Пункт 13 вилучити
 
Відхилено   5. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст.209, №30, ст. 217; 2006 р., № 22, ст. 184, ст.199):
 
280. 1) абзац сьомий статті 8 виключити;
 
   1) абзац сьомий статті 8 виключити;
 
281. 2) статті 14 та 15 виключити;
 
   2) статті 14 та 15 виключити;
 
282. 3) абзац п’ятий частини третьої та слово " (ліцензій)" у абзаці третьому частини п’ятої статті 24 виключити.
 
   3) у статті 24:
абзац п’ятий частини третьої виключити;
в абзаці третьому частини п’ятої слово " (ліцензій)" виключити.
 
283. 14. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.
 
-71- Кармазін Ю.А.
Шершун М.Х.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Пункт 14 вилучити
 
Відхилено   9. Частину першу статті 34 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92) виключити.
 
284. 15. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
-72- Яценко А.В.
Шершун М.Х.
Кармазін Ю.А.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Пункт 15 вилучити
 
Відхилено   14. У тексті Закону України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279):
 
285. 1) в абзаці четвертому статті 7 слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
-73- Кравченко М.В.
В підпункті 1 пункту 15 слова "виробництво хімічних джерел струму" вилучити
 
Враховано   1) в абзаці четвертому статті 7 слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
286. 2) у статті 8:
 
   2) у частинах другій та третій статті 8 слова "імпорту хімічних джерел струму" виключити.
 
287. у частині першій:
 
      
288. а) абзац четвертий виключити;
 
-74- Кравченко М.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 15 вилучити
 
Враховано      
289. б) в абзаці п’ятому слова "виробництва хімічних джерел струму та" виключити;
 
-75- Кравченко М.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 15 вилучити
 
Враховано      
290. у частині другій слова "виробництва хімічних джерел струму, імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
-76- Кравченко М.В.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 15 слова "виробництво хімічних джерел струму" вилучити
 
Враховано      
291. у частині третій слова "виробництва, імпорту хімічних джерел струму" виключити;
 
-77- Кравченко М.В.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 15 слово "виробництво" вилучити
 
Враховано      
292. 3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити.
 
-78- Кравченко М.В.
Підпункт 3 пункту 15 вилучити
 
Враховано      
293. 16. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
 
-79- Яценко А.В.
Шершун М.Х.
Кармазін Ю.А.
Заєць І.О.
Семинога А.І.
Пункт 16 вилучити
 
Відхилено   13. Статтю 14 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) виключити.
2. У частині першій статті 24 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., №№5-8, ст.78, № 27-28, ст.253) слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" виключити.
6. У Законі України "Про міліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
2) абзац восьмий статті 16 виключити;
3) в частині третій статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного вид діяльності" виключити;
4) в частині першій статті 22 слова
"які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
10. Статті 8 та 16 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537) виключити.
8. Частину другу статті 26 Закону України "Про охорону культурної спадчини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., 35, ст.114) виключити.
 
    -80- Королевська Н.Ю.
Доповнити пунктом такого змісту:
Закон України „Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 5 (01.02.94), ст. 21 Голос України, 1994, 01, 29.01.94 № 18):
у абзаці першому статті 24 слова: „та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" виключити
 
Враховано    
    -81- Королевська Н.Ю.
Доповнити законопроект пунктами такого змісту:
"У Законі України "Про міліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст.90; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199):
в абзаці восьмому частини першої статті 13 слова "
видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
абзац восьмий частини першої статті 16 виключити;
в частині третій статті 21 слова "
які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного вид діяльності" виключити;
в частині першій статті 22 слова "
які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
Статті 8 та 16 Закону України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2004 р., № 50, ст. 537) виключити.
Частину другу статті 26 Закону України "Про охорону культурної спадчини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) виключити"
 
Враховано    
294. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
295. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1, 2, 3, 4, підпункту 1) пункту 10 Розділу І, які набирають чинності через шість місяців після опублікування цього Закону.
 
-82- Королевська Н.Ю.
Ляпіна К.М.
Доповнити прикінцеві положення пунктом такого змісту:
"2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій на:
- здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами суб’єктів малого підприємництва, крім тих, чия господарська діяльність віднесена до високого ступеню ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", та випадків щодо проведення:
органами Пенсійного фонду України перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенями ризику;
органами державної податкової служби здійснення планових виїзних перевірок суб’єктів малого підприємництва, крім тих, чия фінансово-господарська діяльність віднесена до високого ступеню ризику за критеріями, затвердженими Кабінетом Міністрів України, а також позапланових виїзних перевірок, які проводяться за наявності обставин, визначених пунктами 3, 4, 7 та 8 частини шостої статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні";
органами захисту прав споживачів позапланових перевірок щодо розгляду скарг споживачів;
- збільшення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) для суб’єктів господарювання"
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами із суб’єктами малого підприємництва.
3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:
органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування не збільшувати розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними ними із суб’єктами малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;
органам місцевого самоврядування не збільшувати вартість торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
5. Термін договорів оренди для суб’єктів малого підприємництва, укладених до набрання чинності цим Законом, вважати продовженими до п’яти років з дати його укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.
6. Ліцензії, видані суб’єктам господарювання на провадження певних видів господарської діяльності до набрання чинності цим Законом та строк дії яких не закінчився, вважати виданими на необмежений строк, крім ліцензій, строк дії яких визначається й Кабінетом Міністрів України.
 
    -83- Королевська Н.Ю.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом такого змісту:
2. Встановити до 1 січня 2011 року мораторій на збільшення розміру орендної плати за договорами оренди державного майна, укладеними Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами із суб’єктами малого підприємництва.
3. Рекомендувати до 1 січня 2011 року:
органам, уповноваженим Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування не збільшувати розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними ними із суб’єктами малого підприємництва щодо майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває в комунальній власності;
органам місцевого самоврядування не збільшувати вартість торгового патенту, встановлену на 1 січня 2009 року відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
5. Термін договорів оренди для суб’єктів малого підприємництва, укладених до набрання чинності цим Законом, вважати продовженими до п’яти років з дати його укладення, якщо орендар не пропонує менший термін.
 
Враховано    
    -84- Ляпіна К.М.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом 3 такого змісту:
"Ліцензії, видані суб’єктам господарювання на провадження певних видів господарської діяльності до набрання чинності цим Законом та строк дії яких не закінчився, вважати виданими на необмежений строк, крім ліцензій, строк дії яких визначається й Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано    
296. 2.Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   7. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
297. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
298. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.