Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 1998 р., № 10, ст. 36) такі зміни:
 
   Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21 із наступними змінами) такі зміни:
 
4.

 
-1- Кальченко В.М.
Статтю 1 після слів "цей Закон" доповнити словами "Закон України "Про правові засади цивільного захисту".
 
Враховано   1. Статтю 1 після слова "Закон" доповнити словами "Закон України "Про правові засади цивільного захисту".
 
5. 1) у статті 4:
доповнити абзац третій частини четвертої після слова "об’єктів" словами "підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління";
у першому реченні частини шостої слова "та об’єктів народного господарства" замінити словами "підприємств, установ та організацій";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 4 "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" викласти в такій редакції:
"центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання здійснення державного пожежного нагляду та пожежної охорони".
 
Враховано частково   2. У статті 4:
1) абзац третій частини четвертої доповнити словами "підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління";
2) у частині шостій слова "та об’єктів народного господарства" виключити.
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 4 "Рішення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з питань пожежної безпеки, що належать до його компетенції, є обов’язковими для органів виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій та громадян" викласти в такій редакції:
"Рішення центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання здійснення державного пожежного нагляду та пожежної охорони, є обов’язковим для органів виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій та громадян".
 
Враховано частково    
    -4- Кальченко В.М.
У першому реченні частини шостої слова "та об’єктів народного господарства" виключити.
 
Враховано    
6. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова "приписів і постанов" замінити словами "приписів, постанов, розпоряджень та експертних висновків (з питань проведення експертизи проектно-кошторисної документації)";
3) у статті 7:
частини першу, шосту і сьому викласти в такій редакції:
"Державний пожежний нагляд за виконанням визначених законодавством вимог пожежної безпеки міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, здійснюється відповідними органами державного пожежного нагляду шляхом проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку планових та позапланових перевірок.";
 
-5- Ландік В.І.
Абзац четвертий частини першої статті 5 залишити в чинній редакції.
 
Враховано   3. Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Державний пожежний нагляд
Державний пожежний нагляд за додержанням вимог пожежної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими і службовими особами, громадянами здійснюється урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та його територіальними органами (далі – органи державного пожежного нагляду) відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону.
Органи державного пожежного нагляду діють у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, їх структура визначається з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про правові засади цивільного захисту".
Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:
1) здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами і в разі необхідності вживають відповідних заходів, передбачених законом;
2) здійснюють контроль за додержанням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, а також під час випуску та реалізації вибухопожежонебезпечної продукції і продукції протипожежного призначення;
3) проводять планові і позапланові перевірки в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону;
4) беруть участь у розробці державних правил пожежної безпеки;
5) погоджують у порядку, визначеному законодавством, проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов і регламентів та інших нормативно-технічних документів щодо забезпечення пожежної безпеки, а також проекти рішень щодо будівництва окремих об’єктів містобудування, для яких не встановлені державні і галузеві стандарти, норми та правила;
6) готують висновки державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність";
7) розробляють методичні рекомендації щодо положень, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
8) проводять в установленому порядку згідно з законом перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
    -6- Ландік В.І.
У абзаці десятому частини першої статті 5 після слів "здійснювати" додати слова "у разі необхідності і можливості".
 
Відхилено    
    -7- Скубенко В.П.
Статтю 5 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"Власники, а також орендарі, у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки або вибухопожежонебезпечний об’єкт, повинні утримувати підрозділи державної або відомчої чи місцевої або добровільної пожежної охорони. Перелік об’єктів підвищеної небезпеки та вибухопожежо-небезпечних об’єктів за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок утримання підрозділів державної або відомчої чи місцевої або добровільної пожежної охорони визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано у статті 16   
    -8- Бевз В.А.
Доповнити частину четверту статті 5 після слів "пожежні команди" та "команд" відповідно словами " (підрозділи пожежної охорони)" та " (підрозділів)".
 
Відхилено    
    -9- Ландік В.І.
У частині першій статті 7 зняти слова "та позапланових" та викласти її в наступній редакції:
"Державний пожежний нагляд за виконанням визначених законодавством вимог пожежної безпеки міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, здійснюється відповідними органами державного пожежного нагляду шляхом проведення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку планових перевірок".
 
Враховано частково    
    -10- Ландік В.І.
У абзаці другому частини п’ятої статі 7 після слів "органів виконавчої влади" додати "громадських об’єднань та асоціацій відповідних підприємницьких структур".
 
Відхилено    
    -11- Ландік В.І.
Абзаци третій та четвертий частини п’ятої статті 7 викласти наступним чином:
"погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм правил, технічних умов, що стосуються забезпечення пожежної безпеки;
встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій з питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих питань".
 
Враховано частково    
    -12- Ландік В.І.
Абзац шостий частини п’ятої статті 7 зняти.
 
Відхилено    
7. "Органи державного пожежного нагляду мають право:
1) проводити в робочий час за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання планові та позапланові перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів усіх форм власності, одержувати під час здійснення державного пожежного нагляду необхідні матеріали, зокрема пояснення, відомості, довідки;
2) давати (надсилати) керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов’язкові для виконання приписи, постанови, розпорядження та експертні висновки (з питань проведення експертизи проектно-кошторисної документації) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки;
3) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів;
4) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні визначених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, або створенні перешкод в їх діяльності, а також використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;
5) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення визначених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів, постанов та розпоряджень посадових осіб органів державного пожежного нагляду;
6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі провадження господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без одержання відповідної ліцензії, провадження господарської діяльності без одержання дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи підприємств та оренду приміщень, а також подання суб’єктом господарювання органу державного пожежного нагляду недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства або у разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони;
7) зупиняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт, виконання проектів будівництва, а також проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції щодо припинення фінансування таких робіт у разі:
порушення вимог пожежної безпеки, визначених законодавством, стандартами, нормами і правилами, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей;
випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або за відсутності даних щодо пожежної безпеки;
порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, реставрації, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду.";
 
-13- Ландік В.І.
Частину шосту статті 7 скоротити і викласти в наступній редакції:
"Органи державного пожежного нагляду мають право:
1) проводити в робочий час за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання планові перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов;
2) давати (надсилати) керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки;
3) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні визначених законодавством вимог пожежної безпеки;
4) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення визначених законодавством вимог пожежної безпеки".
 
Враховано частково   Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах (крім станцій метрополітенів, підземних комплексів торговельного та іншого призначення), шахтах, розрізах і кар’єрах, рудниках, копальнях, під час будівництва тунелів і гідротехнічних споруд, проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного та автомототранспорту, а також морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється відповідними органами та службами згідно з актами законодавства.
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної спеціальної служби транспорту здійснюється в установленому порядку їх службами пожежної безпеки, керівники яких при здійсненні функцій пожежного нагляду стосовно відомчих об’єктів користуються повноваженнями, передбаченими цим Законом для посадових осіб органів державного пожежного нагляду.
Державний пожежний нагляд за введенням та експлуатацією електроустановок здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.
Органи державного пожежного нагляду не залежать від органів місцевого самоврядування, політичних партій, а також від будь-яких інших об’єднань громадян, утворених відповідно до закону".
 
    -14- Василенко С.В.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Державний пожежний нагляд
Державний пожежний нагляд за додержанням вимог пожежної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими і службовими особами, громадянами здійснюється урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та його територіальними (далі – органи державного пожежного нагляду) відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону.
Органи державного пожежного нагляду діють у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту і їх структура визначається з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про правові засади цивільного захисту".
Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:
1) здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами і в разі необхідності вживають відповідних заходів, передбачених законом;
2) здійснюють контроль за додержанням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, а також під час випуску та реалізації вибухопожежонебезпечної продукції і продукції протипожежного призначення;
3) проводять планові і позапланові перевірки в порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання цього Закону;
4) беруть участь у розробці державних правил пожежної безпеки;
5) погоджують у порядку, визначеному законодавством, проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов і регламентів та інших нормативно-технічних документів щодо забезпечення пожежної безпеки, а також проекти рішень щодо будівництва окремих об’єктів містобудування, для яких не встановлені державні і галузеві стандарти, норми та правила;
6) готують висновки державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність";
7) розробляють методичні рекомендації щодо положень, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
8) проводять в установленому порядку згідно з законом перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах (крім станцій метрополітенів, підземних комплексів торговельного та іншого призначення), в шахтах, розрізах і кар’єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно з актами законодавства відповідними органами та службами.
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах (крім станцій метрополітенів, підземних комплексів торговельного та іншого призначення), шахтах, розрізах і кар’єрах, рудниках, копальнях, під час будівництва тунелів і гідротехнічних споруд, проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного та автомототранспорту, а також морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється відповідними органами та службами згідно з актами законодавства.
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної спеціальної служби транспорту здійснюється в установленому порядку їх службами пожежної безпеки керівники яких при здійсненні функцій пожежного нагляду щодо відомчих об’єктів користуються повноваженнями, передбаченими цим Законом для посадових осіб органів державного пожежного нагляду.
Державний пожежний нагляд за введенням та експлуатацією електроустановок здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.
Органи державного пожежного нагляду не залежать від органів місцевого самоврядування, політичних партій, а також від будь-яких інших об’єднань громадян, утворених відповідно до закону".
 
Враховано    
    -15- Писаренко В.В.
(відповідно до стенограми)
"Ви знаєте, ми постійно говоримо про те, яким чином сьогодні знизити собівартість будівництва багатьох проектів, щоб у нас були адекватні ціни на квартири, на інші об’єкти житлового фонду. Але до чого ж призвело ось таке розширення повноважень, в якому існувала пожежна безпека"
Ніхто не говорить про те, що у складі сьогодні будівельної ціни квадратного метра є достатньо величезна сума, яку сьогодні фактично всі підприємці повинні відраховувати на пожежну безпеку, щоб пройти ті чи інші вимоги. Крім того, перевірки органами протипожежної безпеки сьогодні, вони стосуються не того, щоб забезпечити цю безпеку, а стосуються того, щоб на сьогоднішній день отримувати відповідні виплати від підприємців будь-якого рівня.
Тому для того, щоб зберегти в першу чергу систему цієї пожежної безпеки і взагалі цю систему, то звісно парламент повинен підтримувати ініціативу Кабінету Міністрів і знизити сьогодні рівень впливу держави на цей процес. Звичайно, що ті питання, які сьогодні будуть регулюватися цим законом, в тому числі і перевірки у робочий час, щоб не було такого, що вночі будуть приїжджати на перевірки, і відповідний контроль лише за організаціями, підприємствами, що належать до сфери управління органів пожежної безпеки, - все це позитивно відобразиться на багатьох моментах. І, звичайно, прийняття ось таких законів сьогодні дуже важливо у сесійній залі".
 
Враховано    
8. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
"Зупиняти роботу підприємств, окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту, виконання проектів будівництва, проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції щодо припинення фінансування таких робіт мають право керівники відповідних органів державного пожежного нагляду та їх заступники".
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою;
у другому реченні частини дев’ятої слова "застосування санкцій, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті," замінити словами "правомірного застосування санкцій";
4) у статті 26:
доповнити частину другу після слів "державною пожежною охороною" словами "за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади";
 
-16- Кармазін Ю.А.
(відповідно до стенограми)
"Якщо раніше в статті 7 передбачалося, що державний пожежний нагляд здійснюється за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форм власності, то зараз він здійснюється (по статті 7) за виконання встановлених законодавством вимог міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади і, через кому, потім об’єктами. Це покращання закону" Не думаю, що покращання. Якщо дописано, що мають право… Раніше ми мали записано, що державні інспектори з пожежного нагляду мають право: проводити в будь-який час в присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження, - то зараз ми пишемо: "проводити в робочий час за місцем провадження господарської діяльності". А якщо в суботу, в неділю щось сталося, в святковий день" Тут пункт 7 новий вводиться. Подивіться, будь ласка, очевидно, ніхто не бачив, яке це покращання клімату. Це стаття 7: "Зупиняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів, окремих приміщень опалювальних приладів, дільниць…", - і так дальше. І тут все інше, інше, інше у випадках. Тобто, на мій погляд… І в кінці тут: "зупиняти роботу підприємств" і все інше. На мій погляд, йде невиправне розширення, як раз про те. про що зараз говорилося попереднім виступаючим, тут і мови немає. Іде значне і дуже серйозне підвищення. І, очевидно, краще здійснювати нагляд за об’єктами, а не за міністерствами, як тут зараз записано".
 
Враховано частково   4. Доповнити статтями 7-1 та 7-2 такого змісту:
"Стаття 7-1. Повноваження та відповідальність посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки і мають право:
1) проводити в робочий час у присутності керівника, його заступника або уповноваженої ними особи планові та позапланові перевірки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів усіх форм власності щодо додержання вимог пожежної безпеки і в разі необхідності витребовувати відповідні документи і відбирати пояснення;
2) видавати у випадках, визначених законом, керівникам органів державної влади, посадовим особам органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також громадянам обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а також виносити постанови про застосування спеціальних заходів, передбачених статтею 7-2 цього Закону, і розпорядження відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) здійснювати контроль за додержанням вимог пожежної безпеки, передбачених законодавством, стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, а також під час випуску та реалізації вибухопожежонебезпечної продукції і продукції протипожежного призначення;
4) входити безперешкодно в порядку, встановленому законодавством, на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян виключно у разі наявності достовірних даних про порушення вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожеж чи безпеці людей;
5) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, використанням пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, невиконанням законних вимог посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створенням перешкод їх діяльності, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення в інших випадках, передбачених законом;
6) застосовувати фінансові (штрафні) санкції в порядку і випадках, передбачених цим Законом;
7) проводити технічні розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;
8) перевіряти наявність документів, що дають право на виконання вибухопожежонебезпеч-них робіт;
9) застосувавати спеціальні заходи, передбачені статтею 7-2 цього Закону;
10) виконувати інші повноваження, передбачені законом.
Позапланові перевірки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів усіх форм власності щодо додержання вимог пожежної безпеки проводяться у разі:
1) оцінки стану виконання заходів, передбачених приписами, постановами, розпорядженнями посадових осіб органів державного пожежного нагляду;
2) подання керівником підприємства, установи чи організації або фізичною особою – суб‘єктом підприємницької діяльності письмової заяви про здійснення перевірки із зазначенням причин;
3) надходження письмового звернення або повідомлення громадянина чи юридичної особи про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки;
4) надання органу державного пожежного нагляду недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, необхідної для отримання дозволу на початок роботи підприємств чи оренди приміщень;
5) ускладнення ситуації з пожежами, необхідністю здійснення сезонних пожежно-профілактичних заходів, забезпечення або посилення пожежної безпеки об‘єктів та населених пунктів, якщо проведення такої перевірки передбачено відповідно рішеннями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду у визначених законом випадках, у тому числі в разі невиконання їх законних вимог, зобов’язані:
1) складати акти перевірок, видавати приписи, виносити постанови та розпорядження;
2) зупиняти тимчасово в установленому законодавством порядку роботи з проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, що проводяться з порушенням вимог пожежної безпеки, а також зупиняти випуск і реалізацію вибухопожежонебезпеч-ної продукції та продукції протипожежного призначення.
3) направляти в установленому законом порядку до відповідних органів матеріали про порушення вимог законодавства з питань пожежної безпеки для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;
Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків згідно із законом.
Стаття 7-2. Спеціальні заходи щодо усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки
Посадові особи органів державного пожежного нагляду у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, виносять постанови чи розпорядження у разі виявлення факту:
1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених законодавством, стандартами, нормами і правилами у сфері пожежної безпеки;
2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об‘єктів виробничого та іншого призначення;
3) випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки;
4) порушення ліцензійних умов, у тому числі стандартів, норм, правил, під час надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
5) виявлення інших визначених законом порушень у сфері пожежної безпеки.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду видають приписи з метою попередження або усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки, зазначених у частині першій цієї статті.
Головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної безпеки, його перший заступник та заступники, головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та їх заступники, старші державні інспектори з нагляду у сфері пожежної безпеки з метою профілактики та запобігання виникненню пожеж і їх негативних наслідків у разі виявлення порушень, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню, евакуації людей, а також у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, виносять постанови про тимчасове зупинення:
роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;
експлуатації машин, механізмів, устаткування, окремих приміщень;
випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення;
виконання проектів будівництва;
проведення будівельно-монтажних робіт;
проведення вибухопожежонебез-печних робіт.
Державні інспектори з нагляду у сфері пожежної безпеки з метою профілактики та запобігання виникненню пожеж і їх негативних наслідків у разі виявлення порушень, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню, евакуації людей, виносять постанови про тимчасове зупинення роботи опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, а також проведення вибухопожежонебезпеч-них робіт.
У разі виявлення порушень, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, керівник урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки, його перший заступник та заступники, керівники територіальних органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, з метою усунення порушень ліцензійних умов виносять розпорядження відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
5. У статті 16:
1) частину другу викласти в такій редакції:
"Державна пожежна охорона створюється в населених пунктах, на промислових та інших об’єктах незалежно від форми власності для організації та здійснення пожежної охорони в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Перелік об’єктів підвищеної небезпеки, вибухопожежонебезпеч-них та інших потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають постійній та обов’язковій пожежній охороні силами і засобами державної пожежної охорони, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту";
2) частину четверту викласти в такій редакції:
"Державна пожежна охорона може надавати за договорами на платній основі, що не суперечать та не заважають її основній діяльності, такого характеру:
протипожежного призначення;
що потребують умінь із застосування спеціальних засобів захисту та оснащення пожежогасіння;
гасіння пожеж на потенційно небезпечних об’єктах недержавної форми власності";
3) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"Перелік державних платних послуг, умови їх надання державною пожежною охороною, а також порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються законодавством".
6. У статті 17:
1) у частині першій:
у другому реченні слова "підрозділів внутрішньої служби" замінити словами "органів і підрозділів цивільного захисту";
у п’ятому реченні слова "внутрішньої служби" замінити словами "служби цивільного захисту";
2) у частині другій слова "чинного законодавства" замінити словом "закону".
7. Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"Порядок та умови проходження служби в державній пожежній охороні визначаються Законом України "Про правові засади цивільного захисту" та Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, що затверджується Кабінетом Міністрів України".
8. У частині першій статті 21 слова "внутрішніх справ" замінити словами "і підрозділів цивільного захисту".
9. Частину сьому статті 23 виключити.
10. У частині першій статті 24 слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" замінити словами "та за рахунок інших не заборонених законодавством джерел".
11. Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"Підрозділи відомчої пожежної охорони, що мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту".
 
    -17- Василенко С.В.
Доповнити статтями 7-1 та 7-2 такого змісту:
"Стаття 7-1. Повноваження та відповідальність посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки і мають право:
1) проводити в робочий час у присутності керівника, його заступника або уповноваженої ними особи планові та позапланові перевірки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів усіх форм власності щодо додержання вимог пожежної безпеки і в разі необхідності витребовувати відповідні документи і відбирати пояснення;
2) видавати у випадках, визначених законом, керівникам органів державної влади, посадовим особам органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також громадянам обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки, а також виносити постанови про застосування спеціальних заходів, передбачених статтею 7-2 цього Закону, і розпорядження відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) здійснювати контроль за додержанням вимог пожежної безпеки, передбачених законодавством, стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, а також під час випуску та реалізації вибухопожежонебезпечної продукції і продукції протипожежного призначення;
4) входити безперешкодно в порядку встановленому законодавством на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян виключно у разі наявності достовірних даних про порушення вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожеж чи безпеці людей;
5) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, використанням пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, невиконанням законних вимог посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створенням перешкод їх діяльності, а також складати протоколи про адміністративні правопорушення в інших випадках, передбачених законом;
6) застосовувати фінансові (штрафні) санкції в порядку і випадках, передбачених цим Законом;
7) проводити технічні розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;
8) перевіряти наявність документів, що дають право на виконання вибухопожежонебезпечних робіт;
9) застосувавати спеціальні заходи, передбачені статтею 7-2 цього Закону;
10) виконувати інші повноваження, передбачені законом.
Позапланові перевірки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів усіх форм власності, щодо додержання вимог пожежної безпеки, проводяться у разі:
1) оцінки стану виконання заходів, передбачених приписами, постановами, розпорядженнями посадових осіб органів державного пожежного нагляду;
2) подання керівником підприємства, установи чи організації або фізичною особою – суб‘єктом підприємницької діяльності письмової заяви про здійснення перевірки із зазначенням причин;
 
Враховано    
    -18- Василенко С.В.
3) надходження письмового звернення або повідомлення громадянина чи юридичної особи про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки;
4) надання органу державного пожежного нагляду недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, необхідної для отримання дозволу на початок роботи підприємств чи оренди приміщень;
5) ускладнення ситуації з пожежами, необхідністю здійснення сезонних пожежно-профілактичних заходів, забезпечення або посилення пожежної безпеки об‘єктів та населених пунктів, якщо проведення такої перевірки передбачено відповідно рішеннями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду у визначених законом випадках, у тому числі в разі невиконання їх законних вимог, зобов’язані:
1) складати акти перевірок, видавати приписи, виносити постанови та розпорядження;
2) зупиняти тимчасово в установленому законодавством порядку роботи з проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, що проводяться з порушенням вимог пожежної безпеки, а також зупиняти випуск і реалізацію вибухопожежонебезпеч-ної продукції та продукції протипожежного призначення.
3) направляти в установленому законом порядку до відповідних органів матеріали про порушення вимог законодавства з питань пожежної безпеки для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;
Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків згідно із законом.
Стаття 7-2. Спеціальні заходи щодо усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки
Посадові особи органів державного пожежного нагляду у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, виносять постанови чи розпорядження у разі виявлення факту:
1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених законодавством, стандартами, нормами і правилами у сфері пожежної безпеки;
2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення приміщень, об‘єктів виробничого та іншого призначення;
3) випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки;
4) порушення ліцензійних умов, у тому числі стандартів, норм, правил, під час надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
5) виявлення інших визначених законом порушень у сфері пожежної безпеки.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду видають приписи з метою попередження або усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки, зазначених у частині першій цієї статті.
Головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної безпеки, його перший заступник та заступники, головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та їх заступники, старші державні інспектори з нагляду у сфері пожежної безпеки з метою профілактики та запобігання виникненню пожеж і їх негативних наслідків у разі виявлення порушень, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню, евакуації людей, а також у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, виносять постанови про тимчасове зупинення:
роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі;
експлуатації машин, механізмів, устаткування, окремих приміщень;
випуску і реалізації вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення;
виконання проектів будівництва;
проведення будівельно-монтажних робіт,;
проведення вибухопожежонебез-печних робіт.
Державні інспектори у сфері пожежної безпеки з метою профілактики та запобігання виникненню пожеж і їх негативних наслідків у разі виявлення порушень, зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню, евакуації людей, виносять постанови про тимчасове зупинення роботи, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, а також проведення вибухопожежонебезпеч-них робіт.
У разі виявлення порушень, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, керівник урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки, його перший заступник та заступники, керівники територіальних органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, з метою усунення порушень ліцензійних умов виносять розпорядження відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
 
Враховано    
    -19- Скубенко В.П.
У статті 16 частину другу викласти у такій редакції:
"Державна пожежна охорона створюється в населених пунктах, на промислових та інших об’єктах незалежно від форми власності для організації та здійснення пожежної охорони в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Перелік об’єктів підвищеної небезпеки, вибухопожежонебезпечних та інших потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають постійній та обов’язковій пожежній охороні силами і засобами державної пожежної охорони, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту". Передбачити у статті 16 можливість надання на договірних засадах додаткових послуг силами і засобами державної пожежної охорони.
 
Враховано    
    -20- Бевз В.А.
Доповнити частину другу статті 16 після слів "форм власності" словами "для надання державної послуги із пожежної охорони та";
доповнити частину другу реченням такого змісту:
"Перелік об’єктів, що підлягають обов’язковій пожежній охороні, Типовий договір і Порядок визначення вартості державної послуги із пожежної охорони затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -21- Скубенко В.П.
Бевз В.А.
Частину четверту статті 16 виключити.
 
Враховано    
    -22- Шершун М.Х.
У статті 17:
у частині першій:
у другому реченні слова "підрозділів внутрішньої служби" замінити словами "органів і підрозділів цивільного захисту";
у п’ятому реченні слова "внутрішньої служби" замінити словами "служби цивільного захисту";
у частині другій слова "чинного законодавства" замінити словами "закону".
 
Враховано    
    -23- Шершун М.Х.
Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"Порядок та умови проходження служби в державній пожежній охороні визначається Положенням про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яке затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -24- Шершун М.Х.
У частині першій статті 21 слова "внутрішніх справ" замінити словами "і підрозділів цивільного захисту".
 
Враховано    
    -25- Глазунов С.М.
Частину сьому статті 23 виключити.
 
Враховано    
    -26- Скубенко В.П.
У частині першій статті 24 слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" замінити словами "та за рахунок інших не заборонених законодавством джерел".
 
Враховано    
    -27- Семинога А.І.
Текст частини І законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) у тексті частини І статті 24 Закону слова "та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян" виключити.
Пункт 4-7 частини І вважати відповідно пунктами 5-8
 
Враховано частково    
    -28- Глазунов С.М.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"Підрозділи відомчої пожежної охорони, що мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту".
 
Враховано    
    -29- Ландік В.І.
Частину другу статті 26 залишити в редакції діючого Закону.
 
Враховано частково    
9. частину третю викласти в такій редакції:
"Підрозділи відомчої пожежної охорони з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж діють на підставі та в межах повноважень, визначених законодавством і нормативними актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони, та відповідними відомчими нормативними актами, погодженими в установленому порядку з державною пожежною охороною.";
 
-30- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 26 "Підрозділи відомчої пожежної охорони з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж діють на підставі та в межах повноважень, визначених законодавством та нормативними актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони, та відповідними відомчими нормативними актами, погодженими в установленому порядку з державною пожежною охороною" викласти в такій редакції:
"Підрозділи відомчої пожежної охорони з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж діють на підставі та в межах повноважень, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони".
 
Враховано   12. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
"На підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також у населених пунктах з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та громадян створюються добровільні пожежні дружини (команди), типове положення про які затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
    -31- Ландік В.І.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
"Підрозділи відомчої пожежної охорони з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж діють на підставі та в межах повноважень, визначених законодавством і нормативними актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони."
 
Відхилено    
    -32- Кальченко В.М.
Частину третю статті 26 залишити в редакції діючого Закону.
 
Враховано    
    -33- Скубенко В.П.
Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
"На підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також у населених пунктах з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та громадян створюються добровільні пожежні дружини (команди), типове положення про які затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
10. 5) у частині третій статті 34 слова "Державним комітетом України по нагляду за охороною праці та Міністерством лісового господарства України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства";
6) у статті 35 доповнити:
частину першу після слів "невиконання їх приписів" словами
"і постанов, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням";
 
-34- Ландік В.І.
У статті 35 зняти першу частину, яка дублює другу частину та викласти наступним чином:
"За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів, постанов, розпоряджень посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу."
 
Враховано частково   13. У частині третій статті 34 слова "Державним комітетом України по нагляду за охороною праці та Міністерством лісового господарства України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства".
14. Частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
"У разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів, постанов і розпоряджень винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і громадяни притягаються до відповідальності згідно із законом".
 
    -35- Кальченко В.М.
Частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
"У разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів, постанов і розпоряджень винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і громадяни притягаються до відповідальності згідно із законом".
 
Враховано    
11. частину другу після слів "невиконання приписів" словами
", постанов та розпоряджень".
 
-36- Кальченко В.М.
Частину другу статті 35 залишити в редакції діючого Закону.
 
Враховано   15. Доповнити статтями 42, 43 та 44 такого змісту:
"Стаття 42. Аудит з пожежної безпеки
Аудит з пожежної безпеки в Україні здійснюється з метою оцінки стану системи забезпечення пожежної безпеки на об’єкті та визначення заходів, необхідних для приведення такої системи у відповідність з вимогами законодавства з питань пожежної безпеки.
Аудит з пожежної безпеки –документально оформлений системний незалежний аналіз, в результаті процесу оцінювання об’єкта аудиту, який включає збір, аналіз і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності існуючої системи забезпечення пожежної безпеки на об’єкті, та управління нею, а також їх відповідності іншим критеріям з питань пожежної безпеки.
Аудит з пожежної безпеки може здійснюватися у процесі приватизації об’єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни власників об’єктів, які є об’єктами підвищеної небезпеки та вибухо-пожежонебезпечними об’єктами, у разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, концесію, створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, а також здійснення господарської та іншої діяльності.
Аудит може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній аудит здійснюється власником об’єкта з метою перевірки відповідності системи управління пожежною безпекою вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Зовнішній аудит здійснюється аудиторською організацією на замовлення власника об’єкта.
Порядок та умови проведення аудиту з пожежної безпеки, а також порядок контролю за виконавцями аудиту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Об’єктами аудиту з пожежної безпеки є підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, інші господарські об’єкти, а також об’єкти підвищеної небезпеки та вибухопожежонебезпеч-ні об’єкти.
Виконавцем аудиту з пожежної безпеки може бути лише юридична особа, яка відповідно до вимог законодавства має право здійснювати аудит з пожежної безпеки.
Забороняється здійснення аудиту з пожежної безпеки органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, особами, яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю.
Урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки веде реєстр юридичних осіб, що мають право здійснювати аудит з пожежної безпеки. У разі дострокового припинення або зупинення дії сертифіката в зазначеному реєстрі робиться відповідний запис.
Права та обов’язки замовника аудиту з пожежної безпеки та виконавця аудиту з пожежної безпеки визначаються відповідно до закону.
Аудит з пожежної безпеки здійснюється на підставі договору між замовником та виконавцем, укладеного відповідно до вимог законодавства. Виконавці аудиту з пожежної безпеки несуть визначену законом та договором відповідальність перед замовником за виконання зобов’язань та достовірність висновків аудиту з пожежної безпеки законодавству України.
Стаття 43. Вимоги до юридичної особи, що здійснює аудит з пожежної безпеки
Аудиторська організація з пожежної безпеки може здійснювати аудит з пожежної безпеки, якщо вона має відповідний сертифікат на здіснення цієї діяльності, і в ній працює не менш як третина аудиторів, які мають вищу освіту, досвід роботи у сфері пожежної безпеки не менш як п’ять років підряд.
Сертифікат на право здійснення аудиту з пожежної безпеки видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Строк дії сертифіката становить три роки.
Дія сертифіката може бути припинена достроково чи зупинена строком на один рік органом, що видав сертифікат, або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час здійснення аудиту з пожежної безпеки (недостовірність оцінок, необ’єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо), а також неодноразово підтверджених замовниками, керівниками (власниками) об’єктів аудиту з пожежної безпеки фактів низької якості здійснення аудиту з пожежної безпеки, порушення законодавства щодо аудиту з пожежної безпеки.
Стаття 44. Докази, висновки та звіт щодо аудиту з пожежної безпеки
Докази аудиту з пожежної безпеки – документально зафіксована (підтверджена) інформація щодо діяльності об’єкта аудиту з пожежної безпеки, яка може бути перевірена.
Докази аудиту з пожежної безпеки використовуються для визначення відповідності об’єкта аудиту з пожежної безпеки вимогам законодавства України з питань пожежної безпеки та іншим критеріям.
Висновок аудиту з пожежної безпеки є офіційним документом, що засвідчується підписом аудитора (аудиторів) з пожежної безпеки та печаткою аудиторської організації з пожежної безпеки, що здійснювала аудит.
Результати аудиту з пожежної безпеки подаються у формі звіту про аудит з пожежної безпеки, що має містити:
загальні відомості про об’єкт та замовника аудиту з пожежної безпеки;
підстави для проведення аудиту з пожежної безпеки, мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;
відомості про виконавців аудиту з пожежної безпеки;
перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, на відповідність яким здійснювався аудит з пожежної безпеки;
характеристику фактичного стану об’єкта аудиту з пожежної безпеки, забезпечення його відповідними засобами пожежегасіння тощо згідно із законодавством;
висновки аудиту з пожежної безпеки щодо виявлених невідповідностей характеристик об’єкта аудиту з пожежної безпеки вимогам законодавчих актів та іншим нормативним документам;
рекомендації щодо заходів, необхідних для усунення виявлених недоліків, та строки усунення виявлених недоліків;
відомості про підприємства, установи, організації та осіб, яким надається звіт.
Звіт про аудит з пожежної безпеки є власністю його замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.
Висновки аудиту з пожежної безпеки обов’язково враховуються органами державного пожежного нагляду під час проведення відповідно до цього Закону планових або позапланових перевірок ".
 
    -37- Василенко С.В.
Доповнити Закон новими статтями 42, 43 та 44 такого змісту:
"Стаття 42. Аудит з пожежної безпеки
Аудит з пожежної безпеки в Україні здійснюється з метою оцінки стану системи забезпечення пожежної безпеки на об’єкті та визначення заходів, необхідних для приведення такої системи у відповідність з вимогами законодавства з питань пожежної безпеки.
Аудит з пожежної безпеки –документально оформлений системний незалежний аналіз, в результаті процесу оцінювання об’єкта аудиту, який включає збір, аналіз і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності існуючої системи забезпечення пожежної безпеки на об’єкті, та управління нею, а також їх відповідності іншим критеріям з питань пожежної безпеки.
Аудит з пожежної безпеки може здійснюватися у процесі приватизації об’єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни власників об’єктів, які є об’єктами підвищеної небезпеки та вибухопожежонебезпечними об’єктами, у разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, концесію, створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, а також здійснення господарської та іншої діяльності.
Аудит може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній аудит здійснюється власником об’єкта з метою перевірки відповідності системи управління пожежною безпекою вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Зовнішній аудит здійснюється аудиторською організацією на замовлення власника об’єкта.
Порядок та умови проведення аудиту з пожежної безпеки, а також порядок контролю за виконавцями аудиту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Об’єктами аудиту з пожежної безпеки є підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об’єднання, деякі виробництва, інші господарські , яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю.
Урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки веде реєстр юридичних осіб, що мають право здійснювати аудит з пожежної безпеки. У разі дострокового припинення або зупинення дії сертифіката в зазначеному реєстрі робиться відповідний запис.
Права та обов’язки замовника аудиту з пожежної безпеки та виконавця аудиту з пожежної безпеки визначаються відповідно до закону.
Аудит (аудиторська діяльність) з пожежної безпеки здійснюється на підставі договору між замовником та виконавцем, укладеного відповідно до вимог законодавства. Виконавці аудиту з пожежної безпеки несуть визначену законом та договором відповідальність перед замовником за виконання зобов’язань та достовірність висновків аудиту з пожежної безпеки відповідно до законодавства України.
Стаття 44. Вимоги до юридичної особи, що здійснює аудит з пожежної безпеки
Аудиторська організація з пожежної безпеки може здійснювати аудит (аудиторську діяльність) з пожежної безпеки, якщо вона має відповідний сертифікат на здіснення цієї діяльності, і в ній працює не менш як третина аудиторів. які мають вищу освіту, досвід роботи у сфері пожежної безпеки не менш як п’ять років підряд.
Сертифікат на право здійснення аудиту з пожежної безпеки видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Строк дії сертифіката становить три роки.
Дія сертифіката може бути припинена достроково чи зупинена строком на один рік органом, що видав сертифікат, або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час здійснення аудиту з пожежної безпеки (недостовірність оцінок, необ’єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо), а також неодноразово підтверджених замовниками, керівниками (власниками) об’єктів аудиту з пожежної безпеки фактів низької якості здійснення аудиту з пожежної безпеки, порушення законодавства щодо аудиту з пожежної безпеки.
Стаття 45. Докази, висновки та звіт щодо аудиту з пожежної безпеки
Докази аудиту з пожежної безпеки – документально зафіксована (підтверджена) інформація щодо діяльності об’єкта аудиту з пожежної безпеки, яка може бути перевірена.
Докази аудиту з пожежної безпеки використовуються для визначення відповідності об’єкта аудиту з пожежної безпеки вимогам законодавства України з питань пожежної безпеки та іншим критеріям.
Висновок аудиту з пожежної безпеки є офіційним документом, що засвідчується підписом аудитора (аудиторів) з пожежної безпеки та печаткою аудиторської фірми (організації) з пожежної безпеки, що здійснювала аудит.
Результати аудиту з пожежної безпеки подаються у формі звіту про аудит з пожежної безпеки, що має містити:
загальні відомості про об’єкт та замовника аудиту з пожежної безпеки;
підстави для проведення аудиту з пожежної безпеки, мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;
відомості про виконавців аудиту з пожежної безпеки;
перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, на відповідність яким здійснювався аудит з пожежної безпеки;
характеристику фактичного стану об’єкта аудиту з пожежної безпеки, забезпечення його відповідними засобами пожежегасіння тощо згідно із законодавством;
висновки аудиту з пожежної безпеки щодо виявлених невідповідностей характеристик об’єкта аудиту з пожежної безпеки вимогам законодавчих актів та іншим нормативним документам;
рекомендації щодо заходів, необхідних для усунення виявлених недоліків, та строки усунення виявлених недоліків;
відомості про підприємства, установи, організації та осіб, яким надається звіт.
Звіт про аудит з пожежної безпеки є власністю його замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.
Висновки аудиту з пожежної безпеки обов’язково враховуються органами державного пожежного нагляду під час проведення планових або позапланових перевірок суб’єктів господарювання".
 
Враховано    
12. 7) у тексті Закону слова "та регіонального" виключити.
ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

-38- Василенко С.В.
Прикінцеві положення законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"Юридичні особи, які на момент набрання чинності цим Законом здійснюють в установленому порядку діяльність з проведення аудиту з пожежної безпеки, мають право здійснювати аудит з пожежної безпеки та повинні привести свої установчі документи та діяльність у відповідність з нормами цього Закону не пізніше року з дня набрання чинності цим Законом".
 
Враховано   16. У тексті Закону:
1) слова "та регіонального" виключити;
2) слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту" у відповідному відмінку.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Юридичні особи, які на момент набрання чинності цим Законом здійснюють в установленому порядку діяльність з проведення аудиту з пожежної безпеки, мають право здійснювати аудит з пожежної безпеки та повинні привести свої установчі документи та діяльність у відповідність з нормами цього Закону не пізніше року з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
прийняти акти на виконання цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади.

    -39- Кальченко В.М.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
прийняти акти на виконання цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади".
 
Враховано