Кількість абзаців - 144 Таблиця поправок


Про загальні засади державно-приватного партнерства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про загальні засади державно-приватного партнерства
 
   Про загальні засади державно-приватного партнерства
 
3. Цей Закон визначає правові засади державної політики у сфері державно-приватного партнерства та основні принципи взаємодії держави з приватним сектором економіки на договірній основі.
 
   Цей Закон визначає правові засади державної політики у сфері державно-приватного партнерства та основні принципи взаємодії держави з приватним сектором економіки на договірній основі.
 
4. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення і мета державно-приватного партнерства
 
   Стаття 1. Визначення та ознаки державно-приватного партнерства
 
6. 1. Державно-приватне партнерство є співробітництвом між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами (державні партнери) і юридичними або фізичними особами-підприємцями (приватні партнери), за винятком державних та комунальних підприємств, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами.
 
-1- Ляпіна К.М.
В абзаці 1 частині 1 статті 1 проекту слова "юридичними або фізичними особами-підприємцями (приватні партнери), за винятком державних та комунальних підприємств" замінити словами "юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (приватні партнери)".
 
Враховано   1. Державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами (далі - державні партнери) і юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-підприємцями (далі - приватні партнери), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами.
Приватним партнером у договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, може виступати об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою.
В цьому випадку учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими договором, що укладається в рамках державно-приватного партнерства.
Особливості участі об‘єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами, у договірних відносинах, що виникають в рамках державно-приватного партнерства, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -2- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції:
"1. Державно-приватне партнерство є співробітництвом між державою Україна, Автономною Республікою Крим (державні партнери), територіальними громадами і юридичними особами, та фізичними особами-підприємцями (приватні партнери), за винятком державних та комунальних підприємств та інших юридичних осіб, учасниками яких є держава або територіальна громада, що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами."
 
Відхилено    
    -3- Королевська Н.Ю.
Частину 1 статті 1 доповнити абзацами 2, 3 та 4 наступного змісту:
"Приватним партнером в договорі, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, може виступати об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою.
В цьому випадку учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених договором, що укладається в рамках державно-приватного партнерства
Особливості участі об‘єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами, у договірних відносинах, що виникають в рамках державно-приватного партнерства, встановлюються Кабінетом міністрів України. ".
Абзаци 2-7 вважати відповідно абзацами 5-10 частини 1 статті 1 цього Закону.
 
Враховано    
7. Ознаками державно-приватного партнерства є:
 
   До ознак державно-приватного партнерства належить:
 
8. - забезпечення більш високих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у випадку здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
 
   забезпечення більш високих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером без залучення приватного партнера;
 
9. - довготривалість відносин (від 7 до 30 років);
 
-4- Яценко А.В.
в абзаці четвертому частини першої слова та цифри " (від 7 до 30 років)" замінити словами " (від 10 до 50 років)"
 
Враховано частково .  довготривалість відносин (від 5 до 50 років);
 
    -5- Королевська Н.Ю.
В абзаці 5 частини 1 статті 1 слова "від 7 до 30 років" змінити на слова "від 5 до 50 років"
 
Враховано    
10. - передача приватному партнеру частини ризиків при здійсненні державно-приватного партнерства;
 
   передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
11. - заборона переходу до приватного партнера права власності на об'єкт державно-приватного партнерства протягом усього строку здійснення такого партнерства;
 
-6- Королевська Н.Ю.
Абзац 7 частини 1 статті 1 виключити.
 
Враховано      
12. - внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства з джерел, не заборонених законодавством.
 
-7- Яценко А.В.
Доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
"2. Метою державно-приватного партнерства є консолідація та ефективне використання державних та приватних ресурсів, у тому числі матеріальних, фінансових, науково-технічних ресурсів, для реалізації суспільно значущих проектів і програм, спрямованих на підвищення ефективності використання державного майна, забезпечення модернізації промислової та соціальної інфраструктури, підвищення якості товарів, робіт і послуг".
 
Враховано редакційно .  внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства з джерел, не заборонених законодавством.
 
13. Стаття 2. Правові основи державно-приватного партнерства
 
   Стаття 2. Правові засади державно-приватного партнерства
 
14. 1. Правовими основами державно-приватного партнерства є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, цей Закон, інші акти законодавства України, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, цей Закон, інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
15. 2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
16. Стаття 3. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 3. Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства
 
17. 1. Основними принципами здійснення державно-приватного партнерства є:
 
   1. До основних принципів здійснення державно-приватного партнерства належить:
 
18. - рівність перед законом державних та приватних партнерів під час здійснення партнерства;
 
   рівність перед законом державних та приватних партнерів;
 
19. - заборона будь-якої дискримінації прав приватних чи державних партнерів;
 
   заборона будь-якої дискримінації прав приватних чи державних партнерів;
 
20. - узгодження інтересів державного та приватного партнерів з метою отримання взаємної вигоди при здійсненні державно-приватного партнерства;
 
   узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;
 
21. - незмінність форми власності об'єкта державно-приватного партнерства протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства;
 
-8- Королевська Н.Ю.
Абзац 5 частини 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
"незмінність протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства форми власності об’єктів державної або комунальної власності, власності Автономної Республіки Крим, які передані приватному партнеру ".
 
Враховано   незмінність протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства форми власності об’єктів державної або комунальної власності, власності Автономної Республіки Крим, переданих приватному партнеру;
 
22. - визнання державними та приватними партнерами прав, обов’язків і відповідальності, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;
 
   визнання державними та приватними партнерами прав, обов’язків і відповідальності, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;
 
23. - справедливий розподіл між державним та приватним партнером ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
   справедливий розподіл між державним та приватним партнером ризиків, пов’язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
24. - визначення приватного партнера виключно на конкурсних засадах.
 
-9- Королевська Н.Ю.
Викласти абзац 8 частини 1 статті 3 в такій редакції:
" визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом "
 
Враховано   визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.
 
    -10- Яценко А.В.
Частину першу статті 3 доповнити новими абзацами такого змісту:
"створення рівних умов для участі у конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства;
вільний доступ до повної інформації про проекти державно-приватного партнерства;
прозорість відносин під час здійснення державно-приватного партнерства".
 
Враховано частково    
25. Стаття 4. Сфера застосування державно-приватного партнерства
 
   Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства
 
26. 1. Державно-приватне партнерство застосовується у таких сферах:
 
   1. Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах:
 
27. - пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування;
 
   пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування;
 
28. - мережі газо- і теплопостачання;
 
-11- Королевська Н.Ю.
Абзац 3 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"- виробництво, транспортування, розподілення та постачання природного газу та тепла";
 
Враховано   виробництво, транспортування, розподілення і постачання природного газу та тепла;
 
29. - дорожнє господарство;
 
-12- Королевська Н.Ю.
Абзац 4 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських та річкових портів та їх інфраструктури".
 
Враховано   будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;
 
30. - залізничні, водні, повітряні шляхи сполучення з елементами їх інфраструктури;
 
-13- Королевська Н.Ю.
Абзац 5 частини 1 статті 4 – вилучити
 
Враховано      
31. - машинобудування;
 
   машинобудування;
 
32. - водопостачання, водовідведення, меліоративні системи;
 
-14- Королевська Н.Ю.
Абзац 4 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"збір, очищення та розподілення води".
 
Враховано   збір, очищення та розподілення води;
 
33. - інфраструктура охорони здоров’я;
 
-15- Королевська Н.Ю.
Абзац 8 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"охорона здоров'я"
 
Враховано   охорона здоров'я;
 
34. - туристична та рекреаційна індустрія;
 
-16- Королевська Н.Ю.
Абзац 9 частини 1 статті 4 викласти в наступній редакції:
"- туризму, відпочинку, рекреації, культури та спорту;"
 
Враховано   туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт;
 
35. - очисні споруди;
 
-17- Королевська Н.Ю.
Абзац 10 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"забезпечування функціонування зрошувальних і осушувальних систем"
 
Враховано   забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем;
 
36. - переробка відходів.
 
-18- Королевська Н.Ю.
У абзаці 11 частини 1 статті 4 слово "переробка" замінити словом "оброблення"
 
Враховано   оброблення відходів;
виробництво, розподілення та постачання електричної енергії;
управління нерухомістю.
.
 
    -19- Королевська Н.Ю.
доповнити частину 1 ст. 4 новим абзацом такого змісту:
"виробництво, розподілення та постачання електричної енергії"
 
Враховано    
    -20- Королевська Н.Ю.
доповнити частину 1 ст. 4 новим абзацом такого змісту:
"управління нерухомістю"
 
Враховано    
    -21- Яценко А.В.
абзаци другий, третій, десятий та одинадцятий частини першої статті 4 виключити
 
Відхилено    
    -22- Шаманов В.В.
Статтю 4 пункт і доповнити наступними пунктами:
-у комунальній сфері (мережа служб міського господарства);
-у сфері охорони здоров'я і санітарного очищення (водопостачання, каналізація, збір і переробка твердих побутових відходів);
-у сфері будівництва і управління громадськими будівлями;
- у сфері транспорту (споруда, зміст і управління, експлуатація):
а)дорожніх інфраструктур і інженерних споруд;
б)систем суспільного транспорту;
в)морських/річкових портів, об'єктів перевезення внутрішніми водами
г) аеропортів та об'єктів навігації;
у сфері електроенергетики і телекомунікації;
- у соціальній сфері; у сфері спорту і культури
 
Враховано редакційно    
37. 2. Державно-приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, за виключенням видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям.
 
   2. Державно-приватне партнерство може застосовуватися в інших сферах діяльності, крім видів господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам та організаціям.
 
38. 3. Здійснення діяльності у сферах, визначених частиною 1 цієї статті, передбачає виконання наступних функцій:
проектування;
фінансування;
будівництво;
відновлення (реконструкція, модернізація);
експлуатація;
пошук;
обслуговування;
інших функцій, пов’язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.
 
-23- Королевська Н.Ю.
В частині 3 ст. 4 слова "передбачає виконання наступних функцій" змінити словами "передбачає виконання однієї або наступних кількох таких функцій"
 
Враховано   3. Здійснення державно-приватного партнерства у сферах, визначених частиною першою цієї статті, передбачає виконання однієї або кількох таких функцій:
проектування;
фінансування;
будівництво;
відновлення (реконструкція, модернізація);
експлуатація;
пошук;
обслуговування;
інших функцій, пов’язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.
 
39. Розділ ІІ
ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
   Розділ ІІ
ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
40. Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 5. Форми здійснення державно-приватного партнерства
 
41. 1. В рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України можуть укладатися договори:
концесії;
про спільну діяльність;
про розподіл продукції;
інші договори, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного партнерства.
 
-24- Яценко А.В.
Частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Укладання договорів в рамках державно-приватного партнерства, які забезпечують односторонню вигоду економічного характеру для приватного партнера без взяття ним зустрічних майнових зобов'язань, забороняється"
 
Відхилено   1. У рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про:
концесію;
спільну діяльність;
розподіл продукції;
інші договори, що укладаються в рамках здійснення державно-приватного партнерства.
 
42. 2. Форма договору, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, визначається органом, який приймає рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
 
-25- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 5 частиною 3 наступного змісту:
"3. Договори, укладені згідно з частиною першою цієї статті, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, у разі, якщо щодо них у передбаченому цим Законом порядку прийнято рішення про здійснення державно-приватного партнерства."
 
Враховано   2. Форма договору, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, визначається органом, який приймає рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
3. Договори, укладені згідно з частиною першою цієї статті, регулюються законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, у разі якщо щодо них у передбаченому цим Законом порядку прийнято рішення про здійснення державно-приватного партнерства.
 
43. Стаття 6. Здійснення державно-приватного партнерства на умовах державного замовлення
 
-26- Ляпіна К.М.
Назву статті 6 викласти у такій редакції:
"Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства"
 
Враховано   Стаття 6. Здійснення державних закупівель в рамках державно-приватного партнерства
 
44. 1. В рамках здійснення державно-приватного партнерства, у випадках встановлених законодавством, договори укладаються на умовах державного замовлення.
 
-27- Ляпіна К.М.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Державні закупівлі у рамках державно-приватного партнерства здійснюються у відповідності до законодавства про закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти."
 
Враховано   1. Державні закупівлі в рамках державно-приватного партнерства здійснюються відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
45. 2. У разі проведення конкурсу (тендеру) на розміщення державного замовлення шляхом здійснення державно-приватного партнерства, іноземні суб’єкти господарської діяльності користуються рівними правами із суб’єктами господарювання України щодо участі у таких конкурсах (тендерах).
 
-28- Ляпіна К.М.
Частину 2 статті 6 викласти у такій редакції:
"2. Іноземні суб’єкти господарської діяльності та суб’єкти господарювання України щодо участі у державних закупівлях користуються рівними правами."
 
Враховано   2. Іноземні суб’єкти господарської діяльності та суб’єкти господарювання України користуються рівними правами щодо участі у державних закупівлях.
 
    -29- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 2 статті 6
 
Відхилено    
46. Стаття 7. Об’єкти державно-приватного партнерства
 
   Стаття 7. Об’єкти державно-приватного партнерства
 
47. 1. Об’єктами державно-приватного партнерства є об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності, власності Автономної Республіки Крим.
 
-30- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину першу статті 7 наступними словами:
"або об‘єкти, які перейдуть до державної або комунальній власності чи власності Автономної Республіки Крим згідно з умовами державно-приватного партнерства."
 
Відхилено   1. Об’єкти державно-приватного партнерства - об’єкти, що перебувають у державній або комунальній власності, власності Автономної Республіки Крим.
 
48. 2. Об’єктами державно-приватного партнерства можуть бути:
- існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення);
- створювані (шляхом нового будівництва чи придбання).
 
-31- Королевська Н.Ю.
Абзац 2 частини 2 статті 7 викласти в наступній редакції:
"- існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, в тому числі ділянки надр;"
Абзац 3 частини 2 статті 7 викласти в наступній редакції:
"створювані чи придбані об'єкти."
 
Враховано   2. Об’єктами державно-приватного партнерства можуть бути:
існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, у тому числі ділянки надр;
створювані чи придбані об'єкти.
 
49. 3. Передача об’єктів державної або комунальної власності, власності Автономної Республіки Крим приватному партнеру для виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об’єкти до приватного партнера.
 
-32- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину 3 статті 7 новим абзацом такого змісту:
"Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства"
 
Враховано   3. Передача об’єктів державної або комунальної власності, власності Автономної Республіки Крим приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, не зумовлює перехід права власності на ці об’єкти до приватного партнера.
Такі об'єкти підлягають поверненню державному партнеру після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 
50. Право власності на об’єкти, що збудовані, добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.
 
-33- Королевська Н.Ю.
У абзаці 2 частини 3 статті 7 слово "збудовані" - виключити.
 
Враховано   Право власності на об’єкти, що добудовані, перебудовані, реконструйовані в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.
 
    -34- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини 3 статті 7 проекту викласти у такій редакції:
"Право власності на будівлі, споруди, інше нерухоме майно, зокрема збудоване, добудоване, перебудоване, реконструйоване в рамках державно-приватного партнерства, належить власнику земельної ділянки, на якій таке майно розташоване.".
 
Враховано редакційно    
51. 4. Об'єктами державно-приватного партнерства не можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
 
   4. Об'єктами державно-приватного партнерства не можуть бути об'єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
 
52. 5. Об’єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства.
 
   5. Об’єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства.
 
53. Стаття 8. Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 8. Використання земельних ділянок для здійснення державно-приватного партнерства
 
54. 1. У випадку, якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним користування земельною ділянкою приватним партнером, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість її використання на строк, встановлений договором, укладеним в рамках здійснення державно-приватного партнерства.
 
   1. У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним користування земельною ділянкою приватним партнером, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки на строк, встановлений договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.
 
55. Не допускається оголошення конкурсу з визначення приватного партнера до моменту визначення меж земельних ділянок, зазначених в частині першій цієї статті, та оформлення прав державного партнера на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.
 
-35- Королевська Н.Ю.
Викласти абзац 2 частини першої статті 8 законопроекту в наступній редакції:
"У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним надання приватному партнеру прав користування земельними ділянками, державний партнер до оголошення конкурсу з визначення приватного партнера повинен забезпечити розроблення (виготовлення) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в оренду, та погодження такої документації з уповноваженими органами, а в разі необхідності - отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи, в порядку, визначеному законодавством."
 
Враховано   У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства є необхідним надання приватному партнеру прав користування земельними ділянками, державний партнер до оголошення конкурсу з визначення приватного партнера має забезпечити розроблення (виготовлення) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в оренду, та погодження такої документації з уповноваженими органами, а в разі необхідності - отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи, у визначеному законодавством порядку.
 
56. 2. Умови користування земельною ділянкою, зазначеною у частині першій цієї статті, визначаються умовами конкурсу з визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного партнерства.
 
-36- Королевська Н.Ю.
Викласти частину другу статті 8 в такій редакції:
"Порядок та умови отримання приватним партнером прав користування земельними ділянками, вказаними у частині першій цієї статті, зазначається в умовах конкурсу з визначення приватного партнера для укладення договору в рамках державно-приватного партнерства".
 
Враховано   2. Порядок та умови отримання приватним партнером прав користування земельними ділянками, вказаними у частині першій цієї статті, зазначаються в умовах конкурсу з визначення приватного партнера для укладання договору в рамках державно-приватного партнерства.
 
57. 3. Після припинення договору, зазначеного у частині другій цієї статті, приватний партнер втрачає право на користування земельною ділянкою.
 
-37- Королевська Н.Ю.
В частину третю статті 8 законопроекту слово "договору" замінити словами "дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства"
 
Враховано   3. Після припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, приватний партнер втрачає право на користування земельною ділянкою.
4. У разі якщо у договорі про державно-приватне партнерство передбачається надання в користування (експлуатацію), управління ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо, щодо прокладання та експлуатації яких встановлений сервітут, державний партнер зобов'язаний передати такий сервітут приватному партнеру у встановленому законодавством порядку .
Про наявність таких сервітутів та умови їх передачі приватному партнеру зазначається в умовах конкурсу з визначення приватного партнера та договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства.
 
    -38- Королевська Н.Ю.
Статтю 8 доповнити частиною 4 наступного змісту:
"4. Якщо державно-приватне партнерство передбачає надання в користування (експлуатацію), управління ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо, щодо прокладання та експлуатації яких встановлений сервітут, державний партнер зобов'язаний передати такий сервітут приватному партнеру у встановленому законодавством порядку .
Про наявність таких сервітутів та умови їх передачі приватному партнеру зазначається в умовах конкурсу з визначення приватного партнера та договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства".
 
Враховано    
58. Стаття 9. Джерела фінансування державно-приватного партнерства
 
   Стаття 9. Джерела фінансування державно-приватного партнерства
 
59. 1. Фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватися за рахунок:
 
   1. Фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватися за рахунок:
 
60. фінансових ресурсів приватного партнера;
 
   фінансових ресурсів приватного партнера;
 
61. фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 
   фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 
62. коштів державного та місцевих бюджетів;
 
-39- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 9 виключити
 
Відхилено   коштів державного та місцевих бюджетів;
 
63. інших джерел.
 
   інших джерел, не заборонених законодавством.
 
64. Розділ ІІІ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
   Розділ ІІІ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
 
65. Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 10. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства
 
66. 1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, які належать до державної власності, готуються відповідними центральними органами державної влади або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу.
 
-40- Яценко А.В.
У частині першій слова "уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу" замінити на "Фонду державного майна України"
 
Відхилено   1. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать до державної власності, готуються відповідними центральними органами державної влади або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України.
 
67. 2. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, які належать до комунальної власності, готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд відповідних сільських, селищних, міських, районних чи обласних рад.
 
-41- Королевська Н.Ю.
Частину 2 статті 10 доповнити словами "чи уповноважених ними органів".
 
Враховано   2. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать до комунальної власності, готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд відповідним сільським, селищним, міським, районним чи обласним радам або до уповноважених ними органів.
 
68. 3. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, які належать до власності Автономної Республіки Крим, готуються уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим органом або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд Уряду Автономної Республіки Крим.
 
-42- Королевська Н.Ю.
Частину 3 ст. 10 доповнити словами "чи уповноваженого ним органу."
 
Враховано   3. Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать до власності Автономної Республіки Крим, готуються органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд Уряду Автономної Республіки Крим чи уповноваженого ним органу.
 
69. 4. Форма та Порядок подання пропозицій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-43- Яценко А.В.
Частину четверту виключити
 
Враховано      
70. Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 11. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства
 
71. 1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення ймовірних ризиків, пов’язаних з його реалізацією, проводиться шляхом:
 
   1. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов’язаних з його реалізацією, проводиться шляхом:
 
72. - детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства;
 
   детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства;
 
73. - порівняння рентабельності від здійснення діяльності із залученням приватного партнера та без такого залучення;
 
-44- Королевська Н.Ю.
Абзац третій частини 1 статті 11 викласти в такій редакції:
"порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного партнера та без такого залучення".
 
Враховано   порівняння основних показників реалізації проекту (рентабельності, рівня витрат, якості послуг тощо) із залученням приватного партнера та без такого залучення;
 
74. - виявлення типів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками, що здійснюється відповідно до Методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-45- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину 1 статті 11 законопроекту абзацом 5 такого змісту:
"- визначення форми реалізації державно-приватного партнерства"
 
Враховано   виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками, що здійснюється відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
визначення форми реалізації державно-приватного партнерства.
Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов’язаних з його реалізацією, проводиться щодо об’єктів, що належать до:
державної власності – органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;
комунальної власності – органом, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою;
власності Автономної Республіки Крим – органом, уповноваженим Урядом Автономної Республіки Крим.
 
    -46- Королевська Н.Ю.
Частину 1 статті 11 доповнити абзацом 6 наступного змісту:
" Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов’язаних з його реалізацією, проводиться щодо об’єктів, що належать до:
державної власності – органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;
комунальної власності – органом, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою;
власності Автономної Республіки Крим – органом, уповноваженим Урядом Автономної Республіки Крим."
 
Враховано    
75. 2. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-47- Королевська Н.Ю.
Доповнити статті 11 частиною 3 наступного змісту:
"3. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків проводиться за рахунок джерел, не заборонених законодавством."
 
Враховано   2. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
3. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків проводиться за рахунок джерел, не заборонених законодавством.
 
76. Стаття 12. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 12. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства
 
77. 1. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства проводиться за результатами аналізу:
 
   1. Обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства проводиться за результатами аналізу:
 
78. економічних та фінансових аспектів реалізації партнерства, в тому числі порівняння показників його реалізації із застосуванням державно-приватного партнерства, включаючи прогнозовані витрати та вигоди від його реалізації, з показниками здійснення тієї ж діяльності на умовах інших, ніж в рамках державно-приватного партнерства;
 
   економічних та фінансових показників реалізації партнерства, у тому числі порівняння показників його реалізації із застосуванням державно-приватного партнерства, включаючи прогнозовані витрати та вигоди від його реалізації, з показниками здійснення такої діяльності за інших умов, ніж в рамках державно-приватного партнерства;
 
79. соціальних наслідків реалізації партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень задоволення попиту в товарах (роботах і послугах);
 
   соціальних наслідків реалізації партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами (роботами і послугами);
 
80. ризиків, пов’язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних способів їх розподілу між державними та приватним партнерами і впливу відповідного розподілу ризиків на фінансові зобов’язання державного партнера;
 
   ризиків, пов’язаних з реалізацією партнерства, з урахуванням різних засобів їх розподілу між державними та приватним партнерами і впливу відповідного розподілу ризиків на фінансові зобов’язання державного партнера;
 
81. екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля.
 
   екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля.
 
82. Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства
 
83. 1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймається Кабінетом Міністрів України.
 
-48- Королевська Н.Ю.
Частину 1 статті 13 додати словами наступного змісту:
"чи уповноваженим ним органом".
 
Враховано   1. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом.
 
84. 2. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймається місцевими радами.
 
   2. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються місцевими радами.
 
85. 3. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать до власності Автономної Республіки Крим, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
 
-49- Королевська Н.Ю.
Статтю 13 доповнити частиною 4 наступного змісту:
"4. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства у передбаченому цим Законом порядку.
Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства."
 
Враховано   3. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів, що належать до власності Автономної Республіки Крим, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
4. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства у передбаченому цим Законом порядку.
Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства.
 
86. Розділ ІV
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА
 
   Розділ ІV
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА
 
87. Стаття 14. Визначення приватного партнера
 
   Стаття 14. Визначення приватного партнера
 
88. 1. Визначення приватного партнера для укладення договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах.
 
-50- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину 1 статті 14 новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання та виконання договорів, передбачених частиною першою статті п'ятої цього закону."
 
Враховано   1. Визначення приватного партнера для укладання договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах.
У разі якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання та виконання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону.
 
    -51- Яценко А.В.
Частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Участь у конкурсі щодо відбору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства є безоплатною";
 
Відхилено    
89. 2. Порядок проведення конкурсу щодо відбору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та власності Автономної республіки Крим встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інший порядок не встановлено іншими законами України.
 
-52- Королевська Н.Ю.
В частині 2 статті 14 слова "якщо інший порядок не встановлено іншими законами України" виключити.
 
Враховано   2. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та власності Автономної Республіки Крим встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, встановлений інший порядок проведення конкурсу, застосовують порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами.
 
    -53- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину 2 статті 14 новим абзацом наступного змісту:
"У разі, якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, встановлений інший порядок проведення конкурсу, застосовують порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами"
 
Враховано    
    -54- Яценко А.В.
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Проведення конкурсу щодо відбору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства здійснюється відповідно до вимог цього Закону, якщо інший порядок не встановлено іншими законами України."
 
Враховано редакційно    
90. Стаття 15. Засади проведення конкурсу
 
-55- Королевська Н.Ю.
Назву статті 15 доповнити словами "з визначення приватного партнера"
 
Враховано   Стаття 15. Засади проведення конкурсу з визначення приватного партнера
 
91. 1. При прийнятті рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються:
 
   1. Під час прийняття рішення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначаються:
 
92. строки здійснення державно-приватного партнерства, форма його реалізації та його основні етапи;
 
   строки здійснення державно-приватного партнерства, форма його реалізації та його основні етапи;
 
93. державний партнер та об’єкти державно-приватного партнерства;
 
   державний партнер та об’єкти державно-приватного партнерства;
 
94. обсяг та форми фінансової участі державного партнера у здійсненні державно-приватного партнерства;
 
   обсяг та форми фінансової участі державного партнера у здійсненні державно-приватного партнерства;
 
95. граничний строк подання заявок для участі у конкурсі;
 
   граничний строк подання заявок для участі в конкурсі;
 
96. граничний строк проведення конкурсу з визначення приватного партнера;
 
   граничний строк проведення конкурсу з визначення приватного партнера;
 
97. основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
 
-56- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину 1 статті 15 абзацом 8 такого змісту:
"порядок участі у конкурсі об'єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами"
Вважати відповідно абзац 8 частини 1 статті 15 абзацом 9 частини 1 статті 15.
 
Враховано   основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;
порядок участі в конкурсі об'єднань юридичних осіб, що не є юридичними особами;
 
98. основні критерії визначення переможця конкурсу.
 
   основні критерії визначення переможця конкурсу.
 
99. 2. Правила частини першої цієї статті застосовуються, якщо інший порядок проведення конкурсу не визначений законодавством.
 
-57- Королевська Н.Ю.
Частину 2 статті 15 після слова "законодавством" доповнити словами "що регулює відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону".
 
Враховано   2. Правила частини першої цієї статті застосовуються в разі, якщо інший порядок проведення конкурсу не визначений законодавством, що регулює відносини, які виникають у процесі укладання договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону.
3. Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера опубліковується державним партнером у газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної Республіки Крим, у разі якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера.
 
    -58- Королевська Н.Ю.
Статтю 15 доповнити частиною 3 наступного змісту:
"3. Оголошення про проведення конкурсу з визначення приватного партнера опубліковується державним партнером у газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної Республіки Крим, у разі, якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера."
 
Враховано    
    -59- Яценко А.В.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Засади проведення конкурсу
1. Статус учасника конкурсу потенційний приватний партнер набуває після реєстрації заявки на участь у конкурсі із зазначенням повного найменування учасника, місцезнаходження, контактного телефону, телефаксу, складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників та їх спеціальності.
2. Після реєстрації заявки на участь у конкурсі, державний партнер надає учаснику конкурсну документацію у якій зазначаються обов'язкові вимоги до змісту бізнес-плану щодо здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства, який складається учасником конкурсу відповідно до методики складання бізнес-плану, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Такими обов'язковими вимогами документації є вимоги щодо обов'язкового зазначення учасником в бізнес-плані:
типів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками;
принцип та порядок розподілу ризиків між державним та приватним партнерами;
розрахунок рентабельності від здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
детальне обґрунтування соціально-економічних наслідків здійснення приватно-державного партнерства;
обґрунтування екологічних наслідків реалізації партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля;
зазначення власних та залучених фінансових ресурсів приватного партнера, які від зобов'язується використати для здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
форма договору та основні вимоги до договору.
Додатково до бізнес плану, учасник подає належно завірені копії:,
установчих документів;
довідки про включення до ЄДРПОУ;
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що видана державним реєстратором, де зареєстрована юридична особа. Копія виписки має бути чинною на момент подання документів;
інформацію щодо наявності технічних можливостей для забезпечення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою письмову довідку про: зареєстрований статутний капітал; технічні можливості та досвід роботи із забезпечення організації та проведення діяльності; наявність інформаційно-аналітичної бази даних, яка може бути використана; інші показники, необхідні для забезпечення належної організації та ведення діяльності в рамках державно-приватного партнерства.
Бізнес-план та документи, які додаються учасником до бізнес-плану, є конкурсною пропозицією і подаються учасником в запечатаному та скріпленому печаткою конверті.
На засіданні комісії щодо проведення конкурсу, комісія державно перед усіма присутніми на засіданні відкриває конверти-конкурсні пропозиції та перевіряє наявність і відповідність бізнес-плану та доданих до нього документів. У випадку неналежного оформлення або відсутності документів чи даних, які вимагались комісією, такий бізнес-план не допускається до конкурсу. У разі коли до участі у конкурсі допущено лише один бізнес-план чи не допущено жодного, комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій, про що письмово в триденний термін одночасно інформує всіх учасників. Цей строк не повинен перевищувати 14 календарних днів з дати направлення учасникам письмової інформації про продовження строку подання бізнес-планів.
5.Для організації і проведення конкурсу державний партнер утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі 5 осіб. Склад комісії затверджується наказом державного партнера.
Основними завданнями та функціями комісії є: визначення умов проведення конкурсу; визначення дати проведення конкурсу; опублікування інформації про проведення конкурсу; визначення учасників конкурсу; розгляд конкурсних пропозицій; визначення переможця конкурсу;
складання протоколу про результати проведення конкурсу та подання його на затвердження:
Фонду державного майна України щодо об'єктів, які належать до державної власності;
відповідним сільським, селищним, міським, районним чи обласним радам щодо об'єктів, які належать до комунальної власності;
Уряду Автономної Республіки Крим щодо об'єктів, які належать до власності Автономної Республіки Крим.
Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях;
організовує підготовку до розгляду матеріалів.
6. Засідання комісії є відкритим. На засіданні комісії, на бажання, можуть бути присутні представники приватних партнерів – учасників конкурсу, представники засобів масової інформації, громадських організацій.
У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, комісія має право заслуховувати його представника на засіданні комісії або отримати письмове підтвердження щодо запитуваної додаткової інформації.
Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому не менше 2/3 усіх членів комісії. Комісія визначає переможця за результатами розгляду отриманих бізнес-планів, доданих до них документів та порівняння показників бізнес-планів. Поряд з іншими показниками, які розглядаються комісією, основними для порівняння та визначення переможця конкурсу є:
- порядок розподілу ризиків між державним та приватним партнерами.
Ризики обох сторін повинні бути рівноцінними або більша частина ризиків має покладатись на приватного партнера.;
- рентабельність від здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
вплив на стан довкілля;
сума фінансових ресурсів приватного партнера, які він зобов'язується використати для здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства.
7. Рішення про визначення переможця приймається за результатами зведення результатів поіменної письмової оцінки показників бізнес-планів, яка здійснюється за десяти бальною системою за кожним показником.
Найкращому значенню показника присвоюється найвищий бал, іншим показникам присвоюється бал, величина якого визначається як відношення значення показника, що оцінюється, до значення найкращого показника.
8. Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому обов'язково зазначаються:
відомості про учасників конкурсу;
основні показники для порівняння та визначення переможця конкурсу;
обґрунтування та розрахунки щодо визначення переможця;
дані про присутніх членів комісії та інших осіб присутніх на конкурсі.
Протокол про результати проведення конкурсу складається та підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні.
9. Учасник набуває статусу переможця конкурсу з моменту підписання наказу про результати проведення конкурсу, який приймається на підставі погодженого протоколу комісії.
 
Відхилено    
100. Стаття 16. Оприлюднення результатів проведення конкурсу
 
-60- Яценко А.В.
У назві статті слово "результатів" замінити словами "інформації про проведення та про результати"
 
Враховано редакційно   Стаття 16. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу з визначення приватного партнера
 
    -61- Королевська Н.Ю.
Назву статті 16 доповнити словами " з визначення приватного партнера"
 
Враховано    
101. 1. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства не підлягають розголошенню до дня обрання переможця конкурсу, крім випадків, передбачених законодавством.
 
-62- Яценко А.В.
Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
"Оголошення про проведення конкурсу на визначення приватного партнера публікується державним партнером у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" та розміщується на офіційному веб-сайті державного партнера після прийняття рішення про можливість здійснення державно-приватного партнерства:
- Фондом державного майна України щодо об'єктів, які належать до державної власності;
- відповідними сільськими, селищними, міськими, районними чи обласними радами щодо об'єктів, які належать до комунальної власності;
- Урядом Автономної Республіки Крим щодо об'єктів, які належать до власності Автономної Республіки Крим.
В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:
назву об'єкта державно-приватного партнерства;
технічні показники об'єкта (економічні - при оголошенні конкурсу щодо майнових комплексів чи їх структурних підрозділів);
вимоги до умов експлуатації об'єкта;
орієнтовна сума грошових коштів, яка вимагається від приватного партнера для здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
кінцевий термін прийняття та форму заявок на участь у конкурсі;
кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій;
дату, час та місце проведення конкурсу, які визначаються не раніше 14-ти робочих днів від дати публікації оголошення;
контактні телефони для довідок з питань проведення конкурсу."
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
"Державний партнер зобов'язаний протягом трьох днів з моменту підписання наказу про результати проведення конкурсу поінформувати письмово всіх учасників конкурсу про результат конкурсу, а також опублікувати оголошення про результат конкурсу у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" та розмістити оголошення на офіційному веб-сайті державного партнера.
В оголошенні про результати конкурсу зазначається:
дата проведення конкурсу;
відомості про учасників конкурсу;
причини відхилення конкурсних пропозицій;
основні показники для порівняння та визначення переможця конкурсу;
дані про переможця конкурсу;
дата укладання договору."
 
Враховано частково   1. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства не підлягають розголошенню до дня обрання переможця конкурсу, крім випадків, передбачених законодавством.
 
102. 2. Орган, що проводив конкурс зобов’язаний у десятиденний строк від дня обрання переможця конкурсу, оприлюднити інформацію та вмотивовані роз’яснення щодо підстав обрання переможця та відхилення пропозиції інших учасників конкурсу.
 
-63- Королевська Н.Ю.
Статтю 16 доповнити частиною 3 наступного змісту:
"3. Оприлюднення інформації, зазначеної в частині 2 цієї статті, здійснюється шляхом опублікування її в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної республіки Крим - у випадку якщо державним партнером виступають такі органи та розміщення на офіційному веб-сайті державного партнера."
 
Враховано   2. Орган, що проводив конкурс, зобов’язаний у десятиденний строк з дня обрання переможця конкурсу, оприлюднити інформацію та вмотивовані роз’яснення щодо підстав обрання переможця та відхилення пропозиції інших учасників конкурсу.
3. Оприлюднення інформації, зазначеної в частині другій цієї статті, здійснюється шляхом опублікування її в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування чи Автономної республіки Крим, у разі якщо державним партнером виступають такі органи, а також розміщення на офіційному веб-сайті державного партнера.
 
103. Стаття 17. Укладення договору з переможцем конкурсу
 
-64- Королевська Н.Ю.
Назву статті 17 після слів "договору" доповнити словами " в рамках державно-приватного партнерства", далі за текстом
 
Немає висновку   Стаття 17. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу
 
104. 1. Укладення договору у рамках державно-приватного партнерства здійснюється з переможцем конкурсу на умовах, визначених умовами конкурсу.
 
-65- Королевська Н.Ю.
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції:
" 1. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера."
 
Враховано   1. Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера.
2. У разі якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, підписується всіма учасниками об'єднання або особою, що уповноважена такими учасниками на підписання цього договору.
У такому договорі мають бути визначені права та обов'язки кожного з учасників цього об'єднання.
3. Державний партнер в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повідомляє про укладення договору в рамках державно-приватного партнерства уповноважений орган виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства, що веде облік договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.
 
    -66- Яценко А.В.
Після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
"З переможцем конкурсу протягом 10 днів з моменту опублікування оголошення про результати конкурсу укладається договір за визначеною державним партнером формою. В договорі обов'язково зазначаються:
порядок розподілу ризиків між державним та приватним партнерами;
запланована рентабельність від здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
вимоги та обмеження щодо впливу на стан довкілля;
сума фінансових ресурсів приватного партнера, які він зобов'язується використати для здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
сума фінансових, майнових та інших ресурсів державного партнера, які він зобов'язується використати для здійснення діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
відповідальність за невиконання вимог договору;
термін дії договору."
 
Відхилено    
    -67- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 17 новою частиною 2 такого змісту :
"У випадку якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, підписується всіма учасниками об'єднання або особою, що уповноважена такими учасниками на підписання цього договору.
У такому договорі мають бути визначені права та обов'язки кожного з учасників цього об'єднання"
У зв'язку з цим вважати частину другу відповідно частиною третьою.
 
Враховано    
    -68- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 17 новою частиною 3 такого змісту :
"3. Державний партнер в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повідомляє про укладення договору в рамках державно-приватного партнерства уповноважений орган виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства, що веде облік договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства."
Вважати частину 3 відповідно частиною 4 статті 17.
 
Враховано    
105. 2. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору в рамках державно-приватного партнерства, такий договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи у судовому порядку, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
 
-69- Левцун В.І.
Частину 2 статті 17 виключити
 
Відхилено   4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладання договору в рамках державно-приватного партнерства, такий договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи в судовому порядку, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
 
106. Розділ V
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
 
   Розділ V
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
 
107. Стаття 18. Державна підтримка державно-приватного партнерства
 
   Стаття 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства
 
108. 1. Державна підтримка щодо здійснення державно-приватного партнерства може надаватися у наступних формах:
 
   1. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства може надаватися:
 
109. надання державних гарантій;
 
-70- Королевська Н.Ю.
Абзац 2 частини 1 статті 18 викласти в наступній редакції:
"шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування"
 
Враховано   шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;
 
110. фінансування за державними та регіональними програмами
 
-71- Королевська Н.Ю.
Абзац 3 частини 1 статті 18 законопроекту викласти в наступній редакції:
"шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно з державними та регіональними програмами;"
 
Враховано   шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно з державними та регіональними програмами;
 
111. в інших формах, передбачених законом.
 
   в інших формах, передбачених законом.
 
112. 2. Рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства приймається Кабінетом Міністрів України.
 
-72- Королевська Н.Ю.
Викласти частину 2 статті 18 в такій редакції:
"2. Рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства приймається залежно від права власності на об’єкт державно-приватного партнерства Кабінетом Міністрів України чи його уповноваженим органом, органами місцевого самоврядування або Радою міністрів Автономної Республіки Крим."
 
Враховано   2. Рішення про надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства приймається залежно від права власності на об’єкт державно-приватного партнерства Кабінетом Міністрів України чи його уповноваженим органом, органами місцевого самоврядування або Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
3. Умови та порядок надання державної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -73- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю 18 частиною 3 такого змісту:
"3. Умови та порядок надання державної підтримки встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
Враховано    
113. Стаття 19. Правовий режим інвестиційної та господарської діяльності іноземного приватного партнера
 
   Стаття 19. Правовий режим інвестиційної та господарської діяльності іноземного приватного партнера
 
114. 1. Для іноземних приватних партнерів, які здійснюють в Україні державно-приватне партнерство, встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, крім випадків, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
 
   Для іноземних приватних партнерів, які здійснюють в Україні державно-приватне партнерство, встановлюється національний правовий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, крім випадків, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
 
115. Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів
 
   Стаття 20. Гарантії прав приватних партнерів
 
116. 1. Держава гарантує додержання установлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаної з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, додержання їх прав і законних інтересів.
 
   1. Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов’язаної з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, додержання їх прав і законних інтересів.
 
117. 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися у діяльність приватних партнерів, пов’язану із здійсненням державно-приватного партнерства.
 
   2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність приватних партнерів, пов’язану із здійсненням державно-приватного партнерства.
 
118. 3. Якщо ціни (тарифи) на послуги, що надаються при здійсненні державно-приватного партнерства, встановлені у розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), приватний партнер має право на відшкодування своїх втрат у випадках та в порядку, встановлених законодавством про ціни і ціноутворення.
 
-74- Королевська Н.Ю.
В частині 3 статті 20 слова "про ціни і ціноутворення" виключити.
 
Враховано   3. У разі якщо ціни (тарифи) на послуги, що надаються у процесі здійснення державно-приватного партнерства, встановлені в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), приватний партнер має право на відшкодування своїх втрат у порядку, встановленому законодавством.
У разі якщо ціни (тарифи) на послуги приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову), якщо інше не передбачено договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.
Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору витрат приватного партнера на здійснення інвестицій.
 
    -75- Королевська Н.Ю.
Частину 3 статті 20 доповнити абзацом 2 такого змісту:
" У разі, якщо ціни (тарифи) на послуги приватного партнера підлягають державному регулюванню, такі ціни (тарифи) мають включати кошти для компенсації вартості внесених приватним партнером інвестицій (інвестиційну складову), якщо інше не передбачено договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства.
Розмір інвестиційної складової має забезпечувати компенсацію протягом строку дії договору витрат приватного партнера на здійснення інвестицій."
 
Враховано    
    -76- Яценко А.В.
Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 20 виключити
 
Відхилено    
119. 4. Умови договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, що визначені відповідно до законодавства України на момент їх укладення, зберігають свою чинність протягом усього строку дії цих договорів.
 
-77- Королевська Н.Ю.
Частину 4 статті 20 викласти в наступній редакції:
"4. До прав і обов'язків сторін, визначених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, протягом строку його дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на день його укладення. Зазначені гарантії поширюються на зміни цивільного та господарського законодавства, що регулює майнові права і обов'язки сторін та не стосується змін законодавства з питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодавства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін (державного та приватного партнерів)."
 
Враховано   4. До прав і обов'язків сторін, визначених договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства, протягом строку його дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на день його укладення. Зазначені гарантії поширюються на зміни цивільного та господарського законодавства, що регулює майнові права і обов'язки сторін та не стосується змін законодавства з питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля, стандартів якості товарів (робіт, послуг), податкового, валютного, митного законодавства, законодавства з питань ліцензування та іншого законодавства, що регулює правовідносини, в яких не діють принципи рівності сторін (державного та приватного партнерів).
 
    -78- Ляпіна К.М.
Частину 4 статті 20 проекту доповнити словами: "крім випадків, передбачених частиною 2 статті 17 цього закону".
 
Відхилено    
    -79- Левцун В.І.
Частину 4 статті 20 викласти в наступній редакції:
"4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору в рамках державно-приватного партнерства, такий договір може бути змінений, доповнений або розірваний за згодою сторін чи у судовому порядку, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання".
 
Відхилено    
120. 5. У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню у повному обсязі.
Приватні партнери мають право на відшкодування, у порядку, встановленому законодавством України, збитків, заподіяних їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов’язків, передбачених законодавством України.
 
   5. У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.
Приватні партнери мають право на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов’язків, передбачених законодавством України, у порядку, встановленому законодавством України.
 
121. Стаття 21. Державний контроль за виконанням договорів, укладених для здійснення державно-приватного партнерства
 
   Стаття 21. Державний контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства
 
122. 1. Державний контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, здійснюють орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до їх повноважень в порядку, встановленому законом.
 
-80- Яценко А.В.
У статті 21:
У частині першій слова "орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші" виключити;
 
Відхилено   1. Державний контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, здійснюють орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідно до їхніх повноважень у порядку, встановленому законом.
 
    -81- Левцун В.І.
Частину 1 статті 21 викласти в наступній редакції:
"1. Державний контроль за виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, здійснюють уповноважені Кабінетом Міністрів України органи державної влади та органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом"
 
Відхилено    
123. 2. Приватні партнери подають щороку відповідним державним партнерам інформацію про виконання договору, укладеного для здійснення державно-приватного партнерства, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України
 
-82- Королевська Н.Ю.
В частину 1 статті 21 викласти в такій редакції:
"Приватні партнери надають відповідним державним партнерам інформацію про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у порядку та за згідно з формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   2. Приватні партнери надають відповідним державним партнерам інформацію про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у порядку та згідно з формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
    -83- Яценко А.В.
Статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Державні партнери щороку звітують перед Кабінетом Міністрів України щодо реалізації проектів в рамках державно-приватного партнерства".
 
Відхилено    
124. Стаття 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства
 
-84- Левцун В.І.
Назву статті 22 викласти в наступній редакції:
"Стаття 22. Повноваження органів виконавчої влади, уповноважених Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державно-приватного партнерства".
 
Відхилено   Стаття 22. Повноваження уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства
 
    -85- Королевська Н.Ю.
У назві та тексті статті 22 слово "центрального" замінити словом "уповноваженого"
 
Враховано    
    -86- Яценко А.В.
Статтю 22 виключити
 
Відхилено    
125. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства належить:
 
-87- Левцун В.І.
Перший абзац частини 1 статті 22 викласти в наступній редакції:
"1. До повноважень органів виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства належить:"
 
Відхилено   1. До повноважень уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства належить:
 
126. здійснення нагляду та перевірки виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
   здійснення нагляду та перевірки виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
127. підготовка пропозицій та здійснення заходів щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
 
   підготовка пропозицій та здійснення заходів щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
 
128. координація та проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;
 
   координація та проведення моніторингу ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державно-приватного партнерства;
 
129. розроблення концепції та проектів державних цільових програм з питань сприяння поширенню державно-приватного партнерства, вжиття заходів до їх виконання;
 
   розроблення концепції та проектів державних цільових програм питань щодо сприяння поширенню державно-приватного партнерства, вжиття заходів для їх виконання;
 
130. сприяння захисту законних прав та інтересів державних та приватних партнерів під час здійснення державно-приватного партнерства;
 
   сприяння захисту законних прав та інтересів державних і приватних партнерів у процесі здійснення державно-приватного партнерства;
 
131. сприяння досудовому врегулюванню спорів між приватними та державними партнерами;
 
   сприяння досудовому врегулюванню спорів між приватними та державними партнерами;
 
132. проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, в тому числі здійснення оцінки та моніторингу загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених в рамках здійснення державно-приватного партнерства;
 
   проведення моніторингу, узагальнення та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі здійснення оцінки та моніторингу загального рівня ризиків державного партнера в договорах, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
 
133. проведення моніторингу дотримання вимог законодавства в сфері державно-приватного партнерства, в тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;
 
   проведення моніторингу дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, у тому числі під час проведення конкурсів з визначення приватного партнера;
 
134. проведення у межах своїх повноважень інформаційно - роз'яснювальної і консультаційної роботи;
 
   проведення в межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальної і консультаційної роботи;
 
135. участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;
 
-88- Королевська Н.Ю.
Доповнити частину 1 статті 22 новими абзацами 12-13 такого змісту:
"ведення обліку договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства"
"подання позовів про припинення дії договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у разі суттєвих порушень приватними партнерами під час виконання таких договорів"
Вважати відповідно абзац 12 абзацом 14 частини 1 статті 22
 
Враховано   участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства;
ведення обліку договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства;
подання позовів про припинення дії договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у разі суттєвих порушень приватними партнерами під час виконання таких договорів;
 
136. виконання інших функцій, передбачених законодавством.
 
-89- Яценко А.В.
Законопроект доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття 23. Вирішення спорів
1. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу щодо відбору приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства та спори, що виникають із договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, вирішуються в судовому порядку.
 
Враховано редакційно .  здійснення інших функцій, передбачених законодавством.
 
    -90- Шаманов В.В.
Законопроект доповнити наступними додатковими статями:
"Стаття Вирішення суперечок
Вирішення суперечок, які виникають між Договірною організацією і приватним партнером у зв'язку з умовами угоди, проходить в три етапи:
1) переговори між двома сторонами з метою досягнення згоди;
2) якщо на першому етапі не було досягнуто згоди, необхідне посередництво незалежної і неупередженої особи або організації, що призначається по взаємній згоді Ради і приватного партнера;
3) якщо на другому етапі не було досягнуто взаєморозуміння, суперечка вирішується в судовому порядку, визначеному в угоді."
 
Відхилено    
    -91- Шаманов В.В.
"Стаття . Анулювання угоди
Угода анулюється в наступних випадках:
якщо Договірна організація не здатна виконати основні зобов'язання, обумовлені в угоді, і невиконання даних зобов'язань продовжується протягом певного періоду часу, вказаного в угоді, приватний партнер має право звернутися до Договірної організації з попереднім попередженням. В цьому випадку Договірна організація відшкодовує збиток, нанесений проекту державно-приватного партнерства. Розмір компенсації визначається незалежним оцінювачем, призначеним по взаємній згоді Договірної організації і приватного партнера;
якщо приватний партнер не виконує ключові зобов'язання, обумовлені в угоді, або не відповідає вказаним технічним стандартам і критеріям, або допускає істотні порушення угоди, то Договірна організація у письмовій формі повідомляє про це приватного партнера, і якщо даний недолік не усувається протягом обумовленого терміну, має право анулювати угоду. У такому разі Договірна організація має право або узяти на себе реалізацію проекту державно-приватного партнерства і прийняти всі відповідні зобов'язання або дозволити кредиторам приватного партнера використовувати свої права, обумовлені в кредитній документації, пов'язаній з проектом державно-приватного партнерства. Кредитори в цьому випадку мають право визначити нового приватного партнера на тих же умовах і відповідно до тих же термінів за умови, якщо їх вибір схвалить Договірна організація."
 
Відхилено    
137. Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-92- Королевська Н.Ю.
Назву Розділу VІ доповнити словами "та перехідні"
 
Враховано   Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-93- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 розділу "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року."
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27 із наступними змінами):
статті 100 та 101 виключити;
частину шосту статті 102-1 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та суперфіцію, укладених в рамках такого партнерства) ";
статтю 123 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про здійснення державно-приватного партнерства відповідно до Закону України "Про загальні засади державно-приватного партнерства" проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в оренду, а також документація щодо земельних ділянок, необхідних приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляються на замовлення державного партнера.
Державний партнер має погодити документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а в разі необхідності - отримати позитивний висновок державної землевпорядної експертизи, у порядку, визначеному законом.
Фінансування робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства.
Оплата робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг під час проведення конкурсу з визначення приватного партнера перед іншими учасниками конкурсу.
Документально підтверджені витрати, понесені державним партнером та/чи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства на розроблення (виготовлення) документації із землеустрою та її експертизу, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства";
доповнити частину другу статті 134 абзацом десятим такого змісту:
"надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного партнерства відповідно до Закону України "Про загальні засади державно-приватного партнерства";
2) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356 із наступними змінами):
у статті 402:
у частині першій слова "заповітом або рішенням суду" замінити словами "або заповітом";
у частині третій слова "вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту" замінити словами "про укладення договору вирішується у судовому порядку";
у статті 403:
частини третю та четверту викласти в такій редакції:
"3. Власник майна, щодо якого встановлений сервітут, має право вимагати від особи, якій він належить, внесення плати, якщо інше не встановлено договором або законом.
4. Сервітут не підлягає відчуженню, крім випадків, встановлених законом. Сервітут може бути відчужений, якщо він встановлений для прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо";
частину сьому виключити;
у статті 413:
у частині другій слова "крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті" виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Строк користування земельною ділянкою для забудови не може перевищувати 50 років";
частини четверту та п’яту виключити;
3) частину четверту статті 9 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., №52, ст. 650 із наступними змінами) викласти чотирма частинами такого змісту:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які своїм рішенням установлюють (затверджують) ціни (тарифи) на роботи (послуги) в розмірі, нижчому за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання різницю між встановленим (затвердженим) розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених робіт (послуг) за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Встановлення (затвердження) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування цін (тарифів) на роботи (послуги) нижчими за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без визначенням джерел для відшкодування відповідної різниці, у тому числі за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, не допускається і може бути оскаржене у судовому порядку.
У випадках, передбачених законами, при встановленні (затвердженні) державних фіксованих та регульованих цін (тарифів) на роботи (послуги) до складу таких тарифів органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування обов'язково включається розмір інвестиційної складової тарифу";
4) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170 із наступними змінами):
у підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 28 слова "які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності" виключити;
частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого змісту:
"Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств";
5) частину першу статті 31 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст. 280 із наступними змінами) доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених в рамках такого партнерства) ";
6) пункт 7 частини першої статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №20-21, ст. 190 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням";
7) У Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372 із наступними змінами):
абзац 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"концесіонер - суб'єкт підприємницької діяльності чи об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, які відповідно до цього Закону на підставі договору отримали концесію";
у статті 3:
у частині другій:
абзац другий доповнити словами "забезпечування функціонування зрошувальних і осушувальних систем";
абзац четвертий доповнити словами "оброблення відходів";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування";
абзаци сьомий, восьмий, дев'ятий та тринадцятий викласти в такій редакції:
"будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;
машинобудування;
охорона здоров'я;
виробництво, транспортування, розподілення і постачання природного газу та тепла";
після частини четвертої доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що передається в концесію, треба розуміти майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сферах діяльності, визначених частинами другою та третьою цієї статті.
Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та майно, що не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини, а також майнові права та зобов'язання, які належать балансоутримувачу майна, що передається у концесію, не є об'єктами концесії.
Необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені концесіонером на умовах, встановлених умовами договору. Дебіторська та кредиторська заборгованості, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані концесіонеру на умовах, встановлених договором.
Умови та порядок передачі концесіонеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованостей, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення концесійного конкурсу.
У концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов'язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.
У разі якщо всі активи та зобов'язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, передано на баланс концесіонеру, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.
Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який передано в концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно знаходиться в концесії".
У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
після абзацу десятого частини другої статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"виступає замовником, здійснює діяльність, пов'язану з погодженням та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, що розробляються з метою надання земельної ділянки в оренду концесіонеру для здійснення концесійної діяльності";
у статті 8:
назву статті доповнити словами "та його результатів";
абзац дев'ятий частини третьої після слів "подає також" доповнити словами: "інформацію про земельну ділянку, яка буде надана концесіонеру для здійснення концесійної діяльності (кадастровий номер, цільове призначення, обмеження, обтяження земельної ділянки, інформація про наявність на земельній ділянці систем водо-, тепло-, газопостачання, каналізації, інших інженерних комунікацій), а також";
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Інформація про результати конкурсу, підстави обрання переможця та відхилення пропозицій інших учасників підлягає опублікуванню в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у відповідному друкованому засобі масової інформації органу місцевого самоврядування, а також розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця у десятиденний строк з дня обрання переможця конкурсу.
З переможцем конкурсу не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено".
У зв’язку з цим, частину шосту вважати відповідно частиною сьомою;
у статті 10:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. У разі якщо для здійснення концесійної діяльності є потреба в земельній ділянці, договір оренди такої ділянки укладається відповідно до законодавства України";
у статті 12:
після абзацу першого частини першої доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи, передані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день передачі їх у концесію.
Розмір концесійних платежів збільшується в разі передачі концесієдавцем протягом строку дії договору концесії в управління (експлуатацію) концесіонеру нових об'єктів, створених за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.
У разі передачі в концесію права на управління (експлуатацію) існуючих на день укладання договору концесії об'єктів права державної чи комунальної власності концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених (придбаних) концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного чи часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких об'єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України";
у статті 18:
частину другу доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:
"укладати договори оренди землі чи отримати права на користування земельними ділянками в інших формах, визначених законодавством України, не пізніше одного року з дня набрання чинності договором концесії.
За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі якщо концесіонером у договорі концесії виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесії".
абзац перший частини третьої статті 20 викласти чотирма абзацами в такій редакції:
"3. Нарахування амортизації на переданий в концесію об'єкт здійснюється концесієдавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань концесіонеру повідомляється щоквартально, у встановлений договором концесії строк. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійної плати) зменшується сума концесійної плати, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період.
На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов'язаний у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об'єкта концесії.
За нецільове використання таких коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.
Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, нараховуються та використовуються концесіонером відповідно до законодавства України";
8) у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514 із наступними змінами) :
у частині п’ятій статті 31 після слова "міська" доповнити словами "районна, обласна";
у частині п’ятій статті 32 цифри "30" замінити цифрами "10";
9) у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 553 із наступними змінами) у пункті 5 Розділу V "Прикінцеві положення" слово "об’єктів" замінити словами "прав на об’єкти", а також доповнити словами "а реєстрація прав на земельні ділянки – уповноваженим органом виконавчої влади";
 
    -94- Королевська Н.Ю.
З метою адаптація інших законів до вимог законопроекту, а також врегулювання численних колізій та прогалин законодавства доповнити розділ "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом 2 такого змісту:
"4. Внести зміни до таких законів України:
 
Враховано    
    -95- Королевська Н.Ю.
1) У Земельному кодексі України:
а) статтю 123 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про здійснення державно-приватного партнерства відповідно до Закону України "Про загальні засади державно-приватного партнерства", проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, інша документація із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання земельної ділянки в оренду, щодо земельних ділянок, які є необхідними приватному партнеру для здійснення такого партнерства, розробляється на замовлення державного партнера.
Державний партнер повинен погодити документацію із землеустрою з відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування у передбаченому законодавством порядку, а у разі необхідності - отримати позитивний висновок державної землевпорядної експертизи, в порядку, визначеному законодавством.
Фінансування робіт з виготовлення землевпорядної документації та її експертизи проводиться за рахунок коштів відповідних бюджетів чи за рахунок коштів особи, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства.
Оплата робіт з виготовлення землевпорядної документації та її експертизи особою, яка подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства, не створює для такої особи переваг під час проведення конкурсу з відбору приватного партнера перед іншими учасниками конкурсу.
Документально підтверджені витрати, понесені державним партнером та/чи особою, що подала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства на виготовлення та експертизу документації із землеустрою, відшкодовуються приватним партнером відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 
Враховано    
    -96- Королевська Н.Ю.
б) доповнити частину 2 статті 134 новим абзацом десятим такого змісту:
"надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера в рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до Закону України "Про загальні засади державно-приватного партнерства в Україні"
 
Враховано    
    -97- Королевська Н.Ю.
2) У Цивільному кодексі України:
б) частину четверту статті 403 доповнити словами "крім випадків, встановлених законом" та реченням такого змісту:
"Сервітут може бути відчужений, якщо він встановлений для прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо".
 
Враховано    
    -98- Королевська Н.Ю.
3) У Законі України "Про ціни і ціноутворення":
а) частину 4 статті 9 викласти в такій редакції:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на роботи (послуги) в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які своїм рішенням установлюють (затверджують) ціни (тарифи) на роботи (послуги) в розмірі, нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), зобов'язані відшкодовувати суб'єкту господарювання різницю між встановленим (затвердженим) розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) зазначених робіт (послуг) за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Встановлення (затвердження) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування цін/тарифів на роботи (послуги) нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без визначенням джерел для відшкодування відповідної різниці, в том числі за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, не допускається і може бути оскаржено у встановленому порядку."
 
Враховано    
    -99- Королевська Н.Ю.
б) статтю 9 доповнити частиною 5 такого змісту:
"У випадках, передбачених законами, при встановлені (затверджені) державних фіксованих та регульованих ціни і тарифів на роботи (послуги) до складу таких тарифів органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування обов'язково включається розмір інвестиційної складової тарифу."
 
Враховано    
    -100- Королевська Н.Ю.
4) У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні":
а) у підпункті 2 пункту "а" статті 28 слова "які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності" виключити.
 
Враховано    
    -101- Королевська Н.Ю.
б) доповнити частину 1 статті 43 пунктом 36 такого змісту:
"Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств."
 
Враховано    
    -102- Бевзенко В.Ф.
Внести зміни до законодавчих актів України:
1) Частину першу статті 31 Закону України "Про оренду землі" доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"припинення договору, який визначає умови державно-правового партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених в рамках такого партнерства)".
 
Враховано    
    -103- Королевська Н.Ю.
5) У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" пункт 7 статті 18 викласти в такій редакції:
"7) визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманням".
 
Враховано    
    -104- Королевська Н.Ю.
6) У Законі України "Про концесії":
а) викласти абзац 4 статті 1 в такій редакції:
"концесіонер - суб'єкт підприємницької діяльності чи об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою , які відповідно до цього Закону на підставі договору отримали концесію"
 
Враховано    
    -105- Королевська Н.Ю.
б) в частині 2 статті 3:
абзац другий доповнити словами ",забезпечування функціонування зрошувальних і осушувальних систем;"
абзац четвертий доповнити словами ", оброблення відходів;"
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування"
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"будівництво та/або експлуатація, залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських та річкових портів та їх інфраструктури";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"машинобудування";
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"охорона здоров'я;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"виробництво, транспортування, розподілення та постачання природного газу та тепла";
 
Враховано    
    -106- Королевська Н.Ю.
в) доповнити статтю 3 частиною 5 такого змісту:
"Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що передається в концесію, слід розуміти майно (основні засоби, в тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сферах діяльності, що визначені частиною другою та третьою цієї статті.
Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та інше майно, що не відповідає вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини, а також майнові права та зобов'язання, які належать балансоутримувачу майна, що передається у концесію, не є об'єктом концесії.
Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені концесіонером на умовах, встановлених договором. Дебіторська та кредиторська заборгованість, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані концесіонеру на умовах, встановлених договором.
Умови та порядок передачі концесіонеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення концесійного конкурсу.
Загального правонаступництва по правам та зобов'язанням підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, у концесіонера не виникає. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.
У випадку, коли всі активи та зобов'язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в концесію, передано на баланс концесіонеру, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.
Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який передано в концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно знаходиться в концесії".
У зв'язку з цим частини 5-6 вважати відповідно частинами 6-8
 
Враховано    
    -107- Королевська Н.Ю.
г) частину другу статті 7 доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"виступає замовником, здійснює діяльність, пов'язану із погодженням та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, іншої документації із землеустрою, які розробляються з метою надання земельної ділянки в оренду концесіонеру для здійснення концесійної діяльності."
У зв'язку з цим абзаци 11- 12 вважати відповідно абзацами 12-13"
 
Враховано    
    -108- Королевська Н.Ю.
д) абзац дев'ятий частини 3 статті 8 після слів "подає також" доповнити наступними словами:
"інформацію про земельну ділянку, яка буде надана концесіонеру для здійснення концесійної діяльності (кадастровий номер, цільове призначення, обмеження, обтяження земельної ділянки, інформація про наявність на земельній ділянці систем водо, тепло, газопостачання, каналізації, інших інженерних комунікацій), а також".
 
Враховано    
    -109- Королевська Н.Ю.
г) в статті 10:
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Якщо для здійснення концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, договір оренди такої ділянки укладається відповідно до законодавства України"
 
Враховано    
    -110- Королевська Н.Ю.
ґ) у статті 12:
частину 1 доповнити новими абзацами 2 - 4 такого змісту:
"У разі якщо протягом строку дії договору концесії окремі активи, що передані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на дату передачі їх у концесію.
Розмір концесійних платежів збільшується у разі передачі концесієдавцем протягом строку дії договору концесії в управління (експлуатацію) концесіонеру нових об'єктів, створених за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів.
У випадку передачі в концесію права на управління (експлуатацію) існуючих на дату укладання договору концесії об'єктів права державної чи комунальної власності, концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, які створені (придбані) концесіонером на виконання концесійного договору за його рахунок."
 
Враховано    
    -111- Королевська Н.Ю.
є) частину 4 викласти в такій редакції:
"Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, які мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, в тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного чи часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний період, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких об'єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -112- Королевська Н.Ю.
ж) в статті 18:
доповнити частину 2 новими абзацами такого змісту:
укладати договори оренди землі чи отримати права на користування земельними ділянками в інших формах, визначених законодавством України, не пізніше одного року з дати набрання чинності договором концесії.
За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено.
 
Враховано    
    -113- Королевська Н.Ю.
доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. У разі, коли концесіонером в договорі концесії виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених договором концесії".
з) абзац 1 частини 3 статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Нарахування амортизації на переданий в концесію об'єкт здійснюється концесієдавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань щоквартально, у встановлені договором концесії строки, повідомляється концесіонеру. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійної плати) зменшується сума концесійної плати, яка підлягає сплаті концесіонером за відповідний період.
На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов'язаний у порядку і в строки, встановлені договором концесії, проводити погоджені з концесієдавцем роботи з поліпшення об'єкта концесії.
За нецільове використання цих коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням з нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.
Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, нараховується та використовуються концесіонером відповідно до законодавства України. "
У зв'язку з цим абзаци 2-4 вважати відповідно абзацами 5 -7.
 
Враховано    
    -114- Королевська Н.Ю.
6) У Законі України "Про житлово-комунальні послуги":
а) у частині 5 статті 31 після слова "міська" доповнити словами "районна, обласна".
 
Враховано    
    -115- Королевська Н.Ю.
б) у частині 5 статті 32 цифри "30" замінити цифрами "10".
 
Враховано    
    -116- Ляпіна К.М.
Розділ VІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" проекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
 
Враховано    
    -117- Ляпіна К.М.
"4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:а) у статті 402:
1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст.356):у частині першій слова ", заповітом або рішенням суду" замінити словами "або заповітом";
 
Враховано частково    
    -118- Ляпіна К.М.
частину другу виключити;
 
Відхилено    
    -119- Ляпіна К.М.
у частині третій слова "вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту" замінити словами "про укладення договору вирішується судом".
 
Враховано    
    -120- Ляпіна К.М.
б) у статті 403:частину третю викласти у такій редакції:
"3. Власник майна, щодо якого встановлений сервітут, має право вимагати від особи, якій він належить, внесення плати, якщо інше не встановлено договором або законом."
 
Враховано    
    -121- Ляпіна К.М.
частину четверту доповнити словами "крім випадків, встановлених законом" та реченням: "Сервітут може бути відчужений, якщо він встановлений для прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо".
 
Враховано    
    -122- Ляпіна К.М.
частину сьому виключити;
 
Враховано    
    -123- Ляпіна К.М.
в) у статті 413:
у частині другій слова ", крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті" виключити;
 
Враховано    
    -124- Ляпіна К.М.
частину третю викласти у такій редакції:
"3. Строк користування земельною ділянкою для забудови не може перевищувати 50 років.";
 
Враховано    
    -125- Ляпіна К.М.
частини четверту та п’яту виключити;
 
Враховано    
    -126- г) у статті 414:
 
Немає висновку    
    -127- Ляпіна К.М.
в абзаці другому частини другої слова "права власника будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою" замінити словами "прав землекористувача";
 
Відхилено    
    -128- Ляпіна К.М.
доповнити статтю частиною такого змісту:
"3. Власник земельної ділянки, наданої для забудови, має право власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній ділянці.";
 
Відхилено    
    -129- Ляпіна К.М.
ґ) у статті 415:
у частині другій слова "власності на будівлі (споруди), споруджені" замінити словами "користуватися будівлями (спорудами), спорудженими";
 
Відхилено    
    -130- Ляпіна К.М.
частину третю виключити;
 
Відхилено    
    -131- Ляпіна К.М.
д) статтю 417 викласти у такій редакції:
"Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою
1. У разі припинення права користування земельною ділянкою для забудови землекористувач повинен повернути власнику земельну ділянку та будівлі (споруди)";
 
Відхилено    
    -132- Ляпіна К.М.
2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27; 2008, № 27-28, ст.253):
а) статтю 94 виключити;
 
Відхилено    
    -133- Ляпіна К.М.
б) статтю 100 виключити;
 
Враховано    
    -134- Ляпіна К.М.
в) статтю 101 виключити;
 
Враховано    
    -135- Ляпіна К.М.
3) у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.553) у пункті 5 Розділу V "Прикінцеві положення" слово "об’єктів" замінити словами "прав на об’єкти", доповнити пункт словами "а реєстрація прав на земельні ділянки –уповноваженим органом виконавчої влади";
 
Враховано    
    -136- Ляпіна К.М.
4) у Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41, ст. 372; 2004, N 19, ст.254):
а) у частині п’ятій статті 3 слова "у користування концесіонеру" виключити, "на умовах оренди" замінити словами "у концесію", слова ", відповідно до положень Земельного кодексу України" виключити;
 
Відхилено    
    -137- Ляпіна К.М.
б) доповнити статтю 6 новою частиною такого змісту:
"8. Якщо для концесійної діяльності необхідна земельна ділянка, рішення про надання концесії приймається після державної реєстрації права власності концесієдавця на таку земельну ділянку.";
 
Відхилено    
    -138- Ляпіна К.М.
в) у статті 8:
назву статті доповнити словами "та його результатів";
 
Враховано    
    -139- Ляпіна К.М.
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
"умов використання земельної ділянки , якщо вона необхідна для концесійної діяльності";
 
Відхилено    
    -140- Ляпіна К.М.
абзац другий частини третьої виключити;
 
Відхилено    
    -141- Ляпіна К.М.
частину шосту викласти у такій редакції:
"6. Інформація про результати конкурсу, підстави обрання переможця та відхилення пропозицій інших учасників підлягає опублікуванню в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у відповідному друкованому виданні органу місцевого самоврядування у десятиденний строк від дня обрання переможця конкурсу.
З переможцем конкурсу не пізніше ніж через три місяці з дня опублікування результатів конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням суб’єкта підприємницької діяльності цей строк може бути продовжено";
 
Враховано редакційно    
    -142- Ляпіна К.М.
г) у статті 10:
назву статті 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Зміст договору концесії";
 
Відхилено    
    -143- Ляпіна К.М.
у частині першій:
абзац перший викласти у такій редакції: "1. У договорі концесії зазначаються:";
 
Відхилено    
    -144- Ляпіна К.М.
в абзаці п’ятому слова "надання земельної ділянки, якщо вона необхідна" замінити словами "використання земельної ділянки";
 
Відхилено    
    -145- Ляпіна К.М.
частину третю виключити;
 
Відхилено    
    -146- Ляпіна К.М.
ґ) абзац сьомий частини другої статті 17 виключити;
 
Відхилено    
    -147- Ляпіна К.М.
5) у Законі України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 21) у частині п’ятій статті 2:
в абзаці першому слова "і розташоване у межах смуги відведення автомобільної дороги" виключити;
 
Відхилено    
    -148- Ляпіна К.М.
абзац другий викласти у такій редакції:
"Право власності на будівлі, споруди, інше нерухоме майно, зокрема збудоване, добудоване, перебудоване, реконструйоване на виконання умов концесійного договору, належить власнику земельної ділянки, на якій таке майно розташоване."
 
Відхилено    
    -149- Ляпіна К.М.
6) у Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) доповнити частину першу статті 7 абзацом такого змісту:
"Якщо для користування надрами необхідна земельна ділянка, то оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється після державної реєстрації права власності держави на таку земельну ділянку або після укладення з власником земельної ділянки договору про встановлення сервітуту на користь держави та державної реєстрації цього сервітуту.".
 
Відхилено    
    -150- Бевзенко В.Ф.
2) У Земельному кодексі України:
частину шосту статті 102-1 Земельного кодексу України доповнити пунктом 5) такого змісту:
"5) припинення договору, який визначає умови державно-правового партнерства (щодо договорів емфітевзису та суперфіцію, укладених в рамках такого партнерства) ".
 
Враховано    
    -151- Бевзенко В.Ф.
статтю 128 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
"12. Земельні ділянки, які надаються приватному партнеру для виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, не можуть бути відчужені у приватну власність протягом дії договору, який визначає умови такого партнерства".
 
Відхилено    
139. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-152- Ляпіна К.М.
Доповнити розділ "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом 4 такого змісту:
"5. Власники існуючих на день набрання чинності цим законом ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо, прокладених на чужих земельних ділянках, щодо яких не встановлено відповідних сервітутів, набувають безоплатні особисті сервітути строком на тридцять років".
 
Враховано   3. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Власники існуючих на день набрання чинності цим Законом ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо, прокладених на чужих земельних ділянках, щодо яких не встановлено відповідних сервітутів, набувають безоплатних особистих сервітутів строком на тридцять років.
Особи, вказані в абзаці першому цього пункту, реєструють сервітути в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 
    -153- Королевська Н.Ю.
Доповнити розділ "Прикінцеві положення" законопроекту новим пунктом 5 такого змісту:
"5. Власники існуючих на день набрання чинності цим законом ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, меліорації тощо, прокладених на чужих земельних ділянках, щодо яких не встановлено відповідних сервітутів, набувають безоплатні особисті сервітути строком на тридцять років.
Особи, вказані в абзаці першому цього пункту, реєструють сервітути в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно."
 
Враховано    
140. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом :
 
   5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом :
 
141. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
142. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
143. визначити уповноважений орган державної виконавчої влади, до повноважень якого буде віднесено здійснення державної політики у сфері державно-приватного партнерства та здійснення повноважень центрального органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства, визначених цим Законом.

-154- Левцун В.І.
Третій пункт частини 3 розділу VІ (прикінцеві положення) викласти в
наступній редакції:
"- визначити уповноважені органи державної виконавчої влади, до повноважень яких буде віднесено здійснення державної політики у сфері державно-приватного партнерства".
 
Відхилено   визначити уповноважений орган державної виконавчої влади, до повноважень якого буде належати здійснення державної політики у сфері державно-приватного партнерства та виконання повноважень центрального органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства, визначених цим Законом.