Кількість абзаців - 94 Таблиця поправок


Про будівельні норми (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту Закону.
 
Враховано   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про будівельні норми
 
   Про будівельні норми
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм.
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм.
 
4. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
   Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
6. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
7. базова організація з науково-технічної діяльності у будівництві – науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація, яка виконує у визначеному напрямі науково-технічної діяльності з будівництва функції зі здійснення робіт щодо нормування у будівництві, науково-дослідної діяльності, консультативно-методичного та інформаційного забезпечення;
 
-2- Сербін Ю.С.
Абзац другий частини першої статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"базова організація з науково-технічної діяльності у будівництві – науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація, яка виконує у визначеному напрямі будівництва функції зі здійснення робіт із нормування";
 
Враховано   базова організація з науково-технічної діяльності у будівництві – науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація, що виконує у визначеному напрямі будівництва функції щодо здійснення робіт із нормування;
 
8. будівельні норми - затверджений суб’єктом нормування нормативний акт, який містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури;
 
-3- Бевзенко В.Ф.
Абзац третій частини першої статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"будівельні норми - затверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт, який містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури;
 
Враховано   будівельні норми - затверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури;
 
    -4- Сербін Ю.С.
Абзац третій частини першої статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
"будівельні норми - затверджений суб’єктом нормування нормативний акт технічного характеру, який містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури;
 
Враховано    
9. нормування у будівництві - діяльність з розроблення та затвердження будівельних норм для обов’язкового застосування у сфері будівництва, містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища для життя та здоров’я людини;
 
   нормування у будівництві - діяльність з розроблення та затвердження будівельних норм для обов’язкового застосування у сфері будівництва, містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища для життя і здоров’я людини;
 
10. державні будівельні норми - нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури;
 
   державні будівельні норми - нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури;
 
11. галузеві будівельні норми - нормативний акт, затверджений міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень, у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм;
 
   галузеві будівельні норми - нормативний акт, затверджений міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних будівельних норм;
 
12. територіальні будівельні норми - нормативний акт, затверджений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською державною адміністрацією, що конкретизує вимоги державних і галузевих будівельних норм, та чинний на відповідній території;
 
-5- Мартинюк А.І.
Абзац сьомий статті 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
13. фонд будівельних норм – упорядковане зібрання контрольних примірників будівельних норм.
 
   фонд будівельних норм – упорядковане зібрання контрольних примірників будівельних норм.
 
14. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
15. Дія цього Закону поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
   1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
16. Дія цього Закону не поширюється на діяльність у сфері стандартизації будівельних матеріалів та виробів.
 
   2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність у сфері стандартизації будівельних матеріалів та виробів.
 
17. Стаття 3. Законодавство України у сфері нормування у будівництві
 
   Стаття 3. Законодавство України у сфері нормування у будівництві
 
18. Законодавство України у сфері нормування у будівництві складається з цього Закону, законів України "Про основи містобудування", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
 
   1. Законодавство України у сфері нормування у будівництві складається з цього Закону, законів України "Про основи містобудування", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
 
19. Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ
 
   Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ
 
20. Стаття 4. Принципи державної політики у сфері нормування у будівництві
 
   Стаття 4. Принципи державної політики у сфері нормування у будівництві
 
21. Державна політика у сфері нормування у будівництві базується на таких принципах:
 
   1. Державна політика у сфері нормування у будівництві базується на таких принципах:
 
22. створення безпечних умов для життя та здоров’я людини;
 
   1) створення безпечних умов для життя та здоров’я людини;
 
23. відкритості, прозорості і демократичності процедури розроблення, погодження та затвердження будівельних норм;
 
   2) відкритості, прозорості і демократичності процедури розроблення, погодження та затвердження будівельних норм;
 
24. доступності інформації про чинні будівельні норми;
 
   3) доступності інформації про чинні будівельні норми;
 
25. відповідності будівельних норм сучасним досягненням науки та техніки;
 
   4) відповідності будівельних норм сучасним досягненням науки і техніки;
 
26. врахування вимог законодавства, міжнародних норм та правил при розробленні будівельних норм.
 
   5) відповідності будівельних норм вимогам законодавства, міжнародних норм та правил.
 
27. Стаття 5. Суб’єкти нормування у будівництві
 
   Стаття 5. Суб’єкти нормування у будівництві
 
28. До суб’єктів нормування у будівництві належать:
 
   1. До суб’єктів нормування у будівництві належать:
 
29. центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури;
 
   1) центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури;
 
30. міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві;
 
   2) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві.
 
31. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
-6- Мартинюк А.І.
Абзац четвертий статті 5 законопроекту виключити.
 
Враховано      
32. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури у сфері нормування у будівництві
 
   Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури у сфері нормування у будівництві
 
33. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури у сфері нормування у будівництві належать:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури у сфері нормування у будівництві належать:
 
34. забезпечення реалізації державної політики у сфері нормування у будівництві;
 
   1) забезпечення реалізації державної політики у сфері нормування у будівництві;
 
35. розроблення, затвердження, внесення змін до державних будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність;
 
-7- Сербін Ю.С.
У статті 6 законопроекту: після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
"погодження технічних завдань на розроблення державних будівельних норм;"
Абзаци третій – десятий, вважати відповідно абзацом четвертим – одинадцятим.
 
Враховано   2) розроблення, затвердження, внесення змін до державних будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність;
3) погодження технічних завдань на розроблення державних будівельних норм;
 
36. погодження проектів галузевих і територіальних будівельних норм;
 
-8- Мартинюк А.І.
Абзац четвертий статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції:
"погодження проектів галузевих будівельних норм;"
 
Враховано   4) погодження проектів галузевих будівельних норм;
 
37. реєстрація державних, галузевих і територіальних будівельних норм;
 
-9- Мартинюк А.І.
Абзац п’ятий статті 6 законопроекту викласти у наступній редакції:
"реєстрація державних і галузевих будівельних норм;"
 
Враховано   5) реєстрація державних і галузевих будівельних норм;
 
38. забезпечення гармонізації державних будівельних норм з відповідними міжнародними нормативними актами;
 
   6) забезпечення гармонізації державних будівельних норм з відповідними міжнародними нормативними актами;
 
39. організація роботи зі створення та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм;
 
   7) організація роботи із створення та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм;
 
40. організація роботи з перевірки державних будівельних норм щодо врахування вимог законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості та актуалізації через систему базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;
 
   8) організація роботи з перевірки державних будівельних норм щодо відповідності вимогам законодавства, забезпечення їх взаємоузгодженості та актуалізації через систему базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;
 
41. надання інформації з питань нормування у будівництві;
 
-10- Сербін Ю.С.
У статті 6 законопроекту абзац дев’ятий виключити.
 
Враховано      
42. представлення України у відповідних міжнародних спеціалізованих організаціях з нормування у будівництві;
 
   9) представлення України у відповідних міжнародних спеціалізованих організаціях з нормування у будівництві;
 
43. організація роботи з розповсюдження офіційних публікацій державних будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення в мережі Інтернет, та інформації про затверджені інші нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві, у тому числі документів міжнародних спеціалізованих організацій з нормування у будівництві, членом яких є Україна або з якими здійснюється співпраця.
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзац 10 частини 1 статті 6 викласти в такій редакції:
"організація роботи з розповсюдження офіційних публікацій державних, галузевих, територіальних будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення в мережі Інтернет баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них через мережу Інтернет усіх бажаючих, та інформації про затверджені інші нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві, у тому числі документів міжнародних спеціалізованих організацій з нормування у будівництві, членом яких є Україна або з якими здійснюється співпраця".
 
Враховано частково   10) організація роботи з поширення, офіційного оприлюднення державних і галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них, інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві, у тому числі документи міжнародних спеціалізованих організацій з нормування у будівництві, членом яких є Україна або з якими здійснюється співпраця.
 
44. Стаття 7. Повноваження міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері нормування у будівництві
 
-12- Мартинюк А.І.
Назву статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері нормування у будівництві"
 
Враховано   Стаття 7. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері нормування у будівництві
 
45. До повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері нормування у будівництві належать:
 
-13- Мартинюк А.І.
Абзац перший статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції:
"До повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері нормування у будівництві належать:"
 
Враховано   1. До повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері нормування у будівництві належать:
 
46. розроблення, затвердження, внесення змін до відповідних будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність;
 
-14- Мартинюк А.І.
Абзац другий статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції:
"розроблення, затвердження, внесення змін до галузевих будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність ;"
 
Враховано   1) розроблення, затвердження, внесення змін до галузевих будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність;
 
47. подання центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури пропозицій щодо розроблення державних будівельних норм;
 
-15- Сербін Ю.С.
У статті 7 законопроекту:
Абзац другий викласти у такій редакції:
«подання центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури пропозицій щодо розроблення державних будівельних норм та внесення змін до них;
розроблення державних будівельних норм, проектів змін до них та подання на затвердження відповідно до погодженого центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури технічного завдання;»
 
Враховано   2) подання центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури пропозицій щодо розроблення державних будівельних норм та внесення змін до них;
3) розроблення державних будівельних норм, проектів змін до них та подання на затвердження відповідно до погодженого центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури технічного завдання;
 
48. надання центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури інформації щодо розроблення проектів галузевих і територіальних будівельних норм;
 
-16- Мартинюк А.І.
Абзац четвертий статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції:
#102071
 
Враховано   4) надання центральному органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури інформації щодо розроблення проектів галузевих будівельних норм;
 
49. створення фондів галузевих і територіальних будівельних норм;
 
-17- Мартинюк А.І.
Абзац п’ятий статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції:
"створення фондів галузевих будівельних норм;"
 
Враховано   5) створення фондів галузевих будівельних норм;
 
50. організація роботи з офіційного опублікування галузевих і територіальних будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення в мережі Інтернет, та поширення інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві.
 
-18- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 7 викласти в такій редакції:
"організація роботи з офіційного опублікування галузевих і територіальних будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення в мережі Інтернет баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них через мережу Інтернет усіх бажаючих, та поширення інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві."
 
Враховано частково   6) організація роботи з офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного центрального органу виконавчої влади баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них, поширення інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві.
 
    -19- Мартинюк А.І.
Абзац шостий статті 7 законопроекту викласти у наступній редакції:
"організація роботи з офіційного опублікування галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення в мережі Інтернет, та поширення інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві"
 
Враховано    
51. Стаття 8. Фонди будівельних норм
 
   Стаття 8. Фонди будівельних норм
 
52. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури створює центральний фонд будівельних норм, що містить контрольні примірники державних, галузевих і територіальних будівельних норм.
 
-20- Мартинюк А.І.
Абзац перший статті 8 законопроекту викласти у наступній редакції:
#102071
 
Враховано   1. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури створює центральний фонд будівельних норм, що містить контрольні примірники державних і галузевих будівельних норм.
 
53. Положення про центральний фонд будівельних норм та типове положення про фонди галузевих і територіальних будівельних норм затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-21- Мартинюк А.І.
Абзац другий статті 8 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Положення про центральний фонд будівельних норм і типове положення про фонди галузевих будівельних норм затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   2. Положення про центральний фонд будівельних норм і типове положення про фонди галузевих будівельних норм затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
54. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади створюють фонди галузевих будівельних норм, що містять контрольні примірники галузевих будівельних норм.
 
   3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади створюють фонди галузевих будівельних норм, що містять контрольні примірники галузевих будівельних норм.
 
55. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації створюють фонди територіальних будівельних норм, що містять контрольні примірники територіальних будівельних норм.
 
-22- Мартинюк А.І.
Абзац четвертий статті 8 законопроекту виключити.
 
Враховано      
56. Фонди галузевих і територіальних будівельних норм діють на підставі положень, затверджених відповідними суб’єктами нормування.
 
-23- Мартинюк А.І.
Абзац п’ятий статті 8 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Фонди галузевих будівельних норм діють на підставі положень, затверджених відповідними суб’єктами нормування."
 
Враховано   4. Фонди галузевих будівельних норм діють на підставі положень, затверджених відповідними суб’єктами нормування.
 
57. Організації (підприємства, установи), на які покладаються функції зберігання центрального фонду будівельних норм, фондів галузевих і територіальних будівельних норм, визначаються відповідними суб’єктами нормування.
 
-24- Мартинюк А.І.
Абзац шостий статті 8 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Організації, підприємства, установи, на які покладаються функції зберігання центрального фонду будівельних норм та фондів галузевих будівельних норм, визначаються відповідними суб’єктами нормування."
 
Враховано   5. Організації, підприємства, установи, на які покладаються функції зберігання центрального фонду будівельних норм та фондів галузевих будівельних норм, визначаються відповідними суб’єктами нормування.
6. Тексти всіх будівельних норм, включених до центрального фонду будівельних норм, розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. Доступ до таких текстів є безоплатним.
 
    -25- Бевзенко В.Ф.
Статтю 8 законопроекту доповнити частиною сьомою такого змісту:
«Тексти всіх будівельних норм, включених до центрального фонду будівельних норм, розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. Доступ до вказаних текстів є безкоштовним.»
 
Враховано з редакційними правками   
58. Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування у будівництві
 
-26- Горіна І.А.
Статтю 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування у будівництві
1. Джерелами фінансування робіт з нормування у будівництві є кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інші кошти в порядку, визначеному законодавством.
2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві, проводять торги (конкурси, тендери), у разі, якщо вартість розроблення конкретного нормативу перевищує встановлений законодавством рівень вартості послуг, до яких застосовується законодавство щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а якщо не перевищує, то виконавців робіт з розроблення державних та галузевих будівельних норм визначають без проведення торгів (конкурсів, тендерів). При цьому, предметом закупівлі вважається не сукупність нормативів, а кожна окрема будівельна норма.
Виконавцями робіт з розроблення державних та галузевих будівельних норм, які визначаються без проведення торгів (конкурсів, тендерів), є базові організації з переліку, складеного відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення.
3. Відповідальність за технічний рівень розробки несуть Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві.
4. Створення та зберігання фондів будівельних норм здійснюється в межах коштів, виділених на фінансування робіт з нормування у будівництві і не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.".
 
Враховано частково   Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування у будівництві
1. Джерелами фінансування робіт з нормування у будівництві є кошти Державного бюджету України та інші кошти в порядку, визначеному законодавством.
2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві, проводять торги (конкурси, тендери), у разі якщо вартість розроблення конкретного нормативу перевищує встановлений законодавством рівень вартості послуг, до яких застосовується законодавство щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а якщо не перевищує, то виконавців робіт з розроблення державних та галузевих будівельних норм визначають без проведення торгів (конкурсів, тендерів). При цьому предметом закупівлі вважається не сукупність нормативів, а кожна окрема будівельна норма.
Виконавцями робіт з розроблення державних та галузевих будівельних норм є базові організації з переліку, складеного відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
3. Створення та зберігання фондів будівельних норм здійснюються в межах коштів, виділених на фінансування робіт з нормування у будівництві, і не потребують додаткового фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
 
    -27- Сербін Ю.С.
Абзац другий статті 9 викласти у такій редакції:
"Виконавцями робіт з розроблення державних та галузевих будівельних норм є базові організації з переліку, складеного відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
59. Джерелами фінансування робіт з нормування у будівництві є кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інші кошти в порядку, визначеному законодавством.
 
-28- Мартинюк А.І.
Абзац перший статті 9 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Джерелами фінансування робіт з нормування у будівництві є кошти Державного бюджету України та інші кошти в порядку, визначеному законодавством."
 
Враховано      
60. Закупівля робіт із нормування у будівництві за державні кошти здійснюється шляхом проведення торгів (конкурсів, тендерів).
Створення та зберігання фондів будівельних норм здійснюється в межах коштів, виділених на фінансування робіт з нормування у будівництві і не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів
 
      
61. Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації будівельних норм
 
   Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації будівельних норм
 
62. Розроблення, затвердження, внесення змін до державних будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
   1. Розроблення, затвердження, внесення змін до державних будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
63. Розроблення, затвердження, внесення змін до галузевих і територіальних будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, здійснюється відповідними суб’єктами нормування.
 
-29- Мартинюк А.І.
Абзац другий статті 10 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Розроблення, затвердження, внесення змін до галузевих будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, здійснюється відповідними суб’єктами нормування."
 
Враховано   2. Розроблення, затвердження, внесення змін до галузевих будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, здійснюється відповідними суб’єктами нормування.
3. Виконавцями робіт з нормування у будівництві є базові організації з науково-технічної діяльності у будівництві. Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базових організацій встановлює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення.
 
    -30- Горіна І.А.
Після частини 2 доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Виконавцями робіт із нормування у будівництві є базові організації з науково-технічної діяльності у будівництві. Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві затверджує Кабінет Міністрів України. Перелік базових організацій встановлює Міністерство регіонального розвитку та будівництва України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України положення."
Частини 3-8 вважати відповідно частинами 4-9.
 
Враховано частково    
64. Проект галузевих або територіальних будівельних норм перед затвердженням суб’єктом нормування підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
-31- Мартинюк А.І.
Абзац третій статті 10 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Проект галузевих будівельних норм перед затвердженням суб’єктом нормування підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
Враховано   4. Проект галузевих будівельних норм перед затвердженням суб’єктом нормування підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
65. Порядок розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Порядок розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
66. Державні, галузеві і територіальні будівельні норми протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
-32- Кармазін Ю.А.
Частини 5-6 статті 10 викласти в такій редакції:
«Державні, галузеві і територіальні будівельні норми протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури в Міністерстві юстиції України. Норми, які не пройшли реєстрацію, не є чинними.
Затверджені державні будівельні норми, зміни до них набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. Органи, що затвердили державні будівельні норми та зміни до них зобов’язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами в мережі Інтернет у вигляді баз даних цих норм та забезпечити можливість безоплатного доступу до них через мережу Інтернет усіх бажаючих.»
 
Враховано частково у частинах восьмій та дев’ятій статті 10  6. Державні та галузеві будівельні норми протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
    -33- Мартинюк А.І.
Абзац п’ятий статті 10 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Державні та галузеві будівельні норми протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.»
 
Враховано    
67. Державні будівельні норми не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
-34- Сербін Ю.С.
У частині шостій статті 10 слова "Державні будівельні" замінити словами: "державні та галузеві будівельні норми"
 
Враховано   7. Державні та галузеві будівельні норми не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
68. Затверджені державні будівельні норми, зміни до них набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
 
-35- Сербін Ю.С.
Частину сьому і восьму статті 10 викласти у такій редакції:
"Зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни до них набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному відповідного суб’єкта нормування.
 
Враховано   8. Зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни до них набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному виданні відповідного суб’єкта нормування.
 
69. Затверджені галузеві і територіальні будівельні норми, зміни до них набирають чинності після їх реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, якщо інше не передбачено документом про їх затвердження.
 
   9. Органи, що затвердили державні та галузеві будівельні норми чи зміни до них, зобов’язані розмістити тексти та актуалізовані тексти норм із внесеними змінами на своїх офіційних веб-сайтах у вигляді баз даних цих норм та забезпечити безоплатний доступ до них.
 
70. Стаття 11. Застосування будівельних норм
 
   Стаття 11. Застосування будівельних норм
 
71. Застосування будівельних норм або їх окремих положень обов’язкове для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення.
 
   1. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення.
 
72. Будівельні норми можуть містити вимоги щодо оцінки відповідності будівельної продукції вимогам законодавства.
 
   2. Будівельні норми можуть містити вимоги щодо оцінки відповідності будівельної продукції вимогам законодавства.
 
73. Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, на які відсутні вимоги будівельних норм, інших нормативних актів і документів у сфері будівництва, встановлює Кабінет Міністрів України.
 
   3. Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, щодо яких відсутні вимоги будівельних норм, інших нормативних актів і документів у сфері будівництва, встановлює Кабінет Міністрів України.
 
74. Якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов’язковими до застосування.
 
   4. У разі, якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов’язковими до застосування.
 
75. Відповідальність за недотримання вимог будівельних норм визначається законом.
 
-36- Бевзенко В.Ф.
Доповнити законопроект статтею 12 такого змісту:
"Стаття 12. Оприлюднення будівельних норм.
Будівельні норми та зміни до них в повному обсязі підлягають оприлюдненню у офіційних друкованих виданнях суб’єкту нормування та на офіційному сайті цього суб’єкта в мережі Інтернет.
Будівельні норми не є об’єктом авторського права і можуть вільно розповсюджуватись."
 
Враховано частково   5. Відповідальність за недотримання вимог будівельних норм визначається законом.
Стаття 12. Оприлюднення будівельних норм
1. Будівельні норми та зміни до них у повному обсязі підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті суб’єкта нормування.
2. Будівельні норми не є об’єктом авторського права.
 
76. Розділ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
77. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
78. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
79. 1) у назві та абзаці першому частини першої статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
   1) у назві та абзаці першому частини першої статті 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
80. 2) у статті 39 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
   2) у статті 39 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
81. 3) у Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76):
 
   3) у назві розділу 3, назві та тексті статті 16 Закону України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683; 2001 р., № 16, ст. 76; 2008 р., № 48, ст. 358) слова "Державні стандарти" та "державних стандартів" замінити відповідно словами "Будівельні норми, державні стандарти" та "будівельних норм, державних стандартів";
 
82. у назві розділу 3 слова "Державні стандарти" замінити словами "Будівельні норми, державні стандарти";
 
      
83. у статті 16:
 
      
84. у назві, частинах першій і другій слова "Державні стандарти" замінити словами "Будівельні норми, державні стандарти";
 
      
85. у частині другій слова "в порядку, визначеному законом" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до компетенції";
 
-37- Мартинюк А.І.
Останню частину підпункту 3 пункту 2 розділу ІІІ виключити.
 
Враховано      
86. 4) у Законі України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; 2000 р., № 46, ст. 398; 2006 р., № 22, ст. 184):
 
   4) у Законі України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; 2000 р., № 46, ст. 398; 2006 р., № 22, ст. 184; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
87. в абзацах третьому та п’ятому частини першої статті 1 слова "державним стандартам" замінити словами "будівельним нормам, державним стандартам";
 
   у частині першій статті 1:
в абзацах третьому, четвертому і п’ятому слова "державним стандартам" замінити словами "будівельним нормам, державним стандартам";
 
88. в абзаці одинадцятому частини першої статті 1, частині другій та абзаці третьому частини третьої статті 2 слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
   в абзаці одинадцятому слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
у частині другій, абзацах третьому і п’ятому частини третьої статті 2 слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
89. абзац п’ятий частини третьої статті 2 після слів "які не відповідають вимогам" доповнити словами "будівельних норм";
 
      
90. 5) частину другу статті 23 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517) після слів "а також установлених" доповнити словами "будівельних норм";
 
   5) у частині другій статті 23 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517) слова "державних стандартів" замінити словами "будівельних норм, державних стандартів";
 
91. 6) у пункті 6 статті 11 та пункті 2 статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) після слів "за встановленими для них" доповнити словами "будівельними нормами";
 
   6) у пункті 6 статті 11 та пункті 2 статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556) слова "державними стандартами" замінити словами "будівельними нормами, державними стандартами";
 
92. 7) в абзаці сьомому пункту 1 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №27, ст..289; 2005 р., №51 ст.557) слова "державні будівельні норми і правила, а також" виключити.
 
   7) в абзаці сьомому пункту 1 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289; 2005 р., № 51 ст. 557) слова "державні будівельні норми і правила, а також" виключити.
 
93. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом забезпечити відповідно до своєї компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

-38- Бевзенко В.Ф.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції:
«3. Кабінету Міністрів України:
протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом забезпечити відповідно до своєї компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.
протягом року після набрання чинності цим Законом забезпечити формування центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури центрального фонду будівельних норм, в тому числі включення до цього фонду текстів всіх чинних державних будівельних норм, відомчих будівельних норм та державних будівельних норм і правил, прийнятих до набуття чинності цим Законом, а також розміщення текстів цих норм на офіційному сайті цього органу в мережі Інтернет».
 
Враховано частково   3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити:
- концепцію розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2009-2015 роки;
- положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві;
протягом року після набрання чинності цим Законом:
- розробити програму перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності цим Законом;
- забезпечити формування центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури центрального фонду будівельних норм, у тому числі включення до цього фонду текстів усіх чинних державних будівельних норм, галузевих будівельних норм та державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності цим Законом, а також розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них.

    -39- Сербін Ю.С.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції:
"3. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити Концепцію розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2009-2015 роки;
протягом року після набрання чинності цим Законом розробити Програму перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набуття чинності цим Законом;
 
Враховано    
    -40- Кармазін Ю.А.
Частину 3 розділу прикінцевих положень викласти в наступній редакції:
"Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом забезпечити відповідно до своєї компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону та розміщення в мережі Інтернет баз даних з актуалізованими текстами державних, галузевих і територіальних будівельних норм і надання безоплатного доступу до них через мережу Інтернет усіх бажаючих."
 
Враховано частково    
    -41- Горіна І.А.
Абзац другий пункту 3 розділу ІІІ Прикінцеві положення, викласти у такій редакції:
"у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити:
- концепцію розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2009-2015 роки;
- положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві;"
 
Враховано