Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 147 Цивільного кодексу України (щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до статті 147 Цивільного кодексу України (щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі)
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі".
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі
 
3.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо повідомлення про намір продажу частки в статутному капіталі".
 
Враховано редакційно      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. У частині другій статті 147 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2003, № № 40-44, ст. 356) після абзацу другого додати абзац третій такого змісту:
 
-3- Писаренко В.В.
Доповнити абзац другий частини другої статті 147 Цивільного кодексу України після другого речення реченням наступного змісту:
"Учасник товариства, що здійснює продаж частки (її частини) у статутному капіталі зобов’язаний письмово повідомити інших учасників про свій намір продати частку (її частину) вказавши умови такого продажу, якщо інший порядок повідомлення не встановлений статутом товариства чи домовленістю між його учасниками."
 
Враховано редакційно   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 147 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № № 40-44, ст. 356):
1) останнє речення абзацу другого виключити;
 
    -4- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці другому останнє речення виключити.
 
Враховано    
    -5- Кармазін Ю.А.
Трете речення абзацу 2 частини 2 статті 147 Цивільного кодексу України доповнити словами:
"наступного дня після дня отримання письмового" та "який не може бути менше одного місяця".
 
Відхилено    
6. "Повідомлення про намір учасника продати чи в інших спосіб відступити частку (її частину) повинне надсилатися іншим учасникам цього товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо інше не встановлено статутом товариства".
 
-6- Мірошниченко Ю.Р.
доповнити абзацами такого змісту:
"Учасник товариства, який має намір продати свою частку (її частину) у статутному капіталі, зобов’язаний письмово повідомити інших учасників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.
Якщо інші учасники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо частки протягом одного місяця від дня отримання ними повідомлення, учасник має право продати свою частку іншій особі.
У разі продажу частки (її частини) у статутному капіталі з порушенням переважного права купівлі інші учасники можуть пред`явити до суду позов про переведення на нього прав та обов`язків покупця. Одночасно позивач зобов`язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.
До таких вимог застосовується позовна давність в один рік.
Передача учасником товариства з обмеженою відповідальністю свого переважного права купівлі частки (її частини) у статутному капіталі іншій особі не допускається. "
 
Враховано   2) доповнити абзацами третім - сьомим такого змісту:
"Учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який має намір продати свою частку (її частину) у статутному капіталі, зобов’язаний письмово повідомити інших учасників цього товариства про намір продати свою частку (її частину), вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.
У разі якщо інші учасники товариства відмовилися від здійснення переважного права купівлі частки (її частини) чи не використають це право протягом одного місяця з дня отримання ними повідомлення, учасник товариства має право продати свою частку (її частину) третій особі.
У разі продажу частки (її частини) у статутному капіталі з порушенням переважного права купівлі інший учасник (учасники) може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов`язків покупця. Одночасно позивач зобов`язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором має сплатити покупець.
До таких вимог застосовується позовна давність строком на один рік.
Передача учасником товариства з обмеженою відповідальністю свого переважного права купівлі частки (її частини) у статутному капіталі третій особі не допускається".
2. У статті 53 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2007 р., № 33, ст. 440):
1) останнє речення частини третьої виключити;
2) після частини третьої доповнити п’ятьма новими частинами такого змісту:
"Учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який має намір продати свою частку (її частину) у статутному капіталі, зобов’язаний письмово повідомити інших учасників цього товариства про намір продати свою частку (її частину), вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.
У разі якщо інші учасники товариства відмовилися від здійснення переважного права купівлі частки (її частини) чи не використають це право протягом одного місяця з дня отримання ними повідомлення, учасник товариства має право продати свою частку (її частину) третій особі.
У разі продажу частки (її частини) у статутному капіталі з порушенням переважного права купівлі інший учасник (учасники) може звернутися до суду з позовом про переведення на нього прав та обов`язків покупця. Одночасно позивач зобов`язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором має сплатити покупець.
До таких вимог застосовується позовна давність строком на один рік.
Передача учасником товариства з обмеженою відповідальністю свого переважного права купівлі частки (її частини) у статутному капіталі іншій особі не допускається".
У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами дев’ятою та десятою.
 
    -7- Семинога А.І.
Частину 1 законопроекту доповнити словами:
"Дата отримання іншими учасниками цього товариства такого рекомендованого листа з повідомленням про вручення є датою початку терміну протягом якого інші учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника, що має намір її продати чи іншим чином відступити".
 
Відхилено    
    -8- Писаренко В.В.
Пропозицію законопроекту про доповнення частини другої статті 147 Цивільного кодексу України абзацом третім виключити.
 
Відхилено    
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 2 статті 147 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
"Повідомлення про намір учасника продати чи в інших спосіб відступити частку (її частину) повинне одночасно надсилатися іншим учасникам цього товариства рекомендованим листом з описом про викладення та з повідомленням про вручення, якщо інше не встановлено статутом товариства, але за умови, що ознайомлення учасника із цим повідомленням буде підтверджене документально".
 
Відхилено    
    -10- Мірошниченко Ю.Р.
Внести до статті 53 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради, 1991, № 49, ст. 682; 2007, № 33, ст. 440) такі зміни:
В частині третій останнє речення виключити.
 
Враховано    
    -11- Кармазін Ю.А.
Третє речення частини третьої статті 53 Закону України "Про господарські товариства" доповнити словами:
"наступного дня після дня отримання ними письмового"
 
Враховано редакційно    
    -12- Писаренко В.В.
Доповнити частину третю статті 53 Закону України "Про господарські товариства" після другого речення реченням наступного змісту:
"Учасник товариства, що здійснює продаж частки (її частини) у статутному капіталі зобов’язаний письмово повідомити інших учасників про свій намір продати частку (її частину) вказавши умови такого продажу, якщо інший порядок повідомлення не встановлений статутом товариства чи домовленістю між його учасниками."
 
Враховано редакційно    
    -13- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 53 Закону України "Про господарські товариства" доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
"Учасник товариства, який має намір продати свою частку (її частину) у статутному капіталі, зобов’язаний письмово повідомити інших учасників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.
Якщо інші учасники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо частки протягом одного місяця від дня отримання ними
повідомлення, учасник має право продати свою частку іншій особі.
У разі продажу частки (її частини) у статутному капіталі з порушенням переважного права купівлі інші учасники можуть пред`явити до суду позов про переведення на нього прав та обов`язків покупця. Одночасно позивач зобов`язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.
До таких вимог застосовується позовна давність в один рік.
Передача учасником товариства з обмеженою відповідальністю свого переважного права купівлі частки (її частини) у статутному капіталі іншій особі не допускається. "
У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою.
 
Враховано    
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-14- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити законопроект прикінцевими положеннями такого змісту:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.