Кількість абзаців - 49 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
   "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199) такі зміни:
 
-1- Кальченко В.М.
У частині першій статті 1:
1) Визначення термінів "геодезичний пункт", "кадастрові зйомки", "картографічний моніторинг", "картографо-геодезичний фонд України" "топографо-геодезична і картографічна діяльність", викласти в такій редакції:
"геодезичний пункт – пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами;"
кадастрові зйомки – комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів;
картографічний моніторинг – система безперервного спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення стану місцевості;
картографо-геодезичний фонд України - сукупність геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів і даних, в тому числі в цифровій формі, отриманих в результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, які знаходяться і зберігаються на території України;
топографо-геодезична і картографічна діяльність – наукова, виробнича і управлінська діяльність спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем;
2) з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:
геодезична мережа – сукупність геодезичних пунктів;
геопросторові дані – дані або набір даних про геопросторовий об’єкт;
державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж;
дистанційне зондування Землі – процес отримання даних про поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і вимірювань із космосу;
результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності – геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо;
топографо-геодезичні та картографічні роботи – процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46; 2006 р., № 22, ст. 184, ст. 199) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
геодезична мережа – сукупність геодезичних пунктів;
геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами;
геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об’єкт;
державна геодезична мережа – мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж;
дистанційне зондування Землі – процес отримання даних про поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і вимірювань із космосу;
кадастрові зйомки – комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів;
картографічний моніторинг – система безперервного спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення стану місцевості;
картографо-геодезичний фонд України - сукупність геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів і даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих у результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України;
топографо-геодезична і картографічна діяльність - наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем;
топографо-геодезичні та картографічні роботи – процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;
результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності – геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо".
2. Текст статті 3 викласти в такій редакції:
"Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
3. Абзац другий статті 4 доповнити словами "і виключна (морська) економічна зона України".
 
    -2- Кальченко В.М.
Статтю 3 викласти у редакції:
"Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для задоволення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності."
 
Враховано    
    -3- Кальченко В.М.
Абзац другий частини першої статті 4 доповнити словами "і виключна (морська) економічна зона України".
 
Враховано    
6. 1) у статті 6 слова "як спеціально уповноважений орган в цій галузі" виключити;
 
-4- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"Державне управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його органи на місцях, Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади".
 
Враховано у статті 9  4. У статті 6 слова "як спеціально уповноважений орган в цій галузі" виключити.
 
7. 2) абзац третій частини першої статті 7 після слова "вимірювань" доповнити словами "та приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань";
 
-5- Кальченко В.М.
У статті 7:
1) абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:
"визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання;"
2) після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
"приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань, масштабного ряду державних топографічних карт та планів;
визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;"
У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим.
 
Враховано   5. У частині першій статті 7:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання";
2) після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань, масштабного ряду державних топографічних карт та планів;
визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами сьомим -дев’ятим.
6. У статті 8:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"організація топографо-геодезичних і картографічних робіт";
 
    -6- Кальченко В.М.
У статті 8:
Абзаци другий, п’ятий та шостий частини першої викласти у такій редакції:
"організація топографо-геодезичних та картографічних робіт;
затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;"
 
Враховано    
8. 3) доповнити статтю 8 після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:
 
-7- Кальченко В.М.
Доповнити статтю 8 новими абзацами такого змісту:
розроблення і виконання державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, системи стандартизації в області геодезії і картографії;
 
Враховано   2) після абзацу п’ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"розроблення і виконання державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;
 
9. "визначення сталих географічних об’єктів на території України;
 
   визначення сталих географічних об’єктів на території України;
 
10. проведення експертизи топографо-геодезичних та картографічних робіт; ".
 
-8- Кальченко В.М.
Абзац третій пункту 3) законопроекту викласти у редакції:
"проведення державної експертизи програм з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо–геодезичних і картографічних робіт та їх результатів;"
 
Враховано   проведення державної експертизи програм з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо–геодезичних і картографічних робіт та їх результатів".
 
11. У зв’язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим-сімнадцятим;
3) абзац десятий викласти в такій редакції:
"затвердження нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем".
 
12. 4) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
   7. Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
 
13. "Міністерство оборони України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює контроль за якістю топографо-геодезичних і картографічних робіт, результати яких використовуються Збройними Силами України.";
 
   "Міністерство оборони України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює контроль за якістю топографо–геодезичних і картографічних робіт, результати яких використовуються Збройними Силами України".
 
14. 5) доповнити статтю 11 після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 
-9- Кальченко В.М.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Топографо-геодезичні, картографічні роботи загальнодержавного призначення
До загальнодержавних топографо-геодезичних, картографічних робіт належать:
вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля для цієї мети;
створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;
створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мереж, в тому числі гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і точність яких забезпечують створення державних топографічних карт і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань;
створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;
визначення сталих географічних об’єктів на території України;
дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу з метою використання в топографо-геодезичній і картографічній діяльності., геодинамічні дослідження на основі результатів геодезичних вимірювань;
формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів;
створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних та системи стандартизації в області геодезії і картографії;
створення геоінформаційних систем;
проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників;
топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки Державного кордону України;
картографування, включаючи створення топографічних карт Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних країн;
здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт;
організація серійного виробництва геодезичної і картографічної техніки."
 
Враховано   8. Статтю 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Топографо-геодезичні, картографічні роботи загальнодержавного призначення
До загальнодержавних топографо-геодезичних, картографічних робіт належать:
вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля для цієї мети;
створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;
створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мереж, у тому числі гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і точність яких забезпечують створення державних топографічних карт і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань;
створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;
визначення сталих географічних об’єктів на території України;
дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу з метою використання в топографо-геодезичній і картографічній діяльності, геодинамічні дослідження на основі результатів геодезичних вимірювань;
формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів;
створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;
створення геоінформаційних систем;
проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників;
топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України;
картографування, включаючи створення топографічних карт Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних країн;
здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт;
організація серійного виробництва геодезичної і картографічної техніки".
 
15. "визначення сталих географічних об’єктів на території України; ".
 
      
16. У зв’язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;
 
      
17. 6) частину першу статті 12 після слів "на основі" доповнити словами "встановлених Кабінетом Міністрів України порядку побудови державної геодезичної мережі та порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, ";
 
-10- Кальченко В.М.
Статтю 13 викласти у редакції:
"Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення
До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:
роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності;;
с роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;
творення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;
створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій і іншій формах, видання цих карт, планів і атласів;
геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи при інших вишукуваннях і спеціальних роботах;
виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з напрямків, зазначеним у цій частині."
 
Враховано   9. Частину першу статті 12 після слів "на основі" доповнити словами "встановлених Кабінетом Міністрів України порядку побудови державної геодезичної мережі та порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування";
10. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення
До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:
роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності;
роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;
створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;
створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;
геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;
виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у напрямах, зазначених у цій статті".
11. У статті 16:
у частині першій слова "нормативно-технічні документи" та "встановлюють" замінити відповідно словами "нормативно-технічна документація" та "встановлює";
у частині другій слова "нормативно-технічні документи затверджуються" замінити словами "нормативно-технічна документація затверджується";
у частині третій слова "нормативно-технічні документи" та "обов’язкові" замінити відповідно словами "нормативно-технічна документація" та "обов’язкова".
12. Частину третю статті 17 виключити.
 
    -11- Кальченко В.М.
У статті 16:
у частині першій слова "нормативно-технічні документи" та "встановлюють" замінити відповідно словами "нормативно-технічна-документація" та "встановлює";
у частині другій слова "нормативно-технічні документи затверджуються" замінити словами "нормативно-технічна-документація затверджується";
у частині третій слова "нормативно-технічні документи" та "обов’язкові" замінити відповідно словами "нормативно-технічна-документація" та "обов’язкова".
 
Враховано    
    -12- Кальченко В.М.
Частину третю статті 17 " Нормативне регулювання щодо збереження, відтворення географічних назв України, передачі українською мовою географічних назв зарубіжних країн та об'єктів Землі, що перебувають поза юрисдикцією держав, назв космічних тіл здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" виключити.
 
Враховано    
18. 7) у статті 19:
 
-13- Кальченко В.М.
Статтю 19 викласти у редакції:
"Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України
Картографо-геодезичний фонд України складають Державний картографо-геодезичний фонд України, регіональні та відомчі картографо-геодезичні фонди.
Державний картографо-геодезичний фонд України і регіональні картографо-геодезичні фонди включають в себе матеріали та дані, які мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності, здійснюючого функції з надання державних послуг в сфері топографо–геодезичної і картографічної діяльності;
Картографо-геодезичні фонди Міністерства оборони України знаходяться в його віданні.
Відомчі картографо-геодезичні фонди включають в себе матеріали та дані, які мають спеціальне (відомче) значення і находяться у віданні відповідних державних органах виконавчої влади.
Державний картографо-геодезичний фонд України формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності, Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади за матеріалами виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт.
Юридичні та фізичні особи зобов'язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог законодавства про авторське право.
Геодезичні, топографічні, картографічні, аерозйомочні, гідрографічні та гравіметричні матеріали і дані, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за кошти державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, які відносяться до території України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Топографо-геодезичні та картографічні матеріали, які створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизуються.
Питання створення фонду, порядок надходження, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання визначається Кабінетом Міністрів України.
Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ().
 
Враховано   13. Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України
Картографо-геодезичний фонд України складають Державний картографо-геодезичний фонд України, регіональні та відомчі картографо-геодезичні фонди.
Державний картографо-геодезичний фонд України і регіональні картографо-геодезичні фонди включають в себе матеріали та дані, що мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності, що здійснює функції з надання державних послуг у сфері топографо–геодезичної і картографічної діяльності.
Картографо-геодезичні фонди Міністерства оборони України знаходяться в його віданні.
Відомчі картографо-геодезичні фонди включають в себе матеріали та дані, що мають спеціальне (відомче) значення і знаходяться у віданні відповідних органів виконавчої влади.
Державний картографо-геодезичний фонд України формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо–геодезичної і картографічної діяльності, Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади за матеріалами виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт.
Юридичні та фізичні особи зобов'язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог законодавства про авторське право.
Геодезичні, топографічні, картографічні, аерозйомочні, гідрографічні та гравіметричні матеріали і дані, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, що належать до території України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
Топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизуються.
Порядок створення, надходження і зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та їх використання визначається Кабінетом Міністрів України.
Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".
 
19. 1) у частині другій слова "і Міністерством оборони України" замінити словами ", Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади";
 
      
20. 2) доповнити статтю після частини третьої двома новими частинами такого змісту:
 
      
21. "Геодезичні, топографічні, картографічні, аерофотозйомочні, гідрографічні та гравіметричні матеріали, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, які відносяться до території України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
22. Топографо-геодезичні та картографічні матеріали, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизується.".
 
      
23. У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
      
24. 8) доповнити статтю 21 після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   14. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
25. "Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначених цим Законом, передбачаються у проектах Державного бюджету України на відповідний рік, виходячи з фінансових можливостей.".
 
   "Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначених цим Законом, передбачаються у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості".
 
26. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
27. 9) у статті 22:
 
   15. У статті 22:
 
28. 1) у другому реченні частини першої слова "з дозволу" замінити словами "за погодженням із", а слово "підрозділів" - словом "підрозділами";
 
   1) у частині першій слова "з дозволу" і "підрозділів" замінити відповідно словами "за погодженням із" і "підрозділами";
 
29. 2) в абзаці третьому частини четвертої слова "без дозволу Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і його територіальних підрозділів" виключити;
 
   2) в абзаці третьому частини четвертої слова "без дозволу Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і його територіальних підрозділів" виключити;
 
30. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
31. "Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів на підставі угоди, укладеної з власником земельної ділянки або за погодженням із землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності відомості про стан пунктів, що ними використовувались.";
 
   "Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів на підставі договору, укладеного з власником земельної ділянки, або за погодженням із землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності відомості про стан пунктів, що ними використовувалися";
 
32. 4) доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:
 
   4) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
33. "Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є державною власністю. Облік геодезичних пунктів веде спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.".
 
   "Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є державною власністю. Облік геодезичних пунктів здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
 
34. У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
   У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
 
35. 10) статті 23 і 24 викласти в такій редакції:
 
   16. Статті 23 і 24 викласти в такій редакції:
 
36. "Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду
 
   "Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду
 
37. Державний геодезичний нагляд спрямований на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:
 
   Державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:
 
38. вимог цього Закону, нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 
   вимог цього Закону, нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 
39. вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 
   вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
 
40. встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;
 
   встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;
 
41. ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;
 
   ліцензійних умов провадження господарської діяльності під час виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;
 
42. режиму охорони геодезичних пунктів.
 
   режиму охорони геодезичних пунктів.
 
43. Стаття 24. Повноваження органу державного геодезичного нагляду
 
   Стаття 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду
 
44. Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснює Інспекція державного геодезичного нагляду, яка діє у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 
   Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
 
45. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
   Порядок здійснення державного геодезичного нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України".
 
46. 11) у статті 25 слова "органом державного геодезичного нагляду" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності";
 
-14- Кальченко В.М.
У абзаці третьому частини другої статті 26 слова "нормативно-технічні документи" та "їх" замінити відповідно словами "нормативно-технічну документацію" та "її".
 
Враховано   17. У статті 25 слова "органом державного геодезичного нагляду" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
18. У абзаці третьому частини другої статті 26 слова "нормативно-технічні документи" та "їх" замінити відповідно словами "нормативно-технічну документацію" та "її".
 
47. 12) у тексті Закону слова "Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України" і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" і "нормативно-технічна документація" у відповідному відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
 
   19. У тексті Закону слова "Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України" і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності" і "нормативно-технічна документація" у відповідному відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності" замінити словами "сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності".
 
48. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-15- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект розділом ІІ "Прикінцеві положення"
Доповнити розділ ІІ частиною 2 в такій редакції:
"Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців забезпечити організацію повернення до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України, геодезичних, топографічних, картографічних, аерофотозйомочних, гідрографічних та гравіметричних матеріалів, створених в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також аналогічних матеріалів, які відносяться до території України, створених за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, у тому числі і тих, що були відчужені під час приватизації об’єктів державної чи комунальної власності".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити організацію повернення до державної власності, управління якою здійснює Кабінет Міністрів України, геодезичних, топографічних, картографічних, аерофотозйомочних, гідрографічних та гравіметричних матеріалів, створених у результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також аналогічних матеріалів, що належать до території України, створених за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, у тому числі тих, що були відчужені під час приватизації об’єктів державної чи комунальної власності.