Кількість абзаців - 227 Таблиця поправок


Про внесення змін до Водного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. Шершуном М.Х.
 
      
3. Скубенком В.П.
 
      
4. Толстоуховим А.В.
 
      
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. "Про внесення змін до Водного кодексу України "
 
   Про внесення змін до Водного кодексу України
 
7. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
8. І. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 30, ст. 247; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 6, ст. 138, № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законами України від 19 січня 2006 року № 3370-ІV, від 9 лютого 2006 р. № 3421-ІУ, від 30 листопада 2006 р. №398-У, від 27 квітня 2007 року № 997-У, від 28 грудня 2007 року № 107-УІ)такі зміни:
 
   І. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) такі зміни:
 
9. У тексті Кодексу слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" і "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
      
10. 1. Абзац четвертий преамбули виключити.
 
-1- Кармазін Ю.А.
Відновити вилучений у 1 читанні абзац 4 преамбули Кодексу
"Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання".
 
Враховано      
11. 2. У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
12. абзац дванадцятий доповнити словами "та дно під ними";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Визначення терміну "водний об'єкт" викласти у редакції: водний об’єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт) та дно під водою;
 
Відхилено      
    -3- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І (щодо доповнення терміну: "водні об'єкти") із законопроекту виключити.
 
Враховано    
13. абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
   визначення термінів "забруднююча речовина" та "прибережна захисна смуга" викласти в такій редакції:
 
14. "забруднююча речовина - речовина, яка надходить до водного об’єкта внаслідок антропогенної діяльності або природних процесів чи явищ і погіршує якість води";
 
-4- Кармазін Ю.А.
У визначенні терміну "забруднююча речовина" вилучити слова "та погіршує якість води".
 
Враховано   "забруднююча речовина - речовина, яка надходить до водного об’єкта внаслідок антропогенної діяльності або природних процесів чи явищ";
"прибережна захисна смуга - прилегла до урізу води частина водоохоронної зони, на якій встановлюються обмеження господарської та іншої діяльності";
 
15. доповнити абзацами такого змісту:
 
-5- Семинога А.І.
Доповнити абзацами такого змісту: "басейновий принцип управління у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів – комплексне управління водними ресурсами в межах території річкового басейну;
басейнова рада – представницький орган у межах території річкового басейну;"
 
Враховано   з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:
"басейновий принцип управління у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів – комплексне управління водними ресурсами в межах території річкового басейну";
"басейнова рада – дорадчий орган у межах території річкового басейну";
 
16. "відтворення водних ресурсів - система заходів, спрямованих на відновлення природних кількісних та якісних характеристик води водних об’єктів та збалансоване функціонування їх екосистем;
 
-6- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У визначенні "відтворення водних ресурсів" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) слово: "води" виключити.
 
Враховано   "відтворення водних ресурсів – комплекс заходів, спрямованих на відновлення природних кількісних та якісних характеристик водних об’єктів і збалансоване функціонування їх екосистем";
"водоохоронна зона - природоохоронна територія, що прилягає до водних об'єктів і встановлюється з метою забезпечення сприятливого режиму водних об'єктів, запобігання їх забрудненню, засміченню, замуленню, а також збереження середовища існування об'єктів тваринного та рослинного світу шляхом обмеження в межах такої зони господарської та іншої діяльності";
 
    -7- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: "водоохоронна зона - природоохоронна територія, яка прилягає до водних об'єктів і встановлюється з метою забезпечення сприятливого режиму водних об'єктів, запобігання їх забрудненню, засміченню, замуленню, а також збереження середовища існування об'єктів тваринного та рослинного світу шляхом заборони здійснення в її межах господарської та іншої діяльності, крім дозволеної цим Кодексом;"
 
Враховано частково    
    -8- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У визначенні "водоохоронна зона" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) слова: "крім дозволеної цим Кодексом" виключити.
 
Враховано    
17. водотік - водний об’єкт, що характеризується рухом води в природному або штучному поглибленні рельєфу;
 
-9- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У визначенні "водотік" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) слово: "рельєфу" замінити словом: "земної поверхні".
 
Враховано   "водотік - водний об’єкт, що характеризується рухом води в природному або штучному поглибленні земної поверхні";
 
18. гідротехнічні споруди - інженерні споруди, які використовуються для управління водними ресурсами, підготовки, подачі, транспортування води, водовідведення, а також запобігання шкідливій дії вод;
 
-10- Кармазін Ю.А.
Абзац 6 частини 1 статті 1 "гідротехнічні споруди" –викласти в такій редакції: "Гідротехнічні споруди - споруди для використання водних ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливом вод: греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, споруди водовідведення: тунелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди, накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування цих споруд, підготовки, подачі, транспортування води, водовідведення, а також запобігання шкідливій дії вод;" для недопущення використання під виглядом цих споруд споруд для проживання та відпочинку.
 
Враховано частково   "гідротехнічні споруди - інженерні споруди, які використовуються для управління водними ресурсами (підготовка, транспортування води, водовідведення) та запобігання шкідливій дії вод (греблі різного призначення та їх конструктивні елементи (водопідпірні стінки, лотки, водоскиди, водоспуски)";
 
    -11- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Визначення "гідротехнічні споруди" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
"гідротехнічні споруди - інженерні споруди, які використовуються для управління водними ресурсами (підготовка, транспортування води, водовідведення), а також запобігання шкідливій дії вод греблі різного призначення та їх конструктивні елементи (водопідпірні стінки, лотки), водоскиди, водоспуски;"
 
Враховано    
    -12- Матвєєв В.Й.
У визначенні "гідротехнічні споруди" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) слова: "гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування цих споруд, підготовки, подачі, транспортування води, водовідведення" виключити.
 
Враховано    
19. дренажні води ліквідованих шахт - води, що відкачуються з ліквідованих шахт, переведених у режим постійного водовідливу;
 
   "дренажні води ліквідованих шахт - води, що відкачуються з ліквідованих шахт, переведених у режим постійного водовідливу";
 
20. замкнена водойма - невелика за площею природна або штучно створена водойма, яка не має гідравлічного зв’язку з іншими поверхневими водними об’єктами;
 
   "замкнена водойма - невелика за площею природна або штучно створена водойма, що не має гідравлічного зв’язку з іншими поверхневими водними об’єктами";
 
21. канал - штучно створений на земній поверхні водотік;
 
-13- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У визначенні "канал" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) слова: "на земній поверхні" виключити.
 
Враховано   "канал - штучно створений водотік";
 
22. маловодний регіон - територія, або басейн річки у якому спостерігається ускладнення водозабезпечення населення і галузей економіки у водних ресурсах;
 
   "маловодний регіон - територія або басейн річки, де спостерігається ускладнення із забезпеченням потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах";
 
23. перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного водозбірного басейну в інший (або в межах одного басейну) для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах;
 
-14- Кармазін Ю.А.
Абзац 12 частини 1 статті 1 "прибережна захисна смуга" - викласти в такій редакції: "прибережна захисна смуга - прилегла до урізу води частина водоохоронної зони, ширина якої встановлюється у залежності від класифікації водних об'єктів і на якій встановлюються заборона господарської та іншою діяльності, крім дозволеної цим Кодексом;" .
 
Враховано частково   "перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного водозбірного басейну в інший (або в межах одного басейну) для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах";
 
    -15- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Визначення "прибережна захисна смуга" (підпункт 2) пункту 1 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
"прибережна захисна смуга - прилегла до урізу води частина водоохоронної зони, на якій встановлюється заборона господарської та іншої діяльності, крім дозволеної цим Кодексом".
 
Враховано    
    -16- Матвєєв В.Й.
У визначенні "прибережна захисна смуга" (підпункт 2) пункту 1 розділу І законопроекту) слова: "ширина якої встановлюється в залежності від класифікації водних об’єктів" виключити.
 
Враховано    
24. ставки рибоводні - комплекс штучно створених водних об’єктів, які забезпечують виконання технологічних процесів при здійсненні рибництва та вилову риби;
 
-17- Кармазін Ю.А.
Абзац 13 частини 1 статті 1 "ставки рибоводні" викласти в такій редакції: "ставки рибоводні - комплекс водних об'єктів штучно створених за межами існуючих водних об'єктів, які забезпечують виконання технологічних процесів при здійсненні рибництва та вилову риби;" .
 
Відхилено   "ставки рибоводні - комплекс штучно створених водних об’єктів, що забезпечують виконання технологічних процесів під час рибництва та вилову риби";
 
    -18- Бевзенко В.Ф.
Матвєєв В.Й.
У визначенні "ставки рибоводні" (підпункт 3) пункту 1 розділу І законопроекту) слова: "під час рибництва та вилову риби" замінити словами: "з розведення риби".
 
Відхилено    
25. технологічна водойма - штучно створений водний об’єкт (ставок-охолоджувач, ставок-відстійник, технологічний канал, водойма гідроакумулюючої електростанції тощо) спеціального технологічного призначення;
 
   "технологічна водойма - штучно створений водний об’єкт (ставок-охолоджувач, ставок-відстійник, технологічний канал, водойма гідроакумулюючої електростанції тощо) спеціального технологічного призначення";
 
26. шахтні, кар’єрні, рудникові води - підземні води, що відкачуються з гірничих виробок для запобігання затопленню шахт, кар’єрів, рудників під час видобування корисних копалин".
 
   "шахтні, кар’єрні, рудникові води - підземні води, що відкачуються з гірничих виробок для запобігання затопленню шахт, кар’єрів, рудників під час видобування корисних копалин".
 
27. 3. Доповнити статтею 1-1 такого змісту:
 
   2. Доповнити статтею 1-1 такого змісту:
 
28. "Стаття 1-1. Суб’єкти та об’єкти водних відносин.
 
   "Стаття 1-1. Суб’єкти та об’єкти водних відносин
 
29. Суб’єктами водних відносин є юридичні і фізичні особи, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
   Суб’єктами водних відносин є юридичні і фізичні особи, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
30. Об’єктами водних відносин є водні об’єкти в межах території України".
 
   Об’єктами водних відносин є водні об’єкти в межах території України".
 
31. 4. Абзац другий пункту 1 частини другої статті 3 доповнити словом "болота"
 
   3. Абзац другий пункту 1 частини другої статті 3 доповнити словами "і болота".
 
32. 5. У статті 5:
 
   4. У статті 5:
 
33. пункт 3 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
34. "3) поверхневі водні об’єкти, а саме річки, що протікають по території більш як однієї адміністративної області і мають довжину русла від витоку до гирла чи місця впадіння не менше 10 км., а також озера, ставки і канали у басейнах цих річок";
 
-19- Шершун М.Х.
Пункт 3 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:. поверхневі водні об’єкти, а саме річки, що протікають по території більш як однієї адміністративної області і мають довжину русла від витоку до гирла чи місця впадіння не менше 10 км., водосховища, ставки і канали на них, а також озера , площею понад 3 гектари ";
 
Враховано частково   "3) поверхневі водні об’єкти (річки, що протікають по території більш як однієї області і мають довжину русла від витоку до гирла чи місця впадіння не менше 10 кілометрів, водосховища, озера і канали у басейнах цих річок, ставки на них";
 
    -20- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Нову редакцію пункту 3 частини першої статті 5 викласти таким чином:
"3) поверхневі водні об’єкти (річки, що протікають по території більш як однієї області і мають довжину русла від витоку до гирла чи місця впадіння не менше 10 км, водосховища на них, а також озера і канали у басейнах цих річок)";
 
Враховано частково    
    -21- Матвєєв В.Й.
У новій редакції пункту 3 частини першої статті 5 виключити слова: "ставки" та "площею понад 3 гектари"
 
Враховано частково    
35. доповнити частину першу пунктом 5 такого змісту:
 
      
36. "5) водосховища та транскордонні водні об’єкти".
 
-22- Шершун М.Х.
Пункт 5 статті 5 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
37. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
38. "До водних об’єктів місцевого значення належать поверхневі та підземні води, які не віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення, а також річки, витік та гирло яких розташовані в межах однієї адміністративної області".
 
-23- Шершун М.Х.
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції: "До водних об’єктів місцевого значення належать поверхневі водні об’єкти та підземні води, які не віднесені до загальнодержавного значення."
 
Враховано   "До водних об’єктів місцевого значення належать поверхневі водні об’єкти та підземні води, що не належать до водних об’єктів загальнодержавного значення".
 
39. 6. Статтю 6 викласти в такій редакції:
 
   5. Статтю 6 викласти в такій редакції:
 
40. "Стаття 6. Власність на водні об’єкти та землі водного фонду.
 
   "Стаття 6. Власність на водні об’єкти та землі водного фонду
 
41. Водні об’єкти та землі водного фонду можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.
 
-24- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 6 "Водні об'єкти та землі водного фонду можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності." викласти в такій редакції: "Води (водні об'єкти) є виключно власністю народу України і надаються тільки у користування. Народ України здійснює право власності на води (водні об'єкти) через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві Ради. Окремі повноваження щодо розпорядження водами (водними об'єктами) можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади.". Змінити нумерацію подальших частин та абзаців.
 
Враховано частково   Водні об’єкти та землі водного фонду є об’єктами права власності Українського народу.
Народ України здійснює право власності на води (водні об'єкти) через відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Водні об’єкти та землі водного фонду можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності.
 
42. У державній власності перебувають водні об’єкти загальнодержавного значення, землі, зайняті водними об’єктами загальнодержавного значення та прибережними захисними смугами вздовж них, а також зонами санітарної охорони водних об’єктів, землі під береговими смугами водних шляхів, землі під гідротехнічними та гідрометричними спорудами, а також землі, виділені під смуги відведення для них.
 
-25- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 6 "У державній власності перебувають: викласти в такій редакції: "До об'єктів, щодо яких народ України здійснює право власності через Верховну Раду України відносяться:"
 
Відхилено   У державній власності перебувають:
водні об’єкти загальнодержавного значення;
землі, зайняті прибережними захисними смугами, береговими смугами водних шляхів, зонами санітарної охорони водних об’єктів загальнодержавного значення за межами населених пунктів;
землі, зайняті гідротехнічними та гідрометричними спорудами, а також землі, виділені під смуги відведення для них.
У комунальній власності територіальних громад перебувають водні об'єкти, крім віднесених до державної власності, а також землі водного фонду в межах населених пунктів та землі водного фонду за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності чи об’єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави.
 
    -26- Шершун М.Х.
Частину другу статті 6 викласти у редакції:
"У державній власності перебувають:
водні об’єкти загальнодержавного значення; землі, зайняті водоохоронними зонами, прибережними захисними смугами, зонами санітарної охорони, землі під береговими смугами водних шляхів водних об’єктів загальнодержавного значення за межами населених пунктів; землі під гідротехнічними та гідрометричними спорудами, а також землі, виділені під смуги відведення для них."
 
Враховано частково    
    -27- Шершун М.Х.
Частину 3 статті 6 викласти у редакції:
"У комунальній власності територіальних громад перебувають водні об'єкти, крім віднесених до державної власності, а також землі водного фонду в межах населених пунктів та землі водного фонду за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти комунальної власності чи об’єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади та держави."
 
Враховано    
43. У комунальній власності територіальних громад перебувають водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення в межах населених пунктів та землі водного фонду за їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.
 
-28- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 6
"У комунальній власності територіальних громад перебувають водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення в межах населених пунктів та землі водного фонду за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності" викласти в такій редакції: "До об'єктів, щодо яких народ України здійснює право власності через органи місцевого самоврядування відносяться:"
 
Відхилено      
44. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування можуть передаватись у власність замкнені водойми площею до трьох гектарів, які розташовані у межах приватизованих земельних ділянок.
 
-29- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 6 викласти в такій редакції: "Органам місцевого самоврядування забороняється передаватись у власність громадянам та юридичним особам замкнені водойми та їхні водоохоронної зони, які розташовані у межах приватизованих земельних ділянок. Власники таких ділянок зобов'язані надавати громадянам вільний доступ до таких водоймів". Це пропонується аби надати можливість жителям населених пунктів користуватися вільно водоймами.
 
Відхилено      
    -30- Шершун М.Х.
Частину четверту статті 6 вилучити.
 
Враховано    
45. У приватній власності можуть перебувати штучно створені відповідно до законодавства замкнені водні об’єкти у межах власних або орендованих земельних ділянок.
 
-31- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 6 викласти в такій редакції: "У приватній власності можуть перебувати замкнені водні об'єкти у межах власних або орендованих земельних ділянок які власники цих ділянок відповідно до законодавства штучно створили їх після приватизації цих ділянок" .
 
Враховано частково   У приватній власності можуть перебувати природні та штучно створені відповідно до законодавства у межах приватизованих земельних ділянок замкнені водні об’єкти площею не більш як 3 гектари, розташовані поза межами населених пунктів".
 
    -32- Шершун М.Х.
Частину 5 статті 6 викласти в такій редакції:У приватній власності можуть перебувати природні та штучно створені відповідно до законодавства у межах приватизованих земельних ділянок замкнені водні об’єкти площею не більш як 3 гектари, розташовані поза межами населених пунктів.
 
Враховано    
46. Громадяни та юридичні особи (спеціалізовані рибоводні господарства) можуть набувати право власності на рибоводні ставки, включені до технологічного процесу з рибництва та риборозведення.
 
-33- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 6 викласти в такій редакції: "Громадяни та юридичні особи (спеціалізовані рибоводні господарства) можуть на підставі конкурсу набувати право користування на термін до 5 років на рибоводні ставки, включені до технологічного процесу з рибництва та риборозведення".
 
Враховано частково у статті 51     
    -34- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Нову редакцію статті 6 Водного кодексу України (пункт 5 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти)
Води (водні об'єкти) є власністю народу України.
Народ України здійснює право власності на води (водні об'єкти) шляхом розпорядження земельними ділянками, на яких розташовані ці об'єкти, через відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування".
 
Враховано частково    
47. 7. Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
 
   6. У статті 8:
 
48. "організація розроблення проектів водоохоронних зон та прибережних захисних смуг та їх затвердження; "
 
-35- Заєць І.О.
Доповнити статтю 8 окремим абзацом такого змісту: "здійснення заходів щодо винесення на місцевість та облаштування прибережних захисних смуг вздовж річок, морів та навколо водойм; "
 
Враховано редакційно   пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) розпорядження водними об’єктами місцевого значення відповідно до закону";
доповнити пунктами 9-1 та 9-2 такого змісту:
"9-1) організація розроблення проектів водоохоронних зон і прибережних захисних смуг та їх затвердження;
9-2) здійснення заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж річок, морів і навколо водойм та їх облаштування".
 
    -36- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Пункт 2 частини першої статті 8 Водного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -37- Семинога А.І.
Пункт 2 частини першої статті 8 Водного кодексу України викласти у такій редакції: "2) розпорядження водними об’єктами місцевого значення
відповідно до закону"
 
Враховано    
49. 8. Статтю 10 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   7. Статтю 10 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
50. "2-1) здійснення заходів щодо винесення на місцевість та облаштування прибережних захисних смуг вздовж річок, морів та навколо водойм; "
 
-38- Горошкевич О.С.
Статтю 10 після пункту 2) доповнити новим пунктом такого змісту та замінити подальшу нумерацію пунктів: "здійснення заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж річок, морів і навколо водойм та їх облаштування".
 
Враховано   "2-1) здійснення заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг вздовж річок, морів і навколо водойм та іх облаштування".
8. У статті 13:
частину першу викласти в такій редакції:
"Державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"У межах річкових басейнів центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства створюються дорадчі органи – басейнові ради".
9. Пункт 2 статті 14 викласти в такій редакції:
"2) розпорядження водними об’єктами загальнодержавного значення відповідно до закону"
 
    -39- Семинога А.І.
У статті 13:
1) частину першу викласти у такій редакції:
"Державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом";
2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"В межах річкових басейнів спеціально уповноваженим органом з питань водного господарства створюються дорадчі органи – басейнові ради".
 
Враховано    
    -40- Семинога А.І.
У статті 14 пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) розпорядження водними об’єктами загальнодержавного значення відповідно до закону"
 
Враховано    
    -41- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Пункт 2 частини першої статті 14 Водного кодексу України виключити.
 
Відхилено    
51. 9. У статті 15:
 
   10. У статті 15:
 
52. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
53. "1) реалізація державної політики в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, здійснення комплексного управління, координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у цій галузі ";
 
   "1) реалізація державної політики в галузі використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, здійснення в межах своєї компетенції комплексного управління, координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у цій галузі";
 
54. доповнити пунктами такого змісту:
 
   доповнити пунктами 10-1-10-6 такого змісту:
 
55. "здійснення контролю за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг уздовж морів;
 
-42- Кармазін Ю.А.
Абзац 12 частини 1 статті 15 "12) здійснення контролю за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг уздовж морів;" викласти в такій редакції: "12) здійснення контролю за використанням та створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг уздовж морів та застосування санкцій до порушників існуючих норм на це;".
 
Враховано частково   "10-1) здійснення контролю за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів, на островах у внутрішніх морських водах, а також за дотриманням режиму використання їх територій;
 
    -43- Заєць І.О.
Абзац 12 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції: "здійснення контролю за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів, на островах у внутрішніх морських водах, а також за дотриманням режиму використання їх територій;"
 
Враховано    
56. видача спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ підземних вод за погодженням з органами охорони здоров’я (у разі використання мінеральних вод) та нагляду за охороною праці;
 
-44- Кармазін Ю.А.
Абзац 13 частини 1 статті 15 "13) видача спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ підземних вод за погодженням з органами охорони здоров'я (у разі використання мінеральних вод) та нагляду за охороною праці;" викласти в такій редакції: "3) видача за результатами відкритого конкурсу спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ підземних вод за погодженням з органами охорони здоров'я (у разі використання мінеральних вод) та нагляду за охороною праці;".
 
Враховано   10-2) видача за результатами відкритого конкурсу спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ підземних вод за погодженням з органами охорони здоров’я (у разі використання мінеральних вод) та нагляду за охороною праці;
 
57. ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру;
 
   10-3) ведення державного обліку підземних вод та водного кадастру;
 
58. погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов’язаних з видобуванням підземних вод;
 
-45- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У пункті 10-4), яким пропонується доповнити частину першу статті 15 Водного кодексу України (пункт 9 розділу І законопроекту) слова: "проектних та" виключити.
 
Відхилено   10-4) погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт щодо видобування підземних вод;
 
59. здійснення державного геологічного контролю за веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;
 
   10-5) здійснення державного геологічного контролю за веденням пошуково-розвідувальних та інших робіт щодо геологічного вивчення підземних вод;
 
60. виявлення недіючих свердловин і вжиття заходів щодо їх тампонажу, ліквідації або ремонту і подальшого використання".
 
-46- Семинога А.І.
У абзаці 17 статті 15 після слова "свердловин" доповнити словами " облік експлуатаційних свердловин"
 
Враховано   10-6) виявлення недіючих свердловин, облік експлуатаційних свердловин, здійснення заходів щодо їх тампонажу, ліквідації або ремонту і подальшого використання".
 
61. 10. У статті 16:
 
-47- Заєць І.О.
Пункт 2 статті 16 доповнити словами "затвердження форми паспорту водосховища (ставка)";
 
Враховано   11. У статті 16:
пункт 2 доповнити словами "а також форми паспорта водосховища (ставка)";
 
    -48- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Положення законопроекту, які передбачають доповнення частини першої статті 16 Водного кодексу України пунктом "9-1)" (пункт 10 розділу І законопроекту) виключити.
 
Враховано    
62. пункт 12 викласти в такій редакції:
 
      
63. "12) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів, крім морів";
 
-49- Кармазін Ю.А.
Абзац 12 частини 1 статті 16 "12) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, крім морів" викласти в такій редакції: "12) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів".
 
Відхилено   пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів (крім морів), а також державного контролю за використанням і охороною вод у межах, визначених цим Кодексом".
 
    -50- Шершун М.Х.
Абзац 12 частини першої статті 16 викласти у такій редакції: "12) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем, створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об’єктів, крім морів, державного контролю за використанням і охороною вод у межах повноважень";
 
Враховано редакційно    
64. доповнити пунктом 9-1 такого змісту;
 
      
65. "9-1) надання у користування на умовах оренди водосховищ на малих та середніх річках загальнодержавного значення об’ємом до 5 млн. кубічних метрів".
 
-51- Кармазін Ю.А.
Абзац 9) частини 1 статті 16 "9) надання у користування на умовах оренди водосховищ на малих та середніх річках загальнодержавного значення об'ємом до 5 млн. кубічних метрів" викласти в такій редакції: "91) надання водосховищ на малих та середніх річках загальнодержавного значення об'ємом до 5 млн. кубічних метрів у користування за результатами відкритого конкурсу на умовах оренди".
 
Враховано частково у статті 51     
    -52- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Положення законопроекту, які передбачають доповнення частини першої статті 16 Водного кодексу України пунктом "14)" (пункт 10 розділу І законопроекту) виключити.
 
Враховано    
66. 11. Статтю 17 виключити.
 
   12. Статтю 17 виключити.
 
67. 12. У статті 25:
 
   13. У статті 25:
 
68. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
69. "Форма звітності про водокористування та періодичність її подання затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань статистики".
 
   "Форма звітності про водокористування та періодичність її подання затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань статистики";
 
70. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту
 
71. "Порядок ведення державного обліку водокористування визначається Кабінетом Міністрів України".
 
   "Порядок ведення державного обліку водокористування визначається Кабінетом Міністрів України".
 
72. 13. У статті 30:
 
   14. Текст статті 30 викласти в такій редакції:
 
73. частину першу викласти в такій редакції:
 
-53- Шершун М.Х.
Статтю 30 викласти в новій редакції з урахуванням частин третьої (крім абзацу четвертого), четвертої та п’ятої чинного Водного кодексу.
 
Враховано      
74. "Збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збори:
 
   "Збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за:
 
75. за використання води водних об’єктів;
 
   використання води водних об’єктів;
 
76. за використання води, отриманої від інших водокористувачів;
 
   використання води, отриманої від інших водокористувачів;
 
77. за використання води без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідроенергетики, рибництва і водного транспорту;
 
-54- Палиця І.П.
У пункті 13 розділу І проекту (зміни до статті 30) виключити абзац п’ятий
 
Відхилено   використання води без її вилучення з водних об’єктів для забезпечення потреб гідроенергетики, рибництва і водного транспорту;
 
78. за скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об’єкти; "
 
-55- Семинога А.І.
У статті 30 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "Збір за повторне чи послідовне використання води, отриманої від інших водокористувачів та оплаченої ними, не справляється"
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
Враховано   скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об’єкти.
Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.
Збір за повторне чи послідовне використання води, отриманої від інших водокористувачів та оплаченої ними, не справляється.
Розмір збору за використання води водних об’єктів для потреб, не пов’язаних з вилученням води з водних об’єктів, визначається:
для потреб гідроенергетики – на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів використання води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують в комплексі з гідроелектростанціями);
для потреб водного транспорту – на основі нормативів збору та часу користування поверхневими водами у звітному періоді.
 
79. абзац четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
 
      
80. "для потреб розведення риби та інших водних живих ресурсів - на основі нормативів збору і фактичних обсягів води, використаної для поповнення ставків та водосховищ під час розведення риби та інших водних живих ресурсів";
 
-56- Заєць І.О.
Абзац четвертий частини третьої статті 30 вилучити.
Доповнити статтю окремою частиною у редакції: "Розмір збору для використання води водних об’єктів для потреб розведення риби та інших водних живих ресурсів - на основі нормативів збору і фактичних обсягів води, використаної для поповнення ставків та водосховищ під час розведення риби та інших водних живих ресурсів";
 
Враховано   Розмір збору за використання води водних об’єктів для потреб розведення риби та інших водних живих ресурсів визначається на основі нормативів збору і фактичних обсягів води, використаної для поповнення ставків та водосховищ під час розведення риби та інших водних живих ресурсів.
Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.
Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з власників мереж водопостачання.
Розмір збору за скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, що утворилися внаслідок спільного (повторного чи послідовного) використання води кількома водокористувачами, визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скинутих кожним водокористувачем забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.
Порядок визначення обсягу скинутих кожним водокористувачем у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміру зборів за скидання забруднюючих речовин визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -57- Семинога А.І.
У статті 30 після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Розмір збору за скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, які утворились внаслідок спільного (повторного чи послідовного) використання води кількома водокористувачами, визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скинутих кожним водокористувачем забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду;
Порядок визначення обсягу скинутих кожним водокористувачем у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміру зборів за скидання забруднюючих речовин визначається Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим частину шосту та сьому вважати частинами восьмою та дев’ятою.
 
Враховано    
81. частини шосту та сьому викласти в такій редакції:
 
      
82. "Збір за спеціальне водокористування не справляється за скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об’єкти із систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об’єктів) і забезпечують безпечне функціонування гребель та гідротехнічних споруд гідроелектричних та гідроакумулюючих електростанцій, якщо таке скидання не погіршує якість води у межах встановленої категорії.
 
   Збір за спеціальне водокористування не справляється за скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об’єкти із систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об’єктів) і забезпечують безпечне функціонування гребель та гідротехнічних споруд гідроелектричних та гідроакумулюючих електростанцій, якщо таке скидання не погіршує якості води у межах встановленої категорії.
Збір за спеціальне водокористування не справляється за воду, використану на зрошення (обводнення) об’єктів природно-заповідного фонду.
 
83. Платниками збору за спеціальне водокористування є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни-підприємці, які використовують воду водних об’єктів або отримують від інших водокористувачів, використовують воду без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідроенергетики, рибництва і водного транспорту та скидають забруднюючі речовини із зворотними водами у водні об’єкти".
 
-58- Палиця І.П.
Із абзацу дванадцятого (зміни до статті 30) вилучити слова "або отримують від інших водокористувачів";
Слова "громадяни-підприємці" замінити словами "фізичні особи-підприємці".
 
Враховано частково   Платниками збору за спеціальне водокористування є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду водних об’єктів або отримують її від інших водокористувачів, використовують воду без її вилучення з водних об’єктів для забезпечення потреб гідроенергетики, рибництва і водного транспорту та скидають забруднюючі речовини із зворотними водами у водні об’єкти".
 
    -59- Заєць І.О.
Доповнити статтю 30 новою частиною у редакції:
"Збір за спеціальне водокористування не справляється за зрошення (обводнення) об’єктів природно-заповідного фонду"
 
Враховано    
84. 14. У статті 32:
 
   15. У статті 32:
 
85. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
86. "Збори за використання води водних об’єктів загальнодержавного значення зараховуються до Державного бюджеті України в розмірі 80%, до бюджетів областей - в розмірі 20%
 
-60- Комар М.С.
Дейч Б.Д.
Частину 1 абзацу 1 статті 32 викласти у редакції "Збори за використання води водних об’єктів загальнодержавного значення зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 50%, до бюджетів областей – в розмірі 50%"
 
Враховано   "Збори за використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету України в розмірі 50 відсотків, до бюджетів областей – в розмірі 50 відсотків;
включити частини другу та шосту такого змісту:
 
87. Збори за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення на території Автономної Республіки Крим зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 50 відсотків, до бюджету Автономної Республіки Крим - в розмірі 50 відсотків".
 
   "Збори за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення на території Автономної Республіки Крим зараховуються до державного бюджету України в розмірі 50 відсотків, до бюджету Автономної Республіки Крим - в розмірі 50 відсотків;
 
88. доповнити окремою частиною такого змісту:
 
      
89. "Всі зазначені збори спрямовуються на здійснення заходів щодо охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об’єктів у належному стані, а також на виконання робіт, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків".
 
   Всі зазначені збори спрямовуються на здійснення заходів щодо охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об’єктів у належному стані, а також на виконання робіт, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків".
 
90. 15. Статтю 37 викласти в такій редакції:
 
-61- Кармазін Ю.А.
Назву статті 37 "Стаття 37. Екологічний норматив якості води водних об'єктів" викласти в такій редакції: "Стаття 37. Стандарт якості води водних об'єктів".
 
Відхилено   16. Текст статті 37 викласти в такій редакції:
 
91. "Екологічний норматив якості води розробляється для оцінки екологічного стану водних об’єктів на підставі науково обґрунтованих значень показників якості води та концентрації забруднюючих речовин.
 
-62- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 37 "Екологічний норматив якості води розробляється для оцінки екологічного стану водних об'єктів на підставі науково обґрунтованих значень показників якості води та концентрації забруднюючих речовин" викласти в такій редакції: "Екологічний норматив якості води розробляється для оцінки екологічного стану водних об'єктів на підставі стандарту якості води водних об'єктів та науково обґрунтованих значень показників якості води та концентрації забруднюючих речовин".
 
Відхилено   "Екологічний норматив якості води розробляється для оцінки екологічного стану водних об’єктів на підставі науково обґрунтованих значень показників якості води та концентрації забруднюючих речовин.
 
92. Екологічний норматив якості води - науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) для оцінки екологічного стану водних об’єктів.
 
   Екологічний норматив якості води - науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) для оцінки екологічного стану водних об’єктів.
 
93. З метою розроблення комплексу заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів встановлюються категорії якості води відповідно до фактичного ступеня забруднення водних об’єктів.
 
   З метою розроблення комплексу заходів, спрямованих на охорону вод та відтворення водних ресурсів, встановлюються категорії якості води відповідно до фактичного ступеня забруднення водних об’єктів.
 
94. Розроблення екологічних нормативів якості води та встановлення її категорій здійснюються центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я".
 
-63- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 37 «Розроблення екологічних нормативів якості води та встановлення її категорій здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я» викласти в такій редакції: «Розроблення стандартів якості води, екологічних нормативів якості води та встановлення її категорій здійснюються центральними органами виконавчої влади з питань стандартизації, з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я».
 
Відхилено   Розроблення та затвердження екологічних нормативів якості води та встановлення її категорій здійснюються центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я".
 
95. 16. Статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
   17. Статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
96. "Розробниками проектів нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин для суб’єктів господарювання можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.
 
   "Розробниками проектів нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин для суб’єктів господарювання можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.
 
97. Дозвіл на розробку проектів нормативів ГДС видається безкоштовно центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища".
 
   Дозвіл на розробку проектів нормативів ГДС видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища безоплатно".
 
98. 17. У частині другій статей 39 і 40 слова "міністерствами і відомствами" замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади".
 
-64- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 39 «Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди, розробляються та затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» викласти в такій редакції: «Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди, розробляються та затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та з питань охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   18. У частині другій статей 39 і 40 слова "міністерствами і відомствами" замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади".
 
    -65- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 40 «Технологічні нормативи використання води розробляються та затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» викласти в такій редакції: «Технологічні нормативи використання води розробляються та затверджуються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та з питань охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено    
99. 18. У статті 43:
 
-66- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 1 статті 43 "Водокористувачі мають право:
2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди; викласти в такій редакції: "2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди отриманої за результатами конкурсу;"
 
Враховано у статті 51  19. Пункти 2 і 5 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
"2) використовувати водні об’єкти на умовах оренди в порядку, визначеному законом";
 
    -67- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Пункт 2 частини першої статті 43 Водного кодексу України після слів: "на умовах оренди" доповнити словами: "у порядку, визначеному законом".
 
Враховано    
100. у підпункті 5 пункту 5 частини першої перед словами "споруджувати гідротехнічні та" додати слова "в установленому законодавством порядку" далі за текстом;
 
   "5) у встановленому законодавством порядку споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об’єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт".
 
101. доповнити новим підпунктом у редакції: "використовувати водні об’єкти на правах приватної власності у встановленому законодавством порядку".
 
-68- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 3 частини 1 статті 43 "3) використовувати водні об'єкти на правах приватної власності у встановленому законодавством порядку;" .
 
Враховано      
102. 19. У статті 44
 
   20. У статті 44:
 
103. у пункті 8 після слова "технологічні доповнити словами "рибоводно-меліоративні", а після слів "їх стану" доповнити словами "відтворення водних живих ресурсів";
 
   пункт 8 після слів "технологічні" та "їх стану" доповнити відповідно словами "рибоводно-меліоративні" та "відтворення водних живих ресурсів";
 
104. у пункті 12 після слів "санітарного нагляду" доповнити словами "водного господарства", а після слів "аварійних забруднень" доповнити словами "та у разі виникнення загрози аварій на водогосподарських об’єктах".
 
-69- Кармазін Ю.А.
Додати новий абзац 15 частини 1 статті 44 "Обов'язки водокористувачів в такій редакції: "надавати громадянам вільний доступ до водних об'єктів, крім тих, обмеження щодо яких прямо встановлені законом". Це пропонується аби надати можливість жителям населених пунктів користуватися вільно водоймами та морями.
 
Враховано   пункт 12 після слів "санітарного нагляду" та "аварійних забруднень" доповнити відповідно словами "водного господарства" і "та у разі виникнення загрози аварій на водогосподарських об’єктах";
доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) надавати громадянам вільний доступ до водних об'єктів, крім тих, обмеження щодо яких прямо встановлено законом".
 
105. 20. Статтю 47 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   21. Статтю 47 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
106. "Забороняється обмеження вільного доступу до водних об’єктів громадян для культурно-оздоровчих, рекреаційних цілей, а також тварин для водопою, за винятком випадків, коли це загрожує національній та екологічній безпеці, а також безпеці громадян та порушує технологічний процес підприємств-водокористувачів. Види та порядок обмежень визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-70- Семинога А.І.
Пункт 20 законопроекту (зміни до статті 47) викласти у такій редакції: "Забороняється обмеження вільного доступу до водних об’єктів громадян для культурно-оздоровчих, рекреаційних цілей, а також тварин для водопою, за винятком випадків, визначених законом.
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими у користування на умовах оренди, тягне за собою припинення договору оренди водного об’єкта".
 
Враховано   "Забороняється обмеження вільного доступу до водних об’єктів громадян для культурно-оздоровчих, рекреаційних цілей, а також тварин для водопою, за винятком випадків, визначених законом.
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими у користування на умовах оренди, тягне за собою припинення договору оренди водного об’єкта".
У зв’язку з цим частини третю-шосту вважати частинами п’ятою-восьмою.
 
    -71- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Пункт 20 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 47 Водного кодексу України) виключити.
 
Відхилено    
    -72- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 47 викласти у такій редакції:: "На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування забезпечується водокористувачем для всіх громадян на загальних умовах, погоджених з органом, який надав водний об'єкт в оренду.
Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду. Заборона допуску громадян на загальних умовах на водний об'єкт, узятий в оренду тягне за собою розрив договору оренди".
 
Враховано частково у статтях 47, 51   
107. 21. У статті 48:
 
-73- Толстоухов А.В.
У частині першій статті 48 чинного Водного кодексу України після слова "скидання" доповнити словами "зворотних вод та" і далі за текстом.
 
Враховано редакційно   22. У статті 48:
у частині першій після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "із зворотними водами";
 
108. після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
109. "Використання води, отриманої від інших водокористувачів, здійснюється на підставі договору укладеного між водокористувачами.
 
   "Використання води, отриманої від інших водокористувачів, здійснюється на підставі договору, укладеного між водокористувачами.
 
110. Використання води водних об’єктів без її вилучення для потреб водного транспорту здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування".
 
-74- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Абзац п'ятий пункту 21 розділу І законопроекту (нова частина статті 48 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
"Використання водних об'єктів для потреб водного транспорту здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування".
 
Відхилено   Використання води водних об’єктів без її вилучення для потреб водного транспорту здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування".
 
111. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
112. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
113. у абзаці п’ятому після слів "для вилучення" додати слова "з них";
 
-75- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 4 частини 4 статті 48 "Не належать до спеціального водокористування: використання вод для вилучення з них корисних компонентів;", оскільки спеціальним водокористуванням є і використання вод для вилучення з них корисних компонентів так і вод для вилучення корисних компонентів;"
 
Враховано   абзац п’ятий виключити;
 
114. у абзаці сьомому після слів "вибухових робіт" додати слова "в акваторії водних об’єктів";
 
   абзац сьомий доповнити словами "в акваторії водних об’єктів";
 
115. у абзаці восьмому після слів "водних рослин" додати слова "в акваторії водних об’єктів";
 
   абзац восьмий доповнити словами "в акваторії водних об’єктів";
 
116. у абзаці дев’ятому після слова "кабелів" додати слова "в акваторії водних об’єктів";
 
   абзац дев’ятий доповнити словами "в акваторії водних об’єктів";
 
117. у абзаці десятому після слів "геологорозвідувальних робіт" додати слова "в акваторії водних об’єктів";
 
   абзац десятий доповнити словами "в акваторії водних об’єктів";
 
118. доповнити абзацом такого змісту: "відведення фільтраційних вод через греблі гідроелектростанцій".
 
-76- Шершун М.Х.
У частині третій статті 49 слова "в разі використання поверхневих вод" вилучити.
 
Враховано   після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"відведення фільтраційних вод через греблі гідроелектростанцій".
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
23. У частині третій статті 49 слова "в разі використання поверхневих вод" виключити.
 
119. 22. Статтю 51 викласти в такій редакції:
 
   24. Статтю 51 викласти в такій редакції:
 
120. "Стаття 51. Користування водними об’єктами на умовах оренди
 
-77- Кармазін Ю.А.
Передбачити у статті 51 "Користування водними об'єктами на умовах оренди", що всі водні об'єкти надаються лише на умовах відкритого конкурсу, без обмеження права загального водокористування і водокористувачі, яким водний об'єкт надано в оренду не можуть ні брати плату з інших водокористувачі за здійснення спеціального водокористування, чи здійснювати їм спеціальне водокористування. Ця плата здійснюється лише до Державного бюджету.
 
Враховано частково у тексті статей 30, 51  "Стаття 51. Користування водними об’єктами на умовах оренди
 
121. У користування на умовах оренди можуть надаватися для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, сінокосіння, проведення науково-дослідних робіт:
 
-78- Бевзенко В.Ф.
Виключити слово "сінокосіння"
 
Враховано   У користування на умовах оренди можуть надаватися для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт:
 
    -79- Горошкевич О.С.
Частину 1 статті 51 після слів "культурно-оздоровчих" доповнити словами "лікувальних".
 
Враховано    
122. озера та ставки, що знаходяться в басейнах річок місцевого значення;
 
-80- Шершун М.Х.
У абзацах 2-3 частини першої статті 51 слова "озера та" вилучити
 
Враховано   ставки, що знаходяться в басейнах річок місцевого значення;
 
123. озера та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;
 
   ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення.
 
124. ставки рибоводні;
 
-81- Семинога А.І.
Абзаци четвертий та п’ятий частини першої статті 51 вилучити
 
Враховано      
125. водосховища на малих та середніх річках загальнодержавного значення об’ємом не більше 5 мільйонів кубічних метрів.
 
-82- Семинога А.І.
Статтю 51 доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Надання інших водних об’єктів у користування на умовах оренди забороняється.
Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об’єкти:
що використовуються для питних потреб;
розташовані у межах територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні".
 
Враховано   Надання інших водних об’єктів у користування на умовах оренди забороняється.
Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об’єкти:
що використовуються для питних потреб;
розташовані у межах територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні.
Водні об’єкти надаються водокористувачам у користування за договором оренди земель водного фонду на конкурсній основі як цілісний комплекс (земельна ділянка з водним об’єктом та гідротехнічними спорудами).
Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, уповноваженими здійснювати розпорядження земельними ділянками під цими об’єктами згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства.
Державна реєстрація договорів оренди водних об’єктів здійснюється відповідно до закону.
Облік водних об’єктів, наданих у користування на умовах оренди, здійснюється органами водного господарства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності:
паспорта водного об’єкту, порядок розроблення якого затверджується Кабінетом Міністрів України;
затверджених в установленому порядку правил експлуатації;
встановлення прибережної захисної смуги водного об’єкта в натурі (на місцевості).
 
    -83- Семинога А.І.
Нову редакцію статті 51 доповнити новими частинами такого змісту:
"Державна реєстрація договорів оренди водних об’єктів здійснюється відповідно до Закону.
Облік водних об’єктів, наданих у користування на умовах оренди, здійснюється органами водного господарства у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано    
    -84- Заєць І.О.
У статті 51 після частини першої доповнити двома новими частинами у наступній редакції:
"Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності:
паспорта водного об’єкту, порядок розроблення якого затверджується Кабінетом Міністрів України;
затверджених в установленому порядку правил експлуатації;
встановлення прибережної захисної смуги водного об’єкту в натурі (на місцевості)".
 
Враховано    
126. Водні об’єкти, розташовані у межах населених пунктів надаються в оренду без обмеження права загального водокористування за винятком випадків, коли це загрожує національній та екологічній безпеці, а також безпеці громадян та порушує технологічний процес підприємств-водокористувачів. Види та порядок обмежень визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-85- Семинога А.І.
Частину другу статті 51 викласти у редакції: "Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування крім випадків, визначених законом.
 
Враховано   Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.
.
Орендарі водного об’єкта зобов’язані облаштувати спеціально відведені місця для відпочинку та оздоровлення громадян.
При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими у користування на умовах оренди, є підставою для розірвання договору оренди.
 
    -86- Заєць І.О.
У другій частині статті 51 вилучити слово "національній" та доповнити новими частинами такого змісту:
Орендарі водного об’єкту зобов’язані облаштувати спеціально відведені місця для відпочинку та оздоровлення громадян.
При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку".
 
Враховано    
    -87- Семинога А.І.
Нову редакцію статті 51 доповнити новою частиною такого змісту:
"Заборона загального водокористування водними об’єктами, взятими у користування на умовах оренди, є підставою для розірвання договору оренди"
 
Враховано    
127. Водні об’єкти надаються водокористувачам на конкурсній основі як цілісний комплекс (водний об’єкт, землі, зайняті прибережними захисними смугами та землі, зайняті гідротехнічними спорудами, іншими водогосподарськими спорудами, що використовуються на водних об’єктах) за єдиним договором оренди.
 
-88- Семинога А.І.
Частини третю та четверту статті 51 викласти у редакції:
"Водні об’єкти надаються водокористувачам у користування за договором оренди земель водного фонду на конкурсній основі як цілісний комплекс (земельна ділянка з водним об’єктом та гідротехнічними спорудами).
Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, уповноваженими здійснювати розпорядження земельними ділянками під цими об’єктами згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства".
 
Враховано      
128. Право користування водними об’єктами на умовах оренди виникає після укладення договору оренди, погодженого з органами охорони навколишнього природного середовища, та водного господарства, та його реєстрації органами водного господарства.
 
-89- Горошкевич О.С.
Частину 4 статті 51 викласти у такій редакції: "Право користування водними об’єктами на умовах оренди виникає після укладення договору оренди, погодженого з органами місцевого самоврядування, на території яких розташований водний об’єкт, органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та земельних ресурсів".
 
Враховано частково      
129. Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання забороняється.
 
      
130. Водні об’єкти місцевого значення надаються в оренду Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними та Київською і Севастопольською міськими радами.
 
-90- Бевзенко В.Ф.
Частину шосту - десяту статті 51 замінити однією частиною такого змісту: "Водні об’єкти надаються в оренду органами, уповноваженими здійснювати розпорядження земельними ділянками під цими об’єктами, згідно з компетенцією, установленою Земельним кодексом України"
 
Враховано частково      
131. Окремі повноваження щодо надання водних об’єктів місцевого значення у користування на умовах оренди можуть бути передані за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад відповідним районним, селищним, сільським та міським радам.
 
      
132. Ставки, що знаходяться у басейнах річок загальнодержавного значення, надаються в оренду:
 
      
133. районними державними адміністраціями в разі, якщо їх об’єм не перевищує 500 тисяч кубічних метрів;
 
      
134. Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими Київською та Севастопольською державними адміністраціями в разі, якщо їх об’єм перевищує 500 тисяч кубічних метрів.
 
      
135. Водосховища на малих та середніх річках загальнодержавного значення об’ємом не більше 5 млн. кубічних метрів надаються в оренду спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства.
 
      
136. Порядок надання водних об’єктів у користування на умовах оренди встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-91- Шершун М.Х.
Частину десяту статті 51 викласти у редакції: "Типова форма договору оренди водних об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти державної та комунальної власності, а також типова форма договору оренди водних об’єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
137. Умови та строки оренди водних об’єктів визначаються у договорі оренди за згодою сторін.
 
-92- Семинога А.І.
Частину одинадцяту статті 51 законопроекту викласти у такій редакції:
"Умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди водних об’єктів визначаються у договорі оренди".
Доповнити новими частинами такого змісту:
"Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти державної та комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України.
У договорі оренди зазначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкту, проведення меліоративних робіт тощо".
 
Враховано   Умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди водних об’єктів визначаються у договорі оренди
У договорі оренди зазначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, проведення меліоративних робіт тощо.
Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання забороняється.
 
    -93- Толстоухов А.В.
У статті 51 після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту: "Водокористувачі, яким водний об’єкт наданий у користування на умовах оренди несуть відповідальність за погіршення стану водного об’єкту , якщо таке погіршення стало наслідком їх дій або бездіяльності".
 
Враховано статтях 110, 111   
138. Плата за водні об'єкти надані у користування на умовах оренди визначається залежно від цільового призначення об’єкта оренди і встановлюється у договорі оренди за згодою сторін.
 
-94- Шершун М.Х.
Частину дванадцяту статті 51 вилучити.
 
Враховано      
139. Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення зараховується до відповідних місцевих бюджетів.
 
-95- Семинога А.І.
Частини дванадцяту, тринадцяту та чотирнадцяту статті 51 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
140. Плата за надані в оренду водосховища та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, зараховується до Державного бюджету України.
 
      
141. Водокористувачі, яким водний об’єкт надано в оренду можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   Водокористувачі, яким водний об’єкт надано у користування на умовах оренди, можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
142. Користування водними об’єктами місцевого значення та ставками, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів".
 
-96- Семинога А.І.
Частину шістнадцяту статті 51 викласти у редакції:
"Користування водними об’єктами, наданими в оренду, здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів".
 
Враховано   Користування водними об’єктами, наданими в оренду, здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України".
 
    -97- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Пункт 23 розділу І законопроекту (нова редакція статті 51 Водного кодексу України) викласти у такій редакції:
"Стаття 51. Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди
Водні об'єкти надаються в оренду шляхом надання в оренду земельних ділянок, які розташовані під ними. У користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, у лікувальних і оздоровчих цілях, а також проведення робіт, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, проведення бурових, геологорозвідувальних робіт.
Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим особам забороняється.
Право водокористування на умовах оренди оформляється договором оренди земельної ділянки під цим об'єктом, погодженим з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства. Істотною умовою договору оренди земельної ділянки під водним об'єктом (його частиною) є характеристики водного об'єкта згідно із його паспортом та умови користування цим об'єктом.
Умови, строки і орендна плата за оренду водних об'єктів (їх частин) визначаються в договорі оренди за згодою сторін.
Водокористувачі, яким водний об'єкт (його частина) надано в оренду, можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.
Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди здійснюється відповідно до вимог водного, земельного законодавства і регулюється цим Кодексом, Земельним кодексом України та іншими актами законодавства України".
 
Враховано частково    
143. 23. У статті 55:
 
   25. У статті 55:
 
144. у назві статті після слова "водокористування" додати слова "та анулювання дозволу";
 
   назву доповнити словами "та анулювання дозволу";
 
145. у частині першій після слова "припиняється, " додати слова "а відповідний дозвіл анулюється".
 
   абзац перший частини першої після слова "припиняється" доповнити словами "а відповідний дозвіл анулюється".
 
146. 24. У статті 56:
 
   26. У статті 56:
 
147. у назві статті після слова "водокористування" додати слова "та анулювання дозволу";
 
   назву доповнити словами "та анулювання дозволу";
 
148. у частині першій після слова "водокористування" додати слова "анулювання дозволів".
 
   абзац перший частини першої після слова "водокористування" доповнити словами "анулювання дозволів".
 
149. 25. Частину п’яту статті 67 викласти у такій редакції:
 
   27. Частину п’яту статті 67 викласти в такій редакції:
 
150. "Користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах (веслових, моторних човнах), інших плавучих засобах здійснюється з дотриманням правил, що встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань транспорту та зв’язку".
 
   "Користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах (веслових, моторних човнах), інших плавучих засобах здійснюється з дотриманням правил, встановлених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань транспорту та зв’язку".
 
151. 26. Пункти 2 та 6 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
 
   28. Пункти 2 та 6 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
 
152. "2) руйнувати русла річок та струмків;
 
-98- Заєць І.О.
Пункт 2 частини першої статті 80 викласти у редакції: "руйнувати, спрямляти русла річок та струмків;
 
Враховано   "2) руйнувати, спрямляти русла річок та струмків";
 
153. 6) проводити осушувальні роботи на перезволожених і заболочених ділянках земель на водозборі у верхів’ях та заплавах малих річок; ".
 
   "6) проводити осушувальні роботи на перезволожених і заболочених ділянках земель на водозборі у верхів’ях та заплавах малих річок".
 
154. 27. Пункт 1 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:
 
   29. Пункт 1 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:
 
155. "1) створення водоохоронних зон, у межах яких виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги; ".
 
   "1) створення водоохоронних зон, у межах яких виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги".
 
156. 28. Частину 2 статті 82 викласти в такій редакції:
 
   30. Частину другу статті 82 викласти в такій редакції:
 
157. "Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водопідпірних споруд дозволяється за рішенням органів місцевого самоврядування за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та водного господарства".
 
-99- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Нову редакцію частини другої статті 82 Водного кодексу України (пункт 29 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
"Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водонапірних споруд може здійснюватись землевласником або землекористувачем за відповідною проектно-технічною документацією, затвердженою в установленому порядку".
 
Враховано частково   "Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм і водопідпірних споруд може здійснюватися землевласником або землекористувачем за рішенням органів місцевого самоврядування за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та водного господарства та при наявності затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації".
 
158. 29. У статті 85:
 
   31. У статті 85:
 
159. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу та третю викласти в такій редакції:
 
160. "Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними здійснюються відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів.
 
-100- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 85 "Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними здійснюються відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів" викласти в такій редакції: "Порядок надання земель водного фонду у користування та припинення права користування ними здійснюються відповідно до вимог цього Кодексу"
 
Відхилено   "Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними визначається відповідно до вимог цього Кодексу та земельного законодавства України";
 
    -101- Горошкевич О.С.
Частину 1 статті 85 викласти у такій редакції: "Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними визначається у встановленому законодавством порядку".
 
Враховано редакційно    
    -102- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Нову редакцію частини першої статті 85 Водного кодексу України (пункт З0 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
"Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними визначається відповідно до вимог цього Кодексу та земельного законодавства України".
 
Враховано    
161. У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям для догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтримання їх у належному стані".
 
-103- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 85 "У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтримання їх у належному стані" викласти в такій редакції: "надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям для догляду за гідротехнічними спорудами загальнодержавного користування та підтримання їх у належному стані".
 
Відхилено      
    -104- Семинога А.І.
Частину другу статті 85 залишити в редакції чинного Водного кодексу України
 
Враховано    
    -105- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Частину другу статті 85 Водного кодексу України після слова: "надаються" доповнити словами: "державним або комунальним".
 
Відхилено    
    -106- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину 3 статті 85 "У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт".
 
Враховано частково    
    -107- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Частину третю статті 85 Водного кодексу України викласти у такій редакції:
"В оренду громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування можуть надаватися земельні ділянки водного фонду для будівництва об'єктів портів (територія та акваторія порту), морських та інших терміналів, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт".
 
Враховано редакційно у статті 89   
162. У частині четвертій слова "цими ділянками" замінити словами "землями водного фонду".
 
-108- Горошкевич О.С.
Частину 1 статті 86 викласти в редакції: "На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи".
 
Враховано редакційно   у частині четвертій слова "цими ділянками" замінити словами "землями водного фонду".
32. У статті 86:
частину першу викласти в такій редакції:
"На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів на підставі дозволу можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів та дна водойм, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи";
 
    -109- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У новій редакції частини першої статті 86 Водного кодексу України (пункт 31 розділу І законопроекту):
після слів: "водних об'єктів" доповнити словами: "особи, які отримали право користування цими земельними ділянками та дозвіл на проведення робіт".
доповнити реченням другим такого змісту:
"Дозвіл на проведення робіт, пов'язаних із поглибленням дна для судноплавства, видобування піску і гравію, прокладанням кабелів, трубопроводів та інших комунікацій видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері водного господарства за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до затвердженої проектної документації".
 
Враховано частково    
163. 30. Статтю 86 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду видається безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
164. "Забороняється здійснення робіт, які призводять до зміни рельєфу дна водних об'єктів для цілей житлової, комерційної та промислової забудови".
 
-110- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У новій частині другій статті 86 Водного кодексу України (пункт 31 розділу І законопроекту) слова: "цілей житлової, комерційної та промислової забудови" замінити словами: "цілей, не пов'язаних із судноплавством".
 
Враховано редакційно   Забороняється здійснення робіт, які призводять до зміни рельєфу дна водних об'єктів для цілей житлової та громадської забудови та цілей, не пов’язаних з судноплавством".
 
165. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.
 
166. 31. У статті 87:
 
   33. Частини п’яту та восьму статті 87 викласти в такій редакції:
 
167. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
      
168. "Зовнішні межі та розміри водоохоронних зон визначаються за проектами землеустрою чи містобудівною документацією, а також можуть визначатися за окремими проектами".
 
-111- Горошкевич О.С.
Частину 5 статті 87 викласти у такій редакції: "Зовнішні межі та розміри водоохоронних зон визначаються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації".
 
Враховано   "Зовнішні межі та розміри водоохоронних зон визначаються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації";
 
169. частину восьму викласти в такій редакції:
 
      
170. "Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму використання їх територій здійснюють органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, органи охорони навколишнього природного середовища та органи водного господарства відповідно до повноважень".
 
-112- Шершун М.Х.
Частину восьму статті 87 викласти в такій редакції:
"Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму використання їх територій здійснюють органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом".
 
Враховано   "Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за дотриманням режиму використання їх територій здійснюють органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом".
 
171. 32. Статтю 88 викласти в такій редакції:
 
   34. Статті 88 та 89 викласти в такій редакції:
 
172. "Стаття 88. Прибережні захисні смуги
 
   "Стаття 88. Прибережні захисні смуги
 
173. З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.
 
   З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.
 
174. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами, які є невід’ємною частиною проекту землеустрою чи містобудівної документації, по обидва береги річок (у тому числі одамбованих), навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
 
-113- Заєць І.О.
Частину другу статті 88 залишити у редакції чинного Водного кодексу України
 
Враховано   Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
 
175. для малих річок, водосховищ та ставків площею менше 3 гектарів - не менше 25 метрів;
 
   для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;
 
176. для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею понад 3 гектари - не менше 50 метрів;
 
   для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
 
177. для великих річок, водосховищ на них та озер - не менше 100 метрів.
 
   для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
 
178. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
   Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
 
179. Навколо водосховищ та ставків прибережні захисні смуги встановлюються уздовж урізу води при нормальному підпірному рівні, а уздовж гірських річок від лінії корінного берега.
 
-114- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
частину четверту виключити.
 
Враховано      
180. Острови в межах акваторій водних об’єктів включаються до складу прибережних захисних смуг.
 
-115- Горошкевич О.С.
Частину 5 статті 88 викласти у такій редакції: "Острови в межах акваторій водних об’єктів належать до земель водного фонду і на них встановлюється обмежений режим господарської діяльності, передбачений для прибережних захисних смуг"
 
Враховано   Острови належать до земель водного фонду і на них встановлюється обмежений режим господарської діяльності, передбачений для прибережних захисних смуг.
 
    -116- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У новій редакції статті 88 Водного кодексу України (пункт 33 розділу І законопроекту):
у частині п'ятій слова: "в межах акваторій водних об'єктів" виключити;
у частині шостій слова: "які є невід'ємною частиною проекту землеустрою чи містобудівної документації (у межах населених пунктів)" виключити;
частину восьму виключити;
у частині дев’ятій:
- слово: "навколишнього природного господарства" замінити словами: "навколишнього природного середовища",
- слова: "органами прикордонної служи" виключити;
У частині десятій слова: " (у межах населених пунктів)" виключити;
Частину четверту виключити
 
Враховано частково    
181. У межах населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється за окремими проектами, які є невід’ємною частиною містобудівної документації.
 
-117- Заєць І.О.
Частину шосту статті 88 законопроекту викласти у редакції: "Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами, які є невід’ємною частиною проекту землеустрою чи містобудівної документації (у межах населених пунктів)"
 
Враховано   Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами, які є невід’ємною частиною проекту землеустрою чи містобудівної документації (у межах населених пунктів).
 
    -118- Заєць І.О.
Частини шосту та сьому статті 88 поміняти місцями.
 
Враховано    
182. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
 
   Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
 
183. Невід’ємною частиною проекту прибережної захисної смуги є топографічна карта з визначенням місць розташування об’єктів господарювання, територій, що особливо охороняються, зон санітарної охорони тощо.
 
-119- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
частину восьму виключити;
 
Враховано      
184. Проекти прибережних захисних смуг затверджуються органами місцевого самоврядування за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного господарства, водного господарства, органами санітарно-епідеміологічного нагляду, органами прикордонної служби відповідно до повноважень.
 
-120- Горошкевич О.С.
Частину 9 статті 88 викласти у такій редакції: «Проекти прибережних захисних смуг затверджуються органами місцевого самоврядування за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, земельних ресурсів, органами санітарно-епідеміологічного нагляду, органами прикордонної служби відповідно до повноважень».
 
Враховано частково   Проекти прибережних захисних смуг затверджуються органами місцевого самоврядування за погодженням з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, земельних ресурсів, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду відповідно до їх повноважень.
 
    -121- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
у частині дев'ятій:
- слово: "навколишнього природного господарства" замінити словами: "навколишнього природного середовища",
- слова: "органами прикордонної служби" виключити;
 
Враховано    
185. Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній (у межах населених пунктів) власності і можуть бути надані в оренду лише для цілей, визначених цим Кодексом.
 
-122- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
у частині десятій слова: " (у межах населених пунктів)" виключити;
 
Враховано   Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності та можуть бути надані в оренду лише для цілей, визначених цим Кодексом.
 
186. Прибережні захисні смуги водних об’єктів належать до земель природоохоронного та рекреаційного призначення і до них забезпечується вільний доступ, за винятком випадків, коли це загрожує національній, екологічній безпеці та перешкоджає виконанню водоохоронних заходів. Виключення становлять території розташування рибогосподарських об’єктів, об’єктів водного транспорту та спеціалізованих водогосподарських організацій.
 
-123- Бевзенко В.Ф.
Перше речення викласти у наступній редакції: "Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель" і далі за текстом.
 
Враховано   Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель.
До прибережних захисних смуг водних об’єктів забезпечується вільний доступ для здійснення загального водокористування, крім випадків, передбачених законом.
 
    -124- Заєць І.О.
Частину одинадцяту статті 88 викласти у редакції: "До прибережних захисних смуг водних об’єктів забезпечується вільний доступ, за винятком випадків, коли це загрожує національній, екологічній безпеці, перешкоджає виконанню водоохоронних заходів або порушує технологічний процес підприємств-водокористувачів."
Виключення становлять території розташування спеціалізованих водогосподарських комунальних та інших організацій, у яких створені служби по догляду за водними об’єктами та землями водного фонду"
 
Враховано редакційно    
187. Межі прибережних захисних смуг закріплюються на місцевості межовими та інформаційними знаками.
 
   Межі прибережних захисних смуг закріплюються на місцевості межовими та інформаційними знаками.
 
188. До затвердження проектів та прибережних захисних смуг місцевими державними адміністраціями за погодженням зі спеціально уповноваженими органами з питань охорони навколишнього природного середовища, водного господарства встановлюються мінімальні розміри прибережних захисних смуг, які наносяться на генеральні плани забудови населених пунктів, проекти землеустрою, а також інші планово-картографічні матеріали.
 
-125- Заєць І.О.
Частину тринадцяту статті 88 законопроекту виключити.
 
Враховано      
189. До затвердження проектів водоохоронних зон та прибережних захисних смуг та закріплення їх на місцевості межовими та інформаційними знаками забороняється проведення будь-якої господарської діяльності у їх межах."
 
-126- Шершун М.Х.
У частині чотирнадцятій статті 88 виключити слова "водоохоронних зон"
 
Враховано   До затвердження проектів прибережних захисних смуг та закріплення їх на місцевості межовими та інформаційними знаками забороняється проведення будь-якої господарської діяльності у їх межах.
 
190. 33. Статтю 89 викласти у такій редакції:
 
      
191. "Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах
 
   Стаття 89. Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах
 
192. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.
 
   Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.
 
193. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
 
   У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
 
194. 1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
 
   1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
 
195. 2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
 
   2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
 
196. 3) влаштування літніх таборів для худоби;
 
   3) влаштування літніх таборів для худоби;
 
197. 4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних, лінійних та рибогосподарських) у тому числі баз відпочинку, приватної житлової забудови, розташування садівничих товариств та дачних кооперативів, гаражів та стоянок автомобілів, наметових;
 
-127- Шершун М.Х.
вилучити слово "наметових"
 
Враховано   4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних, портових, лінійних та рибогосподарських), у тому числі баз відпочинку, приватної житлової забудови, розташування садівницьких товариств та дачних кооперативів, гаражів та стоянок автомобілів тощо;
 
    -128- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
У новій редакції статті 89 Водного кодексу України (пункт 33 розділу І законопроекту):
пункт 4) частини другої після слів: "гідрометричних" доповнити словом: "портових";
 
Враховано    
198. 5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
 
-129- Заєць І.О.
У частині другій статті 89 після пункту 4) доповнити окремим пунктом у такій редакції:
5) будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
Змінити подальшу нумерацію.
 
Враховано   5) будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
 
199. 6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
 
   6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
 
200. 7) огородження до урізу води земельних ділянок, наданих у власність чи оренду;
 
-130- Заєць І.О.
вилучити слова: "наданих у власність чи оренду"
 
Враховано   7) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;
8) огородження земельних ділянок ближче, як за п’ять метрів до урізу води з обмеженням вільного доступу до водних об’єктів;
 
    -131- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
пункт 8) викласти у такій редакції:
"8) огородження земельних ділянок на відстані менш, ніж 5 метрів до урізу води".
 
Враховано    
201. 8) розташування стаціонарних причалів та майданчиків для суден маломірного флоту поза межами відведених для цих цілей місць;
 
-132- Заєць І.О.
У частині другій статті 89 у пункті 8 після слова "флоту" доповнити словами "паливозаправних станцій"
 
Враховано   9) розташування стаціонарних причалів та майданчиків для суден маломірного флоту, паливозаправних станцій поза межами відведених для цих цілей місць;
 
202. 9) заїзд та стоянка транспортних засобів, за виключенням транспортних засобів оперативних, спеціальних служб та прикордонної служби;
 
   10) заїзд та стоянка транспортних засобів, крім транспортних засобів оперативних, спеціальних служб та прикордонної служби;
 
203. 10) обмеження вільного доступу до узбережжя для загального водокористування за винятком випадків, коли це загрожує національній та екологічній безпеці, а також безпеці громадян та порушує технологічний процес підприємств-водокористувачів. Види та порядок обмежень визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-133- Семинога А.І.
Пункти 7 та 10 статті 89 законопроекту викласти у такій редакції:
"7) огородження земельних ділянок ближче, ніж 5 метрів до урізу води з обмеженням вільного доступу до водних об’єктів;
10) Забороняється обмеження вільного доступу до водних об’єктів громадян для загального водокористування, за винятком випадків, визначених законом. "
 
Враховано   11) обмеження вільного доступу до водних об’єктів для загального водокористування крім випадків, визначених законом.
 
    -134- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
у пункті 11) частини другої речення друге виключити.
 
Враховано    
204. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
 
   Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
 
205. Громадяни, установи та організації, земельні ділянки яких розташовані у межах прибережних захисних смуг і надані у користування на умовах оренди, забезпечують дотримання режиму їх використання та несуть відповідальність за його порушення згідно законодавства.
 
   Громадяни, підприємства, установи та організації, земельні ділянки яких розташовані у межах прибережних захисних смуг і надані у користування на умовах оренди, забезпечують дотримання режиму їх використання та несуть відповідальність за його порушення згідно з законом.
 
206. Порушення режиму господарської діяльності у прибережних захисних смугах чи використання їх не за заявленим у договорі призначенням тягне за собою анулювання договору оренди.
 
-135- Бевзенко В.Ф.
У частині п’ятій нової редакції статті 89 слова "анулювання договору оренди" замінити словами "розірвання договору оренди"
 
Враховано редакційно   Порушення режиму господарської діяльності у прибережних захисних смугах чи використання їх не за заявленим у договорі призначенням тягне за собою припинення договору оренди.
 
207. У межах прибережних захисних смуг, землі яких належать до державної чи комунальної власності, забезпечення дотримання режиму їх використання та відповідальність за його порушення покладається на місцеві органи виконавчої влади".
 
-136- Семинога А.І.
Частину шосту статті 89 законопроекту викласти у редакції:
"У межах прибережних захисних смуг, землі яких належать до державної чи комунальної власності, забезпечення дотримання режиму їх використання покладається на відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади".
 
Враховано   У межах прибережних захисних смуг, землі яких належать до державної чи комунальної власності, забезпечення дотримання режиму їх використання покладається на відповідні органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.
 
208. 34. Назву статті 90 викласти в такій редакції:
 
      
209. "Стаття 90. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах"
 
-137- Толстоухов А.В.
Назву статті 90 залишити у редакції чинного Водного кодексу України. Частину першу статті 90 викласти у редакції: "Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить в зону санітарної охорони моря і може використовуватись лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов’язковим облаштуванням системами водопостачання та водовідведення, включаючи каналізаційну мережу, що забезпечує транспортування стічних вод до очисних споруд."
 
Враховано   35. Частину першу статті 90 викласти в такій редакції:
"Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить в зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов’язковим облаштуванням системами водопостачання та водовідведення, включаючи каналізаційну мережу, що забезпечує транспортування стічних вод до очисних споруд".
 
210. 35. у статті 91:
 
   36. Частини першу та другу статті 91 викласти в такій редакції:
 
211. частини першу викласти в такій редакції:
 
      
212. "Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування".
 
   "Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.
 
213. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
214. "Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами, які розробляються і затверджуються власниками або користувачами споруд та об’єктів за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, органами водного господарства та органами з питань земельних ресурсів, і враховуються в проектах землеустрою".
 
-138- Бевзенко В.Ф.
Круглов М.П.
Матвєєв В.Й.
Нову редакцію частини другої статті 91 Водного кодексу України (пункт 35 Водного кодексу України (пункт 33 розділу І законопроекту) викласти у такій редакції:
"Розміри та режим використання земель смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, які затверджуються власниками або користувачами споруд та об'єктів за погодженням з органами охорони навколишнього природного середовища, органами водного господарства та органами з питань земельних ресурсів".
 
Відхилено   Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами, які розробляються і затверджуються власниками або користувачами споруд та об’єктів за погодженням з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань водного господарства та з питань земельних ресурсів, і враховуються в проектах землеустрою".
 
215. 36. У статті 92:
 
   37. У статті 92:
 
216. у частині першій слова "міських поселень" замінити словами "населених пунктів".
 
   у частині першій слова "міських поселень" замінити словами "населених пунктів";
 
217. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
218. "Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку".
 
   "Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку".
 
219. 37. Частину третю статті 110 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
 
   38. Частину третю статті 110 доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
220. "15) приниження честі і гідності посадових осіб, що здійснюють управління і контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, посягання на їх життя і здоров’я"
 
   "15) приниженні честі та гідності посадових осіб, що здійснюють управління і контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, посяганні на їх життя і здоров’я".
39. У тексті Кодексу слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" і "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.
 
221. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
222. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування крім статті 32, яка набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-139- Кармазін Ю.А.
Частину 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у редакції "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
223. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-140- Семинога А.І.
Пункт 2 Прикінцевих положень вилучити.
 
Враховано      
224. 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
225. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
226. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-141- Кармазін Ю.А.
Ввести нову частину 4 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" в такій редакції: "4. Контроль за виконанням цього Кодексу покласти на Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого відноситься законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
Відхилено   забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.