Кількість абзаців - 100 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла
 
-1- Клименко О.І.
У назві законопроекту слово "законів" замінити словами "законодавчих актів"
 
Враховано   Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла
 
2. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 2002 р., № 15, ст. 100; 2003 р., № 30, ст. 247; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
   3. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2006 р., № 13, ст. 110; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 19, ст. 257):
 
5. 1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
 
6. "Інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Для інвестування та фінансування будівництва таких об’єктів забороняється застосовувати інші правовідносини та механізми.";
 
-2- Кармазін Ю.А.
Круць М.Ф.
Зміни до частини 3 статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" викласти в такій редакції:
"Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами".
 
Враховано   "Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, відповідно до законодавства. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами";
 
7. 2) доповнити частину першу статті 5 абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
8. "Недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, яке встановлює особливості їх діяльності.";
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пропозицію доповнити частину 1 статті 5 новим абзацом: "Недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, яке встановлює особливості їх діяльності" слід відхилити.
 
Відхилено ця зміна носить виключно бланкетний характер та усуває можливі протиріччя між законами  "Недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та фінансові установи - юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що визначає особливості їх діяльності";
4) абзац другий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
"Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури".
 
    -4- Сербін Ю.С.
Доповнити пункт 1 Розділу І проекту новим підпунктом такого змісту:
“абзац другий частини першої статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність» викласти у такій редакції:
«Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.».
 
Враховано    
9. 3) доповнити частину першу статті 18 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
-5- Кармазін Ю.А.
Запропоноване доповнення частини 1 статті 18 після абзацу 1 новим абзацом такого змісту: "Інвестування та фінансування однієї
квартири в об'єкті будівництва кількома інвесторами без їх письмової згоди забороняється." перенести до статті 9, як додаткову частину 3 і викласти в такій редакції:
"Інвестування та фінансування однієї квартири в об'єкті будівництва кількома інвесторами допускається лише за умови укладання між ними письмового договору, у якому конкретизована доля кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції.".У зв'язку з цим частину 2 вважати частиною 3.
 
Враховано   3) статтю 9 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
10. "Інвестування та фінансування однієї квартири в об’єкті будівництва кількома інвесторами без їх письмової згоди забороняється.".
 
   "Інвестування та фінансування однієї квартири в об’єкті будівництва кількома інвесторами можливе виключно за умови укладення між ними письмового договору, в якому визначається частка кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції".
 
11. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 19 "3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, розглядаються відповідно судом або третейським судом." викласти в такій редакції:
"3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, розв’язуються судом.".
 
Відхилено зараз повнова-ження третейських судів вже обмежені  У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
12. 2. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст.50, № 8, ст.62, 2003 р., № 38, ст.313; 2004 р., № 2, ст.6):
 
   13. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
 
13. 1) доповнити статтю 5 частиною такого змісту:
 
-7- Кармазін Ю.А.
Круць М.Ф.
Виключити пункт 1 статті 2 розділу І законопроекту із доповненням статті 5 Закону України "Про страхування" новою частиною.
 
Враховано      
14. "Законами України може бути передбачена обов’язкова наявність договору страхування як умова провадження певного виду діяльності чи реалізації інших правовідносин без віднесення такого страхування до обов’язкових видів страхування. У такому випадку страховик укладає договір страхування згідно з ліцензією на здійснення відповідного виду добровільного страхування.";
 
      
15. 2) пункт 38 частини першої статті 7 виключити.
 
-8- Рибак В.В.
Поляченко В.А.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 проекту викласти у такій редакції:
"2) пункти 38 та 39 частини першої статті 7 виключити"
На даний час, коли будівельна галузь і так знаходиться в стані стагнації, страхування зазначених ризиків наразі є недоцільним. Це стане, по суті, додатковим фінансовим тягарем для забудовників, однозначно призвівши до подорожчання собівартості об`єкта будівництва та, у свою чергу, до подорожчання вартості житла, в той час, коли його продажі і так зменшилися в декілька разів і вже зараз існують значні труднощі при його реалізації.
 
Враховано   1) пункти 38 та 39 частини першої статті 7 виключити;
2) частину п’яту статті 13 виключити.
 
    -9- Поляченко В.А.
Підпункт 2 пункту 2 розділу 1 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"частину п’яту статі 13 виключити".
 
Враховано з метою узгодження окремих положень проекту Закону між собою   
16. 3. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
   14. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 17, ст. 236):
 
17. 1) у частині першій статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
18. в абзаці третьому слова "отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію" замінити словами "відповідає вимогам, встановленим цим Законом";
 
-10- Поляченко В.А.
Доповнити пп. 1 п.3 такими положенями, що містять редакційні правки та усунення неузгодженостей у Законі.:
"у статті 2 :
в абзаці 19 слова „довірителі ФФБ" замінити словами „фізичні та юридичні особи, які здійснюють інвестування коштів у будівництво (для ФФБ – довірителі ФФБ)";
абзац 21 викласти в такій редакції:
„інформацію про установу/організацію, яка відповідно до законодавства здійснює залучення коштів на інвестування та фінансування будівництва (для ФФБ – управитель ФФБ): найменування, місцезнаходження та фактична адреса, дані та реквізити ліцензії та/або дозволу, необхідної - (ого) для залучення коштів (для ФФБ - управління коштами та іншим майном), інформація про керівників, досвід роботи;
- в абзаці 28 слова „довірителі ФОН" замінити словами „власники сертифікатів ФОН" у відповідних відмінках;
 
Враховано   в абзаці третьому слова "отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію" замінити словами "відповідає вимогам, встановленим цим Законом";
в абзаці дев’ятнадцятому слова "довірителі ФФБ" замінити словами "фізичні та юридичні особи, які здійснюють інвестування коштів у будівництво (для ФФБ – довірителі ФФБ)";
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
"інформацію про установу/організацію, що відповідно до законодавства здійснює залучення коштів для інвестування та фінансування будівництва (для ФФБ – управитель ФФБ): найменування, місцезнаходження та фактична адреса, дані та реквізити ліцензії та/або дозволу, необхідної/необхідного для залучення коштів (для ФФБ - управління коштами та іншим майном), інформація про керівників, досвід роботи";
в абзаці двадцять восьмому слова "довірителів ФОН" замінити словами "власників сертифікатів ФОН", а слово "Довірителі" замінити словами "Власники сертифікатів ФОН";
 
19. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами такого змісту:
 
20. "загальна вартість будівництва - погоджена управителем і забудовником у договорі загальна вартість будівництва всіх об’єктів інвестування як складової частини об’єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівництва та кількості вимірних одиниць всіх об’єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво;
 
-11- Сербін Ю.С.
У тексті законопроекту словосполучення "загальна вартість будівництва" в усіх відмінках замінити словосполученням "вартість будівництва" у відповідному відмінку;
 
Враховано   "вартість будівництва - погоджена управителем і забудовником у договорі вартість будівництва всіх об’єктів інвестування як складової частини об’єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об’єкта будівництва та кількості вимірних одиниць усіх об’єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво;
 
    -12- Поляченко В.А.
Виключити зміни щодо введення вимоги фінансування будівництва в межах "загальної вартості будівництва" та введення такого поняття у статті 2 Закону:
а) ці пропозиції є доцільними тільки для ФФБ виду Б;
б) для ФФБ виду А визначення загальної вартості будівництва виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об`єкта будівництва є практично неможливим, оскільки поточна ціна в ході будівництва може змінюватися (наприклад внаслідок подорожчання будівельних матеріалів)
 
Враховано редакційно    
21. пов’язана особа юридичної особи (пов’язана особа):
 
   пов’язана особа юридичної особи (далі - пов’язана особа) –
 
22. юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, чи перебуває під спільним контролем із такою юридичною особою;
 
   юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
 
23. фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);
 
   фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки фізичної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);
 
24. посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи;
 
   посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї цієї посадової особи;
 
25. здійснення контролю за юридичною особою - володіння безпосередньо або через пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.";
 
   здійснення контролю за юридичною особою - володіння безпосередньо або через пов’язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, що контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї";
 
26. 2) доповнити статтю 3 частиною такого змісту:
 
-13- Поляченко В.А.
Виключити обмеження щодо здійснення розрахунків між суб`єктами фінансово – кредитних механізмів (довірителі та власники сертифікатів ФОН – фізичні особи також є суб`єктами фінансово – кредитних механізмів) лише в безготівковій формі, оскільки це значно ускладнить процедуру залучення коштів, призведе до значних незручностей для Довірителів – клієнтів банку та суттєво обмежить їх права;
 
Враховано      
27. "Розрахунки між суб’єктами системи фінансово-кредитних механізмів здійснюються виключно у безготівковій формі.";
 
      
28. 3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
-14- Аржевітін С.М.
пп. 3 п. 3 розділу І викласти у такій редакції:
"3) доповнити статтю 4 частиною першою такого змісту:
"Управителем може бути фінансова установа, яка отримала в установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності".
У зв’язку з цим частини першу та другу вважати відповідно другою та третьою".
Така пропозиція обумовлена тим, що у чинній редакції Закону є норма щодо мінімального розміру статутного капіталу управителя, яку не можна виключати.
 
Враховано   2) статтю 4 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
29. "Стаття 4. Вимоги до окремих суб’єктів системи фінансово-кредитних механізмів
 
      
30. Управителем може бути фінансова установа, яка отримала у встановленому законодавством порядку дозвіл Національного банку України (для банку) або ліцензію спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (для небанківської фінансової установи) на здійснення визначеної цим Законом діяльності.
 
   "Управителем може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності".
У зв’язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;
 
31. Забудовником може бути особа, яка уклала договір з управителем, здійснює функції замовника будівництва житла, отримала право власності або користування земельною ділянкою та виконує передбачені законодавством дії, необхідні для здійснення будівництва.
 
-15- Поляченко В.А.
Визначення Забудовника, надане у новій редакції у статті 5 Закону пропоную виключити, оскільки воно значно звужує коло осіб, які можуть бути Забудовниками, адже на практиці забудовник і особа, яка має земельну ділянку у власності або в користуванні, різні особи. Землекористувачі, як правило, не мають досвіду в будівельній діяльності, і тому доручають будувати, виконуючи функції забудовника, професіоналам.
 
Враховано      
32. Управитель, забудовник і страхова компанія не можуть бути пов’язаними особами.";
 
-16- Поляченко В.А.
Виключити положення щодо введення до ст. 4 норми стосовно того, що управитель, забудовник і страхова компанія не можуть бути пов’язаними особами, оскільки на практиці забудовникам вигідніше співпрацювати з управителями – фінансовими установами і страховими компаніями, що пов’язані між собою та впевнені один в одному.
 
Враховано      
33. 4) доповнити статтю 6 частиною такого змісту:
 
      
34. "Протягом здійснення управителем управління майном загальна сума коштів, залучених у ФФБ та/або ФОН, не може перевищувати суму власного капіталу управителя більш ніж у 50 разів.";
 
-17- Поляченко В.А.
Стосовно змін до статті 6 щодо того, що протягом здійснення управителем управління майном загальна сума коштів, залучених у ФФБ та/або ФОН, не може перевищувати суму власного капіталу управителя більш ніж у 50 разів, пропоную виключити, оскільки щодо ФОН ця норма вже діє, а щодо ФФБ є необґрунтованою, адже вартість будівництва може значно перевищувати суму власного капіталу управителя, а також слід зазначати, що управитель ФФБ несе відповідальність лише за цільове використання коштів та розмір власного капіталу управителя ФФБ не пов’язаний з вартістю будівництва.
 
Враховано      
35. 5) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
36. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
37. "Управителю фонду забороняється укладати договори управління майном з установниками та залучати кошти установників для фінансування спорудження об’єкта будівництва до отримання забудовником у встановленому законодавством порядку дозволу на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва.".
 
   "Управителю фонду забороняється укладати договори управління майном з установниками та залучати кошти установників для фінансування спорудження об’єкта будівництва до отримання забудовником у встановленому законодавством порядку дозволу на виконання будівельних робіт для спорудження об’єкта будівництва".
 
38. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
39. частину третю викласти в такій редакції:
 
-18- Клименко О.І.
Викласти зміни до частини 3 статті 7 у такій редакції:
"у частині третій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"має право одночасно здійснювати управління кількома ФФБ та ФОН";
в абзаці четвертому слова "та Правил фонду" замінити словами "Правил фонду та договору управління майном".
Така пропозиція обумовлена тим, що у
чинній редакції деякі із запропонованих змін уже є, а деякі з сильніше захищають інтереси установника управління, крім того у Законі відсутній термін "установник фонду".
 
Враховано   у частині третій:
 
40. "Управитель при реалізації права довірчої власності:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
41. має право одночасно здійснювати управління кількома ФФБ та ФОН;
 
   "має право одночасно здійснювати управління кількома ФФБ та ФОН";
 
42. не може відповідати за своїми боргами активами фонду;
 
   в абзаці четвертому слова "та Правил фонду" замінити словами "Правил фонду та договору управління майном";
 
43. несе відповідальність перед установниками фонду за дотримання вимог цього Закону, Правил фонду та договору управління майном.";
 
-19- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майна при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
1. Абзац 3 частини 3 статті 8 "несе відповідальність перед установниками фонду за дотримання вимог цього Закону, Правил фонду та договору управління майном" викласти в такій редакції:
"несе повну відповідальність перед установниками фонду за дотримання вимог цього Закону, Правил фонду та договору управління майном".
 
Враховано редакційно      
44. 6) частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
 
-20- Клименко О.І.
Виключити пункт 6, оскільки запропонована ним редакція кардинально змінює Закон, замінюючи положення частини третьої, де передбачені чіткі вимоги щодо того, що технічні характеристики збудованого об’єкта будівництва та об’єктів інвестування мають відповідати проектній декларації, що є невід’ємною складовою договору між управителем та забудовником.
 
Враховано      
45. "Договір між управителем фонду та забудовником має містити умову щодо укладення забудовником із страховиком договорів страхування:
 
      
46. відповідальності перед третіми особами - установниками фонду під час проведення будівельно-монтажних робіт від ризиків збільшення строків будівництва та неякісного виконання будівельно-монтажних
 
      
47. робіт - на користь установників фонду;
 
      
48. будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об’єкта будівництва та на гарантійний строк від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та аварій - на користь управителя як довірчого власника.";
 
-21- Поляченко В.А.
Доповнити пункт 3 новим підпунктом такого змісту:
"Частину шосту статті 9 виключити"
Стосовно змін до статей 9 та 11 Закону щодо відповідальності перед третіми особами - установниками фонду під час проведення будівельно-монтажних робіт від ризиків збільшення строків будівництва та неякісного виконання будівельно-монтажних робіт - на користь установників фонду тощо, то слід зазначити, що встановлений порядок суттєво ускладнює та, як наслідок, затримує будівництво, що в умовах будівельної кризи лише погіршує ситуацію.
Окрім того, як засвідчила практика, навіть укладання подібних договорів не є запобіжником від затримок у будівництві.
 
Враховано   4) частину шосту статті 9 виключити;
 
49. 7) друге речення частини першої статті 10 викласти в такій редакції: "Предметом іпотеки за таким іпотечним договором є земельна ділянка, що належить на праві власності забудовнику і на якій здійснюється будівництво, або майнові права на земельну ділянку (право оренди чи користування земельною ділянкою), а також об’єкт незавершеного будівництва на цій ділянці, спорудження якого здійснюється забудовником.";
 
-22- Клименко О.І.
Підпункт 7 пункту 3 Розділу І законопроекту виключити, оскільки запропонована редакція буде значно звужувати предмет іпотеки, адже забудовник не матиме змоги передавати у заставу інше нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, як це передбачено у чинній редакції Закону.
 
Враховано   5) статтю 10- 1 виключити;
 
    -23- Рибак В.В.
Поляченко В.А.
Доповнити новим підпунктом такого змісту:
"Статтю 10-1 виключити"
 
Враховано Ст. 10-1 суперечить ст. 979 ЦК України, де суб’єктами договору страхування є страховик і страхуваль-ник   
50. 8) у статті 11:
 
   6) у статті 11:
 
51. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-24- Поляченко В.А.
Пропонується виключити абзаци другий та третій підпункту 8 пункту 3, оскільки чинною редакцію вже передбачений механізм добровільного страхування ризиків, що виникають під час будівництва. Окрім того, запровадження подібних перешкод суттєво ускладнить будівництво та відтермінує здачу об’єктів житлового будівництва в експлуатацію.
 
Враховано з метою узгодження окремих положень проекту Закону між собою     
52. "Умовою здійснення управління ФФБ виду Б є укладення управителем з визначеним ним страховиком договору страхування комерційного ризику недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва.";
 
      
53. перше речення частини восьмої виключити;
 
   перше речення частини восьмої виключити;
 
54. третє речення частини дев’ятої викласти в такій редакції: "Фінансування спорудження житлового будинку із залученням коштів фізичних осіб здійснюється виключно через одного управителя шляхом створення одного ФФБ.";
 
-25- Поляченко В.А.
Пропонується виключити запропоноване нововведення щодо фінансування об’єкту будівництва шляхом створення одного ФФБ. Це значно ускладнить процес початку фінансування спорудження об`єкту будівництва, та, відповідно, призведе до зростання загальної вартості будівництва та подовження його строків;
 
Враховано      
55. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
-26- Поляченко В.А.
Пропонується виключити заборону залучати управителям кошти до отримання забудовником дозволу на виконання будівельних робіт, оскільки це питання врегульовано діючим Законом (реєстрація проектної декларації);
 
Враховано      
56. "Управителю забороняється залучати кошти установників до створення ФФБ";
 
-27- Поляченко В.А.
Доповнити проект таким положенням:
"Частину дев’яту статті 11 Закону викласти у такій редакції:
„ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунків ФФБ. Для кожного ФФБ відкриваються окремі рахунки. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягів залучених управителем ФФБ в управління коштів, не встановлюються".
 
Враховано редакційна правка з метою узгодження окремих положень Закону між собою  частину дев’яту викласти у такій редакції:
"ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунків ФФБ. Для кожного ФФБ відкриваються окремі рахунки. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягів залучених управителем ФФБ в управління коштів, не встановлюються";
у частині десятій та в абзаці першому частини дванадцятої слово "рахунок" замінити словом "рахунки";
 
    -28- Поляченко В.А.
Доповнити проект таким положенням:
"У частині 10 статті 11 Закону слово "рахунок" замінити словами „рахунки", а в абзаці першому частини 12 слово „рахунок" замінити словом „рахунки";
 
Враховано редакційні правки для узгодження положень Закону   
57. 9) у статті 12:
 
      
58. доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
 
-29- Аржевітін С.М.
Виключити другий, третій та четвертий абзаци підпункту 9 пункту 3 розділу І.
Слід зазначити, що запропонована редакція положень щодо механізму впровадження змін до Правил ФФБ є недосконалою у порівнянні із чинною наразі процедурою, коли зміни можуть здійснюватись лише за письмовими за дозволами усіх учасників ФФБ.
 
Враховано      
59. "Правила ФФБ та зміни до них реєструються відповідним органом, який здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, встановлює вимоги до Правил ФФБ, порядок їх реєстрації та внесення змін до них. Правила ФФБ та зміни до них подаються на реєстрацію протягом семи робочих днів після їх затвердження".
 
      
60. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
      
61. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   7) статтю 12 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
62. "Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, які забезпечують права довірителів.";
 
   "Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, що забезпечують права довірителів";
 
63. 10) у статті 13:
 
      
64. доповнити абзац шостий частини першої після слів "на будівництво" словами "або за наявності відповідних документів - не забезпечення забудовником спорудження об’єктів будівництва у встановлений строк";
 
-30- Поляченко В.А.
Пропонується виключити зміни до частини першої статті 13 Закону щодо можливості дострокового припинення управління майном або за наявності відповідних документів не забезпечення забудовником спорудження об’єктів будівництва у встановлений строк, оскільки не вказано, що це повинні бути за документи (їх виключний перелік), а також внести до статтті 13 такі зміни, що обумовлені необхідністю редакційного узгодження окремих положень Закону:
"в абзаці 17 частини першої статті 13 слова „на рахунку ФФБ" виключити;"
 
Враховано рийнята у І-му читанні зміна наразі не узгоджу-ється із чинною редакцією Закону, натомість пропону-ються редакційні правки для узгодження положень Закону.     
65. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
   8) в абзаці сімнадцятому частини першої статті 13 слова "на рахунку ФФБ" виключити;
 
66. "несе відповідальність за фінансування одного об’єкта інвестування кількома особами без їх письмової згоди.";
 
-31- Поляченко В.А.
Виключити доповнення ч.2 ст.13 новим абзацом стосовно відповідальності Управителя за фінансування одного об’єкта інвестування кількома особами без їх одночасної письмової згоди, оскільки це питання вже врегульовано Законом після внесення нього змін Законом № 692, в якому є норма стосовно обов’язкового оформлення нотаріально посвідченої довіреності на внесення коштів іншою особою від імені довірителя.
 
Враховано      
67. 11) доповнити частину п’яту статті 14 абзацами такого змісту:
 
      
68. "умови та порядок визначення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування;
 
-32- Поляченко В.А.
Пропонується виключити запропоновану норму щодо розширення умов Договору про участь у ФФБ умовами та порядком визначення поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування на момент укладання договору, оскільки поточну ціну, відповідно до законодавства, визначає Забудовник та на сьогоднішній день навіть при розрахунку з довірителем при його виході з ФФБ, сума коштів виплачується за ціною на день внесення таких коштів, тобто без прив’язки до поточної ціни вимірної одиниці об’єкта інвестування.
 
Враховано крім наведеної аргументації слід зазначити, що в умовах падіння цін на нерухомість неможливо передбачити порядок визначення поточної ціни об’єкта інвестування     
69. строк введення об’єкта будівництва в експлуатацію.";
 
-33- Поляченко В.А.
Пропонується виключити зміну до ст. 14 щодо зазначення строку введення об’єкта будівництва в експлуатацію, оскільки в істотних умовах договору про участь у ФФБ вже є запланована дата (місяць і рік) введення об’єкта будівництва в експлуатацію.
 
Враховано пропозиція першого читання вже передбачена чинним Законом     
70. 12) у частині десятій статті 15 слова "готівковій чи" виключити;
 
-34- Клименко О.І.
Підпункт 12 пункту 3 Розділу І виключити, оскільки у зв’язку із зміною редакції Закону в частині 10 статті 15 відсутні відповідні слова.
 
Враховано   9) абзац тринадцятий частини дванадцятої статті 15 доповнити словами "для зарахування до ФФБ";
 
    -35- Поляченко В.А.
Доповнити таким новим підпунктом:
абзац тринадцятий частини 12 статті 15 доповнити словами „для зарахування до ФФБ";
 
Враховано редакційна правка, що уточнює норму Закону   
71. 13) у статті 16:
 
   10) у статті 16:
 
72. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
73. "Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва";
 
-36- Сербін Ю.С.
У тексті законопроекту словосполучення "загальна вартість будівництва" в усіх відмінках замінити словосполученням "вартість будівництва" у відповідному відмінку;
 
Враховано   "Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва";
 
74. перше речення частини другої викласти в такій редакції: "Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду Б управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів у порядку, визначеному договором, у межах загальної вартості будівництва відповідно до графіків фінансування та будівництва, погоджених управителем і забудовником за кожним об’єктом будівництва, які є невід’ємними частинами договору.";
 
-37- Сербін Ю.С.
У тексті законопроекту словосполучення "загальна вартість будівництва" в усіх відмінках замінити словосполученням "вартість будівництва" у відповідному відмінку.
 
Враховано   перше речення частини другої викласти в такій редакції:
"Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду Б управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів у порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва відповідно до графіків фінансування та будівництва, погоджених управителем і забудовником за кожним об’єктом будівництва, що є невід’ємною частиною договору";
 
75. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
-38- Поляченко В.А.
Абзаци п’ятий, шостий, сьомий підпункту 13 пункту 3 Розділу І Законопроекту пропоную виключити.
Зміни до статті 16 Закону щодо залишку коштів оперативного резерву :
а) суперечать частині третій статті 1044 Цивільного кодексу України;
б) незрозуміло, яким чином розподілити залишок коштів оперативного резерву між Довірителями.
 
Враховано      
76. "Залишок залучених коштів, у тому числі залишок коштів оперативного резерву, має бути повернений установникам управління або їх правонаступникам, а в разі їх відсутності - зарахований до державного бюджету.".
 
      
77. У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
      
78. доповнити частину п’яту реченням такого змісту: "Наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого управителем і забудовником, після документального підтвердження забудовником цільового використання попередньо одержаної від управителя суми.";
 
-39- Клименко О.І.
Абзац восьмий підпункту 13 пункту 3 Розділу І Законопроекту пропоную викласти в такій редакції:
"доповнити частину дев'яту реченням такого змісту:
"Наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого управителем і забудовником, після надання забудовником звіту управителю ФФБ за формою встановленою законодавством.".
 
Враховано   частину дев’яту доповнити реченням такого змісту: "Наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого управителем і забудовником, після надання забудовником звіту управителю ФФБ за формою, встановленою законодавством";
 
79. у частині сьомій слова "може перевіряти" та "вимагати" замінити відповідно словами "перевіряє" та "вимагає";
 
-40- Поляченко В.А.
Виключити останній абзац п.13, оскільки через зміну редакції Закону пропозиція є недоречною, окрім того, її положення вже враховані по суті у чинній ч.12 ст. 16 Закону, натомість пропонується доповнити проект таким положенням:
"в статті 17:
в частині першій слова „на рахунку ФФБ" виключити;
в частині третій після слів „об`єктом будівництва" доповнити словами: „на окремих рахунках ФФБ, є строковими коштами, які".
 
Враховано редакційна правка у зв’язку із зміною редакції Закону та потребою в уточненні норм Закону  11) у статті 17:
в абзаці першому частини першої слова "на рахунку ФФБ" виключити;
частину третю після слів "об’єктом будівництва" доповнити словами: "на окремих рахунках ФФБ, є строковими коштами, які";
 
80. 14) абзац п’ятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:
 
-41- Клименко О.І.
Підпункт 14 пункту 3 Розділу І проекту пропонується виключити, оскільки чинна на сьогодні редакція вже передбачає серед ризикових ситуацій, які управитель має запобігати через здійснення контролю над забудовником, збільшення строків будівництва більше ніж на 90 днів.
 
Враховано      
81. "збільшення строків виконання будівельних робіт, визначених у графіку будівництва більш ніж на 90 днів.";
 
      
82. 15) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
   12) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
83. "За рішенням суду, прийнятим на підставі звернення довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв’язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може бути переданий в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов’язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.";
 
-42- Поляченко В.А.
Доповнити абзацом такого змісту:
"В частині 9 статті 25 після слів „об’єкта будівництва" доповнити словами " (в разі укладання договору із забудовником),";
 
Враховано редакційна правка для усунення неузгод-женостей у Законі.  "За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв’язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов’язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника;
13) частину дев’яту статті 25 після слів "об’єкта будівництва" доповнити словами " (у разі укладання договору із забудовником)";
 
84. 16) доповнити статтю 26 після частини другої новими частинами такого змісту:
 
-43- Аржевітін С.М.
Викласти підпункт 16 пункту 3 розділу І у такій редакції:
"16) доповнити статтю 26 після частини другої новою частиною такого змісту:
"Зміни до Правил ФОН не можуть погіршувати умови, які забезпечують права власників сертифікатів ФОН."
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою".
Така пропозиція викликана тим, що Правила ФОН разом із інвестиційною декларацією та проспектом емісії сертифікатів ФОН подаються до ДКЦПФР, яка не є основним державним органом, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя.
Крім того, положення щодо заборони внесення змін до Правил ФОН без письмової згоди всіх довірителів, неможливо реалізувати на практиці, оскільки сертифікати ФОН включаються до лістингу фоднових бірж та мають вільний обіг на фондовому ринку. Фізичні та юридичні особи мають право купувати і продавати сертифікати ФОН за ринковою
ціною та здійснювати з ними інші операції, отже кінцевий власник цих паперів невідомий. Також слід зазначити, що Закон не передбачає терміну "довіритель ФОН".
 
Враховано   14) статтю 26 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
85. "Правила ФОН та зміни до них реєструються відповідним органом, який здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, встановлює вимоги до Правил ФФБ, порядок їх реєстрації та внесення змін до них. Правила ФОН та зміни до них подаються на реєстрацію протягом семи робочих днів після їх затвердження. Зміни до Правил ФОН не можуть погіршувати умови, які забезпечують права власників сертифікатів ФОН.
 
   "Зміни до Правил ФОН не можуть погіршувати умови, що забезпечують права власників сертифікатів ФОН".
 
86. Управитель ФОН не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФОН без письмової згоди всіх довірителів.".
 
      
87. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
88. 17) у частині другій статті 28 слова "договору про придбання сертифікатів ФОН, в якому вона встановлює управління ФОН або приєднується до установника управління ФОН" замінити словами "договору про придбання сертифікатів ФОН, який є договором управління майном";
 
-44- Поляченко В.А.
Пропоную виключити зміни до статті 28 Закону стосовно того, що договір про придбання сертифікатів ФОН є договором управління майном, оскільки у зв’язку з прийняттям Закону № 692 встановлено, що "Особа, яка визнала умови Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН, стає власником таких сертифікатів після укладання договору про придбання сертифікатів ФОН, сплати коштів за зазначені цінні папери та зарахування сертифікатів ФОН на рахунок цієї особи у цінних паперах, відкритий у зберігача."
 
Враховано      
89. 18) перше речення частини першої статті 34 викласти в такій редакції: "За рішенням суду, прийнятим на підставі звернення довірителів ФОН або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв’язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФОН може бути переданий в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
-45- Клименко О.І.
Пропоную у пункті 18 слова "довірителів ФОН" замінити словами "власників сертифікатів ФОН"
Така зміна обумовлена тим, що у термінології Закону (ст. 2) застосовується визначення установника управління майном при емісії сертифікатів ФОН як власника сертифікатів ФОН, а не довірителів.
 
Враховано   15) перше речення частини першої статті 34 викласти в такій редакції:
"За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням власників сертифікатів ФОН або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв’язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФОН може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
90. 19) частину четверту статті 40 викласти в такій редакції:
 
      
91. "Юридичні та фізичні особи, а також управитель ФОН мають право купувати і продавати сертифікати ФОН за ринковою ціною та здійснювати з ними інші операції, що не суперечать умовам випуску. При цьому управитель має право придбавати лише сертифікати ФОН, яким він управляє.".
 
-46- Поляченко В.А.
Пропонується виключити зміни до статті 40 Закону щодо права Управителя придбавати лише сертифікати ФОН, яким він управляє, оскільки це є прямим порушенням частини третьої статті 1033 Цивільного кодексу України.
 
Враховано окрім зазначеної аргументації редакція 1-го читання містить неузгодже-ність, адже управитель ФОН є юридичною особою     
92. 4. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити:
 
   17. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 18, ст. 197):
 
93. 1) частину першу статті 8 абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 8 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
94. "розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без отримання суб’єктами, що здійснюють його будівництво (із залученням коштів для інвестування та фінансування такого будівництва), права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт, дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.";
 
-47- Клименко О.І.
У абзаці третьому п. 4 слова у дужках " (із залученням коштів для інвестування та фінансування такого будівництва)" замінити словами "чи інвестування та/або фінансування, відповідно".
Обгрунтування полягає у тому, що суб’єкт, що здійснює будівництво, не отримує дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтво про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.
Такі документи повинні мати суб’єкти, що здійснюють інвестування та/або фінансування будівництва.
 
Немає висновку   "розповсюджувати рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без отримання суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується";
 
95. 2) статтю 24 частиною такого змісту:
 
-48- Клименко О.І.
Виключити підпункт 2 пункту 4
Слід зазначити, що у Законі України "Про рекламу" вже є стаття 25-1, внесена Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (далі – Закон № 800), яка фактично є аналогічною запропонованій.
Крім того, реклама цінних паперів та фінансових послуг врегульована статтями 24 і 25 Закону України "Про рекламу".
Таким чином, з метою уникнення дублювання норм законодавства пропонується підпункт 2 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
96. "3. Реклама спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, повинна містити інформацію про всіх суб’єктів, що здійснюють його будівництво (із залученням коштів для інвестування та фінансування такого будівництва), наявність у них права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт, дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується, а також номер і дату їх видачі та найменування органів, що їх видали.";
 
      
97. 3) частину першу статті 26 абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 26 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
98. "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури - щодо спорудження житлового будинку."
 
-49- Кармазін Ю.А.
ІV. У Законі України "Про рекламу"
1. Частину першу статті 26 доповнити абзацом такого змісту: "Національний банк України - щодо реклами банківської діяльності"
 
Відхилено Не стосується теми даного проекту  "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури - щодо спорудження житлового будинку".
2. У статті 810- 1 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р. №№ 40 – 44, ст. 356):
частину першу доповнити словами "що може передбачати відступлення орендодавцем права вимоги боргу іншій особі – вигодонабувачу";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Істотними умовами договору оренди житла з викупом є:
1) найменування сторін;
2) характеристики житла, щодо якого встановлюються відносини оренди з викупом;
3) строк, на який укладається договір;
4) розміри, порядок формування, спосіб, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду;
5) умови дострокового розірвання договору,
6) порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання або припинення договору;
7) права та зобов’язання сторін;
8) відповідальність сторін;
9) інші умови, визначені законом".
21. У Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257):
1) частину восьму статті 3 викласти у такій редакції:
"8. Торгово-промислова палата України та регіональні торгово-промислові палати за участю центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури надають довідки про засвідчення форс-мажорних обставин відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників).
Форс-мажорними обставинами для цілей цього Закону є непередбачувані та непереборні обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторін, настання яких неможливо передбачити при укладенні договору та для протидії яким сторони не можуть вжити заходів";
2) в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова та цифри "на 2009 рік" замінити словами та цифрами "на 2009 та наступні роки".
15. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308 із наступними змінами):
1) пункт 4.3 статті 4 доповнити підпунктом 4.3.37 такого змісту:
"4.3.37. вартість житла, що переходить у власність від підприємства-орендодавця до особи-орендаря після повної сплати орендних платежів за договорами оренди житла з викупом";
2) у пункті 5.3 статті 5:
підпункт 5.3.1 викласти у такій редакції:
"5.3.1. частину суми процентів (комісій, винагороди) за іпотечним житловим кредитом, договорами оренди житла з викупом або фінансового лізингу житла, сплачених платником податку, що розраховується за правилами, визначеними статтею 10 цього Закону";
доповнити підпунктом 5.3.8 такого змісту:
"5.3.8. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним";
3) у пункті 22.8 статті 22:
абзац другий доповнити словами "як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад";
абзац третій після слів "кошти, які" доповнити словами "нараховуються та";
абзац восьмий після слова "закону" доповнити словами "нарахувань, внесків та перерахувань до таких фондів".
9. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):
1) пункт "б" статті 30 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
"12) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
2) підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
"1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством".
10. Частину третю статті 14 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"засвідчує форс-мажорні обставини відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників)".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
19. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2008 р., № № 5-8, ст. 78; 2009 р. № 49, ст. 737) після слів "про захист економічної конкуренції" доповнити словами "державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".
5. Частину сьому статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654) виключити.
6. Друге речення частини дванадцятої статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2007 р., № 4, ст. 34) виключити.
7. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., № 29, ст. 190):
1) у частині третій статті 15 слова "введення в експлуатацію нових і реконструйованих" виключити;
2) пункт "ж" частини першої статті 41 виключити.
8. У частині першій статті 38 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81) слова "державними приймальними комісіями" замінити словами "відповідно до законодавства".
11. У статті 17 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова "на основі акта приймальної комісії в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до законодавства".
16. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110):
1) абзац другий частини п’ятої статті 11 після слів „предметом іпотеки є" доповнити словами „майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, та/або";
2) у частині п’ятій статті 37 слова "іпотекою нерухомості, будівництво якої є незавершеним, та" виключити.
4. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
1) у пункті 14 частини сьомої статті 7 слова "діяльності робочих і державних комісій з питань прийняття в експлуатацію цих потужностей (об’єктів), відведення" замінити словом "відведенні";
2) пункт 3 частини другої статті 13 виключити.
18. Абзац третій частини другої статті 2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) після слів "недержавні пенсійні фонди" доповнити словами "фонди банківського управління".
12. У Законі України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2007 р., № 9, ст. 70; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009 р., № 19, ст.257):
1) статтю 29 після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"У разі здійснення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій в межах існуючих смуг відведення дозвіл на виконання будівельних робіт може надаватися без подання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт іноземні юридичні особи, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, подають документ, що підтверджує факт залучення громадян та юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менш як 90 відсотків їх загального обсягу, а також використання не менш як 50 відсотків вітчизняних виробів та матеріалів, зокрема будівельних конструкцій".
У зв’язку з цим частини четверту – двадцяту вважати відповідно частинами шостою – двадцять другою;
2) у статті 30- 1:
частину першу доповнити словами "з урахуванням частини четвертої цієї статті";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2008 року без залучення підрядних організацій приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, які споруджувались без дозволу на виконання будівельних робіт, здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, при наявності документу, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт".
У зв’язку з цим частини четверту – дванадцяту вважати відповідно частинами п’ятою – тринадцятою.
20. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 48, ст. 358):
1) у пункті 2 слова "одного року" замінити словами "двох років";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про погодження місця розташування об'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розглядаються в установленому законом порядку. Передача в оренду таких земельних ділянок із земель державної та комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів (аукціонів)".
1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
1) частину третю статті 34 доповнити словами "та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України";
2) статтю 42 після слів "житлових умов" доповнити словами "та включені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
3) статтю 134 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу, вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
4) частину другу статті 135 після слів "вступити до житлово-будівельного кооперативу" доповнити словами "та включені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов";
5) абзац другий частини першої статті 189 після слів "у порушенні порядку взяття на облік" доповнити словами "та ведення єдиного державного реєстру".
22. Абзац другий частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст. 247; 2003 р., № 16, ст. 129) після слів "крім будівельних" доповнити словами "стандартів, норм і правил".
 
    -50- Поляченко В.А.
Сербін Ю.С.
У статті 810-1 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40-44, ст. 356):
частину першу доповнити словами "яка може передбачати відступлення орендодавцем права вимоги боргу іншій особі – вигодонабувачу"
частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. Істотними умовами договору оренди житла з викупом є:
1) найменування сторін;
2) характеристики житла, щодо якого встановлюються відносини оренди житла з викупом;
3) строк, на який укладається договір;
4) розміри, порядок формування, спосіб, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду;
5) умови дострокового розірвання договору,
6) порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання або припинення договору;
7) зобов’язання сторін;
8) відповідальність сторін;
9) інші умови, визначені законом"
 
Враховано доповнення положень стосовно договору оренди житла з викупом істотними умовами дасть можливість застосову-вати механізм оренди житла з викупом   
    -51- Клименко О.І.
Відповідно до узагальненої практики застосування норми, яка на цей час у чинній редакції абсолютно не працює, пропоную доповнити законопроект таким пунктом щодо діяльності Торгово-промислової палати:
“У Законі України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (Офіційний вісник України, 2009 р., №1, ст.10):
1) частину 8 статті 3 викласти у такій редакції:
«8. Торгово-промислова палата України та регіональні торгово-промислові палати за участю центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури надають довідки про засвідчення обставин форс-мажору відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників).
Обставинами форс-мажору для цілей цього Закону є непередбачувані та непереборні обставини, які відбуваються незалежно від волі і бажання сторін, настання яких не могло бути передбачене при укладенні договору та проти виникнення яких сторони не можуть вжити заходів”
 
Враховано така норма була встановлена Законом № 800 та не була запровад-жена на практиці через протиріччя у законах   
    -52- Лисов І.В.
у підпункті 2 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" слова та цифри "на 2009 рік" замінити словами та цифрами "на 2009 та наступні роки".
 
Враховано оскільки у 2009 році положення підпункту 2 п. 2 не були реалізовані через об’єктивні обставини кризових явищ   
    -53- Сербін Ю.С.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308):
1) пункт 4.3. статті 4 доповнити підпунктом 4.3.37 такого змісту:
"4.3.37. вартість житла, що переходить у власність від підприємства-орендодавця до особи-орендаря після повної сплати орендних платежів за договорами оренди житла з викупом";
2) пункт 5.3. статті 5 доповнити підпунктом 5.3.7. такого змісту:
"5.3.7. суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на ці цілі, та процентів за ним."
 
Враховано дозволить забезпечити практичну реалізацію норм, вже визначених Законом № 800   
    -54- Поляченко В.А.
Підпункт 5.3.1 пункту 5.3. статті 5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" викласти у такій редакції:
"5.3.1. частину суми процентів (комісій, винагороди) за іпотечним житловим кредитом, за договорами оренди житла з викупом або договором фінансового лізингу житла, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 цього Закону;"
у пункті 22.8 статті 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб":
абзац другий доповнити словами:
"як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад";
абзац третій після слів "кошти, які" доповнити словами "нараховуються та";
абзац восьмий після слова "закону," доповнити словами "нарахувань, внесків та перерахувань до таких фондів".
 
Враховано    
    -55- Лисов І.В.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):
1) пункт "б" статті 30 доповнити підпунктом 11 такого змісту:
"11) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 
Враховано дозволить забезпечити практичну реалізацію норм, вже визначених Законом № 800   
    -56- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) викласти в такій редакції:
"1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;"
 
Враховано    
    -57- Сербін Ю.С.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
"Частину третю статті 14 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52) після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників);".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
 
Враховано дозволить узгодити Закон № 800 та Закон "Про ТПП"   
    -58- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
"Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2008 р., № 5-6, ст. 78; 2008 р. № 7-8, ст. 78, 2008 р. № 9) після слів "про захист економічної конкуренції" доповнити словами "державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".
 
Враховано    
    -59- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
"Частину сьому статті 21 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст. 668; 2003 р., № 2, ст. 10) виключити."
 
Враховано    
    -60- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
"Друге речення частини 12 статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 2; 2007 р., № 4, ст. 34) виключити."
 
Враховано    
    -61- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
"У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., № 29, ст. 190):
у частині третій статті 15 слова "введення в експлуатацію нових і реконструйованих" виключити;
пункт "ж" частини першої статті 41 виключити."
 
Враховано    
    -62- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
"У частині першій статті 38 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81) слова "державними приймальними комісіями" замінити словами "відповідно до законодавства."
 
Враховано    
    -63- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
У статті 17 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова "на основі акта приймальної комісії в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до законодавства.".
 
Враховано    
    -64- Поляченко В.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
„У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати":
1) абзац другий частини п’ятої статті 11 після слів „предметом іпотеки є" доповнити словами „майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, та/або";
2) у частині п’ятій статті 37 слова „іпотекою нерухомості, будівництво якої є завершеним, та" виключити."
Обгрунтування полягає у тому, що в умовах стагнації в будівництві, потрібні дієві механізми для виведення цієї галузі з кризового стану. У вказаному Законі, зокрема, передбачено такі фінансові інструменти, як іпотечні сертифікати, під забезпечення випуску яких надаються іпотечні кредити та/або нерухомість, яку збудовано та належним чином зареєстровано у відповідному Державному реєстрі. На мою думку, на сьогодні буде актуальним доповнити таке забезпечення і майновими правами на нерухомість, будівництво якої не завершене. Це надасть поштовх для кредитування будівництва, і, в свою чергу, реальну можливість добудувати житло.
 
Враховано    
    -65- Сербін Ю.С.
З метою приведення у відповідність до діючого порядку прийняття об’єктів в експлуатацію, визначеного Законом України "Про планування і забудову територій" доповнити розділ І таким новим пунктом:
"У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 531; 2007 р., № 5-6, ст. 53):
у пункті 14 частини 7 статті 7 слова "діяльності робочих і державних комісій з питань прийняття в експлуатацію цих потужностей (об'єктів), відведення" замінити словом "відведенні";
пункт третій частини другої статті 13 виключити.
 
Враховано    
    -66- Поляченко В.А.
Пропонується доповнити розділ І проекту новим пунктом такого змісту:
"Абзац третій 3 частини другої 2 статті 2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" після слів „недержавні пенсійні фонди" доповнити словами „фонди банківського управління".
 
Враховано    
    -67- Сербін Ю.С.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
У статті 29 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412; 2007 р., N 9, ст. 70, N 21, ст. 287, N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358, Офіційний вісник України, 2009, № 1, ст.10):
після частини третьої доповнити новими частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"У разі здійснення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій в межах існуючих смуг відведення дозвіл на виконання будівельних робіт може надаватися без подання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт іноземні юридичні особи подають, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, документ, що підтверджує факт залучення громадян та юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менш як 90 відсотків їх загального обсягу, а також використання не менш як 50 відсотків вітчизняних виробів та матеріалів, зокрема будівельних конструкцій.".
У зв’язку з цим частини четверту – дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою – двадцять першою.
 
Враховано зміна є технічною, оскільки лише відновлює положення даного Закону в редакції Закону № 800, які наразі втратили чинність через вступ у силу Закону № 509, що був прийнятий раніше та набув чинності лише у 2009 році   
    -68- Логвиненко О.С.
Доповнити проект такими положеннями:
“У статті 30-1 Закону України “Про планування і забудову територій”:
частину першу після слів “архітектурно-будівельного контролю” доповнити словами “з урахуванням частини четвертої цієї статті”;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2008 року без залучення підрядних організацій приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, які споруджувались без дозволу на виконання будівельних робіт, здійснюється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, при наявності документу, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об’єкт”
Визначити, що зазначені зміни втрачають чинність 31 грудня 2011 року.
 
Враховано з урахуванням змін до Прикінцевих положень Дана зміна дозволить розв’язати проблему самочинного будівництва   
    -69- Поляченко В.А.
Пропоную розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У Прикінцевих положеннях Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву":
в пункті 2 слова "одного року" замінити словами "двох років";
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про погодження місця розташування об'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок мають бути розглянуті в установленому законом порядку. Передача в оренду таких земельних ділянок із земель державної та комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів (аукціонів)".
Викладена пропозиція необхідна для узгодження норм законів між собою.
 
Враховано    
    -70- Лисов І.В.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
"У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573):
1) частину третю статті 34 після слів "громадського житлового фонду" доповнити словами "та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
2) статтю 42 після слів "які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов" доповнити словами "та включені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов".
Передбачити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2011 року;
3) статтю 134 доповнити частиною такого змісту:
"Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.";
4) частину другу статті 135 після слів "вступити до житлово-будівельного кооперативу" доповнити словами "та включені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов".
Передбачити, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2011 року;
5) абзац другий статті 189 після слів "у порушенні порядку взяття на облік" доповнити словами "та ведення єдиного державного реєстру".
 
Враховано дозволить на практиці реалізувати норми щодо формування такого реєстру, що вже визначено у Законі № 800   
    -71- Сербін Ю.С.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
"В абзаці другому статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст. 247) після слів "крім будівельних" доповнити словами "стандартів, норм і правил".
 
Враховано редакційна зміна з метою уточнення норми акту та узгодження із законом   
99. ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

-72- Клименко О.І.
Розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 2 і 4 пункту щодо внесення змін до статтей 42 та 135 Житлового кодексу Української РСР, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
2. Підпункт 2 пункту 23 розділу І цього Закону щодо доповнення статті 30-1 Закону України "Про планування і забудову територій" новими положеннями втрачає чинність з 1 січня 2012 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 2 і 4 пункту 1 розділу І цього Закону щодо внесення змін до статтей 42 та 135 Житлового кодексу Української РСР, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
2. Підпункт 2 пункту 12 розділу І цього Закону щодо доповнення статті 30- 1 Закону України "Про планування і забудову територій" новими положеннями втрачає чинність з 1 січня 2012 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.