Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких Законів України (щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової діяльності)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект вноситься народними депутатами України
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності)»
 
-1- Писаренко В.В.
Викласти назву законопроекту в новій редакції: "Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
 
Враховано частково   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності
З метою вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3.

 
-2- Скибінецький О.М.
У назві законопроекту та по його тексту слова "та контр розвідувальної діяльності" пропонується вилучити.
 
Враховано      
4.

 
-3- Харлім В.М.
Назву та преамбулу законопроекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової діяльності"
"З метою посилення захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової діяльності Верховна Рада України
постановляє:"
 
Враховано      
5. З метою посилення захисту конституційних прав громадян при провадженні оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності й удосконалення прокурорського нагляду у цій сфері Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України
 
-4- Калєтнік І.Г.
Шенцев Д.О.
У Кримінально-процесуальному кодексі України передбачити наступні норми:
1) у статті 187-2
а) у частині першій після слів "…чи іншого володіння особи" доповнити словами "здійснення візуального спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, і відеозйомки, оптичних та радіоприладів стосовно конкретної особи щодо якої проводяться оперативно-розшукові заходи,", а далі по тексту;
б) у частині третій слова "…за місцем провадження оперативно-розшукової та контр розвідувальної діяльності." замінити словами "…за місцем ведення (провадження) оперативно-розшукової справи.";
в) доповнити вказану статтю частиною четвертою вказаної редакції ""Відмова прокурора у погодженні подання, про що листом повідомляється керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник, не позбавляє цих осіб права звернутись до суду з поданням та листом прокурора про відмову у його погодженні. Таке подання розглядається судом з обов’язковою участю прокурора.";
г) у частині п’ятій слова "…зазначених у частині третій цієї статті…" замінити словами "…зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті…";
д) останнє речення частини п’ятої викласти в такій редакції "Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено касаційне подання Генеральним прокурором України або його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняні до них прокурорами.";
е) у частині шостій після слів "… одержання інформації …" доповнити словами "…або про відмову в такому застосуванні…".
 
Враховано редакційно у статті 8 Закону "Про ОРД"  1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) у статті 14-1:
назву викласти в такій редакції:"Стаття 14-1. Недоторканність житла, охорона особистого життя громадян, таємниці поштових відправлень, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, банківських вкладів та рахунків";
частину другу викласти в такій редакції:
"Особисте життя громадян, таємниця поштових відправлень, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, банківських вкладів та рахунків охороняються законом. Таємницею поштових відправлень, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції є зміст, а також факт таких відправлень, телефонної розмови, телеграфної чи іншої кореспонденції";
у частині третій слова "накладення арешту на кореспонденцію" замінити словами "накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію";
2) частину п‘яту статті 97 викласти в такій редакції:
"Заява або повідомлення про злочин до порушення кримінальної справи може бути перевірена шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності в порядку, передбаченому законом про оперативно-розшукову діяльність";
 
    -5- Харлім В.М.
У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) у статті 14-1:
назву викласти у такій редакції:
"Стаття 14-1. Недоторканність житла, охорона особистого життя громадян, таємниці поштових відправлень, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, банківських вкладів та рахунків";
частину другу викласти у такій редакції:
"Особисте життя громадян, таємниця поштових відправлень, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, банківських вкладів та рахунків охороняються законом. Таємницею поштових відправлень, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції є зміст, а також факт таких відправлень, телефонної розмови, телеграфної чи іншої кореспонденції";
у частині третій слова "накладення арешту на кореспонденцію" замінити словами "накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію";
2) частину п‘яту статті 97 викласти її в такій редакції:
"Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно – розшукової діяльності в порядку, передбаченому законом про оперативно-розшукову діяльність";
 
Враховано редакційно    
6. 1) Доповнити Кодекс статтею 187-2 такого змісту:
 
-6- Писаренко В.В.
підпункт 1 пункту 1 проекту Закону щодо доповнення КПК статтею 187-2 виключити.
Норми, що стосуються процедури одержання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, а також змісту рішення суду викласти як зміни до статті 8 Закону про ОРД.
 
Враховано      
    -7- Скибінецький О.М.
статтю 187-2 КПК пропонується подати статтею 6-1 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".
 
Враховано частково (ці норми перенесено до статті 8 закону України "Про ОРД")   
7. "Стаття 187-2. Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації до порушення кримінальної справи
 
-8- Харлім В.М.
статті 187 та 187-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 187. Накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію і зняття інформації з телекомунікаційних мереж.
Арешт на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію і зняття інформації з телекомунікаційних мереж може бути застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що у цих відправленнях, телеграфній чи іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також у інформації, якою вони обмінюються з допомогою засобів зв'язку, містяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо.
До поштових відправлень, на які може бути накладено арешт, відносяться листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України. До телеграфної та іншої кореспонденції, на які може бути накладено арешт відносяться телеграми, радіограми тощо.
За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий звертається з поданням, погодженим з прокурором, до голови апеляційного суду чи його заступника за місцем провадження слідства про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію, про зняття інформації з телекомунікаційних мереж. Голова апеляційного суду чи його заступник негайно розглядає подання, вивчає матеріали справи, при необхідності вислуховує слідчого, вислуховує думку прокурора, після чого залежно від підстав для прийняття такого рішення виносить вмотивовану постанову про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну або іншу кореспонденцію чи зняття інформації з телекомунікаційних мереж або про відмову в цьому. Постанова судді оскарженню не підлягає, але на неї прокурором протягом трьох діб з дня її винесення може бути внесено касаційне подання.
У поданні слідчого має бути зазначено: назва посади, звання чи класний чин, прізвище та ініціали особи, що вносить подання; зміст подання; ким і коли порушено кримінальну справу, її номер; особа, стосовно якої пропонується здійснити відповідні дії (арешт на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію, зняття інформації з телекомунікаційних мереж), із зазначенням усіх можливих даних про неї; законні підстави для застосування таких дій та їх мета; термін їх застосування та його обґрунтування; установа, яка буде здійснювати такі дії; спосіб здійснення; об‘єкт здійснення дій з конкретними характеристиками (номер каналу зв‘язку, вид, адреса житла чи іншого володіння особи, вмотивовані дані про їх належність особі та дані про те, що особа може користуватися ними)
У постанові голови апеляційного суду чи його заступника про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію зазначаються назва посади, звання чи класний чин, прізвище та ініціали особи, що вносить подання; зміст подання, кримінальна справа і підстави, з яких буде провадитись ця слідча дія, прізвище, ім'я та по батькові особи, відправлення чи кореспонденція якої має затримуватися, точна адреса цієї особи, види поштових відправлень чи кореспонденції, на які накладається арешт, термін, протягом якого зберігається арешт, назва установи зв'язку, на яку покладається обов'язок затримувати поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію і повідомляти про це слідчого.
У постанові про зняття інформації з телекомунікаційних мереж зазначаються кримінальна справа і підстави, з яких буде провадитись ця слідча дія, прізвище, ім'я та по батькові особи, з мереж якої має зніматись інформація, точна адреса цієї особи, види цих телекомунікаційних мереж, термін, протягом якого знімається інформація, назва установи, на яку покладається обов'язок знімати інформацію і повідомляти про це слідчого.
Постанова про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну та іншу кореспонденцію чи зняття інформації з телекомунікаційних мереж направляється слідчим начальнику відповідної установи, для якого вона є обов'язковою.
Начальник відповідної установи затримує поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію або знімає інформацію з телекомунікаційних мереж і протягом доби повідомляє про це слідчому.
Арешт накладений на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію скасовується, а зняття інформації з телекомунікаційних мереж припиняється після закінчення встановленого постановою для виконання цих слідчих дій терміну. Слідчий скасовує накладений арешт або припиняє зняття інформації з телекомунікаційних мереж, коли у здійсненні цих заходів відпадає необхідність, при закритті кримінальної справи або при передачі її прокуророві в порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.
Постанова виноситься в режимі, який забезпечує нерозголошення даних досудового слідства;
 
Враховано частково   3) статті 187 та 187-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 187. Накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію і зняття інформації з телекомунікаційних мереж
Арешт на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію і зняття інформації з телекомунікаційних мереж може бути застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що в цих відправленнях, телеграфній чи іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого іншим особам або інших осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також в інформації, якою вони обмінюються за допомогою засобів зв'язку, містяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо в інший спосіб одержати ці дані неможливо.
До поштових відправлень, на які може бути накладено арешт, відносяться листи, поштові листівки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України. До телеграфної та іншої кореспонденції, на які може бути накладено арешт, відносяться телеграми, радіограми тощо.
За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий звертається з поданням, погодженим з прокурором, до голови апеляційного суду чи його заступника за місцем провадження слідства про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію, про зняття інформації з телекомунікаційних мереж. Голова апеляційного суду чи його заступник негайно розглядає подання, вивчає матеріали справи, у разі необхідності вислуховує слідчого, вислуховує думку прокурора, після чого залежно від наявності підстав для прийняття такого рішення виносить вмотивовану постанову про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну або іншу кореспонденцію чи зняття інформації з телекомунікаційних мереж або про відмову в цьому, яка набирає законної сили з моменту її винесення. Постанова судді оскарженню не підлягає, але протягом семи діб з дня її винесення прокурор може внести на неї касаційне подання, про що він повідомляє слідчого, який вніс подання до суду.
У поданні слідчого зазначаються: назва посади, звання чи класний чин, прізвище та ініціали особи, яка вносить подання; зміст подання; ким і коли порушено кримінальну справу, її номер; особа, стосовно якої пропонується здійснити відповідні дії (арешт на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію, зняття інформації з телекомунікаційних мереж), із зазначенням усіх можливих даних про неї; законні підстави для застосування таких дій та їх мета; термін їх застосування та його обґрунтування; підприємство, установа, організація, які будуть здійснювати такі дії; спосіб здійснення; об‘єкт здійснення дій з конкретними характеристиками (номер каналу зв‘язку, його вид, вид поштових відправлень чи кореспонденції, адреса житла чи іншого володіння особи, вмотивовані дані про їх належність особі та дані про те, що особа може користуватися ними).
У постанові голови апеляційного суду чи його заступника про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію зазначаються: назва посади, звання чи класний чин, прізвище та ініціали особи, яка вносить подання; зміст подання; кримінальна справа і підстави, з яких буде провадитися ця слідча дія; прізвище, ім'я та по батькові особи, відправлення чи кореспонденція якої мають затримуватися, точна адреса цієї особи; види поштових відправлень чи кореспонденції, на які накладається арешт; термін, протягом якого зберігається арешт; назва підприємства, установи, організації, на які покладається обов'язок затримувати поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію і повідомляти про це слідчого.
У постанові про зняття інформації з телекомунікаційних мереж зазначаються: назва посади, звання чи класний чин, прізвище та ініціали особи, яка вносить подання; зміст подання; кримінальна справа і підстави, з яких буде провадитися ця слідча дія; прізвище, ім'я та по батькові особи, з мереж якої має зніматися інформація; точна адреса цієї особи; види таких телекомунікаційних мереж; термін, протягом якого знімається інформація; назва підприємства, установи, організації, на які покладається обов'язок знімати інформацію і повідомляти про це слідчого.
Постанову про накладення арешту на поштові відправлення, телеграфну та іншу кореспонденцію чи зняття інформації з телекомунікаційних мереж слідчий направляє керівнику підприємства, установи, організації, для якого вона є обов'язковою.
Керівник підприємства, установи, організації затримує поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію або знімає інформацію з телекомунікаційних мереж і протягом доби повідомляє про це слідчого.
Арешт, накладений на поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію, скасовується, а зняття інформації з телекомунікаційних мереж припиняється після закінчення встановленого постановою терміну для виконання цих слідчих дій. Слідчий скасовує накладений арешт або припиняє зняття інформації з телекомунікаційних мереж, якщо у здійсненні цих заходів більше немає необхідності, а також у разі закриття кримінальної справи або передачі її прокуророві в порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.
Постанова виноситься в режимі, що забезпечує нерозголошення даних досудового слідства.
Стаття 187-1. Огляд і виїмка поштових відправлень, телеграфної та іншої кореспонденції і дослідження інформації, знятої з телекомунікаційних мереж
Огляд поштових відправлень, телеграфної та іншої кореспонденції проводиться за рішенням суду на підприємстві, в установі чи організації зв'язку з участю понятих із числа їх працівників чи службовців, а за необхідності - і з участю спеціаліста. У присутності зазначених осіб слідчий відкриває і оглядає затримані поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію.
У разі виявлення документів чи предметів, що мають доказове значення, слідчий проводить виїмку відповідних відправлень чи кореспонденції або обмежується зняттям з них копій. За відсутності документів чи предметів, що мають доказове значення, слідчий дає вказівку про вручення оглянутих відправлень чи кореспонденції або про їх затримання на визначений ним термін.
Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання поштових відправлень, телеграфної чи іншої кореспонденції слідчий складає протокол. У протоколі має бути вказано, які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і що повинно бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з яких відправлень чи кореспонденції знято копії.
Дослідження інформації, знятої з телекомунікаційних мереж, у необхідних випадках проводиться за участю спеціаліста. Слідчий прослуховує чи іншим відповідним способом вивчає зміст знятої інформації, про що складає протокол. У разі виявлення в інформації даних, що мають доказове значення, у протоколі відтворюється відповідна частина запису, після чого слідчий своєю постановою визнає носій знятої інформації доказом і долучає його до справи";
4) частину четверту статті 190 доповнити словами "але на неї протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція";
5) частину п‘яту статті 349 та частину першу статті 382 після цифр "177" доповнити цифрами "190";
 
    -9- Швець В.Д.
У частині 4 статті 187 КПК слова "установа, яка буде здійснювати такі дії" замінити словами "підприємство, установа, організація, які будуть здійснювати такі".
У частинах 5 та 6 статті 187 КПК слова "назва установи зв'язку, на яку" замінити словами "назва підприємства, установи, організації, на які".
У частині 7 статті 187 КПК слова "начальнику відповідної установи," замінити словами "керівнику підприємства, установи, організації,"
У частині 8 статті 187 КПК слова "Начальник відповідної установи " замінити словами "Керівник підприємства, установи, організації"
 
Враховано    
    -10- Харлім В.М.
Стаття 187-1. Огляд і виїмка поштових відправлень, телеграфної та іншої кореспонденції та дослідження інформації, знятої з телекомунікаційних мереж.
Огляд поштових відправлень, телеграфної та іншої кореспонденції проводиться за рішенням суду в установі зв'язку з участю понятих із числа службовців цієї установи, а при необхідності - і з участю спеціаліста. У присутності зазначених осіб слідчий відкриває і оглядає затримані поштові відправлення, телеграфну чи іншу кореспонденцію.
У разі виявлення документів чи предметів, що мають доказове значення, слідчий проводить виїмку відповідних відправлень чи кореспонденції або обмежується зняттям з них копій. При відсутності документів чи предметів, що мають доказове значення, слідчий дає вказівку про вручення оглянутих відправлень чи кореспонденції або про їх затримання до визначеного ним терміну.
Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання поштових відправлень, телеграфної чи іншої кореспонденції слідчий складає протокол. У протоколі повинно бути вказано, які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і що повинно бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з яких відправлень чи кореспонденції знято копії.
Дослідження інформації, знятої з телекомунікаційних мереж, у необхідних випадках проводиться з участю спеціаліста. Слідчий прослуховує чи іншим відповідним способом вивчає зміст знятої інформації, про що складає протокол. При виявленні в інформації даних, що мають доказове значення, в протоколі відтворюється відповідна частина запису, після чого слідчий своєю постановою визнає носій знятої інформації доказом і приєднує його до справи";
4) останнє речення частини четвертої статті 190 викласти у такій редакції: "Постанова судді оскарженню не підлягає, але на неї прокурором протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція";
5) частину п‘яту статті 349 та частину першу статті 382 після цифр "177" доповнити цифрами " 190";
 
Враховано частково    
    -11- Швець В.Д.
В частині 1 статті 187-1 КПК слова "в установі зв'язку з участю понятих із числа службовців цієї установи" замінити словами "на підприємстві, в установі чи організації зв'язку з участю понятих із числа їх працівників чи службовців".
 
Враховано    
8. Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації з метою запобігання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх припинення і розшуку осіб безвісти зниклих, захисту життя, здоров’я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві можуть бути застосовані до порушення кримінальної справи при здійсненні оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства України, яке регламентує оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність.
 
-12- Кармазін Ю.А.
"приймати закон треба в першому читанні, але, приймаючи закон, треба наділяти керівника оперативного підрозділу у разі відмови прокурору і уточняти, що в цьому законі під терміном „прокурор" мається виключно прокурор, а не або виконуючий обов’язок, а не його помічник: чи старший, чи надзвичайно старший, чи керівник над помічниками".
(Стенограма розгляду в першому читанні)
 
Враховано частково (в частині визначення прокурорів, які здійснюють нагляд)     
9. Зазначені заходи застосовуються у разі, якщо іншим способом отримати інформацію неможливо.
 
      
10. За наявності передбачених законами підстав керівник відповідного правоохоронного органу, в тому числі органу, що здійснює контррозвідувальну діяльність, або його заступник звертається з поданням, погодженим з прокурором, до голови апеляційного суду за місцем провадження оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.
 
-13- Скибінецький О.М.
У частині третій статті 187-2 речення "погодженого з прокурором" пропонується замінити реченням "з письмовим повідомленням прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність".
 
Відхилено      
    -14- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
У частині третій нової статті 187-2 фразу "погодженим з прокурором виключити".
 
Відхилено    
11. Голова суду чи його заступник, в процесі розгляду подань, зазначених у частині третій цієї статті, зобов’язаний перевірити достовірність викладених у них обставин, неможливість одержання інформації іншим способом, вивчити матеріали оперативно-розшукової справи, а також може вислухати службову особу, в провадженні якої перебуває оперативно-розшукова справа та думку прокурора, після чого виносить мотивовану постанову про застосування технічних засобів одержання інформації або про відмову в цьому, про що керівник правоохоронного органу, що звернувся до суду, протягом доби письмово повідомляє відповідного прокурора. Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено касаційне подання прокурором.
 
-15- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
У частині четвертій нової статті 187-2 фразу "та думку прокурора" виключити.
 
Враховано (така стаття до КПК не вноситься)     
12. У постанові про застосування технічних засобів одержання інформації в порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", зазначаються оперативно-розшукова справа і підстави, застосування технічних засобів одержання інформації, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, стосовно якої мають застосовуватися такі заходи, їх вид, орган, на який покладається виконання цих заходів.".
 
-16- Харлім В.М.
статтю 383 доповнити частиною третьою такого змісту:
"У касаційному порядку можуть бути перевірені постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, та постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно - розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому";
 
Враховано      
13. 2) Доповнити частину першу статті 383 пунктом "3" такого змісту:
 
      
14. "3) постанови апеляційного суду, постановлені при розгляді подань підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність про надання або відмову в наданні дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян.".
 
-17- Писаренко В.В.
підпункт 2 пункту 1 проекту Закону щодо доповнення статті 383 виключити.
Відповідні положення викласти у законі про ОРД
 
Враховано частково редакція змін до статті 383 змінена, також зміни вносяться до закону про ОРД)  6) статтю 383 доповнити частиною третьою такого змісту:
"У касаційному порядку можуть бути перевірені постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, та постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно-розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому";
 
15. 3) Частину другу статті 384 викласти у такій редакції:
 
-18- Писаренко В.В.
підпункт 3 пункту 1 проекту Закону щодо доповнення статті 384 виключити.
Відповідні положення викласти в законі про ОРД
 
Враховано частково редакція змін до статті 384 змінена, також зміни вносяться до закону про ОРД)  7) статтю 384 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:
"Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, має право внести прокурор, який брав участь у розгляді справи в суді, а також Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори або їх заступники.
Касаційне подання на постанову голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно-розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому мають право внести Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також прирівняні до них прокурори або їх заступники – незалежно від їх участі в розгляді справи судом".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною сьомою;
 
    -19- Калєтнік І.Г.
Шенцев Д.О.
2) Частину другу статті 384 викласти у такій редакції:
"Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, а також Генеральний прокурор України або його заступники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняні до них прокурори – незалежно від їх участі в розгляді справи судом на постанови апеляційного суду, про надання або відмову в наданні дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права та свободи громадян.".
 
Враховано частково    
    -20- Харлім В.М.
статтю 384 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:
"Касаційне подання на постанову голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно-розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому мають право внести Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також прирівняні до них прокурори або їх заступники – незалежно від їх участі в розгляді справи судом
Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, має право внести прокурор, який брав участь у розгляді справи в суді, а також Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори або їх заступники".
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною сьомою;
 
Враховано    
16. "Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, а також прокурор, який здійснює нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю.".
 
-21- Скибінецький О.М.
У підпункті 3) пункту 1 законопроекту щодо доповнення частини другої статті 384 слова "а також прокурор, який здійснює нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю" пропонується замінити словами "а також прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність".
 
Враховано частково зміни до статті 384 запропоновані Комітетом в іншій редакції)  8) статтю 387 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, чи на постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно-розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому подається безпосередньо до касаційного суду у строки, встановлені відповідно статтею 187 цього Кодексу чи законом, і розглядається за правилами, встановленими статтею 399-1 цього Кодексу".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
9) доповнити статтею 399-1 такого змісту:
"Стаття 399-1. Порядок перевірки постанов голови апеляційного суду чи його заступника
Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, розглядається не пізніш як через три доби після його надходження до касаційного суду в режимі, що забезпечує нерозголошення даних досудового слідства.
Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно- розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому розглядається не пізніш як через три доби після його надходження до касаційного суду в режимі, що забезпечує нерозголошення даних оперативно-розшукової діяльності.
Для розгляду касаційного подання прокурора відповідні матеріали невідкладно витребовуються касаційним судом";
10) частину першу статті 402 доповнити реченням такого змісту: "Внесення касаційного подання прокурора зупиняє виконання постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу".
 
    -22- Харлім В.М.
статтю 387 доповнити новою 8) статтю 387 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, чи на постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно - розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому подається безпосередньо до касаційного суду у строки, встановлені відповідно статтею 187 цього Кодексу чи законом, і розглядається за правилами, встановленими статтею 399-1 цього Кодексу";
у зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
9) доповнити статтю 389 частиною четвертою такого змісту:
"Внесення касаційного подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, та постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно - розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому зупиняє набрання ними законної сили";
10) доповнити статтею 399-1 такого змісту:
"Стаття 399-1. Порядок перевірки постанов про надання дозволу на проведення оперативно - розшукових заходів або про відмову в цьому.
Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника, винесені в порядку, передбаченому статтею 187 цього Кодексу, розглядається не пізніш як через три доби після його надходження до касаційного суду.
Касаційне подання прокурора на постанови голови апеляційного суду чи його заступника про надання дозволу на проведення окремих оперативно - - розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому розглядається не пізніш як через три доби після його надходження до касаційного суду.
Для розгляду касаційного подання прокурора відповідні матеріали невідкладно витребовуються касаційним судом".
 
Враховано частково    
17. 2. У Законі України "Про оперативно - розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №22, ст. 303; №39, ст.572; 2001р., №14, ст.72; 2002р., №33, ст. 236; 2003р., №27, ст.209; №45, ст.357; 2005р., №25, ст.335):
 
-23- Швець В.Д.
У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність":
У статті 6 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Порядок перевірки інформації, одержаної від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво, визначається погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України нормативними актами міністерств, інших центральних органів, зазначених у частині першій статті 5 цього Закону".
 
Враховано   2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №22, ст. 303 із наступними змінами):
1) у статті 6:
у частині другій слова "що знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання" замінити словами "що знаходяться в їх провадженні, матеріалах перевірки інформації, одержаної від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво, та інших матеріалах органів дізнання";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Порядок перевірки інформації, одержаної від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво, визначається погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України нормативними актами міністерств, інших центральних органів, зазначених у частині першій статті 5 цього Закону".
У зв‘язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
    -24- Харлім В.М.
2. У Законі України "Про оперативно - розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №22, ст. 303; №39, ст.572; 2001р., №14, ст.72; 2002р., №33, ст. 236; 2003р., №27, ст.209; №45, ст.357; 2005р., №25, ст.335; 2009 р., №36-37, ст. 511):
1) у статті 6:
у частині другій слова "що знаходяться в його провадженні" замінити словами "що знаходяться в їх провадженні", а слова "матеріалах органів дізнання" замінити словами "матеріалах перевірки інформації, одержаної від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво, та інших матеріалах органів дізнання";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Порядок перевірки інформації, одержаної від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво, визначається нормативними актами органів, які здійснюють оперативно – розшукову діяльність, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України".
У зв‘язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
2) у статті 8:
пункти 9 і 10 частини першої викласти у такій редакції:
"9) знімати інформацію з телекомунікаційних мереж, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;
10) оглядати поштові відправлення, телеграфну та іншу кореспонденцію, знімати з них копії, накладати арешт та вилучати";
 
Враховано редакційно    
18. 1) у статті 8:
 
-25- Писаренко В.В.
підпункт 1 пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції:
"1) у частині другій статті 8 слова "за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби" замінити словами "в порядку, визначеному статтею 8-1 цього Закону"
 
Відхилено   2) у статті 8:
пункти 9 і 10 частини першої викласти в такій редакції:
"9) знімати інформацію з телекомунікаційних мереж, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;
10) оглядати поштові відправлення, телеграфну та іншу кореспонденцію";
частину другу замінити вісьмома частинами такого змісту:
 
    -26- Швець В.Д.
У статті 8 Закону України "Про ОРД":
Пункт 10 частини першої викласти у такій редакції:
"10) оглядати поштові відправлення, телеграфну та іншу кореспонденцію"
у частині другій слова "огляд поштових відправлень, телеграфної чи іншої кореспонденції, їх копіювання" замінити словами "огляд поштових відправлень, телеграфної чи іншої кореспонденції", а після слів "або про відмову в цьому" додати слова "в режимі, що забезпечує нерозголошення даних оперативно-розшукової діяльності".
Абзаци "Письмова вмотивована відмова прокурора у погодженні подання не позбавляє керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника права безпосередньо звернутися до суду з поданням та такою відмовою прокурора. Це подання розглядається головою апеляційного суду чи його заступником за обов’язкової участі прокурора.
Відмова суду в наданні дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів не позбавляє керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника права повторно звернутися до суду за наявності передбачених цим Законом підстав" видалити.
 
Враховано    
19. а) у першому реченні частини другої слово "рішення" замінити словами "постановою Голови апеляційного суду або його заступника, прийнятому в порядку, передбаченому статтею 187-2 Кримінально-процесуального кодексу України.". Після слів "або його заступника" доповнити словами "погодженого з прокурором".
 
-27- Калєтнік І.Г.
Шенцев Д.О.
У Законі України "Про оперативно - розшукову діяльність" передбачити наступні норми:
1) у статті 8:
а) перше речення частини другої після слів "іншого володіння особи" доповнити словами "здійснення візуального спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, і відеозйомки, оптичних та радіоприладів стосовно конкретної особи щодо якої проводяться оперативно-розшукові заходи,"
б) частину другу після слів "…погодженого з прокурором." доповнити реченням "Відмова прокурора у погодженні подання, про що листом повідомляється керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник, не позбавляє цих осіб права звернутись до суду з поданням та листом прокурора про відмову у його погодженні. Таке подання розглядається судом з обов’язковою участю прокурора".
 
Враховано частково   "Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з телекомунікаційних мереж, огляд поштових відправлень, телеграфної чи іншої кореспонденції, застосування інших технічних засобів одержання інформації, здійснення
візуального спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів стосовно конкретної особи, щодо якої проводяться оперативно-розшукові заходи, проводяться винятково з метою запобігання тяжкому або особливо тяжкому злочину чи з‘ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо в інший спосіб одержати інформацію неможливо, за вмотивованим рішенням суду. У разі необхідності провести вказані оперативно-розшукові заходи керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник звертається з відповідним поданням, погодженим з Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами або їх заступниками до голови апеляційного суду або його заступника за місцем ведення оперативно-розшукової справи. Голова апеляційного суду або його заступник негайно розглядає подання і матеріали оперативно-розшукової справи, а в разі необхідності вислуховує керівника відповідного оперативного підрозділу, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про надання дозволу на проведення зазначених оперативно-розшукових заходів або про відмову в цьому в режимі, що забезпечує нерозголошення даних оперативно-розшукової діяльності. Про прийняте рішення суду керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник, який звертався до суду, протягом доби повідомляє прокурора.
У поданні керівника оперативного підрозділу або його заступника, а також у постанові голови апеляційного суду чи його заступника про застосування зазначених оперативно-розшукових заходів або про відмову в цьому зазначаються: дата заведення та номер оперативно-розшукової справи щодо особи, стосовно якої застосовуватиметься захід; дані про цю особу; ознаки злочину, зазначені в постанові про заведення оперативно-розшукової справи та стаття (частина статті) Кримінального кодексу України, якою передбачено кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, чи до якого вона готується; назва заходу, який планується здійснити; мета, з якою пропонується здійснити захід; термін, його обґрунтування та спосіб застосування; конкретні дані про канал зв’язку, абонента або пункт закінчення телекомунікаційної мережі відповідного оператора, провайдера телекомунікацій; адреса житла чи іншого володіння особи, його належність чи задокументовані дані (у тому числі оперативні) про фактичне використання особою житла чи іншого володіння, телекомунікаційної мережі; підстави надання дозволу; орган, який здійснюватиме оперативно-розшукові заходи.
Постанова суду оскарженню не підлягає, але на неї Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняними до них прокурорами або їх заступниками протягом семи діб з дня її винесення може бути внесено касаційне подання в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, про що прокурор повідомляє керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника.
У разі якщо оперативно-розшукові заходи, передбачені частиною другою цієї статті, проводяться щодо близьких родичів, друзів, підлеглих осіб суддів подання розглядається головою чи заступником того апеляційного суду, який визначається Верховним Судом України.
За результатами здійснення оперативно-розшукових заходів складається протокол. У разі одержання даних, які можуть бути використані як джерела доказів у кримінальній справі, до протоколу додаються відповідні матеріали.
У невідкладних випадках, пов‘язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови суду. При цьому у протоколі зазначаються причини, що зумовили необхідність проведення цих заходів без дозволу суду. Протягом доби з моменту проведення цього оперативно-розшукового заходу керівник відповідного оперативного підрозділу чи його заступник повідомляє прокурора про проведений оперативно-розшуковий захід.
Негласне проникнення у транспортні засоби, а також на територію, у приміщення, що не є житлом або іншим володінням особи, здійснюється з санкції прокурора.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж може здійснюватися з письмового дозволу власника такої інформації".
У зв‘язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами десятою – чотирнадцятою;
у частині десятій слова "зазначені заходи" замінити словами "заходи, зазначені у частині другій цієї статті";
 
    -28- Харлім В.М.
частину другу замінити десятьма частинами такого змісту:
" Негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з телекомунікаційних мереж, огляд поштових відправлень, телеграфної чи іншої кореспонденції, їх копіювання, арешт та вилучення, застосування інших технічних засобів одержання інформації, здійснення візуального спостереження у громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-, і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів стосовно конкретної особи, щодо якої проводяться оперативно-розшукові заходи, проводяться винятково з метою запобігання тяжкому або особливо тяжкому злочину чи з‘ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо в інший спосіб одержати інформацію неможливо, за вмотивованим рішенням суду. При необхідності провести перелічені оперативно – розшукові заходи керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник звертається з відповідним поданням погодженим з Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами або їх заступниками до голови апеляційного суду або його заступника за місцем ведення оперативно – розшукової справи. Голова апеляційного суду або його заступник негайно розглядає подання і матеріали оперативно-розшукової справи, а у разі необхідності вислуховує керівника відповідного оперативного підрозділу, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про надання дозволу на проведення зазначених оперативно - розшукових заходів або про відмову в цьому. Про прийняте рішення суду керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник, що звертався до суду, протягом доби повідомляє прокурора.
У поданні керівника оперативного підрозділу або його заступника та у постанові голови апеляційного суду чи його заступника про застосування зазначених оперативно-розшукових заходів або про відмову в цьому зазначаються дата заведення та номер оперативно-розшукової справи щодо особи, щодо якої застосовуватиметься захід; дані про цю особу; ознаки злочину, які зазначені у постанові про заведення оперативно-розшукової справи та стаття (частина статті) Кримінального кодексу України, якою передбачено кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, чи до якого вона готується; назва заходу, який планується здійснити; мета, з якою пропонується здійснити захід, обґрунтування терміну та спосіб його застосування, конкретні дані про канал зв’язку, абонента або пункт закінчення телекомунікаційної мережі відповідного оператора, провайдера телекомунікацій; адреса житла чи іншого володіння особи, його належність чи задокументовані дані (у тому числі оперативні) про фактичне використання особою житла чи іншого володіння, телекомунікаційної мережі; підстави надання дозволу, передбачені Конституцією та законами України (з посиланням на них); точну назву заходу, як він передбачений чинним законодавством; термін застосування; орган, який буде здійснювати оперативно-розшукові заходи.
Постанова суду оскарженню не підлягає, але на неї Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняними до них прокурорами або їх заступниками протягом семи діб з дня її винесення може бути внесено касаційне подання в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України.
Відмова прокурора у погодженні подання, про що керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник повідомляється відповідним листом, не позбавляє цих осіб права звернутись до суду з поданням та листом прокурора про відмову у його погодженні. Таке подання розглядається головою апеляційного суду чи його заступником з обов’язковою участю прокурора
Відсутність листа прокурора про відмову у погодженні подання є підставою для відмови у розгляді головою апеляційного суду чи його заступником подання, яке не погоджене з прокурором. Така відмова не перешкоджає повторному зверненню до суду з того ж питання після погодження подання з прокурором.
У разі, якщо оперативно-розшукові заходи, передбачені частиною другою цієї статті, проводяться щодо близьких родичів, друзів, підлеглих осіб, суддів подання розглядається головою чи заступником того апеляційного суду, який визначається Верховним Судом України.
За результатами здійснення оперативно-розшукових заходів складається протокол. У разі одержання даних, які можуть бути використані як джерела доказів у кримінальній справі, до протоколу додаються відповідні матеріали.
У невідкладних випадках, пов‘язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови суду. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили проведення цих заходів без дозволу суду. Протягом доби з моменту проведення цього оперативно-розшукового заходу керівник відповідного оперативного підрозділу чи його заступник повідомляє прокурора про проведений оперативно – розшуковий захід.
Негласне проникнення на територію, у приміщення, транспортні засоби, що не є житлом або іншим володінням особи, здійснюється з санкції прокурора.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж може здійснюватися з письмового дозволу власника такої інформації".
У зв‘язку з цим частини третю, четверту, п‘яту, шосту і сьому вважати відповідно дванадцятою, тринадцятою, чотирнадцятою, п’ятнадцятою і шістнадцятою;
 
Враховано частково    
    -29- Мойсик В.Р.
У Законі України "Про оперативно - розшукову діяльність" передбачити наступні норми:
1) у статті8:
"Відмова прокурора у погодженні подання, про що листом повідомляється керівник відповідного оперативного підрозділу або його заступник, не позбавляє цих осіб права звернутись до суду з поданням та листом прокурора про відмову у його погодженні. Таке подання розглядається судом з обов’язковою участю прокурора".
...
У постанові про застосування зазначених оперативно-розшукових заходів або про відмову в цьому зазначаються оперативно-розшукова справа і підстави застосування технічних засобів одержання інформації, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, стосовно якої мають застосовуватися такі заходи, їх вид, орган, на який покладається виконання цих заходів".
 
Враховано частково    
    -30- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
У першому реченні частини другої статті 8 фразу "погодженого з прокурором" виключити.
 
Відхилено    
20. б) доповнити статтю 8 частиною третьою такого змісту:
 
-31- Скибінецький О.М.
у підпункті 1) пункті 2 законопроекту щодо внесення змін до статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність":
в абзаці а) слова "передбаченому статтею 187-2 Кримінально-процесуального кодексу України" пропонується замінити словами "передбаченому статтею 6-1 цього закону", а слова "погодженого з прокурором" замінити словами "з письмовим повідомленням прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність"
в абзаці б) нову частину третю після слів "На постанову суду Генеральним прокурором України чи його заступником" пропонується доповнити словами "чи прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність" і далі за текстом, що корелюватиметься зі змінами, які вносяться до статті 384 КПК України.
 
Враховано частково (в частині перенесення відповідних норм з КПК до закону України "Про ОРД")     
21. "На постанову суду Генеральним прокурором України або його заступником може бути внесено касаційне подання, яке розглядається Головою Верховного Суду України або його заступником"
 
-32- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
Нову частину третю статті 8, а саме: "На постанову суду Генеральним прокурором України або його заступником може бути внесено касаційне подання, яке розглядається Головою Верховного Суду України або його заступником" виключити.
 
Враховано законопроект регламентує апеляційне оскарження таких постанов)     
    -33- Зарубінський О.О.
"є пропозиція про надання тільки Генпрокурору або його заступнику права вносити на постанову суду касаційне подання, яке повинно розглядатися Головою Верховного Суду."
(стенограма розгляду в першому читанні)
 
Відхилено    
22. У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту і сьому вважати відповідно частинами четвертою, п’ятою, шостою, сьомою і восьмою.
 
-34- Писаренко В.В.
Доповнити проект новим пунктом, у якому передбачити доповнення Закону про ОРД новою статтею 8-1 про порядок одержання дозволу суду на проведення оперативно-розшукових заходів
 
Враховано частково (цей порядок закріплюється у статті 8)     
23. 2) у частину третю статті 9 доповнити реченням такого змісту:
 
-35- Швець В.Д.
У статті 9 у другому реченні частини чотирнадцятої слова "суд або" виключити.
 
Враховано      
24. "Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор";
 
-36- Харлім В.М.
3) у статті 9:
частину третю доповнити реченням такого змісту: "Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється прокурору".
у другому реченні частини чотирнадцятої слово "або" замінити словом "та";
 
Враховано частково   3) у статті 9:
частину третю доповнити реченням такого змісту: "Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється прокурор";
у другому реченні частини чотирнадцятої слова "суд або" виключити;
 
25. 3) у статті 9-1:
 
-37- Калєтнік І.Г.
Шенцев Д.О.
у статті 9 :
а) у другому реченні частини чотирнадцятої словосполучення "або" замінити на "та";
 
Враховано частково      
26. частину другу після слів "або їх заступниками" доповнити словами "за погодженням з прокурором";
частину третю після слів "Управління Державної охорони України" доповнити словами "за погодженням з Генеральним прокурором України або його заступником"
 
-38- Харлім В.М.
у статті 9-1:
у назві та тексті слова: "ведення оперативно-розшукових справ" у всіх відмінках замінити словами: "проведення оперативно-розшукової діяльності" у відповідному відмінку;
у частині другій слова "строк ведення справи" замінити словами "строк проведення оперативно-розшукової діяльності";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У випадках, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, згоду на продовження строків проведення оперативно-розшукової діяльності дає Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори та їх заступники".
У зв‘язку з цим частини четверту, п‘яту, шосту і сьому вважати відповідно частинами п‘ятою, шостою, сьомою і восьмою;
 
Враховано   4) у статті 9-1:
у назві та тексті слова "ведення оперативно-розшукової справи" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "проведення оперативно-розшукової діяльності" у відповідному відмінку і числі;
у частині другій слова "строк ведення справи" замінити словами "строк проведення оперативно-розшукової діяльності";
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У випадках, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, письмову згоду на продовження строків проведення оперативно-розшукової діяльності надає Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори чи їх заступники".
У зв‘язку з цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами п‘ятою – восьмою;
 
    -39- Скибінецький О.М.
у підпункті 3) пункту 2 законопроекту слова "за погодженням з прокурором" пропонується замінити словами "з письмовим повідомленням прокурора", а слова "за погодженням з Генеральним прокурором України або його заступником" – словами "з письмовим повідомленням Генерального прокурора або його заступника".
 
Відхилено    
27. 4) частину другу статті 9-2 викласти у такій редакції:
 
-40- Скибінецький О.М.
у підпункті 40 пункту 2 законопроекту щодо нової редакції частини другої статті 9-2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність":
слова "який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє законність ведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі" пропонується вилучити як такі, що не відповідають положенням статті 121 Конституції України.
 
Відхилено      
28. "Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення оперативно-розшукової справи, про що протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє законність ведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі.";
 
-41- Харлім В.М.
у статті 9-2:
частину другу викласти у такій редакції:
"Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує посадова чи службова особа, якій згідно із статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення перевіряє додержання законів під час ведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі. До завершення такої перевірки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такій справі здійснювались оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду в триденний строк";
 
Враховано   5) частину другу статті 9-2 викласти в такій редакції:
"Про закриття оперативно-розшукової справи складається вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повідомляється відповідний прокурор, який протягом 10 діб з дня одержання повідомлення перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі. До завершення такої перевірки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до цього суду у триденний строк";
 
    -42- Писаренко В.В.
підпункт 4 пункту 2 законопроекту про зміни до статті 9-2 Закону про ОРД викласти в іншій редакції:
"Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього закону надане право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи, про що протягом доби повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за дотриманням закону органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність. Якщо у такій справі здійснювались оперативно-розшукові заходи за рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається до суду в тридобовий строк"
 
Враховано редакційно    
    -43- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
Частину другу статті 9-2 викласти у такій редакції:
"Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення оперативно-розшукової справи, про що протягом доби письмово повідомляються прокурор, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності та суд, який видав постанову про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів".
Строки зберігання оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до законодавства України.
 
Враховано частково    
29. 5) у статті 14:
 
   6) у статті 14:
 
30. а) частину першу викласти у такій редакції:
 
-44- Мойсик В.Р.
у статті 14 Закону України "Про ОРД":
частину першу викласти у такій редакції:
"Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами управлінь, відділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Міськими, районними та прирівняними до них прокурорами, а також їх заступниками здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, які заведені у зв’язку з розшуком осіб, які ухиляються від відбуття покарання, дізнання та досудового слідства, безвісно зниклих осіб, а також з розслідуванням кримінальних справ, які перебувають у провадженні піднаглядних ним територіальних підрозділах правоохоронних органів";
 
Враховано      
    -45- Калєтнік І.Г.
Шенцев Д.О.
у статті 14:
а) частину першу замінити частинами першою та другою такої редакції:
"Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами управлінь, відділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Міськими, районними та прирівняними до них прокурорами, а також їх заступниками здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, які заведені у зв’язку з розшуком осіб, які ухиляються від відбуття покарання, дізнання та досудового слідства, безвісно зниклих осіб, а також з розслідуванням кримінальних справ, які перебувають у провадженні піднаглядних ним територіальних підрозділах правоохоронних органів";
б) частину другу вважати частиною третьою;
 
Враховано    
31. "Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами структурних підрозділів. Міськими, районними прокурорами та прирівняними до них прокурорами здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, які заведені у зв’язку з розшуком безвісно зниклих осіб або проведенням досудового розслідування у кримінальних справах, які перебувають у провадженні піднаглядних ним територіальних підрозділах правоохоронних органів";
 
-46- Харлім В.М.
частину першу викласти у такій редакції:
"Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Міськими, районними та прирівняними до них прокурорами, а також їх заступниками здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, які заведені у зв’язку з розшуком осіб, які ухиляються від відбуття покарання, дізнання та досудового слідства, безвісно зниклих осіб, а також з розслідуванням кримінальних справ, які перебувають у провадженні піднаглядних ним територіальних підрозділах правоохоронних органів".
 
Враховано   частину першу замінити двома частинами такого змісту:
"Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами чи їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Міські, районні та прирівняні до них прокурори, а також їх заступники здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах, заведених у зв’язку з розшуком осіб, які ухиляються від відбування покарання, дізнання чи досудового слідства, безвісно зниклих осіб, а також у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ, що перебувають у провадженні піднаглядних їм територіальних підрозділів правоохоронних органів".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
    -47- Скибінецький О.М.
в підпункті 5) пункті 2 законопроекту щодо внесення змін до статті 14 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність":
абзац а) після слів "структурних підрозділів" пропонується доповнити словами "управлінь, відділів Генеральної прокуратури України та прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя", а слова "під час проведення оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах" – замінити словами "під час здійснення оперативно-розшукових заходів за оперативно-розшуковими справами".
В абзаці б) нові пункти 7-1 і 9-1 пропонується викласти в такій редакції:
"7-1) перевіряє додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність", що відповідає положенням статті 121 конституції України.
"9-1) отримує від керівника відповідного правоохоронного органу або його заступника письмове повідомлення про звернення до голови апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів".
 
Відхилено    
32. б) частину другу доповнити пунктами "7-1, 9-1" такого змісту:
 
-48- Калєтнік І.Г.
Шенцев Д.О.
в) пункт 8 частини третьої доповнити словами "…та закриває оперативно-розшукові справи;"
 
Відхилено      
33. "7-1) перевіряє законність ведення оперативно-розшукової діяльності";
 
-49- Писаренко В.В.
з підпункту "б" підпункту 5 пункту 2 законопроекту виключити норму про доповнення частини другої статті 14 Закону про ОРД пунктами 7-1, 9-1
 
Враховано частково (пункт 7-1 вилучено)  у частині третій:
 
34. "9-1) погоджує подання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у випадках, передбачених законом";
 
-50- Харлім В.М.
після пункту 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
"9-1) погоджує подання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у випадках, передбачених законом";
 
Враховано   доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) погоджує подання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у випадках, передбачених законом";
 
    -51- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
У частині другій статті 14 пункт 9-1) виключити.
 
Відхилено    
35. пункт 10 викласти у такій редакції:
 
      
36. "10) вносить касаційне подання на незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів. Внесення подання зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.".
 
-52- Харлім В.М.
пункт 10 викласти у такій редакції:
"10) вносить касаційне подання на постанову суду про надання дозволу на проведення оперативно – розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому. Внесення касаційного подання прокурора зупиняє набрання постановою законної сили".
 
Враховано редакційно   пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) вносить касаційне подання на постанову суду про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законом, або про відмову в цьому. Внесення касаційного подання прокурора зупиняє виконання постанови суду".
 
    -53- Мойсик В.Р.
пункт 10 частини другої статті 14 викласти у такій редакції:
"10) вносить касаційне подання на постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно-розшукових заходів. Внесення подання не зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл на які дано судом
 
Враховано частково    
37. 3. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 12, ст.89) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-ІV ( 662-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 N 3200 - ІV ( 3200-15)від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116):
 
-54- Міщенко С.Г.
"І тому я хочу під стенограму, якщо ви мені дозволите, зачитати. Це стаття 7 Закону України „Про контррозвідувальну діяльність", де вносяться зміни, 12-та. І 12-та. Прошу їх прибрати з закону і голосувати без цих у першому читанні, без цих статей. Дякую" (стенограма розгляду в першому читанні)
 
Враховано      
38. 1) пункт 6 частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
 
-55- Скибінецький О.М.
вилучити із законопроекту положення щодо внесення змін до ст.ст. 7 і 12 Закону України "Про контр розвідувальну діяльність".
 
Враховано      
39. "6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи, визначені частиною другою статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", - лише за рішенням суду, прийнятому в порядку, передбаченому статтею 187-2 Кримінально-процесуального кодексу України, про що протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 8 зазначеного Закону, - у порядку, погодженому з Генеральним прокурором України та Головою Верховного Суду України; ";
 
-56- Воропаєв Ю.М.
Мальцев В.О.
Самойленко Ю.П.
У пункті шостому частини другої статті 7 фразу "про що протягом доби письмово повідомляється відповідний прокурор" виключити.
 
Враховано      
40. 2) Статтю 12 викласти в такій редакції:
 
      
41. "Стаття 12. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять контррозвідувальну діяльність
 
      
42. Нагляд за додержанням законів під час проведення контррозвідувальної діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками, їх заступниками та прокурорами, старшими прокурорами структурних підрозділів.
 
      
43. Прокурор у межах своєї компетенції:
 
      
44. 1) безперешкодно входить до приміщень органів, які проводять контррозвідувальну діяльність;
 
      
45. 2) вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо контррозвідувальної діяльності, контррозвідувальні справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо підстав та реалізації повноважень при проведенні контррозвідувальної діяльності, в межах, визначених частиною третьою цієї статті;
 
      
46. 3) доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;
 
      
47. 4) дає письмові вказівки про проведення контррозвідувальних заходів в інтересах кримінального судочинства;
 
      
48. 5) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять контррозвідувальну діяльність;
 
      
49. 6) перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять контррозвідувальну діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з контррозвідувальними матеріалами;
 
      
50. 7) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття контррозвідувальної справи, чи про інші рішення, що суперечать закону з повідомленням про це негайно вищестоящого прокурора;
 
      
51. 8) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення контррозвідувальної діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;
 
      
52. 9) вносить касаційне подання голові Верховного Суду України на постанови суду про надання дозволів на проведення оперативно - розшукових заходів або про відмову в ньому у контррозвідувальній справі. Внесення касаційного подання зупиняє проведення оперативно - розшукових заходів у такій справі, дозвіл на які дані судом.
 
      
53. Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з підрозділами, визначеними статтею 5 цього Закону, належність конкретних осіб до кадрового складу контррозвідувальних органів, а також форми, методи і засоби контррозвідувальної діяльності та організаційно-штатна структура контррозвідувальних органів до предмета прокурорського нагляду не належать.".
 
      
54. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення.
 
55. 1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
56. 2. Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України, Міністерству оборони України, Державній прикордонній службі України та Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

-57- Харлім В.М.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України та іншим органам державної влади, підрозділи яких уповноважені законом на проведення оперативно-розшукової діяльності, протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України та іншим органам державної влади, підрозділи яких уповноважені законом на здійснення оперативно-розшукової діяльності, протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.