Кількість абзаців - 189 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)
 
   Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:
 
   І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:
 
5. 1) доповнити частину першу статті 6 новим пунктом дванадцятим такого змісту:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 1 проекту, яка пропонує зміни до ст.6 КПК, оскільки ненадання згоди іншою державою на притягнення особи до відповідальності не має однозначним наслідком неможливість притягнення особи до кримінальної відповідальності. Наприклад, притягнення до відповідальності завжди можливе у разі звільнення особи з-під варти після екстрадиції, коли вона не виїхала з України протягом короткого строку, встановленого міжнародним договором України, або повернулася в Україну.
Натомість вбачається, що кримінальну справу у разі відмови у видачі або ненадання згоди іншою державою на притягнення особи до відповідальності слід виділити в окреме провадження, у зв’язку з цим відповідні зміни пропонується внести до статті 26 КПК, та запропонованих проектом статей 451, 452.
 
Відхилено   1. Частину першу статті 6 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
6. "12) стосовно злочину, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу".
 
   "12) стосовно злочину, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу".
 
7. 2) доповнити статтю 23-2 новою частиною п’ятою такого змісту:
 
-2- Мойсик В.Р.
Кармазін Ю.А.
Зміни до статті 23-2 необхідно виключити, оскільки окрема ухвала виноситься судом в інших випадках, наприклад, при виявленні судом порушень прав громадян, інших порушень закону при провадженні дізнання, досудового слідства.
 
Враховано      
8. "Суд може винести окрему ухвалу (постанову) щодо вирішення питання про екстрадицію, тимчасову видачу, тимчасову передачу, продовження строку тимчасової видачі або тимчасової передачі особи в Україну".
 
      
9. У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою-восьмою;
 
-3- Чуднов В.М.
У тексті законопроекту слова "скоєння злочину" у відповідному відмінку та числі замінити словами "вчинення злочину", а слова "у вигляді позбавлення волі" та "відбуття покарання" необхідно замінити відповідно словами "у виді позбавлення волі" та "відбування покарання", що відповідатиме термінології Кримінального кодексу України
 
Враховано      
    -4- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею 1 в такій редакції:
"1) Статтю 26 у частині другій доповнити словами "або у випадку часткової відмови іноземної держави у видачі особи в Україну".
 
Відхилено    
10. 3)статтю 32 доповнити новими пунктами 21-28 такого змісту:
 
-5- Швець В.Д.
Проектом пропонується внести зміни до статті 32 КПК України з метою визначення термінів, що застосовуються у новому розділі 9, яким пропонується доповнити КПК України. Запропоновані зміни викликають ряд зауважень.
Нові поняття (до статті 32 КПК України) стосуються виключно особливостей провадження у кримінальних справах, пов‘язаних з видачею осіб, їх визначення доцільно давати у відповідній статті розділу 9, яким доповнюється Кодекс.
 
Враховано      
11. "21) "Видача особи (екстрадиція)" - форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі злочинністю, яка полягає в арешті і доставлені однією державою іншій (за запитом) особи, що підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або ж засудженого злочинця, для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, а також особи, яка розшукується для утримання під вартою.
 
-6- Кармазін Ю.А.
У статті 3 проекту абзаці другому слова "- форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі злочинністю" замінити словами "форма міжнародної співпраці у кримінальних справах на підставі міжнародного договору України"; а слова "а також особи, яка розшукується для утримання під вартою" виключити, оскільки це не може бути додатковою метою екстрадиції.
 
Відхилено      
12. Екстрадиція включає офіційний запит про видачу особи, її встановлення на території однієї держави, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, а також прийняття рішення за запитом та фактичну видачу такої особи іншій державі.
 
      
13. 22) "Екстрадиційний злочин" - передбачене кримінальним законом України або іноземної держави діяння, яке відповідає вимогам міжнародного договору щодо покарання, яке призначене вироком суду або може бути призначене у разі визнання особи винною у його вчиненні;
 
-7- Кармазін Ю.А.
У статті 3 проекту у визначенні поняття "екстрадиційний злочин" у фразі "законом України або іноземної держави" замінити слово "або" словом "та", оскільки вимога подвійної криміналізації та відповідних санкцій випливає з Європейської конвенції про видачу правопорушників; виключити слова "призначене вироком суду або"
 
Відхилено , виключено визначення поняття екстрадиційного злочину     
14. 23) "Екстрадиційний арешт" - взяття особи під варту з метою забезпечення її екстрадиції;
 
      
15. 24) "Екстрадиційна перевірка" - діяльність щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним договором і чинним законодавством України обставин, які можуть перешкоджати видачі особи;
 
      
16. 25) "Екстрадиційне провадження" - процедура розгляду та вирішення запиту про екстрадицію;
 
      
17. 26) "Тимчасовий арешт" - взяття під варту особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України, на строк, визначений міжнародним договором для отримання запиту про екстрадицію;
 
      
18. 27) "Тимчасова видача" - видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, до іншої держави для притягнення до кримінальної відповідальності;
 
      
19. 28) "Тимчасова передача" - передача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, до іншої держави для дачі показань або участі у проведенні процесуальних дій у справі, у якій вона не притягується до кримінальної відповідальності.";
 
-8- Кармазін Ю.А.
У статті 3 проекту визначення пункту 28 "Тимчасова передача" пропонується виключити, оскільки тимчасова передача не стосується процесу екстрадиції особи для притягнення до кримінальної відповідальності, а є однією з форм співробітництва у порядку правової допомоги. У зв’язку з цим виключити посилання на тимчасову передачу у всьому тексті проекту.
 
Відхилено      
20. 4) у статті 106:
 
      
21. частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-9- Мойсик В.Р.
Зміни до статті 106 КПК необхідно виключити взагалі. Зазначені положення не можуть бути предметом регулювання вказаної норми, оскільки стаття 106 КПК України передбачає порядок затримання органом дізнання підозрюваних, які вчинили злочин на території України, а не осіб, яких розшукують у зв‘язку з вчиненням злочину за межами України.
З огляду на положення законопроекту та особливості правовідносин з видачі особи для врегулювання порушеного питання є необхідність, наприклад, у доповненні КПК України новою статтею, яка б передбачала спеціальний порядок затримання органом дізнання особи, яка вчинила злочин за межами України.
 
Враховано      
22. "4) коли наявні дані про вчинення особою злочину за межами України та оголошення її у розшук компетентним органом іноземної держави";
 
      
23. пункт 1 частини шостої доповнити словами "або встановлені обставини, при яких екстрадиція не здійснюється";
 
      
24. пункт 3 частини шостої доповнити словами "або застосування тимчасового арешту у зв’язку із вчиненням злочину за межами України";
 
-10- Кармазін Ю.А.
У статті 4 проекту в абзаці п’ятому слова "пункт 3 частини шостої" замінити словами "пункт 3 частини сьомої",
 
Відхилено , нумерація частин статті 106 була змінена ще Указом ПВР України від 16.04.1984 р. До того ж, зміни до статті 106 виключено взагалі     
25. друге речення частини сьомої доповнити словами "або застосування тимчасового арешту";
 
-11- Кармазін Ю.А.
Абзаци шостий і сьомий статті 4 проекту об’єднати і викласти у такій редакції:
"у частині восьмій доповнити друге і третє речення після слів "обрання запобіжного заходу" словами "або застосування тимчасового арешту";
 
Відхилено , зміни до статті 106 виключено взагалі     
26. третє речення частини сьомої після слів "обрання запобіжного заходу" доповнити словами "або застосування тимчасового арешту";
 
      
27. у частині восьмій слова та цифри "статтею 165-2" замінити словами та цифрами "статтями 165-2, 460";
 
      
28. частину одинадцяту після слів "взяття під варту" доповнити словами "чи тимчасового арешту";
 
-12- Кармазін Ю.А.
В абзаці дев’ятому слова "частину одинадцяту" замінити словами "частину дванадцяту".
 
Відхилено нумерація частин статті 106 була змінена ще Указом ПВР України від 16.04.1984 р. До того ж, зміни до статті 106 виключено взагалі     
29. 5) доповнити статтю 114 новою частиною шостою такого змісту:
 
-13- Мойсик В.Р.
Кармазін Ю.А.
Статтю 5 проекту необхідно виключити, оскільки стаття 114 КПК не містить інших положень про випадки, у яких слідчий виносить постанову. Запропоноване положення розкрито далі по тексту.
 
Враховано      
30. "Слідчий може винести постанову щодо вирішення питання про екстрадицію, тимчасову видачу, тимчасову передачу, продовження строку тимчасової видачі або тимчасової передачі особи в Україну. Разом із постановою слідчий, у відповідності до вимог міжнародного договору, що є чинним для України та держави, на території якої встановлена особа, готує документи про видачу особи".
 
      
31. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
-14- Кармазін Ю.А.
Мойсик В.Р.
Доповнити статтю 162 частиноюдругою:
"Питання про побачення близьких родичів з особою, заарештованою у порядку екстрадиції, вирішує орган, який проводить екстрадиційну перевірку".
 
Враховано редакційно   2. Статтю 162 доповнити частиною другою такого змісту:
"Питання про побачення родичів або інших осіб з особою, до якої застосовано тимчасовий або екстрадиційний арешт, вирішує орган, який проводить екстрадиційну перевірку".
3. Перше речення частини третьої статті 165-1 доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною шостою статті 165-2 цього Кодексу".
 
    -15- Чуднов В.М.
-1 КПК України необхідно доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною шостою статті 165-2 цього Кодексу".
 
Враховано    
32. 6) доповнити статтю 165-2 новою частиною шостою такого змісту:
 
   4. Статтю 165-2 після частини п‘ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
33. "Суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за відсутності обвинуваченого лише у разі оголошення його у міждержавний або міжнародний розшук. У таких випадках після затримання особи і не пізніше ніж через сорок вісім годин з моменту доставки її до місця провадження у справі суд за участю обвинуваченого розглядає питання про застосування до нього обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну та виносить постанову".
 
-16- Чуднов В.М.
У Кримінально-процесуальному кодексі України не вживається термін "міждержавний або міжнародний розшук", який застосовується у статті 165-2 КПК України (в редакції проекту)
 
Враховано   "Суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за відсутності особи лише у разі оголошення її в міжнародний розшук. У таких випадках після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки до місця провадження у справі суд за її участю розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну та виносить постанову".
 
    -17- Кармазін Ю.А.
З метою уникнення порушень статті 29 Конституції України, які випливають із запропонованої статті 456, статтю 6 проекту слід доповнити новими абзацами такого змісту:
"Суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності особи також у випадку, коли дозволено її транзитне перевезення через територію України за умови представлення засвідченої копії рішення суду чи іншого компетентного органу іноземної держави, яке передбачає тримання особи під вартою або покарання у виді позбавлення волі. Тримання під вартою відповідно до цієї частини може бути застосовано до особи на строк не більше тридцяти діб.
Коли особу доставлено в Україну на підставі запиту про тимчасову видачу, суд обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою забезпечення виконання рішення про тримання під вартою або про покарання у виді позбавлення волі, що існує в іноземній державі, яка дозволила тимчасову видачу. У такому випадку строк тримання під вартою особи не може перевищувати строку, погодженого для її тимчасової видачі."
У зв’язку з цим в абзаці першому статті 6 проекту слова "новою частиною шостою" замінити словами "новими частинами шостою - восьмою", третій абзац виключити.
 
Відхилено    
34. У зв’язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою-дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев’ятою.
 
35. 7) у статті 227:
 
   5. У частині першій статті 227:
 
36. пункт 3 частини першої доповнити словами "а також про винесення постанов щодо вирішення питання про екстрадицію, тимчасову видачу або тимчасову передачу особи в Україну";
 
-18- Кармазін Ю.А.
У статті 7 абзаці другому проекту виключити слова "або тимчасову передачу";
 
Відхилено   1) пункт 3 доповнити словами "у тому числі щодо видачі особи (екстрадиції)";
 
    -19- Чуднов В.М.
Зміни, що вносяться до статті 227 необхідно викласти у відповідності з вимогами законодавчої техніки, а саме:
5. У частині першій статті 227:
1) пункт 3 доповнити словами "у тому числі щодо видачі особи (екстрадиції)";
 
Враховано    
37. доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктами 3-1 та 4-1такого змісту:
 
38. "3-1) перевіряє перед направленням вищестоящому прокуророві постанови органів досудового слідства щодо вирішення питання про екстрадицію, тимчасову видачу, тимчасову передачу, продовження строку тимчасової видачі або тимчасової передачі особи в Україну та документи про видачу особи, повертає їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо вважає їх необґрунтованими або таким, що не відповідають вимогам міжнародних договорів і чинного законодавства";
 
-20- Кармазін Ю.А.
У статті 7 виключити слова "тимчасову передачу" та "або тимчасової передачі" в абзаці четвертому, оскільки тимчасова передача особи здійснюється в порядку міжнародної правової допомоги, а не екстрадиції.
 
Відхилено   "3-1) перевіряє перед направленням вищому прокуророві документи органу досудового слідства про видачу особи (екстрадицію), повертає їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо вважає їх необґрунтованими або такими, що не відповідають вимогам міжнародного договору України чи іншого акта законодавства України";
 
    -21- Мойсик В.Р.
Пункт 3-1 викласти в такій редакції:
"3-1) перевіряє перед направленням вищестоящему прокуророві документи органу досудового слідства про видачу особи (екстрадицію), повертає їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо вважає їх необґрунтованими або такими, що не відповідають вимогам міжнародного договору України чи іншого акта законодавства України";
 
Враховано    
39. доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
      
40. "4-1) доручає органам дізнання проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили злочини за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою їх екстрадиції, тимчасової видачі або тимчасової передачі за запитами компетентних органів іноземних держав";
 
-22- Кармазін Ю.А.
У статті 7 виключити слова "тимчасову передачу" та "або тимчасової передачі" в абзаці шостому, оскільки тимчасова передача особи здійснюється в порядку міжнародної правової допомоги, а не екстрадиції.
 
Відхилено   "4-1) доручає органам дізнання проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили злочини за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави".
 
    -23- Мойсик В.Р.
Пункт 4-1 викласти в такій редакції:
"4-1) доручає органам дізнання проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили злочини за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави".
 
Враховано    
    -24- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект після статті 7 новими статтями такого змісту:
") Статтю 264 доповнити новою частиною такого змісту:
"Прокурор також змінює обвинувачення при розгляді справи щодо особи, виданої в Україну з іноземної держави, якщо це необхідно для дотримання обмежень, встановлених відповідно до глави 37 цього Кодексу.
") Доповнити статтю 338 новою частиною третьою такого змісту:
"Час тримання під вартою виданої особи на території запитуваної держави у зв’язку з вирішенням питання про видачу в Україну, а також час її етапування зараховуються в строк відбування покарання."
Частину третю вважати частиною четвертою".
У зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію проекту, виключивши при цьому статтю 453 глави 37 КПК в редакції проекту, оскільки порядок обчислення строку відбуття покарання визначає стаття 338 Кодексу.
 
Відхилено    
41. 8) частину шосту статті 349 після цифр "236-8" доповнити цифрами "460, 461, 466";
 
-25- Чуднов В.М.
Зміни до статті 349 викласти в такій редакції:
"1) частину п‘яту після цифр "205" доповнити цифрами "462, 463";
2) частину шосту після цифр "236-8" доповнити цифрами "468".
 
Враховано   6. У статті 349:
1) частину п‘яту після цифр "205" доповнити цифрами "462, 463";
2) частину шосту після цифр "236-8" доповнити цифрами "468".
 
42. 9) у статті 382:
 
-26- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із зміною нумерації статей проекту зміни до статті 382 необхідно викласти в такій редакції:
"Частину першу статті 382 після цифр "205" доповнити цифрами "462, 463", а після цифр "236-8" доповнити цифрами "468".
 
Враховано   7. Частину першу статті 382 після цифр "205" доповнити цифрами "462, 463", а після цифр "236-8" доповнити цифрами "468".
 
43. речення третє частини першої після цифр "205" доповнити цифрами "460, 461";
 
      
44. речення четверте частини першої після цифр "236-8" доповнити цифрами "466";
 
-27- Мойсик В.Р.
У зв‘язку із редакцією запропонованих проектом статей 460 і 461 КПК України, що передбачають застосування тимчасового та екстрадиційного арешту, є потреба у внесенні відповідних змін до статті 383 КПК України .
Пропоную таку редакцію змін:
"Частину другу статті 383 доповнити словами "а також ухвали апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку щодо видачі особи (екстрадиції)".
 
Враховано   8. Частину другу статті 383 доповнити словами "а також ухвали апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку щодо видачі особи (екстрадиції)".
 
45. 10) доповнити Кодекс новим розділом дев’ятим такого змісту:
 
   9. Доповнити розділом дев’ятим такого змісту:
 
46. "Розділ дев’ятий
 
   "Розділ дев’ятий
 
47. Видача осіб (екстрадиція)
 
   Видача особи (екстрадиція)
 
48. Глава 37. Видача осіб (екстрадиція)
 
-28- Мойсик В.Р.
В статті 450 пропоную дати визначення термінів та викласти її в такій редакції:
Стаття 450. Визначення термінів
"Видача особи (екстрадиція)" – видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційний запит про видачу особи, її встановлення на території однієї держави, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, а також прийняття рішення за запитом та фактичну передачу такої особи іншій державі, компетентні органи якої звернулися із запитом про видачу.
"Екстрадиційна перевірка" – діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним договором України та іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин.
"Екстрадиційний арешт" – взяття особи під варту з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).
"Тимчасовий арешт" – взяття особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України, під варту на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про екстрадицію.
"Тимчасова видача" – видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, до іншої держави для проведення процесуальних дій з її участю та притягнення до кримінальної відповідальності, щоб запобігти закінченню строків давності або втраті доказів у кримінальній справі.
 
Враховано   Глава 37. Видача особи (екстрадиція)
Стаття 450. Визначення термінів
Видача особи (екстрадиція) – видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційний запит про видачу особи, її встановлення на території однієї держави, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, а також прийняття рішення за запитом та фактичну передачу такої особи іншій державі, компетентні органи якої звернулися із запитом про видачу.
Екстрадиційна перевірка – діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин.
Екстрадиційний арешт – взяття особи під варту з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).
Тимчасовий арешт – взяття особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України, під варту на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).
Тимчасова видача – видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, іншій державі для проведення процесуальних дій з її участю та притягнення до кримінальної відповідальності, з метою запобігання закінченню строків давності або втрати доказів у кримінальній справі.
Стаття 451. Загальні умови видачі особи (екстрадиції)
Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв'язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк складає не менше чотирьох місяців.
Запит компетентного органу іноземної держави про видачу може розглядатися лише у разі дотримання вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
Запити про тимчасову видачу та транзитне перевезення направляються та розглядаються у такому самому порядку, як і запити про видачу особи (екстрадицію).
 
    -29- Мойсик В.Р.
В статті 451 виписати загальні умови видачі особи (екстрадиції) та викласти її в такій редакції:
" Стаття 451. Загальні умови видачі особи (екстрадиції)
Запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, якщо за законом України хоча б один із злочинів, у зв'язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк складає не менше чотирьох місяців.
Запит компетентного органу іноземної держави про видачу може розглядатися лише за дотримання вимог, передбачених у частині першій цієї статті.
Запити про тимчасову видачу та транзитне перевезення направляються та розглядаються у такому ж порядку, як і запити про видачу особи (екстрадицію).
 
Враховано    
49. Стаття 450. Центральний орган
 
-30- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 450 замінити новими частинами в такій редакції: "Центральними органами для вирішення питань, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), є Генеральна прокуратура України і Міністерство юстиції України.
Генеральна прокуратура України вирішує питання щодо екстрадиції обвинувачених у справах на стадії досудового слідства.
Міністерство юстиції України вирішує питання щодо екстрадиції підсудних та засуджених осіб у справах на стадії судового розгляду та виконання вироку.
Якщо міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, ніж у частинах другій, третій цієї статті, сфера повноважень відповідного центрального органу визначається відповідно до вимог міжнародного договору України."
 
Відхилено   Стаття 452. Центральні органи щодо видачі особи (екстрадиції)
 
    -31- Чуднов В.М.
Назву статті 452 доповнити словами "щодо видачі особи (екстрадиції)"
 
Враховано    
50. Центральним органом з виконання міжнародних договорів України про екстрадицію є Генеральна прокуратура України.
 
-32- Мойсик В.Р.
Частини першу - третю викласти в такій редакції:
Центральними органами щодо видачі особи (екстрадиції), якщо інше не передбачено міжнародним договором України, є відповідно Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України.
Генеральна прокуратура України є центральним органом щодо видачі (екстрадиції) обвинувачених (підозрюваних) у справах на стадії досудового слідства.
"Міністерство юстиції України є центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підсудних (засуджених) у справах на стадії судового розгляду або виконання вироку.
 
Враховано   Центральними органами щодо видачі особи (екстрадиції), якщо інше не передбачено міжнародним договором України, є відповідно Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України.
Генеральна прокуратура України є центральним органом щодо видачі (екстрадиції) обвинувачених (підозрюваних) у справах на стадії досудового слідства.
Міністерство юстиції України є центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підсудних (засуджених) у справах на стадії судового розгляду або виконання вироку.
 
51. При здійсненні функцій центрального органу Генеральна прокуратура України:
 
-33- Кармазін Ю.А.
У частині другій запропонованої статті 450 абзац перший викласти у такій редакції: "Центральний орган відповідно до цього Кодексу:"
 
Враховано   Центральні органи щодо видачі особи (екстрадиції) відповідно до цього Кодексу:
 
52. 1) звертається до компетентних органів іноземних держав із запитами про екстрадицію, тимчасову видачу та тимчасову передачу особи в Україну;
 
-34- Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини другої статті 450 слова "та тимчасову передачу" виключити, доповнити пункт словами "та про транзитне перевезення особи"
 
Враховано   1) звертаються до компетентних органів іноземних держав із запитами про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення;
 
    -35- Мойсик В.Р.
Пункт 1 частини третьої статті 452 викласти в такій редакції:
"1) звертаються до компетентних органів іноземних держав із запитами про екстрадицію, тимчасову видачу або транзитне перевезення";
 
Враховано    
53. 2) приймає рішення за запитами компетентних органів іноземних держав про видачу осіб з України;
 
-36- Мойсик В.Р.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) розглядають запити компетентних органів іноземних держав про екстрадицію, тимчасову видачу або транзитне перевезення та приймають рішення щодо них";
 
Враховано   2) розглядають запити компетентних органів іноземних держав про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення та приймають рішення щодо них;
 
54. 3) організовує проведення екстрадиційної перевірки;
 
   3) організовують проведення екстрадиційної перевірки;
 
55. 4) організовує прийом-передачу осіб, щодо яких прийняті рішення про екстрадицію;
 
-37- Кармазін Ю.А.
Пункт 4 частини другої статті 450 доповнити словами "про тимчасову видачу чи транзитне перевезення".
 
Враховано   4) організовують прийом-передачу осіб, щодо яких прийняті рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення;
 
56. 5) надає доручення органам прокуратури, дізнання та іншим відповідним установам;
 
-38- Швець В.Д.
Пункти 5 та 6 виключити.
 
Враховано      
57. 6) вирішує запити компетентних органів іноземних держав про тимчасову видачу, транзитне перевезення та тимчасову передачу засуджених осіб;
 
-39- Кармазін Ю.А.
У пункті 6 частини першої статті 450 виключити слова "та тимчасову передачу засуджених осіб" як такі, що не стосуються предмету законопроекту.
 
Враховано частково , пункт виключений взагалі     
58. 7) здійснює інші повноваження, визначені чинними міжнародними договорами про екстрадицію.
 
-40- Кармазін Ю.А.
Пункт 7 статті 450 замінити новими пунктами у такій редакції:
7) інформує ініціатора про результати розгляду запиту про екстрадицію, про тимчасову видачу або про передачу провадження компетентним органом іноземної держави;
8) інформує компетентний орган іноземної держави, який прийняв рішення про екстрадицію, про результати провадження у справі стосовно виданої особи;
9) виконує інші дії, передбачені цією главою."
 
Враховано частково   5) здійснюють інші повноваження, визначені цим розділом або міжнародним договором про видачу особи (екстрадицію).
 
59. Стаття 451. Порядок підготовки та передачі запитів
 
-41- Кармазін Ю.А.
У тексті статті слова "Генеральна прокуратура України" замінити словами "центральний орган" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 453. Порядок підготовки документів та направлення запитів
 
    -42- Швець В.Д.
Назву статті 453 викласти в такій редакції:
"Порядок підготовки документів та направлення запитів".
 
Враховано    
60. Орган досудового слідства виносить постанову, а суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або яким постановлено вирок, окрему ухвалу (постанову) щодо вирішення питання про екстрадицію особи в Україну.
 
-43- Кармазін Ю.А.
У запропонованій редакції статті 451 КПК слова "окрема ухвала (постанова)" у всіх відмінках замінити словами "ухвала (постанова)" у відповідному відмінку.
 
Відхилено , статті 453 запропонована в новій редакції  Документи про видачу особи в Україну готує орган досудового слідства чи суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або яким постановлено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.
Документи складаються у письмовій формі і повинні містити дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину. До них додаються:
1) копія постанови судді про взяття особи під варту або про дачу дозволу на її затримання і доставку в суд під вартою, або ж копія вироку з підтвердженням про набуття ним законної сили;
2) копія постанови про притягнення особи як обвинуваченого, якщо у справі не винесено вирок;
3) копія постанови про розшук особи;
4) текст статті Кримінального кодексу України, згідно з яким кваліфікується вчинений злочин;
5) документи про громадянство розшукуваної особи;
6) довідка про частину невідбутого покарання, якщо запитується видача особи, яка вже відбула частину призначеного покарання;
7) інші відомості, передбачені міжнародним договором України, який також чинний для іноземної держави, на території якої встановлено розшукувану особу.
Документи підписуються слідчим або суддею, засвідчуються печаткою відповідного органу та перекладаються на мову, передбачену міжнародним договором України.
Документи про видачу особи (екстрадицію) передаються до відповідного центрального органу через прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, військову прокуратуру регіону України та Військово-Морських Сил України (далі у цьому розділі – прокуратуру області) у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави. У зазначений строк безпосередньо передаються Генеральній прокуратурі України документи про видачу особи (екстрадицію) слідчих підрозділів у складі Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України.
Центральний орган, за наявності підстав, передбачених міжнародним договором України, звертається до компетентного органу іноземної держави із запитом про видачу особи в Україну. Запит про видачу направляється керівником центрального органу або його заступником протягом п’яти днів з дня отримання документів органу досудового слідства чи суду.
 
    -44- Мойсик В.Р.
Статтю 453 викласти в новій редакції:
Документи про видачу особи в Україну готує орган досудового слідства чи суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або яким постановлено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.
Документи складаються у письмовій формі і повинні містити дані про особу, видача якої вимагається, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину. До них додаються:
1) копія постанови судді про взяття особи під варту або про дачу дозволу на її затримання і доставку в суд під вартою, або ж копія вироку з підтвердженням про набуття ним законної сили;
2) копія постанови про притягнення особи як обвинуваченого, якщо у справі не винесено вирок;
3) копія постанови про розшук особи;
4) текст статті Кримінального кодексу України, за яким кваліфікується вчинений злочин;
5) документи про громадянство розшукуваної особи;
6) довідка про частину невідбутого покарання, якщо запитується видача особи, яка вже відбула частину призначеного покарання;
7) інші відомості, передбачені міжнародним договором України, який також є чинним для іноземної держави, на території якої встановлено розшукувану особу.
Документи підписуються слідчим або суддею, засвідчуються печаткою відповідного органу та перекладаються на мову, передбачену міжнародним договором України.
Документи про видачу особи (екстрадицію) передаються до відповідного центрального органу через прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя, військову прокуратуру регіону України та Військово-морських Сил України (далі у цьому розділі – прокуратуру області) у десятиденний строк з дня затримання особи на території іноземної держави. У зазначений строк безпосередньо передаються Генеральній прокуратурі України документи про видачу особи (екстрадицію) слідчих підрозділів у складі Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України.
Центральний орган, за наявності підстав, передбачених міжнародним договором України, звертається до компетентного органу іноземної держави із запитом про видачу особи в Україну. Запит про видачу направляється керівником центрального органу або його заступником протягом п’яти днів з дня отримання документів органу досудового слідства чи суду.
 
Враховано    
61. Після винесення постанови чи окремої ухвали (постанови) орган досудового слідства чи суд, у відповідності до вимог міжнародного договору, що є чинним для України та держави, на території якої встановлена особа, готують документи про видачу особи.
 
-45- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 451 слова "документи про видачу особи" замінити словами "документи, необхідні для видачі особи".
 
Відхилено      
62. Постанова органу досудового слідства чи окрема ухвала (постанова) суду щодо вирішення питання про екстрадицію особи в Україну разом із документами про видачу особи передаються Генеральній прокуратурі України через прокуратуру області не пізніше десяти днів з моменту затримання особи на території іноземної держави. У вказаний строк безпосередньо передаються Генеральній прокуратурі України відповідні постанови та документи про видачу особи слідчих підрозділів у складі Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України.
 
      
63. Генеральна прокуратура України після отримання постанови органу досудового слідства чи окремої ухвали (постанови) щодо вирішення питання про екстрадицію особи в Україну та документів про видачу особи перевіряє:
 
      
64. 1) громадянство особи;
 
      
65. 2) екстрадиційність злочину за чинним законодавством України;
 
      
66. 3) наявність строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності;
 
-46- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 451 у пункті 3 слово "наявність" замінити словом "перебіг";
 
Відхилено , пропонується нова редакція статті 453     
67. 4) відповідність оформлення документів про видачу особи вимогам міжнародного договору;
 
      
68. 5) дотримання інших вимог міжнародного договору щодо екстрадиції.
 
-47- Кармазін Ю.А.
У пункті 5 слова "міжнародного договору щодо екстрадиції" замінити словами "міжнародного договору України".
 
Відхилено , пропонується нова редакція статті 453     
69. Генеральний прокурор України або його заступник протягом п’яти днів з моменту отримання постанови органу досудового слідства чи окремої ухвали (постанови) щодо вирішення питання про екстрадицію особи в Україну та документів про видачу особи вирішує питання по суті, і, за наявності підстав передбачених міжнародним договором, звертається до компетентного органу іноземної держави із запитом про видачу особи в Україну.
 
-48- Кармазін Ю.А.
У запропонованій законопроектом редакції статті 451 КПК у частині п’ятій слова "Генеральний прокурор України або його заступник протягом п’яти днів з моменту отримання постанови органу досудового слідства чи окремої ухвали (постанови) щодо вирішення питання про екстрадицію особи в Україну та документів про видачу особи вирішує питання по суті, і, " замінити словами "Центральний орган протягом п’яти днів з моменту отримання документів, зазначених у частині третій цієї статті,"; доповнити словом "України" після слова "договором".
 
Відхилено пропонується нова редакція статті 453     
70. Генеральна прокуратура України може не звертатися до компетентного органу іноземної держави із запитом про видачу особи, якщо екстрадиція буде явно невиправданою з огляду на співвідношення тяжкості вчиненого особою злочину та ймовірних витрат, необхідних для її здійснення.
 
-49- Кармазін Ю.А.
Частина шоста статті 451 прямо передбачає порушення зобов‘язань, взятих за міжнародним договором України, а тому її необхідно виключити
 
Відхилено      
    -50- Кармазін Ю.А.
Доповнити запропоновану законопроектом статтю 451 КПК новою частиною у такій редакції:
"Коли при вирішенні питань про екстрадицію встановлено, що особа належить до громадянства держави, на території якої встановлено місце перебування або затримано таку особу, за ініціативою органу досудового слідства, прокурора, суду у порядку, встановленому цією статтею, центральний орган узгоджує з компетентним органом іноземної держави питання про передачу матеріалів кримінального провадження у справі щодо такої особи."
 
Відхилено Вже врегульовано ст.464 проекту   
71. Стаття 452. Межі кримінального переслідування виданої особи
 
-51- Швець В.Д.
Назву статті 454 викласти в такій редакції:
"Межі кримінальної відповідальності виданої особи"
 
Враховано   Стаття 454. Межі кримінальної відповідальності виданої особи
 
72. Видана в Україну особа може притягуватися до кримінальної відповідальності і щодо неї може бути виконаний вирок суду лише за ті злочини, у зв’язку з якими здійснена екстрадиція.
 
   Видана в Україну особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності або щодо неї може бути виконано вирок суду лише за ті злочини, за які здійснена видача (екстрадиція).
 
73. Обмеження, висловлені компетентним органом іноземної держави при прийнятті рішення про видачу особи в Україну, є обов’язковими при прийнятті процесуальних рішень.
 
-52- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 452 пропонується замінити двома частинами у такій редакції:
"Коли запит про видачу особи був задоволений частково, центральний орган негайно інформує про це орган досудового слідства, прокурора або суд, який ініціював видачу. Справу відносно виданої особи та діянь, стосовно яких висловлено застереження компетентним органом іноземної держави, виділяють і зупиняють провадження у такій справі за правилами цього Кодексу.
Коли застереження компетентного органу іноземної держави щодо обмежень у видачі особи стосується виконання вироку, суд, який ухвалив вирок, вирішує питання про приведення його до виконання лише за ті діяння, щодо яких відбулась видача."
 
Враховано частково   Обмеження, висловлені компетентним органом іноземної держави при прийнятті рішення про видачу особи в Україну, є обов’язковими при прийнятті відповідних процесуальних рішень органом досудового слідства, прокурором або судом.
Якщо застереження компетентного органу іноземної держави щодо обмежень у видачі особи стосується виконання вироку, суд, який ухвалив вирок, вирішує питання про приведення його до виконання лише за ті діяння, за які відбулася видача.
 
74. У разі вчинення особою до її екстрадиції злочинів, за які вона не була видана, притягнути таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за ці злочини можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу.
 
-53- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 452 пропонується викласти у такій редакції: "Запит з метою отримання такої згоди готують у порядку, встановленому статтею 451 цього Кодексу. До отримання відповіді компетентного органу на такий запит провадження у справі щодо цього діяння зупиняють."
 
Відхилено   У разі вчинення особою до її видачі (екстрадиції) іншого злочину, не зазначеного у запиті про видачу, притягти таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за цей злочин можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу.
 
    -54- Мойсик В.Р.
Частину четверту викласти в такій редакції:
"У разі вчинення особою до її екстрадиції іншого злочину, який не був вказаний у запиті про видачу, притягнути таку особу до кримінальної відповідальності або виконати вирок суду за цей злочин можна лише після отримання згоди компетентного органу іноземної держави, що видала особу".
 
Враховано    
75. Запит про надання такої згоди готується та надсилається у порядку, передбаченому для запиту про екстрадицію.
 
   Запит про надання такої згоди готується та надсилається в порядку, передбаченому статтею 453 цього Кодексу для запиту про видачу особи (екстрадицію).
 
76. Отримання такої згоди не вимагається у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені нею після видачі.
 
-55- Кармазін Ю.А.
З метою дотримання вимог міжнародних договорів, наприклад ст.14 Європейської конвенції про видачу правопорушників, про тимчасовість обмежень у зв’язку з екстрадицією особи слід доповнити статтю 452 новою частиною такого змісту:
"Обмеження, встановлені у цій статті, не застосовуються, коли видана особа протягом строку, визначеного міжнародним договором України, не виїхала за межі України або повернулася після виїзду."
 
Відхилено   У разі притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочин, вчинений нею після видачі, отримання такої згоди не вимагається.
 
77. Стаття 453. Зарахування строку тримання під вартою особи, яка видана в Україну
 
-56- Кармазін Ю.А.
Змінити подальшу нумерацію проекту, виключивши при цьому статтю 453 глави 37 КПК в редакції проекту, оскільки порядок обчислення строку відбуття покарання визначає стаття 338 Кодексу.
 
Відхилено   Стаття 455. Зарахування строку тримання виданої особи під вартою
 
78. Час тримання під вартою особи на території іноземної держави, а також час її етапування зараховуються до загального строку відбування покарання, призначеного вироком суду.
 
   Час тримання особи під вартою на території іноземної держави, а також час її етапування зараховуються до загального строку відбування покарання, призначеного вироком суду.
 
79. Стаття 454. Інформування про результати кримінального переслідування виданої особи
 
-57- Кармазін Ю.А.
Виключити запропоновану проектом статтю 454 КПК, у зв’язку з пропозицією щодо відповідного доповнення функцій центрального органу, сформульованих у зауваженнях до статті 450.
 
Відхилено   Стаття 456. Інформування про результати провадження у справі стосовно виданої особи
 
    -58- Швець В.Д.
Назву статті 456 викласти в такій редакції:
"Інформування про результати провадження у справі відносно виданої особи"
 
Враховано    
80. Про результати кримінального переслідування виданої особи Генеральна прокуратура України інформує компетентний орган іноземної держави, який прийняв рішення про екстрадицію.
 
-59- Кармазін Ю.А.
В частині першій статті 454 слова "Генеральна прокуратура України" замінити словами "центральний орган"
 
Враховано   Про результати провадження у справі стосовно виданої особи центральний орган інформує компетентний орган іноземної держави, який прийняв рішення про видачу (екстрадицію).
 
    -60- Швець В.Д.
Статті 456 викласти в такій редакції:
"Про результати провадження у справі відносно виданої особи центральний орган інформує компетентний орган іноземної держави, який прийняв рішення про екстрадицію".
 
Враховано    
81. Стаття 455. Тимчасова видача та тимчасова передача
 
-61- Кармазін Ю.А.
У статті 455 (назві і тексті) виключити слова "та/або тимчасова передача" у відповідних відмінках
 
Враховано   Стаття 457. Тимчасова видача
 
82. Орган досудового слідства виносить постанову, а суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або яким постановлено вирок, окрему ухвалу (постанову) щодо вирішення питання про тимчасову видачу особи, яка відбуває покарання на території іноземної держави, з метою попередження закінчення строків давності притягнення такої особи до кримінальної відповідальності та можливої втрати доказів у вчиненні злочинів на території України.
 
-62- Кармазін Ю.А.
У тексті статті 455 також пропонується слова "окрема ухвала (постанова)" замінити словами "ухвала (постанова)" у відповідних відмінках, слова "у вчиненні злочинів" замінити словами "у кримінальній справі" відповідно до термінології чинного Кодексу.
 
Відхилено , запропоновано нову редакцію статті  У разі необхідності попередження закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або втрати доказів у кримінальній справі слідчий або суд, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, готують документи про тимчасову видачу. Вказані документи, а також підготовлений на їх підставі запит про тимчасову видачу надсилаються компетентному органу іноземної держави в порядку, передбаченому статтею 453 цього Кодексу.
 
    -63- Мойсик В.Р.
Друге речення частини першої статті 457 викласти в такій редакції:
"Вказані документи, а також підготовлений на їх підставі запит про тимчасову видачу надсилаються компетентному органу іноземної держави в порядку, передбаченому статтею 453 цього Кодексу ".
 
Враховано    
83. Якщо для дачі показань або участі у проведенні процесуальних дій у справі необхідна присутність особи, яка відбуває покарання на території іноземної держави і не притягується до кримінальної відповідальності у цій справі, орган досудового слідства виносить постанову, а суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або яким постановлено вирок, окрему ухвалу (постанову) щодо вирішення питання про тимчасову передачу такої особи в Україну.
 
-64- Кармазін Ю.А.
Частину другу цієї статті виключити, оскільки це не стосується екстрадиції;
 
Відхилено   У разі задоволення компетентним органом іноземної держави запиту про тимчасову видачу така особа має бути повернута до відповідної іноземної держави у погоджений строк.
 
    -65- Мойсик В.Р.
Частини третю та четверту статті 457 викласти в такій редакції:
"При задоволенні компетентним органом іноземної держави запиту про тимчасову видачу така особа має бути повернута до відповідної іноземної держави у погоджений строк.
У разі необхідності орган досудового слідства чи суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, готує документи про продовження строку тимчасової видачі, що надсилаються відповідному центральному органу не пізніш як за двадцять днів до закінчення строку тимчасової видачі".
 
Враховано    
84. Запит про тимчасову видачу або тимчасову передачу готується та передається у порядку, передбаченому цим Кодексом для запиту про екстрадицію.
 
   У разі необхідності орган досудового слідства чи суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, готують документи про продовження строку тимчасової видачі, що надсилаються відповідному центральному органу не пізніш як за двадцять днів до закінчення строку тимчасової видачі.
 
85. У разі задоволення компетентним органом іноземної держави запиту Генеральної прокуратури України про тимчасову видачу або тимчасову передачу така особа має бути повернута після проведення процесуальних дій, для яких вона була видана (передана), у погоджений з іноземною державою строк.
 
-66- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 455 викласти у такій редакції:
"Ініціатор запиту про тимчасову видачу відповідно до частини першої цієї статті забезпечує повернення виданої особи після проведення необхідних процесуальних дій, у строк, погоджений компетентним органом іноземної держави."
 
Відхилено      
86. Орган досудового слідства може винести постанову, а суд, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або яким постановлено вирок, окрему ухвалу (постанову) щодо вирішення питання про продовження строку тимчасової видачі або тимчасової передачі, які надсилаються Генеральній прокуратурі України не пізніше як за двадцять днів до закінчення строку тимчасової видачі або тимчасової передачі.
 
-67- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій статті 455 слова "Генеральній прокуратурі України" замінити словами "центральному органу".
 
Враховано      
87. Стаття 456. Спеціальні правила щодо тримання під вартою
 
-68- Кармазін Ю.А.
Виключити статтю 456, запропоновану у законопроекті, оскільки можливість тримання особи під вартою на території України на підставі рішення органу влади іноземної держави не відповідає статті 29, а також статті 124 Конституції України. Крім того, закон, який передбачає поширення на територію України дії рішень органів влади іноземної держави (у даному випадку, шляхом їх безпосереднього застосування як підстави для тримання особи під вартою в Україні) суперечить Конституції і не відповідає принципу повноти суверенітету України на всій її території, який забороняє узурпацію державної влади, єдиним джерелом якої є народ, що діє безпосередньо або через органи державної влади.
До того ж, пункт 3 не стосується питань екстрадиції, а відтак – предмету запропонованої нової глави КПК.
 
Відхилено   Стаття 458. Особливості тримання під вартою
 
    -69- Мойсик В.Р.
Назву статті 458 викласти в такій редакції:
" Особливості тримання під вартою"
 
Враховано    
88. Рішення компетентного органу іноземної держави є правовою підставою для тримання під вартою на території України осіб, які:
 
-70- Мойсик В.Р.
Статтю 458 викласти в такій редакції:
" Рішення компетентного органу іноземної держави про взяття особи під варту або призначення їй покарання у виді позбавлення волі є підставою для тримання осіб під вартою на території України, які:
транзитно перевозяться територією України;
2) тимчасово видані в Україну.
 
Враховано   Рішення компетентного органу іноземної держави про взяття особи під варту або призначення їй покарання у виді позбавлення волі є підставою для тримання осіб під вартою на території України, які:
 
89. 1) за дорученням Генеральної прокуратури України транзитно перевозяться територією України;
 
   1) транзитно перевозяться територією України;
 
90. 2) відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в іноземних державах і тимчасово видані в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в Україні;
 
   2) тимчасово видані в Україну.
 
91. 3) відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в іноземних державах і тимчасово передані в Україну для проведення за їх участю процесуальних дій у кримінальних справах.
 
-71- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею у такій редакції:
"Стаття 456. Права особи, видача якої запитується
Орган дізнання, який затримав особу відповідно до пункту 4 частини першої статті 106 цього Кодексу, а також суд при розгляді питання про тимчасовий або екстрадиційний арешт, зобов’язаний роз’яснити особі, що вона має право:
1)знати, у зв’язку з яким діянням її розшукують або надійшов запит про її видачу;
2) мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час опитувань, допитів;
3) на повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших близьких осіб про затримання і місце свого перебування;
4) брати участь у розгляді судом питань, що стосуються її арешту, пов’язаного з видачею;
5) ознайомлюватися з матеріалами запиту про видачу або одержати його копію;
6) оскаржувати затримання, а також рішення про тимчасовий чи екстрадиційний арешт та рішення центрального органу про екстрадицію;
7) давати показання і ознайомлюватися з документами і рішеннями на мові, якою вона володіє.
2. Якщо особа, стосовно якої розглядається питання про видачу, є іноземцем і тримається під вартою, то вона має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави."
 
Відхилено      
92. Стаття 457. Участь захисника
 
-72- Мойсик В.Р.
Назву статті 459 викласти в такій редакції:
"Особливості участі захисника у процесі видачі особи (екстрадиції)"
 
Враховано   Стаття 459. Особливості участі захисника у процесі видачі особи (екстрадиції)
 
93. З метою захисту своїх прав і законних інтересів та отримання необхідної юридичної допомоги особа, щодо якої вирішується питання про екстрадицію, має право на захисника у порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом.
 
-73- Мойсик В.Р.
Статтю 459 викласти в такій редакції:
Розшукувана іноземною державою особа має право на захисника на будь-якому етапі її видачі (екстрадиції), але не пізніше, ніж з моменту затримання.
З моменту допуску до участі у справі захисник має права, передбачені пунктами 1, 2, 3, 6, 10, 11 та 12 частини другої статті 48 цього Кодексу.
Реалізація прав захисника, передбачених пунктами 7, 8, 13 частини другої статті 48 цього Кодексу, а також обов'язків захисника, передбачених цим Кодексом, здійснюється у межах, пов'язаних з розглядом та вирішенням запиту про видачу особи (екстрадицію).
Орган дізнання, який затримав таку особу, може призначити захисника у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, через адвокатське об’єднання. Вимога про призначення захисника є обов’язковою для керівника адвокатського об’єднання.
 
Враховано   Розшукувана іноземною державою особа має право на захисника на будь-якому етапі її видачі (екстрадиції), але не пізніш, як з моменту затримання.
 
94. Захисник запрошується особою, щодо якої вирішується питання про екстрадицію, її законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою такої особи. Орган дізнання та прокурор зобов’язані надати затриманій особі чи особі, щодо якої застосований тимчасовий або екстрадиційний арешт, допомогу у встановленні зв’язку з захисником або з особами, які можуть запросити захисника.
 
   З моменту допуску до участі у справі захисника він має права, передбачені пунктами 1, 2, 3, 6, 10, 11 та 12 частини другої статті 48 цього Кодексу.
 
95. Прокурор, якому доручено проведення екстрадиційної перевірки, може призначити захисника у встановленому законом порядку через адвокатське об’єднання. Вимога прокурора про призначення захисника є обов’язковою для керівника адвокатського об’єднання.
 
   Реалізація прав захисника, передбачених пунктами 7, 8, 13 частини другої статті 48 цього Кодексу, а також обов'язків захисника, передбачених цим Кодексом, здійснюється у межах, пов'язаних з розглядом та вирішенням запиту про видачу особи (екстрадицію).
 
96. Про допуск захисника до участі в екстрадиційному провадженні орган дізнання, прокурор виносять постанову.
 
   Орган дізнання, який затримав таку особу, може призначити захисника у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, через адвокатське об’єднання. Вимога про призначення захисника є обов’язковою для керівника адвокатського об’єднання.
 
97. Стаття 458. Участь перекладача
 
-74- Швець В.Д.
Назву статті 460 викласти в такій редакції:
"Особливості участі перекладача у процесі екстрадиції"
 
Враховано   Стаття 460. Особливості участі перекладача у процесі видачі особи (екстрадиції)
 
98. Під час екстрадиційного провадження відповідно до правил, встановлених цим Кодексом, залучається перекладач:
 
-75- Швець В.Д.
Текст статті викласти в такій редакції:
"На будь-якому етапі видачі особи (екстрадиції) орган дізнання, який затримав таку особу, суд або орган, який проводить екстрадиційну перевірку, може запросити перекладача, якщо така особа не володіє мовою, якою здійснюється провадження, чи є необхідність для забезпечення перекладу документів"
 
Враховано   На будь-якому етапі видачі особи (екстрадиції) орган дізнання, який затримав таку особу, суд або орган, який проводить екстрадиційну перевірку, може запросити перекладача, якщо така особа не володіє мовою, якою здійснюється провадження, чи є необхідність для забезпечення перекладу документів.
 
99. 1) для забезпечення перекладу документів;
 
-76- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 458 пропонується текст пунктів 1 і 2 виключити, оскільки зазначене охоплюється посиланням на цей Кодекс. Крім того, у запропонованому форматі пункт один переліку визначає мету, а пункт 2 визначає умови, і вони не можуть бути запропоновані як альтернативні.
 
Відхилено      
100. 2) якщо особа не володіє мовою, якою здійснюється провадження.
 
      
101. Особі, щодо якої здійснюється екстрадиційне провадження, забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, виступати в суді рідною мовою і користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
      
102. Стаття 459. Затримання особи, яка скоїла злочин за межами України
 
-77- Швець В.Д.
Назву статті 461 викласти в такій редакції:
"Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України"
 
Враховано   Стаття 461. Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України
 
103. Затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв’язку із вчиненням злочину, здійснюється органом дізнання у порядку, передбаченому статтею 106 цього Кодексу.
 
-78- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 459 доповнити словами "з урахуванням особливостей, визначених у цій статті".
 
Відхилено   Затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв’язку з вчиненням злочину, здійснюється органом дізнання.
 
    -79- Швець В.Д.
У зв‘язку із виключенням змін до статті 106, посилання на цю статтю необхідно виключити.
 
Враховано    
104. Про затримання негайно інформується прокурор, що здійснює нагляд за додержанням законів органом дізнання, який здійснив затримання. Повідомлення прокурору, до якого додається копія протоколу, повинне містити докладну інформацію щодо підстав та мотивів затримання.
 
   Про затримання негайно інформується прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів органом дізнання, що здійснив затримання. Повідомлення прокурору, до якого додається копія протоколу затримання, повинно містити докладну інформацію щодо підстав та мотивів затримання.
 
105. Прокурор, отримавши повідомлення, перевіряє законність затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує прокуратуру області або іншу вищестоящу прокуратуру, яка діє на правах прокуратури області.
 
   Прокурор, отримавши повідомлення, перевіряє законність затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує прокуратуру області.
 
106. Про затримання таких осіб прокуратура області протягом сімдесяти двох годин після затримання повідомляє Генеральну прокуратуру України.
 
-80- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 459 пропонується слова "Генеральну прокуратуру України" замінити словами "центральний орган"
 
Враховано   Про затримання таких осіб прокуратура області протягом сімдесяти двох годин після затримання повідомляє відповідний центральний орган, який протягом трьох днів інформує компетентний орган іноземної держави.
 
    -81- Мойсик В.Р.
Частину четверту викласти в такій редакції:
"Про затримання таких осіб прокуратура області протягом сімдесяти двох годин після затримання повідомляє відповідний центральний орган, який протягом трьох днів інформує компетентний орган іноземної держави".
 
Враховано    
107. Про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави, який скоїв злочин за межами України, прокуратура області також повідомляє дипломатичне представництво або консульську установу цієї держави.
 
-82- Чуднов В.М.
В частині п‘ятій статті 461 слова "дипломатичне представництво або консульську установу цієї держави" замінити словами "Міністерство закордонних справ України"
 
Враховано   Про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за межами України, прокуратура області також повідомляє Міністерство закордонних справ України.
 
108. Оскарження затримання таких осіб та розгляд скарг про їх затримання здійснюються за правилами, встановленими статтею 106 цього Кодексу.
 
-83- Мойсик В.Р.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"Затримана особа негайно звільняється, якщо:
1) протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту;
2) встановлені обставини, при яких видача (екстрадиція) не здійснюється.
Порядок затримання таких осіб та розгляду скарг про їх затримання здійснюються відповідно до статті 106 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом".
 
Враховано   Затримана особа негайно звільняється, якщо:
1) протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту
2) встановлені обставини, за наявності яких видача (екстрадиція) не здійснюється.
Порядок затримання таких осіб та розгляду скарг про їх затримання здійснюються відповідно до статті 106 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.
 
109. Стаття 460. Тимчасовий арешт
 
   Стаття 462. Тимчасовий арешт
 
110. До затриманої особи, яка скоїла злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт на 40 діб або інший, встановлений відповідним міжнародним договором термін, до надходження запиту про її видачу.
 
-84- Мойсик В.Р.
Частини першу та другу статті 462 викласти в такій редакції:
" До затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт на 40 діб або інший, встановлений відповідним міжнародним договором України строк, до надходження запиту про її видачу".
 
Враховано   До затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт на 40 діб або інший, встановлений відповідним міжнародним договором України строк, до надходження запиту про її видачу.
 
111. Тимчасовий арешт застосовується до особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України.
 
-85- Мойсик В.Р.
Частину другу статті 462 виключити
 
Враховано   У разі, якщо максимальний строк тимчасового арешту, передбачений частиною першою цієї статті, закінчився, а запит про видачу цієї особи не надійшов, особа підлягає негайному звільненню з-під арешту
 
    -86- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 460 пропонується доповнити словом "екстрадиційного" перед словом "злочину"
 
Відхилено частина взагалі виключена   
112. Орган дізнання, який затримав особу, вносить за згодою прокурора подання до суду про застосування тимчасового арешту. Таке ж подання вправі внести прокурор.
 
-87- Мойсик В.Р.
Частину третю статті 460 викласти в такій редакції:
"Орган дізнання, який затримав особу, вносить за згодою прокурора до суду за місцем затримання подання про застосування тимчасового арешту. Таке ж подання вправі внести прокурор".
 
Враховано   Орган дізнання, який затримав особу, вносить за згодою прокурора до суду за місцем затримання подання про застосування тимчасового арешту. Таке саме подання вправі внести прокурор.
 
113. До подання додаються:
 
   До подання додаються:
 
114. 1) протокол затримання особи;
 
   1) протокол затримання особи;
 
115. 2) документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави;
 
   2) документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави;
 
116. 3) документи, що підтверджують особу затриманого.
 
   3) документи, що підтверджують особу затриманого.
 
117. Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання особи.
 
   Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання особи.
 
118. При розгляді подання суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, досліджує наявність документів, передбачених пунктом 2 частини четвертої цієї статті, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить постанову:
 
-88- Мойсик В.Р.
Змінити посилання у зв'язку з виключенням частини 2 цієї статті
 
Враховано   При розгляді подання суддя встановлює особу затриманого, пропонує йому зробити заяву, перевіряє наявність документів, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить постанову:
 
119. 1) про відмову в застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання немає підстав;
 
-89- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини шостої статті 460 доповнити словами "відповідно до міжнародного договору України".
 
Відхилено   1) про застосування тимчасового арешту;
 
120. 2) про застосування тимчасового арешту до надходження запиту про екстрадицію на 40 діб або інший термін, встановлений відповідним міжнародним договором.
 
-90- Мойсик В.Р.
Пункти 1 та 2 частини п‘ятої викласти в такій редакції:
"1) про застосування тимчасового арешту;
2) про відмову в застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання немає підстав";
 
Враховано   2) про відмову в застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання немає підстав.
 
121. На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо якої вирішується питання про екстрадицію, її захисником протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
 
-91- Швець В.Д.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, до якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня її винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено касаційне подання прокурора".
 
Враховано   На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, до якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено касаційне подання прокурора.
 
122. Звільнення особи з-під варти у зв’язку з несвоєчасним надходженням до Генеральної прокуратури України запиту про видачу не перешкоджає застосуванню до неї екстрадиційного арешту у разі отримання в подальшому такого запиту.
 
-92- Кармазін Ю.А.
Статтю 462 доповнити новою частиною такого змісту:
У разі надходження запиту про видачу особи (екстрадицію) до закінчення призначеного їй судом строку тимчасового арешту, постанова судді про застосування тимчасового арешту втрачає юридичну силу з моменту винесення судом постанови про застосування екстрадиційного арешту щодо цієї особи.
 
Враховано   Звільнення особи з-під тимчасового арешту у зв’язку з несвоєчасним надходженням до центрального органу запиту про видачу не перешкоджає застосуванню до неї екстрадиційного арешту в разі отримання в подальшому такого запиту.
У разі надходження запиту про видачу особи (екстрадицію) до закінчення призначеного їй судом строку тимчасового арешту, постанова судді про застосування тимчасового арешту втрачає юридичну силу з моменту винесення судом постанови про застосування екстрадиційного арешту щодо цієї особи.
 
    -93- Чуднов В.М.
У частині сьомій статті 462 слова "з-під варти" замінити словами "з-під тимчасового арешту"
 
Враховано    
123. Стаття 461. Екстрадиційний арешт
 
   Стаття 463. Екстрадиційний арешт
 
124. Після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи прокурор готує подання про її екстрадиційний арешт.
 
-94- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 461 доповнити словами "за дорученням центрального органу" після слова "прокурор".
 
Враховано частково   Після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням (зверненням) центрального органу прокурор вносить подання про її екстрадиційний арешт до суду за місцем тримання особи під вартою.
 
    -95- Швець В.Д.
Частину першу статті 463 викласти в такій редакції:
"Після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням (зверненням) центрального органу прокурор вносить подання про її екстрадиційний арешт до суду за місцем тримання особи під вартою".
 
Враховано    
125. Разом із поданням на розгляд суду подаються:
 
   Разом із поданням на розгляд суду подаються:
 
126. 1) оригінал запиту компетентного органу іноземної держави про екстрадицію або його засвідчена копія, якщо Генеральною прокуратурою України письмово підтверджений факт надходження вказаних документів від компетентного органу іноземної держави;
 
-96- Кармазін Ю.А.
Пункт 1 частини другої статті 461, оскільки оригінал запиту зберігається у центрального органу для прийняття рішення, пропонується викласти у такій редакції: "1) копію запиту компетентного органу іноземної держави про екстрадицію, засвідчену центральним органом".
 
Враховано   1) копія запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію), засвідчена центральним органом;
 
127. 2) дані про громадянство особи;
 
   2) документи про громадянство особи;
 
128. 3) матеріали екстрадиційної перевірки.
 
-97- Мойсик В.Р.
Кармазін Ю.А.
Пункт 3 перед словом "матеріали" доповнити словом "наявні"
 
Враховано   3) наявні матеріали екстрадиційної перевірки.
 
129. Матеріали, що подаються до суду, мають бути перекладені на державну мову або іншу мову, передбачену міжнародним договором.
 
-98- Кармазін Ю.А.
У частині третій запропонованої статті 461 КПК слова "передбачену міжнародним договором" доповнити словами "та зрозумілу для суду".
 
Відхилено для цього бере участь перекладач  Матеріали, що подаються до суду, мають бути перекладені на державну мову або іншу мову, передбачену міжнародним договором України.
 
130. Після одержання подання суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, досліджує запит про видачу та матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить постанову:
 
-99- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 461 виключити слова "та матеріали екстрадиційної перевірки".
 
Відхилено   Після одержання подання суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить постанову про:
 
131. 1) про відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його обрання немає підстав;
 
-100- Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини четвертої слова "для його обрання немає підстав" замінити словами "якщо запит очевидно не відповідає вимогам міжнародного договору України".
 
Відхилено   1) застосування екстрадиційного арешту;
 
132. 2) про застосування екстрадиційного арешту до вирішення питання щодо видачі особи та фактичної її видачі іноземній державі.
 
-101- Швець В.Д.
Пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
"1) про застосування екстрадиційного арешту;
2) про відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його обрання немає підстав.
 
Враховано   2) відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його обрання немає підстав.
 
133. При розгляді подання суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі відносно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.
 
   При розгляді подання суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі відносно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.
 
134. На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо якої вирішується питання про видачу, її захисником протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
 
-102- Швець В.Д.
Частину шосту викласти в такій редакції:
"На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено касаційне подання прокурора".
 
Враховано   На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено касаційне подання прокурора.
 
135. Екстрадиційний арешт особи не може продовжуватися більше вісімнадцяти місяців. У межах цього терміну суддя за поданням прокурора переглядає наявність підстав для продовження застосування екстрадиційного арешту не рідше одного разу на два місяці.
 
-103- Мойсик В.Р.
Друге речення частини сьомої статті 461 КПК України викласти в такій редакції:
"У межах цього терміну суддя за місцем тримання особи під вартою за поданням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого утримання під вартою або звільнення особи".
 
Враховано   Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше вісімнадцяти місяців.
У межах цього терміну суддя за місцем тримання особи під вартою за поданням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.
За скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або її захисника чи законного представника суддя за місцем тримання особи під вартою не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти.
У разі, якщо максимальний строк екстрадиційного арешту, передбачений частиною сьомою цієї статті, закінчився, а питання щодо видачі особи (екстрадиції) та фактичної її передачі центральним органом не вирішено, особа підлягає негайному звільненню з-під арешту.
Звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом не перешкоджає повторному його застосуванню з метою фактичної передачі особи іноземній державі на виконання рішення про видачу, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
У разі звільнення особи з-під варти судом прокурор області або його заступник за погодженням з відповідним центральним органом виносить постанову про застосування інших необхідних заходів для запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі.
Такі заходи мають бути достатніми, щоб гарантувати можливість виконання рішення про видачу особи (екстрадицію), і можуть, зокрема передбачати заставу, встановлення обмежень пересування особи та контролю за місцем її перебування. Застосування застави та встановлення обмежень пересування особи здійснюється у порядку, передбаченому статтями 98-1, 151 та 154-1 цього Кодексу, з урахуванням особливостей цього розділу.
Про винесення постанови прокурор області або його заступник повідомляє особу, щодо якої вона винесена, її захисника або законного представника.
Виконання постанови може доручатися прокурором області або його заступником органам дізнання.
 
    -104- Мойсик В.Р.
Перше речення частини сьомої викласти в такій редакції:
"Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше вісімнадцяти місяців, після чого особа має бути негайно звільнена з-під варти ".
 
Враховано редакційно    
    -105- Мойсик В.Р.
Частини восьму – чотирнадцяту викласти в такій редакції:
"За скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або її захисника суддя за місцем тримання особи під вартою не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти.
У разі, якщо максимальний строк екстрадиційного арешту, передбачений частиною сьомою цієї статті, закінчився, а питання щодо видачі особи (екстрадиції) та фактичної її передачі центральним органом не вирішено, особа підлягає негайному звільненню з-під арешту.
Звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом не перешкоджає повторному його застосуванню з метою фактичної передачі особи іноземній державі на виконання рішення про видачу, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
У разі звільнення особи з-під варти судом прокурор області або його заступник за погодженням з відповідним центральним органом виносить постанову про застосування інших необхідних заходів для запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі.
Такі заходи мають бути достатніми, щоб гарантувати можливість виконання рішення про екстрадицію, і можуть, зокрема передбачати заставу, встановлення обмежень пересування особи та контролю за місцем її перебування. Застосування застави та встановлення обмежень пересування особи здійснюється у порядку, передбаченому статтями 98-1, 151 та 154-1 цього Кодексу, з урахуванням особливостей цього розділу.
Про винесення постанови прокурор області або його заступник повідомляє особу, щодо якої вона винесена, її захисника або законного представника.
Виконання постанови може доручатися прокурором області або його заступником органам дізнання".
 
Враховано    
    -106- Кармазін Ю.А.
Після частини сьомої запропонованої статті 461 КПК доповнити новою частиною у такій редакції: "У будь-якому разі строк екстрадиційного арешту не може перевищити максимальної санкції, передбаченої у відповідній державі за вчинення діяння, у зв’язку з яким запитується видача, а у відповідних випадках – строку покарання, призначеного вироком іноземного суду."
 
Відхилено    
    -107- Круць М.Ф.
Необхідно передбачити в Законі можливість оскарження екстрадиційного арешту особою, щодо якої вирішується питання про її видачу, або її захисником, у зв‘язку з цим пропоную доповнити статтю 461 КПК України новою частиною восьмою такого змісту: "За скаргою особи, щодо якої вирішується питання про видачу, або її захисника суддя за місцем тримання особи під вартою не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти".У зв‘язку з цим частину восьму вважати відповідно частиною дев’ятою.
 
Враховано    
136. Звільнення особи з-під екстрадиційного арешту не перешкоджає повторному його застосуванню з метою фактичної видачі особи іноземній державі на виконання рішення про видачу.
 
      
137. Стаття 462. Скасування тимчасового або екстрадиційного арешту
 
-108- Чуднов В.М.
У назві та тексті статті 464 слово "скасування" замінити словом "припинення"
 
Враховано   Стаття 464. Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту
 
138. Тимчасовий або екстрадиційний арешт скасовується, якщо:
 
   Тимчасовий або екстрадиційний арешт припиняється, якщо:
 
139. 1) Генеральна прокуратура України не отримала у передбачені міжнародним договором строки запит про екстрадицію;
 
-109- Кармазін Ю.А.
У тексті статті 462 слова "Генеральна прокуратура України" замінити словами "центральний орган" .
 
Враховано   1) центральний орган у передбачені міжнародним договором України строки не отримав запит про видачу особи (екстрадицію);
 
140. 2) під час екстрадиційної перевірки встановлені обставини, при яких екстрадиція не здійснюється;
 
   2) під час екстрадиційної перевірки встановлені обставини, за наявності яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється;
 
141. 3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати видачу особи;
 
   3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати видачу особи;
 
142. 4) Генеральною прокуратурою України прийняте рішення про відмову в екстрадиції.
 
   4) центральним органом прийнято рішення про відмову у видачі особи (екстрадиції).
 
143. Скасування тимчасового або екстрадиційного арешту здійснюється прокурором області або його заступником за погодженням з Генеральною прокуратурою України. Про скасування тимчасового або екстрадиційного арешту прокурор виносить постанову, в якій зазначає про наявність підстав, які унеможливлюють подальше застосування до особи вказаних заходів.
 
-110- Швець В.Д.
Відповідно до статті 464 тимчасовий або екстрадиційний арешт скасовується лише прокурором області. Така пропозиція не враховує положень статті 165 КПК України з огляду на те, що взяття під варту застосовується на підставі рішення суду.
Зазначеною частиною також передбачено вилучення паспорта або іншого документа для виїзду за кордон, що є новелою, і обмежує права громадянина, а тому частину другу необхідно викласти в такій редакції:
"Звільнення особи з-під варти здійснюється прокурором області або його заступником за дорученням (зверненням) центрального органу, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, за погодженням з відповідним центральним органом. Копія постанови про звільнення з-під варти надсилається начальнику місця попереднього ув’язнення та суду, який приймав рішення про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту".
 
Враховано   Звільнення особи з-під варти здійснюється прокурором області або його заступником за дорученням (зверненням) центрального органу, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, за погодженням з відповідним центральним органом. Копія постанови про звільнення з-під варти надсилається начальнику місця попереднього ув’язнення та суду, який приймав рішення про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту.
 
144. Особа також звільняється з-під варти, якщо немає достатніх підстав для продовження екстрадиційного арешту або у разі закінчення його максимального строку.
 
-111- Мойсик В.Р.
Частини третю – сьому необхідно виключити.
 
Враховано      
145. У цьому випадку за погодженням з Генеральною прокуратурою України прокурор області або його заступник виносить постанову про застосування заходів для забезпечення у подальшому видачі особи іноземній державі та звільняє таку особу з-під варти.
 
      
146. Заходи, застосовані при звільненні особи з-під варти, мають бути достатніми, щоб гарантувати можливість виконання рішення про екстрадицію, і можуть, зокрема включати вилучення паспорта або іншого документу для виїзду за кордон, заставу, встановлення обмежень пересування особи та контролю за місцем її перебування. Особа також попереджається, що у разі порушення покладених на неї обов’язків та її неналежної поведінки до неї можуть бути застосовані більш суворі заходи.
 
      
147. Виконання постанови про застосування заходів для забезпечення екстрадиції покладається на органи дізнання.
 
      
148. Копія постанови про звільнення з-під варти надсилається начальнику місця попереднього ув’язнення та суду, який приймав рішення про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту.
 
      
149. Стаття 463. Екстрадиційна перевірка
 
-112- Кармазін Ю.А.
У тексті статті 463 слова "Генеральна прокуратура України" у відповідних відмінках замінити словами "центральний орган".
 
Враховано   Стаття 465. Проведення екстрадиційної перевірки
 
    -113- Швець В.Д.
Назву статті викласти в такій редакції:
"Проведення екстрадиційної перевірки"
 
Враховано    
150. Екстрадиційна перевірка існування обставин, які можуть перешкоджати видачі особи, проводиться прокуратурою області за дорученням Генеральної прокуратури України.
 
-114- Кармазін Ю.А.
З метою уникнення дублювання визначення, наданого у пропозиціях до статті 32 КПК, пропонується виключити у частині першій статті 463 слова "існування обставин, які можуть перешкоджати видачі особи"; слова "проводиться прокуратурою області за дорученням Генеральної прокуратури України" замінити словами "центральним органом та прокуратурою області за його дорученням".
 
Враховано   Екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи, проводиться центральним органом або за його дорученням (зверненням) прокуратурою області.
 
151. Така перевірка здійснюється в строк не більше тридцяти днів, який може бути продовжений Генеральною прокуратурою України.
 
-115- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 463 слово "така" пропонується замінити словом "екстрадиційна".
 
Враховано   Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом тридцяти днів. Цей строк може бути продовжено відповідним центральним органом.
 
152. Матеріали перевірки прокурор області разом зі своїм висновком щодо можливості видачі особи надсилає Генеральній прокуратурі України.
 
-116- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 463 слова "щодо можливості" замінити словами "щодо існування перешкод для", оскільки висновки про можливість видачі робить центральний орган., слово "перевірки" замінити словами "екстрадиційної перевірки".
 
Враховано   Матеріали екстрадиційної перевірки разом із висновком щодо такої перевірки надсилаються відповідному центральному органу.
 
    -117- Швець В.Д.
Частину третю викласти у такій редакції:
"Матеріали екстрадиційної перевірки разом із висновком щодо такої перевірки надсилаються відповідному центральному органу".
 
Враховано    
153. Стаття 464. Відмова в екстрадиції
 
-118- Чуднов В.М.
Назву статті 466 доповнити словами "у видачі особи".
 
Враховано   Стаття 466. Відмова у видачі особи (екстрадиції)
 
154. Підстави для відмови в екстрадиції до іноземної держави визначаються чинним міжнародним договором України.
 
-119- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 464 після слів "в екстрадиції" доповнити словами "з України".
 
Відхилено , запропонована нова редакція статті  У видачі особи іноземній державі відмовляється, якщо:
1) особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) є громадянином України або особою без громадянства, що постійно проживає в Україні;
2) злочин, за який запитано видачу, не передбачає покарання у виді позбавлення волі за законом України;
3) закінчилися передбачені законом України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочин, за який запитано видачу;
4) компетентний орган іноземної держави не надав на вимогу центрального органу додаткових матеріалів або даних, без яких неможливе прийняття рішення за запитом про видачу (екстрадицію);
5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов'язанням України за міжнародними договорами України;
6) наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України.
Особа, якій надано статус біженця, не може бути видана іноземній державі, де її здоров‘ю, життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання (релігії), національності, громадянства (підданства), приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань, крім випадків, передбачених міжнародним договором України.
У разі відмови у видачі з мотивів громадянства та наявності статусу біженця або з інших підстав, що не виключають провадження у справі, за клопотанням компетентного органу іноземної держави Генеральна прокуратура України надає доручення органу досудового слідства здійснити розслідування кримінальної справи стосовно цієї особи в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
    -120- Мойсик В.Р.
Статтю 466 викласти в такій редакції:
"У видачі особи іноземній державі відмовляється, якщо:
1) особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до законів України на час прийняття рішення про екстрадицію є громадянином України або є особою без громадянства, що постійно проживає в Україні;
2) злочин, за який запитано видачу, не передбачає покарання у виді позбавлення волі за законом України;
3) закінчилися передбачені законом України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочин, за який запитано видачу;
4) компетентний орган іноземної держави не надав на вимогу центрального органу додаткових матеріалів або даних, без яких неможливе прийняття рішення за запитом про екстрадицію;
5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов'язанням України за міжнародними договорами України;
6) наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України.
Особа, якій надано статус біженця, не може бути видана іноземній державі, де її здоров‘ю, життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання (релігії), національності, громадянства (підданства), приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань, крім випадків, передбачених міжнародним договором України.
У разі відмови у видачі з мотивів громадянства та наявності статусу біженця або з інших підстав, що не виключають провадження у справі, за клопотанням компетентного органу іноземної держави Генеральна прокуратура України надає доручення органу досудового слідства здійснити розслідування кримінальної справи відносно цієї особи у порядку, передбаченому цим Кодексом".
 
Враховано    
155. У будь-якому випадку не може бути видана особа, яка відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу є громадянином України.
 
-121- Кармазін Ю.А.
У частині другій слова "у будь-якому випадку" пропонується виключити.
 
Відхилено , запропонована нова редакція статті     
156. Особа, якій надано статус біженця, не може бути видана іноземній державі, де її життю або свободі загрожує небезпека через її расу, віросповідання (релігію), національність, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання.
 
      
157. У разі відмови у видачі з мотивів громадянства та наявності статусу біженця за клопотанням компетентного органу іноземної держави Генеральна прокуратура України надає доручення органу досудового слідства здійснити розслідування кримінальної справи відносно цієї особи у порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
-122- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 464 викласти у такій редакції: "У разі відмови у видачі відповідно до частин другої і третьої цієї статті центральний орган узгоджує з компетентним органом іноземної держави питання про передачу матеріалів кримінальної справи в Україну для здійснення розслідування у порядку, передбаченому цим Кодексом, або про передачу виконання вироку.
 
Враховано частково з огляду на доповнення проекту окремою статтею щодо виконання вироку іноземної держави     
158. У видачі відмовляється, якщо компетентний орган іноземної держави не надав на вимогу Генеральної прокуратури України додаткових матеріалів або даних, без яких неможливе прийняття рішення за запитом про екстрадицію.
 
-123- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій статті 464 слова "Генеральної прокуратури України" замінити словами "центрального органу".
 
Відхилено , запропонована нова редакція статті     
159. Стаття 465. Рішення за запитом про екстрадицію
 
-124- Чуднов В.М.
Назву статті 467 після слова "запитом" доповнити словами "про видачу особи"
 
Враховано   Стаття 467. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію)
 
160. Після вивчення матеріалів екстрадиційної перевірки Генеральна прокуратура України приймає рішення про екстрадицію або відмову в екстрадиції до іноземної держави. Рішення оформляється постановою, яка виноситься Генеральним прокурором України або його заступником.
 
-125- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 465 слова "Після вивчення матеріалів екстрадиційної перевірки Генеральна прокуратура України" замінити словами "Центральний орган протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання матеріалів екстрадиційної перевірки";
слова "Генеральним прокурором України" замінити словами "керівником центрального органу".
 
Враховано   Після вивчення матеріалів екстрадиційної перевірки центральний орган приймає рішення про видачу особи (екстрадицію) або відмову у видачі (екстрадиції) до іноземної держави. Рішення виноситься керівником центрального органу або його заступником.
 
    -126- Мойсик В.Р.
Стаття 465 КПК України (в редакції проекту) передбачає рішення за запитом про екстрадицію. Зазначеною нормою визначено, що рішення про видачу особи (екстрадицію) або про відмову у видачі оформляється постановою, яка виноситься керівником центрального органу або його заступником. При цьому, не можна погодитись з тим, що центральний орган в особі Міністерства юстиції України також виносить рішення у формі постанови. Відповідно до чинного законодавства Міністерство юстиції України приймає накази, розпорядження і рішення
 
Враховано    
161. Про рішення Генеральної прокуратури України повідомляється компетентному органу іноземної держави, а також особі, щодо якої прийняте рішення про видачу.
 
-127- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 465 слова "Генеральної прокуратури України повідомляється" замінити словами "центральний орган повідомляє"
 
Враховано   Про своє рішення центральний орган повідомляє компетентний орган іноземної держави, а також особу, щодо якої воно прийнято.
 
162. У разі прийняття рішення про екстрадицію такій особі вручається копія постанови. Якщо упродовж семи днів вказана постанова не оскаржена до суду, організовується фактична видача цієї особи компетентним органам іноземної держави.
 
-128- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 465 частиною такого змісту:
"Запит компетентного органу іноземної держави про тимчасову видачу особи розглядається за правилами, встановленому у цій главі щодо розгляду запиту про екстрадицію з урахуванням особливостей, передбачених міжнародним договором України."
 
Відхилено   У разі прийняття рішення про видачу (екстрадицію) такій особі вручається його копія. Якщо впродовж семи днів зазначене рішення не оскаржено до суду, організовується фактична видача цієї особи компетентним органам іноземної держави.
 
163. Стаття 466. Порядок оскарження рішення про екстрадицію
 
-129- Чуднов В.М.
Назву статті 468 після слів "рішення про" доповнити словами "видачу особи"
 
Враховано   Стаття 468. Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)
 
164. Постанова про екстрадицію може бути оскаржена цією особою або її захисником до місцевого суду за місцем тримання такої особи під вартою.
 
-130- Мойсик В.Р.
Частину першу статті 466 викласти в такій редакції:
"Рішення про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено особою, відносно якої воно прийняте, її захисником чи законним представником до місцевого суду за місцем тримання такої особи під вартою".
 
Враховано   Рішення про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено особою, стосовно якої воно прийнято, її захисником чи законним представником до місцевого суду за місцем тримання такої особи під вартою.
 
165. Начальник місця попереднього ув’язнення негайно надсилає скаргу до суду і повідомляє про це прокуратуру області.
 
-131- Мойсик В.Р.
Передбачений статтею 466 КПК України (в редакції проекту) порядок оскарження рішення про екстрадицію викликає певні запитання. По-перше, чому проектом передбачено оскарження рішень центрального органу про видачу особи, а не відповідні рішення органу досудового слідства та суду про видачу. По-друге, чому суд, призначаючи скаргу до розгляду, має про це повідомляти центральний орган і прокуратуру області, тоді як при розгляді цієї скарги в суді будуть брати участь прокурор, особа щодо якої прийнято рішення про видачу, та її захисник.
Це саме стосується і порядку подачі апеляції (частини третя, п’ята і дев’ята).
Крім того, частина друга норми викладена алогічно, оскільки не зрозуміло яким чином адміністрація місця попереднього ув’язнення буде надсилати скаргу до суду у разі якщо її подавав захисник.
До того ж у частині дев’ятій зазначено, що апеляція зупиняє виконання постанови судді. В цій частині зазначені положення термінологічно необхідно привести у відповідність із статтею 354 КПК України, згідно з якою подання апеляції на постанову суду зупиняє набрання нею законної сили та її виконання.
У першому реченні частини десятої слова "першої та" слід виключити з огляду на положення статті 383 КПК України та положення останнього речення цієї норми.
Зазначена норма підлягає доопрацювання з урахуванням пункту 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 № 16 "Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов"язаних з їх екстрадицією", відповідно до якого суди повинні приймати до свого провадження та розглядати по суті скарги затриманих осіб, а також скарги їхніх захисників і законних представників.
 
Враховано   У разі якщо скаргу на рішення про видачу подає особа, яка перебуває під вартою, начальник місця попереднього ув’язнення негайно надсилає скаргу до суду і повідомляє про це прокуратуру області.
Після прийняття до свого провадження скарги на рішення про видачу (екстрадицію) суд призначає її до розгляду та повідомляє про це відповідний центральний орган і прокуратуру області.
Прокуратура області на вимогу суду надсилає матеріали, які підтверджують законність і обґрунтованість рішення про видачу особи.
Розгляд скарги здійснюється суддею одноособово протягом десяти днів з дня її надходження до суду. Судовий розгляд проводиться за участю прокурора, особи, щодо якої прийнято рішення про видачу, її захисника чи законного представника, якщо він бере участь у справі.
При розгляді скарги суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу (екстрадицію).
За результатами розгляду суддя приймає вмотивовану постанову, якою:
1) залишає скаргу без задоволення;
2) задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екстрадицію).
Після набрання постановою судді про скасування рішення про видачу (екстрадицію) законної сили особа невідкладно звільняється з-під варти.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, особою, щодо якої прийнято рішення, її захисником чи законним представником протягом семи днів з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді зупиняє набрання нею законної сили та її виконання.
Рішення суду апеляційної інстанції оскарженню не підлягає, але на нього може бути внесено касаційне подання прокурора з мотивів неправильного застосування судом норм міжнародних договорів України, якщо скасування рішення про видачу (екстрадицію) перешкоджає подальшому провадженню у справі щодо особи, видача якої запитувалася іноземною державою.
 
166. При прийнятті до провадження скарги на постанову про екстрадицію суд призначає її до розгляду та повідомляє про це Генеральну прокуратуру України і прокуратуру області.
 
-132- Кармазін Ю.А.
У частині третій запропонованої статті 466 слова "Генеральну прокуратуру України" замінити словами "центральний орган.
 
Враховано      
167. Прокуратура області на вимогу суду надсилає матеріали, які підтверджують законність і обґрунтованість рішення про видачу особи.
 
      
168. Розгляд скарги здійснюється суддею одноособово не пізніше десяти днів з дня її надходження до суду. Судовий розгляд проводиться за участю прокурора, особи, щодо якої прийняте рішення про видачу, та її захисника, якщо він бере участь у справі.
 
      
169. При розгляді скарги суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі відносно особи, щодо якої надійшов запит про екстрадицію.
 
      
170. За результатами розгляду суддя своєю мотивованою постановою:
 
      
171. 1) залишає скаргу без задоволення;
 
      
172. 2) задовольняє скаргу і скасовує постанову про екстрадицію.
 
      
173. Після набрання законної сили постановою судді про скасування постанови про екстрадицію прокурор виносить постанову про звільнення особи з-під варти.
 
      
174. На постанову судді протягом семи днів з дня її винесення може бути подана апеляція прокурором, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, особою, щодо якої прийнято рішення, або її захисником. Подача апеляції зупиняє виконання постанови судді.
 
      
175. Особи, вказані у частинах третій та четвертій статті 384 цього Кодексу, мають право подати касаційне подання на рішення суду першої та апеляційної інстанції з мотивів неправильного застосування судом норм міжнародних договорів України, якщо скасування постанови про екстрадицію перешкоджає подальшому провадженню у справі щодо особи, видача якої запитувалася іноземною державою. Таке касаційне подання може бути внесене лише у випадку, якщо рішення суду першої інстанції переглядалося в апеляційному порядку.
 
      
176. Стаття 467. Відкладення видачі
 
-133- Кармазін Ю.А.
У тексті статті 467 КПК слова "Генеральна прокуратура України" замінити словами "центральний орган" у відповідних відмінках.
 
Враховано   Стаття 469. Відстрочка передачі
 
    -134- Мойсик В.Р.
У статті 467 слова "відкладення", "відкласти" замінити словами "відстрочка", "відстрочити у відповідних відмінках, а слово "видачі" замінити словом "передачі"
 
Враховано    
177. Після прийняття рішення про екстрадицію Генеральна прокуратура України може відкласти фактичну видачу особи, якщо:
 
   Після прийняття рішення про видачу особи (екстрадицію) центральний орган може відстрочити фактичну передачу особи до іноземної держави у разі якщо:
 
178. 1) особа, щодо якої прийняте рішення про екстрадицію, притягається до кримінальної відповідальності або відбуває покарання за інші злочини на території України - до закінчення досудового розслідування або судового розгляду справи, відбуття покарання або звільнення від покарання з будь-яких законних підстав;
 
-135- Кармазін Ю.А.
У пункті 1 частини першої статті 467 після слів "відбуває покарання" доповнити словами "у виді позбавлення або обмеження волі".
 
Враховано   1) особа, щодо якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), притягається до кримінальної відповідальності або відбуває покарання у виді позбавлення чи обмеження волі за інший злочин на території України - до закінчення досудового розслідування або судового розгляду справи, відбуття покарання чи звільнення від покарання з будь-яких законних підстав;
 
179. 2) особа, щодо якої надійшов запит про видачу, тяжко хворіє і за станом здоров’я не може бути видана без шкоди її здоров’ю - до видужання особи.
 
   2) особа, щодо якої надійшов запит про видачу, тяжко хворіє і за станом здоров’я не може бути видана без шкоди її здоров’ю - до її видужання.
 
180. У цьому випадку прокуратура області за дорученням Генеральної прокуратури України здійснює нагляд за процесом відбування особою покарання або контролює хід її лікування.
 
-136- Кармазін Ю.А.
У частині другій слова "у цьому випадку" замінити словами "Після прийняття рішення про відкладення видачі".
 
Враховано   Після прийняття рішення про відстрочку передачі прокуратура області за дорученням (зверненням) центрального органу здійснює нагляд за процесом відбування особою покарання або контролює хід її лікування.
 
181. За відсутності обставин, що перешкоджають видачі компетентним органам іноземної держави особи, щодо якої прийняте рішення про екстрадицію, прокуратура області забезпечує застосування екстрадиційного арешту в порядку, передбаченому статтею 461 цього Кодексу.
 
-137- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 467 слова "За відсутності обставин, що перешкоджають видачі компетентним органам іноземної держави особи, щодо якої прийняте рішення про екстрадицію," замінити словами "У разі звільнення особи, щодо якої прийняте рішення про екстрадицію, або завершення її лікування як зазначено у частині першій цієї статті"
 
Враховано частково   У разі відсутності підстав для відстрочки фактичної передачі особи, передбачені частиною першою цієї статті, прокуратура області забезпечує застосування екстрадиційного арешту в порядку, визначеному статтею 463 цього Кодексу.
Якщо у період відстрочки настали обставини, які можуть перешкоджати видачі особи, центральний орган вправі переглянути своє рішення про видачу (екстрадицію).
 
182. Стаття 468. Фактична видача особи
 
-138- Чуднов В.М.
В назві статті 470 слово "видача" замінити словом "передача"
 
Враховано   Стаття 470. Фактична передача особи
 
183. З метою фактичної видачі особи, щодо якої прийняте рішення про екстрадицію, Генеральна прокуратура України надає відповідні доручення компетентним органам України.
 
-139- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 468 викласти у такій редакції: "За дорученням центрального органу органи внутрішніх справ, у разі потреби, за посередництвом Інтерполу узгоджують з іноземними компетентними органами строки фактичної видачі особи, щодо якої прийняте рішення про екстрадицію, і здійснюють видачу відповідно до умов та строків, встановлених міжнародним договором України."
 
Враховано частково   З метою фактичної передачі особи, щодо якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), центральний орган після набрання чинності цим рішенням надає відповідні доручення (направляє звернення) компетентним органам України.
 
184. Фактична видача особи має бути здійснена упродовж тридцяти днів з моменту надання такого доручення. Цей строк може бути продовжений Генеральною прокуратурою України до тридцяти днів, після чого особа підлягає звільненню з-під варти.
 
-140- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 468 слова "Генеральною прокуратурою України" замінити словами "центральним органом"
 
Враховано   Передача особи має бути здійснена протягом п‘ятнадцяти днів з дати, встановленої для її передачі. Цей строк може бути продовжено центральним органом до тридцяти днів, після чого особа підлягає звільненню з-під варти.
 
    -141- Швець В.Д.
Положення статті не враховують положень статті 18 Європейської Конвенції про видачу правопорушників, відповідно до яких у разі, якщо відповідна особа не була прийнята у визначений сторонами день, вона може бути звільнена через 15 днів і у будь-якому випадку звільняється через 30 днів.
 
Враховано    
185. Під час фактичної видачі особи компетентний орган іноземної держави інформується про строк перебування її під вартою в Україні".
 
-142- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 468 слова "компетентний орган іноземної держави інформується" замінити словами "компетентним органам іноземної держави передають інформацію"
 
Відхилено   Якщо компетентний орган іноземної держави з незалежних від нього обставин не може прийняти таку особу, центральний орган встановлює нову дату передачі у строки, передбачені частиною другою цієї статті.
Під час фактичної передачі особи компетентний орган іноземної держави інформується про строк перебування її під вартою в Україні".
 
    -143- Мойсик В.Р.
Доповнити статтю 470 новою частиною третьою такого змісту:
"Якщо компетентний орган іноземної держави з незалежних від нього обставин не може прийняти таку особу, центральний орган встановлює нову дату передачі у строки, передбачені частиною другою цієї статті".
 
Враховано    
    -144- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею у такій редакції:
"Стаття 469. Транзитне перевезення особи.
Центральний орган у випадках, визначених міжнародними договорами України, розглядає запити іноземних компетентних органів про транзитне перевезення особи через територію України.
Коли центральний орган задовольнив запит про транзитне перевезення, він готує подання про тримання особи під вартою на час транзитного перевезення, яке розглядається судом відповідно до статті 165-2 цього Кодексу.
Після отримання ухвали (постанови) про тримання під вартою центральний орган повідомляє про можливість транзитного перевезення компетентний орган іноземної держави та доручає органам внутрішніх справ спільно з органами виконання покарань визначити порядок і здійснити транзитне перевезення особи через територію України.
Орган внутрішніх справ, який забезпечив транзитне перевезення відповідно до цієї статті, протягом десяти днів після такого перевезення інформує відповідний центральний орган і подає розрахунки щодо витрат, що виникли у зв’язку з транзитним перевезенням особи, для інформування компетентного органу іноземної держави, який ініціював запит."
 
Відхилено    
    -145- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект новою статтею:
"Стаття 470. Виконання вироку іноземної держави.
У випадку узгодження з компетентним органом іноземної держави питання про виконання покарання, призначеного вироком суду цієї держави, відповідно до статті 464 цього Кодексу або в інших випадках, передбачених міжнародним договором України, центральний орган передає відповідні документи до суду для вирішення питання про приведення покарання у відповідність до законодавства України.
Питання про приведення покарання у відповідність до законодавства України вирішує апеляційний суд за місцем тримання особи під вартою або за місцем постійного проживання особи в Україні."
 
Відхилено , невірно зроблено посилання на статтю 464 цього Кодексу, не передбачено порядок, в якому апеляційний суд має вирішувати питання про приведення покарання, призначеного вироком суду іноземної держави, у відповідність до законодавства України   
186. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
187. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
188. 2. Верховному Суду України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань та Державній прикордонній службі України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-146- Мойсик В.Р.
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом чотирьох місяців з дня опублікування цього Закону підготувати і в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до Законів України змін, що випливають із цього Закону".
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом чотирьох місяців з дня опублікування цього Закону підготувати і в установленому порядку подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів України змін, що випливають з цього Закону.