Кількість абзаців - 290 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
-1- Кравченко М.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання
 
3. актів України щодо спрощення механізму державної
 
      
4. реєстрації припинення суб’єктів господарювання
 
      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
7. 1. Доповнити статтю 105 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) частиною такого змісту:
 
-2- Кравченко М.В.
Пункт перший виключити
 
Враховано      
    -3- Ляпіна К.М.
Пункт перший викласти в такій редакції:
"Статтю 105 викласти в такій редакції:
"Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи
1. Учасники (засновники) юридичної особи, суд або орган, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, приймають рішення про закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв, тощо), про ліквідацію, злиття, приєднання чи перетворення дочірніх підприємств, про вихід із складу учасників (засновників) інших юридичних осіб, про передачу права власності на акції акціонерних товариств, власником яких є ця юридична особа, а також рішення про звільнення керівника юридичної особи, керівників відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств цієї юридичної особи.
Учасники (засновники) юридичної особи або орган, що прийняли зазначені в абзаці першому цієї частини рішення, не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дати їх прийняття, а суд з дати набрання рішенням законної сили подають в порядку, встановленому законом, рішення про припинення юридичної особи, про закриття відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо) юридичної особи та про ліквідацію, злиття, приєднання чи перетворення дочірніх підприємств юридичної особи в орган, що проводять державну реєстрацію, для внесення до єдиного державного реєстру відповідних відомостей та надсилають юридичним особам, учасником яких є ця юридична особа, рішення про вихід цієї юридичної особи із складу учасників.
2. Учасники (засновники) юридичної особи або суд, що прийняли зазначені в абзаці першому частини першої цієї статті рішення цим же рішенням утворюють комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію чи комісію з реорганізації), призначають голову та членів комісії або ліквідатора, визначають їх повноваження, порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.
Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.
3. З дати утворення комісії з припинення юридичної особи або призначення ліквідатора юридичної особи повноваження органу управління юридичної особи (виконавчого та контрольного) припиняються.
Повноваження органів управління юридичної особи щодо управління справами юридичної особи переходять до комісії з припинення юридичної особи або до ліквідатора юридичної особи.
Печатка, установчі документи юридичної особи, свідоцтва, ліцензії інші документи, що відповідно до закону підлягають поданню або поверненню до органів, які їх видали, та підлягають обов’язковому зберіганню у відповідних архівних установах, передаються керівником юридичної особи, стосовно якого прийнято рішення про його звільнення, голові комісії з припинення юридичної особи або ліквідатору юридичної особи, про що ними складається та підписується акт приймання-передачі у двох примірниках — по одному для кожної особи, у якому зазначається перелік документів, печаток, штампів тощо, що передаються.
Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи виступає від імені юридичної особи у відносинах з третіми особами та у суді.
4. Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи:
виконують повноваження органів управління юридичної особи;
розміщують в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, який не може становити менше ніж два місяці з дати публікування повідомлення;
вживають усіх можливих заходів до виявлення кредиторів, а також письмово повідомляють їх про прийняте рішення щодо припинення юридичної особи;
здійснюють інвентаризацію майна юридичної особи, в тому числі майна цієї юридичної особи, переданого її філіям, іншим відокремленим підрозділам та дочірнім підприємствам, а також іншим юридичним особам, учасником яких є юридична особа, що ліквідується;
забезпечують визначення вартості державного, комунального майна шляхом проведення незалежної оцінки в установленому законом порядку;
відкривають спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, перераховують на нього грошові кошти з рахунків юридичної особи у банках та інших фінансових установах, що закриваються;
вживають заходів до стягнення дебіторської заборгованості;
від імені юридичної особи заявляють позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи, а також з осіб, які несуть з юридичною особою відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;
вживають заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна юридичної особи, що перебуває у третіх осіб;
заявляють в установленому порядку заперечення щодо заявлених до юридичної особи вимог кредиторів;
розглядають та задовольняють в порядку черговості вимоги кредиторів щодо зобов’язань юридичної особи;
у разі недостатності у юридичної особи грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснюють реалізацію майна юридичної особи;
проводять звільнення працівників юридичної особи відповідно до законодавства про працю;
за вимогою учасників (засновників) юридичної особи або органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи складають проміжний баланс юридичної особи, що припиняється;
повертають державним органам свідоцтва, ліцензії та інші документи, печатки, штампи та інші цінності, які підлягають поверненню державним органам відповідно до законодавства;
передають у встановленому законодавством порядку документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам;
вживають заходів до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
вживають інших заходів, пов’язаних з припиненням юридичної особи.
5. Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор підписують акт про вжиті ними заходи до припинення юридичної особи та ліквідаційний або розподільчий баланс, або передавальний акт.
Учасники (засновники) юридичної особи, орган або суд, що прийняв рішення про припинення юридичної особи затверджують подані комісією з припинення або ліквідатором ліквідаційний або розподільчий баланс, або передавальний акт та акт про вжиті ними заходи до припинення юридичної особи.
6. Завдана членами комісії з припинення юридичної особи чи ліквідатором юридичної особи шкода відшкодовується в судовому порядку";
у статті 110:
пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
"2) за рішенням суду з підстав, визначених законом";
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Вимога про ліквідацію юридичної особи може бути пред’явлена до суду уповноваженим органом державної влади, одним або кількома учасниками (засновниками) юридичної особи.";
абзац другий виключити
 
Відхилено    
8. "5. Зобов’язання юридичної особи перед кредиторами не припиняються у разі відміни засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом рішення про припинення цієї юридичної особи.
 
      
9. У разі відміни рішення про припинення юридичної особи кредитор такої юридичної особи може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов’язань.".
 
      
10. 2. Доповнити статтю 61 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) частиною такого змісту:
 
-4- Кравченко М.В.
Пункт другий виключити
 
Враховано      
    -5- Ляпіна К.М.
Пункт другий викласти в такій редакції:
"У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
у статті 59:
у назві слово "діяльності" виключити;
у частині першій:
слова "діяльності", "реорганізації" і "перетворення" виключити;
слова " (злиття, приєднання, поділу)" замінити словами "злиття, приєднання, поділу";
у другому реченні частини четвертої слово "виділення" замінити словом "виділу";
частину п’яту виключити;
абзац п’ятий частини шостої викласти в такій редакції:
"у разі визнання судом його державної реєстрації недійсною на підставах, визначених законом.";
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
"7. Визнання судом недійсною державної реєстрації суб’єкта господарювання є підставою для проведення процедури припинення цього суб’єкта господарювання шляхом його ліквідації, що здійснюється у порядку, встановленому законом.
8. Повідомлення про припинення суб’єкта господарювання підлягають опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.";
3) частину першу статті 60 викласти в такій редакції:
"1. Суб’єкт господарювання ліквідується у порядку, передбаченому статтями 105—107, 110, 111 Цивільного кодексу України.";
4) у статті 91:
у назві та частинах першій і другій слово "діяльності" виключити;
у частині п’ятій слова "припинило свою діяльність" замінити словом "припинилося";
5) у назві статті 109 слово "діяльності" виключити;
6) у частині третій статті 121 слова "припинення своєї діяльності" замінити словами "своє припинення";
7) у частині першій статті 135 слова "господарської діяльності" виключити;
8) абзац дванадцятий статті 239 викласти в такій редакції:
"ліквідація суб’єкта господарювання;";
9) статті 247 і 248 викласти в такій редакції:
Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам
1. У разі провадження суб’єктом 00сгосподарювання діяльності, що суперечить закону чи його установчим документам, або допущення порушень закону під час утворення суб’єкта господарювання, які не можна усунути, неподання ним протягом року фінансової та іншої звітності, відсутності суб’єкта господарювання за вказаним місцезнаходженням, такий суб’єкт господарювання ліквідується за рішенням суду.
"Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб’єкта господарювання
1. У разі ліквідації суб’єкта господарювання до єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис.";
10) у статті 361:
у назві статті та частині другій слово "діяльності" виключити;
у тексті статті слова "Діяльність фондової біржі" замінити словами "Фондова біржа";
11) у назві та частині першій статті 409 слово "діяльності" виключити
 
Відхилено    
11. "5. Зобов’язання суб’єкта господарювання перед кредиторами не припиняються у разі відміни засновниками рішення про припинення цього суб’єкта господарювання.
 
      
12. У разі відміни рішення щодо ліквідації суб’єкта господарювання кредитор такого суб’єкта господарювання може вимагати від нього припинення виконання або дострокового виконання зобов’язань.".
 
      
13. 3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
 
   І. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; із наступними змінами) такі зміни:
 
14. 1) у статті 6:
 
-6- Ляпіна К.М.
Пункт перший частини 3 викласти в такій редакції:
"частину першу статті 6 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"проводить у випадках, встановлених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення господарської діяльності фізичної особи — підприємця".
У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати відповідно абзацом чотирнадцятим;
 
Враховано   1) частину першу статті 6 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
15. доповнити частину першу після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:
 
      
16. "вносить у випадках, встановлених цим Законом, до Єдиного державного реєстру відомості щодо відміни засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення про припинення юридичної особи; відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо); відміни фізичною особою —підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
      
17. проводить у випадках, встановлених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;".
 
   "проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця".
 
18. У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
19. 2) у статті 17:
 
   2) у статті 17:
 
20. доповнити частину другу після абзацу двадцять четвертого новими абзацами такого змісту:
 
   частину другу після абзацу двадцять четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
21. "дата і номер запису про:
 
      
22. - рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо);
 
-7- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий пункту другого частини 3 вилучити
 
Враховано      
23. - початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
   "дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації0;
 
24. - зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв’язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
   дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв’язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
25. - проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами та свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи;".
 
   дата та номер запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами та свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи".
 
26. У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий — тридцять третій вважати відповідно абзацами двадцять дев’ятим — тридцять дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий — сорок другий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим — сорок п’ятим;
 
27. абзац одинадцятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзац одинадцятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
28. "дані про перебування фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи — підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою; щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов’язане з банкрутством; щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство; щодо визнання банкрутом; щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності; дата і номер запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності; дата і номер запису про початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця; дата і номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення такої діяльності фізичної особи — підприємця в загальному порядку або у зв’язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення зазначеної діяльності фізичної особи — підприємця; дата і номер запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;";
 
   "дані про перебування фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи — підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов’язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності; дата і номер запису про початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця; дата і номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення такої діяльності фізичної особи — підприємця в загальному порядку або у зв’язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення зазначеної діяльності фізичної особи — підприємця; дата і номер запису про закінчення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця";
 
29. 3) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру
 
   "Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру
 
31. 1. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру здійснюється в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, що видається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
-8- Ляпіна К.М.
Частину першу замінити двома частинами такого змісту:
"1. Інформація про проведення державної реєстрації
юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію, про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, про постановлення судового рішення
щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо
порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної
особи – підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
2. Форма повідомлення про публікацію відомостей з Єдиного державного реєстру встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
Враховано   1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду (статутного, складеного капіталу) юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію, про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
2. Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
"1. Оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру є безоплатним і здійснюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації за рахунок коштів, виділених на утримання цього органу, шляхом забезпечення цілодобового й безоплатного доступу всіх користувачів мережі Інтернет до бази даних всіх повідомлень, які внесені до Єдиного державного реєстру.
Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають повідомлення, зазначені в цій статті.
Підставою для оприлюднення повідомлень є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Повідомлення підлягають оприлюдненню не пізніше наступного робочого дня після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру" "Відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі (за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків), є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі спеціально уповноваженого державного органу з питань реєстрації"
 
Відхилено    
32. Обов’язковій публікації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації підлягають повідомлення, зазначені в цій статті.
 
      
33. Підставою для публікації повідомлень є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
   3. Підставою для опублікування повідомлень є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
34. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
   4. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
35. За публікацію повідомлень, зазначених у частинах п’ятій — восьмій, сімнадцятій і вісімнадцятій цієї статті, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в частинах дев’ятнадцятій і двадцятій цієї статті — у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
-10- Ляпіна К.М.
Абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:
"За публікацію повідомлень про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
 
Враховано редакційно   5. За публікацію повідомлень про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, про прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством фізичної особи – підприємця справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
36. Документом, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлень, є копія квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку.
 
   6. Документом, що підтверджує внесення плати за опублікування повідомлень, є копія квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку.
 
37. Кошти, що надходять як плата за публікацію повідомлень, використовуються для відшкодування витрат, пов’язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації.
 
   7. Кошти, що надходять як плата за опублікування повідомлень, використовуються для відшкодування витрат, пов’язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації";
 
38. 2. У повідомленні про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначаються:
 
-11- Ляпіна К.М.
Частини 2-27 виключити
 
Враховано      
39. найменування юридичної особи;
 
      
40. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
41. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
42. місце і дата проведення державної реєстрації.
 
      
43. 3. У повідомленні про зміну місцезнаходження юридичної особи зазначаються:
 
      
44. найменування юридичної особи;
 
      
45. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
46. попереднє та нове місцезнаходження юридичної особи;
 
      
47. місце і дата внесення запису про зміну місцезнаходження юридичної особи.
 
      
48. 4. У повідомленні про зміну найменування юридичної особи зазначаються:
 
      
49. попереднє та нове найменування юридичної особи;
 
      
50. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
51. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
52. місце і дата проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема щодо зміни найменування юридичної особи.
 
      
53. 5. У повідомленні про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи зазначаються:
 
      
54. найменування юридичної особи;
 
      
55. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
56. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
57. розмір, на який зменшено статутний фонд (статутний або складений капітал), а також розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу) після зменшення;
 
      
58. місце і дата проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема щодо зменшення статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи.
 
      
59. 6. У повідомленні про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ зазначаються:
 
      
60. найменування юридичної особи;
 
      
61. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
62. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
63. дата прийняття рішення про виділ, підстава для його прийняття;
 
      
64. місце і дата внесення запису щодо прийняття рішення про виділ;
 
      
65. дата створення (призначення) та відомості про комісію з виділу;
 
      
66. порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи у процесі виділу.
 
      
67. 7. У повідомленні про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи зазначаються:
 
      
68. найменування юридичної особи;
 
      
69. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
70. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
71. підстава для прийняття рішення щодо припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) юридичної особи;
 
      
72. місце і дата внесення запису про прийняття рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи;
 
      
73. дата створення (призначення) та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
 
      
74. порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.
 
      
75. 8. У повідомленні про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи зазначаються:
 
      
76. найменування юридичної особи;
 
      
77. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
78. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
79. місце і дата внесення запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо).
 
      
80. 9. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, зазначаються:
 
      
81. найменування юридичної особи;
 
      
82. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
83. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
84. дата і підстави для прийняття рішення щодо припинення юридичної особи;
 
      
85. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи;
 
      
86. дата призначення та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
 
      
87. порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.
 
      
88. 10. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи зазначаються:
 
      
89. найменування юридичної особи;
 
      
90. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
91. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
92. дата і номер судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
      
93. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
      
94. 11. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи зазначаються:
 
      
95. найменування юридичної особи;
 
      
96. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
97. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
98. дата постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;
 
      
99. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.
 
      
100. 12. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи зазначаються:
 
      
101. найменування юридичної особи;
 
      
102. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
103. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
104. дата постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;
 
      
105. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.
 
      
106. 13. У повідомленні про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи зазначаються:
 
      
107. найменування юридичної особи;
 
      
108. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
109. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
110. місце і дата проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
      
111. 14. У повідомленні про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи зазначаються:
 
      
112. найменування юридичної особи;
 
      
113. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
114. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
115. підстава для проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи, зокрема:
 
      
116. - дата і підстава для прийняття судового рішення щодо припинення юридичної особи;
 
      
117. - дата створення (призначення) та відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
 
      
118. - місце і дата внесення запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
      
119. 15. У повідомленні про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку зазначаються:
 
      
120. найменування юридичної особи;
 
      
121. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
122. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
123. підстава для зупинення процесу проведення спрощеної процедури припинення юридичної особи, зокрема:
 
      
124. - дата, номер документа і найменування органу (особи), що повідомив про початок процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку;
 
      
125. - місце і дата внесення запису про початок процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку.
 
      
126. 16. У повідомленні про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації зазначаються:
 
      
127. найменування юридичної особи;
 
      
128. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
129. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
130. місце і дата проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
      
131. серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, назва установчого документа (положення, статуту, установчого договору тощо), що втратили чинність.
 
      
132. 17. У повідомленні про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію зазначаються:
 
      
133. найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
134. ідентифікаційний код юридичної особи, або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
135. місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
      
136. серія та номер свідоцтва, що втрачене або замінене;
 
      
137. місце і дата внесення запису про втрату або заміну свідоцтва.
 
      
138. 18. У повідомленні про втрату оригіналів установчих документів зазначаються:
 
      
139. найменування юридичної особи;
 
      
140. ідентифікаційний код юридичної особи;
 
      
141. місцезнаходження юридичної особи;
 
      
142. назва установчого документа (положення, статуту, установчого договору тощо), який втрачено.
 
      
143. 19. У повідомленні про прийняття фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності зазначаються:
 
      
144. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
145. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
146. місце і дата внесення запису про прийняття рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
      
147. 20. У повідомленні про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності зазначаються:
 
      
148. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
149. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
150. місце і дата внесення запису про відміну фізичною особою —підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності.
 
      
151. 21. У повідомленні про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця зазначаються:
 
      
152. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
153. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
154. місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
      
155. місце і дата проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
      
156. 22. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством фізичної особи — підприємця, зазначаються:
 
      
157. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
158. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
159. дата і підстави для прийняття судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
      
160. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
      
161. 23. У повідомленні про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця зазначаються:
 
      
162. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
163. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
164. місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
      
165. підстава для проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, зокрема:
 
      
166. - дата і підстава для прийняття судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством фізичної особи — підприємця;
 
      
167. - дата надіслання фізичній особі — підприємцю повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення її підприємницької діяльності;
 
      
168. - місце і дата внесення запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
      
169. 24. У повідомленні про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької діяльності фізичної особи —підприємця в загальному порядку зазначаються:
 
      
170. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
171. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
172. місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
      
173. підстава для зупинення процесу проведення державної реєстрації спрощеної процедури припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, зокрема:
 
      
174. - дата, номер документа та найменування органу (особи), що повідомив про початок процесу проведення заходів з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця в загальному порядку;
 
      
175. - місце і дата внесення запису про початок процесу проведення заходів із припинення підприємницької діяльності фізичної особи —підприємця в загальному порядку.
 
      
176. 25. У повідомленні про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи —підприємця зазначаються:
 
      
177. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
178. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
179. місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
      
180. місце і дата проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
      
181. серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, що втратило чинність.
 
      
182. 26. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця зазначаються:
 
      
183. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
184. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
185. дата постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця;
 
      
186. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця.
 
      
187. 27. У повідомленні про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи —підприємця зазначаються:
 
      
188. ім’я фізичної особи — підприємця;
 
      
189. ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи, мають відмітку у паспорті);
 
      
190. дата постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця;
 
      
191. місце і дата внесення запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця.";
 
      
192. 4) доповнити Закон статтями 34-1, 35-1, 38-1, 47-1 і 49-1 такого змісту:
 
      
193. "Стаття 341. Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо)
 
-12- Ляпіна К.М.
Статтю 34-1 виключити.
 
Враховано      
194. 1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору у строк, що не перевищує двох місяців з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення про припинення юридичної особи, такі документи:
 
      
195. нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи, відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) та про обрання (призначення) особи на посаду керівника виконавчого органу цієї юридичної особи;
 
      
196. документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи;
 
      
197. заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
      
198. 2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, який підтверджує надання згоди відповідними органами державної влади на відміну рішення про припинення юридичної особи та відміну рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо).
 
      
199. 3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), якщо вони не передбачені частинами першою і другою цієї статті.
 
      
200. 4. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт.
 
      
201. Якщо такі документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт та подається документ (нотаріально засвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника.
 
      
202. 5. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.
 
      
203. Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
 
      
204. 6. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), якщо документи:
 
      
205. подано не за належним місцем проведення державної реєстрації;
 
      
206. не відповідають вимогам, встановленим частиною першою статті 8 цього Закону;
 
      
207. подано не в повному обсязі;
 
      
208. подано з порушенням строку, встановленого частиною першою цієї статті.
 
      
209. 7. У разі залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику видаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи відповідно до опису, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо).
 
      
210. Залишення без розгляду документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) не перешкоджає повторному зверненню до державного реєстратора у строк, встановлений частиною першою цієї статті, після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
 
      
211. 8. Державний реєстратор у разі відсутності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), повинен у день надходження цих документів внести до Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису.";
 
      
212. "Стаття 351. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо)
 
-13- Ляпіна К.М.
Статтю 35-1 виключити.
 
Враховано      
213. 1. Державний реєстратор через відсутність підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо), повинен у день надходження цих документів внести до Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) та в той самий день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування про внесення такого запису.
 
      
214. 2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо відміни рішення про припинення юридичної особи та відміни рішення про створення (призначення) комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) для такої юридичної особи припиняється дія частини другої статті 35 цього Закону.";
 
-14- Ляпіна К.М.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"абзац другий частини другої статті 38 викласти в такій редакції:
"визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом"
 
Враховано   4) абзац другий частини другої статті 38 викласти в такій редакції:
"визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом";
 
215. "Стаття 38-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи
 
   5) доповнити статтею 38-1 такого змісту:
"Стаття 38-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації
 
216. 1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи проводиться державним реєстратором на підставі:
 
   1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним реєстратором на підставі:
 
217. заяви власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу щодо ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи у разі, коли таке рішення прийнято до 1 липня 2004 року. Така заява (її копія) може бути подана державному реєстратору як власником або уповноваженою ним особою, так і відповідним органом державної податкової служби;
 
-15- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини першої виключити
 
Враховано      
218. судового рішення про скасування державної реєстрації, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи банкрутом;
 
   судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом;
 
219. судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі, коли голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) такої юридичної особи протягом трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язані з банкрутством юридичної особи, не надав державному реєстратору документи, перелік яких визначено частиною першою статті 36 цього Закону.
 
   судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, не надав державному реєстратору документи, перелік яких передбачено частиною першою статті 36 цього Закону.
 
220. 2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї статті, державний реєстратор починає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи.
 
   2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи .
 
221. З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
   З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.
 
222. Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондам соціального страхування та голові комісії з припинення юридичної особи повідомлення про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
   Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом до органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування та голові ліквідаційної комісії з припинення (або ліквідатору) юридичної особи повідомлення про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.
 
223. 3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування повинні у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора надіслати йому:
 
   3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:
 
224. довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) юридичної особи або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
   довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) юридичної особи або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
225. довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
   довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
226. довідку відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
   довідку відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність не скасованих випусків цінних паперів юридичної особи або повідомлення про наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
227. довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
   довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
228. 4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування державний реєстратор заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами та свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи з дати внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.
 
   4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування державний реєстратор заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами і свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи з дати внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.
 
229. 5. У разі надходження до державного реєстратора від голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи, органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення юридичної особи або у разі надходження повідомлення відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру зупинення обігу або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи, щодо якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрації припинення, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в порядку, встановленому цим Законом.
 
   5. У разі надходження до державного реєстратора від голови ліквідаційної комісії з припинення (або ліквідатора) юридичної особи повідомлень про розпочаті заходи з припинення юридичної особи від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування або у разі надходження повідомлення відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру зупинення обігу або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи, щодо якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрації припинення, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в порядку, встановленому цим Законом.
 
230. У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих осіб кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлення про заперечення ними щодо здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи на підставі заперечень заінтересованих органів.
 
   У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих осіб, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлень про заперечення ними щодо здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її ліквідації державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої юридичної особи шляхом її ліквідації на підставі таких заперечень.
 
231. У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих органів, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або в разі неприпинення юридичної особи шляхом ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної реєстрації припинення такої юридичної особи в порядку, визначеному цією статтею.";
 
   У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих осіб, уповноважених органів, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або в разі неприпинення юридичної особи шляхом ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної реєстрації припинення такої юридичної особи в порядку, визначеному цією статтею";
 
232. "Стаття 47-1. Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною
 
-16- Ляпіна К.М.
Статтю 47-1 виключити.
 
Немає висновку      
233. особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності
 
      
234. 1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору у строк, що не перевищує двох місяців з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, такі документи:
 
      
235. нотаріально засвідчену заяву фізичної особи — підприємця про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;
 
      
236. документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності.
 
      
237. 2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.
 
      
238. 3. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт.
 
      
239. 4. Якщо такі документи подаються представником фізичної особи — підприємця, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника.
 
      
240. 5. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.
 
      
241. Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
 
      
242. 6. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, якщо документи:
 
      
243. подано не за належним місцем проведення державної реєстрації;
 
      
244. не відповідають вимогам, які встановлені частиною першою статті 8 цього Закону;
 
      
245. подано не у повному обсязі;
 
      
246. подано з порушенням строку, встановленого частиною першою цієї статті.
 
      
247. 7. У разі залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою —підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику видаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи відповідно до опису, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності.
 
      
248. 8. Залишення без розгляду документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності не перешкоджає повторному зверненню до державного реєстратора у строк, встановлений частиною першою цієї статті, після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
 
      
249. 9. Державний реєстратор у разі відсутності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності, повинен у день надходження цих документів внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення такого запису.";
 
      
250. "Стаття 49-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
 
   10) доповнити статтею 49-1 такого змісту:
"Стаття 49-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
 
251. 1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця проводиться державним реєстратором на підставі:
 
   1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця проводиться державним реєстратором на підставі судового рішення про:
 
252. особистої заяви суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи про скасування державної реєстрації, що прийнята до 1 липня
 
-17- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини першої виключити.
 
Враховано      
253. 2004 року. Така заява (її копія) може бути подана державному реєстратору як суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою або уповноваженою ним особою, так і відповідним органом державної податкової служби;
 
      
254. судового рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи у випадках, передбачених законодавством України, крім судового рішення про визнання суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи банкрутом, у разі, коли таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року;
 
   скасування (визнання недійсною) державної реєстрації фізичної особи — підприємця у випадках, передбачених законом, у разі якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання фізичної особи — підприємця банкрутом;
 
255. судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі ненадання державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною дев’ятою статті 47 цього Закону.
 
   припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі ненадання державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язане з банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною дев’ятою статті 47 цього Закону.
 
256. 2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї статті, державний реєстратор починає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
   2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
257. З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що державним реєстратором розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
   З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що державним реєстратором розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
258. Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом повідомлення органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
   Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом повідомлення органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
259. 3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повинні у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора надіслати йому:
 
   3. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:
 
260. довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) фізичної особи — підприємця або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи — підприємця;
 
   довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) фізичної особи — підприємця або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи — підприємця;
 
261. довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу і сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
   довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
262. довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу з сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
   довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи — підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи — підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.
 
263. 4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та документів, перелік яких визначено частиною першою статті 48 цього Закону, державний реєстратор заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та про втрату чинності свідоцтвом про державну реєстрацію цієї фізичної особи — підприємця з дати внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.
 
   4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій цієї статті, від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування державний реєстратор заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та про втрату чинності свідоцтвом про державну реєстрацію цієї фізичної особи — підприємця з дати внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.
 
264. 5. У разі надходження до державного реєстратора від фізичної особи — підприємця, органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької діяльності фізичної особи —підприємця в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у загальному порядку.
 
   5. У разі надходження до державного реєстратора від фізичної особи — підприємця, органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у зв’язку з початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця в порядку, встановленому цим Законом.
 
265. У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих органів, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлення про заперечення ними щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, на підставі заперечень заінтересованих органів.";
 
   У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих осіб, уповноважених органів, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлень про заперечення ними щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, на підставі таких заперечень.
 
266. У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих органів, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця або в разі неприпинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедур державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи — підприємця в порядку, визначеному цією статтею.";
 
   У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих осіб, уповноважених органів, кредиторів, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців повідомлень про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця або в разі неприпинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи — підприємця в порядку, визначеному цією статтею";
 
267. 5) у статті 40:
 
-18- Ляпіна К.М.
Частини 5-6 виключити.
 
Враховано      
268. у частині першій слова і цифри "до статей 36—38" замінити словами і цифрами "до статей 36—381";
 
      
269. 6) доповнити статтю 45 частиною такого змісту:
 
      
270. "10. Фізична особа — підприємець через тринадцять місяців від дати її державної реєстрації зобов’язана подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про себе.
 
      
271. У разі невиконання фізичною особою — підприємцем вимог абзацу першого цієї частини державні реєстратори та органи державної податкової служби вживають таких самих заходів, як і щодо юридичних осіб у порядку, встановленому частиною восьмою статті 19 цього Закону. У разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність фізичної особи — підприємця за зазначеною адресою або неподання фізичною особою — підприємцем протягом місяця з дати надіслання їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про фізичну особу — підприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність фізичної особи — підприємця за зазначеним місцем проживання або запис про непідтвердження відомостей про фізичну особу — підприємця.";
 
      
272. 7) доповнити частину другу статті 46 абзацом такого змісту:
 
   8) частину другу статті 46 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
273. "наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи — підприємця за зазначеним місцем проживання.";
 
   "наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи — підприємця за зазначеним місцем проживання";
 
274. 8) частину першу статті 48 викласти в такій редакції:
 
   9) частину першу статті 48 викласти в такій редакції:
 
275. "1. У разі смерті фізичної особи — підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом або супровідним листом) нотаріально посвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів громадянського стану про смерть фізичної особи.
 
   "1. У разі смерті фізичної особи — підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом)нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи.
 
276. Державний реєстратор у разі отримання будь-якого повідомлення про смерть фізичної особи — підприємця та у разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально посвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів громадянського стану про смерть фізичної особи, зобов’язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів громадянського стану для отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи — підприємця відповідно до законодавства України.".
 
-19- Ляпіна К.М.
В абзаці третьому пункту 8 слова "будь-якого" виключити
 
Враховано   Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної особи — підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, зобов’язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи — підприємця відповідно до законодавства України".
 
277. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
278. 1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
 
-20- Ляпіна К.М.
В пункті 1 прикінцевих положень слова "чотири місяці" замінити словами "шість місяців"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
279. 2. Процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців завершується через рік, починаючи з дати набрання чинності цим Законом.
 
   2. Процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, завершується через рік, починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
 
280. 3. Всі юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, зобов’язані до встановленого пунктом 2 цього розділу строку подати державному реєстратору реєстраційні картки для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру та для заміни свідоцтв про їх державну реєстрацію на свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка або для отримання таких свідоцтв.
 
   3. Усі юридичні особи та фізичні особи — підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, зобов’язані до встановленого пунктом 2 цього розділу терміну подати державному реєстратору реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру та для заміни свідоцтв про їх державну реєстрацію на свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка або для отримання таких свідоцтв.
 
281. 4. Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, після закінчення встановленого пунктом 2 цього розділу строку вважаються недійсними.
 
   4. Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, після настання встановленого пунктом 2 цього розділу терміну вважаються недійсними.
 
282. 5. Державна реєстрація припинення юридичних
 
   5. Державна реєстрація припинення юридичних
 
283. осіб та фізичних осіб — підприємців, що проводиться на підставі судового рішення про скасування їх державної реєстрації, у зв’язку з визнанням таких осіб банкрутом і державна реєстрація яких відбулася до 1 липня 2004 року, та якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, здійснюється в порядку, встановленому статтями 39 і 50 цього Закону, з особливостями, встановленими цим пунктом. Судове рішення про скасування державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у зв’язку з визнанням таких осіб банкрутом може бути подано державному реєстратору відповідним органом державної податкової служби або іншим відповідним органом.
 
-21- Ляпіна К.М.
В частині 5 слова "цього Закону" замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано   осіб та фізичних осіб — підприємців, що проводиться на підставі судового рішення про скасування (визнання недійсною) їх державної реєстрації, яка проведена до 1липня 2004 року, у зв’язку з визнанням таких осіб банкрутом, та якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, здійснюється в порядку, встановленому статтями 39 і 50 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з особливостями, визначеними цим пунктом. Судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у зв’язку з визнанням таких осіб банкрутом може бути подано державному реєстратору відповідним органом державної податкової служби або іншим відповідним органом.
6. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи— підприємця, у разі її смерті до набрання чинності цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому статтею 48 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
    -22- Ляпіна К.М.
Доповнити частиною такого змісту:
"6. Державна реєстрація припинення господарської діяльності фізичних осіб-підприємців, які померли до набрання чинності цього Закону, здійснюється в порядку встановленому статтею 48 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано    
284. 6. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації протягом місяця з дати набрання чинності цим Законом передає відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, включених до Єдиного державного реєстру, органам державної влади, які відповідно до покладених на них повноважень ведуть облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та/або проводять реєстрацію юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм (далі — уповноважені органи).
 
-23- Ляпіна К.М.
В пункті 6 слова "з дати набрання чинності цим Законом" замінити словами "з дати завершення включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців"
 
Враховано   7. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації протягом місяця з дати завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, передає відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, включених до Єдиного державного реєстру, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень ведуть облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та/або проводять реєстрацію юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та фізичних осіб — підприємців (далі — уповноважені органи).
 
285. Уповноважені органи протягом місяця з дати отримання від спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, включених до Єдиного державного реєстру, проводять звіряння даних реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), що ведуться ними, з даними Єдиного державного реєстру. За результатами звіряння уповноважені органи подають спеціально уповноваженому органу з питань державної реєстрації відомості з відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо) про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, відомості про які не включені до Єдиного державного реєстру.
 
   Уповноважені органи протягом місяця з дати отримання від спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, включених до Єдиного державного реєстру, проводять звірення даних реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), що ведуться ними, з даними Єдиного державного реєстру. За результатами звірення уповноважені органи подають спеціально уповноваженому органу з питань державної реєстрації відомості з відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо) про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру.
 
286. За результатами проведеного аналізу уповноважені органи оприлюднюють у спеціалізованих друкованих засобах масових інформації та/або на відомчих веб-сайтах відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців не включені до Єдиного державного реєстру.
 
   За результатами проведеного аналізу уповноважені органи оприлюднюють у спеціалізованих друкованих засобах масових інформації та/або на відомчих веб-сайтах відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, відомості про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців не включені до Єдиного державного реєстру.
 
287. 7. З дати закінчення передбаченого для включення відомостей до Єдиного державного реєстру строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, уповноважені органи проводять у місячний строк остаточне звіряння даних відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), за результатами якого готують відповідну аналітичну інформацію для передачі її тимчасовим міжвідомчим спеціальним комісіям, утвореним з метою проведення в Автономній Республіці Крим та відповідних областях інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб —підприємців, що зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких до строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, не включені до Єдиного державного реєстру.
 
   8. З дати настання передбаченого для включення відомостей до Єдиного державного реєстру строку, встановленого пунктом 2 цього розділу, уповноважені органи у місячний строк проводять остаточне звірення даних відомчих реєстрів (баз даних реєстрів, журналів реєстрації, обліку тощо), за результатами якого готують аналітичну інформацію для передачі її тимчасовим міжвідомчим спеціальним комісіям, утвореним з метою проведення в Автономній Республіці Крим та відповідних областях інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, відомості про яких до терміну, встановленого пунктом 2 цього розділу, не включені до Єдиного державного реєстру.
 
288. За результатами проведеної тимчасовими міжвідомчими спеціальними комісіями роботи відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що зареєстровані до 1 липня 2004 року, включаються до Єдиного державного реєстру з відміткою про те, що свідоцтва про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, вважаються недійсними.
 
   За результатами проведеної тимчасовими міжвідомчими спеціальними комісіями роботи відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, включаються до Єдиного державного реєстру з відміткою про те, що свідоцтва про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, вважаються недійсними.
 
289. 8. Порядок утворення, а також завдання та повноваження тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

   9. Порядок утворення, а також завдання та повноваження тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.