Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"(щодо створення умов для уникнення "технічних" дефолтів за облігаціями) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
“Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо створення умов для уникнення “технічних” дефолтів за облігаціями”
 
-1- Прасолов І.М.
У назві проекту Закону слова "уникнення "технічних" дефолтів за облігаціями" замінити словами "забезпечення належного обігу облігацій підприємств"
 
Враховано   Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо створення умов для забезпечення належного обігу облігацій підприємств
 
2. Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст.268; 2008 р., № 50-51, ст.384; 2009 р., № 17, ст.236) такі зміни:
 
-2- Аржевітін С.М.
В статтю 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" необхідно включити визначення поняття "технічний дефолт"
 
Враховано по суті зміною назви проекту  Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст.268) такі зміни:
 
3.

 
-3- Прасолов І.М.
Доповнити законопроект такими положенням:
"доповнити статтю 1 після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
"строк обігу облігацій – строк, що починається з дня, наступного після дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії.
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
 
Враховано   1) статтю 1 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"строк обігу облігацій – строк, що починається з дня, наступного за днем реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
 
4.

 
-4- Мхітарян Н.М.
Доповнити законопроект частиною такого змісту:
Доповнити статтю 7 частиною десятою такого змісту:
"10. Емітентами цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості, можуть бути юридичні особи, що мають право власності, оренди чи постійного користування на земельну ділянку, на якій буде розташовано об’єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов’язань за цільовими облігаціями або юридичні особи, які уклали договір участі у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи постійного користування на земельну ділянку, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов’язань за цільовими облігаціями".
 
Враховано   2) статтю 7 доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Емітентами цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості, можуть бути юридичні особи, що мають право власності, оренди чи постійного користування на земельну ділянку, на якій буде розташовано об’єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, або юридичні особи, що уклали договір участі у будівництві житла з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що мають право власності, оренди чи постійного користування на земельну ділянку, на якій буде розташовано об’єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов’язань за цільовими облігаціями";
 
5. 1. Доповнити статтю 8 частиною сьомою такого змісту:
 
   3) статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
6. "7. Емітент облігацій підприємств може прийняти рішення про продовження визначених умовами розміщення строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій.
 
-5- Прасолов І.М.
В абзаці другому підпункту 1 слова "умовами розміщення" замінити словами "проспектом емісії" та доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій"
 
Враховано   "7. Емітент облігацій підприємств може прийняти рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.
 
    -6- Аржевітін С.М.
В абзацах 2-5 пункту 1 розділу І законопроекту слова "…обігу та…" виключити.
Обгрунтування.
В чинній редакції Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" словосполучення "строк обігу" не використовується, оскільки поняття "обіг цінних паперів" пов’язане із здійсненням певних дій, а саме з вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами.
 
Враховано по суті через включення відповідного визначення до статті 1 Закону   
7. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного умовами розміщення таких облігацій.
 
-7- Прасолов І.М.
В абзаці третьому підпункту 1 слова "умовами розміщення" замінити словами "проспектом емісії"
 
Враховано   Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного проспектом емісії таких облігацій.
 
8. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.
 
   Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.
 
9. Порядок продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
-8- Аржевітін С.М.
Доповнити пункт 1 розділу І законопроекту реченням такого змісту
"Ціна викупу таких облігацій не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій".
 
Враховано у редакції Комітету (абзац другий пункту 3)  Порядок продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
10. 2. Частину восьму статті 30 доповнити абзацом такого змісту:
 
   4) частину восьму статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
11. "Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 15 днів з дати реєстрації таких змін".
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину 8 статті 30 викласти в такій редакції: "Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути оприлюднена на офіційних веб-сайтах емітента та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 2 днів з дати реєстрації таких змін", що зменшить витрати на оприлюднення та прискорить отримання цієї інформації зацікавленими особами.
 
Відхилено , оскільки не всі емітенти деяких видів цінних паперів, наприклад, облігацій зобов’язані мати веб-сайт  "Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про такі зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації таких змін".
 
    -10- Аржевітін С.М.
В законопроекті необхідно передбачити першочергове право власників облігацій щодо придбання облігацій після внесення та реєстрації змін до проспекту емісії.
 
Відхилено , внесення змін до проспекту емісії зможе передбачати виключно продовження строків   
    -11- Лисов І.В.
Доповнити пунктом 4 такого змісту:
"Частину десяту статті 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 16, ст. 218) викласти у такій редакції:
"Вимоги пунктів 1, 2, 4, 5 та 6 частини дев'ятої цієї статті не застосовуються до венчурних фондів".
 
Відхилено згідно із статтею 116 Регламенту   
12. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
13. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.".
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
14. 2. Положення цього Закону застосовуються також до випусків (серій) облігацій підприємств, що були зареєстровані в установленому порядку до набрання ним чинності.
 
-13- Прасолов І.М.
В пункті 2 розділу ІІ слова "випусків (серій) облігацій підприємств, що" замінити словами "обігу облігацій підприємств, випуски (серії) яких"
 
Враховано   2. Положення цього Закону застосовуються також до обігу облігацій підприємств, випуски (серії) яких були зареєстровані в установленому порядку до набрання ним чинності.
 
    -14- Аржевітін С.М.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
Обгрунтування.
Норма передбачена пунктом 2 розділу ІІ законопроекту протирічить статті 5 Цивільного Кодексу України, згідно з якою :
- акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності;
- акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.
 
Відхилено законодавство зараз не має актів, що регулюють можливість продовження строків обігу облігацій, що пропонується запровадити лише даним проектом   
15. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.