Кількість абзаців - 141 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
-1- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Назву Закону викласти в такій редакції:
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо проведення електронної реєстрації
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" щодо проведення електронної реєстрації
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
      
5. 1. У тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) слова "статутний фонд" у всіх відмінках замінити словами "статутний (складений) капітал" у відповідному відмінку.
 
-2- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Пункт перший вилучити
 
Враховано      
6. 2. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365;
 
-3- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Пункт другий вилучити
 
Враховано      
7. 2000 р., № 32, ст. 255):
 
      
8. 1) у статті 1:
 
      
9. в абзацах третьому і четвертому слова "про діяльність" замінити словами "про господарську діяльність";
 
      
10. в абзаці шостому слово "ресурсів" замінити словом "активів", а слова ", що втілюють у собі економічні вигоди" виключити;
 
      
11. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
      
12. "економічна вигода — потенційна можливість збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) суб’єкта господарської діяльності від використання активів;";
 
      
13. 2) у статті 9:
 
      
14. у назві статті слово "облікові" виключити;
 
      
15. у третьому реченні частини першої слово "облікові" замінити словом "первинні";
 
      
16. в абзаці першому частини другої слово "машинних" замінити словом "електронних";
 
      
17. в абзаці сьомому частини другої слово "або" замінити словами " (електронний цифровий підпис) та", а слова "яка брала участь у здійсненні" — словами "яка засвідчила факт здійснення";
 
      
18. у частині шостій:
 
-4- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий викласти в такій редакції:
"частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
"6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку у вигляді електронних документів на електронних носіях інформації, підприємство, як суб’єкт електронного документообігу, зобов’язане забезпечити створення, використання, зберігання та надання цих електронних документів на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів, у межах їхніх повноважень, передбачених законами, у відповідності до вимог, що встановлені законами України "Про електронні документи та електронних документообіг" та "Про електронний цифровий підпис"
 
Відхилено      
19. слово "машинних" замінити словом "електронних";
 
      
20. доповнити частину реченням такого змісту: "Підприємство зобов’язане забезпечити захист зазначених відомостей згідно із законом та за свій рахунок.";
 
      
21. 3) у статті 11:
 
      
22. частину другу після слів "малого підприємництва" доповнити словами "— юридичних осіб";
 
      
23. у частині третій:
 
      
24. абзац перший після слів "малого підприємництва" доповнити словами "— юридичних осіб";
 
      
25. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
26. "Для неприбуткових організацій (крім тих, річна звітність яких підлягає оприлюдненню, та бюджетних установ) установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про використання коштів;";
 
      
27. 4) у статті 12:
 
      
28. у частині першій слова "зобов’язані складати та подавати" замінити словами "складають і подають власникам (засновникам)";
 
      
29. частину третю після слова "документами" доповнити словом "таких".
 
      
30. 3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, № 32, ст. 421; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):
 
   І. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, № 32, ст. 421; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263) такі зміни:
 
31. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
32. в абзаці восьмому слова "комп’ютерними файлами" замінити словами "електронними документами";
 
   в абзаці восьмому слова "комп’ютерними файлами" замінити словами "електронними документами";
 
33. 2) у статті 6:
 
   2) у статті 6:
 
34. частину першу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. "здійснює оформлення опису електронного документа про одержані ним від заявника електронні документи для проведення реєстраційної дії та надсилає його заявникові електронним документом. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі".
 
-5- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій підпункту другого після слів "реєстраційної дії" доповнити словами "у випадках, передбачених цим Законом"
 
Враховано   "здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії, у випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа та на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі".
 
    -6- Кармазін Ю.А.
Абзац 13 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа та на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі"
 
Враховано    
36. У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
 
37. 3) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
38. частину другу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину другу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
39. "затверджує порядок подання та обігу електронних документів державному реєстратору;".
 
   "затверджує порядок подання та обігу електронних документів державному реєстратору;".
 
40. У зв’язку з цим абзаци шостий — дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шостий — дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим;
 
41. 4) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
42. частину першу після слів "надсилаються рекомендованим листом" доповнити словами "або електронним документом";
 
   частину першу після слів "надсилаються рекомендованим листом" доповнити словами "або електронним документом";
 
43. доповнити статтю частинами восьмою — одинадцятою такого змісту:
 
   доповнити частинами восьмою — одинадцятою такого змісту:
 
44. "8. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
-7- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій підпункту четвертого після слів "державної реєстрації" доповнити словами "у випадках, передбачених цим Законом"
 
Враховано   "8. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, у випадках, передбачених цим Законом, оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.
 
45. 9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором, обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
 
   9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації на паперових носіях державним реєстратором, обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.
 
46. 10. У разі подання електронних документів реєстраційна картка та документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.
 
-8- Воропаєв Ю.М.
Абзац п’ятий підпункту четвертого після слів "електронних документів" доповнити словами "у випадках, передбачених цим Законом"
 
Враховано   10. У разі подання електронних документів, у випадках, передбачених цим Законом, реєстраційна картка та документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.
 
    -9- Кармазін Ю.А.
Частину десяту статті 8 викласти в такій редакції:
"10. У разі подання електронних документів вони повинні бути засвідчені електронним цифровим підписом особи, яка їх подає"
 
Враховано редакційно    
47. 11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа заявником. Підтвердження факту одержання електронного документа заявника надсилається державним реєстратором автоматично протягом доби.";
 
-10- Кармазін Ю.А.
Частину одинадцяту статті 8 викласти в такій редакції:
"11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично надсилає заявнику електронний документ із підтвердженням факту одержання електронного документа заявника невідкладно після отримання від нього електронного документу"
 
Враховано   11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично, після отримання від заявника електронного документу, надсилає йому електронний документ із підтвердженням факту одержання електронного документа";
 
48. 5) доповнити частину п’яту статті 10 абзацом такого змісту:
 
   5) частину п’яту статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
49. "Підтвердженням внесення реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
-11- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 10 викласти в такій редакції:
"Підтвердженням внесення реєстраційного збору є копія квитанції, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом"
 
Відхилено   "У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";
 
50. 6) абзац восьмий частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:
 
   6) абзац восьмий частини третьої статті 16 викласти у такій редакції:
 
51. "захист даних згідно із законом;";
 
   "захист даних згідно із законом";
 
52. 7) у статті 19:
 
      
53. у частині першій:
 
      
54. після слів "надсилає рекомендованим листом" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі";
 
-12- Воропаєв Ю.М.
У абзаці другому підпункту сьомого слова "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній форм" виключити
 
Враховано      
55. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
-13- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій підпункту сьомого виключити
 
Враховано      
56. "У разі подання електронних документів про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
      
57. У разі подання державному реєстратору електронних документів юридичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів юридичної особи.";
 
      
58. доповнити частину сьому після слів "надсилає рекомендованим листом" словами "або електронним документом";
 
      
59. 8) у статті 20:
 
      
60. доповнити частину другу абзацом такого змісту: "електронного документа.";
 
-14- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий підпункту восьмого виключити
 
Враховано      
61. доповнити частину сьому абзацом такого змісту:
 
-15- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій підпункту восьмого виключити
 
Враховано      
62. "У разі надходження відомостей з Єдиного державного реєстру на підставі електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
63. 9) у статті 21:
 
      
64. частину першу після слова "письмовим" доповнити словами "або електронним";
 
-16- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий підпункту дев’ятого виключити
 
Враховано      
65. доповнити частину дванадцяту абзацом такого змісту:
 
-17- Воропаєв Ю.М.
Абзац третій підпункту дев’ятого виключити
 
Враховано      
66. "У разі подання в електронній формі заяви про отримання виписки підтвердженням внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
67. 10) доповнити частину двадцять першу статті 22 абзацом такого змісту:
 
   7) частину двадцять першу статті 22 доповнити абзацом такого змісту:
 
68. "У разі проведення державної реєстрації на підставі електронних документів підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
-18- Воропаєв Ю.М.
Абзац перший підпункту 10 пункту третього після слів "електронних документів" додати слова "у випадках, передбачених цим Законом"
 
Враховано   "У разі проведення державної реєстрації на підставі електронних документів, у випадках, передбачених цим Законом, підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";
 
69. 11) у статті 23:
 
   8) у статті 23:
 
70. абзац перший частини четвертої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
   абзац перший частини четвертої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
71. абзац третій частини четвертої після слів "юридичної особи" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — не подається)";
 
   абзац третій частини четвертої після слів "юридичної особи" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — не подається)";
 
72. абзац другий частини шостої після слів ", що засвідчує її повноваження" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
   абзац другий частини шостої після слів "що засвідчує її повноваження" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частиною четвертою цієї статті";
 
73. доповнити частину сімнадцяту абзацом такого змісту:
 
   частину сімнадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
74. "У разі подання заяви про проведення резервування найменування юридичної особи електронним документом підтвердженням внесення плати за проведення такого резервування є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
   "У разі подання заяви про проведення резервування найменування юридичної особи електронним документом підтвердженням внесення плати за проведення такого резервування є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";
 
75. 12) у статті 24:
 
   9) у статті 24:
 
76. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
77. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
   абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
78. абзац четвертий після слова "документів" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — один примірник)";
 
   абзац четвертий після слова "документів" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — один примірник)";
 
79. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту:
 
80. "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
   "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";
 
81. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
82. "У разі подання електронних документів довідка з Єдиного державного реєстру про проведення резервування найменування юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити такої довідки, відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.";
 
   "У разі подання електронних документів довідка з Єдиного державного реєстру про проведення резервування найменування юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити такої довідки, відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
83. доповнити абзац другий частини дев’ятої після слів "що засвідчує її повноваження" словами "або у разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою — сьомою цієї статті";
 
-19- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт 12 новим абзацом такого змісту:
"Статтю 24 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
"13. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи.
Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів"
 
Враховано   абзац другий частини дев’ятої після слів "що засвідчує її повноваження" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою — сьомою цієї статті";
доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту: "13. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи.
Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів";
 
84. 13) у статті 28:
 
-20- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 13 виключити
 
Враховано      
85. частину третю після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
      
86. доповнити частину п’яту абзацом такого змісту:
 
      
87. "У разі подання державному реєстратору електронних документів юридичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів юридичної особи. Зазначений документ додається до документів, передбачених частиною третьою цієї статті.";
 
      
88. 14) у статті 29:
 
-21- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 14 виключити
 
Враховано      
89. у частині першій:
 
      
90. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
      
91. абзац п’ятий після слів "документів у новій редакції" доповнити словами " (у разі подання електронних документів — один примірник)";
 
      
92. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
      
93. "Підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.
 
      
94. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи оригінали установчих документів надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
      
95. Підтвердженням внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
96. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
      
97. "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які пов’язані із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу), підтвердженням внесення плати за публікацію такого повідомлення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
98. доповнити частину п’яту абзацом такого змісту:
 
      
99. "У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов’язані із зміною найменування юридичної особи, оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору надсилаються відомості в електронній формі, реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.";
 
      
100. доповнити частину восьму абзацом такого змісту:
 
      
101. "У разі подання електронних документів документ або його нотаріально засвідчена копія в електронній формі, що підтверджує повноваження представника, додається до документів, передбачених частинами першою — шостою цієї статті.";
 
      
102. 15) у статті 34:
 
-22- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 15 виключити
 
Враховано      
103. у частині першій:
 
      
104. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
      
105. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
106. "У разі подання електронних документів підтвердженням внесення плати за публікацію в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
107. абзац другий частини п’ятої після слів "повноваження представника" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ або його нотаріально засвідчена копія в електронній формі, що підтверджує повноваження представника, додається до документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті";
 
      
108. 16) у статті 36:
 
-23- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 16 виключити
 
Враховано      
109. абзац перший частини першої після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
      
110. частину четверту після слів "цієї статті" доповнити словами "або у разі подання електронних документів документ, що підтверджує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті";
 
      
111. 17) абзац перший частини першої статті 37 після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
-24- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 17 виключити
 
Враховано      
112. 18) у статті 42:
 
   10) у статті 42:
 
113. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
114. абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
   абзац перший після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
115. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами такого змісту:
 
116. "У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
   "У разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному реєстратору рекомендованим листом. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.
 
117. У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.";
 
   У разі подання державному реєстратору електронних документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів фізичної особи";
 
118. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
119. "У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної
 
   "У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної
 
120. особи — підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
   особи — підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом";
 
121. доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
122. "Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи —підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, залучається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.";
 
-25- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
"Статтю 42 доповнити новою частиною восьмою наступного змісту:
"8. Подання документів для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття статусу підприємця фізичною особою.
Подання фізичною особою – підприємцем документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів"
 
Враховано   "Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи —підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частинами першою та другою цієї статті, залучається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою";
доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
"8. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту набуття фізичною особою статусу підприємця.
Подання фізичною особою – підприємцем документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів".
 
123. 19) у статті 45:
 
-26- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 19 виключити
 
Враховано      
124. у частині другій:
 
      
125. абзац перший після слів "надсилає рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подає опис, що містить відомості про надіслані документи, в електронній формі";
 
      
126. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
      
127. "У разі подання електронних документів оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця та копія довідки про зміну ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом з описом вкладення. При цьому державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості про реквізити рекомендованого листа та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі.";
 
      
128. доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
 
      
129. "Якщо для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади, подаються електронні документи, до документів, передбачених частиною другою цієї статті, додається копія сторінки паспорта з відповідною відміткою та документ в електронній формі, що підтверджує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів.
 
      
130. Підтвердженням внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
131. 20) у статті 47:
 
-27- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 20 виключити
 
Враховано      
132. в абзаці першому частини першої:
 
      
133. після слів "надіслати рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
      
134. доповнити абзац реченням такого змісту: "Підтвердженням внесення реєстраційного збору за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою — підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.";
 
      
135. абзац перший частини дев’ятої після слів "надсилає рекомендованим листом з описом вкладення" доповнити словами "або у разі подання електронних документів подає опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі";
 
      
136. частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
      
137. "Якщо для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця подаються електронні документи, до документів, передбачених частиною дев’ятою цієї статті додається документ в електронній формі, що засвідчує повноваження особи, пов’язані з підготовкою електронних документів.".
 
      
138. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
139. 1. Цей Закон набирає чинності через дев’ять місяців з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через дев’ять місяців з дня його опублікування.
 
140. 2. Національному банку України привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-28- Ляпіна К.М.
Королевська Н.Ю.
Пункт другий Прикінцевих положень вилучити
 
Враховано   2. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті рнет всю необхідну інформацію щодо електронного формату вихідних документів (на основі відкритого стандарту ХМL), а також, програми формування та подання документів, необхідних суб’єкту підприємницької діяльності для проведення реєстрації, передбаченої
цим Законом, та забезпечує безоплатний доступ до них.

    -29- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"2. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті в Інтернет всю необхідну інформацію щодо електронного формату вихідних документів (на основі відкритого стандарту ХМL), а так само, програми формування та подання документів, які необхідні суб’єкту підприємницької діяльності для проведення реєстрації, що передбачена цим Законом, та забезпечує безплатний доступ до них"
 
Враховано