Кількість абзаців - 219 Таблиця поправок


Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (27.08.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб      Проект (27.08.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  
1. Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" встановлює засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), а також регулює правові відносини між Фондом та вкладниками, комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.   -1- -1- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності 1. Слова "комерційний банк" по тексту законопроету замінити словом "банк". 2. Преамбулу Закону викласти в такій редакції: "Метою Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" є встановлення засад функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд), а також регулювання правових відносин між Фондом, вкладниками, банками-учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду та Національним банком України.  Враховано   Цим Законом встановлюються засади функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок відшкодування вкладів вкладникам банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду, а також регулюються відносини між Фондом, Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.  
2. Розділ I. Загальні положення      Розділ I. Загальні положення  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:  
5. вклад - кошти фізичної особи в готівковій або безготівковій формі у валюті України, які розміщені на її іменних рахунках у комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства та умов договору;   -2- -2- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "вклад (депозит) - це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку-учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, або залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору."  Враховано   вклад (депозит) - це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у банку-учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, або залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.  
    -3- Національний банк України
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "вклад (депозит) - це кошти фізичної особи, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, в готівковій або безготівковій формі у валюті України, які розміщені особисто нею на її іменних рахунках у комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду у відповідності з законодавством України на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства України та умов договору."  
Враховано частково    
    -4- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п. 2 cт. 1 після слів "у валюті України" доповнити словами "та іноземній валюті" і далі за текстом.  
Враховано    
    -5- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Визначення "вклад" у статті 1 викласти в наступній редакції: "Вклад - кошти фізичної особи в готівковій або безготівковій формі у валюті України та/або іноземній валюті, які розміщені на її іменних рахунках у комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку чи залучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства та умов договору".  
Враховано частково    
    -6- Сергієнко О.І.
В статті 1 термін "вклад" викласти в наступній редакції: "вклад - це грошові кошти в національній валюті, які передані власником або іншою особою за його дорученням в готівковій або безготівковій формах на рахунок комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду для зберігання на певних умовах або залучені у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів".  
Враховано частково    
    -7- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину 1 ст.1 почати так: "Вклад - кошти фізичної особи у грошовій одиниці України та в іноземній валюті, які розміщені на її іменних рахунках всіх видів…" - і далі за текстом.  
Враховано    
6. вкладник - фізична особа, яка має вклад у комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду;   -8- -8- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Після слова "особа" доповнити словами "яка не є суб'єктом підприємницької діяльності і"  Враховано   вкладник - фізична особа, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності і має вклад у банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;  
7. недоступність вкладів - це неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.      Недоступність вкладів - це неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  
8. Стаття 2. Учасники Фонду      Стаття 2. Учасники Фонду  
9. Учасниками Фонду є комерційні банки - юридичні особи, які зареєстровані в Реєстрі банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, який ведеться Національним банком України, та мають ліцензію Національного банку України на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб, та/або ведення рахунків фізичних осіб, та/або випуск цінних паперів - іменних ощадних (депозитних) сертифікатів (далі - операції за вкладами фізичних осіб). Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою. Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду.   -9- -9- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "учасниками Фонду є банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою.  Враховано   Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є банки - юридичні особи, які зареєстровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України та мають банківську ліцензію на право здійснювати банківську діяльність. Участь у Фонді зазначених банків є обов'язковою. Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду.  
    -10- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У ст.2, ч.1 останнє речення викласти в редакції: "Учасники Фонду зобов'язані сплачувати збори до Фонду, визначені цим Законом".  
Враховано по суті   
10. Повновноправним учасником Фонду є комерційний банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу, платоспроможності та спроможний виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.      Повновноправним учасником Фонду є банк, який виконує встановлені Національним банком України економічні нормативи щодо достатності капіталу, платоспроможності та спроможний виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.  
11. На підставі інформації Національного банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності комерційних банків, адміністративна рада Фонду переводить комерційні банки - учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку України зупинено дію ліцензії Національного банку України на здійснення однієї та більше операцій за вкладами фізичних осіб, до категорії тимчасових учасників Фонду.      На підставі інформації Національного банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності банків, адміністративна рада Фонду переводить банки - учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо достатності капіталу, платоспроможності та/або яким за рішенням Національного банку України зупинено дію банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, до категорії тимчасових учасників Фонду.  
12. Комерційний банк, який переведено до категорії тимчасових учасників Фонду, але який має вклади фізичних осіб, що залучені до дня переведення його до цієї категорії, зобов'язаний сплачувати збори до Фонду до остаточної виплати банком фізичним особам їх вкладів та нарахованих за ними відсотків.   -11- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину 4 ст.2 викласти в наступній редакції: "Переведення комерційного банку до категорії тимчасового учасника не вносить змін у його взаємовідносини з Фондом. Банк зобов'язаний сплачувати збори до Фонду, передбачені цим Законом, а Фонд зобов'язаний гарантувати його вкладникам виплату вкладів та нарахованих за ними відсотків на передбачених цим Законом умовах".  
Враховано по суті  Банк, який переведено до категорії тимчасових учасників Фонду, але який має вклади фізичних осіб, що залучені до дня переведення його до цієї категорії, зобов'язаний сплачувати збори до Фонду до остаточної виплати банком фізичним особам їх вкладів та нарахованих за ними відсотків.  
13. У разі відкликання ліцензії Національного банку України на здійснення всіх банківських операцій адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.      У разі відкликання банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду за поданням Національного банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.  
14. Виключення комерційного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.   -12- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину 6 ст. 2 викласти в наступній редакції: "Виключення комерційного банку з числа учасників (тимчасових учасників) тягне за собою такі зміни в його взаємовідносинах з Фондом: - банк перестає сплачувати збори до Фонду, передбачені цим Законом; - за вкладниками, вклади яких були залучені банком до виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) зберігається право на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону, але на загальну суму не більшу від загального обсягу зборів, внесених банком до Фонду".  
Враховано частково   Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.  
15. Стаття 3. Гарантії за вкладом      Стаття 3. Гарантії за вкладом  
16. Фонд гарантує кожному вкладнику комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за вкладом, включаючи відсотки, в розмірі вкладу, але не більше 1000 гривень, на день настання недоступності вкладу. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладом, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено адміністративною радою за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Національним банком України залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.   -13- -13- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Абзац перший статті 3 викласти в такій редакції: "Фонд гарантує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 1200 гривень, по вкладам у кожному з таких банків, на день настання недоступності вкладів. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішеннм адміністративної ради залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду."  Враховано   Фонд гарантує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладам у кожному із таких банків, на день настання недоступності вкладів. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено за рішеннм адміністративної ради залежно від тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.  
    -14- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п. 1. ст. 3 слова "не більше 1000 гривень" замінити словами "не більше 5000 гривень або в відповідному еквіваленті, якщо вклад проводився в іноземній валюті" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -15- Сергієнко О.І.
В статті 3 абзаці першому вилучити фразу: "але не більше 1000 гривень"; слова "може бути збільшено адміністративною радою" замінити на слова "може виплачуватись прорційними частками протягом встановленого адміністративною радою часу".  
Відхилено    
    -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В ч. 1 ст.3 речення "Фонд гарантує кожному вкладнику комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за вкладом, включаючи відсотки, в розмірі вкладу, але не більше 1000 гривень, на день настання недоступності вкладу" замінити реченням наступного змісту: "Фонд гарантує кожному вкладнику комерційного банку - учасника Фонду відшкодування коштів за всіма видами вкладів, включаючи відсотки, в розмірі вкладу".  
Відхилено    
    -17- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частина 1 ст.3 в другому реченні після слів "за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Національним банком України" додати слова: "залежно від тенденцій зростання стійкості та надійності комерційних банків".  
Відхилено    
    -18- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В частині першій Статті 3 цифри "1000" замінити на цифри "5000".  
Відхилено    
17. У разі розміщення вкладником в одному комерційному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше встановленого відповідно до частини першої цієї статті розміру відшкодування коштів за вкладом.   -19- Сергієнко О.І.
В статті 3 абзаці 2 та 3 вилучити такі кінцівки речень "але не більше...".  
Відхилено   У разі розміщення вкладником в одному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше встановленого відповідно до частини першої цієї статті розміру відшкодування коштів.  
    -20- -20- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності В абзацах другому та третьому слова "за вкладом" вилучити.  Враховано    
18. Якщо вкладник має вклади у кількох комерційних банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один комерційний банк - юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами на тих же умовах, що й до реорганізації, до закінчення строку дії договорів за цими вкладами. Вклади, залучені після реорганізації комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше встановленого відповідно до частини першої цієї статті розміру відшкодування коштів за вкладом.   -21- Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 3 викласти в наступній редакції. Вклади фізичних осіб комерційних банків та Державного ощадного банку України, як у вільно конвертованій валюті так і в національній грошовій одиниці, гарантуються державою. Держава гарантує у разі банкрутства банку кожному вкладнику компенсацію, верхня межа якої складає 5000 EURO або еквівалент у національній грошовій одиниці.  
Враховано частково   Якщо вкладник має вклади у кількох банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами на тих же умовах, що й до реорганізації, до закінчення строку дії договорів за цими вкладами. Вклади, залучені після реорганізації банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше встановленого відповідно до частини першої цієї статті розміру відшкодування коштів. Вклади, розмір яких складає менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів.  
    -22- -22- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності доповнити статтю новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту: "Вклади, розмір яких складає менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступності вкладів".  Враховано    
19. Стаття 4. Обмеження гарантії      Стаття 4. Обмеження гарантії  
20. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами:      Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:  
21. а) членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії комерційного банку, вклади в якому є недоступними;      1) членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади в якому є недоступними;  
22. б) працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки комерційного банку протягом останніх трьох років;      2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;  
23. в) акціонерів, частка яких перевищує 5 відсотків статутного фонду комерційного банку;   -23- Марченко О.А. (в.о. № 201)
В пункті "в" Статті 4 цифри "5" замінити на цифри "10".  
Враховано   3) акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;  
    -24- -24- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: слово "фонду" замінити словом "капіталу"  Немає висновку    
24. г) третіх осіб, які діють від імені вкладників, зазначених у підпунктах "а", "б", "в" цієї статті;      4) третіми особами, які діють від імені вкладників, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 цієї статті;  
25. д) в іноземній валюті   -25- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Пп. "д" ст.4 вилучити та внести відповідні корективи в інші статті проекту Закону.  
Враховано    
    -26- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пп. "д" ст.4 вилучити.  
Враховано    
    -27- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Пункт "д" Статті 4 викласти у наступній редакції: "Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за курсом Національного банку України".  
Враховано частково в статті 3   
26. е) за якими вкладник на індивідуальній основі отримує від комерційного банку пільгові відсотки та має фінансові привілеї, які призвели до погіршення фінансового стану банку.   -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статті 4 та 5. Буквену нумерацію пунктів - а), б),… замінити числовою - 1), 2),…  
Враховано   5) вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку. 6) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.  
    -29- -29- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Доповнити статтю 4 останнім абзацом наступного змісту: "6) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією."  Враховано    
27. Стаття 5. Інформація для вкладників   -30- -30- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Викласти частину першу статті 5 у такій редакції: "Банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду забов'язані: а) розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів; б) надавати інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.  Враховано   Стаття 5. Інформація для вкладників  
28. Комерційні банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду:      Банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду забов'язані:  
29. а) розміщують у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів;      а) розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів;  
30. б) надають інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.      б) надавати інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.  
31. Комерційним банкам забороняється використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, у рекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Банк зобов'язаний обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь у Фонді.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 2, речення 1. Виключити текст "з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів". Речення 2 виключити.  
Відхилено   Банкам - учасникам (тимчасовим учасникам) забороняється використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, у рекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Банк зобов'язаний обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь у Фонді.  
    -32- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Частину 2 ст.5 викласти так: "Комерційному банку дозволяється використовувати у рекламі з метою збільшення суми вкладів лише інформацію, що стосується його участі в добровільному гарантуванні вкладів".  
Відхилено    
32. Фонд зобов'язаний щорічно публікувати у засобах масової інформації реєстр комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду за станом на 1 січня.   -33- -33- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Частину третю статті 5 викласти в такій редакції: "Фонд зобов'язаний двічі на рік публікувати у офіційних засобах масової інформації реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду за станом на 1 січня та 1 липня протягом одного місяця."  Враховано   Фонд зобов'язаний двічі на рік публікувати у офіційних засобах масової інформації реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду за станом на 1 січня та 1 липня протягом одного місяця.  
    -34- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Ч. 3 ст. 5 викласти так: "Фонд зобов'язаний публікувати у засобах масової інформації: - реєстр комерційних банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду за станом на 1 січня кожного року; - відомості про зміни в реєстрі учасників Фонду (переведення до складу тимчасових учасників, виведення з реєстру); - відомості про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами, включаючи нараховані відсотки, відповідно до ст.3 ч.1;  
Враховано по суті   
    -35- Черняк В.К. (в.о. № 153)
- відомості про комерційні банки, що стали учасниками добровільного гарантування вкладів".  
Відхилено    
    -36- Сергієнко О.І.
В статті 5 аб. 3 слово "щорічно" замінити на "двічі на рік"; після слів "на 1 січня" додати "та на 1 липня"  
Враховано    
    -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 3 та частина 4. Текст "у центральних засобах масової інформаціях" замінити текстом "в "Урядовому кур'єрі", офіційних виданнях Національного банку України та власних".  
Враховано частково    
33. Інформація про зміни в реєстрі комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду публікується в засобах масової інформації.   -38- --37- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Абзац шостий статті 5 після слова "Фонду" доповнити словом "додатково", після слів "публікується в" доповнити словом "офіційних".  Враховано   Інформація про зміни в реєстрі банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду додатково публікується в офіційних засобах масової інформації протягом 14-ти календарних днів.  
    -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5. Частину 4 після слова "Фонду" доповнити текстом "протягом 14-ти календарних днів".  
Враховано    
34. Стаття 6. Інформація для Фонду      Стаття 6. Інформація для Фонду  
35. Фонд має право одержувати інформацію, що необхідна для виконання ним функцій, передбачених цим Законом, від Національного банку України.      Фонд має право одержувати від Національного банку України інформацію, що необхідна для виконання ним функцій, передбачених цим Законом.  
36. Національний банк України зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про:   -40- -39- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності В статті 6 абзаци третій, четвертий, п'ятий та шостий викласти в такій редакції: "надання банку банківської ліцензії на право здійснювати банківську діяльність; застосування до банку заходів впливу; відкликання банківської ліцензії на право здійснювати банківську діяльність. Банки-учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані подавати Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом."  Враховано   Національний банк України зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про: надання банку банківської ліцензії на право здійснювати банківську діяльність; застосування до банку заходів впливу;  
37. відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій.      відкликання банківської ліцензії на право здійснювати банківську діяльність.  
38. Комерційні банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані подавати Фонду балансові звіти, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом. На вимогу Фонду комерційний банк - учасник (тимчасовий учасник) Фонду зобов'язаний надати Фонду аудиторський висновок із зазначенням фінансового стану банку, його платоспроможності, достатності капіталу тощо.   -41- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п. 3 ст. 6 після слів "надати Фонду" доповнити словами "щорічний аудиторський висновок до 1 квітня року, наступного за звітним" і далі за текстом.  
Враховано по суті  Банки-учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані подавати Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом.  
    -42- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6, частина 3, речення 1. Після тексту "інші визначені" слово "Фондом" замінити текстом "Національним банком України". Стаття 6, частина 3 Речення 2 викласти у редакції:  
Відхилено    
    -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
"Комерційний банк - учасник (тимчасовий учасник) Фонду надає Фонду аудиторський висновок із зазначенням фінансового стану банку, його платоспроможності, достатності капіталу за результатами тих аудиторських перевірок, які є обов'язковими відповідно до закону".  
Враховано по суті   
39. Ліквідатор комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду, зобов'язаний надати Фонду інформацію та відповідні документи, необхідні для виконання Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.   -44- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття , 6 частина 4. Після тексту "Фонду інформацію та" слово "відповідні" замінити текстом "передбачені законодавством".  
Враховано   Ліквідатор банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду, зобов'язаний надати Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.  
40. Для виконання власних функцій Фонд визначає комерційним банкам - учасникам (тимчасовим учасникам) Фонду обов'язкові форми звітності.      Для виконання власних функцій Фонд визначає банкам - учасникам (тимчасовим учасникам) Фонду обов'язкові форми звітності.  
41. Фонд зобов'язаний додержувати вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної із зазначених у цій статті джерел.   -45- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 6. Частину 5 виключити як таку, що дублює перше речення частини третьої.  
Відхилено   Фонд зобов'язаний додержувати вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаної із зазначених у цій статті джерел.  
42. Стаття 7. Інформація для Національного банку України      Стаття 7. Інформація для Національного банку України  
43. Фонд надає Національному банку України інформацію про виконання комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог цього Закону.   -46- Сергієнко О.І.
В статті 7 абзаці 1 після слова "виконання" додати "або порушення".  
Враховано   Фонд надає Національному банку України інформацію про виконання або порушення банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог цього Закону.  
44. Розділ II. Правовий статус Фонду та його керівні органи      Розділ II. Правовий статус Фонду та його керівні органи  
45. Стаття 8. Правовий статус Фонду      Стаття 8. Правовий статус Фонду  
46. Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.      Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.  
47. Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є державною власністю та належить йому на праві оперативного управління.   -47- -45- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину другу статті 8 викласти в такій редакції: "Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні."  Враховано   Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.  
    -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8. Частину 2 викласти у редакції: "Фонд є юридичною особою, користується та розпоряджається відокремленим майном, що перебуває у державній власності".  
Відхилено    
48. Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.      Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.  
49. Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.      Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.  
50. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.      У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яке затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.  
51. Місцезнаходження Фонду - місто Київ.   -49- -47- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності Доповнити розділ II статтями 9 та 10 наступного змісту: Стаття 9. Нормативно-правові акти фонду Фонд видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов`язковими для виконання банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень, правил, що затверджуються рішенням адміністративної ради Фонду. Нормативно-правові акти Фонду підлягають державній ренєстрації в порядку, встановленому законодавством України. Стаття 10. Стандарти Фонду З метою забезпечення захищеності вкладів фізичних осіб Фонд відповідно до визначеного ним порядку встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду обов`язкові стандарти - вимоги до банків щодо їх членства у Фонді, які встановлюються нормативно-правовими актами Фонду." У зв`язку з цим статті 9-30 вважати відповідно статтями 11-33.  Враховано   Місцезнаходження Фонду - місто Київ. Стаття 9. Нормативно-правові акти Фонду Фонд видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов`язковими для виконання банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень, правил, що затверджуються рішенням адміністративної ради Фонду. Нормативно-правові акти Фонду підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України. Стаття 10. Стандарти Фонду З метою забезпечення захищеності вкладів фізичних осіб Фонд відповідно до визначеного ним порядку встановлює для банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду обов`язкові стандарти - вимоги до банків щодо їх членства у Фонді, які встановлюються нормативно-правовими актами Фонду.  
    -50- Національний банк України
Доповнити розділ II статтями 9 та 10 наступного змісту: Стаття 9. Нормативно-правові акти фонду Фонд видає нормативно-правові акти з питань внесених до їого повноважень, які є обов`язковими для виконання коиерційними банками - учасниками Фонду. Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень, правил, що затверджуються рішенням адміністративної ради Фонду. Нормативно-правові акти Фонду підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. Стаття 10. Стандарти Фонду З метою забеспечення захищеності вкладів фізичних осіб Фонд відповідно до визначеного ним порядку встановлює для комерційних банків - учасників Фонду обов`язкові стандарти - вимоги до комерційних банків щодо їх членства у Фонді, які встановлюються нормативно-правовими актами Фонду. У зв`язку з цим статті 9-30 вважати відповідно статтями 11-33.  
Враховано частково    
52. Стаття 9. Звітність Фонду      Стаття 11. Звітність Фонду  
53. Двічі на рік за станом на 1 липня та на 1 січня Фонд публікує в засобах масової інформації звіт про свою діяльність згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.   -51- -49- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: В частині першій статті 9 вилучити слова "згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку."  Враховано   Двічі на рік за станом на 1 січня та на 1 липня Фонд публікує в офіційних засобах масової інформації звіт про свою діяльність.  
    -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Текст "засобах масової інформації" замінити текстом "Урядовому кур'єрі", офіційних виданнях Національного банку України та власних", а слово "міжнародними" замінити текстом "визначеними законодавством України".  
Враховано по суті   
54. Один раз на рік діяльність Фонду перевіряється незалежною аудиторською фірмою, яка визначається згідно з рішенням його адміністративної ради.   -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 2. Текст "згідно з рішенням Національного банку України" замінити текстом "рішення Національного банку України".  
Відхилено   Один раз на рік діяльність Фонду перевіряється незалежною аудиторською фірмою, яка визначається згідно з рішенням його адміністративної ради.  
55. Фонд подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 1 липня року, наступного за звітним.      Фонд подає річний звіт разом з аудиторським висновком Кабінету Міністрів України і Національному банку України до 1 липня року, наступного за звітним.  
56. Річний звіт Фонду, достовірність якого має бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою, підлягає опублікуванню у засобах масової інформації відповідно до законодавства.   -54- -52- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: після слів: "підлягає опублікуванню у" доповнити словом "офіційних"  Враховано   Річний звіт Фонду, достовірність якого має бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою, підлягає опублікуванню у офіційних засобах масової інформації відповідно до законодавства.  
    -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 4. Текст "у засобах масової інформації відповідно до законодавства" замінити текстом "в "Урядовому кур'єрі", офіційних виданнях Національного банку України та Фонду".  
Враховано по суті   
57. Стаття 10. Керівні органи Фонду      Стаття 12. Керівні органи Фонду  
58. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.      Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.  
59. Стаття 11. Адміністративна рада Фонду      Стаття 13. Адміністративна рада Фонду  
60. Адміністративна рада Фонду діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.   -56- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 1, Текст "діє у складі п'яти" замінити текстом "складається з шести", текст "фінансово-економічну" замінити текстом "економічну" після тексту "юридичну освіту" додати текст "з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра".  
Відхилено   Адміністративна рада Фонду діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.  
    -57- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Ч.1 та 2 ст. 11 викласти так: "Адміністративна рада Фонду діє у складі 7 осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансову, банківську чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років. Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України та трьох представників Асоціації українських банків".  
Відхилено    
61. Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника Асоціації українських банків.   -58- -56- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Слова "Асоціації українських банків" замінити словами "асоціації банків"  Враховано   Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника асоціації банків.  
    -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 2. Слово "двох" двічі замінити словом "трьох", а текст ", одного представника Асоціації українських банків" - виключити.  
Відхилено    
62. Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління або акціонерами будь-якого комерційного банку.      Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління або акціонерами будь-якого банку.  
63. Строк повноважень члена адміністративної ради становить 4 роки і може бути продовжено на наступний строк.   -60- -58- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину четверту статті 11 доповнити словами: "але не більше ніж на два терміни"  Враховано   Строк повноважень члена адміністративної ради становить 4 роки і може бути продовжено на наступний строк, але не більше ніж на два терміни.  
    -61- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П. 4 ст. 11 речення "4 роки і може бути продовжено" замінити реченнмя "5 років не більше ніж на 2 терміни".  
Враховано по суті   
    -62- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11. Частину 4 після тексту "4 роки і" доповнити словом "не".  
Відхилено    
64. У разі закінчення строку повноважень члена адміністративної ради відповідний орган, зазначений у частині другій цієї статті, у місячний строк делегує до складу адміністративної ради нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради відповідно до частини четвертої цієї статті.   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 5. Текст "або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради відповідно до частини четвертої цієї статті" - виключити.  
Відхилено   У разі закінчення строку повноважень члена адміністративної ради відповідний орган, зазначений у частині другій цієї статті, у місячний строк делегує до складу адміністративної ради нового представника або приймає рішення про продовження строку повноважень члена адміністративної ради з урахуванням частини четвертої цієї статті.  
65. Очолює адміністративну раду голова, який щорічно обирається адміністративною радою з числа її членів за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 6. Виключити текст "за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Національним банком України".  
Враховано   Очолює адміністративну раду голова, який щорічно обирається адміністративною радою з числа її членів.  
66. Достроково повноваження члена адміністративної ради припиняються за рішенням органу, що його делегував, у разі:   -65- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п. 7 ст. 11 слово "Достроково" вилучити і доповнити п. 7 підпунктом 4 "закінчення строку повноважень".  
Враховано   Повноваження члена адміністративної ради припиняються за рішенням органу, що його делегував, у разі:  
67. подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;      подання членом адміністративної ради письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;  
68. неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);      неможливості виконання обов'язків (у тому числі за станом здоров'я);  
69. вчинення злочину (якщо є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили).   -66- -64- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності викласти в редакції: "набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;"  Враховано   набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; його смерті або на підставі рішення суду про оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім; закінчення строку його повноважень.  
    -67- -65- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину 7 статті 11 доповнити абзацем такого змісту:"його смерті або на підставі рішення суду про оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім;"  Враховано    
70. Повноваження члена адміністративної ради може бути достроково припинено також з ініціативи органу, що делегував його до складу адміністративної ради, в разі прийняття відповідного рішення про це. Орган, що делегував члена адміністративної ради, повноваження якого достроково припинено відповідно до частин сьомої та восьмої цієї статті, делегує до складу адміністративної ради нового представника у місячний строк після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень попереднього його представника.      Повноваження члена адміністративної ради може бути достроково припинено також з ініціативи органу, що делегував його до складу адміністративної ради, в разі прийняття відповідного рішення про це. Орган, що делегував члена адміністративної ради, повноваження якого достроково припинено відповідно до частин сьомої та восьмої цієї статті, делегує до складу адміністративної ради нового представника у місячний строк після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень попереднього його представника.  
71. Стаття 12. Повноваження адміністративної ради      Стаття 14. Повноваження адміністративної ради  
72. Адміністративна рада координує роботу Фонду щодо захисту інтересів вкладників комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.   -68- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 1. Виключити текст "і несе відповідальність відповідно до чинного законодавства".  
Враховано по суті  Адміністративна рада координує роботу Фонду щодо захисту інтересів вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій.  
    -69- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
Ч 1 ст.12 після слів "і несе" доповнити словами "адміністративну" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -70- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
П. 1 ст. 12 після слова "відповідальність" доповнити словами "за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій" і далі за текстом.  
Враховано    
73. Адміністративна рада:      Адміністративна рада:  
74. затверджує регламент роботи адміністративної ради;      1) затверджує регламент роботи адміністративної ради;  
75. затверджує кошторис витрат Фонду;   -71- -69- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: В статті 12 частину першу доповнити четвертим реченням наступного змісту: "затверджує організаційну структуру Фонду";  Враховано   2) затверджує кошторис витрат Фонду; 3) затверджує організаційну структуру Фонду;  
76. затверджує за погодженням з Національним банком України порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб;   -72- -69- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: 2) в п'ятому реченні вилучити слова "за погодженням з Національним банком України";  Враховано   4) затверджує порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб; 5) затверджує стандарти Фонду;  
    -73- -69- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: 3) доповнити реченням: "затверджує стандарти Фонду;"  Враховано    
77. затверджує кількісний склад виконавчої дирекції;   -74- Національний банк України
Доповнити частину другу статті 12 після абзацу 4 новими абзацами 5 та 6 такого змісту: "затверджує за погодженням з Національним банком України стандарти Фонду;  
Враховано частково   6) затверджує нормативно-правові акти Фонду;  
    -75- Національний банк України
затверджує нормативно-правові акти Фонду;"  
Враховано    
78. призначає на посади виконавчого директора і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення;   -76- -71- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: слова "виконавчого директора" замінити словами "директора-розпорядника"  Враховано   7) призначає на посади директора-розпорядника і членів виконавчої дирекції та приймає рішення про їх звільнення;  
79. затверджує Положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;   -77- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 6 ч. 2 ст.12 записати в наступних редакції: "затверджує Положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати її членів відповідно до норм Закону України "Про державну службу".  
Відхилено   8) затверджує Положення про виконавчу дирекцію та порядок оплати праці її членів;  
80. погоджує форми і розмір оплати праці працівників Фонду відповідно до норм законодавства про оплату праці;   -78- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Абз. 7 ч. 2 ст. 12 записати в наступнїй редакції: "погоджує форми і розмір оплати праці Фонду відповідно до норм Закону України "Про державну службу".  
Відхилено   9) погоджує форми і розмір оплати праці працівників Фонду;  
    -79- -74- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: В дев'ятому реченні статті 12: вилучити слова "відповідно до норм законодавства про оплату праці";  Враховано    
81. здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;      10) здійснює нагляд за діяльністю виконавчої дирекції;  
82. розглядає і затверджує звіти виконавчої дирекції про діяльність Фонду за кожне півріччя;      11) розглядає і затверджує звіти виконавчої дирекції про діяльність Фонду за кожне півріччя;  
83. вносить пропозиції Національному банку України щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;      12) вносить пропозиції Національному банку України щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
84. приймає за погодженням із Національним банком України рішення щодо встановлення спеціального збору для сплати комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;      13) приймає за погодженням із Національним банком України рішення щодо встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;  
85. приймає за погодженням із Національним банком України рішення щодо залучення позик від Кабінету Міністрів України;   -80- -75- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину чотирнадцяту статті 12 викласти в такій редакції: "приймає рішення щодо залучення кредитів Кабінету МіністрівУкраїни та Національного банку України".  Враховано   14) приймає рішення щодо залучення кредитів Кабінету МіністрівУкраїни та Національного банку України; 15) затверджує строк інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України або вкладання на депозитні рахунки Національного банку України;  
    -81- -76- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: доповнити новою частиною 15 такого змісту: "затверджує строк інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України або вкладання на депозитні рахунки Національного банку України;"  Враховано    
86. визначає щорічно аудиторську фірму, яка проводитиме аудит діяльності Фонду;   -82- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 2. Пункти 13 і 14 виключити.  
Відхилено   16) щорічно визначає аудиторську фірму, яка проводитиме аудит діяльності Фонду;  
87. призначає в разі потреби позачергові аудиторські перевірки Фонду і визначає аудиторську фірму;      17) призначає в разі потреби позачергові аудиторські перевірки Фонду і визначає аудиторську фірму;  
88. приймає за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Національним банком України рішення щодо збільшення розміру відшкодування коштів за вкладом за рахунок коштів Фонду;   -83- -78- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: вилучити слова: "за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Національним банком України"  Враховано   18) приймає рішення щодо збільшення розміру відшкодування коштів за вкладом за рахунок коштів Фонду;  
    -84- Сергієнко О.І.
В статті 12 абзаці 2 пп. 15 слова "збільшення розміру відшкодування коштів" замінити на "пропорційної часткової виплати коштів за вкладом протягом певного часу".  
Відхилено    
89. приймає рішення про переведення комерційного банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;      19) приймає рішення про переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;  
90. приймає рішення про виключення комерційного банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;      20) приймає рішення про виключення банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
91. приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 2. Пункт 18 наприкінці доповнити текстом "відповідно до закону".  
Враховано   21) приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції відповідно до закону.  
92. Стаття 13. Рішення адміністративної ради      Стаття 15. Рішення адміністративної ради  
93. Рішення адміністративної ради приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.      Рішення адміністративної ради приймаються на засіданнях простою більшістю голосів за умови участі в засіданні не менше ніж чотирьох її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови адміністративної ради є вирішальним.  
94. В окремих випадках, що визначаються регламентом роботи адміністративної ради, рішення адміністративної ради можуть прийматися шляхом письмового опитування її членів.      В окремих випадках, що визначаються регламентом роботи адміністративної ради, рішення адміністративної ради можуть прийматися шляхом письмового опитування її членів.  
95. Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання комерційними банками - учасникам (тимчасовим учасникам) Фонду.   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13. Частину 3 після тексту "її повноважень" доповнити текстом ",передбачених законом".  
Враховано   Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, передбачених законом, є обов'язковими для виконання банками - учасникам (тимчасовим учасникам) Фонду.  
96. Стаття 14. Порядок роботи адміністративної ради      Стаття 16. Порядок роботи адміністративної ради  
97. Порядок роботи адміністративної ради визначається її регламентом.      Порядок роботи адміністративної ради визначається її регламентом.  
98. Адміністративна рада проводить чергові засідання не менше одного разу на квартал.      Адміністративна рада проводить чергові засідання не менше одного разу на квартал.  
99. Адміністративна рада може проводити позачергові засідання за ініціативою її голови, на вимогу не менше ніж трьох її членів або на вимогу виконавчої дирекції.      Адміністративна рада може проводити позачергові засідання за ініціативою її голови, на вимогу не менше ніж трьох її членів або на вимогу виконавчої дирекції.  
100. Стаття 15. Повноваження голови адміністративної ради      Стаття 17. Повноваження голови адміністративної ради  
101. Голова адміністративної ради:      Голова адміністративної ради:  
102. головує на засіданнях адміністративної ради;      1) головує на засіданнях адміністративної ради;  
103. підписує протоколи засідань адміністративної ради;      2) підписує протоколи засідань адміністративної ради;  
104. розподіляє обов'язки між членами адміністративної ради;      3) розподіляє обов'язки між членами адміністративної ради;  
105. приймає рішення з усіх питань, крім тих, що віднесені виключно до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції згідно з цим Законом.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 1. Пункт 4 після тексту "з усіх питань" доповнити текстом "діяльності Фонду".  
Враховано   4) приймає рішення з усіх питань діяльності Фонду, крім тих, що віднесені виключно до компетенції адміністративної ради та виконавчої дирекції згідно з цим Законом.  
106. Стаття 16. Виконавча дирекція Фонду      Стаття 18. Виконавча дирекція Фонду  
107. Усі питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.      Усі питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.  
108. Виконавчу дирекцію очолює виконавчий директор. Виконавчий директор та члени виконавчої дирекції призначаються на посади та звільняються з посад адміністративною радою.   -88- -83- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: У частині 1 статті 16 слова "виконавчий директор" замінити на слова "директор-розпорядник Фонду".  Враховано   Виконавчу дирекцію очолює директор-розпорядник Фонду. Директор-розпорядник Фонду та члени виконавчої дирекції призначаються на посади та звільняються з посад адміністративною радою.  
109. Виконавчим директором та членами виконавчої дирекції можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.   -89- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16. Частину 3 після тексту "чи юридичну освіту" доповнити текстом "з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра".  
Відхилено   Виконавчим директором та членами виконавчої дирекції можуть бути громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж 5 років.  
110. Стаття 17. Повноваження виконавчої дирекції      Стаття 19. Повноваження виконавчої дирекції  
111. Виконавча дирекція:      Виконавча дирекція:  
112. приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам у разі настання недоступності вкладів;      1) приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам у разі настання недоступності вкладів;  
113. виконує всі процедури, пов'язані з виплатою відшкодування у разі настання недоступності вкладів;      2) виконує всі процедури, пов'язані з виплатою відшкодування у разі настання недоступності вкладів;  
114. складає кошторис витрат Фонду та подає його на затвердження адміністративній раді;      3) складає кошторис витрат Фонду та подає його на затвердження адміністративній раді;  
115. подає на затвердження адміністративній раді звіти про діяльність Фонду за кожне півріччя;   -90- Національний банк України
Частину 1 ст. 17 після аб. 4 доповнити новим аб. такого змісту: "розробляє та подає на затвердження адміністративної ради Фонду нормативно-правові акти та стандарти Фонду:"  
Враховано   4) подає на затвердження адміністративній раді звіти про діяльність Фонду за кожне півріччя; 5) розробляє та подає на затвердження адміністративної ради Фонду нормативно-правові акти та стандарти Фонду;  
116. має право вимагати скликання позачергового засідання адміністративної ради;      6) має право вимагати скликання позачергового засідання адміністративної ради;  
117. розглядає звернення до Фонду вкладників комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду щодо відшкодування вкладів за рахунок коштів Фонду;      7) розглядає звернення до Фонду вкладників банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду щодо відшкодування вкладів за рахунок коштів Фонду;  
118. вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;      8) вивчає та аналізує тенденції розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;  
119. має право здійснювати перевірки комерційних банків учасників (тимчасових учасників) Фонду з питань, віднесених до повноважень Фонду;   -91- -86- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Пункт 8 частини 1 статті 17 викласти в такій редакції: "має право здійснювати перевірки банків учасників (тимчасових учасників) Фонду з питань, віднесених до повноважень Фонду. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік, позапланові - за рішенням Фонду щодо переведення банку - учасника до категорії тимчасових учасників Фонду;"  Враховано   9) має право здійснювати перевірки банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду з питань, віднесених до повноважень Фонду. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік, позапланові - за рішенням Фонду щодо переведення банку - учасника до категорії тимчасових учасників Фонду;  
    -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Пункт 8 наприкінці доповнити текстом: "Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік, позапланові - виключно у випадках, передбачених законодавством".  
Враховано по суті   
120. встановлює за погодженням із Національним банком України форми звітності та порядок їх подання до Фонду комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;      10) встановлює за погодженням із Національним банком України форми звітності та порядок їх подання до Фонду банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду;  
121. одержує від Національного банку України інформацію про прийняті рішення щодо застосування заходів впливу до окремих комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду відповідно до чинного законодавства;      11) одержує від Національного банку України інформацію про прийняті рішення щодо застосування заходів впливу до окремих банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду відповідно до чинного законодавства;  
122. аналізує інформацію про фінансовий стан комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;      12) аналізує інформацію про фінансовий стан банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
123. інформує Національний банк України про результати проведених у межах її повноважень перевірок комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносить пропозиції щодо зупинення дії ліцензії Національного банку України на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб;   -93- -88- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: абзац тринадцятий статті 17 викласти в такій редакції: "інформує Національний банк України про результати проведених у межах її повноважень перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносить пропозиції щодо застосування Національним банком України до такого банку заходів впливу";  Враховано   13) інформує Національний банк України про результати проведених у межах її повноважень перевірок банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносить пропозиції про застосування Національним банком України до такого банку заходів впливу;  
    -94- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Пункт 12 після тексту "пропозиції щодо" доповнити текстом "застосування засобів впливу у тому числі".  
Враховано по суті   
124. інвестує наявні ресурси Фонду в державні цінні папери України згідно з цим Законом і Положенням про Фонд;   -95- -90- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: викласти в такій редакції: "інвестує наявні ресурси Фонду в державні цінні папери України або зберігає на депозитних рахунках Національного банку України згідно з цим Законом і Положенням про Фонд;"  Враховано   14) інвестує наявні ресурси Фонду в державні цінні папери України або зберігає на депозитних рахунках Національного банку України згідно з цим Законом і Положенням про Фонд;  
    -96- Черняк В.К. (в.о. № 153)
П. 13 статті 17 викласти в редакції: "- інвестує наявні ресурси Фонду в державні цінні папери України (не більше 50%) та в інші високоліквідні фінансові активи;"  
Враховано по суті   
125. веде реєстр комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та вносить відповідні зміни до нього;      15) веде реєстр банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду та вносить відповідні зміни до нього;  
126. вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо встановлення спеціального збору для сплати комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду, щодо залучення Фондом позик від Кабінету Міністрів України;   -97- -92- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Абзац шістнадцятий після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та Національного банку України", слово "позик" замінити словом "кредитів".  Враховано   16) вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо встановлення спеціального збору для сплати банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, збільшення розміру відшкодування за рахунок коштів Фонду, щодо залучення Фондом кредитів від Кабінету Міністрів України та Національного банку України;  
127. вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо переведення комерційного банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;      17) вносить на розгляд адміністративної ради пропозиції щодо переведення банку - учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду;  
128. готує пропозиції щодо виключення комерційного банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду та подає їх на розгляд адміністративної ради;      18) готує пропозиції щодо виключення банку із числа учасників (тимчасових учасників) Фонду та подає їх на розгляд адміністративної ради;  
129. готує пропозиції щодо щорічного визначення аудиторської фірми, яка проводитиме аудит діяльності Фонду, та подає їх на розгляд адміністративної ради;   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Пункт 18 виключити.  
Відхилено   19) готує пропозиції щодо щорічного визначення аудиторської фірми, яка проводитиме аудит діяльності Фонду, та подає їх на розгляд адміністративної ради;  
130. приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції.   -99- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 1. Пункт 19 наприкінці доповнити текстом "відповідно до закону".  
Враховано   20) приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції відповідно до закону.  
131. Стаття 18. Обов'язки та повноваження виконавчого директора Фонду   -100- -95- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Слова "виконавчий директор" замінити словами "директор-розпорядник"  Враховано   Стаття 20. Обов'язки та повноваження директора-розпорядника Фонду  
132. Виконавчий директор:      Директор-розпорядник:  
133. керує поточною діяльністю Фонду;      1) керує поточною діяльністю Фонду;  
134. діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади і управління, комерційними банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;   -101- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, пункт 2. Виключити текст "і управління".  
Немає висновку   2) діє від імені Фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади і управління, банками, міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;  
135. головує на засіданнях виконавчої дирекції;      3) головує на засіданнях виконавчої дирекції;  
136. підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;      4) підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Фондом;  
137. розподіляє обов'язки між членами виконавчої дирекції;      5) розподіляє обов'язки між членами виконавчої дирекції;  
138. призначає на посади та звільняє з посад працівників Фонду (крім членів виконавчої дирекції) відповідно до законодавства України про працю; приймає рішення з усіх питань, крім віднесених до компетенції адміністративної ради та її голови, виконавчої дирекції Фонду;   -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 6. Пункт 2 після тексту "з усіх питань" доповнити текстом "діяльності Фонду".  
Враховано   6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Фонду (крім членів виконавчої дирекції) відповідно до законодавства України про працю; приймає рішення з усіх питань діяльності Фонду, крім віднесених до компетенції адміністративної ради та її голови, виконавчої дирекції Фонду;  
139. несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;      7) несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань;  
140. бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.      8) бере участь у засіданнях адміністративної ради з правом дорадчого голосу.  
141. Розділ III. Порядок формування коштів Фонду   -103- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Назву розділу ІІІ сформулювати так: "Порядок формування та зберігання коштів Фонду". У зв'язку з цим доцільно виділити ще одну статтю - "Зберігання коштів Фонду", в якій підкреслити, що Фонд несе відповідальність за збереження коштів Фонду, за захист їх від ризику знецінення внаслідок інфляції, від кредитного та інших ризиків. З цією метою Фонд може розміщувати свої кошти в високоліквідні, але доходні активи, у т.ч. не більше 50% коштів повинні розміщуватися в державних цінних паперах.  
Відхилено   Розділ III. Порядок формування коштів Фонду  
142. Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду      Стаття 21. Джерела формування коштів Фонду  
143. Джерелами формування коштів Фонду є:      Джерелами формування коштів Фонду є:  
144. початкові збори з комерційних банків - учасників Фонду;      початкові збори з банків - учасників Фонду;  
145. регулярні збори з комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;      регулярні збори з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
146. спеціальні збори з комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;   -104- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 1. Пункт 3 виключити.  
Відхилено   спеціальні збори з банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду;  
147. внесок держави;   -105- -100- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Пункт четвертий частини 1 статті 19 викласти в такій редакції: "кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гривень;"  Враховано   кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гривень;  
148. доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;   -106- Національний банк України
Абзац шостий частини першої статті 19(21) після слів "цінні папери України" доповнити словами "строком погашення до шести місяців."  
Відхилено   доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;  
149. позики, залучені від Кабінету Міністрів України;   -107- Національний банк України
Абзац 7 частини 1 ст 19(21) після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Національного банку України, комерційних банків та іноземних кредиторів"  
Враховано   кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів;  
    -108- -102- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: слово "позики" замінити словом "кредити"  Враховано    
150. пеня, яку сплачують комерційні банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду.   -109- -103- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину 1 статті 21 доповнити новим абзацом 9: "щорічні внески Національного банку України у розмірі п'ять відсотків від суми перевищення його доходів над витратами;"  Враховано   пеня, яку сплачують банки - учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду. щорічні внески Національного банку України у розмірі п'ять відсотків від суми перевищення його доходів над витратами; доходи від депозитів, розміщених Фондом в Національному банку України;  
    -110- Національний банк України
Частину 1 ст. 19 доповнити аб. 9 та 10 такого змісту: "щорічні внески у розмірі 10 відсотків від перерахованої до Державного бюджету України суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України; доходи від депозитів розміщених Фондом в Національному банку України".  
Враховано частково    
151. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.      Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.  
152. Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою.   -111- Черняк В.К. (в.о. № 153)
До ст.19 в кінці додати речення: "Внески комерційних банків до Фонду здійснюються за рахунок їх прибутків".  
Немає висновку   Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою.  
153. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.      Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.  
154. Стаття 20. Внесок держави до Фонду       
155. Внесок держави до Фонду становить 20 мільйонів гривень і вноситься Національним банком України за рахунок його видатків.   -112- -106- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Вилучити статтю 20, так як одноразовий внесок держави врегульовано в статті 21. В зв'язку з цим змінити нумерацію статей.  Враховано    
156. Стаття 21. Сплата початкового збору до Фонду      Стаття 22. Сплата початкового збору до Фонду  
157. Початковий збір до Фонду в розмірі 1 відсотка зареєстрованого статутного фонду банку перераховується комерційними банками на рахунок Фонду протягом 30 календарних днів з дня одержання ліцензії Національного банку України на здійснення банківських операцій за вкладами фізичних осіб.   -113- -107- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину першу статті 21 викласти в редакції: "Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банку перераховується банками - учасниками (тимчасовими учасниками) на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності."  Враховано   Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка зареєстрованого статутного капіталу банку перераховується банками - учасниками (тимчасовими учасниками) на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності.  
    -114- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
В п. 1 ст. 21 після слова "перераховується" доповнити словом "заново створеними" і далі за текстом.  
Враховано по суті   
158. Комерційні банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання, поділу або перетворення (в разі сплати початкового збору комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, що реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов`язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.      Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приєднання, поділу або перетворення (в разі сплати початкового збору банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, що реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов`язків реорганізованих банків щодо участі у Фонді.  
159. Стаття 22. Сплата регулярного збору до Фонду      Стаття 23. Сплата регулярного збору до Фонду  
160. Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду один раз на рік у розмірі 0,5 відсотка від загальної суми вкладів, включаючи відсотки, нараховані за вкладами за станом на 31 грудня року, що передує поточному.   -115- -109- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Чатину першу статті 22(24) викласти в такій редакції: "Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками- учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка від загальної суми вкладів, включаючи відсотки, нараховані за вкладами за станом на 31 грудня року, що передує поточному та 30 червня поточного року."  Враховано   Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка від загальної суми вкладів, включаючи відсотки, нараховані за вкладами за станом на 31 грудня року, що передує поточному та 30 червня поточного року. Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.  
    -116- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 22 доповнити частиною другою: "В разі перевищення загальної суми, перерахованої банком до Фонду (початкового збору та всіх сплачених регулярних зборів), загальної суми вкладів у цьому банку, включаючи відсотки, нараховані за вкладами, регулярний збір до Фонду не сплачується." Відповідно частину другу вважати частиною третьою.  
Відхилено    
161. Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.       
162. Стаття 23. Сплата спеціального збору до Фонду   -117- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 23 виключити.  
Відхилено   Стаття 24. Сплата спеціального збору до Фонду  
163. Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється якщо активи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо відшкодування коштів вкладникам комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Національним банком України.   -118- -112- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину першу статті 23 викласти в такій редакції: "Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада." В абзаці другому статті 23(25) вилучити слова "за погодженням з Національним банком України".  Враховано   Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада.  
164. Внесення спеціального збору комерційними банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою за погодженням з Національним банком України.      Внесення спеціального збору банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою.  
165. Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених банком протягом року (в разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.      Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду протягом року (в разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду.  
166. Стаття 24. Надання Фонду позик   -119- -113- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Назву статті 24 викласти в редакції: "Стаття 26. Надання Фонду кредитів"  Враховано   Стаття 25. Надання Фонду кредитів  
167. Фонду можуть надаватися позики за рішенням Кабінету Міністрів України в установленому порядку для виконання Фондом покладених на нього завдань за умови, що його фінансові можливості вичерпано, та в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на ці цілі.   -120- Національний банк України
Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України надає Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів. Ліміт кредитування на наступний рік визначається щорічно як десятикратний розмір надходжень від банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду за перше півріччя поточного року і передбачається Міністерством фінансів України в Законі України "Про державний бюджет України" в грошовій формі або в правах на здійснення цільової еміссії державних цінних паперів. Фонд подає Міністерству фінансів України заявку про розмір ліміту кредитування і отримує в місячний термін підтвердження про його включення до проекту Закону України "Про Державний бюджет України". При отриманні Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді цінних паперів, Фонд має право реалізувати їх на відкритому ринку, отримати кредит під заставу у банків, іноземних кредиторів, Національному банку України. Національний банк України має право надавати Фонду кредит під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років.  
Враховано   Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України надає Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів. Ліміт кредитування на наступний рік визначається щорічно як десятикратний розмір надходжень від банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду за перше півріччя поточного року і передбачається Міністерством фінансів України в Законі України "Про державний бюджет України" в грошовій формі або в правах на здійснення цільової еміссії державних цінних паперів. Фонд подає Міністерству фінансів України заявку про розмір ліміту кредитування і отримує в місячний термін підтвердження про його включення до проекту Закону України "Про Державний бюджет України". При отриманні Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді цінних паперів, Фонд має право реалізувати їх на відкритому ринку, отримати кредит під заставу у банків, іноземних кредиторів, Національному банку України. Національний банк України має право надавати Фонду кредит під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років.  
    -121- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24. Виключити текст "в установленому порядку".  
Враховано по суті   
    -122- Черняк В.К. (в.о. № 153)
Статтю 24 викласти в такій редакції: "Фонду можуть надаватися позики Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в установленому порядку для виконання Фондом покладених на нього завдань за умови, що його фінансові можливості вичерпані. У цих випадках кредит Фонду надає в першу чергу Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на ці цілі. При недостатності цих коштів кредит Фонду надає Національний банк України в обсягах, що не суперечать завданням державної грошово-кредитної політики на відповідний рік".  
Враховано по суті   
168. Стаття 25. Контрольні функції Фонду   -123- Національний банк України
Назву ст. 25(27) викласти в такий редакції: Стаття 27. Контрольні функції Фонду та заходи впливу.  
Враховано по суті в наступній статті  Стаття 26. Контрольні функції Фонду  
169. Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним комерційним банком -учасником (тимчасовим учасником) Фонду.      Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним банком - учасником (тимчасовим учасником) Фонду.  
170. За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів комерційні банки сплачують пеню в розмірі 0,5 відсотка від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.   -124- -118-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: В статті 25(27) частину другу викласти в такій редакції: "За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів банки-учасники (тимчасові учаники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення."  Враховано   За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів банки-учасники (тимчасові учаники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.  
    -125- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25, частина 2. Текст ",регулярного або спеціального" замінити текстом "або регулярного", а текст "0,5 відсотка" замінити текстом "0,1 відсотка"  
Враховано по суті   
171. Для забезпечення здійснення передбаченої цим Законом діяльності Фонд має право здійснювати перевірки комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду для оцінки їх фінансового стану.   -126- -120-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: В статті 25(27) частину третю викласти в такій редакції: "Для виконання своїх повноважень відповідно до цього Закону Фонд здійснює перевірки банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право приймати участь у перевірках, які здійснюються Національним банком України, з питань, що відносяться до компетенції Фонду відповідно до Закону."  Враховано   Для виконання своїх повноважень відповідно до цього Закону Фонд здійснює перевірки банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право приймати участь у перевірках, які здійснюються Національним банком України, з питань, що відносяться до компетенції Фонду відповідно до Закону.  
    -127- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25. Частину 3 виключити.  
Відхилено    
172. Фонд має право порушити перед Національним банком України питання про зупинення дії ліцензії на здійснення операцій із залучення вкладів фізичних осіб, одержаної комерційним банком - учасником Фонду, в разі порушення ним норм цього Закону.   -128- -122-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Частину четверту статті 25 викласти в редакції нової статті 28: "Стаття 28. Заходи впливу Фонд зобов'язаний порушити перед Національним банком України питання про застосування до банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу у разі порушення ним норм цього Закону".  Враховано   Стаття 27. Заходи впливу Фонд зобов'язаний порушити перед Національним банком України питання про застосування до банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу у разі порушення ним норм цього Закону.  
173. Національний банк України зобов'язаний розглянути звернення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.      Національний банк України зобов'язаний розглянути звернення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.  
174. У разі невиконання комерційним банком - учасником (тимчасовим учасником) Фонду в установлений Фондом строк вимог частини третьої статті 6 цього Закону керівники банку підлягають адміністративній відповідальності відповідно до законодавства.   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 25, частина 6. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону", а слова "в установлений Фондом строк" - вилучити.  
Враховано   У разі невиконання банком - учасником (тимчасовим учасником) Фонду вимог частини третьої статті 6 цього Закону, керівники банку підлягають адміністративній відповідальності відповідно до закону. Фонд має право застосовувати до банків-учасників Фонду такі заходи впливу: 1) переводити банки до категорії тимчасових учасників Фонду; 2) виключати банки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду; 3) в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносити пропозиції про застосування Національним банком України до такого банку заходів впливу. Стаття 29. Переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду Переведення до категорії тимчасових учасників Фонду здійснюється рішенням адміністративної ради, за поданням виконавчої дирекції Фонду, в разі порушення банками - учасниками Фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актів та стандартів Фонду. Повідомлення про прийняття рішення щодо переведення надсилається банку та Національному банку України. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучаються банком, переведеним до категорії тимчасового учасника Фонду, які залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Банк, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду зобов`язаний: а) на другий день після отримання від Фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду, розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду; б) попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами на умовах визначеним цим Законом. Банк, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду не сплачує регулярний збір до Фонду по вкладам, які залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Стаття 30. Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду Фонд має право виключити банк з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду у разі відкликання ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, або в разі припинення здійснення банком операції щодо залучення вкладів фізичних осіб. Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону.  
    -130- Національний банк України
Доповнити статтю 25(27) частиною 7 такого змісту: "Фонд має право застосовувати до комерційних банків-учасників Фонду такі заходи впливу: 1) переводити комерційні банки до категорії тимчасових учасників Фонду. Переведення до категорії тимчасових учасників Фонду здійснюються рішенням адміністративної ради, за поданням виконавчої дирекції Фонду, в разі порушення комерційними банками -постійними учасниками Фонду вимог ціого Закону, нормативно-правових актів та стандартів фонду. Повідомлення про прийняття рішення щодо переведення комерційному банку до категоріїї тимчасового учасника Фонду надсилається Фондом комерційному банку та Національному банку України. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб які залучаються комерційним банком переведеним до категорії тимчасового учасника Фонду з наступного дня після прийняття рішення щодо переведення комерційному банку до категоріїї тимчасового учасника Фонду . Комерційний банк переведений до категорії тимчасового учасника Фонду зобов`язаний: а) розмістити, на другий день, після отримання від Фонду рішення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду, у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду; б) попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами на умовах визначеним цим Законом. Комерційний банк переведений до категорії тимчасового учасника Фонду не сплачує регулярний збір по вкладах залучених ним з наступного дня після прийняття рішення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду; Адміністративна рада Фонду, за поданням виконавчої дирекції, може прийняти рішення щодо поновлення комерційного банку у статусі постійного учасника Фонду; 2) стягувати у безспірному порядку з комерційних банків-учасників (тимчасових учасників) Фонду суми несплачених зборів та суми пені, передбаченої частиною другою цієї статті, якщо ці платежі не сплачені добровільно в десятиденний строк відповідно до рішення Фонду; 3)виключати комерційні банки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду у разі відкликання ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, або в разі припинення здійснення операції за вкладами фізичних осіб. Виключення комерційного банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до ціого Закону."  
Враховано частково    
    -131- -125-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: 1. Доповнити статтю 27 частиною 7 такого змісту: "Фонд має право застосовувати до банків-учасників Фонду такі заходи впливу: 1) переводити банки до категорії тимчасових учасників Фонду; 2) виключати банки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду; 3) в разі виявлення допущених банком порушень норм цього Закону вносити пропозиції про застосування Національним банком України до такого банку заходів впливу. 2. Доповнити Закон новими статтями 29, 30 такого змісту: "Стаття 29. Переведення банку до категорії тимчасових учасників Фонду Переведення до категорії тимчасових учасників Фонду здійснюється рішенням адміністративної ради, за поданням виконавчої дирекції Фонду, в разі порушення банками - учасниками Фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актів та стандартів Фонду. Повідомлення про прийняття рішення щодо переведення надсилається банку та Національному банку України. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами фізичних осіб, які залучаються банком, переведеним до категорії тимчасового учасника Фонду, які залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Банк, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду зобов`язаний: а) на другий день після отримання від Фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду, розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду; б) попереджати у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з ними нових угод на залучення вкладів, що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами на умовах визначеним цим Законом. Банк, переведений до категорії тимчасового учасника Фонду не сплачує регулярний збір до Фонду по вкладам, які залучені ним з дати отримання повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду. Стаття 30. Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду Фонд має право виключити банк з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду у разі відкликання ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльності, або в разі припинення здійснення банком операції щодо залучення вкладів фізичних осіб. Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до цього Закону."  Враховано    
    -132- Черняк В.К. (в.о. № 153)
До розділу ІІІ додати нову ст. 26 "Зберігання коштів Фонду" наступного змісту: "Фонд несе відповідальність за збереження коштів Фонду, за захист їх від ризику знецінення внаслідок інфляції, від кредитного та інших ризиків. З цією метою Фонд може розміщувати свої кошти в високоліквідні, але доходні активи, у т.ч. не більше 50% коштів повинні розміщуватися в державних цінних паперах." У зв`язку з цим ст. 26 - 32 вважати відповідно статтями 27 - 33.  
Відхилено    
175. Розділ IV. Порядок використання коштів Фонду на відшкодування коштів за вкладами      Розділ IV. Порядок використання коштів Фонду на відшкодування коштів за вкладами  
176. Стаття 26. Право на відшкодування коштів за вкладом      Стаття 31. Право на відшкодування коштів за вкладом  
177. Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.      Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.  
178. Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами      Стаття 32. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами  
179. Ліквідатор комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом 10 робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що пілягає відшкодуванню.   -133- -127-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: 1) в частині першій статті 29 цифри "10" замінити цифрами "20". 2) Частину доповнити стовами "відповідно до вимог законодавства" 3) Частину другу викласти в такій редакції: "На підставі одержаного від ліквідатора банку-учасника (тимчасового учасника) Фонду переліку вкладників із визначенням розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, Фонд у місячний строк перевіряє подані розрахунки з врахуванням вимог статті 4 цього Закону та приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам"; 4) частину третю викласти в такій редакції: "Фонд протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації."  Враховано   Ліквідатор банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом 20 робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню відповідно до вимог законодавства.  
180. На підставі одержаного від ліквідатора комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду переліку вкладників із визначенням розрахункової суми коштів за вкладами, що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, виконавча дирекція у двотижневий строк перевіряє подані розрахунки та приймає рішення про відшкодування Фондом коштів вкладникам.      На підставі одержаного від ліквідатора банку-учасника (тимчасового учасника) Фонду переліку вкладників із визначенням розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, Фонд у місячний строк перевіряє подані розрахунки з врахуванням вимог статті 4 цього Закону та приймає рішення про відшкодування коштів вкладникам.  
181. Виконавча дирекція Фонду зобов'язана протягом трьох робочих днів із часу прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомити вкладників через засоби масової інформації, а також через оголошення в банку, щодо якого призначено ліквідатора, про недоступність вкладів та порядок їх відшкодування.      Фонд протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації.  
182. З дня настання недоступності вкладів припиняється нарахування відсотків за ними.   -134- Черняк В.К. (в.о. № 153)
В ч. 1 ст. 27 фразу "які мають право на відшкодування" замінити фразою "які можуть претендувати на відшкодування", та після слів "що підлягає відшкодуванню" добавити фразу "та зазначенням вкладників, які підпадають під обмеження гарантії, визначені у статті 4 цього Закону".  
Враховано по суті  З дня настання недоступності вкладів припиняється нарахування відсотків за ними.  
183. Стаття 28. Розрахунки з вкладниками комерційних банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду      Стаття 33. Розрахунки з вкладниками банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду  
184. Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду за погодженням із Національним банком України.   -135- -129-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: 1) Частину першу статті 28 викласти в такій редакції: "Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду." 2) Доповнити новою частиною другою такого змісту: "Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі."  Враховано   Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду. Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі.  
185. Виконавча дирекція зобов'язана регулярно повідомляти ліквідатора комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду та надавати за запитом ліквідатора необхідну інформацію з цього питання.   -136- -130-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: 1) Частину другу статті 28 викласти в такій редакції: "Фонд за запитом ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду у письмовому вигляді надає необхідну інформацію про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду."  Враховано   Фонд за запитом ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду у письмовому вигляді надає необхідну інформацію про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.  
    -137- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Ч. 2 ст. 28 після слова "регулярно" доповнити словом "письмово" і далі за текстом. Слова "(тимчасового учасника)" вилучити.  
Враховано частково    
186. Фонд на підставі звернень вкладників комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду зобов'язаний виплатити їм суми відшкодування за вкладами протягом трьох місяців із дня настання недоступності вкладів, а у виняткових випадках - не пізніше трьох років з дня настання недоступності вкладів.   -138- Комітет з питань науки і освіти
1) Частину третю статті 28 викласти в такій редакції: "Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців."  
Враховано   Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через визначені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутворюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк давності по зверненням вкладників становить три роки.  
    -139- Комітет з питань науки і освіти
2) доповнити статтю новою частиною п'ятою: "Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк давності по зверненням вкладників становить три роки."  
Враховано    
    -140- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У ст.28, ч.3: а) конкретизувати виняткові випадки, за яких Фонд може затримувати виплату відшкодування вкладів;  
Враховано    
    -141- Черняк В.К. (в.о. № 153)
б) строк затримки виплат відшкодування в 3 роки є надмірним і його слід скоротити до 1,5 року.  
Відхилено    
    -142- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В ч. 3 ст. 28 слова "трьох місяців" замінити словом "п`яти, шести місяців" і далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -143- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28. Частину 3 після тексту "у виняткових випадках" доповнити текстом "за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Національним банком України".  
Відхилено    
187. Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора      Стаття 34. Набуття Фондом права кредитора  
188. Фонд набуває право кредитора щодо комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів.      Фонд набуває право кредитора щодо банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду на всю суму, що підлягає відшкодуванню, з дня настання недоступності вкладів.  
189. Розділ V. Особливі положення      Розділ V. Особливі положення  
190. Стаття 30. Початок функціонування Фонду   -144- -136-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Назву статті 30(32) викласти в наступній редакції: "Початок відшкодування коштів за вкладами"  Враховано   Стаття 35. Початок відшкодування коштів за вкладами  
191. Фонд розпочинає здійснення своїх функцій щодо відшкодування вкладникам комерційного банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду коштів за вкладами в установленому відповідно до цього Закону розмірі з дня набрання чинності цим Законом.      Фонд розпочинає здійснення своїх функцій щодо відшкодування вкладникам банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду коштів за вкладами в установленому відповідно до цього Закону розмірі з дня набрання чинності цим Законом.  
192. Стаття 31. Обмеження діяльності Фонду      Стаття 36. Обмеження діяльності Фонду  
193. Фонду забороняється здійснення діяльності, яка не передбачена цим Законом.      Фонду забороняється здійснення діяльності, яка не передбачена цим Законом.  
194. Стаття 32. Ліквідація Фонду      Стаття 37. Ліквідація Фонду  
195. Ліквідація Фонду здійснюється в установленому порядку з дня набрання чинності відповідним законом.   -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32. Частину 1 після тексту "в установленому" доповнити словом "законом".  
Враховано   Ліквідація Фонду здійснюється в установленому законом порядку.  
    -146- Черняк В.К. (в.о. № 153)
У ч. 1 ст. 32 конкретизувати порядок ліквідації Фонду, зокрема передбачити прийняття з цього приводу Верховної Радою України окремого Закону України.  
Враховано по суті   
    -147- -139-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Вилучити слова "з дня набрання чинності відповідним законом."  Враховано    
196. Кошти Фонду, що залишилися після його ліквідації, перераховуються до Державного бюджету України.      Кошти Фонду, що залишилися після його ліквідації, перераховуються до Державного бюджету України.  
197. Розділ VI. Прикінцеві положення      Розділ VI. Прикінцеві положення  
198. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
199. 2. Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", здійснює свою діяльність на засадах, передбачених цим Законом.   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 2. Текст "на засадах, передбачених цим Законом" замінити текстом "У відповідності до вимог цього Закону".  
Враховано   2. Цим Законом повністю врегульовані питання діяльності Фонду, створеного відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України"  
    -149- -141-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Пункт 2 викласти в такій редакціЇ: "2. Цим Законом повністю врегульвані питання діяльності Фонду, створеного відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України"  Враховано    
200. 3. Вклади в іноземній валюті, які були гарантовані Фондом, створеним відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", гарантуються до закінчення строку дії договорів за такими вкладами, але не більше двох років із дня набрання чинності цим Законом.   -150- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Пункт 3 розділу VI виключити.  
Враховано    
201. 4. Дія цього Закону не поширюється на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону).      3. Дія цього Закону не поширюється на відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону).  
202. 5. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Частину 5 виключити.  
Відхилено   4. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.  
203. 6. Внести до Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, із змінами, внесеними Законом України N 1770-III від 1 червня 2000 року) такі зміни і доповнення:   -152- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 6 Підпункт 1) виключити.  
Відхилено   Внести до таких Законів України: 1) "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149):  
204. 1) доповнити статтю 1 після частини третьої новою частиною такого змісту:      статтю 1 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:  
205. "Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".      "Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".  
206. У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;      У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою;  
207. 2) перше речення частини третьої статті 2 викласти в такій редакції: "Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України";      перше речення частини третьої статті 2 викласти в такій редакції: "Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України";  
208. 3) у статті 14:      у статті 14:  
209. частину першу доповнити пунктом 25 такого змісту:      частину першу доповнити пунктом 26 такого змісту:  
210. "25) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний)";   -153- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Виключити текст "; спеціальний".  
Відхилено   "26) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний)";  
211. доповнити статтю новою частиною такого змісту:      доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
212. "5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 25 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".      "5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 26 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".  
213. 7. Пункт 1 частини першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) доповнити після підпункту "б" новим підпунктом у такій редакції:   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 6 виключити.  
Відхилено   2) Пункт 1 частини першої статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) доповнити після підпункту "б" новим підпунктом такого змісту:  
214. "в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо комерційного банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб".      "в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо комерційного банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб".  
215. У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г".   -155- -147-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Доповнити пункт 5 Прикінцевих положень підпунктами: "3) У Законі України "Про банки та банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5-6, ст.30): статтю 78 доповнити новими частинами такого змісту: "Національний банк України зобов'язаний протягом двох днів після прийняття рішення про ліквідацію банку повідомити про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. В разі оскарження в судовому порядку рішення Національного банку про ліквідацію банку, Національний банк України повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб." пункт 3 частини другої статті 93 викласти в такій редакції: "3) відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надає Фонду протягом 20 робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню." 4) Частину першу статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст.121, N 29, ст. 230, N 42, ст. 351; 2001 р., N 35-36, ст.30) доповнити новим пунктом 2: "2. надає кредити Фонду гарантуваня вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років" У зв'язку з цим пункти 2-14 вважати відповідно пунктами 3-15.  Враховано   У зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г". 3) У Законі України "Про банки та банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5-6, ст.30): статтю 78 доповнити новими частинами такого змісту: "Національний банк України зобов'язаний протягом двох днів після прийняття рішення про ліквідацію банку повідомити про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. В разі оскарження в судовому порядку рішення Національного банку про ліквідацію банку, Національний банк України повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб." пункт 3 частини другої статті 93 викласти в такій редакції: "3) відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надає Фонду протягом 20 робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що підлягає відшкодуванню." 4) Частину першу статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст.121, N 29, ст. 230, N 42, ст. 351; 2001 р., N 35-36, ст.30) доповнити новим пунктом 2: "2. надає кредити Фонду гарантуваня вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років" У зв'язку з цим пункти 2-14 вважати відповідно пунктами 3-15.  
216. 8. Кабінету Міністрів України:      6. Кабінету Міністрів України:  
217. подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону;   -156- -148-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: частину першу пункту 9 прикінцевих положень викласти в такій редакції: "протягом одного місяця підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;"  Враховано   протягом одного місяця підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
    -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 8, підпункт 1. Текст "законодавчих актів" замінити словом "законів".  
Враховано по суті   
218. привести свої рішення у відповідність із цим Законом.   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення, пункт 8, підпункт 2. Слово "рішення" замінити текстом "нормативно-правові акти".  
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 7. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб , створеному відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
    -159- -151-Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів та банківської діяльності: Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: "7. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, створеному відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 року N 996 "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України", привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом."  Враховано