Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про господарські товариства (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
 
3. законодавства про господарські товариства
 
   законодавства про господарські товариства
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44):
 
   1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 – 44 ст. 356):
 
7. 1) доповнити статтю 98 частиною такого змісту:
 
   1) статтю 98 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
8. «6. У разі коли товариство має єдиного учасника, повноваження загальних зборів товариства, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким учасником одноосібно без скликання загальних зборів.
 
-1- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину шосту ст.98 Цивільного кодексу України у наступній редакції:
«6. У разі якщо товариство має єдиного учасника, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників товариства.
Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально».
 
Враховано   «6. У разі якщо товариство має єдиного учасника, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників товариства.
 
9. Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
   Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально»;
 
10. 2) доповнити частину першу статті 145 абзацами такого змісту:
 
-2- Воропаєв Ю.М.
Виключити з проекту внесення змін до статті 145 Цивільного кодексу України .
 
Враховано      
11. «У разі коли товариство має єдиного учасника, повноваження загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким учасником одноосібно без скликання загальних зборів.
 
      
12. Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
      
13. 3) у статті 159:
 
   2) частини першу і четверту статті 159 викласти в такій редакції::
 
14. доповнити частину першу абзацами такого змісту:
 
      
15. «У разі коли товариство має єдиного акціонера, повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно без скликання загальних зборів.
 
-3- Воропаєв Ю.М.
1. Підпункт 2) пункту 1 Розділу І законопроекту, який передбачає внесення змін до частини першої та частини четвертої статті 159 Цивільного кодексу України, викласти у наступній редакції:
«2) у статті 159:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Акціонери товариства мають право брати участь у загальних зборах акціонерів відповідно до вимог та порядку, передбачених законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються в порядку, передбаченому законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
У разі якщо товариство має єдиного акціонера, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства.
Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально»;
частину четверту викласти у наступній редакції:
«З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, за винятком питань, особливості голосування та прийняття рішень з яких встановлені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Статутом приватного акціонерного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, за винятками, передбаченими законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств».
 
Враховано   «1. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Акціонери товариства мають право брати участь у загальних зборах акціонерів відповідно до вимог та порядку, передбачених законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються в порядку, передбаченому законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
У разі якщо товариство має єдиного акціонера, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства.
 
16. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
   Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально»;
 
17. доповнити частину четверту абзацами такого змісту:
 
   «4. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, за винятком питань, особливості голосування та прийняття рішень з яких встановлені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Статутом приватного акціонерного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, за винятками, передбаченими законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств».
 
18. «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами акціонерів, крім випадків прийняття рішень про:
 
      
19. 1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
 
      
20. 2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.».
 
-4- Кармазін Ю.А.
У статті 159 Цивільного кодексу України доповнити частину четверту абзацом такого змісту:
«3) про звернення до суду з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні правочину».
 
Відхилено      
21. 2. У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 2002 р., № 32, ст. 222; 2006 р., № 8, ст. 88; 2007 р., № 33, ст. 440):
 
-5- Воропаєв Ю.М.
Доповнити пункт 2 Розділу І проекту Закону, який передбачає внесення змін до Закону України «Про господарські товариства», підпунктом 1) у наступній редакції:
1) у частині восьмій статті 41 цифри «60» замінити на цифри «50».
 
Враховано   2. У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 2002 р., № 32, ст. 222; 2006 р., № 8, ст. 88; 2007 р., № 33, ст. 440):
1) у статті 41:
у частині восьмій цифри «60» замінити цифрами «50»;
 
22. доповнити статтю 41 частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами десятою - одинадцятою такого змісту:
 
23. «У разі коли товариство має єдиного акціонера, повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно без скликання загальних зборів.
 
-6- Воропаєв Ю.М.
Викласти зміни до ст.41 Закону у наступній редакції:
«У разі якщо товариство має єдиного акціонера, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства.
Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально».
 
Враховано   «У разі якщо товариство має єдиного акціонера, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства.
 
24. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
   Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально»;
 
25. 2) доповнити статтю 42 частиною такого змісту:
 
      
26. «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами акціонерів, крім випадків прийняття рішень про:
 
-7- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 2) пункту 2 Розділу проекту Закону виключи, який передбачає внесення змін до статті 42 Закону України «Про господарські товариства», виключити.
 
Враховано   :
;  
27. 1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Доповнити нову частину статті 42 новим абзацом такого змісту:
«3) про звернення до суду з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні правочину».
 
Відхилено      
28. 2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.»;
 
-9- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про господарські товариства»:
1. Частину 1 статті 13 «Вклади учасників та засновників товариства»:
викласти в такій редакції:
«Вкладами учасників та засновників товариства (крім акціонерного) можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.»
2. Частину 1 статті 24 «Поняття акціонерного товариства»: викласти в такій редакції:
«Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акції акціонерного товариства розповсюджуються шляхом відкритої підписки або продажу на організованому фондовому ринку.».
Статтю 25 «Стаття 25. Види акціонерних товариств»
викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Доступ до інформації та документів акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство за формою й у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати регулювання ринку цінних паперів:
1) не пізніше, ніж 1 березня в наступному за звітним році оприлюднює річний фінансовий звіт за попередній рік;
2) забезпечує акціонерам вільний доступ до документів товариства, у тому числі реєстру власників акцій. Доступ до документів акціонерного товариства, які становлять державну або комерційну таємницю, здійснюється відповідно до закону.».
Ввести нову статтю 261 в такій редакції:
« Стаття 261. Міноритарні акціонери та їх об’єднання
1. Міноритарним вважається акціонер, який володіє не більш, як п’ятьма відсотками акцій товариства.
2. З метою захисту власних інтересів міноритарні акціонери можуть утворювати комітети міноритарних акціонерів, рішення яких є обов’язковими для розгляду органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами управління акціонерних товариств та їх посадовими особами.
3. Комітети міноритарних акціонерів можуть на добровільних засадах об’єднуватися в місцеві спілки, а місцеві спілки входити до складу Всеукраїнського об’єднання міноритарних акціонерів.
4. Всеукраїнське об’єднання міноритарних акціонерів:
1) представляє в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, органах управління акціонерних товариств інтереси міноритарних акціонерів;
2) розглядає за участю відповідних органів управління акціонерного товариства суперечки, пов’язані із захистом інтересів міноритарних акціонерів;
3) готує та подає на розгляд відповідних органів державної влади пропозиції щодо законодавчого врегулювання діяльності акціонерних товариств із питань, які зачіпають інтереси міноритарних акціонерів;
4) забезпечує надання міноритарним акціонерам правової допомоги під час розгляду справ у судах;
5) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та статуту об’єднання.
Статтю 32 «Стаття 32. Придбання акціонерним товариством власних акцій»
викласти в такій редакції:
«Стаття 32. Викуп акцій
1. У разі придбання особою або разом з іншими особами більш, як 90 відсотків акцій акціонерного товариства, кожний акціонер має право запропонувати свої акції на продаж протягом 90 днів з моменту її внесення. Ціна зазначених акцій повинна бути не менше середньозваженої, що склалася протягом 180 днів до дати фактичного продажу або дорівнювати частці вартості чистих активів товариства, пропорційній розміру пакета акцій, що викуповується.
2. У разі придбання решти акцій акціонерним товариством їх продаж або анулювання здійснюється протягом 360 днів після придбання.
3. З моменту придбання акціонерним товариством акцій до їхнього продажу або анулювання:
1) дивіденди нараховуються без урахування акцій, придбаних акціонерним товариством;
2) голосування та визначення кворуму на загальних зборах
акціонерів здійснюється без урахування акцій, викуплених акціонерним товариством.
4. У разі нездійснення протягом зазначених у цій статті строків продажу або анулювання придбаних акцій акціонерним товариством такі акції вважаються анульованими та підлягають виключенню з реєстру власників акцій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
5. Анулювання емітованих акціонерним товариством акцій тягне за собою зменшення розміру статутного капіталу товариства.».
Ввести нову статтю 321 в такій редакції:
«Стаття 321. Обов'язковий викуп акціонерним товариством розміщених ним акцій
1. Акціонер має право вимагати в акціонерного товариства обов'язкового викупу своїх акцій, якщо він голосував проти прийняття загальними зборами рішення щодо реорганізації товариства, вчинення товариством правочину на суму, зазначену в статті 441 цього Закону, зміни розміру статутного капіталу, внесення до статуту товариства змін, які обмежують права акціонерів, припинення переважного права акціонерів, а також невиплати дивідендів у разі наявності чистого прибутку за відповідний період. У зазначених випадках акціонерне товариство зобов'язане викупити акції акціонера.
2. Ціна, за якою акції придбаваються акціонерним товариством, повинна бути не менше середньозваженої, що склалася протягом 180 днів до дати їх фактичного придбання або дорівнювати частці вартості чистих активів товариства, пропорційній розміру пакета акцій, що викуповується. Ціна акцій затверджується наглядовою радою товариства.
Статтю 33 «Стаття 33. Оплата акцій
викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Оплата акцій»
1. При створенні акціонерного товариства його засновники та учасники сплачують номінальну вартість належних їм акцій виключно грошима, крім випадків корпоратизації державних підприємств, до моменту оформлення права власності на них.
2. У разі додаткової емісії ринкова (курсова) вартість акцій повністю сплачується грошима до моменту оформлення права власності на них.
3. Реєстрація права власності на акції здійснюється за умови підтвердження повної оплати їх вартості покупцем.
4. У разі несплати вартості акцій протягом 30 календарних днів після встановлення строку платежу акціонерне товариство має право продати ці акції в порядку, встановленому статутом товариства.
8. Ввести нову статтю 341 в такій редакції:
«Стаття 341. Форма виплати дивідендів
1. Дивіденди виплачуються грошима. Дивіденди можуть також виплачуватися акціями додаткової емісії, у результаті чого збільшується статутний капітал.».
8. Ввести нову статтю 342 в такій редакції:
«Стаття 342. Порядок виплати дивідендів
1. На виплату дивідендів акціонерним товариством спрямовується частка чистого прибутку в обсязі не менш, як 15 відсотків.
2. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерного товариства після внесення податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів, розраховується в порядку, встановленому національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності.»
3. Виплата дивідендів здійснюється щокварталу».
9. Частину 4 статті 41 викласти в такій редакції:
«Акціонери, які володіють у сукупності більш як 5 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.». Зменшення стелі для надання можливості здійснювати контроль за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, буде сприяти захисту прав міноритарних акціонерів і розвитку привабливості фондового ринку в Україні.
Частину 8 статті 41 викласти в такій редакції:
««Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 50 відсотків голосів.», що дає змогу більш оперативно керувати товариством і уникати можливості блокування його роботи шляхом зловживання можливістю неучасті в загальних зборах. Особливо це важливо у випадках. Коли держава має 50% акцій+1 акцію товариства, але із-за зловживання своїми правами на участь інших учасників товариства не може прийняти рішень на користь держави.
Статтю 42 викласти в такій редакції:
«Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
а) зміна статуту товариства, збільшення та/або зменшення його статутного фонду; «.
12. Нову частину статті 42 «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами акціонерів, крім випадків прийняття рішень про:
1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) про звернення до суду з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні правочину».
Статтю 43 викласти в такій редакції:
«Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів
1. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
2. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їхнього скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як п’ятьма відсотками голосів або мають у власності акції, що сукупно перевищують 50 відсотків акцій міноритарних акціонерів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом.
3. Від дати надіслання повідомлення про загальні збори акціонерів до дати їх проведення товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, а у день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.
4. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Статтю 44 викласти в такій редакції:
«Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів
Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити представника у вищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватись реєстратором, зберігачем, організацією, в якій акціонер працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання, а також в іншому порядку, передбаченому законодавством.
Рішення про обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера множиться на кількість членів наглядової ради або ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддавати всі підраховані у такий спосіб голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.».
Ввести нову статтю 441 в такій редакції:
Стаття 441. Вирішення питань міноритарними акціонерами в період між загальними зборами акціонерів
1. У будь-який період між загальними зборами акціонерів міноритарні акціонери можуть акумулювати свої голоси для вирішення таких питань:
1) обов'язковий викуп акцій;
20 проведення позачергових загальних зборів;
3) затвердження договорів (контрактів) щодо відчуження майна та немайнових прав акціонерного товариства, укладених на суму, яка дорівнює чи перевищує 20 відсотків вартості валових активів такого товариства, або щодо прийняття зобов'язань акціонерним товариством на суму, яка перевищує 20 відсотків вартості валових активів такого товариства, у тому числі під заставу;
4) включення або виключення своїх представників із складу членів наглядової ради або ревізійної комісії.
2. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримали акціонери, які сукупно володіють більш як п’ятьма відсотками голосів або мають у власності акції, що сукупно перевищують 50 відсотків акцій мінори тарних акціонерів.
Частину 4 статті 45 викласти в такій редакції:
«Акціонери, які володіють у сукупності більш як п’ятьма відсотками голосів або мають у власності акції, що сукупно перевищують 50 відсотків акцій міноритарних акціонерів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. У разі невиконання протягом 20 днів зазначених вимог виконавчим органом акціонери мають право самостійно скликати збори відповідно до частини першої статті 43 цього Закону.
Частину 4 статті 45 викласти в такій редакції:
«Акціонери, які володіють у сукупності більш як 5 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно до вимог частини першої статті 43 цього Закону.»
18. Частини 4-6 статті 49:
викласти в такій редакції:
«Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу акціонерного товариства проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як п’ятьма відсотками голосів або мають у власності акції, що сукупно перевищують 50 відсотків акцій міноритарних акціонерів.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як п’ятьма відсотками акцій товариства або мають у власності акції, що сукупно перевищують 50 відсотків акцій міноритарних акціонерів, мають право укласти з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) договір на проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. У цьому разі оплата послуг аудитора (аудиторської фірми) здійснюється за рахунок такого акціонера (акціонерів).
У разі проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства посадові особи повинні забезпечити доступ, а відповідальні особи надати всі необхідні матеріали для її проведення.».
Запропоновану в проекті нову частину статті 59:
«Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами учасників, крім випадків прийняття рішень про:
1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.».
доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) про звернення до суду з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні правочину».
20. Частину 1 статті
викласти в такій редакції:
«Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.» .
21. Частину 5 статті 61 викласти в такій редакції:
«Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом персонально з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш, як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах»
 
Враховано частково редакційно     
29. 3) доповнити статтю 58 частинами такого змісту:
 
   2) статтю 58 доповнити частинами шостою -сьомою такого змісту:
 
30. «У разі коли товариство має єдиного учасника, повноваження загальних зборів учасників, передбачені законодавством, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються таким учасником одноосібно без скликання загальних зборів.
 
-10- Воропаєв Ю.М.
Викласти зміни до ст.58 Закону у наступній редакції:
«У разі якщо товариство має єдиного учасника, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників товариства.
Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально».
 
Враховано   «У разі якщо товариство має єдиного учасника, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників товариства.
 
31. Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформлюється ним письмово у формі протоколу та засвідчується печаткою товариства.»;
 
   Рішення учасника з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників товариства, оформлюється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою товариства або нотаріально»;
 
32. 4) доповнити статтю 59 частиною такого змісту:
 
-11- Воропаєв Ю.М.
Підпункт 4) пункту 2 Розділу І проекту Закону, який передбачає внесення змін до статті 59 Закону України «Про господарські товариства», викласти у наступній редакції:
«Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить:
а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
в) виключення учасника з товариства;
г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. Рішення про виключення учасника товариства приймається за умови одночасного прийняття рішення про виплату вартості частини майна товариства, пропорційної частці учасника у статутному капіталі, та/або про повернення в натурі майна, переданого учасником товариству у користування.
З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у зборах. Статутом товариства може бути передбачена більша кількість голосів учасників, необхідних для вирішення окремих питань, крім питань:
а) про відкликання (припинення повноважень), у тому числі дострокове, та обрання (призначення) виконавчого органу (членів виконавчого органу) та інших посадових осіб органів товариства;
б) про звернення до суду з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.
З питань, зазначених у пунктах «а», «б» частини четвертої цієї статті, рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у зборах».
 
Враховано   3) статтю 59 викласти в такій редакції:
 
33. «Статутом товариства може бути передбачено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами учасників, крім випадків прийняття рішень про:
 
   «Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
До компетенції загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю, крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г" - "ж" та "и" - "й" статті 41 цього Закону, належить:
а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
в) виключення учасника з товариства;
г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення контрольних органів та визначення їх повноважень.
З питань, зазначених у пунктах "а" і "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. Рішення про виключення учасника товариства приймається за умови одночасного прийняття рішення про виплату вартості частини майна товариства, пропорційної частці учасника у статутному капіталі, та/або про повернення в натурі майна, переданого учасником товариству в користування.
З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у зборах. Статутом товариства може бути передбачена більша кількість голосів учасників, необхідних для вирішення окремих питань, крім питань:
а) про відкликання (припинення повноважень), у тому числі дострокове, та обрання (призначення) виконавчого органу (членів виконавчого органу) та інших посадових осіб органів товариства;
б) про звернення до суду з позовом до посадових осіб органів товариства про відшкодування збитків, завданих товариству.
З питань, зазначених у пунктах «а» і «б» частини четвертої цієї статті, рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, які беруть участь у зборах».
 
34. 1) дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління товариства;
 
      
35. 2) звернення до суду з позовом до посадових осіб органів управління товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству.».
 
-12- Кармазін Ю.А.
Доповнити нову частину статті 59 новим абзацом такого змісту:
«3) про звернення до суду з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні правочину».
 
Відхилено      
    -13- Кармазін Ю.А.
У Господарському кодексі України:
Частини 1-2 статті 81:
«1. Акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими.
2. Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.» викласти в такій редакції:
Виключити частину 3 статті 81 : «3. Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися або продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства».
Виключити частину 10 статті 81: «10. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізоване у відкрите в порядку, передбаченому законом».
 
Відхилено    
    -14- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про цінні папери й фондову біржу» Частину 1 статті 9. «Виплата доходу по акціях» викласти в такій редакції:
«Дивіденди по акціях виплачуються щокварталу за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.».
 
Відхилено    
36. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-15- Воропаєв Ю.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону викласти у наступній редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та застосовується до всіх господарських товариств, створених до набрання ним чинності.
У випадку розбіжностей між положеннями установчих та/або внутрішніх документів господарських товариств (статуту, установчого договору, положень тощо) та цим Законом - перевагу мають норми цього Закону».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та застосовується до всіх господарських товариств, створених до набрання ним чинності.
У разі розбіжностей між положеннями установчих та/або внутрішніх документів господарських товариств (статуту, установчого договору, положень тощо) та цього Закону перевагу мають норми цього Закону.