Кількість абзаців - 97 Таблиця поправок


Про внесення змін до законів України"Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок"щодо розкриття інформації на фондовому ринку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України Про внесення змін до Законів України “Про господарські товариства” і “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо розкриття інформації на фондовому ринку
 
-1- Прасолов І.М.
Назву проекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації на фондовому ринку»
 
Враховано   Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації на фондовому ринку
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
      
4. 1. Статтю 33 Закону України “Про господарські товариства” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682) викласти у такій редакції:
 
-2- Кармазін Ю.А.
Виключити зміни до статті 33 Закону України «Про господарські товариства», у зв’язку із відсутності в цьому потребі, оскільки згідно з п. 6 розділу ХVІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у випадку, коли після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання ним чинності, прийнято рішення про емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свою діяльність у відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту та інших внутрішніх документів товариства. У зв‘язку з цим оплата випущених таким товариством акцій регулюватиметься відповідними нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
 
Враховано      
5. «Стаття 33. Сплата вартості акцій
 
      
6. Вартість розміщених акцій сплачується в повному обсязі до затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, що уповноважений приймати відповідне рішення».
 
      
7. 2. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 17, ст. 236, № 49, ст. 733; із змінами, внесеними Законом України від 1 липня 2010 року № 2393-VІ):
 
-3- Прасолов І.М.
Внести до тексту техніко-юридичні виправлення та редакційні уточнення.
 
Враховано   1. Внести до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 17, ст. 236, № 49, ст. 733; 2010 р., № 38, ст. 505, із змінами, внесеними Законом України від 8 жовтня 2010 року № 2601-VІ) такі зміни:
 
8. 1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова «відкрите (публічне)» виключити;
 
-4- Прасолов І.М.
Викласти підпункт в такій редакції:
«1) абзаз дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів»
 
Враховано   1) абзаз дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів»;
 
9. 2) в абзаці першому частини четвертої статті 17 слова « (підписка, продаж)» виключити;
 
-5- Прасолов І.М.
Підпункт 2 щодо змін до статті 17 викласти у такій редакції:
«2. абзац перший частини четвертої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:
«4. Андеррайтинг – розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
Андеррайтер може надавати консультації емітенту стосовно розміщення цінних паперів цього емітента».
У зв’язку з цим абзаци другий–третій вважати відповідно абзацами третім–четвертим»
 
Враховано   2) абзац перший частини четвертої статті 17 замінити двома абзацами такого змісту:
«4. Андеррайтинг – розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
Андеррайтер може надавати консультації емітенту стосовно розміщення цінних паперів цього емітента».
У зв’язку з цим абзаци другий – третій вважати відповідно абзацами третім – четвертим;
 
    -6- Шпенов Д.Ю.
Абзац перший частини четвертої статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викласти в такій редакції:
«4. Андеррайтинг – це комплекс послуг, пов’язаний з розміщенням цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента».
Важаю за доцільне підтримання запропонованих змін з огляду на те, що запропонована редакція норми більш відображає суть поняття «андеррайтинг», адже це не тільки процедура розміщення цінних паперів, вона включає кілька етапів (узгодження з емітентом параметрів випуску цінних паперів; проведення комплексної діагностики підприємства; узгодження процентної ставки; проведення презентацій компанії; організація переговорів з інвесторами; консультації.).
 
Враховано редакційно    
10. 3) пункти 3 і 4 частини другої статті 28 після слова «випуску» доповнити словами «та проспекту емісії»;
 
   3) абзаци шостий та сьомий частини другої статті 28 після слова «випуску» доповнити словами «та проспекту емісії»;
 
11. 4) у статті 29:
 
   4) у статті 29:
 
12. частину першу замінити двома частинами такого змісту:
 
-7- Прасолов І.М.
Внести до тексту техніко-юридичні виправлення та редакційні уточнення.
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції:
 
13. «1. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента, що уповноважений приймати відповідне рішення.
 
   «1. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення»;
 
14. 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
 
-8- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 29 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» вважати частиною 1-1, оскільки немає потреби змінювати подальшу нумерацію частин 2-3 цієї статті на 3-4.
 
Відхилено Поправка не відповідає нормопроектувальній техніці (відсилання на нумерацію частин наводяться словами)  після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
 
15. 1) після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів або відмовляє в реєстрації протягом:
 
   1) після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів або відмовляє в реєстрації протягом:
 
16. 10 робочих днів - в разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії. Зазначений строк може бути продовжено до 20 робочих днів, якщо емітент не має цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі організатора торгівлі;
30 робочих днів - в разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;
2) повертає у передбачені пунктом 1 цієї частини строки документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Комісією вимог до їх оформлення.».
 
-9- Прасолов І.М.
Викласти другий та третій абзаци підпункту 1 підпункту 2 у такій редакції.
«10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;
20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;
25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії», а
слово «Комісією» замінити словами «Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано   10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;
20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;
25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;
2) повертає у передбачені пунктом 1 цієї частини строки документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення».
 
17. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
 
18. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
19. «5. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства та порушення встановленого порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів.
У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому базовому проспекті емісії Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку повертає його емітенту для усунення невідповідності та реєстрації і публікації відповідних змін до зазначеного проспекту.»;
 
-10- Прасолов І.М.
Текст нової частини статті 29 викласти у такій редакції:
«4. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів.
У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому базовому проспекті емісії цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає емітенту розпорядження про необхідність усунення такої невідповідності, реєстрації та публікації відповідних змін до зазначеного проспекту»;
 
Враховано   «5. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів.
У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому базовому проспекті емісії цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає емітенту розпорядження про необхідність усунення такої невідповідності, реєстрації та публікації відповідних змін до зазначеного проспекту»;
 
20. 5) у статті 30:
 
   5) у статті 30:
 
21. у частині першій слова «відкрите (публічне)» виключити;
 
   у частині першій слова «відкрите (публічне)» виключити;
 
22. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
23. «3. До інформації про цінні папери належить інформація про:
 
   «3. До інформації про цінні папери належить інформація про:
 
24. 1) цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі:
 
   1) цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі:
 
25. вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість та номінальну вартість;
 
   вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість та номінальну вартість;
 
26. обсяг прав за цінними паперами;
 
   обсяг прав за цінними паперами;
 
27. умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента, пов’язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для цінних паперів, які мають строк обігу);
 
   умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента, пов’язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для цінних паперів, що мають строк обігу);
 
28. 2) дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
 
   2) дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
 
29. 3) строки початку та закінчення розміщення цінних паперів;
 
   3) строки початку та закінчення розміщення цінних паперів;
 
30. 4) порядок і форму виплати доходу за цінними паперами.»;
 
   4) порядок і форму виплати доходу за цінними паперами»;
 
31. у частині четвертій і абзаці другому частини п’ятої слова «відкритого (публічного)» виключити;
 
   у частині четвертій і абзаці другому частини п’ятої слова «відкритого (публічного)» виключити;
 
32. частини сьому - дев’яту викласти у такій редакції:
 
   частини сьому – дев’яту викласти в такій редакції:
 
33. «7. Після реєстрації емітент публікує проспект емісії цінних паперів у повному обсязі в офіційному друкованому виданні та розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.
Емітент може також розмістити зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті або веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску.
Зареєстрований проспект емісії цінних паперів у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднюється, а подається особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.
 
-11- Прасолов І.М.
Текст нової частини сьомої статті 30 викласти у такій редакції:
«7. Після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів:
публікує проспект в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею обсязі;
розміщує проспект в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в повному обсязі.
У строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емітент:
у разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів розміщує зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску;
у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднює зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.
 
Враховано   «7. Після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів:
публікує проспект в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею обсязі;
розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у повному обсязі.
У строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емітент:
у разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів розміщує зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску;
у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднює зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викласти в такій редакції:
«7. Невідкладно після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів проспекту емісії цінних паперів, але не пізніше, як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, електронна версія цього проспекту в повному обсязі розміщається в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Емітент також розміщає зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску.
Зареєстрований проспект емісії цінних паперів у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднюється, а подається особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення».
 
Враховано редакційно    
34. 8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
-13- Прасолов І.М.
Перенести останній абзац нової частини дев’ятої щодо дій емітента у разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії до тексту частини восьмої статті 30 та викласти його у такій редакції:
«У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов’язаний у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені зміни для реєстрації.»
 
Враховано   8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов’язаний у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені зміни для реєстрації.
 
35. У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про:
 
   У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про:
 
36. відкрите (публічне) розміщення, - емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не пізніше ніж за 10 днів до початку розміщення;
 
   відкрите (публічне) розміщення – емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до початку розміщення;
 
37. закрите (приватне) розміщення, - емітент здійснює їх реєстрацію до початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.
 
   закрите (приватне) розміщення – емітент здійснює їх реєстрацію до початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.
 
38. У разі коли зареєструвати зміни до проспекту емісії цінних паперів у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення цінних паперів.
 
-14- Прасолов І.М.
Викласти абзац у такій редакції:
«У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами другим – п’ятим цієї частини, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення цінних паперів»
 
Враховано   У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами другим – п’ятим цієї частини, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення цінних паперів.
 
39. Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства та порушення встановленого порядку прийняття рішення про внесення таких змін.
 
-15- Прасолов І.М.
Слова «та порушення встановленого» замінити словами «недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством»
 
Немає висновку   Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.
 
40. Емітент не має права:
 
   Емітент не має права:
 
41. вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення цінних паперів;
 
   вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення цінних паперів;
 
42. здійснювати розміщення цінних паперів до реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, а в разі відкритого (публічного) розміщення - також до опублікування відповідної інформації.
 
-16- Прасолов І.М.
Доповнити текст нової части восьмої абзацом, передбаченим чинною редакцією Закону відповідно до змін, внесених Законом № 2601-VІ від 08.10.2010 р.:
«Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про такі зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін»
 
Враховано   здійснювати розміщення цінних паперів до реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, а в разі відкритого (публічного) розміщення - також до опублікування відповідної інформації.
Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація про такі зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін.
 
43. 9. Емітент має право оформити проспект емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних паперів відповідного випуску), які підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
   9. Емітент має право оформити проспект емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних паперів відповідного випуску), які підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
44. Базовий проспект емісії - складова частина проспекту емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, яка містить інформацію про емітента, а також іншу інформацію, що визначається емітентом. Зазначені у базовому проспекті емісії відомості не включаються до проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску.
 
   Базовий проспект емісії – складова частина проспекту емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, яка містить інформацію про емітента, а також іншу інформацію, визначену емітентом. Зазначені у базовому проспекті емісії відомості не включаються до проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску.
 
45. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації:
 
   Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації:
 
46. базового проспекту емісії цінних паперів, - не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії органом емітента, що уповноважений приймати відповідне рішення;
 
-17- Прасолов І.М.
Пропонується передбачити одночасне подання на реєстрацію до Комісії базового проспекту емісії та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску:
доповнити абзац після слів «цінних паперів» словами «та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску», після слів «проспекту емісії» – словами «та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску»;
 
Враховано   базового проспекту емісії цінних паперів та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску – не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення;
 
47. проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, - не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів такого випуску органом емітента, що уповноважений приймати відповідне рішення.
 
-18- слово «проспекту» замінити словами «наступного проспекту»
 
Немає висновку   наступного проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення цінних паперів такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.
 
48. Зазначені проспекти емісії можуть подаватися для реєстрації одночасно.
 
-19- Прасолов І.М.
Викласти абзац у такій редакції:
«Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно»
 
Враховано   Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно»;
 
49. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії, емітент зобов’язаний у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку подати протягом 20 робочих днів відповідні зміни до базового проспекту емісії для реєстрації та опублікувати їх.»;
 
-20- Прасолов І.М.
Перенести абзац до тексту нової частини восьмої статті 30
 
Враховано      
50. 6) у статті 32:
 
   6) у статті 32:
 
51. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
52. «1. Закрите (приватне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій визначаються законом, який регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.»;
 
-21- Прасолов І.М.
У новій редакції частини першої статті 32 слова «законом, який» замінити словами «законодавством, що» та доповнити новим абзацом такого змісту:
«Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано   «1. Закрите (приватне) розміщення цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. Особливості закритого (приватного) розміщення акцій визначаються законом, який регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
53. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
54. «Кожний інвестор в цінні папери повинен сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів.»;
 
   «Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів»;
 
55. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
56. «6. Кількість розміщених шляхом закритого (приватного) розміщення цінних паперів не може перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.»;
 
   «6. Кількість розміщених шляхом закритого (приватного) розміщення цінних паперів не може перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії»;
 
57. 7) частину третю статті 33 доповнити абзацом такого змісту:
 
   7) частину третю статті 33 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
58. «Кожний інвестор в цінні папери повинен сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів.»;
 
   «Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів»;
 
59. 8) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
   8) статтю 34 викласти в такій редакції:
 
60. «Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера
 
   «Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера
 
61. 1. Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час розміщення цінних паперів, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
   1. Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час розміщення цінних паперів, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
62. 9) у статті 35:
 
   9) у статті 35:
 
63. в абзаці першому частини першої слова «відкритого (публічного)» виключити;
 
   в абзаці першому частини першої слова «відкритого (публічного)» виключити;
 
64. у частині третій слова «відкритого (публічного)» виключити, а після слів «з розміщенням цінних паперів» доповнити словами «, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів недобросовісною, а також невідповідність поданих документів вимогам законодавства»;
 
   у частині третій слова «відкритого (публічного)» виключити, а після слів «з розміщенням цінних паперів» доповнити словами «зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів недобросовісною, а також невідповідність поданих документів вимогам законодавства»;
 
65. у частині четвертій слова «відкритого (публічного)» виключити;
 
-22- Прасолов І.М.
Слова «частині четвертій» замінити словами «частинах четвертій та п’ятій»
 
Враховано   у частинах четвертій та п’ятій слова «відкритого (публічного)» виключити;
 
66. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
67. 10) у статті 39:
 
   10) у статті 39:
 
68. у назві статті слово «емітентами» виключити;
 
   у назві слово «емітентами» виключити;
 
69. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
70. «1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:
 
   «1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:
 
71. розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
 
   розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
 
72. опублікування в офіційному друкованому виданні;
 
-23- Прасолов І.М.
Уточнити перелік видань, доповнивши абзац словами «Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано   опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
73. подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
74. Емітенти цінних паперів зобов’язані в повному обсязі розкривати інформацію відповідно до вимог та у строки, що встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-24- Прасолов І.М.
Викласти абзац восьмий пункту 10 розділу І законопроекту в такій редакції:
«Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано   Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
75. Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»;
 
-25- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 39 викласти в такій редакції:
«1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:
розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних;
подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Емітенти цінних паперів зобов’язані в повному обсязі розкривати інформацію відповідно до вимог та у строки, що встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».
Необхідно відмовлятися від друкованих видань, у той час як більшість населення користується Інтернетом, це зменшує витрати на оприлюднення та полегшує доступ до інформації.
 
Враховано редакційно   Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
76. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
77. в абзаці першому слово «великих» замінити словом «значних», а після слів «подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «та емітентові цінних паперів»;
 
-26- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 39 викласти в такій редакції:
«2. Інформація про власників значних пакетів (5 відсотків і більше) акцій подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про власників значних пакетів (5 відсотків і більше) акцій є відкритою і оприлюднюється в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.».
Необхідно відмовлятися від друкованих видань, у той час як більшість населення користується Інтернетом, це зменшує витрати на оприлюднення та полегшує доступ до інформації. А зменшення порогу щодо інформації стосовно власників значних пакетів (5 відсотків і більше) акцій, сприятиме прозорості фінансового ринку та зменшенню зловживань на ньому.
 
Відхилено Визначення значних пакетів акцій передбачено Законом України «Про акціонерні товариства» у розмірі 10 і більше відсотків, а не 5, як пропонується поправкою  в абзаці першому слово «великих» замінити словом «значних», а після слів «подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «та емітентові цінних паперів»;
 
78. в абзаці другому слово «великих» замінити словом «значних», а слова «Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» - словами «в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку»;
 
   в абзаці другому слово «великих» замінити словом «значних», а слова «Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» - словами «в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку»;
 
79. 11) у статті 40:
 
   11) у статті 40:
 
80. у частині першій слова «подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді)» замінити словами «розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-27- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 40 викласти в такій редакції:
«1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, у тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку де вона оприлюднюється в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.».
 
Відхилено Врахування даної поправки є недоцільним, оскільки обов’язок щодо розкриття інформації покладається безпосередньо на емітента для якнайшвидшого інформування учасників фондового ринку, інвесторів та недопущення поширення інсайдерської інформації  у частині першій слова «подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді)» замінити словами «розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
81. абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
 
82. «для емітентів цінних паперів (крім акцій) - з дня реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно.»;
 
   «для емітентів цінних паперів (крім акцій) - з дня реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно»;
 
83. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
84. після абзацу сьомого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
85. «перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.».
 
-28- Кармазін Ю.А.
Абзац 8 частини 3 статті 40 викласти в такій редакції: «перелік власників значних пакетів (5 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.».
Зменшення порогу щодо інформації стосовно власників значних пакетів (5 відсотків і більше) акцій, сприятиме прозорості фінансового ринку та зменшенню зловживань на ньому.
 
Відхилено Визначення значних пакетів акцій передбачено Законом України «Про акціонерні товариства» у розмірі 10 і більше відсотків, а не 5, як пропонується поправкою  «перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій».
 
86. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
87. в абзаці дев’ятому слово «подавати» замінити словом «розкривати»;
 
   в абзаці дев’ятому слово «подавати» замінити словом «розкривати»;
 
88. абзац другий частини четвертої виключити;
 
-29- Прасолов І.М.
Зміни до абзацу другого частини четвертої викласти у такій редакції:
«частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті».
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті»;
 
    -30- Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 40 викласти в такій редакції:
«4. Річна інформація про емітента є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом у строк не пізніше 30 лютого року, наступного за звітним, шляхом оприлюднення її на своєму офіційному веб-сайті та розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.».
Необхідно відмовлятися від друкованих видань, у той час як більшість населення користується Інтернетом, це зменшує витрати на оприлюднення та полегшує доступ до інформації. Про розуміння цього свідчить і пропозиція уряду виключити норму: «Примірник офіційного друкованого видання, в якому опубліковано річну інформацію про емітента, він (емітент) надсилає до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.».
 
Враховано редакційно    
89. в абзаці дев’ятому частини п’ятої слово «подавати» замінити словом «розкривати»;
 
   в абзаці дев’ятому частини п’ятої слово «подавати» замінити словом «розкривати»;
 
90. у першому реченні абзацу першого частини шостої слово «подання» замінити словом «розкриття», а після слів « (річної та квартальної)» доповнити словами «, а також додаткові вимоги до її змісту залежно від виду діяльності емітента згідно з Класифікацією видів економічної діяльності»;
 
-31- Прасолов І.М.
Зміни викласти у такій редакції:
«перше речення абзацу першого частини шостої викласти у такій редакції: «6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»
 
Враховано   перше речення абзацу першого частини шостої викласти в такій редакції:
«6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
91. 12) у статті 41:
 
   12) у статті 41:
 
92. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
93. в абзаці першому слова «будь-які дії» замінити словами «юридичні факти»;
абзац четвертий після слова «акцій» доповнити словами «, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу»;
 
-32- Прасолов І.М.
Зміни викласти у такій редакції:
«абзаци перший та другий замінити абзацом такого змісту:
«1. Особлива інформація про емітента – інформація, до якої належать відомості про:».
У зв’язку із цим абзаци третій–дванадцятий вважати відповідно абзацами другим–одиннадцятим;
абзац третій після слова «акцій» доповнити словами «, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу»;
 
Враховано   абзаци перший та другий замінити одним абзацом такого змісту:
«1. Особлива інформація про емітента – інформація, до якої належать відомості про».
У зв’язку із цим абзаци третій–дванадцятий вважати відповідно абзацами другим–одиннадцятим;
абзац третій після слова «акцій» доповнити словами «крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу»;
 
94. у частині другій слова «та форми подання особливої інформації про емітента» замінити словами «і форми розкриття особливої інформації про емітента, а також додаткові вимоги до її змісту залежно від виду діяльності емітента згідно з Класифікацією видів економічної діяльності»;
 
-33- Прасолов І.М.
Зміни викласти у такій редакції:
«частини другу та третю викласти в такій редакції:
«2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
 
Враховано   частини другу та третю викласти в такій редакції:
«2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
95. у частині третій слова «опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і» виключити.
 
-34- 3. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті.»
 
Немає висновку   3. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті».
 
96. ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.