Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про державну підтримку космічної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України "Про державну підтримку космічної діяльності" Цей Закон встановлює засади державної підтримки космічної діяльності в Україні і спрямований на збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу космічної галузі як пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для забезпечення національних інтересів держави   -1- Стрижко Л.П. (реєстр. картка № 282)
Ввести в цей Закон спеціальну статтю, яка б зобов'язувала Національне космічне агентство та державу вести моніторинг, тобто, державний нагляд здійснювати за станом космічного виробництва, а також провадити заходи щодо підтримки цього виробництва.  
Відхилено   Закон України "Про державну підтримку космічної діяльності" Цей Закон визначає засади державної підтримки космічної діяльності в Україні і спрямований на збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу космічної галузі як пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для забезпечення національних інтересів держави.  
1. Стаття1. Визначення термінів і понять Терміни і поняття, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:      Стаття 1. Визначення термінів і понять У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:  
2. агрегат, система та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем - повний або частковий набір компонентів і складових частин, необхідних для створення (виробництва) одного космічного ракетного комплексу (космічної ракети-носія), космічного апарату та наземного сегмента космічних систем. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільно, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії;   -2- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Доповнити статтю 1 абзацами 3, 4 такого змісту: "космічна система - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів) космічного та наземного спеціального комплексів, які забезпечують функціонування та виконання завдань у відповідності до тактико-технічного завдання на космічну систему; космічний комплекс - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів), які забезпечують функціонування та виконання завдань у відповідності до тактико-технічного завдання на космічний комплекс;". Визначенням терміну "унікальні космічні об'єкти" в авторській редакції доповнити статтю 1 Закону України "Про космічну діяльність", вилучивши цей термін із статті 1.  
Враховано   агрегат, система та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем - повний або частковий набір компонентів і складових частин, необхідних для створення (виробництва) одного космічного ракетного комплексу (космічної ракети-носія), космічного апарату та наземного сегмента космічних систем. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільно, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії; космічна система - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів) космічного та наземного спеціального комплексів, які забезпечують функціонування та виконання завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічну систему;  
3. унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково- технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура. з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій). Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.   -3- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До статті 1: Уточнити поняття "унікальні об'єкти космічної діяльності".  
Відхилено   космічний комплекс - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів), які забезпечують функціонування та виконання завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічний комплекс. Інші поняття і терміни, застосовані в цьому Законі, вживаються у значеннях, встановлених законодавством України.  
4. Стаття 2. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів космічної діяльності, які провадять цю діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність".   -4- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
статтю 2 дати в такій редакції: "Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів космічної діяльності, які здійснюють цю діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність".  
Враховано   Стаття 2. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на суб'єктів космічної діяльності, які здійснюють цю діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність".  
5. Стаття 3. Мета державної підтримки космічної діяльності Метою державної підтримки космічної діяльності в Україні є: збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі на рівні, який забезпечує національну безпеку; підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок (виробів) вітчизняних суб'єктів космічної діяльності; створення економічних умов і надання гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток космічної галузі.   -5- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Зауваження до статті 3: Космічна галузь за будь якого рівня її розвитку не забезпечує національну безпеку України, як це стверджується у ст. 3. Вона є тільки одним із факторів національної безпеки.  
Враховано   Стаття 3. Мета державної підтримки космічної діяльності Метою державної підтримки космічної діяльності в Україні є: збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі, як одного з факторів національної безпеки, підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок (виробів) вітчизняних суб'єктів космічної діяльності; створення економічних умов і надання гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток космічної галузі.  
6. Стаття 4. Організація державної підтримки космічної діяльності Кошти на фінансування космічної діяльності для державних потреб виділяються окремим розділом у Державному бюджеті України.   -6- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Дати назву статті 4 в такій редакції: "Заходи державної підтримки космічної діяльності" абзац 3 статті 4 вилучити, змістом цього абзацу доповнити статтю 11 Закону України "Про космічну діяльність".  
Враховано   Стаття 4. Заходи державної підтримки космічної діяльності Кошти на фінансування космічної діяльності для державних потреб виділяються окремим рядком у Державному бюджеті України.  
7. Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне та повне виділення коштів для виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України та договорів, що укладені згідно з нею.      Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне та повне виділення коштів для виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України та договорів, що укладені згідно з нею.  
8. Витрати на провадження міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком.       
9. Окремі статті Державного бюджету України, за якими фінансується Загальнодержавна (Національна) космічна програма України, у проекті державного бюджету щорічно включаються до переліку захищених статей видатків і підлягають фінансуванню в повному обсязі.   -7- Шаров І.Ф.
Пропонується усунути із законопроекту дублювання норм Закону України "Про космічну діяльність". Вилучити положення про віднесення витрат на космічну діяльність до переліку захищених статей.  
Враховано    
    -8- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонується в статті 4 останній абзац вилучити  
Враховано    
    -9- Гавриш С.Б. (в.о. № 176)
Пропонується в статті 4 частину 4 вилучити, оскільки фінансування космічної діяльності не може визначатися захищеними статтями державного бюджету, оскільки основна роль держави - це підтримання мінімального рівня життя населення і фінансування неприбуткової діяльності. Космічна діяльність є потенційно прибутковою і здатною забезпечувати себе коштами. Тому встановлення першочерговості фінансування космічної галузі за умов недостатку коштів на підтримання життєвого рівня населення та базового рівня освіти є недоцільним.  
Враховано    
10. Стаття 5. Податкове та митне регулювання Внести до законодавчих актів України такі доповнення: 1. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст.107, №28, ст.301; 1994 р., №20, ст.117; 1996р., №8, ст.31; 1997р., №3, ст.6, №8, ст.62, №34, ст.210, №47, ст.294) доповнити частиною сьомою такого змісту:   -10- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити абзац 1 частини 1 статті 5 реченнями такого змісту: "До цього переліку забороняється включати товари, виготовлення яких (або виготовлення їх аналогів) може бути налагоджене в Україні протягом одного року з моменту затвердження переліку (або протягом одного року з моменту внесення змін до нього). Рішення щодо можливості налагодження виготовлення кожного окремого товару (або його аналогу) в Україні приймає Кабінет Міністрів України."  
Відхилено   Стаття 5. Податкове та митне регулювання Внести до законодавчих актів України такі зміни: 1. Статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст.107, №28, ст.301; 1994 р., №20, ст.117; 1996р., №8, ст.31; 1997р., №3, ст.6, №8, ст.62, №34, ст.210, №47, ст.294) доповнити частиною сьомою такого змісту:  
    -11- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропоную у всіх розділах і абзацах статті 5 замінити термін надання пільг "до 1 січня 2009 року" на термін "до 1 січня 2004 року".  
Відхилено    
11. "Тимчасово, до 1 січня 2009 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України. Перелік цих товарів з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а також порядок і обсяги їх ввезення встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".   -12- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
абзаци 3-5 частини 1 статті 5, дати в такій редакції: "Тимчасово, до 1 січня 2009 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України. Перелік цих товарів, крім підакцизних, з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а також порядок і обсяги їх ввезення визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".  
Враховано   "Тимчасово, до 1 січня 2009 року, ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України. Перелік цих товарів, крім підакцизних, з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, а також порядок і обсяги їх ввезення визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".  
12. 2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156, №37, ст-.239, №38, ст. 250; 1998 р. №10, ст.37, № 14, ст.55, №18, ст.95): статтю 5 доповнити підпунктом 5.1.22 такого змісту: ''5.1.22. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з продажу космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів, наземних сегментів космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, що вироблені суб'єктами космічної діяльності, за рахунок коштів Державного бюджету України";   -13- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Частину 2 статті 5 дати в такій редакції: "У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21 ст., 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250; 1998 р. № І0,ст.37, № 14, ст. 55, № 18, ст. 95: статтю 11 доповнити підпунктом 11.26 такого змісту: ''11.26. до 1 січня 2009 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з продажу космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів, наземних сегментів космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, що вироблені суб'єктами космічної діяльності, за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок позабюджетних коштів в рамках договорів, включаючи такі, що укладені господарськими товариствами, у тому числі утвореними за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, та в рамках іноваційних проектів";  
Враховано   2. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст.156, №37, ст-.239, №38, ст. 250; 1998 р. №10, ст.37, № 14, ст.55, №18, ст.95) доповнити пунктами 11.26 і 11.27 такого змісту: "11.26. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від оподаткування операції з продажу космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів, наземних сегментів космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, що вироблені суб'єктами космічної діяльності, за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок позабюджетних коштів у рамках договорів, включаючи такі, що укладені господарськими товариствами, у тому числі утвореними за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, та в рамках іноваційних проектів космічної галузі України;  
    -14- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити абзац 1 частини 2 статті 5 (підпункт 5.1.22) словами "... іншим суб'єктам космічної діяльності". Обгрунтування: Терміни "їх агрегатів, систем та комплектуючих" є надто розпливчастими. Це фактично відкриває дорогу звільненню від оподаткування комерційної діяльності з продажу суб'єктами космічної діяльності будь-якої техніки будь-кому. Введення обмеження, що згаданий продаж буде здійснюватись тільки суб'єктам космічної діяльності, стане гарантією, що техніка буде використана за призначенням, а також це обмеження дозволить уникнути можливих зловживань.  
Відхилено    
13. статтю 11 доповнити пунктом 11.23 такого змісту: "11.23. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення суб'єктами космічної діяльності на митну, територію України товарів для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України і придбаваються за рахунок коштів Державного бюджету України".   -15- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
абзац 1 частини 2 статті 5 дати в такій ред.: "статтю 11 доповнити підпунктом 11.27 такого змісту: "11.27. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення суб'єктами космічної діяльності на митну, територію України товарів, які використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України і придбаваються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок позабюджетних коштів в рамках договорів, включаючи такі, що укладені господарськими товариствами, у тому числі утвореними за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, та в рамках інноваційних проектів космічної галузі України".  
Враховано   11.27. Тимчасово, до 1 січня 2009 року, звільняються від оподаткування операції з ввезення суб'єктами космічної діяльності на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), якщо такі товари не виготовляються на території України і придбаваються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також за рахунок позабюджетних коштів у рамках договорів, включаючи такі, що укладені господарськими товариствами, у тому числі утвореними за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, та в рамках іноваційних проектів космічної галузі України."  
    -16- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити абзац 2 пункту 11.23 реченнями наступного змісту: "До переліку зазначених товарів забороняється включати товари, виготовлення яких (або виготовлення їх аналогів) може бути налагоджене в Україні протягом одного року з моменту внесення змін до нього). Рішення щодо можливості налагодження виготовлення кожного окремого товару (або його аналогу) в Україні приймає Кабінет Міністрів України".  
Відхилено    
14. Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів, а також перелік таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів та перелік підприємств (організацій), які ввозять ці товари, встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань".   -17- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
Абзаци 2, 3 частини 2 статті 5 викласти в такій ред.: "Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів, а також перелік таких товарів, крім підакцизних, з визначенням їх кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів та перелік підприємств (організацій), які ввозять ці товари, визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань".  
Враховано   Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів, а також перелік таких товарів, крім підакцизних, з визначенням їх кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів та перелік підприємств (організацій), які ввозять ці товари, визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань".  
15. 3. Статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №45, ст.238; 1997р., №47, ст.294) доповнити пунктом 7 такого змісту:   -18- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Визначити в абзаці 2 частини 1 і в абзаці 3 частини 2 статті 5, хто конкретно має встановлювати та припиняти порушення "цільового використання зазначених товарів". Доповнити цей абзац реченням: "Особи, винні у нецільовому використанні зазначених товарів, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України." Пропоную також встановити пеню, аналогічно тому, як це зроблено у пункті 11.23. Обгрунтування: Абзац 2 частини 1 статті 5 незрозуміло чому фактично не передбачає покарання на нецільове використання зазначених у ній товарів і таким чином заохочує такі порушення. Визначити в абзаці 3 пункту 11.23, хто конкретно має встановлювати та припиняти "порушення цільового використання зазначених товарів". Доповнити цей абзац реченням: "Особи, винні у нецільовому використанні зазначених товарів несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.  
Відхилено   3. Статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996р., №45, ст.238; 1997р., №47, ст.294) доповнити пунктом 7 такого змісту:  
16. ''7) тимчасово, до 1 січня 2009 року, суб'єкти космічної діяльності згідно з переліком, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України".      ''7) тимчасово, до 1 січня 2009 року, суб'єкти космічної діяльності згідно з переліком, який щороку затверджується Кабінетом Міністрів України".  
17. 4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27, ст.181 №47 ст.294; 1998р., №10, ст.35, №18, ст.94):      4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27, ст.181 №47 ст.294; 1998р., №10, ст.35, №18, ст.94):  
18. статтю 8 доповнити підпунктом 8.6.3 такого змісту: ''8.6.3. Установити тимчасово, до 1 січня 2009 року, для суб'єктів космічної діяльності щорічну 20-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.      статтю 8 доповнити підпунктом 8.6.3 такого змісту: ''в статті 22 тимчасово, до 1 січня 2009 року, для суб'єктів космічної діяльності щорічну 20-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.  
19. При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення";      При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення";  
20. статтю 22 доповнити пунктом 22.24 такого змісту: ''22.24. Починаючи з 1 січня 1999 року і до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік".      статтю 22 доповнити пунктом 22.24 такого змісту: ''22.24. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік".  
21. 5. Доповнити статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 1996 р., № 28, ст. 135) частиною третьою такого змісту: "Установити, що розрахунки за експортно-імпортними операціями після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення (розроблення) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегменту космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих здійснюється протягом не більш як 500 календарних днів".   -19- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
5. Доповнити статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 1996 р., № 28, ст. 135) частиною третьою такого змісту: "розрахунки за експортно-імпортними операціями після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення (розроблення) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегменту космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих здійснюється протягом не більш як 500 календарних днів. Перевищення зазначеного терміну в 500 днів потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України".  
Враховано   5. Доповнити статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 1996 р., № 28, ст. 135) частиною третьою такого змісту: "розрахунки за експортно-імпортними операціями після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих здійснюються у строк до 500 календарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України".  
    -20- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Доповнити статтю новою частиною 6) у такій редакції: 6) Всі надані пільги поширюються тільки на фінансово-господарські дії суб'єктів космічної діяльності - державні підприємства та на операції між останніми і які виконуються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України.  
Відхилено    
22. Стаття 6. Унікальні об'єкти космічної діяльності З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх використанням і станом та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Установити, що Національне космічне агентство України є органом, який веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом, вживає заходи для їх підтримки.   -21- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Стаття 6 у сполученні зі термінологією ст.1 виводить практично всі об'єкти космічної діяльності на рівень національних святинь. Із статті 6, крім того, незрозуміле, чи потребують інші об'єкт космічної діяльності (крім "унікальних") державного нагляду за їх використанням і станом, а також підтримки цільового фінансування.  
Враховано   Стаття 6. Внесення доповнень до Закону України "Про космічну діяльність" У Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997, №1, Ст.2) : 1. статтю 1 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту: " унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково-технічні комплекси та системи, випробу-вальна та спеціальна апаратура. з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характе-ристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково- технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій)". 2. Статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: "державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України;". У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, шостим. 3. Статтю 6 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту: "веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки; здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним зобов'язанням України; надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору"; У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий статті 6 вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим, шістнадцятим. 4. Статтю 11 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту: "Витрати на здійснення міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) та витрати на фінансування заходів щодо утримання і збереження унікальних об'єктів космічної діяльності, які включено до Державного реєстру унікальних об'єктів космічної діяльності, передбачаються в Державному бюджеті України окремими рядками." У зв'язку з цим абзац четвертий статті 11 вважати абзацом 5. статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх станом, використанням та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України."п'ятим.  
    -22- Чекалін В.М. (реєстр. картка № 244)
статтю 6 дати в такій редакції: "Стаття 6. Внесення доповнень до Закону України "Про космічну діяльність" "У Законі України "Про космічну діяльність": 1. статтю 1 доповнити абзацом 12 такого змісту: "унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура. з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікації)." 2. Статтю 4 доповнити абзацом 3 такого змісту: "державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України;". У зв'язку з цим абзаци 3-5 статті 4 вважати відповідно абзацами 4-6. 3. Статтю 6 доповнити абзацами 12-14 такого змісту: "супроводжує Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за станом і їх використанням, вживає заходи для їх підтримки; здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним зобов'язанням України; надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів в сфері дослідження та використання космічного простору"; У зв'язку з цим абзаци 12-15 статті 6 вважати відповідно абзацами 13-16. 4. Статтю 11 доповнити абзацом 4 такого змісту: "Витрати на здійснення міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) та витрати на фінансування заходів щодо утримання і збереження унікальних об'єктів космічної діяльності, які включено до Державного реєстру унікальних об'єктів космічної діяльності, передбачаються в Державному бюджеті України окремими рядками." У зв'язку з цим абзац 4 статті 11 вважати абзацом 5. 5. статтю 13 доповнити абзацом 5 такого змісту: "З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх використанням і станом та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -23- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До статті 7: Оскільки законопроектом передбачене внесення змін до податкових законів, пропоную передбачити введення в дію цих змін з моменту початку нового бюджетного року.  
Враховано    
23. Стаття 7. Прикінцеві положення 1. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; розробити та затвердити нормативно-правові акти, що передбачені статтями 5, 6 цього Закону; привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону. 2. До приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.      Стаття 7. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не суперечать цьому Закону.