Кількість абзаців - 5 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (26.11.98) Закон України Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 21, ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст. 250) такі зміни та доповнення:   -1- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Назву закону викласти наступним чином: "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про податок на додану вартість";  
Відхилено   Проект (26.11.98) Закон України Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Пункт 11.6. статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 21, ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст. 250) викласти в такій редакції:  
1. 1. У пункті 11.6 статті 11: 1) абзац перший, другий, третій та четвертий виключити;   -2- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 1 проекту Закону: Замість "1. У пункті 11.6. статті 11: "викласти наступним чином -"1. Пункт 11.6. статті 11 викласти в наступній редакції:" У статті 1 слова і цифри "1) абзац перший, другий, третій та четвертий виключити" - виключити з тексту;  
Враховано    
2. 2) доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "До 1 січня 2003 року діють положення цього Закону, які встановлюють нульову ставку податку на додану вартість: з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій; з продажу електроенергії та послуг по її транспортуванню, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій; з продажу газу, імпортованого в Україні, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;   -3- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
У статті 1 слова і цифри "2) доповнити пункт новими абзацами такого змісту:" - виключити. Слова: "з продажу газу власного видобутку для потреб населення, комунально-побутової сфери та бюджетних організацій, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;" - виключити;  
  11.6. "До 1 січня 2003 року діють положення цього Закону, якими встановлена нульова ставка податку на додану вартість при здійсненні операцій: з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій; з продажу електроенергії та надання послуг по її транспортуванню, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій; з ввезення нафти та газу на митну територію України; з продажу газу, імпортованого в Україну, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;  
    -4- Терьохін С.А. (в.о. № 214)
Пункт 11.6 статті 11 викласти у такій редакції: "11.6. До 1 січня 2003 року застосовується такий метод оподаткування з продажу вугільних і торф'яних брикетів неоподатковуваним особам (населенню), а також вугілля та електроенергії будь-яким споживачам: 11.6.1. операції з продажу зазначених у цьому пункті товарів платниками податку - їх виробниками звільняються від оподаткування. При цьому такі платники податку - виробники мають право на отримання бюджетного відшкодування сум податків, сплачених у ціні витрат виробництва (обігу) у строки, передбачені для бюджетного відшкодування для вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг). У разі здійснення наступних перепродаж таких товарів іншими оподатковуваними особами, податок нараховується за ставкою, визначеною пунктом 6.1. статті 6 цього Закону у загальному порядку; 11.6.2. платник податку - виробник або посередник, який продає будь-яким споживачам газ, електричну і теплову енергію, інші товари (роботи, послуги), розрахунок вартості яких здійснюється згідно з показниками приладів обліку (лічильниками); вугілля, вугільні та торф'яні брикети; послуги з водопостачання (каналізації), або надає населенню або бюджетним організаціям комунальні послуги, телефонні послуги (крім мобільного або стільникового зв'язку), послуги комп'ютерних чи аудіовізуальних мереж, інші подібні послуги, за які вноситься абонентська плата, може вибрати спосіб визначення дати збільшення податкових зобов'язань разом з датою виникнення права на податковий кредит, за датою отримання коштів або інших видів компенсацій за проданий товар (надані послуги). Зазначений вибір здійснюється до початку нового бюджетного року, діє такий бюджетний рік і не може бути змінений протягом нього; 11.6.3. у разі, коли платник податку здійснює продаж товарів (робіт, послуг), визначених у підпункті11.6.2. цього пункту, стосовно яких вибрано метод нарахування дати податкових зобов'язань та виникнення права на податковий кредит за датою надходження коштів або інших видів компенсації їх вартості, під зустрічне забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане у формі емітованого (випущеного) ним простого або переказного векселя, боргової розписки, інших видів забезпечення або переведення боргу покупця, у тому числі шляхом переведення боргу на третю особу (далі - вексель), або в обмін на вексель, емітований (випущений) таким продавцем або третьою особою, база оподаткування визначається на рівні отриманих продавцем таких товарів (робіт, послуг) коштів (інших видів компенсацій їх договірної вартості) або оприбуткування векселя, випущеного ним або третьою особою, але не нижче номінальної вартості такого векселя, без врахування дисконтів або інших знижок з його номіналу, але з врахуванням процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу векселя відповідно до договору або вексельних умов; 11.6.4. датою виникнення податкових зобов'язань та права на отримання бюджетного відшкодування при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, умови яких передбачають ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або імпорт послуг (робіт), чи вивезення (пересилання) товарів з митної території України або експорт послуг (робіт), визначається за правилами, встановленими для звичайних експортних чи імпортних операцій.  
Відхилено . Концептуально змінює проект Закону, прийнятий у першому читанні   
3. з продажу газу власного видобутку для потреб населення, комунально-побутової сфери та бюджетних організацій, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;   -5- Дашутін Г.П. (в.о. № 162)
Кирюшин І.В. (реєстр. картка № 381)
У сьомому абзаці після слів "з продажу газу" додати слово " вугілля " Доповнити проект словами "перенести ПДВ на сиру нафту"  
Враховано частково   з продажу газу, вугілля власного видобутку населенню, підприємствам комунальної і побутової сфери та бюджетним організаціям, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій;  
4. за операціями з надання послуг, пов'язаних з переміщенням природного газу і нафти транзитом через територію і порти України, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій".   -6- Черепков В.Ф.
В частині другій останнього абзацу пункту 1 слова "природного газу і нафти" замінити на слова "природного газу і нафтоналивних вантажів"  
Враховано   за операціями з надання послуг платником податку , пов'язаних з переміщенням природного газу, нафти і нафтоналивних вантажів транзитом через територію і порти України, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій". ІІ. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 1999 року.  
    -7- Жовтіс О.І. (в.о. № 138)
Слова: "за операціями з надання послуг, пов'язаних з переміщенням природного газу і нафти транзитом через територію і порти України, в тому числі при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій" - виключити (редакційно викладено у запропонованій нижче редакції п.5.1.22).  
Відхилено концептуально змінює проект Закону, прийнятий у першому читанні   
    -8- Костенко Ю.І. (реєстр. картка № 312)
Доповнити "Прикінцеві положення" пунктом такого змісту: "Використати нульову ставку ПДВ для формування цільового фонду для проведення широкомасштабної реконструкції в тепловій енергетиці"  
Відхилено . Протирічить Закону "Про систему оподаткування"