Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області   -1- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Ввести преамбулу Закону в такій редакції: "Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області. В цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: а) територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися неспрятливі соціально-економічні умови життя або діяльності населення, внаслідок ліквідації містоутворюючих підприємств, та на якій законодавчо запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць; б) спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб`єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом інвестиційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку; в) реструктуризація підприємств - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, оганізаційно-правових форм, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва; г) перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу з метою випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг), або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялась на цьому підприємстві;  
Враховано редакційно . Статті 1-12 вважати відповідно статтями 2-13  Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області. Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: територія пріоритетного розвитку - це територія, на якій склалися неспрятливі соціально-економічні умови, та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць; спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб`єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом інвестиційні проекти, схвалені Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку; реструктуризація підприємств - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, оганізаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва; перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг). Стаття 2. Мета запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності Метою запровадження на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, що вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.  
    -2- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Додати нову статтю такого змісту: Стаття. Мета запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності Метою запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, що вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.  
Враховано . Статті 1-12 вважати відповідно статтями 3-14   
1. Стаття 1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності стосовно інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, діє на територіях пріоритетного розвитку протягом 30 років.   -3- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Назву статті 1 викласти у такій редакції: Стаття 1. Запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності  
Враховано   Стаття 3. Запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях) виробництва, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -4- Шаров І.Ф.
В статті 1 записати: "Заохочення інвестицій відбувається за умови відповідності встановленим економічним та екологічним стандартам".  
Враховано редакційно . Передбачається, що розгляд та схвалення інвестиційних проектів в порядку, встановле-ному Кабінетом Мін-істрів України, буде здійснюватись на під-ставі висновків, зроб-лених відповідно до законодавства України, у тому числі науково-технічної, екологічної експертизи, державної експертизи інвестицій тощо.   
    -5- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В статті 1 після слів "протягом 30 років" додати "...з моменту набуття чинності цим Законом".  
Враховано редакційно    
    -6- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Бережний В.Г. (в.о. № 114)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Спеціальний режим інвестиційної діяльності стосовно інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, діє на територіях пріоритетного розвитку протягом 30 років з метою впровадження нових технологій, модернізації діючих виробництв, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних і трудових ресурсів."  
Враховано редакційно у статті 2   
2. До територій пріоритетного розвитку належать міста Брянка, Первомайськ, Стаханов Луганської області.   -7- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Бережний В.Г. (в.о. № 114)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
До територій пріоритетного розвитку належать міста: Антрацит, Брянка, Краснодон, Красний Луч, Первомайськ, Ровеньки, Стаханов, Антрацитівський, Краснодонський, Кременський та Попаснянський райони  
Враховано частково . Відсутні відповідні розрахунки та техніко-економічні обгрунту-вання щодо доцільності запровадження спеці-ального режиму інвес-тиційної діяльності на згаданих територіях.  До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Брянка, Первомайськ, Стаханов, Красний Луч, а також Антрацитівський район Луганської області. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом інвестиційний проект кошторисною вартістю еквивалентною не менше: 500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту у галузі сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров"я; 700 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту у галузі будівництва та транспорту; 1 млн. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту у галузі добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва та машинобудування. Початком реалізації проекту є дата фактичного внесення інвестиції. Стаття 4. Особливості дії законодавства України на територіях пріоритетного розвитку  
    -8- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
У статті 1 слова "на виробництвах" вилучити.  
Враховано    
    -9- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити визначення мети запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності після слів "Луганської області" словами: "впровадження нових технологій, модернізації діючих виробництв, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних і трудових ресурсів."  
Враховано редакційно у статті 2   
    -10- Песоцький М.Ф. (реєстр. картка № 449)
Абзац 2 статті 1 доповнити слідуючими словами: "До територій пріоритетного розвитку належать міста: Антрацит, Брянка, Краснодон, Красний Луч, Первомайськ, Ровеньки, Стаханов, Перевальський та Попаснянський райони"  
Враховано частково . Відсутні відповідні розрахунки та техніко-економічні обгрунту-вання щодо доцільності запровадження спеці-ального режиму інвес-тиційної діяльності на згаданих територіях.   
    -11- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Статтю 3 об'єднати із статтею 1 і викласти цю частину у такій редакції: Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом інвестиційний проект кошторисною вартістю еквивалентною не менше: 500 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту у галузі сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров"я; 700 тис. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту у галузі будівництва та транспорту; 1 млн. доларів США - при реалізації інвестиційного проекту у галузі добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного виробництва та машинобудування. Початком реалізації проекту є дата фактичного внесення інвестиції.  
Враховано    
    -12- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Назву статті 2 викласти у такій редакції: Стаття 2. Особливості дії законодавства України на територіях пріоритетного розвитку  
Враховано    
3. Стаття 2. На територіях пріоритетного розвитку у період, зазначений в статті 1 цього Закону, законодавство України діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.      Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
4. Органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції на територіях пріоритетного розвитку, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.      Органи виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження на територіях пріоритетного розвитку відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
5. Стаття 3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які за укладеним з відповідним органом місцевого самоврядування договором, реалізують інвестиційний проект, схвалений у встановленому цим Законом порядку.   -13- Кабінет Міністрів України
Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту: "Вимоги до контракту визначаються Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено   Стаття 5. Органи управління територіями пріоритетного розвитку Органами управління територіями пріоритетного розвитку є: Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, ( далі - Комітет ); органи місцевого самоврядування і відповідні місцеві органи виконавчої влади. Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування і відповідних місцевих органів виконавчої влади щодо управління територіями пріоритетного розвитку Органи місцевого самоврядування і відповідні місцеві органи виконавчої влади на території яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування і відповідного місцевого органу виконавчої влади також належить: укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Комітетом у визначеному цим Законом порядку. Стаття 7. Повноваження Комітету з питань територій пріоритетного розвитку Комітет з питань територій пріоритетного розвитку є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області. Комітет з питань територій пріоритетного розвитку створювється Луганською обласною радою. До повноважень Комітету належать: розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку, що затверджуються Луганською обласною державною адміністрацією; розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; видача свідотства про затвердження інвестиційного проекту; здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку; підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування і відповідним місцевим органам виконавчої влади щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів; організація підготовки та перепідготовки кадрів; регулювання залучення до роботи на територія пріоритетного розвитку іноземних працівників; прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов`язкових до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів; розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування і відповідними місцевими органами виконавчої влади та суб`єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів; реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом. Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку. Затвердження Комітетом інвестиційного проекту та видача свідотства про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування або відповідних місцевим органом виконавчої влади договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Луганською обласною радою. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом). У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту, Комітет може внести пропозиції органу місцевого самоврядування або місцевому органу виконавчої влади про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту) укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту, орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Комітету про скасування виданого ним свідотства про затвердження інвестиційного проекту. Рішення про скасування свідотства про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади можуть бути оскаржені в судовому порядку.  
    -14- Шаров І.Ф.
В статті 3 визначити зміст і характер договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування.  
Відхилено . В даний час Міністерством економіки підго-товлені "Вимоги до до-говору (контракту) на реалізацію інвестицій-ного проекту", які пе-редбачається затверди-ти постановою Кабіне-ту Міністрів України.   
    -15- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Статтю 7 викласти в такій редакції: "розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку, що затверджуються Луганською обласною державною адміністрацією; розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; видача свідотства про затвердження інвестиційного проекту; здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку; підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів; організація підготовки та перепідготовки кадрів; регулювання залучення до роботи на територія пріоритетного розвитку іноземних працівників; прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов`язкових до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів; розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування і відповідними місцевими органами виконавчої влади та суб`єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів; реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом."  
Враховано    
    -16- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Доповнити законопроект новою статтею в такій редакції: Стаття ... Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріори-тетного розвитку На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку. Затвердження Комітетом інвестиційного проекту та видача свідотства про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування або відповідних місцевим органом виконавчої влади договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Луганською обласною радою. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом). У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту, Комітет може внести пропозиції органу місцевого самоврядування або місцевому органу виконавчої влади про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту) укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту, орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Комітету про скасування виданого ним свідотства про затвердження інвестиційного проекту. Рішення про скасування свідотства про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади можуть бути оскаржені в судовому порядку.  
Враховано    
    -17- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Назву статті 4 викласти у такій редакції: Стаття 4. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на територіях пріоритетного розвитку  
Враховано в статті 9   
6. Стаття 4. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:   -18- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
До статті 4 додати нову частину у такій редакції: 1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду, до Державного фонду сприяння зайнятості населення та плати за землю.  
Немає висновку   Стаття 9. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та особливості оподаткування на територіях пріоритетного розвитку 1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду, до Державного фонду сприяння зайнятості населення та плати за землю.  
7. а) звільнення не більше ніж на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -19- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Пункт а) статті 4 викласти у такій редакції: 2. Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання для реалізації інвестиційного проекту, у порядку встановленому цим Законом. 3. Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання для реалізації інвестиційного проекту, у порядку встановленому цим Законом.  
Немає висновку   2. Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від сплати ввізного мита суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України сировину, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту у порядку, встановленому цим Законом. 3. Звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України устаткування та обладнання для реалізації інвестиційного проекту у порядку, встановленому цим Законом.  
    -20- Кабінет Міністрів України
Пункт а) викласти в такій редакції: а) звільнення на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років від обкладення ввізним митом сировини, матеріалів, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування та обладнання під час їх ввезення в Україну для реалізації інвестиційного проекту, затвердженого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі відчуження зазначених сировини, матеріалів, устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів;  
Враховано редакційно    
    -21- Песоцький М.Ф. (реєстр. картка № 449)
Статтю 4 п.а) викласти у такій редакції: "звільнення не більш ніж на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування, обладнання, сировини та матеріалів, (крім підакцизних товарів)… (далі за текстом). Запровадження зазна-ченої норми створює рівні умови для інвес-торів на територіях прі-оритетного розвитку граничних областей - Луганської та Донець-кої  
Враховано редакційно    
    -22- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт а) статті 4 викласти у редакції: "а) звільнення на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устакування та обладнання (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту. Порядок звільнення встановлює Кабінет Міністрів України".  
Враховано редакційно    
    -23- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В частині першій пункту "а" статті 4 слова "не більше ніж" виключити. Ця норма уточнює ст-рок надання пільг щодо сплати ввізного мита та податку на додану вартість для інвестиційних проектів з різним періодом реалізації.  
Відхилено    
8. У разі відчуження зазначеного устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів;   -24- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Частину другу п.а) статті 4 викласти у редакції: 4. У разі нецільового використання, відчуження зазначених сировини, матеріалів, устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються у встановленому законом порядку.  
Враховано редакційно   4. У разі нецільового використання, відчуження зазначених сировини, матеріалів, устаткування та обладнання до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються у встановленому законом порядку.  
9. б) звільнення на 3 роки від оподаткування прибутку новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації, підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США.   -25- Кабінет Міністрів України
Пункт б) викласти в такій редакції: б) звільнення на три роки від оподаткування прибутку новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства. З четвертого по шостий рік прибуток підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Пільга передбачена абзацом першим цього пункту, застосовується з моменту одержання першого прибутку. Порядок обчислення прибутку діючого підприємства, одержаного від інвестування в його реконструкцію, перепрофілювання, що звільняється від оподаткування, визначається Державною податковою адміністрацією України. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої цим пунктом інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному податковому періоді  
Враховано редакційно   5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства, що реалізує у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.  
    -26- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт б) статті 4 викласти у редакції: "звільнення на три роки від оподаткування прибутку новоствореного, у тому числі у процессі реорганізації підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 1 млн. доларів США, а також прибутку діючого підприємства, одержаного від інвестування в його реконструкцію або його модернізацію, якщо така інвестиція дорівнює не менш як 1 млн. доларів США".  
Враховано редакційно    
    -27- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
У пункті б) статті 4 слова "інвестиція в яке є еквівалентною не менше як 1 млн.доларів США" замінити на слова "інвестиція в яке є еквівалентною не менше як 500 тисяч доларів США".  
Враховано редакційно    
    -28- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 доповнити абзацем такого змісту: Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на суб"єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти з мінімальними обсягами інвестицій (еквівалент доларів США) для кожного з пріоритетних видів економічної діяльності: 500 тис. - Сільське господарство, обробна промисловість та охорона здоров"я. 700 тис. - Будівництво та транспорт. 1 млн. - Добувна промисловість, виробництво електроенергії та коксу,хімічне виробництво та машинобудування.  
Враховано редакційно в статті 3   
    -29- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Бережний В.Г. (в.о. № 114)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
У пунктах б), г) статті 4 слова "новоствореного, в тому числі у процесі реорганізації, підприємства" змінити на таку редакцію: "новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства".  
Враховано    
10. З четвертого по шостий рік прибуток підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.      Прибуток таких підприємств, отриманий від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
11. Пільга, передбачена абзацом першим цього пункту, застосовується з моменту одержання першого прибутку.      Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.  
12. У разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої цим пунктом інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному податковому періоді;   -30- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Абзац 4 пункту б) статті 4 викласти як окремий пункт статті у редакції: "е) у разі коли протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої пунктами б) і в) цієї статті інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному податковому періоді;  
Враховано редакційно   Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту визначається Державною податковою адміністрацією України. У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді  
    -31- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Пункт б) статті 4 доповнити абзацом 4: "Порядок обчислення прибутку діючого підприємства, одержаного від інвестування в його реконструкцію або в його модернізацію, що звільняється від оподаткування, визначається Державною податковою адміністрацією України".  
Враховано редакційно    
13. в) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування одержаної згідно з інвестиційним проектом суми інвестиції у вигляді:      6. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується у встановленому цим Законом порядку, сума інвестицій у вигляді:  
14. коштів;      коштів;  
15. матеріальних цінностей;      матеріальних цінностей;  
16. нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;   -32- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Бережний В.Г. (в.о. № 114)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Пункт в) статті 4 доповнити абзацом 2 в такій редакції: "Внесення інвестицій в підприємство, що реалізують інвестиційні проекти, які схвалені у встановленому цим Законом порядку, не вважається продажем. Внесення (передача) таких інвестицій у вигляді матеріальних і нематеріальних активів, основних фондів не включається до валового доходу підприємства-інвестора і не є об`єктом оподаткування податком на додану вартість."  
Враховано редакційно   нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.  
17. г) звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду та до Державного фонду сприяння зайнятості населення на період до 2009 року новостворених, у тому числі у процесі реорганізації, підприємств, у яких чисельність вивільнених працівників гірничодобувних та інших підприємств, що припиняються, становить у податковому періоді не менш як 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;   -33- Песоцький М.Ф. (реєстр. картка № 449)
Пункт г) статті 4 викласти у такій редакції: "г) звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду та до Державного фонду сприяння зайнятості населення на період до 2009 року та 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи новостворених…" (далі за текстом). Згідно з Указом Президента України № 857 від 07.08.98р. з 01.01.99р. збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобиль-ської катастрофи не справляється.  
Враховано частково   7. Звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду та до Державного фонду сприяння зайнятості населення на період до 2009 року новостворені, у тому числі у процесі реорганізації, підприємства, що реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти, у яких чисельність вивільнених працівників гірничодобувних та інших підприємств, що ліквідуються і реорганізуються, становить у податковому періоді не менш як 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;  
    -34- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
В пункті "г" статті 4 замість слова "припиняються " записати такі слова: "ліквідуються і реорганізуються" В цьому випадку виконується ст.34 Закону України "Про підприємства в Україні".  
Враховано    
    -35- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
У пункті г) статті 4 слова "що припиняються замінити словами "що закриваються".  
Враховано редакційно    
18. д) несправляння у період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, плати за землю.   -36- Кабінет Міністрів України
Пункт д) після слів "…проектом" доповнити словами "….але не більше, ніж на 5 років"  
Враховано   8. Звільняються від плати за землю суб'єкти підприємницької діяльності на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), визначений затвердженим у встановленому цим Законом порядку інвестиційним проектом, але не більше, ніж на 5 років. 9. Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які здійснюють свою діяльність по реалізації у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансовогосподарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.  
    -37- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Статтю 5 об'єднати із статтею 4 і викласти у такій редакції: Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які здійснюють свою діяльність по реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансовогосподарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.  
Враховано    
    -38- Кабінет Міністрів України
Доповнити абзацем такого змісту: "Початком реалізації проекту є дата надходження інвестиції, зареєстрованої згідно діючого порядку, а завершенням реалізації інвестиційного проекту вважається дата здачі об'кта інвестування в експлуатацію."  
Враховано частково у статті 3   
19. Стаття 5. Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які здійснюють свою діяльність на території пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансовогосподарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.   -39- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Назву статті 6 викласти у такій редакції: Органи управління територіями пріоритетного розвитку  
Враховано в статті 5   
20. Стаття 6. Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:   -40- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Бережний В.Г. (в.о. № 114)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Органами управління територіями пріоритетного розвитку є : Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, утворюваний Луганською обласною радою (далі - Комітет); органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації".  
Враховано редакційно    
    -41- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
У тексті проекту Закону слова:" Луганська обласна державна адміністрація" замінити на "Луганська обласна рада"  
Враховано    
21. Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, утворюваний Луганською обласною державною адміністрацією;   -42- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Перший абзац викласти в такій редакції: "Органами управління територіями пріоритетного розвитку є : Комітет з питань територій пріоритетного розвитку, утворюваний Луганською обласною державною адміністрацією ( далі - Комітет ); органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.  
Враховано редакційно    
    -43- Шаров І.Ф.
В ст.6 і 7 вилучити слова "комітет з питань територій пріоритетного розвитку, утворений Луганською обласною державною адміністрацією".  
Відхилено    
22. Брянківська, Первомайська і Стаханівська міські ради (далі - органи місцевого самоврядування).   -44- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Назву статті 7 викласти у такій редакції: Стаття 7. Повноваження Комітету з питань територій пріоритетного розвитку  
Враховано    
23. Стаття 7. До повноважень Комітету з питань територій пріоритетного розвитку належать:   -45- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити повноваження Комітету: "видача свідоцтва про схвалення інвестиційного проекту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснення контролю за інвестиційною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку в межах своїх повноважень згідно з цим Законом; підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів."  
Враховано редакційно    
24. проведення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;   -46- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
Абзац другий статті 7: "проведення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;" вилучити.  
Враховано    
25. розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -47- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
В абзаці третьому статті 7 слово "схвалення" замінити словом "затвердження".  
Враховано    
26. здійснення організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також коштів благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб.       
27. Стаття 8. До повноважень органу місцевого самоврядування, крім передбачених законодавством України, також належить укладення договору (контракту) з інвестором, суб'єктом підприємницької діяльності після схвалення в установленому порядку інвестиційного проекту Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку.   -48- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Статтю 8 викласти в такій редакції: Стаття 8. Повноваження органів місцевого самоврядування і відповідних місцевих органів виконавчої влади щодо управління територіями пріоритетного розвитку Органи місцевого самоврядування і відповідні місцеві органи виконавчої влади на території, яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування і відповідного місцевого органу виконавчої влади також належить: укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності про реалізацію інвестиційного проекту, затвердженого Комітетом у визначеному цим Законом порядку.  
Враховано в статті 6   
    -49- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Доповнити статтю 8 словами : "а також припинення дії цього договору (контракту) у разі порушення інвестором, суб`єктом підприємницької діяльності законодавства України або умов договору (контракту)". в статті 8  
Враховано редакційно    
    -50- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити законопроект статтею : Особливості впровадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку такого змісту: "Свідоцтво Комітету про схвалення інвестиційного проекту є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Порядок укладання контракту визначається Комітетом. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності (інвестором) законодавства України та установчих документів, умов контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Комітет має право скасувати свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку". в статті 8  
Враховано редакційно    
28. Стаття 9. Інвестиційні проекти, схвалені в установленому цим Законом порядку, які реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів, залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансовокредитних установ.   -51- Пухкал О.Г. (в.о. № 209)
Погодитись з висновками науково-експертного управління щодо необхідності зняття статті 9.  
Враховано   Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності  
    -52- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Назву статті 10 викласти у такій редакції: Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності  
Враховано    
29. Стаття 10. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області на весь строк, визначений у статті 1 цього Закону.      Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.  
30. У разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності на вимогу суб'єктів підприємницької діяльності, зазначених у статті 3 цього Закону, застосовується спеціальний режим інвестиційної діяльності, що діяв на момент укладення договорів (контрактів) з органами місцевого самоврядування.   -53- Кабінет Міністрів України
Другий абзац статті 10 викласти в редакції: "Якщо внаслідок зміни законодавства України змінюється режим, передбачений статтею 6 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються умови, що діяли на момент укладення ним договору (контракту) з органом місцевого самоврядування."  
Враховано   У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення договору (контракту) органом місцевого самоврядування або відповідним місцевим органом виконавчої влади з суб'єктом підприємницької діяльності.  
    -54- Стоян О.М. (в.о. № 18)
доповнити законопроект статтею : Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі скасування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку такого змісту: "Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження в повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють на території пріоритетного розвитку в разі її скасування".  
Враховано редакційно у статті 10   
    -55- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
В другому абзаці статті 10 після слів: "У разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності" додати слова: "визначеного цим Законом".  
Враховано редакційно    
    -56- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Частину другу ст.10 виключити, щоб не було винятків з державних гарантій стабільності спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області протягом 30 років, що передбачено у ст.1 цього законопроекту.  
Відхилено    
31. Стаття 11. У разі невиконання або неналежного виконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий інвестор чи суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).   -57- Асадчев В.М. (реєстр. картка № 337)
Донченко Ю.Г. (в.о. № 113)
У статті 11 слово "інвестором" вилучити.  
Враховано    
    -58- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити законопроект статтею : "Ліквідація (реорганізацію) підприємства на території пріоритетного розвитку" такого змісту: "У разі ліквідації підприємства, створеного на території пріоритетного розвитку або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до закінчення строку, зазначеного в контракті між інвестором та органом місцевого самоврядування, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний термін після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління території пріоритетного розвитку про причини ліквідації (реорганізації) підприємства". Статтею 9 законо-проекту передбачено відповідальність суб"є-кта підприємницької діяльності за неви-конання ним умов договору (контракту).  
Враховано редакційно    
32. Стаття 12. Прикінцеві положення   -59- Петренко В.О. (реєстр. картка № 279)
Статтю 12 викласти у такій редакції: Стаття 12. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: у місячний строк встановити перелік галузей (підгалузей), виробництв, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області; у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
Враховано   Стаття 11. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
33. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:      2. Кабінету Міністрів України:  
34. встановити перелік галузей (підгалузей), виробництв, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області;      у місячний строк визначити перелік галузей (підгалузей), виробництв, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області;  
35. розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені статтями 4 і 7 цього Закону.   -60- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Доповнити статтю 12 частиною такого змісту: "Цей Закон вступає в дію з моменту його офіційного опублікування".  
Враховано редакційно   у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
    -61- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Доповнити статтю 12 пунктом 2: "Кабінету Міністрів України: у тримісячний термін подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідность із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
Враховано редакційно