Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до таких законодавчих актів України:      Проект Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №36-37, ст.242) Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
1. 1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища"      1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., N 41, ст.546; 1993 р., №26, ст.277; 1996 р., №15, ст.70; 1998 р., №11, ст.41, №34, ст.230; 1999 р., №38, ст.338):  
2. У пункті "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і".      1) у пункті "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";  
3. У пункті "д" частини першої статті 19 після слів "та ліміти" доповнити словами " на утворення і".      2) у частині першій статті 19: пункт "д" після слів "та ліміти" доповнити словами " на утворення і";  
4. У пункті "е" частини першої статті 19 слова "промислових, побутових та інших" виключити.      у пункті "е" слова "промислових, побутових та інших" виключити;  
5. Пункт "є" частини першої статті 20 викласти в такій редакції:       
6. є) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, дозволів на викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище і на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України;   -1- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонує пункт "є" частини першої статті 20 залишити без зміни.  
Враховано    
7. У частині першій статті 44 слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити.      3) у частині першій статті 44 слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;  
8. У пункті "а" статті 48: слово "безвідхідні" виключити; слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження".      4) у пункті "а" статті 48: слово "безвідхідні" виключити; слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження".  
9. Статтю 55 викласти в такій редакції: "Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених ними лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечував би можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей."      5) статтю 55 викласти в такій редакції: "Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення. Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених ними лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей." 2. Частину четверту статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N14, ст.168; 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999р., №7, ст.52, №8, ст.60, №36, ст.317, №38, ст.350):  
10. Частину четверту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням, заготівлею та обробленням окремих видів ресурсно-цінних відходів".   -2- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонує виключити доповнення до статті четвертої.  
Відхилено   доповнити абзацом такого змісту: "здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини". 3. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994р., N 27, ст.218):  
    -3- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пропонує відповідно до статті 35 Закону України "Про відходи" частину четверту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту: "здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини".  
Враховано    
11. Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:      1) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:  
12. "Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";      "Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
13. Статтю 33 доповнити абзацами такого змісту: "видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї; методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів."      2) статтю 33 доповнити абзацами такого змісту: "видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами; встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї; методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів." 4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 21, ст.156, №51, ст.305; 1998р., №14, ст.55)  
14. Статтю 5 Закону України " Про податок на додану вартість " доповнити підпунктом такого змісту : ".5.2.6. надання послуг із збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини."   -4- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонують виключити пункт 5.2.6.  
Відхилено   доповнити підпунктом такого змісту : ".5.2.6. надання послуг із збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини." 5. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., №2, ст.7, №10, ст.351):  
    -5- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пропонує відповідно до статті 35 Закону України "Про відходи" статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити підпунктом такого змісту : ".5.2.6. надання послуг із збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."  
Враховано    
15. Статтю 7 Закону " Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом такого змісту: "7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини ."   -6- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонують виключити пункт 7.13.5 статті 7.  
Відхилено   доповнити підпунктом такого змісту: "7.13.5 Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."  
    -7- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пропонує відповідно до статті 35 Закону України "Про відходи" статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом такого змісту: "7.13.5 Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."  
Враховано    
16. Частину першу статті 6 Закону України " Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" доповнити абзацом такого змісту: "підприємства, що здійснюють збирання, заготівлю окремих видів відходів виробництва та споживання".   -8- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонують виключити даний абзац.  
Враховано   6. Частину першу статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 10, ст.77, №26, ст.281, №34, ст.356; 1996 р., №9, ст.41; 1998 р., №30-31, ст.195; 1999р., №4, ст.35): доповнити пунктом "у" такого змісту:  
17. Частину першу статті 5 "Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 " Про прибутковий податок з громадян " доповнити пунктом "у" такого змісту:   -9- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Пропонує вилучити пункт "у)" першої частини статті 5 .  
Відхилено    
18. "у) суми, одержувані громадянами за здану ними сировину (макулатура, ганчір'я, металобрухт та інші відходи)".   -10- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонує викласти пункт "у" першої частини статті 5 у такій редакції : " у) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину : макулатуру та ганчір`я".  
Враховано   "у) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину : макулатуру та ганчір`я". 7. Пункт 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 27, ст.289)  
19. У декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46_93 "Про стандартизацію і сертифікацію": Пункт 2 статті 5 доповнити абзацом такого змісту: " поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом накопичувачів, вимоги щодо безпечного поводження з відходами, які сприяють запобіганню негативному впливу їх на довкілля та здоров'я людини, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини."      доповнити абзацом такого змісту: "поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом накопичувачів, вимоги щодо безпечного поводження з відходами, які сприяють запобіганню негативному впливу їх на довкілля та здоров'я людини, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини." 8. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984р., додаток до N 51, ст.1122):  
20. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:       
21. 1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, та 91-3 такого змісту:      1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, та 91-3 такого змісту:  
22. Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -11- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пропонує доповнити Кодекс тільки статтями 82-3, 82-5.  
Враховано частково   "Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
    -12- Пропонує доповнити Кодекс тільки статтею 82-3.  Враховано частково    
23. Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -тягне за собою накладення штрафів на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
24. Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -13- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Пропонує у статті 82-3 після слів "...посадових осіб і..." додати слово "зверненнями".  
Враховано   Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
25. Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
26. Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів Передача відходів з порушенням установлених правил їх зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
27. Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо), - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо), - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
28. Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      "Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
29. 2) виключити з назви статті 82 та її змісту слова "промислових та побутових".      2) у назві та абзаці першому статті 82 слова "промислових та побутових" виключити.  
30. 3) у частині першій статті 242-1 цифри "91-2" замінити цифрами "91-3"   -14- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пропанує у пункті 1 частині другої статті 242-1 цифри "91-91-2" замінити цифрами ".91-91-3".  
Враховано   3) у статті 242-1: у частині першій цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3"; у пункті 1 частині другої цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3".  
31. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 228-8, 228-9, 228-10 такого змісту: "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниДруге читанняСтаття 228-8. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації      9. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 228-8, 228-9, 228-10 такого змісту: "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниДруге читанняСтаття 228-8. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації  
32. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням та збут продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
33. Ті ж самі дії, що здійснені вдруге або спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -15- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Пропонує у частині другій статті 228-8 слова "здійснені вдруге" замінити на слова "вчинені повторно".  
Враховано   Ті ж самі дії, що вчинені повторно або спричинили інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
34. Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами, що спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, якщо це спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
35. Стаття 228-10. Залучення дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я Залучення дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, - карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж самі дії, що спричинили тяжкі наслідки , - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      Стаття 228-10. Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, - карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж самі дії, що спричинили тяжкі наслідки , - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
36. У Кримінально-процесуальному кодексі України частину першу статті 112 після цифр "228-1" доповнити цифрами"228-8 - 228-10"      10. У Кримінально-процесуальному кодексі України частину першу статті 112 після цифр "228-1" доповнити цифрами"228-8 - 228-10" II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.