Кількість абзаців - 105 Таблиця поправок


ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПРИ ВИКОНАННI СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПРИ ВИКОНАННI СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПРИ ВИКОНАННI СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКIВ  
1. Цей Закон визначає умови i порядок застосування сили як примусового способу здiйснення влади народом України через органи державної влади та мiсцевого самоврядування.   -1- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Преамбулу викласти у наступній редакції: "Цей Закон визначає умови i порядок застосування сили як примусового способу здiйснення влади народом України через уповноважених осіб".  
Враховано   Цей Закон визначає умови i порядок застосування сили як примусового способу здiйснення влади народом України через уповноважених осіб.  
2. Роздiл 1. Загальнi положення      Роздiл 1. Загальнi положення  
3. Стаття 1. Визначення понять      Стаття 1. Визначення понять  
4. У цьому законi термiни вживаються у такому значеннi:      У цьому законi термiни вживаються у такому значеннi:  
5. 1) Застосування сили - вплив на осiб, тварин або предмети за допомогою фiзичної сили, спецiальних засобiв i зброї.      1) застосування сили - вплив на осiб, тварин або предмети за допомогою фiзичної сили, спецiальних засобiв i зброї;  
6. 2) Застосування фiзичної сили - вплив на осiб, тварин та предмети за допомогою м'язової сили, в тому числi й з застосуванням прийомiв спортивних та бойових видiв одноборства.   -2- Чикал А.В. (в.о. № 191)
у п. 2 ст. 1 слово "одноборства" замінити словом "єдиноборств".  
Враховано   2) застосування фiзичної сили - вплив на осiб, тварин та предмети за допомогою м'язової сили, в тому числi й з застосуванням прийомiв спортивних та бойових видiв єдиноборств;  
7. 3) Уповноваженi представники влади - представники влади, уповноваженi на застосування сили.   -3- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Пункт 3 статті 1 викласти у такій редакції: "3) Уповноважені представники влади - представники органів державної влади, визначених цим Законом, уповноважені законом на застосування сили". так як у відповідності до законодавства органи місцевого самоврядування також мають певні силові повноваженні, але потрібно підкреслити, що це може бути тільки на законній основі.  
Враховано частково   3) уповноваженi особи - представники влади та інші уповноваженi законом суб'єкти на застосування сили;  
    -4- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Пункт 3 статті 1 доповнити словами: "…при виконанні службових обов'язків". так як це може призвести до хибного тлумачення, що співробітник міліції, наприклад, в час відпустки, позбавляється обов'язку та права на застосування сили.  
Відхилено    
8. 4) Зброя - пристрої, прилади i предмети, спецiально виготовленi, конструктивно призначенi i технiчно придатнi для пошкодження цiлi.   -5- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити словами "і які перебувають на оздобленні військовослужбовців чи посадових осіб органів державної влади, визначених цим Законом, уповноважених законом на застосування сили". (по-перше, це - загальне визначення, по-друге, - див. Частину другу п.3 ст.3, а по-третє, - не має значення, штатна це зброя, чи ні.  
Відхилено   4) зброя - пристрої, прилади i предмети, спецiально виготовленi, конструктивно призначенi i технiчно придатнi для пошкодження цiлi;  
9. 5) Вогнепальна зброя - зброя, дiя якої полягає в механiчному пошкодженнi цiлi метальним снарядом, який приводиться в рух миттєвим вивiльненням хiмiчної або iнших видiв енергiї заряду (пороху, iншої горючої сумiшi).      5) вогнепальна зброя - зброя, дiя якої полягає в механiчному пошкодженнi цiлi метальним снарядом, який приводиться в рух миттєвим вивiльненням хiмiчної або iнших видiв енергiї заряду (пороху, iншої горючої сумiшi);  
10. 6) Вибухова зброя - зброя, дiя якої полягає в механiчному пошкодженнi цiлi динамiчною дiєю газiв, температури та тиску, що утворюються в результатi миттєвої хiмiчної реакцiї придатних до цього речовин або осколками зовнiшньої оболонки вибухових речовин.   -6- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У пункті 6 статті 1 слова "вибухова зброя" замінити на слова "вибухові пристрої".  
Враховано   6) вибухові пристрої - зброя, дiя якої полягає в механiчному пошкодженнi цiлi динамiчною дiєю газiв, температури та тиску, що утворюються в результатi миттєвої хiмiчної реакцiї придатних до цього речовин або осколками зовнiшньої оболонки вибухових речовин;  
11. 7) Спецiальними засобами є пристрої, прилади i предмети, спецiально виготовленi, конструктивно призначенi i технiчно придатнi для iндивiдуального захисту, активної оборони, забезпечення спецiальних операцiй, затримання правопорушникiв, примусової зупинки або обмеження пересування людей i транспортних засобiв, вiдкриття примiщень. До спецiальних засобiв прирiвнюються службовi собаки.   -7- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити словами "і які перебувають на оздобленні військовослужбовців чи посадових осіб органів державної влади, визначених цим Законом, уповноважених законом на застосування сили". (по-перше, це - загальне визначення, по-друге, - див. Частину другу п.3 ст.3, а по-третє, - не має значення, штатна це зброя, чи ні.  
Відхилено   7) спеціальні засоби індивідуального захисту - це технічні вироби промислового виготовлення встановленого зразка, призначені для запобігання завданню шкоди тілесній цілісності та здоров'ю особи шляхом пасивного їх використання особою з метою самозахисту; 8) спеціальні засоби активної оборони - це технічні вироби встановленого зразка з особливими фізичними чи хімічними властивостями, пристосовані для індивідуального використання і призначені для відвернення або припинення протиправного посягання на особу чи власність, шляхом завдання шкоди безпосередньо посягаючому, а також іншим об'єктам, що використовуються з метою посягання;  
    -8- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Викласти термінологічне визначення понять "спеціальні засоби індивідуального захисту" та "спеціальні засоби активної оборони" виклавши пункт 7 частини 1 статті 1 у такій редакції: "Спеціальні засоби індивідуального захисту - це технічні вироби промислового виготовлення встановленого зразка, призначені для запобігання завданню шкоди тілесній цілісності та здоров'ю особи шляхом пасивного їх використання особою з метою самозахисту. Спеціальні засоби активної оборони - це технічні вироби встановленого зразка з особливими фізичними чи хімічними властивостями, пристосовані для індивідуального використання і призначені для відвернення або припинення протиправного посягання на особу чи власність, шляхом завдання шкоди безпосередньо посягаючому, а також іншим об'єктам, що використовуються з метою посягання".  
Враховано    
12. 8) Непокора - умисне невиконання особою законних вимог уповноваженого представника влади.   -9- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У пункті 8 статті 1 після слова "вимог" доповнити словами " чи розпоряджень".  
Враховано   9) непокора - умисне невиконання особою законних вимог чи розпоряджень уповноваженого представника влади;  
13. 9) Опiр - умисна активна протидiя з застосуванням фiзичної сили.   -10- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Перед словами "активна протидія" додати слово "протиправна".  
Враховано   10) опiр - умисна протиправна активна протидiя з застосуванням фiзичної сили;  
14. 10) Напад - умиснi активнi насильницькi дiї, що вчиняються з iнiцiативи суб'єкта цих дiй.   -11- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Перед словами "активнi насильницькi" додати слово "протиправні".  
Враховано   11) напад - умиснi протиправні активнi насильницькi дiї, що вчиняються з iнiцiативи суб'єкта цих дiй;  
15. 11) Збройний опiр i збройний напад - вiдповiдно опiр та напад, що вчиняються з застосуванням зброї або iнших предметiв, що використовуються як зброя.      12) збройний опiр i збройний напад - вiдповiдно опiр та напад, що вчиняються з застосуванням зброї або iнших предметiв, що використовуються як зброя;  
16. 12) Службовi собаки - собаки, що пройшли спецiальний курс дресирування i використовуються уповноваженими представниками влади при виконаннi службових обов'язкiв.      13) Службовi собаки - собаки, що пройшли спецiальний курс дресирування i використовуються уповноваженими особами при виконаннi визначених повноважень.  
17. Стаття 2. Принципи застосування сили      Стаття 2. Принципи застосування сили  
18. Застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв здiйснюється на принципах:   -12- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац 1 статті 2 викласти в такій редакції: "Застосування сили при виконаннi відповідних повноважень здiйснюється на принципах:".  
Враховано   Застосування сили при виконаннi відповідних повноважень здiйснюється на принципах:  
19. законностi - сила застосовується виключно на пiдставах, методами i засобами, дозволеними законом, та у визначених законом межах повноважень вiдповiдних посадових осiб;   -13- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина1, пункт 1. Наприкінці текст "посадових осіб" замінити текстом "уповноважених представників влади".  
Враховано частково   законностi - сила застосовується виключно на пiдставах, методами i засобами, дозволеними законом, та у визначених законом межах повноважень вiдповiдних уповноважених осіб;  
20. вiдповiдностi - застосування сили вiдповiдає характеру та ступеню небезпеки для людей, майна або порядку управлiння дiянь, на попередження або припинення яких воно спрямоване;      вiдповiдностi - застосування сили вiдповiдає характеру та ступеню небезпеки для людей, майна або порядку управлiння дiянь, на попередження або припинення яких воно спрямоване;  
21. необхiдної достатностi - застосування сили здiйснюється у межах, достатнiх для попередження або припинення протиправних дiй;      необхiдної достатностi - застосування сили здiйснюється у межах, достатнiх для попередження або припинення протиправних дiй;  
22. гуманностi - серед усiх можливих i придатних засобiв застосування сили по можливостi обираються тi, що завдають найменшої шкоди особi, тваринам та предметам, проти яких вона спрямовується, а також їх оточенню.   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 2, частина 1, пункт 4. Вилучити текст "по можливості".  
Враховано   гуманностi - серед усiх можливих i придатних засобiв застосування сили обираються тi, що завдають найменшої шкоди особi, тваринам та предметам, проти яких вона спрямовується, а також їх оточенню.  
23. Стаття 3. Загальна мета i правовi засади застосування сили.      Стаття 3. Загальна мета i правовi засади застосування сили  
24. 1. Загальною метою застосування сили є запобiгання i припинення правопорушень, примушення осiб до правової поведiнки.      Загальною метою застосування сили є запобiгання i припинення правопорушень, примушення осiб до правової поведiнки.  
25. 2. Застосування сили є крайньою формою примусу, необхiдного для здiйснення народом влади i пiдтримання правового порядку в Українi, встановленого вiдповiдно до Конституцiї України, iнших законiв України та нормативно-правових актiв органiв державної влади та мiсцевого самоврядування.   -15- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 2. Після тексту "Конституції України", вилучити слово "інших".  
Враховано   Застосування сили є крайньою формою примусу, необхiдного для здiйснення народом влади i пiдтримання правового порядку в Українi, встановленого вiдповiдно до Конституцiї України та законiв України.  
    -16- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Вилучити пункт 2 статті 3 де застосування сили знову виводиться до рамки законів і регулюються нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування. Можна чекати, що навіть сільські ради видадуть свої розпорядження про застосування зброї.  
Враховано    
26. 3. Цей Закон є основоположним для всiх нормативно-правових актiв України з питань застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв. Iншi нормативно-правові акти України у цiй сферi дiють лише у частинi, що не суперечить вимогам цього Закону.      Цей Закон є основоположним для всiх нормативно-правових актiв України з питань застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв. Iншi нормативно-правові акти України у цiй сферi дiють лише у частинi, що не суперечить вимогам цього Закону.  
27. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає види, типи, технiчно-експлуатацiйнi характеристики спецiальних засобiв та зброї, призначених для забезпечення дiяльностi уповноважених представникiв влади з урахуванням умов їх дiяльностi, а також особливостi їх застосування.   -17- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У частині 4 статті 3 слова " забезпечення уповноважених представникiв влади дiяльностi" замінити словами "виконання функцій суб'єктами застосування сили" та привести до змістовної суті у відмінності цих визначень по всьому тексту проекту. Обґрунтування. Не всі суб'єкти застосування сили зазначені у статті 4 є представниками влади.  
Враховано   Кабiнет Мiнiстрiв України визначає види, типи, технiчно-експлуатацiйнi характеристики спецiальних засобiв та зброї, призначених для виконання функцій суб'єктами застосування сили з урахуванням умов їх дiяльностi, а також особливостi їх застосування.  
28. Стаття 4. Суб'єкти застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв      Стаття 4. Суб'єкти застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв  
29. 1. Суб'єктами застосування сили є такi уповноваженi представники влади:      1. Суб'єктами застосування сили є такi уповноваженi представники влади:  
30. 1) посадовi особи органiв внутрiшнiх справ при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про мiлiцiю", i вiйськовослужбовцi внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiд час виконання ними завдань, визначених Законом України "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";   -18- Роєнко В.Г. (в.о. № 199)
Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Марченко В.Р. (в.о. № 161)
Дати вичерпний перелік суб'єктів застосування сили у статті 4.  
Враховано   1) посадовi особи органiв внутрiшнiх справ при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про мiлiцiю", i вiйськовослужбовцi внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України пiд час виконання ними завдань, визначених Законом України "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";  
31. 2) вiйськовослужбовцi Нацiональної гвардiї України при виконаннi завдань, передбачених Законом України "Про Нацiональну гвардiю України";   -19- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункт 2) частини 1 статті 4 вилучити у зв`язку з ліквідацією Національної гвардії України згідно з указом Президента України, змінивши при цьому нумерацію пунктів частини 1 цієї статті.  
Враховано    
    -20- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт 2) частини 1 статті 4 вилучити у зв`язку з ліквідацією Національної гвардії України замінивши його пунктом такого змісту " суб'єктами застосування сили є уповноважені працівники суб'єктів охоронної діяльності, визначені Законом України "Про охоронну діяльність".  
Немає висновку    
    -21- Свирида О.М. (в.о. № 22)
У статті 4 пункт 2 необхідно вилучити. Обґрунтування. Оскільки Головне управління Командувача Національної гвардії України, указом Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 року № 1573/99 - ліквідовано.  
Немає висновку    
32. 3) вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ при виконаннi завдань, визначених Законами України "Про Прикордоннi вiйська України";   -22- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт 3) частини 1статті 4 викласти у такій редакції: "3) військовослужбовці Прикордонних військ при виконанні завдань та в межах повноважень, визначених Законами України "Про Прикордонні війська України", "Про державний кордон України" та "Про виключну (морську) економічну зону України;".  
Враховано   2) вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про Прикордоннi вiйська України", "Про державний кордон України" та "Про виключну (морську) економічну зону України"; 3) військовослужбовці Прикордонних військ при виконанні завдань та в межах повноважень, визначених Законами України "Про Прикордонні війська України", "Про державний кордон України" та "Про виключну (морську) економічну зону України;  
33. 4) вiйськовослужбовцi Служби безпеки України при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про Службу безпеки України";       
34. 5) вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";      4) вiйськовослужбовцi Управлiння державної охорони України при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";  
35. 6) посадовi особи митних органiв при виконаннi завдань, визначених Митним кодексом України;      5) посадовi особи митних органiв при виконаннi завдань, визначених Митним кодексом України;  
36. 7) посадовi особи податкової мiлiцiї при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про Державну податкову службу в Українi";      6) посадовi особи податкової мiлiцiї при виконаннi завдань, визначених Законом України "Про Державну податкову службу в Українi";  
37. 8) посадовi особи лiсової охорони при виконаннi завдань, визначених Лiсовим кодексом;      7) посадовi особи лiсової охорони при виконаннi завдань, визначених Лiсовим кодексом;  
38. 9) посадовi особи iнших державних органiв при виконаннi визначених законами України завдань, пов'язаних з вжиттям заходiв примусового характеру.   -23- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт 9) частини 1 статті 4 замінити пунктами 8) і 9) (з урахуванням попередньої пропозиції) такого змісту: "8) працівники служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду при здійсненні повноважень, визначених Законом України Про природно-заповідний фонд України;  
Враховано   8) працівники служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду при здійсненні повноважень, визначених Законом України Про природно-заповідний фонд України; 9) державні інспектори спеціальних підрозділів охорони Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та його органів на місцях, посадові особи спеціально уповноважених державних органів контролю та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, при здійсненні повноважень, визначених Законом України "Про тваринний світ; 10) військовослужбовці Збройних Сил України при виконанні завдань, визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та Статутом гарнізонної і вартової служби Збройних Сил України;  
    -24- Чикал А.В. (в.о. № 191)
9) державні інспектори спеціальних підрозділів охорони Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та його органів на місцях, посадові особи спеціально уповноважених державних органів контролю та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, при здійсненні повноважень, визначених Законом України "Про тваринний світ".  
Враховано    
    -25- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Пункт 9 частини 1 статті 4 виключити.  
Враховано    
    -26- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину 1 статті 4 доповнити пунктом 10 наступного змісту: "військовослужбовці Збройних Сил України при виконанні завдань, визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України та Статутом гарнізонної і вартової служби Збройних Сил України."  
Враховано    
39. 2. До суб'єктiв застосування сили вiдносяться також особи, якi у випадках, в обсязi i в порядку, визначених законами України, залучаються уповноваженими представниками влади до виконання завдань, пов'язаних з вжиттям заходiв примусового характеру.   -27- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Частину 2 статті 4 викласти у наступній редакції: "До суб'єктiв застосування сили вiдносяться також особи, якi у випадках, в обсязi i в порядку, визначених цим та іншими законами України, залучаються уповноваженими представниками влади до тимчасового виконання завдань, пов'язаних з застосуванням сили.  
Враховано   До суб'єктiв застосування сили вiдносяться також особи, якi у випадках, в обсязi i в порядку, визначених цим та іншими законами України, залучаються уповноваженими представниками влади до тимчасового виконання завдань, пов'язаних з застосуванням сили. На суб'єктів застосування сили зазначених у частині 1 цієї статті, які за власною ініціативою, у невідкладних випадках, взяли на себе виконання функцій іншого суб'єкта застосування сили розповсюджуються підстави та порядок застосування сили спеціальних суб'єктів визначених цим та іншими законами України. Суб'єктами застосування сили є уповноважені працівники охорони, визначені Законом України "Про охоронну діяльність" під час виконання покладених на них завдань у межах визначених ним повноважень.  
    -28- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 4 доповнити частиною 3наступного змісту: "На суб'єктів застосування сили зазначених у частині 1 цієї статті, які за власною ініціативою, у невідкладних випадках, взяли на себе виконання функцій іншого суб'єкта застосування сили розповсюджуються підстави та порядок застосування сили спеціальних суб'єктів визначених цим та іншими законами України" .  
Враховано    
    -29- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Доповнити статтю 4 частиною 5 наступного змісту: "Суб'єктами застосування сили є уповноважені працівники охорони, визначені Законом України "Про охоронну діяльність" під час виконання покладених на них завдань у межах визначених ним повноважень.".  
Враховано    
40. Роздiл 2. Порядок застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв      Роздiл 2. Порядок застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв  
41. Стаття 5. Загальнi умови застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв      Стаття 5. Загальнi умови застосування сили при виконаннi службових обов'язкiв  
42. 1. Сила застосовується для:   -30- Свирида О.М. (в.о. № 22)
У статті 5 частина 1 даного законопроекту, пункти 3, 4 необхідно включити. Обґрунтування. Положення вищенаведених пунктів є окремими видами правопорушень і відповідно охоплюються пунктом 1 частини 1 цієї статті. Дійсно, "непокора та опір" є видом правопорушень і передбачені за це відповідні види відповідальності, однак вважаємо, що окреме означення у пп. 3,4 Закону найбільш розповсюджених випадків застосування сили є доцільним.  
Відхилено .  1. Сила застосовується на законних підставах для:  
43. 1) припинення правопорушень;      1) припинення правопорушень;  
44. 2) затримання правопорушникiв у порядку здiйснення адмiнiстративно-процесуальних i кримiнально-процесуальних заходiв та примусових заходiв вiдповiдно до судових рiшень;      2) затримання правопорушникiв у порядку здiйснення адмiнiстративно-процесуальних i кримiнально-процесуальних заходiв та примусових заходiв вiдповiдно до судових рiшень;  
45. 3) припинення непокори законним вимогам уповноважених представникiв влади;   -31- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У підпункт 3 статті 5 викласти в наступній редакції: "3) припинення непокори законним вимогам чи розпоряджень суб'єктів застосування сили"  
Враховано   3) припинення непокори законним вимогам чи розпоряджень суб'єктів застосування сили;  
46. 4) подолання опору уповноваженим представникам влади, вiдбиття нападу на уповноважених представникiв влади та об'єкти, що перебувають пiд їх охороною;   -32- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Пункт 4 частини 1 статті 5 викласти у такій редакції: "подолання опору або вiдбиття нападу на уповноважених суб'єктів застосування сили та об'єкти, що перебувають пiд їх охороною;"  
Враховано   4) подолання опору або вiдбиття нападу на уповноважених суб'єктів застосування сили та об'єкти, що перебувають пiд їх охороною;  
47. 5) забезпечення доступу уповноважених представникiв влади в примiщення, на територiю, до транспортних засобiв та iнших предметiв, що пiдлягають обов'язковiй перевiрцi та огляду, вилучення предметiв, якi пiдлягають вiдповiдно до законодавства України пiдлягають вилученню;   -33- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Пункт 5 частини 1 статті 5 викласти у такій редакції: "5) забезпечення доступу уповноважених представників влади в приміщення, на територію, до транспортних засобів та інших предметів, що відповідно до законодавства України підлягають обов'язковій перевірці, огляду чи вилученню;" Не всі суб'єкти застосування сили зазначені у статті 4 є представниками влади тому застосовано більш широке поняття "уповноважених осіб".  
Враховано частково   5) забезпечення доступу уповноважених осіб в примiщення, на територiю, до транспортних засобiв та iнших предметiв, що вiдповiдно до законодавства України пiдлягають вилученню;  
    -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1, пункт 5). Після тексту "вилучення предметів, які" вилучити слово "підлягають". в новій редакції відповідно до пропозиції н.д.Кожина  
Враховано    
    -35- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Вилучити пункт 5 статті 5.  
Немає висновку    
48. 6) пошкодження предметiв, що є знаряддями або засобами злочинiв з метою унеможливлення їх застосування;   -36- Чикал А.В. (в.о. № 191)
До статті 5: у пункті 6) частини першої після слова "злочинів" додати слова: "використовуються злочинцями для втечі, переховування або як укриття", узгодивши її таким чином з третім абзацом пункту 1 статті 11.  
Враховано   6) пошкодження предметiв, що є знаряддями або засобами злочинiв що використовуються злочинцями для втечі, переховування або як укриття з метою унеможливлення їх застосування;  
49. 7) усунення небезпеки з боку тварин, якi становлять загрозу для життя i здоров'я людей або майна, внаслiдок агресивної поведiнки або їх захворювання на небезпечнi для людей хвороби.   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 1. Пункт 7) після слів "агресивної поведінки" доповнити текстом "цих тварин".  
Враховано   7) усунення небезпеки з боку тварин, якi становлять загрозу для життя чи здоров'я людей або майна, внаслiдок агресивної поведiнки цих тварин або їх захворювання на небезпечнi для людей хвороби.  
50. 2. Сила застосовується тiльки тодi, коли iншi, ненасильницькi, методи впливу виявились неефективними або їх застосування є неможливим в силу конкретних обставин.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 2. Після тексту "тоді, коли" вилучити слово "інші".  
Враховано   Сила застосовується тiльки тодi, коли, ненасильницькi методи впливу виявились неефективними або їх застосування є неможливим в силу конкретних обставин.  
51. 3. У кожному випадку, коли обставини це дозволяють i є пiдстави очiкувати того, що мета може бути цим досягнута, застосуванню сили до осiб повинно передувати застосування сили до предметiв.   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 5, частина 3. Після слів "підстави очікувати" вилучити слово "того".  
Враховано   У кожному випадку, коли обставини це дозволяють i є пiдстави очiкувати, що мета, з якою застосовується сила, може бути цим досягнута, застосуванню сили до осiб повинно передувати застосування сили до предметiв.  
52. 4. Забороняється застосовування сили до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку та малолiтнiх або з вираженими ознаками iнвалiдностi, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей, збройного опору або збройного нападу.      Забороняється застосовування сили до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку та малолiтнiх або з вираженими ознаками iнвалiдностi, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю людей, збройного опору або збройного нападу.  
53. 5. Кожний факт застосування сили пiдлягає документальному оформленню з обов'язковим зазначенням наслiдкiв.      Кожний факт застосування сили пiдлягає документальному оформленню з обов'язковим зазначенням наслiдкiв.  
54. Про отримання тiлесних пошкоджень особами, до яких була застосована сила, або про їх смерть внаслiдок застосування сили керiвник органу, представник (представники) якого застосував (застосували) силу, повинен негайно повiдомити вiдповiдного прокурора.      Про отримання тiлесних пошкоджень особами, до яких була застосована сила, або про їх смерть внаслiдок застосування сили керiвник органу, співробітник якого застосував силу, повинен негайно повiдомити вiдповiдного прокурора.  
55. Стаття 6. Надання допомоги потерпiлим.      Стаття 6. Надання допомоги потерпiлим  
56. У випадку, коли особа, проти якої була застосована сила, зазнала тiлесного пошкодження, уповноваженi представники влади, якi застосували силу, зобов'язанi забезпечити надання цiй особi першої допомоги, а у разi необхiдностi - подальшої невiдкладної медичної допомоги.      У випадку, коли особа, проти якої була застосована сила, зазнала тiлесного пошкодження, уповноваженi представники влади, якi застосували силу, зобов'язанi забезпечити надання цiй особi першої допомоги, а у разi необхiдностi - подальшої невiдкладної медичної допомоги.  
57. Пiдставами для надання допомоги, передбаченої частиною першою цiєї статтi, є звернення потерпiлого чи iншої особи, а також наявнiсть зовнiшнiх ознак пошкодження (кровотечi, непритомнiсть, нездатнiсть самостiйно рухатися тощо).   -40- Чикал А.В. (в.о. № 191)
До статті 6 додати частину третю такого змісту: "У разі завдання особі тілесного ушкодження внаслідок застосування спеціальних засобів, працівникам медичних закладів обов`язково надається інформація про те, який саме спеціальний засіб було застосовано в кожному конкретному випадку."  
Враховано   Пiдставами для надання допомоги, передбаченої частиною першою цiєї статтi, є звернення потерпiлого чи iншої особи, а також наявнiсть зовнiшнiх ознак пошкодження (кровотечi, непритомнiсть, нездатнiсть самостiйно рухатися тощо). У разі завдання особі тілесного ушкодження внаслідок застосування спеціальних засобів, працівникам медичних закладів обов`язково надається інформація про те, який саме спеціальний засіб було застосовано в кожному конкретному випадку.  
58. Стаття 7. Особливостi застосування фiзичної сили      Стаття 7. Особливостi застосування фiзичної сили  
59. При застосуваннi фiзичної сили забороняється використовувати прийоми одноборств, якi призначенi для заподiяння смертi або калiцтва, за винятком випадкiв протидiї опору або нападу, що загрожують життю та здоров'ю уповноваженого представника влади або iншим людям.   -41- Чикал А.В. (в.о. № 191)
До статті 7: змінити давальний відмінок двох останніх слів на родовий: "інших людей".  
Враховано   При застосуваннi фiзичної сили забороняється використовувати прийоми єдиноборств, якi призначенi для заподiяння смертi або калiцтва, за винятком випадкiв протидiї опору або нападу, що загрожують життю чи здоров'ю суб'єкту застосування сили або iнших людей.  
    -42- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
У статті 7 слова "або iншим людям" замінити на слова "життю та здоров'ю інших людей". За змістом і мається на увазі загроза життю чи здоров'ю іншим людям.  
Відхилено    
60. Стаття 8. Особливостi застосування спецiальних засобiв.      Стаття 8. Особливостi застосування спецiальних засобiв  
61. 1. Дозволяється застосовувати тiльки тi спецiальнi засоби, технiчно правильне застосуваннi яких не призводить до смертi, калiцтва чи хронiчного розладу здоров'я.      Дозволяється застосовувати тiльки тi спецiальнi засоби, технiчно правильне застосування яких не призводить до смертi, калiцтва чи хронiчного розладу здоров'я.  
62. 2. Наручники та засоби зв'язування застосовуються для затримання, конвоювання i тримання осiб, якi вчинили правопорушення, якщо цi особи чинять опiр уповноваженим представникам влади або якщо є пiдстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоду оточуючим або собi.      Наручники та засоби зв'язування застосовуються для затримання, конвоювання i тримання осiб, якi вчинили правопорушення, якщо цi особи чинять опiр суб'єкту застосування сили або якщо є пiдстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоду оточуючим або собi.  
63. 3. Службовi собаки використовується для:      3. Службовi собаки використовується для:  
64. а) пошуку i затримання злочинцiв або осiб, що пiдозрюються у скоєннi злочинiв, порушникiв державного кордону України;      а) пошуку i затримання злочинцiв або осiб, що пiдозрюються у скоєннi злочинiв, порушникiв державного кордону України;  
65. б) пошуку предметiв та речовин, що пiдлягають вилученню та/або становлять собою речовi докази скоєних правопорушень;      б) пошуку предметiв та речовин, що пiдлягають вилученню та/або становлять собою речовi докази скоєних правопорушень;  
66. в) запобiгання втечi i затримання у разi втечi осiб, що затриманi за злочини, пiдданi арештовi чи тримаються пiд вартою;      в) запобiгання втечi i затримання у разi втечi осiб, що затриманi за злочини, пiдданi арештовi чи тримаються пiд вартою;  
67. г) допомоги при вiдбиттi нападу чи подоланнi опору уповноваженим представникам влади.   -43- Свирида О.М. (в.о. № 22)
У статті 8 частині 3 пункту "г" доповнити словами: "а також при відбитті нападу, що загрожує життю чи здоров'ю особи". Обґрунтування. Дане доповнення необхідно внести з метою більш повного використання можливостей службових собак при захисті здоров'я та життя громадян від протиправних посягань з боку злочинців.  
Враховано   г) допомоги при вiдбиттi нападу чи подоланнi опору суб'єкту застосування сили життю чи здоров'ю якого загрожує небезпека.  
68. Забороняється дресирувати собак для заподiяння калiцтва або смертi. Породи собак, яких дозволяється використовувати пiд час застосування сили уповноваженими представниками влади, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України   -44- Свирида О.М. (в.о. № 22)
У статті 8 частину 4 законопроекту пропонується вилучити. Обґрунтування. Такий підхід зумовлений тим, що порядок, умови утримання службових собак не є предметом законодавчого регулювання і зазначені питання повинні бути визначені у відповідних підзаконних актах, що регулюють механізм реалізації окремих статей закону. Вважаємо за необхідне залиши законодавчу заборону такої мети дресирування собак направлену на заподіяння каліцтва або смерті.  
Відхилено .  Забороняється дресирувати собак для заподiяння калiцтва або смертi. Породи собак, яких дозволяється використовувати суб'єкту застосування сили, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
69. Службовi собаки повиннi перебувати на облiку у вiдповiдному органi державної влади, представники якого є суб'єктами застосування сили, пройти загальний i спецiальний курси дресирування i бути визнаними придатними для службового використання. В облiкових матерiалах повиннi бути iдентифiкацiйнi та атестацiйнi вiдомостi (в тому числi про обсяг та якiсть дресирування, а також службовi якостi собаки) на кожну службову собаку, а також вiдомостi про використання цiєї собаки у порядку застосування сили.      Службовi собаки повиннi перебувати на облiку у вiдповiдному органi, співробітники якого є суб'єктами застосування сили, пройти загальний i спецiальний курси дресирування i бути визнаними придатними для службового використання. В облiкових матерiалах повиннi бути iдентифiкацiйнi та атестацiйнi вiдомостi (в тому числi про обсяг та якiсть дресирування, а також службовi якостi собаки) на кожну службову собаку, а також вiдомостi про використання цiєї собаки у порядку застосування сили.  
70. Обсяг та методика дресирування службових собак, а також порядок ведення облiкових матерiалiв визначаються нормативно-правовими актами вiдповiдних органiв влади.   -45- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
У частині 3 статті 8 після слова "органів" доповнити словом "державної" і далі за текстом.  
Враховано   Обсяг та методика дресирування службових собак, а також порядок ведення облiкових матерiалiв визначаються нормативно-правовими актами вiдповiдних органiв державної влади.  
71. Стаття 9. Застосування вогнепальної зброї      Стаття 9. Застосування вогнепальної зброї  
72. 1. Вогнепальна зброя застосовується у випадках, коли вичерпанi можливостi або в силу обставин неможливе застосування фiзичної сили та спецiальних засобiв, для:   -46- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині першій статті 9 викласти в такій редакції: "Вогнепальна зброя застосовується у крайніх випадках для…" в зв'язку з тим, що редакція проекту ще раз вказує на обмеження у застосуванні вогнепальної зброї.  
Відхилено   Вогнепальна зброя застосовується у випадках, коли вичерпанi можливостi або в силу обставин неможливе застосування фiзичної сили чи спецiальних засобiв, для:  
    -47- Свирида О.М. (в.о. № 22)
У статті 9 частини 1 в пунктах 1, 4,6, 9, в частині 2 і в частині 4 даного законопроекту необхідно писати "життя чи здоров'я". Обґрунтування. У статті 9 у вище перелічених пунктах між словами "життя" і "здоров'я", які виступають об'єктами загрози, вжиті різні сполучники, а саме: "і", "та", "чи", що вносять певні непорозуміння у самий зміст окремих положень законопроекту. На наш погляд, необхідно все ж таки використовувати сполучення "чи", оскільки він означатиме, що загроза повинна існувати стосовно одного з об'єктів посягання, тобто "життя" або "здоров'я". Використання сполучників "і", "та" означатиме, що загроза повинна існувати стосовно як життя, так і здоров'я одночасно.  
Враховано    
73. 1) захисту людей вiд нападу, що загрожує їх життю та здоров'ю, а також звiльнення заручникiв;      1) захисту людей вiд нападу, що загрожує їх життю чи здоров'ю, а також звiльнення заручникiв;  
74. 2) затримання особи, яку застали при вчиненнi тяжкого злочину i яка намагається втекти;      2) затримання особи, яку застали при вчиненнi тяжкого злочину i яка намагається втекти;  
75. 3) припинення збройного опору i затримання особи, яка його чинить;      3) припинення збройного опору i затримання особи, яка його чинить;  
76. 4) вiдбиття нападу на уповноваженого представника влади або членiв його сiм'ї, якщо їх життю i здоров'ю загрожує небезпека;      4) вiдбиття нападу на суб'єкта застосування сили або членiв його сiм'ї, якщо їх життю чи здоров'ю загрожує небезпека;  
77. 5) запобiгання втечi особи, затриманої за порушення державного кордону;      5) запобiгання втечi особи, затриманої за порушення державного кордону;  
78. 6) затримання особи, що намагається втекти з-пiд варти або звiльнити iнших осiб, що перебувають пiд вартою, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та iнших предметiв, що загрожує життю i здоров'ю уповноваженого представника влади;      6) затримання особи, що намагається втекти з-пiд варти або звiльнити iнших осiб, що перебувають пiд вартою, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та iнших предметiв, що загрожує життю чи здоров'ю суб'єкту застосування сили;  
79. 7) вiдбиття нападу на об'єкти, що перебувають пiд охороною, конвої, житловi примiщення громадян, примiщення державних i громадських установ i органiзацiй, а також звiльнення їх у разi захоплення;   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Пункт 7) після тексту "установ і організацій", доповнити текстом "органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення".  
Враховано   7) вiдбиття нападу на об'єкти, що перебувають пiд охороною, конвої, житловi примiщення громадян, примiщення державних i громадських установ i органiзацiй, органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, а також звiльнення їх у разi захоплення;  
80. 8) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водiй своїми дiями створює загрозу життю чи здоров'ю уповноваженого представника влади або iнших людей;      8) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водiй своїми дiями створює загрозу життю чи здоров'ю суб'єкту застосування сили або iнших людей;  
81. 9) знешкодження тварин, якi становлять загрозу для життя i здоров'я людей або майна, внаслiдок агресивної поведiнки або їх захворювання на небезпечнi для людей хвороби;      9) знешкодження тварин, якi становлять загрозу для життя чи здоров'я людей або майна, внаслiдок агресивної поведiнки або їх захворювання на небезпечнi для людей хвороби;  
82. 10) для подання сигналу тривоги або для виклику допомоги.   -49- Чикал А.В. (в.о. № 191)
До статті 9: підпункт 10) частини 1. вилучити. Обґрунтування: Взагалі вогнепальна (та й будь-яка інша) зброя застосовується не для подання сигналів. а для пошкодження цілі. Крім того, стрілянина може бути сприйнята протилежною стороною як пряме застосування до неї зброї, і за наслідки ніхто не зможе поручитись. До речі, варто згадати, що городові у царській Росії застосовували, насамперед, сюрчки. І зовсім не тому, що набоїв бракувало! Такий же підхід до цього застосовується і в інших державах світу. Але, звичайно, у стані необхідної оборони або крайньої необхідності можна застосовувати і зброю. Але тут будь-яка реґламентація не доречна. На цю обставину звертала увагу й Генеральна прокуратура у своєму висновку щодо законопроекту.  
Враховано    
83. 2. Вогнепальна зброя застосовуються до осiб лише з метою зробити їх нездатними до нападу або втечi. Виняток становлять випадки вiдбиття нападу на уповноваженого представника влади або iнших людей, який загрожує їхньому життю та здоров'ю.      Вогнепальна зброя застосовуються до осiб лише з метою зробити їх нездатними до нападу або втечi. Виняток становлять випадки вiдбиття нападу на суб'єкта застосування сили або iнших людей, який загрожує їхньому життю чи здоров'ю.  
84. 3. Забороняється застосовувати вогнепальну зброю у мiсцях скупчення людей, якщо внаслiдок цього можуть постраждати стороннi особи.      Забороняється застосовувати вогнепальну зброю у мiсцях скупчення людей, якщо внаслiдок цього можуть постраждати стороннi особи.  
85. 4. Проти учасникiв масових безпорядкiв у випадку, коли вони скоюються без застосування зброї або iнших предметiв, що використовуються як зброя, а акти насилля з їхнього боку не спрямованi проти життя та здоров'я людей, застосовуються гумовi та iншi набої несмертельної дiї.   -50- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Вилучити пункт 4 статті 9. так як застереження викладені у частині 4 відповідають принципам застосування сили.  
Відхилено   Проти учасникiв масових безпорядкiв у випадку, коли вони скоюються без застосування зброї або iнших предметiв, що використовуються як зброя, а акти насилля з їхнього боку не спрямованi проти життя чи здоров'я людей, застосовуються гумовi та iншi набої несмертельної дiї.  
86. Стаття 10. Попередження      Стаття 10. Попередження  
87. 1. Застосуванню вогнепальної зброї, якщо обставини дозволяють це зробити, повинне передувати попередження голосом, в тому числi й через звукопiдсилювальнi пристрої, пострiлом у безпечному напрямi повз цiль або iншими зрозумiлими сигналами.      Застосуванню вогнепальної зброї, якщо обставини дозволяють це зробити, повинне передувати попередження голосом, в тому числi й через звукопiдсилювальнi пристрої, пострiлом у безпечному напрямi повз цiль або iншими зрозумiлими сигналами.  
88. У будь-якому випадку оголення зброї уповноваженим представником влади i приведення її у бойовий стан вважається попередженням про можливiсть її застосування. Спроба особи, якiй адресоване попередження, скоротити визначену уповноваженим представником влади вiдстань чи доторкнутися до зброї квалiфiкується як спроба нападу i дає право негайного застосування вогнепальної зброї.   -51- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 10, частина 1, абзац 2. Друге речення після слів "Спроба особи" доповнити текстом "(осіб)", а після слова "якій" доповнити текстом "(яким)". так як зазначення "осіб" у множині зробить неможливим застосування положень цієї частини до однієї особи.  
Відхилено   У випадку оголення зброї уповноваженим представником влади i приведення її у бойовий стан вважається попередженням про можливiсть її застосування, якщо є достатні підстави вважати, що особа, якій адресовано попередження має можливість усвідомлювати його. Спроба особи, якiй адресоване попередження, скоротити визначену уповноваженим представником влади вiдстань чи доторкнутися до зброї квалiфiкується як спроба нападу i дає право застосування вогнепальної зброї без попередження.  
    -52- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці другому частини 1 статті 10 слова "негайного застосування вогнепальної зброї" замінити словами "застосування вогнепальної зброї без попередження".  
Враховано    
    -53- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Другий абзац частини 1 статті 10 потребує значного доопрацювання. Необхідно врахувати і додатково реґламентувати у статті 10 випадки, якщо: а). Оголення зброї уповноваженим представником влади відбувається не під час виконання ним своїх службових обов'язків. б). Оголення зброї уповноваженим представником влади є протиправним. в). Якщо особа, якій адресоване попередження, сама є уповноваженим представником влади чи, наприклад вартовим - військовослужбовцем ЗСУ. г). Якщо застосовуються спеціальні засоби. Необхідно також записати норму про те, що особа, якій адресоване попередження, повинна це попередження усвідомити. Незрозуміло, чому уповноважений представник влади може застосувати виключно вогнепальну зброю, у відповідь на спробу особи, якій адресоване попередження, доторкнутися до будь-якої зброї, у тому числі й такої, яка не несе йому прямої загрози. На мою думку, застосування зброї уповноваженим представником влади має бути адекватним загрозі і потребує додаткового уточнення. Зміст абзацу цій умові не відповідає.  
Враховано частково    
89. 2. Для застосування вогнепальної зброї проти учасникiв масових безпорядкiв вимагається неодноразове попередження.      Для застосування вогнепальної зброї проти учасникiв масових безпорядкiв вимагається неодноразове попередження.  
90. 3. Попередження обов'язкове також перед застосуванням проти учасникiв масових безпорядкiв водометiв i службових пожежних автомобiлiв.      Попередження обов'язкове також перед застосуванням проти учасникiв масових безпорядкiв водометiв i службових пожежних автомобiлiв.  
91. Стаття 11. Застосування вибухової зброї   -54- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У статті 11 слова "вибухової зброї" замінити на слова "вибухові пристрої" у відповідних відмінках.  
Враховано   Стаття 11. Застосування вибухових пристроїв  
92. 1. Вибухову зброю дозволяється застосовувати:      Вибухові пристрої дозволяється застосовувати:  
93. для вiдбиття групового збройного опору або групового збройного нападу;   -55- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Перший абзац частини 1 статті 11 викласти у такій редакції: "для подолання групового збройного опору або відбиття групового збройного нападу".  
Враховано   для подолання групового збройного опору або відбиття групового збройного нападу;  
94. у станi необхiдної оборони при захистi життя i здоров'я уповноважених представникiв влади та iнших людей;      у станi необхiдної оборони при захистi життя i здоров'я уповноважених представникiв влади та iнших людей;  
95. до предметiв, що становлять собою знаряддя або засоби злочину, використовуються злочинцями для втечi, переховування або як укриття.      до предметiв, що становлять собою знаряддя або засоби злочину, використовуються злочинцями для втечi, переховування або як укриття.  
96. 2. Застосуванню вибухової зброї, за винятком випадку вiдбиття групового збройного опору або групового збройного нападу, повинно передувати попередження.      Застосуванню вибухової зброї, за винятком випадку вiдбиття групового збройного опору або групового збройного нападу, повинно передувати попередження.  
97. 3. На застосування вибухової зброї поширюються застереження, зазначенi в частинах другiй i третiй статтi 9 цього Закону.   -56- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити розділ 2 статтею 12 наступного змісту: "Стаття 12. Відповідальність за порушення вимог цього закону. Уповноважені представники влади, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України". Будь-яке порушення законів повинно тягти юридичну відповідальність. Щоб забезпечити це потрібно внести зміни до КК та КпАП України.  
Враховано .  На застосування вибухової зброї поширюються застереження, зазначенi в частинах другiй i третiй статтi 9 цього Закону. Стаття 12. Відповідальність за порушення вимог цього закону Суб'єкти застосування сили, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.  
98. Роздiл 3. Перехiднi положення   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ 3. Перехідні положення. Текст "Розділ 3" вилучити змінивши нумерацію розділів.  
Враховано    
    -58- Малєвський О.Т. (реєстр. картка № 295)
Вилучити розділ "Перехiднi положення".  
Враховано    
99. 1. Порядок застосування сили Збройними Силами України та iншими вiйськовими формуваннями для протидiї актам зовнiшньої збройної агресiї проти України визначається вiдповiдними бойовими статутами, а для охорони вiйськових об'єктiв - Статутом гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України за умови дотримання вимог цього Закону.   -59- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У пункті 1 розділу 3 слова: "охорони військових об`єктів" замінити текстом наступного змісту: "охорони і захисту військовослужбовців, військових об`єктів, військового майна та встановленого законами внутрішнього порядку управління в Збройних Силах України - Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України". доповненням підпункту 10 частини 1 статті 4 .  
Враховано    
100. 2. Вимоги цього Закону обов'язковi для застосування сили особами, яким законами України надане право займатися професiйною охоронною дiяльнiстю.       
101. 3. Службовi особи органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, уповноваженi контролювати i пiдтримувати вiдповiдний адмiнiстративний режим, мають право застосовувати фiзичну силу з урахуванням вимог статей 5-7 цього Закону до порушникiв, що чинять опiр їх законним вимогам.   -60- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Слова "та місцевого самоврядування" вилучити. Після слова "уповноважені" додати слово "законом", і далі за текстом. в зв'язку з вилученням перехідних положень (Розділ 3).  
Відхилено    
102. Роздiл 4. Прикiнцевi положення   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Розділ 4. Прикінцеві положення. Текст "Розділ 4" вилучити. так як прийняття цього Закону зумовить приведення у відповідність інших нормативно-правових актів, що має бути прямо зазначено у Законі.  
Відхилено   Роздiл 3. Прикiнцевi положення  
103. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
104. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть до цього Закону, а так само забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть до цього Закону.   -62- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити розділ 4 "прикінцеві положення" частиною 3 такого змісту: "3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про проведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;"  
Враховано   2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України та інших нормативно-правових актів у вiдповiднiсть до цього Закону.