Кількість абзаців - 60 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Статтю 74-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19; 2007 р., № 34, ст. 445) викласти в такій редакції:
 
   1. Статтю 74-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19; 2007 р., № 34, ст. 445) викласти в такій редакції:
 
6. «Стаття 74-1. Право на заняття народною медициною (цілительством)
 
   «Стаття 74--1. Право на зайняття народною медициною (цілительством)
 
7. Народна медицина (цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.
 
   Народна медицина (цілительство) – методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.
 
8. Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці та отримали спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), виданий Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, мають право на заняття народною медициною (цілительством).
 
-1- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому слова «зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці» виключити
 
Відхилено   Особи, які не мають спеціальної медичної освіти, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці та отримали спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством), виданий центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом, мають право на зайняття народною медициною (цілительством).
 
9. Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови для заняття народною медициною (цілительством) встановлюються Міністерством охорони здоров’я України.
 
-2- Кармазін Ю.А.
В абзацах третьому, восьмому, десятому слова «фізичних осіб – підприємців» замінити словом «осіб».
В абзаці третьому слова «Міністерством охорони здоров’я України «замінити словами «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я»
 
Враховано частково   Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб - підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), та умови зайняття народною медициною (цілительством) встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
10. Порядок видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), перелік документів, необхідних для одержання цього документу, та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-3- Кармазін Ю.А.
Після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим наступного змісту:
«Отримання дозволу на заняття народною медициною (целительством) відбувається шляхом подання відповідних документів до місцевих дозвільних органів або до державного адміністратора»
 
Відхилено   Порядок видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), перелік документів, необхідних для його одержання та порядок анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
11. Строк дії спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) становить п’ять років.
 
   Строк дії спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) становить п’ять років.
 
12. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) приймається протягом тридцяти робочих днів з дня подання документів.
 
   Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) приймається протягом тридцяти робочих днів з дня подання документів.
 
13. За видачу спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), його дублікату та переоформлення справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   За видачу спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), його дубліката та переоформлення справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
14. Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов заняття народною медициною (цілительством) здійснюється Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
-4- Кармазін Ю.А.
В абзаці восьмому слова «відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» замінити словами «згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я»
 
Відхилено   Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами - підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я або уповноваженим ним органом шляхом проведення планових або позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
15. Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є:
 
   Підставою для відмови у видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) є:
 
16. недостовірність даних, що містяться у документах, поданих для отримання спеціального дозволу;
 
-5- Кармазін Ю.А.
Абзац дев’ятий після підпункту другого доповнити новим підпунктом третім наступного змісту:
«наявність у особи, яка звернулася за отриманням дозволу, непогашеної судимості за вчинення умисного корисливого злочину проти власності чи перебування таких осіб під слідством за вказані види злочинів»
 
Відхилено   недостовірність відомостей у документах, поданих для отримання спеціального дозволу;
 
17. невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам для заняття народною медициною (цілительством), згідно з поданими документами.
 
   невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам для зайняття народною медициною (цілительством) згідно з поданими документами.
 
18. Підставами для переоформлення спеціального дозволу є зміна місцезнаходження фізичної особи – підприємця або місця заняття народною медициною (цілительством).
 
   Підставою для переоформлення спеціального дозволу є зміна місцезнаходження фізичної особи – підприємця або місця зайняття народною медициною (цілительством).
 
19. Підставами для анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є:
 
   Підставою для анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є:
 
20. заява цілителя про анулювання спеціального дозволу;
 
   заява цілителя про анулювання спеціального дозволу;
 
21. припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
   припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 
22. акт про повторне порушення цілителем умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
-6- Кравченко М.В.
По тексту статті 74-1 слова «акт про» виключити
 
Враховано   повторне порушення цілителем умов для зайняття народною медициною (цілительством);
 
23. акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих цілителем для одержання спеціального дозволу;
 
   виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання спеціального дозволу;
 
24. акт про встановлення факту передачі спеціального дозволу іншій особі для заняття народною медициною (цілительством);
 
   встановлення факту передачі спеціального дозволу іншій особі для заняття народною медициною (цілительством);
 
25. акт про невиконання розпорядження про усунення порушень умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
   невиконання розпорядження про усунення порушень умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
26. акт про неможливість цілителя забезпечити виконання умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
   неможливість цілителя забезпечити дотримання умов для зайняття народною медициною (цілительством);
 
27. акт про відмову цілителя в проведенні перевірки виконання умов для заняття народною медициною (цілительством);
 
-7- Кармазін Ю.А.
Абзац одинадцятий після підпункту восьмого доповнити підпунктом дев’ятим наступного змісту:
«набрання законної сили обвинувальним вироком суду про притягнення до кримінальної відповідальності цілителя за вчинення корисного злочину проти власності»
 
Відхилено   відмова цілителя у проведенні перевірки дотримання умов для зайняття народною медициною (цілительством);
 
28. нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця.
 
   смерть фізичної особи – підприємця.
 
29. Заняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
   Зайняття народною медициною (цілительством) з порушенням встановлених законодавством вимог тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
30. Забороняється проведення цілительства на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів масової інформації».
 
-8- Кармазін Ю.А.
В абзаці тринадцятому слова «на масову аудиторію» виключити
 
Враховано редакційно   Забороняється здійснення цілительства з використанням засобів масової інформації».
 
31. 2. У статті 21 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49, ст. 668):
 
   2. У статті 21 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2007 р., № 34, ст. 444; 2009 р., № 44, ст. 654; 2010 р., 3 28, ст. 353, № 34, ст. 486; 2011 р., № 6, ст. 47)
 
32. частину третьою після другого речення доповнити реченням наступного змісту: «На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання»;
 
-9- Кравченко М.В.
Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«частину третю викласти в такій редакції:
«Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі, на підставі висновків за результатами експертизи, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, та незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання»
 
Враховано   частину третю замінити шістьма частинами такого змісту:
«Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану безпеки промислового виробництва субєкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.
 
33. після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:
 
      
34. «Строк дії дозволу становить: на виконання роботи або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – 5 років (з подальшим його подовженням); на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.
 
-10- Кравченко М.В.
Абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, а також переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, результати якої є підставою для видачі дозволів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Строк дії дозволу становить: на виконання роботи або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – 5 років (з подальшим його подовженням); на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково»
 
Враховано   Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, а також переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Строк дії дозволу становить:
на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – 5 років (з подальшим його подовженням);
на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки – безстроково.
 
    -11- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«Строк дії дозволів становить:
на початок виконання роботи підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки - 5 років;
на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки - 7 років»
 
Враховано частково    
35. Дозвіл переоформлюється в разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
-12- Кравченко М.В.
Абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:
« Підставами для переоформлення документа дозвільного
характеру є:
зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;
зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання»
 
Враховано   Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є:
зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;
зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.
 
36. Підставами для відмови у переоформленні, видачі дублікату дозволу є:
 
   Підставою для відмови у переоформленні, видачі дубліката дозволу є:
 
37. подання роботодавцем (суб’єктом господарювання) неповного пакета документів, необхідних для переоформлення, видачі дублікату дозволу, згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком;
 
   подання роботодавцем неповного пакета документів, необхідних для переоформлення, видачі дубліката дозволу згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком;
 
38. виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних відомостей;
 
39. зміни ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків, зазначеного у дозволі.
 
-13- Кравченко М.В.
В абзаці одинадцятому пункту другого слова «ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків» замінити словами «реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків»
 
Враховано   зміна ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, зазначеного у дозволі.
 
40. Переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюється на безоплатній основі».
 
-14- Кравченко М.В.
В абзаці дванадцятому пункту другого слова «та анулювання» виключити
 
Враховано   Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на безоплатній основі».
 
41. У зв’язку з цим частини четверту - тринадцяту вважати відповідно частинами восьмою – сімнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою – дев’ятнадцятою;
 
42. після частини десятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   після частини одинадцятої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
43. «Підставами для анулюванні дозволу є:
 
   «Підставою для анулювання дозволу є:
 
44. заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
 
   заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання дозволу;
 
45. припинення діяльності роботодавця;
 
-15- Кравченко М.В.
Слова «припинення діяльності роботодавця» замінити словами «припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем»
 
Враховано   припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;
 
46. акт про виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
-16- Кравченко М.В.
Слова «акт про» виключити
 
Враховано   виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
47. акт про повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
-17- Кравченко М.В.
Слова «акт про» виключити
 
Враховано   повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
48. акт розслідування виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, у разі зазначення в ньому, що наслідком такої події є недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
-18- Кравченко М.В.
Слова «акт розслідування» виключити
 
Враховано   виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл;
 
49. акт про відмову посадовим особам центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу у проведенні перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.
 
-19- Кравченко М.В.
Абзац сьомий викласти в такій редакції:
«створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.
 
Враховано   створення перешкод під час проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального органу перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл.
Перелік підстав для анулювання дозволу, наведений у частині дванадцятій цієї статті, є вичерпним.
 
    -20- Шпенов Д.Ю.
Після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Перелік підстав для анулювання дозволу, наведений у цьому законі, є вичерпним»
 
Враховано    
50. Про анулювання дозволу роботодавець повідомляється у письмові формі із зазначенням підстав щодо його анулювання протягом трьох днів з дати прийняття рішення органом, який видав дозвіл».
 
-21- Кравченко М.В.
Слова «трьох днів» замінити словами «п’яти днів»
Доповнити реченням такого змісту:
«Поновлення безпідставно анульованих дозволів здійснюється відповідно до встановленого законодавства».
 
Враховано частково   Про анулювання дозволу роботодавець повідомляється у письмові формі із зазначенням підстав щодо його анулювання протягом п’яти днів з дня прийняття рішення органом, який видав дозвіл».
 
    -22- Кармазін Ю.А.
Частину четверту після слів «органом, який видав дозвіл» доповнити реченням наступного змісту « Рішення про анулювання ліцензії направляється роботодавцю протягом трьох днів з дня його прийняття»
 
Відхилено    
51. У зв’язку з цим частини одинадцяту – сімнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою – дев’ятнадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини дванадцяту – дев’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятнадцятою – двадцять другою;
 
52. у частині дев’ятнадцятої слова «дозвільні документи» замінити словами «інші документи дозвільного характеру».
 
-23- Кравченко М.В.
у частині дев’ятнадцятій слова «та дозвільні документи» вилучити.
 
Враховано   у частині двадцять другій слова «та дозвільні документи» виключити.
 
53. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
54. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
55. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-24- Кармазін Ю.А.
У Прикінцевих положеннях пункт 2 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та іншим центральним органом виконавчої влади»
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
56. у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
58. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
59. України

   України