Кількість абзаців - 188 Таблиця поправок


Про загальнi засади соцiальної роботи з дiтьми та молоддю (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнi засади соцiальної роботи з дiтьми та молоддю   -1- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
У назві Закону слова "загальні засади" вилучити  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю  
1. Цей закон визначає органiзацiйнi i правовi засади в проведеннi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.      Цей Закон визначає органiзацiйнi i правовi засади соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.  
2. Роздiл I. Загальнi положення      Роздiл I. Загальнi положення  
3. Стаття 1. Термiни i визначення      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законi термiни i визначення вживаються у такому значеннi:      У цьому Законi наведені нижче термiни вживаються у такому значеннi:  
5. соцiальна робота з дiтьми та молоддю - дiяльнiсть уповноважених органiв, органiзацiй та пiдприємств незалежно вiд їх пiдпорядкування та форм власностi, окремих громадян, яка спрямована на створення соцiальних умов життєдiяльностi, гармонiйного та всебiчного розвитку дiтей та молодi, захист їх конституцiйних прав та свобод, задоволення культурних та духовних потреб;   -2- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці другому статті 1 замість слова "всебічного" записати слово "різнобічного", далі за текстом  
Враховано   соцiальна робота з дiтьми та молоддю - дiяльнiсть уповноважених органiв, підприємств, органiзацiй та установ незалежно вiд їх пiдпорядкування і форми власностi та окремих громадян, яка спрямована на створення соцiальних умов життєдiяльностi, гармонiйного та різнобiчного розвитку дiтей та молодi, захист їхніх конституцiйних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб;  
    -3- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В абзаці другому статті 1 замість слів "конституційних прав та свобод" записати слова "конституційних прав, свобод та охоронюваних законом інтересів", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції   
    -4- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Узгодити положення абзацу другого статті 1 та частини першої статті 3 щодо визначень "уповноважених" і "неуповноважених" органів.  
Враховано    
6. соцiальна робота здiйснюється за видами:       
7. соцiальне обслуговування - соцiальна робота, яка спрямована на задоволення потреб, якi виникають процесi життєдiяльностi, що забезпечує гармонiйний та всебiчний розвиток дiтей та молодi шляхом надання соцiальної допомоги i рiзноманiтних соцiальних послуг;      соцiальне обслуговування - робота, спрямована на задоволення потреб, якi виникають у процесi життєдiяльностi, що забезпечує гармонiйний та різнобiчний розвиток дiтей та молодi шляхом надання соцiальної допомоги i рiзноманiтних соцiальних послуг;  
8. соцiальний патронаж - соцiальна робота, яка спрямована на здiйснення соцiальних опiки та супроводження над соцiально незахищеними верствами населення з метою подолання життєвих труднощiв, збереження, пiдвищення їх соцiального статусу;   -5- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці п'ятому статті 1 замість слів "соціальна робота, яка спрямована на здійснення соціальних опіки та супроводження над соціально незахищеними верствами населення" записати слова "робота, спрямована на забезпечення соціальної опіки і допомоги соціально незахищеним верствам населення", далі за текстом.  
Враховано   соцiальний супровід - робота, спрямована на здiйснення соцiальних опiки, допомоги та патронажу соцiально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощiв, збереження, пiдвищення їх соцiального статусу;  
    -6- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці п'ятому статті 1 потребує визначення термін "соціальна опіка та супроводження над соціально незахищеними верствами населення".  
Враховано в іншій редакції   
    -7- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці п'ятому статті 1 замість слів "верствами населення" записати слова "дітьми та молоддю", далі за текстом.  
Враховано    
    -8- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В абзаці п'ятому статті 1 замість слів "соціальний патронаж" записати слова "соціальний супровід" і викласти абзац в такій редакції: "соціальний супровід - вид соціальної роботи, спрямований на здійснення соціальної опіки та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу."  
Враховано    
9. соцiальна профiлактика - соцiальна робота, яка спрямована на органiзацiю та впровадження системи заходiв щодо попередження аморальної, протиправної, iншої асоцiальної поведiнки, виявлення та запобiгання будь-якому негативному впливу та його наслiдкiв на життя i здоров'я дiтей та молодi;   -9- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Абзац шостий статті 1 виключити.  
Відхилено   соцiальна профiлактика - робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної, iншої асоцiальної поведiнки дітей та молоді, виявлення та запобiгання будь-якому негативному впливу на життя i здоров'я дiтей та молодi;  
10. соцiальна реабiлiтацiя - соцiальна робота, яка спрямована на здiйснення системи заходiв з метою вiдновлення морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, їх соцiальних функцiй, приведення iндивiдуальної чи колективної поведiнки у вiдповiднiсть до загальновизнаних суспiльних правил i норм;      соцiальна реабiлiтацiя - робота, спрямована на вiдновлення морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, їх соцiальних функцiй, приведення iндивiдуальної чи колективної поведiнки у вiдповiднiсть із загальновизнаними суспiльними правилами i нормами; соцiальне iнспектування - система заходiв, спрямованих на здiйснення нагляду, аналiзу, експертизи, контролю за здiйсненням соцiальних програм, проектiв, умовами життєдiяльностi, моральним, психiчним та фiзичним станом дiтей та молодi, забезпечення захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів;  
11. центри соцiальних служб для молодi - спецiальнi заклади, що реалiзують державну молодiжну полiтику i надають соцiальнi послуги та соцiальну допомогу дiтям та молодi до 30 рокiв.   -10- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В абзаці восьмому статті 1 замість слів "молоді до 30 років" записати слова "молоді до 28 років".  
Враховано   центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;  
    -11- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції: "центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, що реалізують молодіжну політику в напрямку надання соціальних послуг та соціальної допомоги дітям та молоді до 30 років". в іншій редакції  
Враховано    
    -12- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції: "центри соціальних служб для дітей та молоді - це спеціальні заклади, що уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики і надавати соціальні послуги та соціальну допомогу дітям та молоді".  
Враховано    
12. фахiвець iз соцiальної роботи - спецiалiст, який має вищу освiту i здiйснює соцiальну роботу, працюючи з рiзними категорiями населення або соцiальними групами в уповноважених або неуповноважених органах на компенсацiйних, благодiйних чи iнших засадах;   -13- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці дев'ятому статті 1 замість слів "вищу освіту" записати слова "спеціальну вищу освіту призначеного спрямування", далі за текстом.  
Враховано частково   фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними соціальними групами на професійних або волонтерських засадах;  
    -14- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці дев'ятому статті 1 після слів "який має вищу" додати слово "спеціальну", далі за текстом.  
Враховано    
    -15- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці дев'ятому статті 1 термін "неуповноважені органи" потребує узгодження з Конституцією України.  
Враховано    
    -16- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
В абзаці дев'ятому статті 1 після слів "який має вищу" записати слова "або середню", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції   
    -17- Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці дев'ятому статті 1 введення терміну "населення неправомочне.  
Враховано    
    -18- Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці дев'ятому статті 1 поняття "уповноважених або неуповноважених" - неприпустиме.  
Враховано    
    -19- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В абзаці дев'ятому статті 1 після слів "спеціаліст, який" записати слова "визначається високими моральними якостями", далі за текстом.  
Відхилено    
    -20- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в такій редакції: "фахівець із соціальної роботи - особа, яка має спеціальну освіту і здійснює практичну соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або соціальними групами".  
Враховано    
13. соцiальна iнспекцiя - система заходiв, спрямована на здiйснення нагляду, аналiзу, експертизи, контролю за здiйсненням соцiальних програм, проектiв, умов життєдiяльностi, морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, забезпечення захисту їх прав i свобод.   -21- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці десятому статті 1 замість слів "соціальна інспекція" записати слова "соціальне інспектування", далі за текстом.  
Враховано   волонтерський рух - добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер; соціальний менеджмент - управління системою соціальної роботи, спрямоване на реалізацію завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення.  
    -22- Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці десятому статті 1 поняття "умов життєдіяльності" потребує узгодження з законодавстом і записати абзац десятий після абзацу сьомого.  
Враховано    
    -23- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В абзаці десятому статті 1 після слів "прав і свобод" записати слова "охоронюваних законом інтересів",  
Враховано    
    -24- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "волонтерський рух - добровільний рух, спрямований на самовиховання, саморозвиток та самореалізацію волонтерів та добровільних помічників через доброчинну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, яка має суспільно корисний характер".  
Враховано    
    -25- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту: "молодь - громадяни України віком від 16 до 28 років; діти - громадяни України віком до 16 років".  
Відхилено    
    -26- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзацах четвертому, п'ятому, шостому, сьомому статті 1 друге слово "соціальна" вилучити.  
Враховано    
    -27- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "соціальний менеджмент - управління системою соціальної роботи, спрямоване на реалізацію завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення ".  
Враховано    
14. Стаття 2. Законодавство про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю      Стаття 2. Законодавство про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю  
15. Законодавчою основою соцiальної роботи є Конституцiя України, закони України, акти Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно дiтей та молодi.   -28- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "Законодавчою основою соціальної роботи з дітьми та молоддю є Конституція України, закони України, нормативні акти, прийняті у відповідності до них, а також відповідні міжнародні угоди, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано в іншій редакції  Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
    -29- Петров О.В. (в.о. № 211)
В частині першій статті 2 навести перелік законів України про соціальну роботу.  
Відхилено    
16. Завданням законодавства про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю є регулювання правовiдносин щодо здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю i реалiзацiї соцiальної та молодiжної полiтики, визначення правового статусу суб'єктiв соцiальної роботи.   -30- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частини першу і другу статті 2 поміняти відповідно місцями.  
Враховано частково    
    -31- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Частину другу статті 2 вилучити.  
Враховано    
17. Якщо мiжнародною угодою, згода на обов`язковiсть якої надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про соцiальну роботу з дiтьми та молоддю, то застосовуються норми цiєї мiжнародної угоди.   -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині третій статті 2 замість слів "законодавстві України" записати слова "інших актах законодавства України", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції  Якщо мiжнародними договорами, згода на обов`язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.  
    -33- Петров О.В. (в.о. № 211)
Частини другу і третю статті 2 вилучити.  
Враховано частково    
18. Стаття 3. Суб'єкти соцiальної роботи   -34- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Назву статті 3 доповнити словами "з дітьми та молоддю" і привести статтю у відповідність до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (щодо служб у справах неповнолітніх)  
Враховано   Стаття 3. Суб'єкти соцiальної роботи з дітьми та молоддю  
19. Суб'єктами соцiальної роботи є уповноваженi органи, неуповноваженi органи, якi здiйснюють соцiальну роботу, а також фахiвцi iз соцiальної роботи.   -35- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: "Суб'єктами соціальної роботи є уповноважені та неуповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу".  
Враховано частково   Суб'єктами соцiальної роботи з дітьми та молоддю є : уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю; фахівці із соціальної роботи; діти та молодь.  
    -36- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: "Суб'єктами соціальної роботи є уповноважені органи, неуповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу, а також особи, які мають відповідну професійну підготовку в роботі соціальної сфери".  
Враховано частково    
    -37- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Частини першу і другу статті 3 об'єднати і викласти в такій редакції: "Суб'єктами соцiальної роботи є уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу, а також фахівці із соціальної роботи: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; центри соціальних служб для дітей та молоді , їх спеціалізовані формування; підприємства, установи і організації, незалежно від їх п.ідпорядкування, фахівці із соціальної роботи, особи, які здійснюють соціальну роботу на професійних чи волонтерських засадах".  
Враховано    
20. До уповноважених органiв вiдносяться   -38- Петров О.В. (в.о. № 211)
В частині другій статті 3 узгодити поняття "органи виконавчої влади" та "органи державного управління"  
Враховано   До уповноважених органiв вiдносяться:  
21. - органи виконавчої влади,      - органи виконавчої влади;  
22. - органи мiсцевого самоврядування,      - органи мiсцевого самоврядування;  
23. - державнi пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд їх пiдпорядкування, що здiйснюють соцiальну роботу,   -39- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці четвертому частини другої статті 3: після слова "державної" додати слова "та комунальної", далі за текстом; слова "що здійснюють соціальну роботу" - вилучити.  
Враховано частково   служби у справах неповнолітніх; центри соцiальних служб для молодi, їхні спеціалізовані формування;  
24. - органи державного управлiння i контролю дiяльностi суб'єктiв соцiальної роботи,   -40- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абзац п'ятий частини другої статті 3 - вилучити.  
Враховано   державнi та комунальні пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд їх пiдпорядкування, що здiйснюють соцiальну роботу з дітьми та молоддю.  
    -41- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці п'ятому частини другої статті 3 термін "органи державного управління" узгодити з Конституцією України.  
Враховано    
25. - центри соцiальних служб для молодi.   -42- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац шостий частини другої статті 3 викласти в такій редакції " комунальні і недержавні центри соціальних служб для молоді".  
Відхилено    
26. Основною державною ланкою, яка здiйснює соцiальну роботу з дiтьми та молоддю, є центри соцiальних служб.   -43- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В частини третій статті 3 слово "державного" - вилучити; після слів "дітьми та молоддю, є" записати слова "комунальні і недержавні", далі за текстом.  
Відхилено    
    -44- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Частину третю статті 3 узгодити з статтею 1 - що таке центри соціальних служб.  
Враховано    
    -45- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В частині третій статті 3 після слів "центри соціальних служб" записати слова "та їх спеціалізовані формування"  
Враховано    
27. До неуповноважених органiв, якi здiйснюють соцiальну роботу, вiдносяться недержавнi пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд пiдпорядкування, об'єднання громадян, окремi громадяни, мета дiяльностi яких вiдповiдає метi соцiальної роботи.   -46- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В частині четвертій статті 3 замість слова "недержавні" записати слово "приватні", далі за текстом.  
Враховано частково    
    -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині четвертій статті 3 слово "недержавні" - вилучити; замість слів "незалежно від підпорядкування" записати слова "які не належать до державної чи комунальної власності", далі за текстом.  
Враховано частково    
    -48- Петров О.В. (в.о. № 211)
Частина четверта статті 3 потребує більш чіткого визначення з метою запобігання участі в процесі здійснення соціального захисту дітей та молоді некваліфікованих осіб та органів.  
Враховано частково    
    -49- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Частину четверту статті 3 вилучити.  
Враховано    
    -50- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В статті 3 необхідно конкретизувати суб'єктів соціальної роботи саме з дітьми та молоддю  
Враховано    
28. Стаття 4. Об'єкти соцiальної роботи   -51- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В статті 4 необхідно конкретизувати об'єкти соціальної роботи саме з дітьми та молоддю. Відредагувати таким чином назви всіх статтей законопроекту.  
Враховано   Стаття 4. Об'єкти соцiальної роботи з дітьми та молоддю  
29. Об'єктами соцiальної роботи є:   -52- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Об'єктами соціальної роботи є: - діти, молодь та члени їх сімей, - професійні та інші колективи, - соціальні групи, відносно яких здійснюється соціальна робота."  
Враховано   Об'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є: діти, молодь та члени їхніх сімей; професійні та інші колективи; - соціальні групи, відносно яких здійснюється соціальна робота.  
30. - окремi громадяни,   -53- Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Об'єктами соціальної роботи є: - діти та молодь віком до 30 років, - групи, професійні та інші колективи дітей віком до 30 років".  
Враховано частково    
31. - групи громадян,   -54- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Статтю 4 доповнити поняттям про загальноосвітні навчальні заклади всіх рівнів  
Відхилено    
32. - професiйнi та iншi колективи,       
33. - соцiальнi групи,       
34. вiдносно яких здiйснюється соцiальна робота.       
35. Стаття 5. Суб'єкти правовiдносин у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю   -55- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Статтю 5 вилучити.  
Враховано    
36. Суб'єктами правовiдносин у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:       
37. - дiти, молодь та члени їх сiмей, вiдносно яких здiйснюється соцiальна робота,   -56- Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці другому частини першої статті 5 слова "та члени їх сімей" вилучити, далі за текстом.  
Враховано    
38. - органи державного управлiння,   -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці третьому частини першої статті 5 замість слів "державного управління" записати слова "державної влади".  
Враховано    
39. - органи мiсцевого самоврядування,       
40. - центри соцiальних служб для молодi,   -58- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац п'ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "- комунальні і недержавні центри соціальних служб для молоді".  
Відхилено    
41. - державнi пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд їх пiдпорядкування.   -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці шостому частини першої статті 5 після слова "державні" записати слова "та комунальні". Слова "незалежно від їх підпорядкування" - вилучити.  
Враховано    
    -60- Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзац шостий частини першої статті 5 доповнити словами ", що здійснюють соціальну роботу".  
Враховано    
    -61- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "-недержавні підприємства, установи і організації, об'єднання громадян, окремі громадяни, мета діяльності яких відповідає меті соціальної роботи".  
Враховано    
    -62- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзаци третій, четвертий, п'ятий, шостий частини першої статті 5 вилучити.  
Враховано    
    -63- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "- органи соціальної роботи, як це визначено положеннями статті 3".  
Враховано    
    -64- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Суб'єктами правовідносин у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є: - діти, молодь та члени їх сімей, відносно яких здійснюється соціальна робота; - уповноважені органи соціальної роботи."  
Враховано    
    -65- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Статтю 5 доповнити поняттям про загальноосвітні навчальні заклади всіх рівнів.  
Враховано    
42. Стаття 6. Основнi принципи здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю      Стаття 5. Основнi принципи здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
43. Соцiальна робота з дiтьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманiстичних, демократичних та правових засадах.      Соцiальна робота з дiтьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманiстичних, демократичних та правових засадах.  
44. Основними принципами соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:      Основними принципами соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
45. - законнiсть i забезпечення прав людини;   -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому частини другої статті 6 замість слова "забезпечення" записати слово "дотримання", далі за текстом.  
Враховано   законнiсть, додержання i захист прав людини;  
    -67- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці другому частини другої статті 6 замість слова "забезпечення" записати слово "захист", далі за текстом.  
Враховано    
46. - диференцiйнiсть, системнiсть, iндивiдуальний пiдхiд;      диференцiйнiсть, системнiсть, iндивiдуальний пiдхiд;  
47. - доступнiсть, конфiденцiйнiсть у соцiальнiй роботi;      доступнiсть, конфiденцiйнiсть у соцiальнiй роботi;  
48. - вiдповiдальнiсть суб'єктiв соцiальної роботи за збереження етичних та правових норм, вимог та правил здiйснення соцiальної роботи;   -68- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці п'ятому частини другої статті 6 замість слова "збереження" записати слово "дотримання", далі за текстом  
Враховано   вiдповiдальнiсть суб'єктiв соцiальної роботи за додержання етичних і правових норм, вимог та правил здiйснення соцiальної роботи;  
49. - добровiльнiсть у прийняттi допомоги.   -69- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Абзац шостий частини другої статті 6 викласти в такій редакції: "- надання допомоги об'єкту соціальної роботи за його згодою". в іншій редакції  
Враховано   добровiльнiсть у прийняттi допомоги.  
    -70- Петров О.В. (в.о. № 211)
Стаття 6 потребує конкретизації, зокрема, абзац шостий частини другої статті 6 суперечить положенням статті 1, а також фізичним і розумовим можливостям дитини.  
Враховано    
50. Стаття 7. Сфери та рiвнi здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю      Стаття 6. Сфери та рiвнi здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
51. Сферами здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:   -71- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Частину першу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту: "- правова".  
Відхилено   Сферами здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
52. - суспiльна,   -72- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В абзаці другому частини першої статті 7 замість слова "суспільна" записати слово "громадська".  
Враховано   - громадська;  
53. - економiчна,   -73- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції: "Сферами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю є: - суспільна; - соціально-економічна; - освітня; - художньо-творча; - виховно-профілактична; - культурна; - правова; - фізично-оздоровча; - спортивна; - туристична".  
Враховано частково   - економічна;  
54. - освiтня,      - освітня;  
55. - виховна,      - виховна;  
56. - культурна,      - культурна ;  
57. - оздоровча.      - оздоровча.  
58. Соцiальна робота з дiтьми та молоддю, державне управлiння та контроль у цiй сферi здiйснюються на мiсцевому, державному та мiжнародному рiвнях.   -74- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В частині другій статті 7 після слова "місцевому" записати слово "регіональному", далі за текстом  
Враховано   Соцiальна робота з дiтьми та молоддю, державне управлiння та контроль у цiй сферi здiйснюються на мiсцевому, регіональному, державному та мiжнародному рiвнях.  
59. Роздiл II. Здiйснення соцiальної роботи      Роздiл II. Здiйснення соцiальної роботи з дітьми та молоддю  
60. Стаття 8. Основнi напрямки державної полiтики у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю      Стаття 7. Основнi напрями державної полiтики у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
61. Основними напрямками державної полiтики у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:   -75- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В частині першій статті 8 абзаци другий і третій поміняти місцями.  
Враховано   Основними напрямами державної полiтики у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю є:  
62. - розробка та реалiзацiя державних, галузевих, регiональних програм соцiального становлення i соцiальної пiдтримки з метою розв'язання соцiальних проблем i виховання;   -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому частини першої статті 8 слова "з метою розв'язання соціальних проблем і виховання" вилучити.  
Враховано   визначення правових засад соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;  
    -77- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В абзаці другому частини першої статті 8 після слів: "соціальної підтримки" записати слова: "дітей та молоді", далі за текстом.  
Враховано    
63. - визначення правових засад соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;   -78- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Абзац третій частини першої статті 8 вилучити.  
Відхилено   Розроблення та реалiзацiя державних, галузевих, регiональних програм соцiального становлення i соцiальної пiдтримки дітей та молоді;  
64. - створення сприятливих умов для гармонiйного розвитку дiтей та молодi, її активної участi в суспiльно-кориснiй працi, художньо-творчiй, культорологiчнiй, спортивнiй i фiзично-оздоровчiй дiяльностi;   -79- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці четвертому частини першої статті 8 замість слів "фізично-оздоровчої записати слова "фізкультурно-оздоровчої", далі за текстом.  
Враховано частково   створення сприятливих умов для гармонiйного розвитку дiтей та молодi, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участi в творчiй, культурологiчнiй, спортивнiй i оздоровчiй дiяльностi;  
    -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці четвертому частини першої статті 8 вилучити слова "художньо-" і "фізично-", далі за текстом.  
Враховано    
    -81- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В абзаці четвертому частини першої статті 8 замість слів "її активної участі в суспільно корисній праці" записати слова "відкриття можливостей отримання ними роботи, участі", далі за текстом.  
Враховано в іншій редакції   
65. - консультування i надання соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, iнформацiйної та iнших видiв соцiальної допомоги;   -82- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Абзац шостий частини першої статті 8 викласти в такій редакції: "- здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності державних виконавчих органів та установ, громадських організацій, спрямованих на подолання соціальних проблем".  
Враховано   консультування i надання соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, iнформацiйної та iнших видiв соцiальної допомоги;  
66. - розробка та реалiзацiя системи заходiв щодо створення умов, достатнiх для життєдiяльностi дiтей та молодi;   -83- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Абзац шостий частини першої статті 8 вилучити.  
Враховано   здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності державних виконавчих органів та установ, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем;  
    -84- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
Абзац шостий частини першої статті 8 доповнити словами: "розробка та реалізація цільових державних програм у сфері зайнятості та забезпечення молоді житлом; підтримка трудових об'єднань молоді".  
Враховано в іншій редакції   
67. - здiйснення соцiально-профiлактичної роботи щодо запобiгання та подолання негативних явищ;   -85- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
В абзаці сьомому частини першої статті 8 після слів "та подолання" записати слово "наслідків", далі за текстом.  
Враховано   здiйснення соцiально-профiлактичної роботи щодо запобiгання та подолання наслідків негативних явищ;  
68. - розробка та здiйснення комплексу реабiлiтацiйних заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, психологiчного та фiзичного стану дiтей та молодi якi зазнали жорстокостi, насильства, потрапила в екстремальнi ситуацiї;      розроблення та здiйснення комплексу реабiлiтацiйних заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, психологiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, якi зазнали жорстокостi, насильства, потрапили в екстремальнi ситуацiї;  
69. - сприяння дитячим i молодiжним органiзацiям, iншим об'єднанням громадян, фiзичним особам у реалiзацiї ними власних соцiально-значних iнiцiатив i проектiв;   -86- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці дев'ятому частини першої статті 8 замість слів "соціально-значних" записати слова "соціально-значимих", далі за текстом.  
Враховано   сприяння дитячим i молодiжним органiзацiям, iншим об'єднанням громадян, фiзичним особам у реалiзацiї ними власних соцiально-значущих iнiцiатив i проектiв;  
70. - здiйснення соцiальної iнспекцiї з метою контролю, нагляду, аналiзу, експертизи за реалiзацiєю соцiальних програм, дотриманням соцiальних стандартiв, нормативiв, умов життєдiяльностi, морального, психологiчного, та фiзичного стану дiтей та молодi;   -87- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Викласти абзац десятий частини першої статті 8 в такій редакції: " забезпечення дотримання соцiальних стандартiв, нормативiв, умов життєдiяльностi, морального, психологiчного, та фiзичного стану дiтей та молодi"  
Враховано   забезпечення дотримання соцiальних стандартiв і нормативiв умов життєдiяльностi, морального, психологiчного та фiзичного стану дiтей та молодi;  
71. - здiйснення науково-методичного, матерiально-технiчного, фiнансового, кадрового та iнших видiв забезпечення здiйснення соцiальної роботи.   -88- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Абзац одинадцятий частини першої статті 8 викласти в такій редакції: "- забезпечення достатнього рівня кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного та інших напрямів соціальної роботи."  
Враховано в іншій редакції  здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи; сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху; встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю; здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних заходів щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.  
    -89- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
Частину першу статті 8 доповнити абзацом такого змісту: "- сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху".  
Враховано    
    -90- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину першу статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту: "- встановлення та зміцнення зв'язків з соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю".  
Враховано    
    -91- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Частину першу статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту: "- здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних заходів щодо адоптування в суспільство дітей з вадами фізичного та розумового розвитку".  
Враховано    
    -92- Лешан Є.А. (в.о. № 1)
Статтю 8 викласти в такій редакції: "Основними напрямками державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є: - розробка та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки з метою розв'язання соціальних проблем і виховання; - визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю; - створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, її активної участі в суспільно-корисній праці, художньо-творчій, культорологічній, спортивній і фізично-оздоровчій діяльності; - консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги; - розробка та реалізація системи заходів щодо створення умов, достатніх для життєдіяльності дітей та молоді; розробка та реалізація цільових державних програм у сфері зайнятості та забезпечення молоді житлом; підтримка трудових об'єднань молоді; - здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання та подолання негативних явищ; - розробка та здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді які зазнали жорстокості, насильства, потрапила в екстремальні ситуації; - сприяння дитячим і молодіжним організаціям, іншим об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально-значних ініціатив і проектів; - сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху; - здійснення соціальної інспекції з метою контролю, нагляду, аналізу, експертизи за реалізацією соціальних програм, дотриманням соціальних стандартів, нормативів, умов життєдіяльності, морального, психологічного, та фізичного стану дітей та молоді; - здійснення науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового, кадрового та інших видів забезпечення здійснення соціальної роботи."  
Враховано частково    
72. Стаття 9. Здiйснення соцiального обслуговування серед дiтей та молодi   -93- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В назвах статей 9,10,11,12 вилучити слово "здійснення"  
Враховано   Стаття 8. Соцiальне обслуговування дiтей та молодi  
73. Соцiальне обслуговування дiтей та молодi здiйснюється у порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами, шляхом надання соцiальних послуг:   -94- Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці першому частини першої статті 9 визначити, якими саме уповноваженими органами і на підставі яких законів надаються послуги.  
Відхилено   Соцiальне обслуговування дiтей та молодi здiйснюється у порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами, шляхом надання соцiальних послуг:  
    -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці першому частини першої статті 9 замість слова "соціальних" записати слово "таких", далі за текстом.  
Відхилено    
74. - гарантованих державою безкоштовних фiзкультурно-оздоровчих послуг;      - гарантованих державою безкоштовних фiзкультурно-оздоровчих послуг;  
75. - безоплатного сприяння у пiдборi вiдповiдної роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйної пiдготовки, освiти, професiйної орiєнтацiї та перепiдготовки;   -96- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці третьому частини першої статті 9 слово "безоплатно" -вилучити, далі за текстом.  
Враховано   - у доборi роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiйної пiдготовки, освiти, професiйної орiєнтацiї та перепiдготовки;  
    -97- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Абзац третій частини першої статті 9 викласти в такій редакції: " - безплатного сприяння у доборі роботи і працевлаштування відповідно до професійної підготовки, освіти, професійної орієнтації та інтересів і покликань особистості, її спрямувань у перепідготовці;  
Враховано частково    
76. - компенсацiйних послуг у сферi освiти, культури, охорони здоров'я, фiзичної культури i спорту, спецiального медичного обслуговування, оздоровлення, вiдпочинку;   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці четвертому частини першої статті 9 слово "компенсаційних" - вилучити, далі за текстом.  
Враховано   у сферi освiти, культури, охорони здоров'я, фiзичної культури i спорту, спецiального медичного обслуговування, оздоровлення, відпочинку;  
    -99- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
В абзаці четвертому частини першої статті 9 потребує пояснення визначення "компенсаційних".  
Враховано    
77. - добродiйних послуг для задоволення духовних, культурних, естетичних, виховних, освiтнiх, оздоровчо-лiкувальних, рефереацiйних та iнших потреб.   -100- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці п'ятому частини першої статті 9 замість слова "рефереаційних" записати слово "рекреаційних", далі за текстом.  
Враховано   - добродiйних послуг для задоволення духовних, культурних, естетичних, виховних, освiтнiх, оздоровчо-лiкувальних, рекреаційних та iнших потреб.  
    -101- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
В абзаці п'ятому частини першої статті 9 слово "рефереаційних" потребує заміни на український аналог  
Враховано    
    -102- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину першу статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту: "-надання соціально-побутових послуг дітям з вадами фізичного та розумового розвитку"  
Відхилено    
78. Стаття 10. Здiйснення соцiального патронажу   -103- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Назву статті 10 викласти в такій редакції: "Здійснення соціального супроводу".  
Враховано   Стаття 9. Соцiальний супровід дітей та молоді  
79. Соцiальний патронаж передбачає здiйснення:   -104- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В абзаці першому частини першої статті 10 замість слів "Соціальний патронаж" записати слова "Соціальний супровід".  
Враховано   Соцiальний супровід передбачає здiйснення:  
80. - системного облiку та догляду дiтей i молодi, якi опинились в складних життєвих ситуацiях;   -105- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В абзаці другому частини першої статті 10 визначити, хто відповідає за облік дітей.  
Враховано   службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді системного облiку та догляду дiтей i молодi, якi опинилися в складних життєвих ситуацiях;  
81. - здiйснення систематичних та комплексних заходiв, спрямованих на подолання життєвих труднощiв, збереження та пiдвищення їх соцiального статусу;   -106- Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзац третій частини першої статті 10 потребує редакційних правок щодо визначення "подолання життєвих труднощів" й зміни "соціального статусу"  
Відхилено   систематичних і комплексних заходiв, спрямованих на подолання життєвих труднощiв, збереження та пiдвищення соцiального статусу дітей та молоді ;  
82. - здiйснення системи заходiв, спрямованих на подолання рiзних видiв депрiвацiї.   -107- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
В абзаці четвертому частини першої статті 10 слово "депрівації" замінити на український аналог або дати визначення в статті 1  
Враховано   системи заходiв, спрямованих на подолання рiзних видiв залежностей, які завдають шкоди психічному і фізичному здоров"ю дітей та молоді; Соціальної опіки щодо дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.  
    -108- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Абзац четвертий частини першої статті 10 викласти в статті 12.  
Відхилено    
    -109- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Частину першу статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту: "-здійснення соціальної опіки та супроводження дітей з вадами фізичного та розумового розвитку".  
Враховано    
83. Стаття 11. Здiйснення соцiальної профiлактики серед дiтей та молодi      Стаття 10. Соцiальна профiлактика серед дiтей та молодi  
84. Соцiальна профiлактика серед дiтей та молодi передбачає здiйснення:      Соцiальна профiлактика серед дiтей та молодi передбачає здiйснення:  
85. - системного облiку та догляду за дiтьми та молоддю, якi виявили схильнiсть до антисоцiальної поведiнки та до рiзних захворювань;   -110- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
В абзаці другому частини першої статті 11 замість слова "антисоціальної" записати слово "асоціальної", далі за текстом  
Враховано   системного облiку і догляду за дiтьми та молоддю, якi виявили схильнiсть до асоцiальної поведiнки;  
    -111- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В абзаці другому частини першої статті 11 слова "та до різних захворювань" вилучити або дати перелік конкретних захворювань.  
Враховано    
    -112- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
Абзац другий частини першої статті 11 викласти у двох абзацах.  
Враховано частково    
86. - iнформацiйно-просвiтницької, пропагандистської та агiтацiйної роботи серед дiтей та молодi з метою попередження негативних явищ в молодiжному середовищi;   -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці третьому частини першої статті 11 слова "з метою попередження негативних явищ в молодіжному середовищі" вилучити  
Враховано   інформацiйно-просвiтницької, пропагандистської та агiтацiйної роботи серед дiтей та молодi за місцем проживання, навчання або роботи.  
87. - органiзацiйно-роз'яснювальної роботи за мiсцем проживання, навчання або роботи, спрямованої на попередження антисоцiальної поведiнки.   -114- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці четвертому частини першої статті 11 слово "організаційно" вилучити, далі за текстом до слів "спрямованої на попередження антисоціальної поведінки", які теж вилучити.  
Враховано    
    -115- Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзац четвертий частини першої статті 11 вилучити.  
Враховано    
88. Стаття 12. Здiйснення соцiальної реабiлiтацiї дiтей та молодi      Стаття 11. Соцiальна реабiлiтацiя дiтей та молодi  
89. Соцiальна реабiлiтацiя дiтей та молодi передбачає здiйснення:      Соцiальна реабiлiтацiя дiтей та молодi передбачає здiйснення:  
90. - навчально-виховної реабiлiтацiї у спецiалiзованих загальноосвiтнiх школах-iнтернатах, дитячих будинках, навчальних закладах з певним режимом утримання, що створюються для дiтей i молодi, якi не мають необхiдних умов для виховання i навчання в сiм'ях, дiтей-сирiт, i дiтей, якi залишалися без пiклування батькiв, дiтей якi мають вади у фiзичному i розумовому розвитку i не можуть навчатися загальноосвiтнiх закладах;   -116- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці другому частини першої статті 12 назви загальноосвітніх навчальних закладів потрібно привести у відповідність до Закону України "Про загальну середню освіту".  
Враховано   - навчально-виховної реабiлiтацiї у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги; у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей та молоді, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують тривалого лікування;  
    -117- Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
В абзаці другому частини першої статті 12 замість слів "спеціалізованих загальноосвітніх школах -інтернатах" записати слова "загальноосвітні школи-інтернати", далі за текстом.  
Враховано    
91. - навчально-лiкувальної реабiлiтацiї дiтей . та молодi, якi потребують тривалого лiкування i для яких створюються загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати, спецiалiзованi лiкарнi та iншi навчально-лiкувальнi заклади;   -118- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці третьому частини першої і у всій частині статті 12 терміни "навчально-лікувальна реабілітація", "спеціальне лікування", потребують розкриття, а визначення "санаторні школи-інтернати, спеціалізовані лікарні, інші навчально-лікувальні заклади", "спеціалізовані навчально-виховні заклади" - приведення у відповідність до Основ законодавства про охорону здоров'я.  
Враховано    
    -119- Лешан Є.А. (в.о. № 1)
Абзац третій частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Реабілітація дітей і молоді, які потребують тривалого лікування, здійснюється у діючих спеціалізованих навчальних та лікувальних закладах".  
Враховано    
92. - соцiально-лiкувальної та психологiчної реабiлiтацiї дiтей та молодi, якi потерпiли вiд аварiї на Чорнобильськiй АЕС у спецiалiзованих санаторно-курортних та лiкувальних закладах;   -120- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В абзаці четвертому частини першої статті 12 визначення "санаторно-курортні та лікувальні заклади" привести у відповідність до Основ законодавства про охорону здоров'я.  
Враховано   соцiально-лiкувальної та психологiчної реабiлiтацiї у відповідних закладах охорони здоров"я дітей та молоді , які зазнали жорстокості, насильства, а також, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;  
    -121- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Абзац четвертий частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "- соціально-лікувальної та психологічної реабілітації у спеціалізованих санаторно-курортних та лікувальних закладах дітей та молоді, які потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС;  
Враховано    
    -122- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
Абзац четвертий частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "- соціально-лікувальної та психологічної реабілітації дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства чи (або) потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС у спеціалізованих санаторно-курортних та лікувальних закладах".  
Враховано    
93. - фiзичної реабiлiтацiї дiтей та молодi з фiзичними, розумовими вадами у спецiалiзованих фiзкультурно-оздоровчих закладах (клубах, центрах тощо);      фiзичної реабiлiтацiї дiтей та молодi з фiзичними, розумовими вадами у спецiалiзованих фiзкультурно-оздоровчих закладах (клубах, центрах тощо);  
94. - медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей та молодi, якi зловживають алкоголем, наркотикам i, якi за станом здоров'я мають пройти курс спецiального лiкування;      медико-соцiальної реабiлiтацiї неповнолітніх, якi зловживають алкоголем, наркотиками i якi за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;  
95. - соцiально-освiтньої реабiлiтацiї неповнолiтнiх, якi скоїли правопорушення i потребують виховання i навчання в умовах спецiалiзованих навчально-виховних закладах i установах.   -123- Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзаци сьомий і другий частини першої статті 12 об'єднати.  
Враховано частково   соцiально-освiтньої реабiлiтацiї в школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації неповнолiтнiх, якi скоїли правопорушення.  
    -124- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці сьомому частини першої статті 12 замість слів "закладах і установах" записати слова "закладів чи установ"  
Враховано    
96. Стаття 13. Проведення соцiальної iнспекцiї   -125- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В назві статті 12 вілучити слово "Проведення" і визначити сферу проведення інспекції.  
Враховано   Стаття 12. Соцiальне iнспектування у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю  
97. З метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо захисту прав i свобод дiтей та молодi у сферi соцiальної роботи центрам соцiальних служб для молодi надається право здiйснювати соцiальну iнспекцiю всiх суб'єктiв правовiдносин в цiй сферi.   -126- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Положення частин першої і другої статті 13 необхідно узгодити з нормами Закону України "Про органи і службі у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" . 1  
Враховано   Соціальне інспектування здійснюється з метою контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав і свобод дітей та молоді у сфері соціальної роботи з ними.  
98. Проведення соцiальної iнспекцiї покладається на працiвникiв центрiв соцiальних служб для молодi. Порядок i умови проведення соцiального iнспектування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -127- Петров О.В. (в.о. № 211)
В частині другій статті 13 замість слів "Кабінетом Міністрів України" записати слова "Міністерством юстиції України".  
Враховано частково   Соціальне інспектування здійснюється центрами соціальних служб для молоді спільно з відповідними органами виконавчої влади, яким законодавством надано право здійснювати інспекторський нагляд. Порядок i умови здійснення соцiального iнспектування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики.  
    -128- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції: "Проведення соціальної інспекції покладається на працівників центрів соціальних служб для молоді. Порядок і умови проведення соціального інспектування визначаються центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї та молоді."  
Враховано    
99. За результатами соцiального iнспектування органи центри соцiальних служб для молодi мають право:      За результатами соцiального iнспектування центри соцiальних служб для молодi мають право:  
100. - звертатися у разi порушення прав i свобод дiтей та молодi у соцiальнiй сферi до вiдповiдних органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi;   -129- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий частини третьої статті 13 викласти в такій редакції: "-звертатися до органів влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій всіх форм власності; "  
Враховано   звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій всіх форм власності;  
101. - порушувати перед вiдповiдними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцiй до пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх форм власностi та пiдпорядкування, окремих громадян, накладання дисциплiнарних та адмiнiстративних стягнень на посадових осiб у разi порушення ними чинного законодавства стосовно дiтей та молодi   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці третьому частини третьої статті 13 замість слів "незалежно від їх форм власності та підпорядкування, окремих" записати слова "усіх форм власності; ", далі за текстом.  
Враховано   порушувати перед вiдповiдними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцiй до пiдприємств, установ та органiзацiй усіх форм власностi, громадян, накладання дисциплiнарних та адмiнiстративних стягнень на посадових осiб у разi порушення ними законодавства стосовно дiтей та молодi  
102. Стаття 14. Мiнiмальнi стандарти здiйснення соцiальної роботи   -131- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Статтю 14 вилучити . Відповідне доручення щодо розробки мінімальних стандартів передбачити в прикінцевих положеннях.  
Враховано    
103. 1. Соцiальна робота з дiтьми та молоддю здiйснюється у вiдповiдностi до мiнiмальних стандартiв, що встановлюються цим Законом, якi включають в себе:       
104. - норми забезпечення матерiально-технiчними засобами;       
105. - норми коштiв, що видiляються на реалiзацiю соцiальних програм в розрахунку на 1 молоду людину вiком до 30 рокiв;   -132- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
В абзаці третьому частини першої статті 14 замість слів "до 30 років" записати слова "до 28 років".  
Враховано    
106. - норми чисельностi соцiальних працiвникiв на кiлькiсть молодих людей вiком до 30 рокiв.   -133- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
В абзаці четвертому частини першої статті 14 замість слів "до 30 років" записати слова "до 28 років".  
Враховано    
107. 2. Мiнiмальнi стандарти здiйснення соцiальної роботи розробляються центральним органом виконавчої влади у справах сiм'ї та молодi та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -134- Петров О.В. (в.о. № 211)
Потребують визначення джерела бюджетних надходжень для здійснення відповідних видатків.  
Враховано    
108. 3. Порядок розрахунку мiнiмальних стандартiв здiйснення соцiальної роботи затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -135- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В частині третій статті 14 замість слова "порядок" записати слова "методичні вказівки до", далі за текстом.  
Враховано    
    -136- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Частини другу і третю статті 14 об'єднати і викласти в такій редакції: "Мінімальні стандарти здійснення соціальної роботи та порядок їх розрахунку розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
109. 4. Мiнiмальнi стандарти здiйснення соцiальної роботи є обов'язковими для органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування на всiй територiї України.       
110. 5. Додатковi мiнiмальнi стандарти можуть бути встановленi iншими законодавчими актами, що стосуються державних стандартiв.   -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині п'ятій статті 14 замість слів "законодавчими актами, що стосуються державних стандартів" записати слова "законами України".  
Враховано    
111. Стаття 15. Центри соцiальних служб для молодi      Стаття 13. Центри соцiальних служб для молодi  
112. 1.Здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю покладається на:   -138- Петров О.В. (в.о. № 211)
В частині першій статті 15 наведено чіткий перелік центрів соціальних служб для молоді, що суперечить ідеї Адміністративної реформи.  
Відхилено   1.Здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю покладається на:  
113. Український державний центр соцiальних служб для дiтей та молодi, який несе вiдповiдальнiсть за її проведення i належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади у справах сiм'ї та молодi;   -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому частини першої статті 15 слово "Український" - вилучити. Замість слів "несе відповідальність за її проведення і належить до сфери управління центрального" записати слова "підпорядкований центральному", далі за текстом.  
Враховано частково   державний центр соцiальних служб для молодi;  
    -140- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
В абзаці другому частини першої статті 15 замість слів "належить до сфери управління " записати слова "входить до складу", далі за текстом.  
Враховано частково    
    -141- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В абзаці другому частини першої статті 15 потребує уточнення назва "Український державний центр для дітей та молоді" і узгодження з частиною другою статті 15.  
Враховано    
114. центри соцiальних служб для молодi Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах державних адмiнiстрацiй;   -142- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці третьому частини першої статті 15 слова "районних у містах" вилучити, далі за текстом.  
Відхилено   Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, районні у містах, сільські та селищні центри соціальних служб для молоді;  
    -143- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В абзаці третьому частини першої статті 15 після слів "районних у містах" записати слова "сільських та селищних" привести у відповідність до законодавства.  
Враховано    
115. спецiалiзованi формування ЦССМ до яких вiдносяться агентства працi, агентства зайнятостi, молодiжнi центри працi, бiзнес-центри, служби психологiчної допомоги, кризовi центри, центри реабiлiтацiї, вечiрнi жiночi гiмназiї, школи батькiвської пiдтримки та молодих батькiв, студiї творчої молодi.   -144- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
В абзаці четвертому частини першої статті 15 потребує визначення термін "спеціалізовані формування ЦССМ" і узгодження з абзацами другим і третім цієї частини.  
Враховано   спецiалiзованi формування центрів соціальних служб для молоді, зокрема бюро працi, агентства зайнятостi, служби психологiчної допомоги, кризовi центри, центри реабiлiтацiї, ресоціалізації, адаптації, школи батькiвської пiдтримки для молодих батькiв, телефон довіри тощо.  
    -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці четвертому частини першої статті 15 після слів "до яких" записати слово "зокрема", далі за текстом  
Враховано    
    -146- Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзац четвертий частини першої статті 15 вилучити  
Відхилено    
    -147- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
В абзаці четвертому частини першої статті 15 слова "вечірні жіночі гімназії" вилучити  
Враховано    
116. Український державний центр соцiальних служб для молодi створюється центральним органом виконавчої влади у справах сiм'ї та молодi.   -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці п'ятому частини першої статті 15 слово "Український" вилучити  
Враховано   Державний центр соцiальних служб для молодi створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики та підпорядковується йому.  
117. Республiканський (Автономна Республiка Крим), обласнi, Київський та Севастопольський мiськi, районнi центри створюються вiдповiдно до рiшень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй та належать до сфери їх управлiння.   -149- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці шостому частини першої статті 15 замість слів "належать до сфери їх управління" записати слова "підпорядковуються їм". в іншій редакції  
Враховано   Центри соціальних служб для молоді створюються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, належать до сфери їх управління і підпорядковуються відповідному уповноваженому органу з питань молодіжної політики. Державний центр соціальних служб для молоді контролює і координує діяльність республіканського центру соціальних служб для молоді Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для молоді. Республіканський центр соціальних служб для молоді Автономної Республіки Крим, центри соціальних служб для молоді обласних, Київського та Севастопольського міських державних адміністрацій, міські, районні, сільські та селищні ради контролюють і координують діяльність центрів соціальних служб для молоді відповідно районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських та селищних рад, а також надають їм практичну і методичну допомогу.  
    -150- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Абзаци шостий і сьомий частини першої статті 15 поміняти місцями і привести у відповідність до законодавства.  
Враховано    
118. Мiськi, районнi у мiстах, сiльськi та селищнi центри створюються за рiшенням органiв мiсцевого самоврядування.       
119. 2. У здiйсненнi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю беруть участь у межах своєї компетенцiї органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи i органiзацiї, незалежно вiд форм власностi та окремi громадяни.   -151- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції: "У соціальній роботі з дітьми та молоддю беруть участь органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, окремі громадяни".  
Враховано частково    
    -152- Петров О.В. (в.о. № 211)
Частину другу статті 15 вилучити.  
Враховано    
120. 3. Штатна чисельнiсть працiвникiв районних i мiських центрiв соцiальних служб для молодi установлюється згiдно мiнiмальних стандартiв здiйснення соцiальної роботи, але не менше, нiж один працiвник центру на 2 тисячi осiб.   -153- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції: "Штатна чисельність працівників районних і міських центрів соціальних служб для молоді встановлюється відповідно до мінімальних стандартів здійснення соціальної роботи".  
Враховано   2. Штатна чисельність працівників Державного, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних центрів соціальних служб для молоді встановлюється згідно з мінімальними стандартами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.  
    -154- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
В частині третій статті 15 потребує уточнення визначення "2 тисячі осіб".  
Враховано    
121. 4. Типове положення про центри соцiальних служб для молодi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.   -155- Петров О.В. (в.о. № 211)
Частина четверта статті 15 має бути викладена в іншій редакції (Кабмін має затверджувати положення про УЦССМ, а місцеві - місцеві)  
Відхилено   3. Типове положення про центри соцiальних служб для молодi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
122. 5. Дiяльнiсть центрiв соцiальних служб для молодi фiнансується за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв, iнших джерел не заборонених законодавством.   -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині п'ятій статті 15 замість слів "не заборонених законодавством" записати слова "передбачених законом".  
Враховано   4. Дiяльнiсть центрiв соцiальних служб для молодi фiнансується за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв, відповідні витрати в яких визначаються окремим рядком, iнших джерел, передбачених законодавством. Працівники центрів соціальних служб для молоді забезпечуються проїзними документами у всіх видах міського та приміського транспорту (крім таксі) на час здійснення соціальної роботи.  
    -157- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
В частині п"ятій статті 15 передбачити визначення фінансування відповідних витрат окремим рядком в бюджетах.  
Немає висновку    
123. 6. Послуги, що надаються центрами соцiальних служб для дiтей та молодi є державними послугами i здiйснюються на безоплатнiй або компенсацiйнiй основi.   -158- Петров О.В. (в.о. № 211)
В абзаці першому частини шостої статті 15 слова "або компенсаційній" вилучити.  
Враховано   5. Послуги, що надаються центрами соцiальних служб для молодi, є державними послугами i здiйснюються на безоплатнiй основi.  
124. Перелiк послуг, якi здiйснюються на компенсацiйнiй основi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України   -159- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому частини шостої статті 15 замість слів "затверджуються Кабінетом Міністрів України" записати слова "визначається законом".  
Відхилено   Послуги можуть надаватися центрами соціальних служб для молоді на компенсаційній основі, перелік яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
    -160- Петров О.В. (в.о. № 211)
Абзац другий частини шостої статті 15 вилучити.  
Враховано частково    
    -161- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 15 викласти в такій редакції: "1. Здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю здійснюється: комунальними і недержавними центрами соціальних служб для молоді; спеціалізованими формуваннями ЦССМ до яких відносяться агентства праці, агентства зайнятості, молодіжні центри праці, бізнес-центри, служби психологічної допомоги, кризові центри, центри реабілітації, вечірні жіночі гімназії, школи батьківської підтримки та молодих батьків, студії творчої молоді. Міські, районні у містах, сільські та селищні центри можуть створюватися за рішенням органів місцевого самоврядування. 2. У здійсненні соціальної роботи з дітьми та молоддю беруть участь у межах своєї компетенції органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності та окремі громадяни. 3. Штатна чисельність працівників районних і міських центрів соціальних служб для молоді установлюється відповідними органами місцевого самоврядування. При цьому вони можуть користуватися мінімальними стандартами здійснення соціальної роботи, не менше, ніж один працівник на 2 тисячі осіб. 4. Типове положення про комунальні і недержавні центри соціальних служб для молоді затверджується Кабінетом Міністрів України. 5. Діяльність центрів соціальних служб для молоді фінансується за рахунок місцевих бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством. 6. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для дітей та молоді здійснюється на безоплатній або компенсаційній основі. Перелік послуг, які здійснюються на компенсаційній основі, затверджуються Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково    
125. Стаття 16. Завдання суб'єктiв соцiальної роботи   -162- Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 16 вилучити  
Відхилено   Стаття 14. Завдання суб'єктiв соцiальної роботи з дітьми та молоддю  
126. Завданнями суб'єктiв соцiальної роботи є:      Завданнями суб'єктiв соцiальної роботи з дітьми та молоддю є:  
127. 1) надання рiзноманiтних соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, iнформацiйної, матерiальної та iнших видiв соцiальної допомоги, консультування дiтей та молодi;      надання рiзноманiтних соцiальних послуг, соцiально-медичної, психолого-педагогiчної, правової, iнформацiйної, матерiальної та iнших видiв соцiальної допомоги, консультування дiтей та молодi;  
128. 2) розробка та здiйснення системи заходiв щодо створення умов, достатнiх для життєдiяльностi рiзних категорiй населення;      розроблення та здiйснення системи заходiв по створенню умов, достатнiх для життєдiяльностi рiзних категорiй дітей та молоді;  
129. 3) здiйснення соцiально-профiлактичної роботи серед дiтей та молодi, проведення системи заходiв щодо запобiгання та подолання негативних явищ;      здiйснення соцiально-профiлактичної роботи серед дiтей та молодi, проведення системи заходiв щодо запобiгання та подолання негативних явищ;  
130. 4) розробка та здiйснення реабiлiтацiйних заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, пристосування їх до безпечних соцiальних та iнших умов життєдiяльностi, а також надання допомоги дiтям, молодi, жiнкам, якi зазнали жорстокостi та насильства, потрапили в екстремальнi ситуацiї;   -163- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
В пункті четвертому частини першої статті 16 слово "жінкам" вилучити.  
Враховано   розроблення та здiйснення реабiлiтацiйних заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, морального, психiчного та фiзичного стану дiтей та молодi, пристосування їх до безпечних соцiальних та iнших умов життєдiяльностi, а також надання допомоги дiтям, молодi, якi зазнали жорстокостi та насильства, потрапили в екстремальнi ситуацiї;  
131. 5) здiйснення мiжнародного спiвробiтництва, вивчення i поширення передового мiжнародного досвiду з питань соцiальної роботи;      здiйснення мiжнародного спiвробiтництва, вивчення i поширення передового мiжнародного досвiду з питань соцiальної роботи з дітьми та молоддю;  
132. 6) спiвпраця (у межах наданих повноважень) з центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування, громадськими органiзацiями, фiзичними особами у вирiшеннi питань соцiальної пiдтримки та соцiального розвитку дiтей та молодi;   -164- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт шостий частини першої статті 16 вилучити.  
Враховано    
    -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті шостому частини першої статті 16 слова "(у межах наданих повноважень) з центральними та місцевими" вилучити. Замість слів "незалежно від форм власності і підпорядкування, громадськими" записати слова "усіх форм власності, неурядовими", далі за текстом.  
Враховано частково    
133. 7) сприяння молодiжним органiзацiям i окремим громадянам у їх культурному i фiзичному розвитку, участi в трудовiй та суспiльно-кориснiй дiяльностi;      сприяння молодiжним органiзацiям i окремим громадянам у їх культурному i фiзичному розвитку, участi в трудовiй та суспiльно-кориснiй дiяльностi;  
134. 8) здiйснення iнших повноважень у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.      здiйснення iнших повноважень у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.  
135. Стаття 17. Права суб'єктiв соцiальної роботи   -166- Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 17 вилучити.  
Відхилено   Стаття 15. Права суб'єктiв соцiальної роботи з дітьми та молоддю  
136. Суб'єкти соцiальної роботи мають право:      Суб'єкти соцiальної роботи мають право:  
137. 1) вносити до органiв виконавчої влади вiдповiдного рiвня та органiв мiсцевого самоврядування пропозицiї, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням соцiальної роботи з дiтьми i молоддю, брати участь у їх реалiзацiї;   -167- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт перший частини першої статті 17 вилучити  
Відхилено   вносити до органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування пропозицiї щодо соцiальної роботи з дiтьми i молоддю, брати участь у їх реалiзацiї;  
    -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті першому частини першої статті 17 замість слів "відповідного рівня та органів місцевого самоврядування пропозиції, пов"язані з організацією та проведенням" записати слова "та місцевого самоврядування пропозиції щодо", далі за текстом.  
Враховано    
138. 2) укладати договори та угоди з пiдприємствами, установами i органiзацiями, в тому числi зарубiжними, на виконання ними робiт, що сприяють пiдвищенню ефективностi соцiальної роботи;      укладати договори та угоди з пiдприємствами, установами i органiзацiями, в тому числi зарубiжними, на виконання ними робiт, що сприяють пiдвищенню ефективностi соцiальної роботи;  
139. 3) створювати у встановленому чинним законодавством порядку благодiйнi фонди, агентства, спецiалiзованi служби, iншi установи соцiального спрямування;   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті третьому частини першої статті 17 слова "у встановленому чинним законодавством порядку" вилучити.  
Враховано   створювати благодiйнi фонди, агентства, спецiалiзованi служби, iншi установи соцiального спрямування;  
    -170- Петров О.В. (в.о. № 211)
В пункті третьому частини першої статті 17 слова "благодійні фонди" вилучити.  
Відхилено    
140. 4) одержувати вiд пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх форм власностi та пiдпорядкування iнформацiю з питань соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;   -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті четвертому частини першої статті 17 замість слів "незалежно від їх форм власності та підпорядкування" записати слова "усіх форм власності", далі за текстом.  
Враховано   одержувати вiд пiдприємств, установ та органiзацiй усіх форм власностi iнформацiю з питань соцiальної роботи з дiтьми та молоддю; проводити на підприємствах, в установах та організаціях соціологічні дослідження з проблем молоді; представляти інтереси окремих молодих людей (молодих сімей) в їх відносинах з підприємствами, установами, організаціями; надавати у встановленому порядку підприємствам, установам та організаціям за договорами платні послуги з інформаційно-методичного забезпечення їх діяльності щодо соціального обслуговування дітей та молоді із зарахуванням одержаних коштів на рахунки відповідних центрів соціальних служб для молоді. Перелік платних послуг, порядок їх надання і витрачання одержаних коштів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань молодіжної політики. Прибутки від надання платних послуг спрямовуються виключно на соціальне обслуговування та допомогу дітям та молоді.  
    -172- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Частину першу статті 17 доповнити новими пунктами такого змісту: "5) проводити на підприємствах, в установах та організаціях соціологічні дослідження з проблем молоді; 6) представляти інтереси окремих молодих людей (молодих сімей) в їх стосунках з підприємствами, установами, організаціями; 7) надавати у встановленому порядку підприємствам, установам та організаціям за договорами платні послуги з інформаційно-методичного забезпечення їх діяльності щодо соціального обслуговування молоді із зарахуванням одержаних коштів на рахунки центрів. Перелік платних послуг, порядок їх надання і витрачання одержаних коштів встановлюються центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї та молоді. Прибутки від надання платних послуг спрямовуються виключно на соціальне обслуговування та допомогу молоді."  
Враховано    
141. Стаття 18. Обов'язки фахiвця iз соцiальної роботи   -173- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 18 вилучити  
Враховано частково   Стаття 16. Права та обов'язки фахiвця iз соцiальної роботи з дітьми та молоддю Права та обов'язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю визначаються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.  
    -174- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Статті 18 та 19 об'єднати і викласти в такій редакції: "Права та обов'язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю визначаються та затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади."  
Немає висновку    
    -175- Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Переглянути норми статті 18, залишивши лише визначення головних обов'язків фахівця із соціальної роботи.  
Враховано    
142. Фахiвець iз соцiальної роботи зобов'язаний:       
143. 1) досконало володiти знаннями у вiдповiднiй сферi дiяльностi та практичними навичками органiзацiї i проведення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю; пiдвищувати свiй фаховий рiвень вiдповiдно до сучасних вимог здiйснення соцiальної роботи;       
144. 2) неухильно дотримуватися законодавства щодо здiйснення соцiальної роботи;       
145. 3) не порушувати у процесi здiйснення своїх соцiальних функцiй прав, свобод та законних iнтересiв дiтей i молодi;   -176- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті третьому частини першої статті 18 слова "у процесі здійснення своїх соціальних функцій" вилучити, далі за текстом.  
Враховано    
146. 4) пiклуватися та допомагати у реалiзацiї прав дiтей i молодi, особливо тих, якi неспроможнi захистити власнi iнтереси, сприяти їм у вирiшеннi конфлiктних ситуацiй та подоланнi негативних соцiальних наслiдкiв вiд них;       
147. 5) не допускати будь-яких проявiв дискримiнацiї, неповаги, зверхностi, жорстокостi, аморальної та протиправної поведiнки чи iнших дiй, що принижують гiднiсть та честь дiтей i молодi у процесi здiйснення соцiальної роботи;       
148. 6) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдома пiд час виконання службових обов'язкiв, крiм випадкiв, передбачених законодавством.   -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті шостому частини першої статті 18 замість слова "законодавством" записати слово "законом".  
Враховано    
    -178- Юхновський І.Р. (реєстр. картка № 319)
В статті 18 потрібно визначити кваліфікаційні вимоги до фахівця, його права і статус, а також поняття "соціальний педагог".  
Враховано    
149. Стаття 19. Права фахiвця iз соцiальної роботи   -179- Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 19 вилучити.  
Враховано    
150. Вiдповiдно до змiсту i завдань соцiальної роботи з дiтьми i молоддю фахiвець iз соцiальної роботи має право:       
151. 1) вiльно обирати науково-обгрунтованi соцiальнi технологiї, форми та методи дiяльностi;       
152. 2) здiйснювати функцiї фахiвця iз соцiальної роботи на компенсацiйних та благодiйних засадах;       
153. 3) здiйснювати, за необхiдностi, обстеження умов проживання i виховання дiтей i молодi, навчання, працi та перебування в спецiалiзованих установах для неповнолiтнiх;   -180- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті третьому частини першої статті 19 слова "за необхідності" вилучити.  
Враховано    
    -181- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
Пункт третій частини першої статті 19 викласти в такій редакції: "здійснювати за необхідності обстеження умов проживання і виховання дітей в сім'ях, умов праці молоді"  
Враховано    
154. 4) повiдомляти правоохороннi органи про порушення чинного законодавства, пов`язанi з пропагандою насильства, жорстокостi, сексуальної розбещеностi та iнших явищ, що негативно впливають на процес виховання i розвиток дiтей та молодi;   -182- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
В пункті четвертому частини першої статті 19 після слів "правоохоронні органи" записати слова "та інформувати громадськість", далі за текстом.  
Враховано    
155. 5) вносити пропозицiї до органiв законодавчої, виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства про соцiальну роботу з дiтьми i молоддю i практику його застосування;       
156. 6) на безкоштовний проїзд у всiх видах мiського та примiського транспорту (окрiм таксi), пов'язаний iз здiйсненням рiзних видiв соцiальної роботи за рахунок державного бюджету;   -183- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Кармазін Ю.А. (в.о. № 134)
Петров О.В. (в.о. № 211)
Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт шостий частини першої статті 19 викласти в такій редакції: "на забезпечення проїзними документами у всіх видах міського та приміського транспорту (крім таксі) на час здійснення соціальної роботи".  
Враховано    
    -184- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Положення щодо проїзду в громадському транспорті викласти в статті 15  
Враховано    
157. Стаття 20. Порядок здiйснення соцiальної роботи з дiтьми i молоддю   -185- Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 20 вилучити.  
Враховано    
158. Порядок здiйснення соцiальної роботи суб`єктами правовiдносин у сферi соцiальної роботи визначається чинним законодавством.   -186- Волков О.М. (в.о. № 208)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Стаття 20 потребує конкретизації і узгодження з преамбулою.  
Враховано    
159. Стаття 21. Пiдстави щодо замiни або припинення надання соцiальних послуг дiтям та молодi      Стаття 17. Пiдстави щодо змiни або припинення надання соцiальних послуг дiтям та молодi  
160. Пiдставами щодо змiни або припинення надання соцiальних послуг дiтям та молодi визнаються:      Пiдставами щодо змiни або припинення надання соцiальних послуг дiтям та молодi визнаються:  
161. досягнення повнолiття дiтьми та вiку молодими громадянами, на яких не поширюється норми цього Закону;   -187- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий частини першої статті 21 викласти в такій редакції: "досягнення повноліття дітьми чи тридцятирічного віку молодими громадянами".  
Враховано в іншій редакції  досягнення повнолiття дiтьми та вiку молодими громадянами, на який не поширюються норми цього Закону;  
    -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці другому частини першої статті 21 узгодити протиріччя щодо вікових обмежень.  
Враховано    
    -189- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Абзац другий частини першої статті 21 викласти в такій редакції: "досягнення повноліття дітьми та віку молодими громадянами, на який не поширюються норми цього Закону; "  
Враховано    
    -190- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Абзаци другий і третій частини першої статті 21 узгодити між собою.  
Враховано    
162. досягнення вiку молодими громадянами, на який не поширюється норми цього Закону;   -191- Петров О.В. (в.о. № 211)
Ларін С.М. (реєстр. картка № 390)
Балашов Г.В. (в.о. № 27)
Зарубінський О.О. (реєстр. картка № 398)
Юшко І.О. (в.о. № 42)
Рябченко О.В. (в.о. № 25)
Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац третій частини першої статті 21 вилучити.  
Враховано    
163. добровiльна вiдмова вiд отримання вiдповiдного виду соцiальних послуг, якщо ця вiдмова, або її наслiдки не порушують прав, свобод iнших осiб, та не несуть в собi загрозу особi, яка вiдмовляється вiд отримання вiдповiдного виду соцiальних послуг      добровiльна вiдмова вiд отримання вiдповiдного виду соцiальних послуг, якщо ця вiдмова або її наслiдки не порушують прав, свобод iнших осiб та не несуть в собi загрозу життю особi, яка вiдмовляється вiд отримання вiдповiдного виду соцiальних послуг;  
164. смертi осiб, на користь яких надавалися соцiальнi послуги; iншi обставини, що можуть бути встановленi законодавством.   -192- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В абзаці п'ятому частини першої статті 21 слова "інші обставини, що можуть бути встановлені законодавством" вилучити.  
Враховано   інші обставини, встановлені законом.  
    -193- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 21 доповнити новим абзацом такого змісту: "інші обставини, встановлені законом".  
Враховано    
    -194- Петров О.В. (в.о. № 211)
Статтю 21 викласти в такій редакції: "1. Підставами для припинення надання соціальних послуг дітям та молоді є досягнення ними зо-літнього віку або зникнення потреб у ній. 2. Підставами для зміни виду соціальних послуг дітям та молоді є вичерпання можливостей попереднього виду соціальних послуг".  
Враховано в іншій редакції   
    -195- Петров О.В. (в.о. № 211)
Марченко О.А. (в.о. № 201)
Узгодити в статті 21 і в усьому тексті законопроекту визначення віку молодого громадянина відповідно до законодавства.  
Враховано    
165. Роздiл III. Порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми, молоддю i сiм'єю i вiдповiдальнiсть за них   -196- Пасечна Л.Я. (реєстр. картка № 291)
Красняков Є.В. (реєстр. картка № 301)
В назві розділу ІІІ слова "і сім'єю" вилучити.  
Враховано   Роздiл III. Відповідальність за порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
166. Стаття 22. Порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю   -197- Місюра В.Я. (реєстр. картка № 363)
Статті 22 та 23 об'єднати і викласти як "Відповідальність за порушення у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю"  
Враховано   Стаття 18. Відповідальність за порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
167. Порушеннями у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю визнаються:      Порушеннями у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю визнаються:  
168. - порушення принципiв здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю,      порушення принципiв здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;  
169. - невиконання фахiвцями iз соцiальної роботи своїх обов'язкiв, визначених цим Законом, зловживання правами, встановленими цим Законом,      невиконання фахiвцями iз соцiальної роботи своїх обов'язкiв;  
170. - порушення порядку здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю,      порушення порядку здiйснення соцiальної роботи з дiтьми та молоддю;  
171. - порушення суб'єктами соцiальної роботи iнших вимог законодавства у сферi соцiальної роботи.      порушення суб'єктами соцiальної роботи iнших вимог законодавства у сферi соцiальної роботи з дітьми та молоддю.  
172. Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю   -198- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 23 замість слів "у сфері" записати слова "законодавства щодо", далі за текстом.  
Враховано    
173. За порушення у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю суб'єкти соцiальної роботи несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.      За порушення законодавства щодо соцiальної роботи з дiтьми та молоддю суб'єкти соцiальної роботи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.  
174. Стаття 24. Порядок розгляду спорiв, що виникають у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.      Стаття 19. Порядок розгляду спорiв, що виникають у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю.  
175. Спори, що виникають у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю, розглядаються вiдповiдно до законодавства України.      Спори, що виникають у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю, розглядаються вiдповiдно до законодавства України.  
176. Роздiл IV. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi соцiальної роботи з дiтьми i молоддю      Роздiл IV. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
177. Стаття 25. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi соцiальної роботи з дiтьми i молоддю      Стаття 20. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю  
178. Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi соцiальної роботи з дiтьми i молоддю на державному, регiональному та громадському рiвнях.      Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi соцiальної роботи з дiтьми та молоддю на державному, регiональному та місцевому рiвнях.  
179. З метою розвитку мiжнародного спiвробiтництва в цiй сферi Україна укладає мiжнароднi угоди з iншими державами та мiжнародними органiзацiями.      З метою розвитку мiжнародного спiвробiтництва в цiй сферi Україна укладає мiжнароднi угоди з iншими державами та мiжнародними органiзацiями.  
180. Роздiл VI. Прикiнцевi положення   -199- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В прикінцевих положеннях слова "Розділ ІУ" вилучити.  
Відхилено   Роздiл VI. Прикiнцевi положення  
181. Стаття 26. Порядок введення Закону в дiю   -200- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Слова "Стаття 26. Порядок введення закону в дію" вилучити.  
Враховано    
182. 1. Цей закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
183. 2. Кабiнету Мiнiстрiв України: в тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону:      2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:  
184. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;   -201- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац другий частини другої статті 26 вилучити.  
Відхилено   подати до Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом; розробити і затвердити мінімальні стандарти здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю;  
185. - забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;   -202- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац третій частини другої статті 26 викласти в такій редакції: "привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону".  
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.  
186. - привести iншi закони України у вiдповiднiсть з цим Законом,   -203- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац четвертий частини другої статті 26 вилучити.  
Враховано    
    -204- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Абзац четвертий частини другої статті 26 узгодити з абзацом другим цієї ж частини.  
Враховано    
187. - забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Законовi.   -205- Сизенко Ю.П. (реєстр. картка № 236)
Абзац п'ятий частини другої статті 26 вилучити.  
Враховано    
    -206- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Абзац п'ятий частини другої статті 26 викласти в такій редакції "забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону."  
Враховано в іншій редакції   
    -207- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У всьому тексті законопроекту потребує впорядкування нумерація статтей, частин і пунктів.  
Враховано    
    -208- Деркач А.Л. (в.о. № 159)
Волков О.М. (в.о. № 208)
Потребують визначення в законопроекті джерела фінансування заходів соціальної допомоги дітям та молоді.  
Відхилено