Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про сільськогосподарську кооперацію'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст.261) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст.261) такі зміни:  
3. 1. У статті 1:       
4. 1) абзаци третій, четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:      1. Абзаци третій - п'ятий статті 1 замінити абзацами третім-шостим такого змісту:  
5. "сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) - підприємство, утворене фізичними і/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу;   -1- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В абзаці 3 ст.1 слова "підприємство, утворене" замінити словами "юридична особа, утворена" і далі за текстом, слова "що є сільськогосподарськими товаровиробниками" вилучити, після слова "обслуговування" записати "її", слова "переважно членів кооперативу" вилучити.  
Враховано частково   "сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) - юридична особа, утворена фізичними і/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу;  
    -2- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац третій ст.1 викласти в такій редакції: "сільськогосподарський кооператив (далі -кооператив) - підприємство, утворене фізичними і/або юридичними особами на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу;"  
Відхилено    
6. сільськогосподарський виробничий кооператив - об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими виробниками, у юридичну особу, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;   -3- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Абзац 2 ст.1 після слів "і лісового господарства" доповнити словами "а також продукції садівництва і виноградництва" і далі за текстом.  
Враховано цією редакцією  сільськогосподарський виробничий кооператив - юридична особа утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;  
7. сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, створений за участю сільськогосподарських товаровиробників для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності;"      сільськогосподарський обслуговуючий кооператив -кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності;  
8. 2) доповнити статтю абзацом шостим такого змісту:       
9. "Сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я сільськогосподарських тварин за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, що мають особисті підсобні господарства."   -4- Сафронов С.О. (в.о. № 30)
У визначені терміну "сільськогосподарський товаровиробник" (доповнення ст.1 новим шостим абзацом) виключити слова "за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та\або поголів'я сільськогосподарських тварин", а також після слів "попередній звітний (податковий) рік" додати слова "або за три попередні звітні (податкові) роки".  
Відхилено   сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий дохід, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, в тому числі й на умовах оренди за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, що мають особисті підсобні господарства."  
    -5- Засуха Т.В. (в.о. № 93)
Трофименко Л.С. (в.о. № 37)
У визначені терміну "сільськогосподарський товаровиробник" (доповнення ст.1 новим шостим абзацом) після слів "та\або поголів'я сільськогосподарських тварин" доповнити словами "у власності, користуванні, в тому числі й на умовах оренди" і далі по тексту.  
Враховано    
10. У зв'язку з цим абзаци шостий-тринадцятий статті 1 вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим.      У зв'язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-чотирнадцятим.  
11. 3) З частини десятої вилучити слова "а також земельної ділянки".   -6- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину десяту до ст.1 залишити у діючій редакції зі словами "а також земельної ділянки"  
Враховано    
12. 2. У статті 2 п.3 доповнити абзацом такого змісту:      2.Частину третю статті 2 доповнити абзацом такого змісту:  
13. "Обслуговуючий кооператив надає послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу".   -7- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В останньому абзаці ст.2 замість цифри "20" записати"50"  
Відхилено   "Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу".  
14. 3. У частині 1 статті 7 слова "розміри та порядок внесення вступного внеску і паю" замінити словами "порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю", а слова "форми трудової участі та оплати праці членів кооперативу" замінити словами "форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі членів обслуговуючого кооперативу".      3. Друге речення частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "У статуті визначаються: найменування кооперативу та його місцезнаходження; предмет і мета діяльності; порядок вступу до кооперативу і виходу з нього; порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю; склад засновників кооперативу; права і обов'язки членів кооперативу; органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі членів обслуговуючого кооперативу; розподіл доходів кооперативу; співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї; умови реорганізації та ліквідації кооперативу. До статуту можуть включатися й інші положення, пов'язані з особливостями діяльності кооперативу, що не суперечать законодавству України."  
15. 4. У статті 8:      4. У статті 8:  
16. 1) пункт перший викласти в такій редакції:      1).частину першу викласти в такій редакції:  
17. "1. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно до статті 3 цього Закону";   -8- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт перший ст.8 залишити у діючій редакції.  
Відхилено   "1. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно до статті 3 цього Закону";  
18. 2) у пункті третьому після слова "кількох" додати слово "обслуговуючих".   -9- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт третій ст.8 залишити у діючій редакції без слова "обслуговуючих".  
Відхилено   2) у частині третій слова "кількох кооперативів" замінити словами "кількох обслуговуючих кооперативів".  
19. 5. Частину 2 статті 11 після слів "основними обов'язками членів кооперативу є" доповнити словами "участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що складає більшу частину річного обороту діяльності, яка кооперується".   -10- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину 2 ст.11 залишити у діючій редакції без слів "участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що складає більшу частину річного обороту діяльності яка кооперується".  
Відхилено   5. Частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Члени кооперативу приймають участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що складає більшу частину річного обороту діяльності, яка кооперується".  
20. 6. У статті 15:      6. У статті 15:  
21. 1) Пункт 1 викласти в такій редакції:      1) частину першу викласти в такій редакції:  
22. "1. Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу якого входить не менше як 10 членів, на термін, що не перевищує 3 роки".      "1. Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу якого входить не менше як 10 членів, на термін, що не перевищує 3 роки".  
23. 2) У пункті 3 після слів "можуть обирати із свого складу" додати слова "голову кооперативу".   -11- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 3 ст.15 залишити у діючій редакції без слів "голову кооперативу".  
Відхилено   2) частину третю після слів "можуть обирати із свого складу" доповнити словами "голову кооперативу".  
24. 7. У статті 16 п.1 викласти в такій редакції:      7. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:  
25. "1. Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу".   -12- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Ст.16 п.1 після слів "і обирається" доповнити словами "відкритим голосуванням з числа членів правління" і далі за текстом. Доповнити реченням "Дострокові перевибори голови можуть відбутися на позачергових загальних зборах". Це звужує права членів кооперативів.  
Відхилено .  "1. Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу".  
    -13- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу".  
Відхилено    
26. 8. Друге речення частини 1 статті 25 викласти в такій редакції:      8. Друге речення частини першої статті 25 викласти в такій редакції:  
27. "Термін та інші умови повернення паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін повернення паю не може перевищувати двох років, а відрахування цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із кооперативу".      "Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін отримання паю не може перевищувати двох років, а відрахування цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після виходу (виключення) із кооперативу".  
28. 9. Пункт другий статті 26 доповнити реченнями такого змісту: "Об'єднання, які створюються за рішенням установчих зборів уповноважених представників обслуговуючих кооперативів, можуть мати асоційованих членів на тих же умовах, що і обслуговуючі кооперативи. Маючи одинаковий з обслуговуючими кооперативами статус та предмет діяльності, створені об'єднання є неприбутковими.      9. Частину другу статті 26 доповнити реченнями такого змісту: "Об'єднання, які створюються за рішенням установчих зборів уповноважених представників обслуговуючих кооперативів, можуть мати асоційованих членів на тих же умовах, що і обслуговуючі кооперативи. Створені об'єднання є неприбутковими.  
29. 10. Частину 2 статті 28 викласти в такій редакції:      10.Частину другу статті 28 викласти в такій редакції:  
30. "2. Виробничі кооперативи реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, якщо інше не передбачено законом.      "2. Виробничі кооперативи реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, якщо інше не передбачено законом.  
31. Обслуговуючі кооперативи надають послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо для членів кооперативу та інших осіб".      Обслуговуючі кооперативи надають послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо для членів кооперативу та інших осіб".  
32. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
33. Існуючим кооперативам (об'єднанням) у шестимісячний строк з дня публікації цього Закону привести свої установчі документи у відповідність із цим Законом.   -14- Марченко О.А. (в.о. № 201)
Абзац другий розділу ІІ викласти в такій редакції: "сільськогосподарським кооперативам (об'єднанням) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої установчі документи у відповідність із цим Законом. Плата за перереєстрацію в даному випадку не справляється".  
Враховано   сільськогосподарським кооперативам (об'єднанням) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої установчі документи у відповідність із цим Законом. Плата за перереєстрацію в даному випадку не справляється.  
34. Перереєстрація кооперативів (їх об'єднань) здійснюється безкоштовно протягом 6-місячного терміну, встановленого у частині першій цієї статті.