Кількість абзаців - 366 Таблиця поправок


Про всеукраїнський референдум (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про всеукраїнський референдум      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про всеукраїнський референдум  
1. Цей Закон визначає правові засади та організацію проведення всеукраїнського референдуму, як засобу безпосереднього здійснення влади Українським народом.   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Преамбула. Вилучити текст ", як засобу безпосереднього здійснення влади Українським народом".  
Враховано   Цей Закон визначає правові засади та організацію проведення всеукраїнського референдуму.  
2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -2- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві текст "I. Загальні положення" замінити текстом "Розділ 1". Аналогічно у назвах інших розділів.  
Відхилено   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму   -3- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статтях 1-7 у відповідністю зі стилістикою законопроекту дати номери частинам статей.  
Враховано   Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму  
4. Всеукраїнський референдум - це прийняття громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом всенародного голосування.   -4- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 1 на початку доповнити частиною "Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії, волевиявлення Українського народу". Після слів "громадянами України"додати текст "далі також - громадяни", а слово "всенародного" замінити словом "загального".  
Враховано   1. Всеукраїнський референдум є вищою формою безпосередньої демократії, реалізацією вільного волевиявлення громадян України. 2. Всеукраїнський референдум - це спосіб прийняття громадянами України (далі - громадяни) законів України та інших рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування.  
5. Стаття 2. Види всеукраїнських референдумів   -5- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.2 вилучити.  
Відхилено   Стаття 2. Види всеукраїнських референдумів  
6. За предметом, що виноситься на всенародне голосування референдуми в Україні поділяються на:   -6- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Статтю 2 викласти в такій редакції: "В Україні проводяться всеукраїнські референдуми: - конституційні - за народною ініціативою - про зміну території України".  
Враховано   Всеукраїнські референдуми в Україні поділяються: за суб'єктом ініціативи: 1) за народною ініціативою 2) за ініціативою Президента України; 3) за ініціативою Верховної Ради України за предметом: 1) про внесення змін до Конституції України;  
    -7- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Перше речення ст.2 викласти у редакції: "Всеукраїнські референдуми поділяються на:".  
Враховано    
7. - конституційні       
8. - законодавчі   -8- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Пункти 2 і 3 ст.2 замінити одним таким пунктом "за народною ініціативою".  
Враховано    
9. - з питань поточної політики   -9- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ст.2 п.3 виключити.  
Враховано    
10. - про зміну території України.   -10- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Викласти статтю 2 в наступній редакції: "Стаття 2. Види всеукраїнських референдумів В Україні проводяться всеукраїнські референдуми: 1) з питань затвердження закону про внесення змін розділів І, ІІІ або ХІІІ Конституції України відповідно та статті 156 Конституції України (конституційний референдум); 2) з питань зміни території України відповідно до пункту другого статті 85 та статті 73 Конституції України (референдум про зміну території України) 3) за народною ініціативою відповідно до пункту шостого статті 106 та статті 72 Конституції України (народна законодавча ініціатива)". Відповідно до запропонованих в п.1 змін у всьому тексті законопроекту привести у відповідність із статтею 2 назви видів всеукраїнських референдумів  
Враховано частково   2) про зміну території України; 3) про визнання нечинним певного закону або окремих його положень.  
11. Стаття 4. Законодавчий референдум   -11- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.4 вилучити.  
Відхилено   Стаття 3. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою  
12. Законодавчий референдум - прийняття громадянами України рішення щодо питання про втрату чинності закону України, що набув чинності чи його окремих положень.   -12- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Референдум за народною ініціативою Всеукраїнський референдум за народною ініціативою - прийняття громадянами України рішення з питань, ініційованих в установленому цим законом порядку громадянами України, щодо визнання нечинним певного закону або окремих його положень та з інших питань загальнодержавного значення, які не стосуються конституційної або законодавчої нормотворчості. Не можуть бути предметом референдуму закони з питань податків, бюджету та амністії".  
Враховано   1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це спосіб прийняття громадянами рішення щодо визнання нечинним певного закону або окремих його положень. 2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму закони з питань податків, бюджету, амністії.  
    -13- Мельник П.В. (реєстр. картка № 394)
У ст.4 (та відповідно в інших статтях) законопроекту передбачити можливість не лише вирішення питання "про втрату чинності закону ... чи його окремих положень", а й внесення змін та доповнень до закону.  
Відхилено    
    -14- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.1 ст.4 викласти в такій редакції: Законодавчий референдум - прийняття громадянами України рішення щодо питання прийняття нового закону чи відповідних доповнень до діючого або втрати чинності діючого закону України чи його окремих положень."  
Відхилено    
13. Законодавчий референдум ініціюється громадянами України у порядку передбаченому Конституцією України та цим Законом.       
14. Законодавчий референдум проголошується Президентом України.       
15. Не можуть бути предметом законодавчого референдуму закони з питань податків, бюджету та амністії.   -15- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Ст.4 виключити. Замінити на статтю 4 в наступній редакції: "Стаття 4. Референдум за народною законодавчою ініціативою 1. Народна законодавча ініціатива є формою безпосередньої демократії. 2. Предметом народної законодавчої ініціативи є право громадян України пропонувати внесення до Верховної Ради України законопроекту, схваленого шляхом голосування на референдумі за народною законодавчої ініціативою. 3. Не можуть бути предметом народної законодавчої ініціативи законопроекти з питань податків, бюджету та амністії. 4. Народна законодавча ініціатива проголошується на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрані не менше як в двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області та наявності позитивного висновку Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України питань, винесених на референдум за народною законодавчою ініціативою." Відповідно до зміни виду всеукраїнського референдуму замінити слова "законодавчий референдум" та "референдум з питань поточної політики" на "референдум за народною законодавчою ініціативою" по всьому тексту проекту. Відповідно змінити нумерацію статей по всьому тексту законопроекту.  
Відхилено    
    -16- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ст.4 додати нову частину такого змісту: "5. Питання, що виносяться на референдум має містити зміст із зазначенням назв розділів і статей Закону України, мотивувальну частину та обґрунтування в необхідності втрати ним чинності."  
Відхилено    
    -17- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статті 4 і 5 замінити такою статтею: "Референдум за народною ініціативою Референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, у порядку визначеному Конституцією України та цим Законом. Предметом референдуму за народною ініціативою можуть бути: - прийняття рішення щодо втрати чинності закону України, що набув чинності, чи окремих його норм (законодавчий референдум) - прийняття рішення щодо питань загальнодержавного значення які прямо не стосуються конституційної або законодавчої нормотворчості (референдум з питань поточної політики)."  
Відхилено    
16. Стаття 5. Референдум з питань поточної політики   -18- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Виключити ст.5.  
Враховано    
17. Референдум з питань поточної політики - прийняття громадянами України рішення щодо питань загальнодержавного значення, які прямо не стосуються конституційної або законодавчої нормотворчості.       
18. Референдум з питань поточної політики може бути ініційований громадянами України в порядку визначеному Конституцією України та цим законом.       
19. Референдум з питань поточної політики оголошується Президентом України.   -19- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ст. 5 доповнити частиною 3 такого змісту: "Референдум з питань поточної політики може носити обов'язковий (імперативний) чи консультативний (плебісцит) характер. Вид референдуму повинен бути чітко визначений ініціаторами його проведення і закріплений у відповідному указі Президента про його проголошення." Ч.3 вважати частиною 4.  
Немає висновку    
20. Стаття 3. Конституційний референдум   -20- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.3 вилучити.  
Відхилено   Стаття 4. Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції України  
21. Конституційний референдум - прийняття громадянами України рішення щодо затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України: розділу 1 "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум", розділу ХIII "Внесення змін до Конституції України".   -21- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ч.1 ст.3 в кінці доповнити словами "у відповідності з положеннями статті 156 Конституції України".  
Відхилено   1. Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції України - це спосіб прийняття громадянами рішення щодо затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України: розділу 1 "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум", розділу ХIII "Внесення змін до Конституції України".  
22. Ініціювання внесення змін до зазначених розділів Конституції може бути здійснене Президентом України або народними депутатами України, що складають не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.   -22- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 3, частина 2. Текст "Ініціювання внесення змін до зазначених розділів Конституції може бути здійснене" замінити текстом "Законопроект про внесення змін до зазначених розділів Конституції України подається до Верховної Ради України".  
Враховано   2. Законопроект про внесення змін до зазначених розділів Конституції України подається до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України, що складають не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.  
23. Конституційний референдум призначається Президентом України після схвалення відповідного законопроекту не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.   -23- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Ч. 3 ст.3 викласти в такій редакції: "Конституційний референдум призначається Президентом України відповідно до ст.156 Конституції України не пізніше як через 15 днів після прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України Верховною Радою України".  
Відхилено    
    -24- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ч.3 ст.3 замість слів "після схвалення" записати слова "за умови прийняття".  
Враховано    
24. Стаття 6. Референдум з питань зміни території України   -25- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.6 вилучити.  
Відхилено   Стаття 5. Всеукраїнський референдум про зміну території України  
25. Референдум з питань зміни території України - прийняття громадянами України рішення щодо затвердження міжнародного договору, відповідно до якого змінюється територія України.   -26- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Референдум з питання про зміну території України Референдум з питання про зміну території України - прийняття громадянами України рішення щодо схвалення ініційованої Президентом України пропозиції про зміну території України. Референдум з питання про зміну території України призначає Верховна Рада України".  
Враховано   1. Всеукраїнський референдум про зміну території України - це спосіб прийняття громадянами рішення про схвалення пропозиції Президента України про зміну території України. 2. Всеукраїнський референдум про зміну території України призначає Верховна Рада України.  
26. Референдум з питань зміни території України ініціює Президент України.   -27- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 2 ст.6 викласти у редакції : "Міжнародний договір, відповідно до якого змінюється територія України, подається до Верховної Ради України Президентом України".  
Відхилено    
27. Призначає референдум з питань зміни території України Верховна Рада України.       
28. Стаття 7. Обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму   -28- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.7 вилучити.  
Відхилено   Стаття 6. Обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму  
29. Всеукраїнський референдум не може проводитись в умовах дії воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після його скасування, а також протягом одного бюджетного року після проведення всеукраїнського референдуму. На всеукраїнський референдум може виноситись лише одне питання.   -29- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
У статті 7 виключити слово "бюджетного" та останнє речення.  
Враховано частково   Всеукраїнський референдум не може проводитись в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після його скасування, а також протягом одного року після проведення всеукраїнського референдуму. На всеукраїнський референдум може виноситись лише одне питання.  
    -30- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Викласти статтю 7 в наступній редакції: "Стаття 7. Обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму 1. Всеукраїнський референдум не проводиться в умовах воєнного чи надзвичайного стану, введеного в Україні або в окремих її місцевостях. 2. Новий всеукраїнський референдум не проводиться протягом п`яти років від дня офіційного оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму з того самого за формулюванням або змістом питання, якщо інші строки можливого проведення нового референдуму не випливають з положень Конституції України. 3. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: 1)які допускають звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод; 2)які відповідно до статті 92 Конституції України належать до таких, що визначаються чи встановлюються виключно законами України; 3)дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, Президента України; 4)проведення дострокових виборів народних депутатів України або Президента України; 5)які віднесені Конституцією України до компетенції органів законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури. 4. На всеукраїнський референдум може виноситись лише одне питання".  
Відхилено    
    -31- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У зв'язку з тим, що за вимогами положень ст.7 "на всеукраїнський референдум може виноситись лише одне питання", привести у відповідність з цим зміст подальших статей законопроекту.  
Враховано    
    -32- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В ст.7 після слів "чи в окремих" доповнити словом "її". Статтю 7 доповнити такою частиною : "Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму закони, законопроекти чи питання: - щодо звуження змісту чи обсягу існуючих конституційних прав і свобод; - щодо внесення змін до Конституції України; - щодо податків, бюджету та амністії; - щодо дострокового припинення повноважень чи дострокових виборів Президента України; - щодо дострокового припинення повноважень чи дострокових виборів народних депутатів України; - щодо чисельності посадових осіб в органах державної влади, народних депутатів України, військовослужбовців; - які віднесені Конституцією України до повноважень Президента України, органів законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури. З першого речення текст ", а також протягом одного бюджетного року після проведення всеукраїнського референдуму" замінити такою частиною: "Протягом одного бюджетного року може проводитись не більше одного всеукраїнського референдуму одного і того ж виду." в інших статтях  
Враховано частково    
    -33- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ст.7 після першого речення додати речення такого змісту: "Не можуть бути предметом референдуму питання, які допускають звуження конституційних прав та свобод, дострокового припинення повноважень Верховної Ради України або Президента України."  
Відхилено    
30. Стаття 8. Принципи участі громадян у всеукраїнському референдумі      Стаття 7. Принципи участі громадян у всеукраїнському референдумі  
31. 1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі загального, рівного і прямого волевиявлення громадян шляхом таємного голосування. Громадянам гарантується вільне волевиявлення.   -34- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Ст.8 викласти в такій редакції: "Всеукраїнський референдум проводиться на основі загального, рівного і прямого волевиявлення громадян шляхом таємного голосування. Кожний учасник референдуму має один голос. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у референдумі. Контроль за волевиявленням громадян у будь-якій формі не допускається."  
Враховано   1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі загального, рівного, прямого і вільного волевиявлення громадян шляхом таємного голосування. Громадянам гарантується вільне волевиявлення. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у всеукраїнському референдумі.  
32. 2. Участь громадян України у всеукраїнському референдумі є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у референдумі.       
33. 3. Громадяни беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах. Кожний учасник референдуму має один голос.      2. Громадяни беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах і мають один голос.  
34. 4. Громадянин України голосує на всеукраїнському референдумі особисто.   -35- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину 4 ст.8 наприкінці доповнити текстом ", голосування за інших осіб забороняється".  
Враховано   3. Громадяни голосують на всеукраїнському референдумі особисто. Голосування за інших осіб не допускається.  
35. 5. Всеукраїнський референдум є прямим: питання, винесені на всенародне голосування, вирішуються безпосередньо учасниками голосування.   -36- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 5. Вилучити слово "всенародне", а слово "безпосередньо" перенести у кінець частини.  
Враховано   4. Всеукраїнський референдум є прямим: питання, винесені на голосування, вирішуються учасниками голосування безпосередньо.  
36. 6. Голосування під час всеукраїнського референдуму є таємним: контроль за волевиявленням громадян у будь-якій формі не допускається.   -37- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 8, частина 6. Текст "не допускається" замінити текстом "забороняється".  
Враховано   5. Голосування під час всеукраїнського референдуму є таємним. Будь-який контроль за волевиявленням громадян забороняється.  
37. Стаття 9. Право на участь у всеукраїнському референдумі      Стаття 8. Право на участь у всеукраїнському референдумі  
38. 1. Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, які досягли на день його проведення вісімнадцяти років.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 9, частина 1. Текст "які досягли на день його проведення вісімнадцяти" замінити текстом "яким на день його проведення виповнилось вісімнадцять".  
Відхилено   Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни, які досягли на день його проведення вісімнадцяти років. .  
39. 2. Не мають права голосу на всеукраїнському референдумі громадяни, яких визнано судом недієздатними.       
40. Стаття 10. Проведення нового всеукраїнського референдуму   -39- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Виключити статтю 10.  
Відхилено   Стаття 9. Проведення всеукраїнського референдуму з питань, що раніше виносились на всеукраїнський референдум  
41. Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносились на всеукраїнський референдум, може бути проведений не раніш як через п'ять років від дня проведення попереднього референдуму з цих питань, якщо інші строки можливого проведення нового референдуму не випливають з положень Конституції України.   -40- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У ст.10 слова "п'ять років" замінити на "три роки".  
Відхилено   Всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносились на всеукраїнський референдум, може бути проведений не раніш, як через п'ять років від дня проведення попереднього всеукраїнського референдуму з цього питання, якщо інші строки проведення нового всеукраїнського референдуму не випливають з положень Конституції України.  
42. Стаття 11. Фінансове забезпечення референдуму      Стаття 10. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму  
43. 1. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою про проведення референдуму, проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України, що передаються Кабінетом Міністрів України у розпорядження Центральної виборчої комісії. Ці кошти використовуються комісіями з всеукраїнського референдуму відповідно до кошторису витрат, ухваленого Центральною виборчою комісією.   -41- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 11, частина 1. В першому реченні після тексту "проведення референдуму" доповнити словами "і агітацію."  
Відхилено   1. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення референдуму, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія. Комісії з проведення всеукраїнського референдуму використовують ці кошти відповідно до кошторису витрат, ухваленого Центральною виборчою комісією.  
44. 2. Кабінет Міністрів України виділяє Центральній виборчій комісії необхідні грошові кошти на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму протягом п'ятнадцяти днів від дня опублікування постанови Верховної Ради України або Указу Президента України про призначення чи проголошення референдуму.      2. Кабінет Міністрів України виділяє Центральній виборчій комісії кошти на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму протягом п'ятнадцяти днів від дня опублікування постанови Верховної Ради України або указу Президента України про призначення чи проголошення всеукраїнського референдуму.  
45. 3. Якщо фінансування підготовки і проведення всеукраїнського референдуму не було передбачено в Державному бюджеті України, необхідні витрати здійснюються за рахунок кредиту Національного банку України, що надається Центральній виборчій комісії і покривається за рахунок коштів державного бюджету.   -42- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Частину 3 статті 11 виключити.  
Відхилено   3. Якщо фінансування підготовки і проведення всеукраїнського референдуму не було передбачено в Державному бюджеті України, то Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку вносить відповідний законопроект про зміни до Державного бюджету України.  
    -43- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ч.3 ст.11 викласти в такій редакції: "Якщо фінансування підготовки і проведення всеукраїнського референдуму не було передбачено в Державному бюджеті України, необхідні витрати здійснюються за рахунок коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також інших джерел, визначених Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
46. 4. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, форми і строки фінансової звітності комісій з всеукраїнського референдуму про надходження і використання цих коштів визначаються Центральною виборчою комісією згідно із законодавством України.   -44- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Частину 4 статті 11 виключити.  
Враховано   4. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, а також форми і строки фінансової звітності комісій з всеукраїнського референдуму визначаються згідно із законодавством України.  
47. 5. Центральна виборча комісія подає фінансовий звіт Верховній Раді України про витрачання коштів державного бюджету на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму не пізніше трьох місяців від дня опублікування нею повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.   -45- Матвієнков С.А. (в.о. № 55)
Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
У ч.5 ст.11 слова "Верховній Раді України" замінити словами "Рахункової палати".  
Враховано   5. Центральна виборча комісія подає фінансовий звіт Рахунковій палаті про витрачання коштів Державного бюджету на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму не пізніше трьох місяців від дня опублікування нею повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.  
    -46- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.5 ст.11 викласти у редакції: "Центральна виборча комісія не пізніше трьох місяців від дня опублікування нею повідомлення про результати всеукраїнського референдуму, подає Верховній Раді України фінансовий звіт про надходження та витрачання коштів Державного бюджету на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму." Наприкінці ст.11 доповнити такою частиною: "За рахунок коштів бюджетів усіх рівнів або кредитів Національного банку України забороняється фінансувати збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, а також агітувати "за" чи "проти": збирання таких підписів, участі чи неучасті у референдумі, підтримки або ні питання, винесеного на референдум. "  
Враховано по суті в цій та інших статтях   
48. II. ПРИЗНАЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ      Розділ II. ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ  
49. Стаття 12. Порядок призначення конституційного референдуму      Стаття 11. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України  
50. 1. Закон про внесення змін до розділів I, III, ХIII Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України, та підписаний Головою Верховної Ради України, направляється Президентові України.   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12. Частина 1. Текст "статтю 156 Конституції України" замінити текстом "Конституцією України і законом."  
Враховано   1. Закон про внесення змін до розділів I, III, ХIII Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому Конституцією України та цим законом, та підписаний Головою Верховної Ради України, направляється Президентові України.  
51. 2. Президент України протягом десяти днів після отримання закону, передбаченого частиною першою цієї статті, видає Указ про призначення конституційного референдуму із зазначенням дати проведення референдуму. Текст закону, що виноситься на затвердження конституційним референдумом, обов"язково додається до Указу Президента України.   -48- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 12 після частини 2 доповнити такою частиною: "3. У разі, якщо зазначений закон надійшов до Президента України протягом бюджетного року, коли конституційний референдум вже проведений або має бути проведений, то Указ про призначення референдуму видається протягом місяця від початку наступного бюджетного року".  
Відхилено   2. Президент України протягом десяти днів після отримання закону, передбаченого частиною першою цієї статті, видає указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його проведення. Текст проекту закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським референдумом про внесення змін до Конституції України, обов"язково додається до указу Президента України.  
52. 3. Конституційний референдум призначається не раніше як за 90 днів і не пізніше як за 180 від дня прийняття Верховною Радою України закону, що виноситься на затвердження референдумом.   -49- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 12, частина 3. Текст "конституційний референдум" замінити текстом "Дата проведення конституційного референдуму", число "180" замінити числом "120", а текст "прийняття Верховною Радою України закону, що вноситься на затвердження референдумом" замінити текстом "підписання Указу про призначення референдуму".  
Враховано   3. Дата проведення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України визначається Президентом України не раніше як за 90 днів і не пізніше як за 120 днів від дня підписання указу.  
53. 4. Указ Президента України про призначення конституційного референдуму має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня його підписання в газетах "Урядовий кур"єр" та "Голос України" та публікується в "Офіційному віснику України"."      4. Указ Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня його підписання в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" та публікується в "Офіційному віснику України".  
54. Стаття 13. Порядок призначення референдуму про зміну території України      Стаття 12. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України  
55. 1. Рішення про призначення референдуму про зміну території України приймається за ініціативою Президента України у формі Постанови Верховної Ради України.   -50- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 1. Слово "ініціативою" замінити словом "поданням", а текст "у формі Постанови" замінити текстом "постановою".  
Враховано   1. Рішення про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України приймається за поданням Президента України постановою Верховної Ради України.  
    -51- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.1 ст.13 слова "за ініціативою Президента України" вилучити.  
Відхилено    
56. 2. Постанова Верховної Ради України має містити дату проведення референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Дата призначення референдуму визначається таким чином, щоб референдум був проведений не раніше як за 90 днів і не пізніше як за 180 днів від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.   -52- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Частину другу статті 13 доповнити новим реченням в наступній редакції: "Викладений державною мовою міжнародний договір України щодо зміни території обов`язково додається до постанови Верховної Ради України про призначення референдуму."  
Відхилено   2. Постанова Верховної Ради України має містити дату проведення всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Дата проведення всеукраїнського референдуму призначається не раніше ніж на 90-й день і не пізніше ніж на 120-й день від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.  
    -53- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 2, речення 2. Текст "призначення референдуму визначається таким чином, щоб референдум був проведений" замінити текстом "проведення референдуму призначається", текст "за 90 днів" замінити текстом "на 90-й день", а текст "за 180 днів" замінити текстом "на 120-й день".  
Враховано    
57. 3. Постанова Верховної Ради України про призначення референдуму має бути офіційно оприлюднена протягом трьох днів з дня ухвалення Постанови в газетах "Голос України" та "Урядовий кур"єр" та опублікована в "Офіційному віснику України".   -54- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Частину 3 статті 13 після слів "призначення референдуму" доповнити словами "та міжнародний договір України щодо зміни території України, викладений державною мовою, ".  
Відхилено   3. Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму має бути офіційно оприлюднена протягом трьох днів з дня її прийняття в газетах "Голос України" та "Урядовий кур"єр" та опублікована в "Офіційному віснику України".  
    -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 13, частина 3. Текст "ухвалення Постанови" замінити текстом "її прийняття".  
Враховано    
58. Стаття 14. Порядок проголошення законодавчого референдуму або референдуму з питань поточної політики   -56- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Статтю 14 вилучити. Доповнити законопроект статтею 14 в наступній редакції: "Стаття 14. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною законодавчою ініціативою 1. Президент України протягом 7 днів з дня передачі рішення та протоколу ЦІН зобов`язаний видати Указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та точною назвою законопроекту, що на нього виноситься. Текст законопроекту, що виноситься на затвердження референдумом, обов'язково додається до Указу Президента України. 2. Дата проведення референдуму призначається не раніш як на 90-ий день і не пізніш як на 180-ий день від дня підписання Указу. 3. Указ Президента України про проголошення референдуму та законопроект, що додається, має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня підписання Указу в газетах "Урядовий кур`єр" та "Голос України" та публікується в "Офіційному віснику України".  
Відхилено   Стаття 13. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою  
    -57- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Назву ст.14 викласти у редакції: "Порядок проголошення референдуму за народною ініціативою".  
Враховано    
59. 1. Президент України протягом 7 днів з дня передачі рішення та протоколу Центральної виборчої комісії щодо дотримання вимог закону для реалізації народної ініціативи видає Указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та питання, що виноситься на референдум. В разі винесення на референдум питання про скасування закону чи його окремих положень, текст закону або положень закону додаються до Указу Президента України.   -58- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.14, частина 1, речення 2. Слово "додаються" замінити словом "додається".  
Враховано   1. Президент України протягом 7 днів з дня отримання постанови Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян з вимогою про проведення всеукраїнського референдуму видає указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та сформульованим питанням, що виноситься на всеукраїнський референдум. У разі винесення на всеукраїнський референдум питання про скасування закону чи його окремих положень текст закону або його положення додаються до Указу Президента України.  
    -59- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ст.14 після частини 1 доповнити такою частиною: "У разі, якщо зазначені рішення та протокол Центральної виборчої комісії надійшли до Президента України протягом бюджетного року, коли референдум за народною ініціативою вже проведений або має бути проведений, то Указ про проголошення референдуму видається протягом місяця від початку наступного бюджетного року".  
Відхилено    
    -60- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В другому реченні ч.1 ст.14 після слів "чи його окремих положень" додати слова "прийняття нового закону чи окремих положень до діючого."  
Відхилено    
60. 2. Дата проведення референдуму призначається не раніш як на 90-ий день і не пізніш як на 180-ий день від дня підписання Указу.   -61- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.2 ст.14 наприкінці доповнити текстом "про проголошення референдуму".  
Враховано   2. Дата проведення всеукраїнського референдуму визначається Указом Президента не раніше ніж на 90-ий день і не пізніше ніж на 120-ий день від дня підписання Указу про проголошення всеукраїнського референдуму.  
    -62- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.2 ст.14 цифри "90" замінити на "60", а "180" на "120".  
Враховано частково    
61. 3. Указ Президента України про проголошення референдуму та в разі проголошення законодавчого референдуму текст закону чи його окремих частин, що додається відповідно до Указу, має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня підписання Указу в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" та публікується в "Офіційному віснику України".   -63- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 14, частина 3. Слово "публікується" замінити словом "опублікований".  
Враховано   3. Указ Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень та в разі проголошення референдуму текст закону чи його окремих частин, що додається відповідно до Указу, має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня підписання його указу в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та протягом 7 днів в "Офіційному віснику України".  
62. Стаття 15. Реалізація громадянами України права вимагати проведення всеукраїнського референдуму      Стаття 14. Право громадян вимагати проведення всеукраїнського референдуму  
63. 1. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою реалізується громадянами України, які мають право голосу, шляхом збирання підписів під вимогою про проведення референдуму.      1. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється громадянами, які мають право голосу, шляхом збирання їх підписів під вимогою про проведення референдуму.  
64. 2. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму є обов'язковою для проголошення референдуму Президентом України, якщо під цією вимогою поставили свої підписи не менш як три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.   -64- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 2. Текст "вимога про проведення всеукраїнського референдуму є обов'язковою для проголошення референдуму Президентом України, якщо під цією вимогою" замінити текстом "Проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Президентом України є обов'язковим, якщо під вимогою про його проведення".  
Враховано   2. Президент України зобов'язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо під вимогою про його проведення підписалися не менше ніж три мільйони громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи під вимогою про призначення референдуму зібрано не менше ніж у двох третинах областей і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній з цих областей.  
65. 3. Збирання підписів щодо призначення всеукраїнського референдуму організують і здійснюють ініціативні групи всеукраїнського референдуму, що утворюються і діють відповідно до цього Закону.   -65- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити законопроект статтею 16 в наступній редакції: "Стаття 16. Вимоги до законопроекту, що виноситься на референдум за народною ініціативою Законопроект, що виноситься на референдум за народною ініціативою, має містити зміст із зазначенням назв розділів та статей, мотивувальну частину та обгрунтування необхідності у його прийнятті." У зв`язку з цим змінити нумерацію статей по всьому тексту законопроекту.  
Відхилено   3. Збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму організують і здійснюють ініціативні групи із всеукраїнського референдуму, що утворюються і діють відповідно до цього Закону.  
    -66- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 15, частина 3. Слова "щодо призначення" замінити текстом "під вимогою про проведення".  
Враховано    
66. Стаття 16. Утворення ініціативних груп всеукраїнського референдуму      Стаття 15. Утворення ініціативних груп із всеукраїнського референдуму  
67. 1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, що мають право голосу на референдумі. Збори можуть проводитись за місцем проживання громадян.   -67- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В другому реченні ч.1 ст.16 слова "можуть проводитись" замінити словами ", як правило, проводяться".  
Враховано   1. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Збори, як правило, проводяться за місцем проживання громадян.  
    -68- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.1 ст.16 цифру "200" замінити цифрою "100".  
Відхилено    
68. 2. Не пізніш як за 10 днів до дня проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, годину, місце і мету зборів голову районної, районної у місті (де її утворено) ради, міського голову міста, на території якого проводитимуться збори.   -69- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.2 ст.14 текст "за 10 днів" замінити текстом "за 3 дні".  
Враховано   2. Не пізніше ніж за 3 дні до дня проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, годину, місце і мету зборів голову районної ради, міського голову або відповідно голову районної в місті ради.  
69. 3. Голова відповідної ради, міський голова, якому адресовано повідомлення про проведення зборів громадян з питання всеукраїнського референдуму, може направити на збори свого представника для здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів.   -70- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.3 ст.16 слова "може направити" замінити словами "повинен направити".  
Враховано   3. Голова відповідної ради, міський голова, якому адресовано повідомлення про проведення зборів громадян з питання всеукраїнського референдуму, направляє на збори свого представника для здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів. Зазначений представник повинен мати письмові повноваження відповідного голови ради, міського голови.  
    -71- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.3 ст.16 доповнити таким реченням: "Зазначений представник повинен мати письмові повноваження відповідного голови ради, міського голови".  
Враховано    
    -72- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ч.3 ст.16 після слів "при проведенні зборів" додати речення: "Відсутність представника не може бути підставою голові відповідної ради, міському голові для визнання проведених зборів недійсними. Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи сприяють проведенню зборів, надають у необхідних випадках приміщення."  
Відхилено    
    -73- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.3 ст.16 доповнити реченням: "Зазначений представник не має права втручатися в процес організації і проведення зборів по утворенню ініціативної групи."  
Відхилено    
70. 4. Перед початком зборів складається список їх учасників з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження (у віці 18 років - додатково день і місяць народження) та адреси місця проживання кожного учасника. Напроти свого прізвища учасник зборів ставить особистий підпис. На зборах ведеться протокол, в якому повинні бути зазначені дані про дату та місце проведення зборів, складання списку учасників зборів та кількість учасників, обрання голови і секретаря зборів, хід самих зборів, результати голосування з питань порядку денного. Порядок денний зборів повинен включати обговорення доцільності проведення всеукраїнського референдуму та формулювання питання, що пропонується на нього винести.   -74- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити частину 4 статті 16 реченням у наступній редакції: "Підписи учасників зборів засвідчуються нотаріусом або іншою особою, відповідно до закону уповноваженою на вчинення нотаріальних дій, перед проведенням зборів".  
Відхилено   4. Перед початком зборів складається список їх учасників з зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, домашньої адреси кожного учасника. Напроти свого прізвища кожний учасник зборів ставить свій підпис про участь у зборах. 5. На зборах обираються голова та секретар зборів, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму та формулюється питання, з якого ініціюється всеукраїнський референдум. До порядку денного зборів включається також питання про обговорення відповідного закону або його частин, чинність яких пропонується припинити. 6. На зборах ведеться протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення зборів, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів і хід обговорення питань порядку денного, результати голосувань з питань порядку денного, формування персонального складу ініціативної групи із всеукраїнського референдуму та обрання її голови (у разі якщо ініціативна група із всеукраїнського референдуму обрана). Список учасників зборів є невід'ємною частиною протоколу.  
    -75- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Ч.4 ст.16 доповнити реченням такого змісту: "Протокол зборів затверджується представником відповідної ради або міського голови, який здійснював контроль за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів."  
Відхилено    
    -76- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 4. Друге речення після слів "свого прізвища" доповнити словом "кожний". Третє та четверте речення ч.4 замінити такими частинами: "На зборах обираються їх голова та секретар і затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму та про формулювання питання, що пропонується на нього винести. У разі ініціювання законодавчого референдуму до порядку денного зборів включається також питання про обговорення відповідного закону або тих його норм, чинність яких пропонується припинити. На зборах ведеться протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення зборів, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів, порядок денний і хід його обговорення, результати голосувань з питань порядку денного, формування персонального складу ініціативної групи та обрання її голови (у разі якщо ініціативна група обрана)."  
Враховано    
71. 5. Одна і та ж особа не може бути учасником більш як одних зборів громадян з питань всеукраїнського референдуму.   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.5 ст.16 вилучити.  
Враховано    
72. 6. У разі схвалення більшістю учасників зборів пропозицій про проведення всеукраїнського референдуму та затвердження формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян щодо призначення референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.   -78- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 6. Текст "схвалення більшістю учасників зборів пропозицій про проведення всеукраїнського референдуму та затвердження" замінити текстом "якщо більшість учасників зборів від їх списочного складу проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить", а текст "щодо призначення" замінити текстом "під вимогою про проведення".  
Враховано   7. У разі якщо більшість учасників зборів проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.  
73. 7. Ініціативна група всеукраїнського референдуму складається не менш як з 20 громадян України, які мають право голосу. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протоколі зборів. Збори обирають лише одну ініціативну групу.   -79- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 16, частина 7. Перше речення замінити текстом: "Більшістю від свого списочного складу збори обирають, з числа своїх учасників, голову та не менш як 19 членів ініціативної групи". У другому реченні слово "зазначається" замінити текстом ",її голова зазначаються".  
Враховано по суті  8. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму складається не менш як з 20 громадян, які на день її утворення мають право голосу. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протоколі зборів. Збори утворюють лише одну ініціативну групу із всеукраїнського референдуму.  
74. 8. Документи проведених зборів (список їх учасників, протокол зборів, точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що посвідчують особу кожного члена групи) підписуються головою і секретарем зборів.   -80- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.8 ст.16 наприкінці доповнити текстом ", а у разі його присутності також представником голови ради, міського голови".  
Відхилено   9. Документи проведених зборів (протокол зборів, список їх учасників, список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що посвідчують особу кожного члена групи) підписуються головою і секретарем зборів.  
75. 9. Загальна кількість зборів громадян України для утворення ініціативних груп всеукраїнського референдуму не обмежується.      10. Кількість зборів громадян для утворення ініціативних груп із всеукраїнського референдуму не обмежується.  
76. Стаття 17. Реєстрація ініціативних груп всеукраїнського референдуму      Стаття 16. Реєстрація ініціативних груп із всеукраїнського референдуму  
77. 1. Ініціативні групи всеукраїнського референдуму реєструються Центральною виборчою комісією за поданням голів відповідних районних, районних у місті (де вони утворені) рад, міських голів міст, на території яких проведено збори громадян, що обрали ініціативну групу.   -81- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.1 ст.17 доповнити в кінці словами "або безпосередньо самою ініціативною групою".  
Відхилено   1. Ініціативні групи із всеукраїнського референдуму реєструються Центральною виборчою комісією за поданням голів районних рад, міських голів або відповідно голів районних в місті рад.  
78. 2. Для внесення подання Центральній виборчій комісії щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму голові відповідної ради, міському голові надаються документи зборів громадян, передбачені частиною восьмою статті 15 цього Закону, а також підписане членами ініціативної групи зобов'язання про додержання ними законодавства України про всеукраїнський референдум.   -82- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ч.2 ст.17 слова "статті 15" замінити словами "статті 16".  
Враховано   2. Для внесення подання Центральній виборчій комісії про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму голові відповідної ради, міському голові надаються не пізніш ніж через 10 днів з дня проведення зборів документи зборів громадян, передбачені цим Законом.  
    -83- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 2. Вилучити текст ", а також підписане членами ініціативної групи зобов'язання про додержання ними законодавства про всеукраїнський референдум".  
Враховано    
    -84- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В ч.2 ст.17 після слів "міському голові" додати слова "або безпосередньо Центральній виборчій комісії".  
Відхилено    
79. 3. У разі відповідності отриманих документів щодо створення ініціативної групи вимогам цього Закону голова відповідної місцевої ради, міський голова у 10-денний строк подає ці документи до Центральної виборчої комісії для вирішення питання щодо реєстрації ініціативної групи.   -85- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 3. Текст "місцевої ради" замінити текстом "ради". Аналогічно у всьому законі.  
Відхилено   3. Подання має містити пропозицію про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або про відмову у такій реєстрації із зазначенням причин відмови.  
    -86- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.3 ст.17 вилучити.  
Відхилено    
80. 4. Відмова голови місцевої ради, міського голови подати документи щодо створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії або неприйняття ним рішення з цього питання протягом строку, визначеного частиною третьою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, що визначається групою із свого складу, до районного (міського) суду в семиденний строк після дня відмови або дня закінчення строку для прийняття рішення. Суд розглядає скаргу протягом п'яти днів.   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 4. Перше речення замінити текстом: "У разі якщо голова ради, міський голова протягом строку, визначеного частиною третьою цієї статті, не подав документи щодо створення ініціативної групи всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, то його бездіяльність може бути оскаржена головою ініціативної групи до відповідного районного, районного у місті (міського) суду".  
Відхилено   4. Подання голови районної ради, міського голови або голови районної в місті ради, чи невнесення подання у встановлений термін може бути оскаржено громадянами до суду в семиденний строк. Суд розглядає скаргу протягом п'яти днів.  
    -88- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.4 ст.17 вилучити.  
Відхилено    
81. 5. Центральна виборча комісія, у разі відповідності поданих документів вимогам цього Закону, у 15-денний строк реєструє ініціативну групу всеукраїнського референдуму, після чого протягом трьох днів видає ініціативній групі свідоцтво про її реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму зазначається строк збирання підписів.      5. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія у 15-денний строк реєструє ініціативну групу із всеукраїнського референдуму і протягом трьох днів видає ініціативній групі свідоцтво про її реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму зазначається загальний строк збирання підписів, визначений під час реєстрації першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.  
82. 6. Під час реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму кожній з них присвоюється порядковий номер.      6. Під час реєстрації ініціативних груп із всеукраїнського референдуму їм присвоюються порядкові номери.  
83. 7. Відомості про зареєстровані ініціативні групи всеукраїнського референдуму подаються Центральною виборчою комісією Президентові України та Верховній Раді України.   -89- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.7 ст.17 вилучити.  
Відхилено   7. Відомості про зареєстровані ініціативні групи із всеукраїнського референдуму подаються Центральною виборчою комісією Президентові України та Верховній Раді України.  
84. 8. Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп всеукраїнського референдуму публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації.      8. Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп із всеукраїнського референдуму публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації.  
85. 9. Плата за реєстрацію ініціативних груп всеукраїнського референдуму не стягується. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх підприємства та установи не несуть витрат, пов'язаних з організацією і діяльністю ініціативних груп всеукраїнського референдуму.   -90- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Ч.9 ст.17 друге речення викласти в такій редакції: "Забороняється нести витрати, пов'язані з організацією і діяльністю ініціативних груп всеукраїнського референдуму органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям, установам, де такі органи виступають засновниками."  
Враховано   9. Плата за реєстрацію ініціативних груп із всеукраїнського референдуму не стягується. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, організаціям, установам, де такі органи виступають засновниками, забороняється нести витрати, пов'язані з організацією і діяльністю ініціативних груп із всеукраїнського референдуму. Витрати на збирання підписів громадян здійснюються за рахунок коштів ініціативної групи, а також за рахунок добровільних пожертв громадян, політичних партій, громадських організацій, профспілок.  
    -91- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 9, речення 2. Текст "органи місцевого самоврядування, їх підприємства та установи" замінити текстом "Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування і їх виконавчі комітети, органи самоорганізації населення, підприємства, установи і організації, частка державної та/ або комунальної власності у майні та коштах яких перевищує двадцять відсотків, (далі державні підприємства)."  
Враховано    
86. 10. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму або неприйняття нею рішення щодо її реєстрації протягом строку, визначеного частиною п'ятою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, що визначається групою із свого складу, до Верховного Суду України протягом десяти днів після дня прийняття рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи або після дня закінчення строку для прийняття Комісією рішення.   -92- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 17, частина 10, речення 1. Текст "уповноваженого особою ініціативної групи, що визначається групою зі свого складу" замінити текстом "головою ініціативної групи".  
Відхилено   10. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або неприйняття нею рішення щодо її реєстрації протягом строку, визначеного частиною п'ятою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, що визначається групою із свого складу, до Верховного Суду України протягом десяти днів після дня прийняття рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або після закінчення строку для прийняття Комісією рішення.  
87. Підставами для відмови в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму можуть бути лише порушення ініціативною групою положень Конституції України та цього Закону.   -93- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Абзац 2 ч.10 ст.17 доповнити словами "та інших законів України".  
Враховано по суті  Відмова в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму може бути лише з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її створення.  
88. 11. Скарги на рішення Центральної виборчої комісії чи на неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму Верховний Суд України розглядає протягом десяти днів.   -94- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.11 ст.17 слова "протягом десяти днів" замінити словами "протягом п'яти днів".  
Відхилено   11. Скарги на рішення Центральної виборчої комісії чи на неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму Верховний Суд України розглядає протягом десяти днів.  
89. Стаття 18. Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами всеукраїнського референдуму      Стаття 17. Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами із всеукраїнського референдуму  
90. 1. Ініціативна група всеукраїнського референдуму від дня одержання свідоцтва про свою реєстрацію має право організовувати та безперешкодно здійснювати збирання підписів на листах для підписів громадян України під вимогою про проведення референдуму (підписних листах). Підписи громадян України, зібрані ініціативною групою всеукраїнського референдуму до її реєстрації, не враховуються. Витрати на збирання підписів громадян здійснюються за рахунок коштів ініціативної групи.   -95- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 1, речення 1. Слова "на листах для підписів", а також текст "(підписних листах)" - вилучити, а замість них після першої частини додати таку частину: "Підписи громадян України збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія видає ініціативній групі 100 підписних листів. Ініціативна група має право виготовляти підписні листи встановленої форми типографським способом, шляхом ксерокопіювання або іншим чином". Третє речення наприкінці доповнити текстом "а також за рахунок добровільних пожертв громадян України, політичних партій, громадських організацій, профспілок".  
Враховано   1. Після одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група із всеукраїнського референдуму має право безперешкодно збирати підписи громадян під вимогою про проведення референдуму. Підписи громадян, зібрані ініціативною групою із всеукраїнського референдуму до її реєстрації, не враховуються. 2. Підписи громадян збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму має право виготовляти підписні листи встановленої форми типографським способом, шляхом ксерокопіювання або іншим чином. 3. Підписний лист обов'язково містить реєстраційний номер ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, дату її реєстрації, порядковий номер підписного листа, адміністративно-територіальну одиницю, де збираються підписи, точне формулювання питання, що пропонується внести на всеукраїнський референдум.  
91. 2. Загальний строк збирання підписів з питання проведення всеукраїнського референдуму не повинен перевищувати трьох місяців від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої з утворених ініціативних груп референдуму.   -96- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.2 ст.18 слова "трьох місяців" замінити словами "шість місяців".  
Відхилено   4. Збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму здійснюється лише членами зареєстрованих ініціативних груп із всеукраїнського референдуму протягом трьох місяців з дня видачі свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму. Центральна виборча комісія офіційно оголошує початок перебігу цього трьохмісячного строку для збирання підписів у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр".  
92. Якщо збиранню підписів громадян на відповідній території перешкоджали стихійне лихо або інші обставини, незалежні від діяльності ініціативних груп, Центральна виборча комісія за зверненням будь-якої з таких груп має право продовжити загальний строк збирання підписів щодо проведення всеукраїнського референдуму, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.      Якщо збиранню підписів громадян на відповідній території перешкоджали стихійне лихо або інші обставини, незалежні від діяльності ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія за зверненням будь-якої з таких груп має право продовжити загальний строк збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.  
93. 3. На кожному підписаному листі зазначаються порядковий номер ініціативної групи, дата її реєстрації, порядковий номер підписного листа, село, селище, місто, район міста, де проводиться збирання підписів, точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум. Форму підписного листа всеукраїнського референдуму встановлює Центральна виборча комісія.   -97- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 3. Друге речення вилучити. Стаття 18, частину 3 на початку доповнити текстом "Члени ініціативної групи можуть збирати підписи на території лише того району, району у місті (міста), у якому утворена дана ініціативна група. На одному підписному листі можуть міститись підписи громадян, що проживають в одному і тому ж селі, селищі, районі у місті (місті)".  
Відхилено    
94. 4. У разі винесення на референдум питання про скасування закону чи його окремих положень, на вимогу громадянина, який ставить свій підпис, йому надаються для ознайомлення текст закону, що пропонується скасувати, або текст положень закону, що пропонується скасувати.   -98- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.4 ст.18 вилучити.  
Враховано    
    -99- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.4 ст.18 викласти в такій редакції: "У разі винесення на референдум питання про прийняття чи скасування закону або його окремих положень на вимогу громадянина, який ставить свій підпис, йому надається для ознайомлення текст закону, що пропонується прийняти чи скасувати, або текст положень закону."  
Відхилено    
95. 5. Член ініціативної групи, який здійснює збирання підписів, повинен попередити громадянина України, що його підпис може бути поставлено лише на одному підписному листі по даній вимозі про проведення референдуму.   -100- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 5. Текст "здійснює збирання підписів" замінити текстом "збирає підписи".  
Враховано    
    -101- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.5 ст.18 вилучити.  
Враховано    
96. 6. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, дату підписання. Член ініціативної групи зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина дату його народження та місце постійного проживання. За відсутності документа, що посвідчує особу, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.   -102- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 18, частина 6. Текст "свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, дату підписання. Член ініціативної групи зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина дату його народження та місце постійного проживання" замінити текстом "на підписному листі свій підпис та дату підписання. Прізвище, ім'я , по батькові, дату народження та місце постійного проживання громадянина він може зазначити на підписному листі власноручно, або, на його прохання, це може зробити член ініціативної групи, який збирає підписи".  
Враховано   5. Громадянин, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить на підписному листі свій підпис і дату підписання. Прізвище, ім'я , по батькові, дату народження та місце постійного проживання він може зазначити на підписному листі власноручно, або, на його прохання, це може зробити член ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, який збирає підписи. За відсутності паспорта чи іншого документу, що посвідчує особу та її вік, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.  
    -103- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.6 ст.18 викласти в такій редакції: "6. Громадянин України, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, рік народження (для вісімнадцятирічних і дату), місце постійного проживання, дату підписання. За його проханням всі дані, крім підпису може внести відповідальний за збір підписів."  
Враховано    
97. 7. На підписному листі, після його заповнення, членом ініціативної групи робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом члена ініціативної групи.   -104- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.7 ст.18 вилучити.  
Відхилено   6. Після заповнення підписного листа членом ініціативної групи із всеукраїнського референдуму на ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом члена ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.  
98. 8. Протягом 10 днів від дня останнього за часом підпису громадян на підписному листі і не пізніш встановленого строку збирання підписів під даною вимогою про проведення всеукраїнського референдуму підпис члена ініціативної групи на підписному листі повинен бути засвідчений нотаріально або посадовою особою, спеціально призначеною для цього головою районної, районної у місті (де її утворено) ради, міським головою міста, на території яких проводилось збирання підписів ініціативною групою всеукраїнського референдуму. Зазначеною посадовою особою може бути знята копія підписного листа.   -105- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
У ч.8 ст. 18 зняти останнє речення: "Зазначеною посадовою особою може бути знята копія підписного листа" (На жаль, в нинішніх реаліях це може бути використано з метою відповідного тиску на громадян).  
Враховано   7. Протягом 10 днів від дня останнього за часом підпису громадян на підписному листі, але не пізніше встановленого строку збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, підпис члена ініціативної групи із всеукраїнського референдуму на підписному листі засвідчується нотаріально або посадовою особою, спеціально призначеною для цього головою районної, головою районної в місті ради, міським головою, на території яких збиралися підписи.  
    -106- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.8 ст.18 доповнити реченням такого змісту: "Відмова посадової особи в посвідчені підпису члена ініціативної групи не допускається."  
Відхилено    
    -107- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.8 ст.18 вилучити.  
Відхилено    
99. Стаття 19. Передача ініціативними групами підписних листів до органів місцевого самоврядування      Стаття 18. Передання ініціативними групами із всеукраїнського референдуму підписних листів до органів місцевого самоврядування  
100. 1. Ініціативні групи передають підписні листи до того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, не пізніше 180 днів від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої зі створених з даного референдуму за народною ініціативою ініціативних груп.   -108- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В частинах 1, 2, 3 ст.19 слова "того" та "територіальної громади" виключити.  
Враховано   1. Ініціативні групи із всеукраїнського референдуму передають підписні листи до відповідного органу місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів, не пізніше ніж за 180 днів від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.  
    -109- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 1. Текст "того органу місцевого самоврядування територіальної громади" замінити текстом "тієї сільської, селищної, районної у місті (міської ради)."  
Враховано по суті   
    -110- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В ч.1 ст.19 цифру "180" замінити цифрою "270".  
Відхилено    
101. 2. Для передачі підписних листів до того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, відповідна ініціативна група складає протокол, форму якого затверджує Центральна виборча комісія, із зазначенням області, району та населеного пункту, де проводиться збір підписів, кількості підписних листів, зібраних у кожному з цих населених пунктів, номери використаних та номери невикористаних підписних листів. В разі втрати підписного листа складається довідка про обставини втрати з зазначенням номеру підписного листа. Центральна виборча комісія виготовляє і видає представникам ініціативних груп протоколи разом з підписними листами.   -111- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 2, речення 1. Після тексту "області, району" додати текст "району в місті,", а текст ", номери використаних та номери невикористаних підписних листів" - вилучити. Третє речення вилучити.  
Враховано   2. При передачі підписних листів до органу місцевого самоврядування складається протокол, форма якого затверджується Центральною виборчою комісією. У протоколі зазначаються населені пункти, де зібрані підписи, кількість підписних листів, зібраних у кожному з населених пунктів. У разі втрати підписного листа складається акт про обставини втрати підписного листа із зазначенням його номеру.  
102. 3. Підписні листи, протоколи, окремо невикористані підписні листи, по акту передаються до того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, для перевірки та засвідчення достовірності зібраних підписів. В акті зазначаються загальна кількість підписних листів та загальна кількість підписів громадян. Акт складається у трьох примірниках і підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи та головою відповідного органу місцевого самоврядування.   -112- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Останнє речення ч.3 ст.19 викласти в такій редакції: "Акт складається у трьох примірниках і підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи та головою відповідної ради, міським головою, на території якого здійснювався збір підписів."  
Відхилено   3. Підписні листи передаються до органу місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів, для перевірки та засвідчення достовірності зібраних підписів. Протокол про передання підписних листів складається у трьох примірниках і підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи із всеукраїнського референдуму та головою відповідного органу місцевого самоврядування. В протоколі про передання підписних листів зазначаються загальна кількість підписних листів та загальна кількість підписів громадян.  
    -113- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 3. У першому реченні вилучити текст: ", окремо невикористані підписні листи," , а текст "того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого" замінити текстом "тієї сільської, селищної, районної у місті (міської) ради, на території якої". Наприкінці текст "головою відповідного органу місцевого самоврядування" замінити текстом "сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради".  
Відхилено    
103. 4. Виконавчий орган того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, протягом 14 днів перевіряє достовірність підписів та відомостей в переданих їм документах та за підписом голови того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, передає до районної ради перевірені підписні листи з відповідним поданням, в якому має бути зазначена загальна кількість підписів, зібраних в даному населеному пункті.   -114- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Ч.5 ст.19 викласти в такій редакції: "Виконавчий орган місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів, протягом 14 днів перевіряє достовірність підписів та відомостей в переданих їм документах та за підписом керівника виконавчого органу передає до відповідної ради перевірені підписні листи з відповідним поданням, в якому має бути зазначена загальна кількість підписів, зібраних в даному населеному пункті."  
Враховано частково   4. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради організує перевірку достовірності відомостей та підписів в переданих документах, яка здійснюється протягом 14 днів.  
    -115- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.4 ст.19 викласти у редакції: " Виконавчий орган сільської, селищної, районної у місті (міської) ради, на території якої збирались підписи, протягом 14 днів перевіряє достовірність підписів та відомостей в переданих йому документах, та за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, передає відповідно до районної, міської (для районів у містах), обласної (для міст обласного підпорядкування), Верховної Ради Автономної Республіки Крим (для міст республіканського підпорядкування) перевірені підписні листи з поданням, у якому зазначається загальна кількість підписів на території відповідної сільської, селищної, районної у місті (міської) ради".  
Відхилено    
    -116- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.4 ст.19 викласти в такій редакції: "4. Виконавчий орган того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, протягом 30 днів перевіряє достовірність підписів та відомостей в переданих їм документах. У перевірці достовірності підписів та відомостей а переданих документах за бажанням можуть прийняти народні депутати України та депутати місцевих рад, які можуть зробити за своїм бажанням копії зібраних підписних листів та інших переданих документів."  
Відхилено    
104. 5. У разі виявлення недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина голова того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, повідомляє про це ініціативну групу. Зазначені підписи не включаються до загальної кількості підписів, зібраних в даному населеному пункті.   -117- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.5 ст.19 слова "територіальної громади" виключити. Додати нове речення такого змісту: "Біля цих підписів робиться відповідна позначка про їх вилучення."  
Враховано   5. У разі виявлення недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина голова сільської, селищної ради і міський голова, голова районної у місті ради на території якого здійснювався збір підписів, повідомляє про це ініціативну групу із всеукраїнського референдуму. Зазначені підписи не враховуються. На звороті підписного листа службовою особою, яка здійснює перевірку, робиться відмітка про їх неврахування.  
    -118- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 5. Текст "голова того органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів " замінити текстом "сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради".  
Відхилено    
105. 6. Ініціативна група, у разі виявлення органом місцевого самоврядування недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина має право додатково подати підписні листи в межах терміну, встановленого частиною другою статті 18 цього Закону.   -119- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 19, частина 6. Текст "виявлення органом місцевого самоврядування" замінити текстом "отримання від сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради повідомлення про наявність".  
Відхилено    
    -120- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Ч.6 ст.19 вилучити.  
Враховано    
106. 7. Районна рада в 3-денний термін узагальнює підсумки збору підписів в цілому по району, брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних населених пунктах та разом з поданням голови, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в районі, надсилає відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради.   -121- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Ч.7 ст.19 викласти в такій редакції: "7. Районна рада, районна в місті, міська рада узагальнює підсумки збору підписів в цілому по району, району в місті, місті, брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних населених пунктах (районах у місті, містах) та разом з поданням голови, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в районі, районі в місті, місті, надсилає відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради."  
Враховано в іншій редакції  6. Сільський, селищний, міський голова, голова районної в місті ради в триденний термін передають підписні листи та протоколи про передання підписних листів відповідно голові районної чи обласної ради, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Голова районної та районної в місті ради передають підписні листи та протоколи в 3-денний термін відповідно голові обласної ради, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міському голові. В акті про передання обов'язково зазначається загальна кількість підписів громадян зібраних на підтримку вимоги про проведення всеукраїнського референдуму на відповідній території.  
    -122- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Ч.7 ст.19 викласти в такій редакції: "Міська, районна рада в 3-денний термін брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних населених пунктах та разом з поданням голови ради, міського голови, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в районі, місті, надсилає їх відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної ради."  
Враховано    
    -123- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
В ч.7 на початку додати текст: "7. У випадку районного підпорядкування населених пунктів, голова органу місцевого самоврядування територіальної громади, на території якого здійснювався збір підписів, передає до районної ради перевірені підписні листи з відповідним поданням, в якому має бути зазначена кількість підписів, зібраних в даному населеному пункті. Міська, районна ради..." далі за текстом.  
Відхилено    
    -124- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.7 ст.19 після слів "Районна рада в 3-денний термін" додати слова "з часу надходження матеріалів" і далі по тексту.  
Відхилено    
107. 8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна рада в 3-денний термін узагальнює підсумки збору підписів в цілому по області, брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних районах та разом з поданням голови, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в області, надсилає до Центральної виборчої комісії.   -125- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ч.8 ст.19 слова "у відповідних районах" за мінити словами "у відповідних районах, районах у містах, містах".  
Враховано   7. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної ради, Київський та Севастопольський міський голова в 3-денний строк узагальнють підсумки збору підписів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, забезпечують брошурування підписних листів та протоколів, про що складається відповідний акт, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  
    -126- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ст.19 додати нові частини 9-11 такого змісту: "9. Політичні партії, члени або офіційні представники яких брали участь в зборах громадян України по утворенню ініціативних груп всеукраїнського референдуму, за письмовою вимогою відповідної організації, партії, на будь-якій стадії перевірки підписів, визначеній в частинах 3-8 цієї статті, має право на альтернативну перевірку зібраних підписів. На звернення відповідної організації партії голова відповідної ради зобов'язаний надати копії підписних листів уповноваженій особі політичної партії у 3-денний термін з дня надходження такої вимоги. 10. Політична партія здійснює альтернативну перевірку протягом 100 днів, але не пізніше термінів, визначених в частині 8 цієї статті. 11. У випадку виявлення в підписних листах недостовірних з точки зору політичної партії підписів, або двох чи більше підписів одного громадянина, уповноважені особи політичної партії повідомляють про це письмово голову відповідної ради."  
Відхилено    
    -127- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Ч.8 ст.19 викласти в такій редакції: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна рада в 3-денний термін узагальнює підсумки збору підписів в цілому по Автономній Республіці Крим, області, брошурує підписні листи та протоколи, зібрані у відповідних містах, районах та разом з поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної ради, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в області, надсилає їх до Центральної виборчої комісії."  
Враховано в іншій редакції   
    -128- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.8 ст.19 викласти у редакції: "Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласна рада, Київська та Севастопольська міська рада в 3-денний строк узагальнює підсумки збору підписів у цілому в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі, брошурує підписні листи та протоколи, отримані з відповідних районів, районів у містах, міст та разом із поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної ради, Севастопольської міської ради, міського голови міста Києва, у якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві, Севастополі, надсилає до Центральної виборчої комісії".  
Враховано    
    -129- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.8 ст.19 після слів "обласна рада в 3-денний термін" додати слова "з часу надходження матеріалів" і далі по тексту.  
Відхилено    
108. Стаття 20. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісію      Стаття 19. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісію  
109. 1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів разом з протоколами голів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад перевіряє та підбиває загальні підсумки збору підписів з референдуму за народною ініціативою протягом 60 днів.   -130- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 1. Текст "разом з протоколами" замінити текстом ", протоколів разом з поданнями", після слів "обласних рад" додати текст "Севастопольської міської Ради, Київського міського голови, протягом 60 днів", наприкінці текст "протягом 60 днів" - вилучити. В другому речення ч.2 текст "насильно зібрані підписи" замінити текстом "підписи, зібрані насильно або з використанням службової чи матеріальної залежності".  
Враховано   1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів, протоколів разом з поданнями голів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Севастопольського міського голови, Київського міського голови, протягом 60 днів перевіряє достовірність та узагальнює підсумки збору підписів з всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.  
    -131- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.1 ст.20 слова "60 днів" замінити словами "30 днів".  
Відхилено    
110. 2. Якщо в підписних листах виявлено 2 або більше підписів одного громадянина враховується один підпис. Недійсними визначаються підроблені підписи, а також насильно зібрані підписи та підписи, зібрані із застосуванням фінансової або іншої матеріальної винагороди осіб, які підписуються, якщо зазначені факти будуть встановлені судом.      2. Якщо в підписних листах виявлено 2 або більше підписів одного громадянина, то враховується один підпис. Недійсними визнаються підроблені підписи, а також підписи, зібрані насильно або з використанням службової чи матеріальної залежності громадян та підписи, зібрані завдяки фінансовій або іншій матеріальній винагороді осіб, які підписуються, якщо зазначені факти будуть встановлені судом.  
111. 3. Про перевірку та підбиття загальних підсумків Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення та складає протокол, в якому зазначається точна назва пропонованого для скасування на референдумі закону або сформульоване питання, відомості про загальну кількість зібраних підписів громадян України, кількість областей, у яких зібрані підписи, кількість областей, у яких зібрано не менш 100 000 підписів, текст закону додається до протоколу Центральної виборчої комісії та є його невід"ємною частиною.   -132- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 3. Текст "точна назва пропонованого для скасування на референдумі закону або сформульоване питання" замінити текстом "сформульоване питання , а у випадку законодавчого референдуму також назва та норми закону, чинність яких пропонується зупинити". Текст "підписів, текст закону" замінити текстом "підписів. Текст закону, його окремих норм".  
Враховано   3. За наслідками перевірки та узагальнення підсумків Центральна виборча комісія приймає рішення про підсумки збору підписів та складає протокол, в якому зазначається сформульоване питання про визнання нечинним певного закону або окремих його положень, відомості про загальну кількість зібраних підписів, кількість областей, у яких зібрано підписи, кількість областей, у яких зібрано не менше 100 000 підписів. Текст закону, його окремих норм додається до протоколу Центральної виборчої комісії та є його невід"ємною частиною.  
112. 4. У разі, якщо у встановлений цим Законом строк не зібрана достатня кількість підписів громадян України, Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення діяльності всіх зареєстрованих нею ініціативних груп та припинення здійснення подальших заходів щодо референдуму за народною ініціативою.   -133- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити законопроект статтею 21 в наступній редакції: "Стаття 21. Право політичних партій здійснювати альтернативну перевірку підписів 1. На письмову вимогу керівного органу політичної партії про здійснення альтернативної перевірки зібраних підписів ЦВК зобов`язана надати копії підписних листів уповноваженій особі політичної партії у 3 денний термін з дня надходження такої вимоги. 2.Політична партія здійснює альтернативну перевірку протягом 30 днів, але не пізніше прийняття ЦВК рішення та протоколу про підсумки підрахунку підписів. 3.У разі виявлення політичною партією в підписних листах недостовірних підписів або 2 чи більше підписів одного громадянина, а також насильно зібраних підписів та підписів, зібраних із застосуванням фінансової або іншої матеріальної винагороди осіб, які підписуються, політична партія письмово повідомляє про зазначені факти ЦВК. 4.ЦВК протягом 3-х днів з дня надходження такого повідомлення має розглянути його та прийняте відповідне рішення, копія якого невідкладно надається уповноваженій особі політичної партії. 5.У разі незгоди політичної партії з рішенням ЦВК вона має право оскаржити його до Верховного Суду України в 7 денний термін. 6.Верховний Суд України має розглянути скаргу політичної партії на рішення ЦВК протягом 7 днів з дня її надходження." Відповідно змінити нумерацію статей законопроекту.  
Відхилено   4. Якщо у встановлений цим Законом строк не зібрано достатню кількість підписів громадян України, то Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення діяльності всіх зареєстрованих ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та припинення здійснення подальших заходів щодо нього.  
    -134- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 20, частина 4. Після слів "ініціативних груп" додати текст "даного референдуму", а наприкінці текст "референдуму за народною ініціативою" замінити словом "нього".  
Враховано    
113. Стаття 21. Подання Президенту України рішення про підсумки збору підписів та протоколу Центральної виборчої комісії   -135- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ст.21 вилучити.  
Відхилено   Стаття 20. Подання Президенту України рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та протоколу Центральної виборчої комісії  
114. Голова Центральної виборчої комісії або особа, яка виконує його обов"язки протягом 3-х днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про перевірку та підбиття загальних підсумків збирання підписів та відповідного протоколу передає вказані матеріали Президенту України.   -136- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ст.21 додати частину 2 такого змісту: "2. Президент України протягом 7 днів, відповідно до вимог частини 6 статті 106 Конституції України, видає Указ про проголошення референдуму."  
Відхилено   Голова Центральної виборчої комісії або особа, яка виконує його обов'язки, протягом 3-х днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та складення відповідного протоколу передає їх Президенту України.  
    -137- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 21 після слів "збирання підписів" доповнити текстом "під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму,".  
Враховано    
115. Стаття 22. Демократичні засади підготовки і проведення всеукраїнського референдуму      Стаття 21. Засади підготовки і проведення всеукраїнського референдуму  
116. 1. Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.      1. Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.  
117. 2. Рішення державних органів, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.   -138- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.2 ст.22 після слів "державних органів" додати слова "та органів місцевого самоврядування".  
Враховано   2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.  
    -139- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 2. Слова "державних органів" замінити текстом "органів державної влади". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано    
118. 3. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій, ініціативні групи всеукраїнського референдуму мають право вільно і всебічно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію за або проти участі в референдумі, за або проти прийняття рішень з питань, винесених на референдум, відповідно на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.   -140- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
В пункті 3 ст.22 вилучити слова "колективи підприємств, установ і організацій...", а також замінити слова "за або проти прийняття рішень з питань" на "та щодо прийняття рішень з питань..." Після пункту 3 добавити окремим пунктом п.4 такого змісту: "4. З метою забезпечення проведення всебічної агітації "за", "проти" чи бойкотування всеукраїнського референдуму за кошти державного бюджету України, виділені на проведення всеукраїнського референдуму, на першому державному каналі українського телебачення проводяться телевізійні дебати за участю громадян України, політичних партій, інших об'єднань громадян, ініціативних груп референдуму за народною ініціативою кожного дня з 20:00 по 21:00 протягом 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму."  
Враховано   3. Громадяни, політичні партії, громадські організації мають право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію "за" або "проти" участі у ньому та щодо прийняття рішень з питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, у пресі, на радіо і телебаченні. 4. З метою забезпечення проведення всебічної агітації "за", "проти" чи бойкотування проведення всеукраїнського референдуму за кошти Державного бюджету України, виділені на проведення всеукраїнського референдуму, на першому державному каналі українського телебачення проводяться телевізійні дебати за участю громадян, політичних партій, громадських організацій кожного дня з 20:00 по 21:00 протягом 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
    -141- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 3. Текст "інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій" замінити текстом "громадські організації, профспілки", а текст ", відповідно на зборах, мітингах, у бесідах, пресі , на радіо і телебаченні" - вилучити.  
Враховано    
    -142- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
З ч.3 ст.22 слова "в бесідах" виключити.  
Враховано    
119. 4. Комісії з всеукраїнського референдуму спільно з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами сприяють проведенню зборів, мітингів - завчасно сповіщають громадян про час і місце їх проведення, надають у необхідних випадках приміщення та здійснюють інші заходи.   -143- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.4 ст.22 слова "і службовими" вилучити.  
Враховано   5. Агітація щодо всеукраїнського референдуму може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.  
    -144- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частини 4 і 5 ст.22 поміняти місцями. Частину 4 доповнити таким абзацем: "Комісії з всеукраїнського референдуму, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування рівною мірою сприяють усім фізичним та юридичним особам, які проводять агітацію щодо референдуму, забезпечують рівні можливості для агітації "за " або "проти" питання, винесеного на референдум, "за" або "проти" участі у референдумі."  
Враховано    
120. 5. Агітація щодо референдуму може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.   -145- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.5 ст.22 наприкінці доповнити текстом ", зокрема, на зборах, мітингах, у бесідах, засобах масової інформації, комп'ютерних мережах, листівках, буклетах, плакатах".  
Враховано   6. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи сприяють проведенню зборів, мітингів, завчасно сповіщають громадян про час і місце їх проведення, надають у необхідних випадках приміщення та здійснюють інші заходи.  
121. 6. Забороняється проводити агітацію, поширювати будь-які агітаційні матеріали:      7. Забороняється брати участь у проведенні агітації:  
122. 1) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим і службовим особам при виконанні ними службових обов'язків;   -146- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
В ч.6 пункті 1 ст.22 вилучити слова "при виконанні ними службових обов'язків". При цій умові, тут же як варіант можна додати: "Участь в агітаційній роботі посадові і службові особи органів державної влади і місцевого самоврядування можуть брати лише за умови перебування їх в офіційній відпустці".  
Враховано   1) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим особам;  
    -147- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
П.1 ч.6 ст.22 викласти в такій редакції: "1) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим особам".  
Враховано    
    -148- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 6. Пункт 1) після слів "державної влади" доповнити текстом ", органам влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
123. 2) військовим частинам, військовим установам і організаціям;   -149- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Пункт 2 ч.6 ст.22 сформулювати так: "командному складові військових частин, військових установ і організацій".  
Враховано   2) командному складові військових частин, військових установ і організацій;  
    -150- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
П.2 ч.6 ст.22 викласти в такій редакції: "2) представникам військових частин, військових установ і організацій".  
Враховано в іншій редакції   
124. 3) благодійним організаціям і релігійним об'єднанням;   -151- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
П.3 ч.6 ст.22 викласти в такій редакції: "3) представника благодійних організацій і релігійних об'єднань".  
Відхилено   3) благодійним і релігійним організаціям;  
    -152- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 6. Пункт 3) викласти у редакції "благодійним фондам і організаціям, релігійним організаціям".  
Враховано    
    -153- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.6 ст.22 пункт 3 вилучити.  
Відхилено    
125. 4) особам, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму.   -154- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.6 ст.22, доповнити 5-м пунктом: "5) іноземним фізичним та юридичним особам, особам без громадянства;".  
Враховано   4) особам, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму; 5) іноземним фізичним та юридичним особам, особам без громадянства.  
126. 7. Ініціатори проведення всеукраїнського референдуму можуть забезпечувати виготовлення відповідних агітаційних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів тощо) за власний рахунок.   -155- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
В ч. 7 ст.22 після слова "референдуму" добавити: "політичні партії, інші об'єднання громадян" і далі по тексту.  
Враховано   8. Ініціатори проведення всеукраїнського референдуму, політичні партії, громадські організації можуть забезпечувати виготовлення відповідних агітаційних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів тощо) за власний рахунок.  
    -156- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 7. Текст "Ініціатори проведення " замінити текстом "Фізичні і юридичні особи, які мають право агітувати щодо", а слово "відповідних" - вилучити.  
Відхилено    
127. 8. Один примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів замовник їх виготовлення зобов'язаний не пізніш як через три дні після виготовлення передати до окружної комісії з референдуму.      9. Примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів замовник їх виготовлення зобов'язаний не пізніше ніж через три дні після виготовлення передати його до окружної комісії з всеукраїнського референдуму.  
128. 9. Всі агітаційні друковані матеріали повинні містити інформацію про організацію, установу, осіб, які відповідають за їх випуск, а також вихідні дані установи, що здійснила друк, загальний тираж примірників. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів забороняється.   -157- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 9, речення 1. Текст "інформацію про організацію, установу, осіб, які відповідають за їх випуск, а також вихідні дані" замінити текстом "назву та код ЄДРПОУ організації, підприємства", а слово "тираж" замінити словом "наклад". Друге речення на початку доповнити текстом "Виготовлення та".  
Враховано   10. Усі агітаційні друковані матеріали повинні містити назву та код ЄДРПОУ організації, підприємства установи, що здійснила друк, загальний тираж примірників. Виготовлення та розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів забороняється.  
129. Комісії з всеукраїнського референдуму після отримання повідомлення про розповсюдження анонімних або сфальсифікованих агітаційних матеріалів чи інші порушення порядку ведення агітації мають право звернутись до відповідних органів з поданням про припинення протиправної агітаційної діяльності.   -158- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 9. Другий абзац викласти у редакції: "У разі розповсюдження анонімних чи сфальшованих агітаційних матеріалів, інших порушень ведення агітації, комісії з всеукраїнського референдуму повинні звернутись до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з поданням щодо вжиття заходів для припинення протиправної агітаційної діяльності".  
Враховано   У разі розповсюдження анонімних чи сфальшованих агітаційних матеріалів, інших порушень ведення агітації, комісії з всеукраїнського референдуму повинні звернутись до відповідних органів державної влади, з відповідним поданням щодо припинення протиправної агітаційної діяльності.  
    -159- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В другому абзаці ч.9 ст.22 слова "мають право" замінити словом "зобов'язані".  
Відхилено    
130. 10. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування агітаційних матеріалів, передбачених цим Законом, а також повідомлень про заходи щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Забороняється розміщення таких стендів, дошок, матеріалів та повідомлень на будівлях, що є пам'ятками архітектури, на пам'ятниках, обелісках, в приміщеннях комісій з референдуму, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.   -160- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Перше речення ч.10 ст.22 розпочати таким чином: "Органи місцевого самоврядування у відповідності з коштами виділеними Центральною виборчою комісією відводять місця та..." далі по тексту.  
Враховано   11. Органи місцевого самоврядування у відповідності з кошторисом видатків на проведення всеукраїнського референдуму відводять місця, обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування агітаційних матеріалів, передбачених цим Законом, а також повідомлень про заходи щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Забороняється розміщення таких стендів, дошок, матеріалів та повідомлень на будівлях, що є пам'ятками архітектури, на пам'ятниках, обелісках, у приміщеннях комісій з всеукраїнського референдуму, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
    -161- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 10, речення 1. Текст "органи виконавчої влади" замінити текстом "державні адміністрації".  
Враховано    
131. 11. Забороняється проведення агітації під час підготовки і проведення референдуму, що супроводжується наданням учасникам референдуму безплатно або на пільгових умовах будь-яких товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг тощо.   -162- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
Ч.11 ст.22 викласти в такій редакції: "11. Забороняється під час підготовки і проведення референдуму агітація, що супроводжується наданням учасникам референдуму безплатно або на пільгових умовах будь-яких товарів, цінних паперів, лотерейних білетів, грошей, послуг тощо та проведенням лотерей."  
Враховано   12. Забороняється під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму агітація, що супроводжується наданням учасникам всеукраїнського референдуму безоплатно або на пільгових умовах будь-яких товарів, цінних паперів, лотерейних білетів, грошей, послуг тощо та проведення лотерей.  
132. За 15 днів до дня проведення референдуму забороняється оголошення в державних і недержавних засобах масової інформації соціологічних досліджень, опитувань громадської думки та прогнозів щодо референдуму.   -163- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 11, абзац 2. Вилучити текст "державних і недержавних", а після слів " масової інформації" додати текст "усіх форм власності, у тому числі іноземних, які мають ліцензію на поширення інформації в Україні".  
Враховано   За 15 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму забороняється оголошення в засобах масової інформації усіх форм власності, у тому числі іноземних, які мають ліцензію на поширення інформації в Україні соціологічних досліджень, результатів опитувань громадської думки та прогнозів щодо всеукраїнського референдуму.  
133. 12. У день проведення всеукраїнського референдуму будь-яка агітація (розповсюдження агітаційних листівок, плакатів, заклики голосувати за чи проти питань, винесених на референдум, або бойкотувати референдум) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня проведення референдуму поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.   -164- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 12, речення 1. Текст "або бойкотувати референдум" замінити текстом "брати або не брати участь у референдумі".  
Враховано   13. У день проведення всеукраїнського референдуму будь-яка агітація (розповсюдження агітаційних листівок, плакатів, заклики голосувати за чи проти питань, винесених на всеукраїнського референдум, брати або не брати участь у всеукраїнському референдумі) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня проведення всеукраїнського референдуму поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.  
134. 13. Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з референдумом. Комісії з референдуму, органи державної влади та органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення референдуму.   -165- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 13, Речення 1 викласти у редакції: "Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, у тому числі засідання комісій з референдуму, пов'язані з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму". Друге речення після слів "державної влади" доповнити текстом ", органи влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано частково   14. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, у тому числі засідання комісій з всеукраїнського референдуму, пов'язані з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.  
135. 14. Засоби масової інформації, засновником або одним із засновників яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, їх підприємства, установи та організації або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування, повинні забезпечувати рівні можливості для агітації за або проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.   -166- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити статтю 22 частиною 15 в наступній редакції: "15. З метою забезпечення проведення всебічної агітації "за", "проти" чи бойкотування всеукраїнського референдуму за кошти державного бюджету України, виділені на проведення всеукраїнського референдуму, на першому державному каналі українського телебачення проводяться телевізійні дебати за участю громадян України, політичних партій, інших об'єднань громадян, колективів підприємств, установ і організацій, ініціативних груп референдуму за народною ініціативою кожного дня з 20:00 по 21:00 протягом 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму."  
Відхилено   15. Засоби масової інформації, серед засновників яких є органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування (засоби масової інформації з державною участю), а також підприємства, установи, організації державної чи комунальної форм власності, або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування, повинні забезпечувати рівні можливості для агітації за або проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
    -167- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 22, частина 14. Текст "державні органи, органи місцевого самоврядування, їх підприємства, установи та організації" замінити текстом "органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, або які фінансуються повністю або частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування (засоби масової інформації з державною участю), а також підприємства, установи, організації державної чи комунальної форм власності".  
Враховано    
136. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ      Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ  
137. Стаття 23. Оголошення про початок кампанії по проведенню всеукраїнського референдуму   -168- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві та в тексті ст.23 і наступних статей слова "по проведенню" замінити словами "з проведення".  
Враховано   Стаття 22. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму  
138. 1. Оголошення про початок кампанії по проведенню всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія.      1. Оголошення початку кампанії з проведення всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія.  
139. 2. Оголошення про початок кампанії по проведенню всеукраїнського референдуму здійснюється не пізніш як через п'ять днів після прийняття повноважним органом рішення про призначення чи проголошення всеукраїнського референдуму.   -169- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 23, частина 2. Текст "повноважним органом рішення" замінити текстом "Верховною Радою України Постанови чи підписання Президентом України Указу".  
Враховано   2. Оголошення початку кампанії з проведення всеукраїнського референдуму здійснюється не пізніше ніж через п'ять днів після прийняття Верховною Радою України постанови чи підписання Президентом України указу про призначення чи проголошення всеукраїнського референдуму.  
140. Стаття 24. Округи з всеукраїнського референдуму      Стаття 23. Округи з всеукраїнського референдуму  
141. 1. Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює 225 округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративнотериторіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.   -170- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24, частина 1. Перше речення після числа "225" доповнити словом "територіальних". Третє речення вилучити.  
Враховано   1. Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративнотериторіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.  
142. 2. Рішення про утворення територіальних округів з всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше як за 120 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Територіальні округи з всеукраїнського референдуму утворюються з приблизно рівною кількістю громадян України.   -171- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24, частина 2. У першому реченні число "120" замінити числом "100", після слова "Крим", текст "та" замінити "," (комою). Друге речення наприкінці доповнити текстом ", що мають право голосу на всеукраїнському референдумі".  
Враховано   2. Рішення про утворення територіальних округів з всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Територіальні округи з всеукраїнського референдуму утворюються з рівною кількістю громадян України, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі.  
143. 3. Список округів з всеукраїнського референдуму із зазначенням їх найменувань, номерів, центрів округів публікується Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 60 днів до дня проведення референдуму.   -172- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 24, частина 3. Текст "найменувань, номерів, центрів округів" замінити текстом "номерів, територіальних меж та центрів," а число "60" замінити числом "80", а наприкінці додати текст "у газетах "Урядовий кур"єр" та "Голос України". Зазначений список (витяги з нього) може вільно передруковуватись будь-якими іншими засобами масової інформації".  
Враховано   3. Перелік територіальних округів з всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів публікується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 60 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
144. Стаття 25. Комісії з всеукраїнського референдуму      Стаття 24. Комісії з всеукраїнського референдуму  
145. Підготовку і проведення всеукраїнського референдуму в Україні здійснюють:      Підготовку і проведення всеукраїнського референдуму в Україні здійснюють:  
146. 1) Центральна виборча комісія;      1) Центральна виборча комісія;  
147. 2) окружні комісії з всеукраїнського референдуму;      2) територіальні комісії з всеукраїнського референдуму;  
148. 3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму.   -173- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Статтю 25 у кінці доповнити такими частинами: "Утворення інших видів комісій з референдуму забороняється" "Центральна виборча комісія для всіх інших комісій з всеукраїнського референдуму є комісією вищого рівня. Окружні комісії з всеукраїнського референдуму є комісіями вищого рівня для дільничих комісій з всеукраїнського референдуму, утворених на відповідній території. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму, прийняті в межах її компетенції, є обов"язковими для комісій нижчого рівня".  
Відхилено   3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму.  
149. Стаття 26. Утворення дільниць з всеукраїнського референдуму      Стаття 25. Утворення дільниць з всеукраїнського референдуму  
150. 1. Для проведення голосування і підрахунку голосів з всеукраїнського референдуму поділяються на дільниці.   -174- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.1 ст.26 після слова "референдуму" додати слово " ".  
Враховано   1. Для проведення голосування і підрахунку голосів з всеукраїнського референдуму територіальні округи поділяються на дільниці. У межах територіального округу з всеукраїнського референдуму усі дільниці мають єдину нумерацію.  
    -175- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.1 ст.26 після слів "підрахунку голосів" доповнити текстом "територіальні округи", а в кінці доповнити реченням: "В межах територіального округу з всеукраїнського референдуму усі дільниці мають суцільну нумерацію".  
Враховано    
151. 2. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються окружними комісіями з всеукраїнського референдуму за поданням районних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, розташованих у межах території округів з всеукраїнського референдуму, а в разі відсутності таких подань - на підставі пропозицій міських голів або голів рад.   -176- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26, частина 2. Текст "міських" перенести, після тексту "утворені", а текст "міських голів або голів Рад" замінити текстом "відповідних голів Рад, міських голів".  
Враховано   2. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються територіальними комісіями з всеукраїнського референдуму за поданням районних, районних у містах (де вони утворені), міських рад, розташованих у межах території округів з всеукраїнського референдуму, а в разі відсутності таких подань - на підставі пропозицій відповідних голів Рад, міських голів.  
152. 3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму, на суднах, що перебуватимуть у день проведення референдуму у плаванні, дільниці з референдуму утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.      3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму, на суднах, що перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму у плаванні, дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.  
153. 4. Військовослужбовці голосують на загальних дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин. Дільниці з референдуму у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, утворюються як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії.      4. Військовослужбовці голосують на загальних дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин. Дільниці з всеукраїнського референдуму у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, утворюються з дозволу Центральної виборчої комісії.  
154. 5. Дільниці з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України.      5. Дільниці з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном утворюються комісією територіального округу №1 за поданням Міністерства закордонних справ України.  
155. 6. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються з кількістю від 20 до 3000 громадян, які мають право брати участь у референдумі (учасників референдуму), а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю учасників референдуму.   -177- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.6 ст.26 викласти у редакції "Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються з кількістю до 3000 громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі".  
Враховано   6. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються з кількістю до 3000 громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.  
156. 7. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються не пізніш як за 45 днів, а у виняткових випадках - не пізніш як за п"ять днів до дня референдуму.   -178- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 26, частина 7. Текст "виняткових випадках" замінити текстом "випадках, передбачених частинами 3 і 5 цієї статті,".  
Відхилено   7. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються не пізніше ніж за 45 днів, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за п'ять днів до дня всеукраїнського референдуму.  
157. 8. За рішенням окружної комісії з всеукраїнського референдуму органи, за поданням яких утворюються дільниці з референдуму, не пізніш як на п"ятий день після утворення дільничних комісій з референдуму сповіщають у пресі громадян про дільниці з референдуму в межах районів, міст, районів у містах, склад і місцезнаходження дільничних комісій з референдуму та приміщень для голосування.   -179- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.8 ст.26 викласти у редакції: "Не пізніш як за 30 днів до дня проведення референдуму, окружні комісії з всеукраїнського референдуму публікують у місцевих засобах масової інформації з державною участю список утворених ними дільниць з референдуму, їх номери, адреси, телефони, склад дільничних комісій з референдуму".  
Враховано   8. Не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму територіальні комісії з всеукраїнського референдуму розміщують у місцевих засобах масової інформації з державною участю список утворених ними дільниць з всеукраїнського референдуму, їх номери, адреси, телефони, склад дільничних комісій з всеукраїнського референдуму.  
158. Стаття 27. Утворення комісії з всеукраїнського референдуму      Стаття 26. Утворення комісій з всеукраїнського референдуму  
159. 1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до положень Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".   -180- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити статтю 27 частиною другою наступного змісту: "2.Склад окружних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму формується на основі представництва всіх політичних партій, представлених в Верховній Раді України на момент проведення референдуму." Змінити загальну нумерацію частин статті відповідно до пропонованих змін.  
Відхилено    
    -181- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 1. Вилучити слово "положень".  
Враховано    
160. 2. Окружні комісії з всеукраїнського референдуму є юридичними особами. Вони утворюються за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської, Севастопольської міських рад не пізніш як за 55 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням голів цих рад або міських голів.   -182- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 2. Вилучити слово "відповідної".  
Відхилено   1. Територіальні комісії з всеукраїнського референдуму є юридичними особами. Вони утворюються за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше ніж за 55 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, його заступника, секретаря і членів комісії за поданням голів цих рад або міських голів.  
    -183- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В другому реченні ч.2 ст.27 слова "у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням голів цих рад або міських голів" вилучити. Додати нове речення такого змісту: "Члени затвердженої комісії на своєму організаційному засіданні самостійно обирають голову, заступника голови і секретарі комісії."  
Відхилено    
161. 3. Пропозиції щодо кандидатур до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму можуть вноситись Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським, районним, міським, районним у місті органом політичної партії, іншого об'єднання громадян, зборами громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах, окремими громадянами - учасниками референдуму.   -184- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 3. Після слів "районним у місті" слово "органом" замінити словом "осередком", текст "по військових частинах, окремими громадянами - учасниками референдуму" - вилучити.  
Відхилено   2. Пропозиції щодо кандидатур до складу територіальної комісії з всеукраїнського референдуму можуть вноситись Кримським республіканським, обласними, Київським, Севастопольським міськими, районними, міськими, районними у місті органами політичних партій, громадських організацій, зборами громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах, окремими громадянами.  
    -185- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.3 ст.27 викласти в такій редакції: "Кандидатури до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму вносяться Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським, районним, міським, районним у місті органом політичної партії, іншого об'єднання громадян, зборами громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах."  
Відхилено    
162. 4. До складу окружних комісій з всеукраїнського референдуму включається як член комісії не менш як один представник від зареєстрованих ініціативних груп всеукраїнського референдуму, що проводиться за народною ініціативою, які діють у відповідному окрузі і подали з цього приводу свої пропозиції. Загальна чисельність членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою десяти.   -186- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 4. Перше речення викласти у редакції: "При проведенні всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, до складу окружної комісії з всеукраїнського референдуму включається, як член комісії, представник кожної ініціативної групи, зареєстрованої у цьому окрузі, яка внесла відповідну пропозицію".  
Відхилено   3. Чисельність членів територіальної комісії з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою дев'яти.  
    -187- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ч.4 ст.27 після слів "з цього приводу свої пропозиції" додати слова "а також не менш як один представник від відповідних організацій політичних партій, які виступають офіційними опонентами призначеного або проголошеного всеукраїнського референдуму."  
Відхилено    
163. 5. Голова, заступник голови та секретар окружної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.      4. Голова, заступник голови та секретар територіальної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.  
164. 6. У разі коли відповідна рада у визначений цим Законом строк не утворить окружну комісію з всеукраїнського референдуму, окружна комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 50 днів до дня проведення референдуму за поданням голови цієї ради, міського голови та (або) керівних органів місцевих V осередків створених і зареєстрованих у встановленому порядку політичних партій, інших об'єднань громадян, які діють на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму, ініціативної групи всеукраїнського референдуму з урахуванням положень частин четвертої та п'ятої цієї статті.   -188- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 6. Вилучити текст "створених і зареєстрованих у встановленому порядку".  
Враховано   5. У разі, коли відповідна рада у визначений цим Законом строк не утворить територіальну комісію з всеукраїнського референдуму, то територіальна комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 50 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням голови цієї ради, міського голови та (або) керівних органів місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, які діють на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму, ініціативної групи із всеукраїнського референдуму з урахуванням положень частин четвертої та п'ятої цієї статті.  
165. 7. Рішення про утворення окружної комісії з всеукраїнського референдуму, а також про проведені відповідно до цього Закону зміни в її складі публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації у п'ятиденний строк з моменту їх прийняття.   -189- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27. Частину 7 вилучити.  
Враховано    
166. 8. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму у п'ятиденний строк після її утворення публікує відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи.   -190- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.8 ст.27 після слів "утворення публікує" доповнити текстом "у місцевих засобах масової інформації з державною участю", а наприкінці доповнити текстом ", а також свій склад і зміни у ньому".  
Враховано   6. Територіальна комісія з всеукраїнського референдуму у п'ятиденний строк після її утворення, а також у разі внесення змін, публікує у місцевих засобах масової інформації з державною участю відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи, свій склад, а також зміни у них.  
167. 9. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад не пізніш як за 40 днів до дня проведення референдуму, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 26 цього Закону, - за 5 днів до дня проведення референдуму, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням сільського, селищного, міського голови чи голови районної у місті (де її утворено) ради з включенням до складу цих комісій як членів комісій по одному представнику від зареєстрованих ініціативних груп всеукраїнського референдуму, які діють в окрузі, до складу якого входить дільниця з референдуму, і подали з цього приводу свої пропозиції. Загальна чисельність членів дільничних комісій з референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми.   -191- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 9, речення 1. Текст "частиною третьою" замінити текстом "частинами 3 і 5".  
  7. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад за поданням голів цих рад не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 25 цього Закону, - за 5 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря і членів з включенням до складу цих комісій по одному представнику від політичних партій, громадських організацій та їх місцевих осередків. Загальна чисельність членів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми.  
    -192- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ч.9 ст.27 після слів "з цього приводу свої пропозиції" додати слова "а також по одному представнику від відповідних місцевих осередків політичних партій, які є офіційними опонентами призначеного або проголошеного всеукраїнського референдуму".  
Відхилено    
    -193- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.9 ст.27 викласти в такій редакції: "Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад не пізніш як за 40 днів до дня проведення референдуму, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 26 цього Закону, - за 5 днів до дня проведення референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови чи голови районної у місті (де її утворено) ради з включенням до складу цих комісій як членів комісій по одному представнику від зареєстрованих ініціативних груп всеукраїнського референдуму, які діють в окрузі, до складу якого входить дільниця з референдуму, і подали з цього приводу свої пропозиції. Загальна чисельність членів дільничних комісій з референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми. Члени затверджених дільничних комісій на своїх перших організаційних засіданнях обирають голів, заступників голів та секретарів комісій."  
Враховано частково    
168. 10. Колективи підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, місцеві осередки створених і зареєстрованих у встановленому порядку політичних партій, громадських організацій, територіальні органи самоорганізації населення, а в місцях компактного проживання національних меншин - створені ними громадські організації, а також громадяни-учасники референдуму мають право пропонувати кандидатури до складу дільничних комісій з референдуму.   -194- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.10 ст.27 викласти у редакції: "Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій, профспілок, громадські і профспілкові організації з місцевим статусом, збори громадян за місцем проживання, збори військовослужбовців мають право пропонувати кандидатури до складу дільничних комісій з референдуму".  
Враховано    
    -195- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.10 ст.27 слова "а також громадяни-учасники референдуму мають право пропонувати кандидатури до складу дільничних комісій з референдуму" замінити словами "мають право бути представленими в комісіях і подають свої кандидатури до складу дільничних комісій з референдуму".  
Враховано    
169. 11. На дільницях з всеукраїнського референдуму, де кількість голосуючих не перевищує 50 чоловік, дільничні комісії з референдуму утворюються у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії.   -196- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 11. Слово "голосуючих" замінити словами "учасників референдуму".  
Враховано   8. На дільницях з всеукраїнського референдуму, де кількість учасників всеукраїнського референдуму не перевищує 50 громадян, дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії.  
170. 12. Голова, заступник голови та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.       
171. 13. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну комісію з всеукраїнського референдуму, дільнична комісія утворюється окружною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніш як за 35 днів до дня проведення референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (де її утворено) ради та (або) керівних органів відповідних місцевих осередків створених і зареєстрованих у встановленому порядку політичних партій, інших об'єднань громадян, ініціативних груп з всеукраїнського референдуму, які діють на відповідній території.   -197- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 27, частина 13. Вилучити текст "створених і зареєстрованих у встановленому порядку".  
Враховано   9. У разі, коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну комісію з всеукраїнського референдуму, то дільнична комісія утворюється територіальною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (де її утворено) ради та (або) керівних органів місцевих осередків, політичних партій, громадських організацій, ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, які діють на відповідній території.  
172. Стаття 28. Повноваження комісій з всеукраїнського референдуму      Стаття 27. Повноваження комісій з всеукраїнського референдуму  
173. 1. Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом, який здійснює повноваження щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".   -198- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.1 ст.28 після слова "референдуму" додати слово "які".  
Враховано   1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
174. 2. Окружна комісія з всеукраїнського референдуму:      2. Територіальна комісія з всеукраїнського референдуму:  
175. 1) здійснює контроль за виконанням законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;      1) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;  
176. 2) утворює дільниці з всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію по округу, сповіщає про них громадян, які мають право брати участь у референдумі, в порядку, визначеному цим Законом;   -199- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 2). Текст "по округу" замінити текстом "в межах округу", текст "них громадян, які мають право брати участь у референдумі, в порядку, визначеному цим законом" замінити текстом "це учасників референдуму".  
Враховано   2) утворює дільниці з всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, сповіщає про це учасників всеукраїнського референдуму;  
177. 3) спрямовує діяльність територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму;   -200- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2. Пункт 3) вилучити.  
Враховано    
178. 4) розподіляє кошти між територіальними та дільничними комісіями з референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення територіальних та дільничних комісій з референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріальнотехнічного забезпечення референдуму на території округу;   -201- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 4). Текст "територіальними та", "територіальних та" - вилучити.  
Враховано   3) розподіляє кошти між дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріальнотехнічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;  
179. 5) контролює разом з територіальною комісією з всеукраїнського референдуму складання списків громадян, які мають право брати участь у референдумі, та подання їх дільничними комісіями з референдуму для загального ознайомлення;   -202- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
До п.5 ч.2 ст.28 в кінці додати речення: "Подає до Центральної виборчої комісії загальну кількість громадян, включених на дільницях до списків виборців для участі у всеукраїнському референдумі; у разі зміни загальної кількості громадян окружна виборча комісія додає до протоколу пояснення, з яких причин збільшилась чи зменшилась загальна кількість виборців."  
Відхилено   4) контролює разом з дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;  
    -203- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 5) Слова "територіальною комісією" замінити словами "дільничними комісіями", а текст "брати участь у" замінити текстом "голосу на".  
Враховано    
180. 6) заслуховує повідомлення територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;   -204- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 6). Вилучити текст " територіальних та".  
Враховано   5) заслуховує повідомлення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;  
181. 7) забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі і постачання їх через територіальні комісії дільничним комісіям з референдуму, а також бланків запрошення громадян до участі у референдумі;   -205- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 7) замінити такими пунктами: "7) забезпечує постачання дільничних комісій з референдуму бюлетенями для голосування; 8) забезпечує виготовлення бланків запрошень громадян для участі у референдумі та постачання ними дільничних комісій з референдуму".  
Враховано   6) забезпечує постачання дільничних комісій з всеукраїнського референдуму бюлетенями для голосування; 7) забезпечує виготовлення бланків запрошень громадян для участі у всеукраїнського референдумі та постачає їх дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму;  
182. 8) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;   -206- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 8). Текст "протокол про встановлення підсумків голосування" замінити текстом "про це протокол".  
Відхилено   8) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;  
183. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність територіальних та дільничних комісій з референдуму, а також щодо осіб, які входять до складу дільничних, територіальних та окружних комісій з референдуму, і приймає по них рішення;   -207- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 2, пункт 9). Вилучити текст "територіальних та", а текст "складу дільничних, територіальних та окружних" замінити текстом "її складу - та складу дільничних".  
Враховано   9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, і приймає по них рішення;  
184. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
185. Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.      Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.  
186. 4. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму:      3. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму:  
187. 1) перевіряє точність списку громадян, які мають право брати участь у референдумі (учасників референдуму);   -208- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 4, пункт 1). Текст "брати участь у" замінити текстом "голосу на всеукраїнському", а текст "(учасників референдуму)" - вилучити.  
Враховано   1) перевіряє точність списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі;  
188. 2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників референдуму, приймає і розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;      2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;  
189. 3) завчасно вручає або надсилає громадянам іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;      3) завчасно вручає або надсилає громадянам іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
190. 4) забезпечує можливість ознайомлення громадян з текстом проекту закону, формулюванням питань, що виносяться на референдум, як під час підготовки до проведення референдуму, так і в день голосування;   -209- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 4, пункт 4). Текст "текстом проекту закону, формулюванням питань, що виносяться на референдум" замінити текстом "формулюванням питання, що виноситься на референдум, а у разі законодавчого референдуму також із текстом закону (окремих його норм), чинність якого пропонується припинити".  
Враховано   4) забезпечує можливість ознайомлення громадян з формулюванням питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі референдуму про визнання нечинним певного закону або певних його положень, також із текстом закону (окремих його норм), чинність якого пропонується припинити, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;  
191. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення скриньок для голосування;      5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення скриньок для голосування;  
192. 6) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону щодо розміщення агітаційних матеріалів;   -210- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 28, частина 4. Пункт 6 після слова "Закону" доповнити текстом " , зокрема".  
Враховано   6) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;  
193. 7) організовує голосування на дільниці в день проведення референдуму;      7) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;  
194. 8) проводить підрахунок голосів учасників референдуму, поданих на дільниці;      8) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці;  
195. 9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;      9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;  
196. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.      10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
197. Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.      Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.  
198. Стаття 29. Правовий статус осіб, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму      Стаття 28. Правовий статус осіб, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму  
199. 1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".      1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
200. 2. До складу окружної, територіальної та дільничної комісій з всеукраїнського референдуму може бути призначений громадянин України, який має право голосу. Для голови та секретаря комісії з референдуму обов'язковим є володіння державною мовою. Ніхто не може одночасно входити до складу більше ніж однієї комісії з референдуму.   -211- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 2, речення 1. Вилучити текст ",територіальної", а наприкінці додати текст "на всеукраїнському референдумі".  
Враховано   2. До складу територіальної та дільничної комісій з всеукраїнського референдуму може бути призначений громадянин, який має право голосу на всеукраїнському референдумі. Для голови та секретаря комісії з всеукраїнського референдуму обов'язковим є володіння державною мовою. Ніхто не може одночасно входити до складу більше ніж однієї комісії з всеукраїнського референдуму.  
    -212- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.2 ст.29 друге речення вилучити.  
Відхилено    
201. 3. Не може бути призначений до складу комісії з референдуму громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.      3. Не може бути призначений до складу комісії з всеукраїнського референдуму громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
202. 4. Голова, заступник голови, секретар або член комісії з референдуму можуть бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за власним бажанням або за порушення законодавства про всеукраїнський референдум, або у випадку вибуття за межі України чи припинення громадянства України. У разі смерті повноваження особи у складі комісії з референдуму припиняються.   -213- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
До речення 1 ч.4 ст.29 включити слова "при винесенні судом обвинувального вироку".  
Враховано   4. Голова, заступник голови, секретар або член комісії з всеукраїнського референдуму можуть бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за власним бажанням або за порушення ними законодавства про всеукраїнський референдум, або у випадку вибуття за межі України чи припинення громадянства України, або судом не встановлена заборона заняття таких посад.  
203. 5. Призначення до складу комісій з референдуму нових осіб замість тих, які вибули, здійснюється в порядку, визначеному статтею 28 цього Закону.      5. Призначення до складу комісій з всеукраїнського референдуму нових осіб замість тих, які вибули, здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 цього Закону.  
204. 6. Окружна, територіальна та дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція комісії з референдуму розглядається з прийняттям відповідного рішення.   -214- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 6, речення 1. Вилучити текст "територіальна", а також текст - "або члена". У кінці цю частину доповнити реченням : "У разі звільнення особи з посади голови, заступника голови, секретаря комісії з референдуму, ця особа, за її бажанням , має право залишитися у складі комісії як її член".  
Враховано   6. Територіальна та дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція комісії підлягає обов'язковому розгляду з прийняттям відповідного рішення. У разі звільнення особи з посади голови, заступника голови, секретаря комісії з всеукраїнського референдуму, ця особа за її бажанням має право залишитися у складі комісії.  
    -215- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.6 ст.29 викласти в такій редакції: "Окружна, територіальна та дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може переобрати голову, заступника голови, секретаря комісії, якщо за це проголосує більше двох третин від її складу."  
Відхилено    
205. 7. За рішенням комісії з всеукраїнського референдуму, яке затверджується відповідно окружною комісією з референдуму або      7. За рішенням комісії з всеукраїнського референдуму, яке затверджується відповідно територіальною комісією з всеукраїнського референдуму або Центральною виборчою комісією,  
206. Центральною виборчою комісією, голова, заступник голови, секретар, окремі члени комісії з референдуму можуть бути на період підготовки і проведення референдуму звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці в комісії з референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення референдуму, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.      голова, заступник голови, секретар, окремі члени комісії з всеукраїнського референдуму можуть бути на період підготовки і проведення всеукраїнського референдуму звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці в комісії з всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення всеукраїнського референдуму, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.  
207. 8. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу окружних, територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, визначається Кабінетом Міністрів України.   -216- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 29, частина 8. Вилучити текст "територіальних".  
Враховано   8. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, визначається Кабінетом Міністрів України. 9. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю чи майну члена комісії з всеукраїнського референдуму у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків відшкодовується в порядку і розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України.  
208. Стаття 30. Організація роботи комісій з всеукраїнського референдуму      Стаття 29. Організація роботи комісій з всеукраїнського референдуму  
209. 1. Основною формою роботи комісії з всеукраїнського референдуму є засідання. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму скликається головою комісії, в разі його відсутності      1. Основною формою роботи комісії з всеукраїнського референдуму є засідання. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму скликається головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови комісії.  
210. - заступником голови комісії. У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії з референдуму засідання може бути скликане не менш як третиною всього складу комісії з обов'язковим повідомленням всіх осіб, які входять до складу комісії, про час і місце засідання. У разі відсутності голови дільничної комісії дільниці з референдуму, де кількість учасників референдуму не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається секретарем комісії.      У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії засідання може бути скликане не менш як третиною всього складу комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії, про час і місце засідання. У разі відсутності голови дільничної комісії, де кількість учасників - заступником голови комісії референдуму не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається секретарем комісії.  
211. Перше засідання комісії з референдуму скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.      Перше засідання комісії з - заступником голови комісії референдуму скликається не пізніше ніж на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.  
212. 2. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Засідання комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будьяких причин своїх функцій комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.   -217- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В ч.2 ст.30 слова "невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій" замінити словами "їх відсутності".  
Враховано   2. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її складу. Засідання комісії веде її голова або його заступник. У разі їх відсутності комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.  
213. 3. На засіданні комісії з референдуму під час розгляду комісією відповідних звернень, заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.   -218- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 3. Вилучити слово "відповідних".  
Враховано   3. На засіданні комісії з всеукраїнського референдуму під час розгляду звернень, заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.  
214. 4. Особи, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, мають право знайомитись з документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданні комісії, ставити доповідачеві, іншим учасникам засідання запитання, що стосуються порядку денного, вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань, винесених на розгляд комісії.      4. Члени комісії з всеукраїнського референдуму мають право знайомитись з документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданні комісії, ставити доповідачеві, іншим учасникам засідання запитання, що стосуються порядку денного, вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань, винесених на розгляд комісії.  
215. 5. Усі засідання комісії з референдуму протоколюються. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконував обов'язки секретаря.      5. Усі засідання комісії з всеукраїнського референдуму протоколюються. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні, секретарем чи членом комісії, який виконував обов'язки секретаря.  
216. 6. Рішення комісії з референдуму приймається у формі постанов відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення комісії з референдуму повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні статті (частини статті, пункти) законодавчих актів та на обставини справи. Особи, які входять до складу комісії з референдуму, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.   -219- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30 , частина 6, речення 3. Слово "законодавчих" замінити словами "законів, нормативно-правових".  
Відхилено   6. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії у формі постанов. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів та на обставини справи. Особи, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.  
217. Рішення комісії підписується особою, яка вела відповідне засідання комісії.   -220- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 6, абзац 2. Текст "вела відповідне засідання" замінити текстом "головувала на відповідному засіданні".  
Враховано   Рішення комісії підписується головуючим на відповідному засіданні.  
218. 7. На засіданнях комісій з референдуму мають право бути присутніми члени ініціативних груп всеукраїнського референдуму та (або) уповноважені ініціативними групами для цієї мети особи, а також офіційні спостерігачі від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації, з додержанням вимог, встановлених цим Законом. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.   -221- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 7, речення 1. Вилучити текст ", з додержанням вимог, встановлених цим законом".  
Враховано   7. На засіданнях комісій з всеукраїнського референдуму мають право бути присутніми члени ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та (або) особи, уповноважені ініціативними групами, а також офіційні спостерігачі від політичних партій, громадських організацій, інших держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.  
219. Члени ініціативних груп всеукраїнського референдуму мають право слова на засіданні комісій з референдуму.      Члени ініціативних груп із всеукраїнського референдуму мають право слова на засіданні комісій з всеукраїнського референдуму.  
220. Статус офіційних спостерігачів від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій визначається положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.      Статус офіційних спостерігачів від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій визначається положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.  
221. 8. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частинах третій та сьомій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.      8. Комісія з всеукраїнського референдуму може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частинах третій та сьомій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.  
222. 9. Рішення комісій з референдуму, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників референдуму та органів, що забезпечують його проведення.      9. Рішення комісій з всеукраїнського референдуму, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників всеукраїнського референдуму та органів, що забезпечують його проведення.  
223. 10. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники відповідного підрозділу її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.      10. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники відповідного підрозділу її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.  
224. 11. Перевірку звернень, заяв і скарг, підготовку питань до розгляду на своєму засіданні комісія з референдуму може доручити окремим особам (групі осіб), що входять до її складу, та (або) відповідним спеціалістам згідно з положеннями частини дванадцятої цієї статті та статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".      11. Перевірку звернень, заяв і скарг, підготовку питань до розгляду на своєму засіданні комісія з всеукраїнського референдуму може доручити окремим особам (групі осіб), що входять до її складу, та (або) відповідним спеціалістам згідно з положеннями частини дванадцятої цієї статті та статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
225. 12. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, комісія з всеукраїнського референдуму може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення референдуму.      12. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, комісія з всеукраїнського референдуму може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, виділених комісії на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.  
226. 13. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, об'єднання громадян, а також підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти комісіям з всеукраїнського референдуму у здійсненні ними своїх повноважень.   -222- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.13 ст.30 слова "та службові" вилучити.  
Враховано   13. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян, а також підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти комісіям з всеукраїнського референдуму у здійсненні ними своїх повноважень.  
227. Комісія з всеукраїнського референдуму має право звертатися із запитами, пов'язаними з підготовкою і проведенням референдуму, до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які зобов'язані розглянути звернення комісії і дати їй відповідь на запит не пізніш як у триденний строк, а за п'ять і менше днів до дня проведення референдуму - негайно.   -223- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В другому абзаці ч.13 ст.30 слово "негайно" замінити словами "в день надходження звернень".  
Враховано   Комісія з всеукраїнського референдуму має право звертатися із запитами, пов'язаними з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які зобов'язані розглянути звернення комісії і дати їй відповідь на запит у триденний строк, а за п'ять і менше днів до дня проведення всеукраїнського референдуму - в день надходження звернень.  
    -224- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 30, частина 13, абзац 2. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим".  
Враховано    
228. Стаття 31. Оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму      Стаття 30. Оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму  
229. 1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної, територіальної або окружної комісії з всеукраїнського референдуму, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені відповідно місцевими осередками, регіональними (Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським) відділеннями політичних партій, які створені в порядку, визначеному законодавством України, і зареєстровані Міністерством юстиції України, ініціативними групами всеукраїнського референдуму, а також громадянами, які мають право брати участь у референдумі, до комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня або безпосередньо до суду протягом трьох днів. після прийняття рішення, вчинення дії, виявлення факту бездіяльності. Звернення до комісії вищого рівня не перешкоджає зверненню до суду.   -225- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 1, речення 1. Вилучити текст ",територіальної", після тексту "референдуму, їх" додати текст "членів," , вилучити текст "відповідно", слово "відділеннями" замінити словом "організаціями", вилучити текст ", які створені в порядку, визначеному законодавством України і зареєстровані Міністерством юстиції України", слова "брати участь у" замінити словами "голосу на", вилучити слово "безпосередньо". Друге речення наприкінці доповнити текстом "і навпаки".  
Враховано   1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної або територіальної комісії з всеукраїнського референдуму, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені місцевими осередками, регіональними (Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським) організаціями політичних партій, ініціативними групами із всеукраїнського референдуму, а також громадянами, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, до комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня або до суду протягом трьох днів після прийняття рішення, вчинення дії, виявлення факту бездіяльності. Звернення до комісії вищого рівня не перешкоджає зверненню до суду і навпаки.  
230. 2. Комісії з всеукраїнського референдуму розглядають скарги та приймають рішення за результатами їх розгляду протягом трьох днів з моменту надходження відповідної скарги, а в разі надходження скарги менше ніж за п'ять днів до референдуму чи в день його проведення - негайно. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня проведення референдуму.   -226- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В першому реченні ч.2 ст.31 слово "негайно" замінити словами "в день надходження скарги".  
Враховано   2. Комісії з всеукраїнського референдуму розглядають скарги та приймають рішення за результатами їх розгляду протягом трьох днів з дня надходження відповідної скарги, а в разі надходження скарги менше ніж за п'ять днів до всеукраїнського референдуму чи в день його проведення - в день надходження скарги. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня проведення всеукраїнського референдуму.  
    -227- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 2, речення 1. Слово "моменту" замінити словом "дня". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано    
    -228- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.5 ст.31 слова "протягом трьох днів" замінити словами "протягом десяти днів".  
Немає висновку    
231. 3. Комісії з всеукраїнського референдуму в межах своїх повноважень мають право змінити, призупинити або скасувати рішення комісії нижчого рівня, передати відповідне питання на повторний розгляд або прийняти самостійне рішення по суті цього питання.   -229- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 3. Текст "самостійне рішення по" замінити текстом "власне рішення щодо".  
Враховано   3. Комісії з всеукраїнського референдуму в межах своїх повноважень мають право змінити, призупинити або скасувати рішення комісії нижчого рівня, передати відповідне питання на повторний розгляд або прийняти власне рішення щодо суті цього питання.  
232. 4. Скарги щодо дільничної та територіальної комісій з референдуму подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження відповідної комісії і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність у списках громадян, які мають право брати участь у референдумі, що подані за три дні до дня проведення референдуму, розглядаються судом негайно.   -230- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В другому реченні ч.4 ст.31 слово "негайно" замінити словами "в день надходження скарги".  
Враховано   4. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної комісії з всеукраїнського референдуму подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження відповідної комісії і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, подані менш ніж за три дні до проведення всеукраїнського референдуму, розглядаються судом в день надходження скарги.  
    -231- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 4, речення 1. Текст "та територіальної комісій" замінити текстом "комісії".  
Враховано    
233. Скарги щодо окружної комісії з референдуму подаються до відповідного обласного, Київського, Севастопольського міського суду і розглядаються судом протягом п'яти днів.   -232- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31 , частина 4, абзац 2. Текст "до відповідного" замінити текстом "відповідно до Верховного суду Автономної Республіки Крим,".  
Відхилено   Скарги на рішення, дії чи бездіяльність територіальної комісії з всеукраїнського референдуму подаються до відповідних обласних, Київського, Севастопольського міських судів і розглядаються судами протягом п'яти днів.  
234. 5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, її посадових і службових осіб протягом трьох днів можуть бути оскаржені центральними органами політичних партій, зазначених у частині першій цієї статті, ініціативними групами всеукраїнського референдуму, а також громадянами, які мають право брати участь у референдумі, до Верховного Суду України. Скарга розглядається Судом протягом п'яти днів.   -233- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 5. Після слів "комісії, її" додати текст "членів,".  
Враховано   5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, посадових і службових осіб протягом трьох днів можуть бути оскаржені центральними органами політичних партій, зазначених у частині першій цієї статті, ініціативними групами всеукраїнського референдуму, а також громадянами, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, до Верховного Суду України. Скарга розглядається Верховним Судом України протягом п'яти днів.  
235. 6. В окремих випадках, передбачених цим Законом, визначаються інші строки оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з референдуму та розгляду скарг судом.   -234- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 31, частина 6. Вилучити слово "передбачених".  
Враховано   6. В окремих випадках цим Законом визначаються інші строки оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму та розгляду скарг судами.  
236. 7. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.      7. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.  
237. 8. Суди та органи прокуратури організовують свою роботу під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг.   -235- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В ч.8 ст.31 після слова "проведення" додати слова "і в день проведення".  
Відхилено   8. Суди та органи прокуратури організовують свою роботу під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг.  
    -236- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ч.8 ст.31 доповнити першим реченням такого змісту: "В межах своєї компетенції скарги та заяви щодо порушення цього закону розглядаються також органами прокуратури."  
Відхилено    
238. Стаття 32. Списки громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі. Порядок їх складання та уточнення      Стаття 31. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Порядок їх складання та уточнення  
239. 1. Списки громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, а у містах Києві і Севастополі - відповідними місцевими державними адміністраціями, передбаченими Конституцією України, по кожній дільниці з всеукраїнського референдуму. До списків включаються всі громадяни України, яким на день проведення референдуму виповнюється вісімнадцять років та які на момент складання списку постійно проживають на території відповідної дільниці з всеукраїнського референдуму і мають право голосу.   -237- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 1. Вилучити текст "а у містах Києві і Севастополі - відповідними місцевими державними адміністраціями, передбаченими Конституцією України, ". Речення 2 викласти у редакції: "До списків включаються всі громадяни України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі і постійно проживають на території данної дільниці з референдуму".  
Враховано частково   1. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, по кожній дільниці з всеукраїнського референдуму. До списків включаються всі громадяни України, які мають постійне місце проживання в межах відповідної виборчої дільниці.  
240. 2. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день) народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.   -238- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 2. Текст "дату (місяць і день)" замінити текстом "місяць і день".  
Враховано   2. За відсутності точних відомостей про дату народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.  
241. 3. До списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, заносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (у віці 18 років - додатково день і місяць народження), місце проживання громадянина. Прізвища та інші відомості про громадян зазначаються в списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку лише на одній дільниці з всеукраїнського референдуму.      3. До списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, заносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження і місце проживання громадянина. Прізвища та інші відомості про громадян зазначаються в списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку лише на одній дільниці з всеукраїнського референдуму.  
242. 4. Списки військовослужбовців, які перебувають у військових частинах і голосують на дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу, подаються командирами військових частин до виконавчого органу відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад, а у містах Києві і Севастополі - до відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених Конституцією України.   -239- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 4. Після слів "за межами" слова "військових частин" замінити словами "населених пунктів", після слів "проживають на території" додати слово "таких", а текст ", а у містах Києві і Севастполі - до відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених Конституцією України"- вилучити.  
Враховано   4. Списки військовослужбовців, які перебувають у військових частинах і голосують на дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами населених пунктів, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території таких військових частин і мають право голосу, подаються командирами військових частин до виконавчого органу відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад.  
243. 5. Списки громадян, які мають право брати участь у референдумі, підписані керівником виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, а у містах Києві і Севастополі - головами відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених Конституцією України, передаються дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму не пізніш як за 35 днів до дня проведення референдуму.   -240- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32 , частина 5. Вилучити текст "а у містах Києві і Севастополі - головами відповідних місцевих державних адміністрацій, передбачених Конституцією України".  
Враховано   5. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, затверджені підписом керівника виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, передаються дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
244. 6. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму несе особа, яка їх підписала.   -241- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Після ч.6 ст.32 додати нову частину такого змісту: "При затвердженні форми списку виборців обов'язково передбачити записи на титульному аркуші: "Уточнено список громадян після передачі його (прізвище і посада особи, дата) дільничній виборчій комісії"; на кожній сторінці списку - "Підтверджую, що кожний виборець, одержавши бюлетень, на сторінці (номер) списку поставив свій підпис"; на останньому аркуші - "Загальна кількість громадян, включених на дільниці до списку, наявність на кожній сторінці списку підписів членів дільничної комісії, які підтверджують одержання бюлетеня особисто виборцем." В кінці ч.7 ст.32 додати речення такого змісту: "Відповідальність за зміни і доповнення, внесені у список виборців, несуть голова і секретар дільничної виборчої комісії після того, як ними він був підписаний."  
Відхилено   6. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму несе особа, яка їх підписала.  
245. 7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму уточнює переданий їй список громадян, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня проведення референдуму подається в приміщенні дільничної комісії для загального ознайомлення, а також для перевірки його правильності.      7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму уточнює переданий їй список громадян, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму подається в приміщенні дільничної комісії для загального ознайомлення, а також для перевірки його правильності.  
246. 8. Громадяни, які прибули на територію дільниці з всеукраїнського референдуму після уточнення списків, включаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до списку на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання.   -242- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32. Частину 8 після слів "дільниці з всеукраїнського референдуму" доповнити текстом "для постійного проживання".  
Відхилено   8. Громадяни, які прибули на територію дільниці з всеукраїнського референдуму після уточнення списків, включаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до списку на підставі документів, що посвідчують їх особу та місце проживання.  
247. 9. Громадяни, які вибули з території дільниці з всеукраїнського референдуму після оприлюднення списків, до яких вони були включені, на підставі відповідних документів виключаються дільничною комісією з референдуму із списку.      9. Громадяни, які вибули з території дільниці з всеукраїнського референдуму після оприлюднення списків, до яких вони були включені, виключаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму із списку на підставі відповідних документів.  
248. 10. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із списком і перевірити правильність внесених до нього відомостей.      10. Громадяни мають право ознайомитися із списком і перевіряти правильність внесених до нього відомостей.  
249. 11. Кожний громадянин України, який є учасником референдуму, має право оскаржувати до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або безпосередньо до суду допущені при складанні списку неправильності, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку або виключення його із списку, а також про допущені інші помилки.   -243- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 11, абзац 1. Вилучити слово "безпосередньо", а також текст ", а також про допущені інші помилки".  
Враховано   11. Кожний громадянин, який має право голосу на всеукраїнському референдумі, вправі оскаржити до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або до суду внесені до списку невірні дані, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку або виключення із списку.  
250. Заява громадянина, подана до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається комісією у дводенний строк, а напередодні і в день проведення референдуму - негайно. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана внести необхідні зміни до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або невнесення змін до списку громадян може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку. Виправлення неправильностей в списку відповідно до рішення суду проводиться дільничною комісією з всеукраїнського референдуму негайно.   -244- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В абзаці 2 ч.11 ст.32 в першому реченні слово "негайно" замінити словами "в день надходження заяви"; в останньому реченні слово "негайно" замінити словами "в день прийняття судом відповідного рішення".  
Враховано   Заява громадянина, подана до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається комісією у дводенний строк, а напередодні і в день проведення всеукраїнського референдуму - в день надходження заяви. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана внести необхідні зміни до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або невнесення змін до списку може бути оскаржене до суду. Виправлення невірних даних у списку здійснюється дільничною комісією з всеукраїнського референдуму відповідно до рішення суду в день прийняття судом відповідного рішення.  
    -245- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 32, частина 11, абзац 2, речення 3. Вилучити текст "в установленому законом порядку".  
Враховано    
251. 12. Вносити зміни до списку, за яким громадяни брали участь у всеукраїнському референдумі, після закінчення голосування забороняється.      12. Вносити зміни до списку, за яким громадяни брали участь у всеукраїнському референдумі, після закінчення голосування забороняється.  
252. Стаття 33. Випадки особливого порядку складання списків громадян      Стаття 32. Випадки особливого порядку складання списків громадян  
253. 1. Особливий порядок складання списків громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право голосу, громадян, які тимчасово перебуватимуть на день проведення референдуму за межами дільниці з референдуму, до списку якої вони включені чи підлягали включенню, або за межами України.      1. Особливий порядок складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право голосу, громадян, які тимчасово перебуватимуть на день проведення всеукраїнського референдуму за межами дільниці з референдуму, до списку якої вони включені чи підлягали включенню, або за межами України.  
254. 2. Списки військовослужбовців, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу на всеукраїнському референдумі, у випадку утворення з дозволу Центральної виборчої комісії дільниць з референдуму у військових частинах, складаються відповідними дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються командирами військових частин, не пізніш як за 20 днів до дня проведення референдуму.      2. Списки військовослужбовців, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу на всеукраїнському референдумі, у випадку утворення з дозволу Центральної виборчої комісії дільниць з всеукраїнського референдуму у військових частинах, складаються відповідними дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються командирами військових частин, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
255. 3. Списки громадян на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування громадян, при представництвах України за кордоном, а також на суднах, які перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, складаються дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.      3. Списки громадян на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування громадян, при представництвах України за кордоном, а також на суднах, які перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, складаються дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.  
256. 4. У виняткових випадках на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у місцях тимчасового перебування громадян, списки таких громадян можуть бути складені не пізніш як за три дні до дня проведення референдуму.      4. У виняткових випадках на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у місцях тимчасового перебування громадян, списки таких громадян можуть бути складені не пізніше ніж за три дні до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
257. VI. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ      Розділ VI. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ  
258. Стаття 34. Бюлетень для голосування   -246- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Узгодити положення ст.34 із вимогами ст.7.  
Враховано   Стаття 33. Бюлетень для голосування  
259. 1. Форму і текст бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питань, винесених на референдум. Текст бюлетеня не може суперечити формулюванню кожного з питань, які винесені на референдум.   -247- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В частині першій статті 34 змінити слова "питання" з множини на однину.  
Враховано   1. Форму і текст бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питання, винесеного на всеукраїнський референдум. Текст бюлетеня не може суперечити формулюванню кожного з питань, які винесені на всеукраїнський референдум.  
    -248- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 34, частина 1. У реченні 1 текст "питань, винесених" замінити текстом "питання, винесеного". Речення 2 вилучити.  
Враховано    
260. При винесенні на всеукраїнський референдум проекту відповідного закону Центральна виборча комісія може прийняти рішення про приєднання до кожного бюлетеня для голосування тексту проекту цього закону, а також тексту чинного закону, який пропонується скасувати або доповнити чи змінити окремі його положення.   -249- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 34, частина 1. Абзац 2 викласти у редакції: "У разі проведення законодавчого референдуму Центральна виборча комісія може прийняти рішення про приєднання до кожного бюлетеня для голосування тексту закону (його окремих норм), чинність якого (яких) пропонується припинити".  
Враховано   У разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень Центральна виборча комісія може прийняти рішення про приєднання до кожного бюлетеня для голосування тексту закону (його окремих норм), чинність якого (яких) пропонується припинити.  
261. 2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами суворої звітності і підлягають обліку.      2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами суворої звітності і підлягають обліку.  
262. Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування на референдумі.      Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з всеукраїнського референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування на всеукраїнського референдумі.  
263. 3. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі має містити назву референдуму, найменування і номер округу, номер дільниці з референдуму та її розташування (район, місто, район у місті), а також позначене місце для підпису члена дільничної комісії з референдуму, який видаватиме бюлетень.   -250- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити частину третю статті 34 після слів "має містити" словами "видрукувані друкарським засобом".  
Враховано   3. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі має містити видрукувані друкарським способом назву всеукраїнського референдуму, номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та її розташування (район, місто, район у місті), а також позначене місце для підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який видаватиме бюлетень.  
    -251- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 34, частина 3. Вилучити текст "найменування і ".  
Враховано    
264. 4. У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зазначається назва проекту закону, формулювання рішення, іншого питання, що виноситься на референдум, і пропонується громадянину відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення цього проекту, відповідного рішення або іншого питання.   -252- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 34, частина 4. Вилучити текст "назва проекту закону, " , після тексту "виноситься на референдум, " додати текст ", а у разі законодавчого референдуму також назва закону", вилучити текст "цього проекту".  
Враховано   4. У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зазначається формулювання рішення, іншого питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень, також назва закону і пропонується громадянину відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення проекту, відповідного рішення або іншого питання.  
265. 5. Бюлетені для голосування мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять назву референдуму, найменування і номер округу та номер дільниці з референдуму, а також позначені місця для підписів громадянина, який отримав бюлетень, та члена дільничної комісії з референдуму, який видаватиме бюлетень.   -253- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити частину 5 статті 34 після слів "що містять" словами "видрукувані друкарським засобом".  
Враховано   5. Бюлетені для голосування мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять видрукувані друкарським способом назву всеукраїнського референдуму, номер округу та номер дільниці з всеукраїнського референдуму, а також позначені місця для підписів громадянина, який отримав бюлетень, та члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який видаватиме бюлетень.  
    -254- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 34, частина 5. Вилучити текст "найменування і ".  
Враховано    
266. 6. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії з референдуму і є підставою для встановлення кількості громадян, які отримали бюлетені для голосування.      6. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії з всеукраїнського референдуму і є підставою для встановлення кількості громадян, які отримали бюлетені для голосування.  
267. 7. Всі бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі мають друкуватися на однаковому папері і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.      7. Форма бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі встановлюється Центральною виборчою комісією.  
268. 8. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення у кабіні або кімнаті для таємного голосування.      8. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення у кабіні або кімнаті для таємного голосування.  
269. 9. Порядок розміщення замовлень на виготовлення бюлетенів для голосування, зберігання виготовлених бюлетенів та забезпечення ними дільничних комісій з референдуму визначається Центральною виборчою комісією.   -255- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.9 ст.34 на початку доповнити текстом "Забезпечення виготовлення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі та розміщення замовлень на їх виготовлення здійснює Центральна виборча комісія".  
Враховано   9. Забезпечення виготовлення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі та розміщення замовлень на їх виготовлення здійснює Центральна виборча комісія. Порядок зберігання виготовлених бюлетенів та забезпечення ними дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визначається Центральною виборчою комісією.  
270. Стаття 35. Організація і порядок голосування      Стаття 34. Організація і порядок голосування  
271. 1. Голосування проводиться в день всеукраїнського референдуму з восьмої до двадцятої години.      1. Голосування проводиться в день всеукраїнського референдуму з восьмої до двадцятої години.  
272. 2. Про час і місце голосування дільнична комісія з всеукраїнського референдуму сповіщає громадян не пізніш як за п"ятнадцять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.   -256- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 2. Слово "п"ятнадцять" замінити словом "п'ять".  
Враховано   2. Про час і місце голосування дільнична комісія з всеукраїнського референдуму сповіщає громадян не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.  
273. 3. На дільницях, утворених у військових частинах, а також на суднах, які перебувають в день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може оголосити голосування закінченим раніше двадцятої години, якщо голосували всі громадяни, включені до списку.   -257- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 3. Текст "у військових частинах, а також на суднах, які перебувають в день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні" замінити текстом "у відповідності до частини другої статті 26 цього Закону".  
Враховано   3. На дільницях, утворених відповідно до частини другої статті 25 цього Закону, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може оголосити голосування закінченим раніше двадцятої години, якщо проголосували всі громадяни, включені до списку.  
274. 4. Участь громадян у голосуванні є добровільною. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі бюлетенів і встановлюються скриньки для голосування таким чином, щоб громадяни при підході до них обов"язково проходили через кабіни для таємного голосування.      4. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де в достатній кількості обладнуються кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі бюлетенів і встановлюються скриньки для голосування таким чином, щоб громадяни при підході до них обов"язково проходили через кабіни для таємного голосування.  
275. 5. Вхід у кабіни для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до скриньок для голосування повинні бути в полі зору членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп референдуму за народною ініціативою та (або) уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.   -258- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 5. Текст ", членів ініціативних груп референдуму за народною ініциативою та (або) уповноважених ними осіб," замінити словом "та".  
Враховано   5. Вхід у кабіни для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до скриньок для голосування повинні бути в полі зору членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та офіційних спостерігачів.  
276. 6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму повинна обладнати стенд, на якому поміщаються зразки заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі як за, так і проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.      6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму повинна обладнати стенд із зразками заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі як "за", так і "проти" питання, винесеного на всеукраїнський референдум.  
277. 7. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення громадян, обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні комісії з всеукраїнського референдуму. Громадянин може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.      7. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення громадян, обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні комісії з всеукраїнського референдуму. Громадянин може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.  
278. 8. У день проведення всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії всеукраїнського референдуму, а також осіб, зазначених у частині п"ятій цієї статті, та представників засобів масової інформації ( якщо вони присутні) перевіряє скриньки для голосування, пломбує або опечатує їх.   -259- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В ч.8 ст.35 після слів "якщо вони присутні" доповнити словами "голова дільничної комісії або його заступник".  
Враховано   8. У день проведення всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму осіб, зазначених у частині п"ятій цієї статті, а також представників засобів масової інформації ( якщо вони присутні), голова дільничної комісії або його заступник перевіряє скриньки для голосування, пломбує або опечатує їх.  
    -260- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 8. Текст "в присутності членів дільничної комісії всеукраїнського референдуму, а також осіб, зазначених у частині п"ятій цієї статті" замінити текстом ", офіційних спостерігачів", а після тексту "присутні)" додати текст ", голова дільничної комісії".  
Враховано    
    -261- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
В кінці ч.8 ст.35 додати речення такого змісту: "Голова дільничної комісії або його заступник у день голосування інформує про хід голосування за станом на 12, 15, 20 годину членів ініціативних груп референдуму та (або) уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації (якщо вони присутні) про кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування." У ч.9 ст.35 після слів "приступити до голосування" додати речення: "Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник повідомляє особам, зазначеним у частині п'ятій цієї статті та представників засобів масової інформації (якщо вони присутні) про загальну кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі."  
Враховано    
279. 9. О восьмій годині ранку в день проведення всеукраїнського референдуму голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник оголошує про готовність дільничної комісії до організації голосування і запрошує присутніх громадян, які мають право на участь у всеукраїнському референдумі за списком цієї дільниці, приступити до голосування.      9. О восьмій годині ранку в день проведення всеукраїнського референдуму голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник оголошує про готовність дільничної комісії до організації голосування і запрошує присутніх громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі за списком цієї дільниці, розпочати голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник повідомляє особам, зазначеним у частині п'ятій цієї статті та представників засобів масової інформації (якщо вони присутні) про загальну кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі.  
280. 10. Кожен громадянин голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.   -262- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 10. Наприкінці текст "не допускається" замінити словом "забороняється".  
Враховано    
281. 11. Бюлетені для голосування видаються членами дільничної комісії на підставі списку громадян по відповідній дільниці з референдуму за умови пред"явлення громадянином документа, який посвідчує його особу. Член дільничної комісії, що видає бюлетень для голосування, розписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин розписується за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у списку громадян, які мають право брати участь у референдумі.      10. Бюлетені для голосування видаються членами дільничної комісії на підставі списку громадян по відповідній дільниці з всеукраїнського референдуму за умови пред"явлення громадянином документа, який посвідчує його особу. Член дільничної комісії, що видає бюлетень для голосування, підписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин ставить свій підпис за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.  
282. 12. Забороняється зазначати на бюлетенях для голосування у будь-який спосіб порядковий номер громадянина або робити будь-які інші позначки, за якими можна було б визначити особу цього громадянина.      11. Забороняється зазначати на бюлетенях для голосування у будь-який спосіб порядковий номер громадянина або робити будь-які інші позначки, за якими можна було б встановити особу громадянина.  
283. 13. Бюлетень для голосування заповнюється громадянином у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Громадянин, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови або заступника голови дільничної комісії з всеукраїнського референдуму запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування для заповнення бюлетеня іншу особу на свій розсуд, крім осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп референдуму з народної ініціативи та уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.   -263- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 13. Перше речення після слова "громадянином" доповнити словом "тільки". Третє речення після тексту "Громадянин, який" доповнити текстом "за станом здоров"я", текст "іншу особу" замінити текстом "іншого учасника референдуму".  
Враховано   12. Бюлетень для голосування заповнюється громадянином тільки у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Громадянин, який за станом здоров"я не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови або заступника голови дільничної комісії з всеукраїнського референдуму запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування для заповнення бюлетеня іншого учасника всеукраїнського референдуму на свій розсуд, крім осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп із всеукраїнського референдуму з народної ініціативи та уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.  
284. 14. Під час голосування громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті напроти слова "так", яка засвідчує його позитивну відповідь на питання, винесене на всеукраїнський референдум. У разі негативної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті під словом (напроти слова) "ні".   -264- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 14. Перше речення викласти у редакції: " У разі позитивної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті під словом (навпроти слова) "ні".  
Враховано   13. У разі позитивної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті під словом (навпроти слова) "ні". У разі негативної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу у квадраті під словом (напроти слова) "ні".  
285. 15. Використання олівців для заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі не допускається.      14. Використання олівців для заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі не допускається.  
286. 16. Заповнений бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.   -265- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 16. Доповнити частину 16 текстом "Якщо громадянин за станом здоров"я не може самостійно вкинути бюлетень у скриньку для голосування, то на його прохання це може зробити будь-який інший учасник референдуму, за винятком осіб, які входять до складу комісій з референдуму, офіційних спостерігачів".  
Враховано   15. Заповнений бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування. Якщо громадянин за станом здоров"я не може самостійно вкинути бюлетень у скриньку для голосування, то на його прохання це може зробити будь-який інший учасник всеукраїнського референдуму, за винятком осіб, зазначених у пункті 12 цієї статті.  
287. 17. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, перенесення скриньок для голосування до інших приміщень, розкриття скриньок, підрахунок голосів громадян до закінчення встановленого цим Законом часу голосування на референдумі.      16. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, перенесення скриньок для голосування до інших приміщень, розкриття скриньок, підрахунок голосів громадян до закінчення встановленого цим Законом часу голосування на всеукраїнському референдумі.  
288. 18. Всі громадяни, які в момент закінчення визначеного цим Законом строку голосування перебувають у приміщенні для голосування, мають право проголосувати.   -266- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 18. Слова "Всі громадяни" замінити словами "Учасники референдуму".  
Відхилено   17. Усі громадяни, які в момент закінчення визначеного цим Законом строку голосування перебувають у приміщенні для голосування, мають право проголосувати.  
289. 19. У випадку, якщо окремі громадяни за станом здоров"я або з інших поважних причин не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає список цих громадян, визначає час і не менше трьох членів комісії з референдуму, які організовують голосування в місцях перебування таких громадян. Час виходу членів комісії до громадян визначається з таким розрахунком, щоб ці громадяни змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до громадян, які за станом здоров"я або з інших поважних причин не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведення такого голосування можуть бути присутні особи, зазначені в частині п"ятій цієї статті.   -267- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 35, частина 19, речення 1 і 3. Вилучити текст "або з інших поважних причин". В останньому реченні слово "можуть" замінити текстом "мають право".  
Враховано   18. У випадку, якщо окремі громадяни за станом здоров"я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає список цих громадян, визначає час і не менше трьох членів комісії з всеукраїнського референдуму, які організовують голосування в місцях перебування таких громадян. Час виходу членів комісії до громадян визначається з таким розрахунком, щоб ці громадяни змогли проголосувати не пізніше ніж за годину до закінчення голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до громадян, які за станом здоров"я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування мають право бути присутні особи, зазначені в частині п"ятій цієї статті.  
290. 20. Для проведення голосування в місцях перебування таких громадян робиться витяг із списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі, у формі списку, який вручається головою дільничної комісії визначеним членам комісії з всеукраїнського референдуму разом з необхідною кількістю бюлетенів для голосування і опломбованою або опечатаною скринькою. При голосуванні в місці перебування громадянина один із членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму розписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин розписується за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку громадян. Заповнений відповідно до вимог цього Закону бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.      19. Для проведення голосування в місцях перебування таких громадян робиться витяг із списку громадян, які мають право голосувати на всеукраїнському референдумі, у формі списку, що вручається головою дільничної комісії визначеним членам комісії з всеукраїнського референдуму разом з необхідною кількістю бюлетенів для голосування і опломбованою або опечатаною скринькою. При голосуванні в місці перебування громадянина один із членів дільничної комісії із всеукраїнського референдуму підписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин ставить свій підпис за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку громадян. Заповнений відповідно до вимог цього Закону бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.  
291. 21. Після повернення членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму до приміщення для голосування в місцях їх перебування передаються голові дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. У списку громадян після проведення голосування в місцях перебування окремих громадян робиться відповідна відмітка напроти кожного такого громадянина. Витяг із списку громадян додається до списку громадян, які мають право брати участь у всеукраїнському референдумі.   -268- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
До ст.35 додати частину 22: "Забороняється знаходитися у приміщенні для голосування більш ніж одному працівнику правоохоронних органів, а також будь-яке втручання його у хід голосування. Представникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у день голосування і підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму забороняється втручатися в роботу дільничної виборчої комісії."  
Відхилено   20. Після повернення членів дільничної комісії із всеукраїнського референдуму до приміщення для голосування передаються голові дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. У списку громадян після закінчення голосування в місцях перебування окремих громадян робиться відповідна відмітка напроти кожного такого громадянина. Витяг із списку громадян додається до списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.  
292. Стаття 36. Порядок підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму      Стаття 35. Порядок підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму  
293. 1. Підрахунок голосів громадян здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на її засіданні без перерви до встановлення результатів підрахунку, складення і підписання протоколу у тому ж приміщенні, де проходило голосування.      1. Підрахунок голосів громадян здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на її засіданні, яке проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів. Протокол цього засідання дільничної комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.  
294. 2. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов"язана погасити невикористані бюлетені для голосування та погасити їх кількість. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів громадян ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.   -269- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Стаття 36, частина 2, речення 1. Після слів "голосування та" слово "погасити" замінити словом "підрахувати".  
Враховано   2. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов"язана погасити невикористані бюлетені для голосування та підрахувати їх кількість. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів громадян забороняється робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.  
295. 3. Після закінчення голосування на підставі списку громадян дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює загальну кількість громадян на дільниці з всеукраїнського референдуму.      3. Після закінчення голосування на підставі списку громадян дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює кількість громадян на дільниці з всеукраїнського референдуму, які взяли участь у всеукраїнському референдумі.  
296. 4. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами громадян та членів комісії, які видавали бюлетені для голосування, та за кількістю підписів у списках кількість громадян, котрі отримали бюлетені.   -270- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
В кінці ч.4 ст.36 додати речення такого змісту: "За достовірність зазначених даних несуть відповідальність члени дільничних комісій, які безпосередньо видавали бюлетені виборцям на підставі документа, що посвідчує їх особу."  
Відхилено   4. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами громадян та членів комісії, які видавали бюлетені для голосування, та за кількістю підписів у списках кількість громадян, які отримали бюлетені.  
297. 5. Після цього контрольні талони і погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються номер бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.   -271- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 5. Вилучити слова "найменування і", текст "голови та секретаря" замінити текстом "усіх осіб, що входять до складу", а наприкінці додати текст "і присутні на даному її засіданні". Аналогічна заміна у частинах 11 і останньому реченні частини 12.  
Враховано   5. Після цього контрольні талони і погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються. На пакеті зазначаються номер бюлетеня, номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, дата і ставляться підписи усіх осіб, що входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, присутні на даному її засіданні.  
298. 6. Запакування бюлетенів, інших документів всеукраїнського референдуму та опечатування пакетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюються таким чином, щоб без пошкодження відтиску на печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або скласти в нього бюлетень для голосування чи інший документ.      6. Запакування бюлетенів, інших документів всеукраїнського референдуму та опечатування пакетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюються таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або скласти в нього бюлетень для голосування чи інший документ.  
299. 7. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а також інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути присутніми на засіданні комісії, перевіряє цілість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування, розкриває ці скриньки.      7. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а також інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути присутніми на засіданні комісії, перевіряє неушкодженість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування і розкриває ці скриньки.  
300. 8. Комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньках для голосування, і у такий спосіб встановлює кількість громадян, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних нею недійсними.      8. Комісія підраховує кількість бюлетенів, що були у скриньках для голосування, встановлюючи у такий спосіб встановлює кількість громадян, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних нею недійсними.  
301. 9. Недійсним вважається бюлетень для голосування невстановленого зразка, бюлетень, на якому немає підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який його видав, бюлетень, який заповнений олівцем, в якому з одного і того ж питання, винесеного на референдум, поставлено відповідну позначку як у квадраті під словом (напроти слова) "так", так і в квадраті під словом (напроти слова) "ні", бюлетень, в якому голосуючим не поставлено жодної позначки в квадратах під словами (напроти слів) "так" або "ні", а також бюлетень, за яким неможливо однозначно визначити волевиявлення громадянина під час голосування. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.      9. Бюлетень є недійсним: - невстановленої форми, - якщо на ньому немає підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який його видав, - заповнений олівцем, - якщо з одного і того ж питання, винесеного на всеукраїнський референдум, поставлено відповідну позначку як у квадраті під словом (напроти слова) "так", так і в квадраті під словом (напроти слова) "ні", - в якому голосуючим не поставлено жодної позначки в квадратах під словами (напроти слів) "так" або "ні", - за яким неможливо однозначно визначити волевиявлення громадянина. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.  
302. 10. При прийнятті рішення про визнання бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі недійсним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зазначає на його зворотному боці причини недійсності бюлетеня. Цей запис засвідчується підписами не менш як трьох членів дільничної комісії і відтиском печатки дільничної комісії.   -272- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 10, речення 2. Слово "членів" замінити текстом "осіб зі складу".  
Відхилено   10. При прийнятті рішення про визнання бюлетеня недійсним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зазначає на його зворотному боці мотиви визнання бюлетеня недійсним. Цей запис засвідчується підписами трьома членами дільничної комісії і печаткою дільничної комісії.  
303. 11. Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.      11. Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу. Недійсні бюлетені запаковуються і опечатуються із зазначенням на пакеті назви бюлетеня, найменування і номеру округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількості запакованих бюлетенів, дати. Голова та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і присутні на цьому засіданні члени ставлять свої підписи на опечатаному пакеті.  
304. 12. Комісія підраховує кількість голосів громадян, поданих за схвалення та проти схвалення кожного питання, кожної альтернативної редакції окремих положень законопроекту, винесених на всеукраїнський референдум. Питання, що були додатково вписані голосуючими у бюлетені, до уваги не беруться. Після цього бюлетені запаковуються і опечатуються окремо за кожним з цих показників, на пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.   -273- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 36, частина 12. Перше речення викласти у редакції: "Комісія підраховує кількість голосів, поданих за схвалення та проти схвалення питання, винесеного на референдум, а у разі проведення законодавчого референдуму щодо припинення чинності окремих норм закону України, також кількість голосів поданих "за" припинення чинності кожної з норм та проти цього".  
Враховано   12. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за схвалення та проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум, а у разі проведення законодавчого референдуму щодо визнання нечиннимі певного закону або окремих його положень, також кількість голосів поданих "за" припинення чинності кожної з норм та проти цього. Питання, що були додатково вписані голосуючими у бюлетені, до уваги не беруться. Після підрахунку бюлетені запаковуються і опечатуються окремо за кожним з цих показників. На пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів і дата. Голова та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і присутні на даному засіданні члени комісії ставлять на опечатаних пакетах свої підписи.  
305. 13. За результатами проведення підрахунків дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає протокол, до якого заносяться:      13. За результатами підрахунків дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає протокол, до якого заносяться:  
306. 1) загальна кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі;      1) кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі;  
307. 2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;      2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;  
308. 3) кількість невикористаних бюлетенів;      3) кількість невикористаних бюлетенів;  
309. 4) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;      4) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;  
310. 5) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;      5) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;  
311. 6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;      6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;  
312. 7) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;      7) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;  
313. 8) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум.   -274- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.13 ст.36 наприкінці доповнити такими двома пунктами: "9) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення законодавчого референдуму щодо окремих норм закону України); 10) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення законодавчого референдуму щодо окремих норм закону України);". Аналогічно доповнити частину 1 Статті 37 та частину 1 Статті 38.  
Враховано   8) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум; 9) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення всеукраїнського референдуму щодо рішень з питань нормативного регулювання суспільних відносин стосовно окремих норм закону України); 10) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення всеукраїнського референдуму щодо рішень з питань нормативного регулювання суспільних відносин стосовно окремих норм нормативно-правового акту України).  
314. 14. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються відтиском печатки дільничної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів комісії, примірником кожного рішення комісії з всеукраїнського референдуму щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу зазначених порушень, пакетами бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної комісії з всеукраїнського референдуму, другий його примірник зберігається у секретаря дільничної комісії, третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.   -275- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
У ч.14 після слів "які комісія ухвалила в результаті їх розгляду" додати речення такого змісту: "За достовірність інформації щодо результатів підрахунку голосів на виборчій дільниці, занесеної до протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, несуть відповідальність особи, які входять до складу комісії та підписали цей протокол."  
Відхилено   14. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою дільничної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів комісії, примірником кожного рішення комісії з всеукраїнського референдуму щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу зазначених порушень, пакетами бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної комісії з всеукраїнського референдуму; другий примірник зберігається у секретаря дільничної комісії, третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. За письмовим проханням представників ініціативної групи та політичних партій їм негайно видається завірена копія протоколу дільничної комісії із всеукраїнського референдуму.  
    -276- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.14 ст.36 після другого речення доповнити текстом: "Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу."  
Враховано    
    -277- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.14 ст.36 доповнити новим абзацем такого змісту: "За письмовим проханням представника ініціативної групи та політичних партій їм негайно видається завірена копія протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму за результатами проведених нею підрахунків."  
Враховано    
315. 15. Заповнення олівцем будь-якого примірника протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму за результатами проведених нею підрахунків, внесення до нього виправлень забороняється.      15. Заповнення олівцем будь-якого примірника протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, внесення до нього виправлень забороняється.  
316. 16. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до місця приймання їх окружною комісією з всеукраїнського референдуму, передача їх до окружної комісії з всеукраїнського референдуму здійснюється за рішенням дільничної комісії з всеукраїнського референдуму головою або заступником голови та двома членами дільничної комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ та в його присутності під час цієї передачі. Про прийняття протоколу та інших документів окружна комісія з всеукраїнського референдуму видає цим представникам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму довідку із зазначенням дати і часу їх прийняття.      16. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до місця приймання їх територіальною комісією з всеукраїнського референдуму, передача їх до територіальної комісії з всеукраїнського референдуму здійснюється головою або заступником голови та двома членами дільничної комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ та в його присутності під час цієї передачі. Про прийняття протоколу та інших документів територвальна комісія з всеукраїнського референдуму видає представникам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму довідку із зазначенням дати і часу передачі протоколу  
317. Стаття 37. Встановлення підсумків голосування окружною комісією з всеукраїнського референдуму      Стаття 36. Встановлення підсумків голосування територіальною комісією з всеукраїнського референдуму  
318. 1. На підставі протоколів дільничних комісій окружна комісія з всеукраїнського референдуму встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:      1. На підставі протоколів дільничних комісій територіальна комісія з всеукраїнського референдуму встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:  
319. 1) загальну кількість громадян, включених у відповідному окрузі до списків для участі у всеукраїнському референдумі;      1) кількість громадян, включених у відповідному окрузі до списків для участі у всеукраїнському референдумі;  
320. 2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;      2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;  
321. 3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;      3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;  
322. 4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;      4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;  
323. 5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум;      5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум;  
324. 6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум.      6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення кожного питання, винесеного на всеукраїнський референдум; 7) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону України); 8) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону України).  
325. 2. Протокол окружної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами окружної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються відтиском печатки окружної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до окружної комісії з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів підрахунку голосів громадян на всіх дільницях з всеукраїнського референдуму в межах відповідного округу.   -278- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
В кінці ч.2 ст.37 додати нове речення такого змісту: "За достовірність інформації щодо підсумків голосування, встановлених окружною виборчою комісією з всеукраїнського референдуму, занесеної до протоколу комісії, несуть відповідальність особи, які входять до складу комісії та підписали цей протокол, а також особи, які здійснювали обробку протоколів дільничних виборчих комісій в автоматизованій системі."  
Відхилено   2. Протокол територіальної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою територіальної комісії. Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до територіальної комісії з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів підрахунку голосів громадян на всіх дільницях з всеукраїнського референдуму в межах відповідного округу.  
    -279- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 37. Частину 2 після першого речення доповнити текстом: "Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу."  
Враховано    
326. 3. Перший примірник протоколу разом з окремими думками членів окружної комісії, примірником кожного рішення окружної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, примірником зведеної таблиці, що містить відомості, занесені до протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається у секретаря окружної комісії з всеукраїнського референдуму, третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної комісії.      3. Перший примірник протоколу разом з окремими думками членів територіальної комісії, примірником кожного рішення територіальної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, примірником зведеної таблиці, що містить відомості, занесені до протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається у секретаря територіальної комісії з всеукраїнського референдуму, третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної комісії.  
327. 4. Ініціативній групі всеукраїнського референдуму або уповноваженій цією групою особі, на їх прохання, видається копія протоколу окружної комісії з референдуму про встановлення підсумків голосування у відповідному окрузі та копія зведеної таблиці, зазначеної в частині третій цієї статті. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, передача їх Центральної виборчої комісії здійснюються окружною комісією з всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 36 цього Закону.   -280- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 37 , частина 4. Друге речення після слів "передача їх" доповнити словом "до".  
Враховано   4. За проханням ініціативних груп із всеукраїнського референдуму або уповноважених ними осіб видається копія протоколу територіальної комісії із всеукраїнського референдуму про встановлення підсумків голосування у відповідному окрузі та копія зведеної таблиці, зазначеної в частині третій цієї статті. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, передача їх до Центральної виборчої комісії здійснюються територіальною комісією з всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому частиною 16 статті 36 цього Закону.  
328. Стаття 38. Встановлення результатів всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією      Стаття 37. Встановлення результатів всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією  
329. 1. На підставі протоколів окружних комісій з всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:      1. На підставі протоколів територіальних комісій з всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:  
330. 1) загальну кількість громадян, включених в Україні до списків для участі у всеукраїнському референдумі;      1) кількість громадян, включених в Україні до списків для участі у всеукраїнському референдумі;  
331. 2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;      2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;  
332. 3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;      3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;  
333. 4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;      4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;  
334. 5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;      5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;  
335. 6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум.      6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум; 7) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону України); 8) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону України (у разі проведення референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону України).  
336. 2. Питання, винесене на всеукраїнський референдум вважається схваленим громадянами України, якщо за це проголосувало більше як половина громадян України, занесених до списків для голосування.   -281- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Стаття 38 частина друга - пропонується викласти так: "Рішення щодо питання, внесеного до бюлетеня для голосування, вважається прийнятим всеукраїнським референдумом, якщо за це рішення проголосувала більшість від загальної кількості громадян, включених до списків для участі у всеукраїнському референдумі. У разі, якщо за рішення щодо питання, внесеного до бюлетеня для голосування, проголосували менше половини від загальної кількості громадян, включених до списків для участі у всеукраїнському референдумі, але більше половини громадян, які взяли участь у голосуванні, таке рішення за умови, що у референдумі взяли участь не менше половини громадян, включених до списків для участі у референдумі, вважається рекомендаційним і повинно враховуватись органами державної влади при прийнятті ними відповідно до Конституції та законодавства України рішень, що стосуються даного питання".  
Відхилено   2. Питання, винесене на всеукраїнський референдум вважається схваленим громадянами, якщо за це проголосувало більше половини громадян, занесених до списків для голосування.  
    -282- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Змінити редакцію ч.2 ст.38 законопроекту та викласти її в наступній редакції: "2.Питання, винесене на всеукраїнський референдум вважається прийнятим громадянами України, якщо за це проголосувало більше як половина громадян України, включених до списків у цілому по Україні, за умови, що у всеукраїнському референдумі взяли участь не менше 2/3 громадян України, включених до списків у цілому по Україні."  
Відхилено    
337. 3. Всеукраїнський референдум визнається Центральною виборчою комісією таким, що не відбувся, у разі недотримання встановлених в частині другій цієї статті умов.   -283- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Ч.3 ст.38 викласти у редакції : "Питання, винесене на всеукраїнський референдум, вважається несхваленим громадянами України, якщо за його схвалення проголосувало не більше як половина громадян України, занесених до списків для голосування". Після частини 3 додати дві такі частини: "У разі проведення законодавчого референдуму щодо втрати чинності окремими нормами закону, рішення про втрату чинності кожної норми вважається схваленим, якщо за це проголосувало більше як половина громадян, занесених до списків для голосування. У разі проведення законодавчого референдуму щодо втрати чинності окремими нормами закону, рішення про втрату чинності такої норми вважається несхваленим громадянами України, якщо за його схвалення проголосувало не більше як половина громадян України, занесених у списки для голосування".  
Враховано частково   3. У разі недотримання встановлених в частині другій цієї статті умов всеукраїнський референдум визнається Центральною виборчою комісією таким, що не відбувся.  
338. 4. Протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму підписується Головою, заступником Голови, секретарем та членами Комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється відтиском печатки Центральної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів Комісії, викладені письмово, а також зведені письмово, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів усіх окружних комісій з всеукраїнського референдуму щодо встановлення підсумків голосування в округах.   -284- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
"За достовірність інформації щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму, занесеної до протоколу Центральної виборчої комісії, несуть відповідальність особи, які входять до складу комісії та підписали цей протокол, а також особи, які здійснювали в автоматизованій системі обробку протоколів окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном."  
Відхилено   4. Протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму підписується Головою, заступником Голови, секретарем та членами Комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів Комісії, викладені письмово, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів усіх територіальних комісій з всеукраїнського референдуму щодо встановлення підсумків голосування в округах.  
    -285- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 38, частина 4, речення 2. Вилучити текст "а також зведені письмово,".  
Враховано    
339. 5. На прохання ініціативних груп референдуму за народною ініціативою, уповноважених цими групами осіб та офіційних спостерігачів їм видається копія протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму та копія зведено таблиці, зазначеної в цій статті.   -286- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
У ч.5 ст.38 після слів "уповноважених цими групами осіб" додати слова "представників політичних партій".  
Відхилено   5. На прохання ініціативних груп із всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, уповноважених цими групами осіб та офіційних спостерігачів їм видається копія протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму та копія зведеної таблиці, зазначеної в цій статті.  
340. 6. Офіційне опублікування результатів всеукраїнського референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" і "Урядовий кур"єр" та оголошується нею в інших засобах масової інформації не пізніш як через три дні, починаючи з наступного дня після підписання протоколу про встановлення результатів всеукраїнського референдуму.   -287- Мусієнко І.М. (реєстр. картка № 359)
Ющик О.І. (реєстр. картка № 360)
Поміняти місцями частини 6 і 7 ст.38 6 і 7; Оскарження рішення - протягом трьох днів після прийняття ЦВК рішення про встановлення результатів референдуму; Розгляд судом - протягом п'яти днів; Офіційне опублікування - через десять днів після прийняття рішення.  
Враховано   6. Офіційне опублікування результатів всеукраїнського референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" і "Урядовий кур"єр" та оголошується нею в інших засобах масової інформації через десять днів.  
341. 7. Рішення щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму може бути оскаржене до Верховного Суду України протягом п"яти днів, починаючи з наступного дня після його опублікування в пресі. Суд розглядає скарги і приймає рішення по них протягом семи днів.   -288- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
В ч.7 ст.38 після слів "може бути оскаржене" додати слова "ініціативною групою, політичною партією, громадською організацією, представником трудового колективу, окремим громадянином".  
Відхилено   7. Рішення щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму може бути оскаржене до Верховного Суду України протягом трьох днів. Верховний Суд України розглядає скарги і приймає рішення по них протягом п'яти днів.  
    -289- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити законопроект статтею 39 в наступній редакції: "Стаття 39. Визнання всеукраїнського референдуму недійсним 1.Всеукраїнський референдум може бути визнаний ЦВК недійсним, якщо в ході його проведення або при підрахунку голосів мали місце порушення законодавства про всеукраїнський референдум, що вплинули на підсумки голосування і не дають можливості встановити дійсні результати референдуму. 2.Звернення про визнання всеукраїнського референдуму недійсним можуть бути подані до ЦВК протягом п'яти днів, починаючи з наступного дня після опублікування в пресі повідомлення ЦВК про встановлення результатів всеукраїнського референдуму. 3.ЦВК розглядає звернення про визнання всеукраїнського референдуму недійсним протягом семи днів, починаючи з наступного дня після їх надходження до Комісії. 4.У разі оскарження до Верховного Суду України рішення ЦВК щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму розгляд звернення про визнання всеукраїнського референдуму недійсним проводиться після розгляду відповідних скарг судом та здійснення необхідних процедур на виконання рішення суду. 5.Рішення ЦВК про визнання всеукраїнського референдуму недійсним, про відмову у визнанні референдуму недійсним, а також неприйняття Комісією рішення з цього питання можуть бути оскаржені до Верховного Суду України протягом п'яти днів, починаючи з наступного дня після його прийняття або після закінчення строку для розгляду Комісією звернення. Верховний Суд розглядає скарги і приймає рішення по них протягом семи днів." Відповідно змінити загальну нумерацію статей законопроекту.  
Відхилено    
342. V. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕРЕНДУМУ      Розділ V. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕРЕНДУМУ  
343. Стаття 39. Правові наслідки конституційного референдуму      Стаття 38. Правові наслідки всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України  
344. 1. Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України та затверджений всенародним голосуванням, підписується Президентом України, оприлюднюється та набуває чинності у порядку, встановленому Конституцією України.   -290- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 39, частина 1. Слова "всенародним голосуванням" замінити словами "всеукраїнським референдумом".  
Враховано   1. Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України та затверджений всеукраїнським референдумом, підписується Президентом України, оприлюднюється та набуває чинності у порядку, встановленому Конституцією України.  
345. 2. У разі, якщо Закон про внесення змін до Конституції України не був затверджений конституційним референдумом, повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і ХIII Конституції України з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.   -291- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити законопроект статтею 40 в наступній редакції: "Стаття 40. Повторний всеукраїнський референдум 1.У разі визнання всеукраїнського референдуму недійсним ЦВК не пізніш як на десятий день після набрання чинності рішенням про визнання всеукраїнського референдуму недійсним вносить до Верховної Ради України або Президента України подання про призначення чи проголошення повторного всеукраїнського референдуму з того ж питання. 2.Верховна Рада України, Президент України не пізніш як у місячний строк розглядає подання ЦВК і приймає рішення про призначення чи проголошення повторного всеукраїнського референдуму не пізніш як протягом 30 днів з моменту прийняття рішення. 3.Повторний всеукраїнський референдум проводиться по тих же округах. Голосування на повторному референдумі проводиться на тих же дільницях і за списками громадян, що використовувалися для проведення всеукраїнського референдуму, визнаного недійсним. 4.Заходи, пов'язані з проведенням повторного всеукраїнського референдуму та встановленням його результатів, здійснюються в порядку, визначеному цим Законом. За рішенням ЦВК референдум може проводитись раніше утвореними окружними та дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму. 5.Повідомлення про призначення повторного всеукраїнського референдуму публікується в пресі та оголошується в інших засобах масової інформації." Відповідно змінити загальну нумерацію статей законопроекту.  
Відхилено   2. У разі, якщо Закон про внесення змін до Конституції України не було затверджено конституційним референдумом, то повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і ХIII Конституції України з того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступних скликань.  
    -292- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 39 , частина 2. Вилучити текст "одного й", а текст " наступного скликання" замінити текстом "наступних скликань".  
Враховано    
346. Стаття 40. Правові наслідки законодавчого референдуму      Стаття 39. Правові наслідки всеукраїнського референдуму про визнання нечинним певного закону або окремих його положень  
347. Закон чи окремі положення закону, рішення щодо скасування яких підтримане на референдумі, втрачають чинність з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.   -293- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Викласти статтю 40 законопроекту в наступній редакції: "Стаття 40. Правові наслідки референдуму за народною законодавчою ініціативою. 1.Законопроект, затверджений громадянами України за результатами проведення референдуму за народною ініціативою оприлюднюється ЦВК в засобах масової інформації та подається ЦВК до розгляду Верховної Ради України. 2.Верховна Рада України має розглянути внесений до Верховної Ради України за підсумками референдуму за народною ініціативою законопроект. Верховна Рада України при цьому має право ухвалити законопроект в цілому, вносити відповідні зміни до нього та відхилити законопроект."  
Відхилено   Закон чи окремі положення закону, рішення щодо втрати чинності якими схвалене на всеукраїнському референдумі, втрачають чинність з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму, якщо інше не передбачене Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -294- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 40. Текст "скасування яких підтримане " замінити текстом "втрати чинності якими схвалене".  
Враховано    
    -295- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Доповнити ст.40 частиною 1 такого змісту: "Закон чи окремі положення закону, рішення щодо прийняття яких було підтримане на референдумі, набирають чинності з дня офіційного опублікування результатів референдуму." Частину 1 вважати частиною 2.  
Відхилено    
348. Стаття 41. Правові наслідки референдуму з питання зміни території України      Стаття 40. Правові наслідки всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України  
349. 1. Правовий акт про зміну території України, підтриманий на референдумі, набуває чинності в день офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.   -296- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Викласти статтю 41 в наступній редакції: "Стаття 41. Правові наслідки референдуму з питання зміни території України 1.У разі підтримки громадянами України питання про зміну території України, винесеного Верховною Радою України на референдум, Президент України протягом 30 днів від дня оприлюднення відповідного рішення і протоколу ЦВК має розпочати відповідні процедури з тим, щоб вчинити всі належні дії, передбачені Конституцією України, для укладення відповідних міжнародних договорів України. 2.У разі, якщо на референдумі рішення про зміну території України не було підтримано громадянами України, повторне звернення до Верховної Ради України Президента України з ініціативою щодо зміни цієї ж самої території в таких самих межах можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання."  
Відхилено   1. Правовий акт про зміну території України, схвалений на всеукраїнському референдумі, набуває чинності в день офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.  
    -297- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 41, частина 1. Слово "підтриманий" замінити словом "схвалений".  
Враховано    
350. 2. Органи державної виконавчої влади по підсумках всенародного голосування здійснюють дії передбачені законодавством України та нормами міжнародного права.   -298- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 41. Частину 2 зробити другим реченням частини 1 у редакції: "Після цього органи державної влади здійснюють дії, передбачені законодавством України та нормами міжнародного права".  
Відхилено    
351. 3. У разі, якщо на референдумі рішення про зміну території України не було підтримано громадянами України, повторне звернення до Верховної Ради України з ініціативи щодо зміни цієї ж самої території в таких самих межах можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.   -299- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 41, частина 3. Наприкінці слово "наступного скликання" замінити словами "наступних скликань".  
Враховано   2. Якщо на всеукраїнському референдумі рішення про зміну території України не було підтримано громадянами, то повторне звернення до Верховної Ради України щодо зміни цієї ж самої території в таких самих межах можливе лише до Верховної Ради України наступних скликань.  
    -300- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Ч.3 ст.41 вилучити.  
Відхилено    
352. Стаття 42. Правові наслідки референдуму з питань поточної політики   -301- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Виключити статтю 42.  
Враховано    
    -302- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві ст.42 текст "з питань поточної політики" замінити текстом "за народною ініціативою".  
Відхилено    
353. 1. Питання поточної політики, схвалені всеукраїнським референдумом, обов'язкові для розгляду і прийняття рішення по суті органами державної влади, до повноважень яких належить прийняття рішень із питань винесених на референдум.   -303- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 42, частина 1. Текст "поточної політики, схвалені" замінити текстом "винесене на референдум за народною ініціативою, схвалене", слово "обов'язково" замінити словом "обов'язкове", текст "питань винесених на референдум" замінити текстом "цього питання".  
Відхилено    
354. 2. Відповідні органи державної влади розглядають питання, схвалені всеукраїнським референдумом, протягом шестидесяти днів з дня офіційного опублікування підсумків референдуму й ухвалюють рішення щодо їх реалізації.   -304- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 42, частина 2. Слово "схвалені" замінити словом "схвалене", слово "шістдесяти" замінити словом "шести десяти", слово "підсумків" замінити словом "результатів", а слово "їх" замінити словом "його".  
Відхилено    
    -305- Вінський Й.В. (реєстр. картка № 346)
Ст.42 доповнити частиною 3 такого змісту: "Результати всеукраїнського консультативного референдуму (плебісциту) з питань поточної політики обв'язково враховуються органами влади та місцевого самоврядування при здійсненні своїх повноважень."  
Відхилено    
355. VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
356. Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум      Стаття 41 Відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум  
357. Особи, винні в порушенні законодавства про всеукраїнський референдум, притягаються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законів України.   -306- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Викласти статтю 43 в наступній редакції: "Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум 1.Особи, винні в порушенні законодавства про всеукраїнський референдум, притягаються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законів України. 2.До кримінальної відповідальності відповідно до Кримінального кодексу України притягуються особи, винні в: 1) перешкодженні шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України права брати участь у всеукраїнському референдумі; 2)веденні агітації до дня всеукраїнського референдуму, перешкодженні ведення агітації щодо всеукраїнського референдуму; 3)вчиненні підлогу документів, що стосуються референдуму, приписці або завідомо неправильному підрахунку голосів громадян; 4)порушенні таємниці голосування; 5)внесенні до підписного листа завідомо неправдивих відомостей або їх підробці; 6)в інших передбачених законом випадках."  
Відхилено   Особи, винні в порушенні законодавства про всеукраїнський референдум, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законів України.  
    -307- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В ст.43 слова "дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної" виключити.  
Відхилено    
358. Стаття 44. Зберігання документації щодо всеукраїнського референдуму   -308- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У назві ст.44 вилучити слово "щодо".  
Враховано   Стаття 42 Зберігання документації всеукраїнького референдуму  
359. 1. Після опублікування в пресі повідомлення Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського референдуму окружні, територіальні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму передають документацію щодо референдуму до відповідних місцевих державних архівних установ. Центральна виборча комісія передає документацію щодо референдуму до відповідної центральної архівної установи.   -309- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 44, частина 1 Вилучити текст ", територіальні", після слів "передають документацію" вилучити слово "щодо". У другому реченні слово "щодо" замінити словом "всеукраїнського".  
Враховано   1. Після опублікування в пресі повідомлення Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського референдуму територіальні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму передають документацію всеукраїнського референдуму до відповідних місцевих державних архівних установ. Центральна виборча комісія передає всю документацію всеукраїнського референдуму до відповідної центральної державної архівної установи.  
360. 2. Перелік документів щодо всеукраїнського референдуму, що мають передаватись на зберігання до архівних установ, визначається Центральною виборчою комісією.   -310- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Стаття 44 , частина 2. Вилучити слово "щодо".  
Враховано   2. Перелік документів всеукраїнського референдуму, що мають передаватись на зберігання до архівних установ, визначається Центральною виборчою комісією.  
361. 3. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зберігаються п'ять років у місцевих державних архівних установах.   -311- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У ч.3 ст.44 слова "п'ять років" вилучити.  
Відхилено   3. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зберігаються п'ять років у місцевих державних архівних установах.  
362. 4. Державні архівні установи забезпечують доступ до документації, що стосується всеукраїнського референдуму, відповідно до законодавства України.      4. Державні архівні установи забезпечують доступ до документації, що стосується всеукраїнського референдуму, відповідно до законодавства України.  
363. VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
364. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
365. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (N 1286-XII), прийнятий Верховною Радою України 3 липня 1991 року, із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України N 2481-12 від 19 червня 1992 року, в частині, що стосується всеукраїнського референдуму.   -312- Головатий С.П. (в.о. № 222)
Доповнити Прикінцеві положення пунктами 3, 4, 5 в наступній редакції: "3.Визнати такою, що втратила чинність статтю 186-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Закон України №3039-12 від 3 березня 1993 року) із відповідними змінами, внесеними Законом України № 55/97-ВР від 7 лютого 1997 року. 4.Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 5.Центральній виборчій комісії протягом трьох місяців забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом".  
Відхилено   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" в частині, що стосується всеукраїнського референдуму.  
    -313- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 на початку доповнити текстом "з дня набуття чинності цим Законом".  
Відхилено    
    -314- Карпов О.М. (реєстр. картка № 400)
В п.2 Прикінцевих положень слова "в частині" виключити.  
Враховано