Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україниз питань створення та діяльності фермерських господарств (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих
 
2. актів України з питань створення та
 
   актів України з питань створення та
 
3. діяльності фермерських господарств
 
   діяльності фермерських господарств
 
4. ________________________________________
 
   ________________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова «та висновки конкурсної комісії» замінити словами «документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі».
 
-1- Кармазін Ю.А.
У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України слова «та висновки конкурсної комісії» замінити словами «, документи, що підтверджують наявність аграрної освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, або не менш ніж трьохрічний досвід безпосереднього ведення сільськогосподарських робіт у тій галузі сільського господарства, що відповідає спеціалізації майбутнього фермерського господарства».
 
Відхилено   1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова « висновки конкурсної комісії» замінити словами «документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі».
 
    -2- Семинога А.І.
У частині першій законопроекту пункт 1 після слів «отриманої в аграрному» доповнити словами «професійно-технічному або вищому»
 
Відхилено    
8. 2. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2009 р., № 29, ст. 390,
 
   2. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2005 р., № 52, ст. 560; 2009 р., № 29, ст. 390, №38, ст. 535; 2010 р., № 4, ст. 22; 2011 р., № 6, ст. 41; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ):
 
9. № 38, ст. 535):
 
      
10. 1) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
11. «Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
«Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство та має аграрну освіту, отриману в аграрному навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, або не менше ніж трьохрічний досвід безпосереднього ведення сільськогосподарських робіт у тій галузі сільського господарства, що відповідає спеціалізації майбутнього фермерського господарства»
 
Відхилено   «Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство»;
 
12. 2) статтю 6 виключити;
 
   2) статтю 6 виключити;
 
13. 3) у частині першій статті 7:
 
   3) у частині першій статті 7:
 
14. у другому реченні абзацу другого слова «додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації» замінити словами «додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
У другому реченні абзацу другого слова частині першій статті 7 слова «додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогосподарської кваліфікації» замінити словами «додаються документи, що підтверджують наявність аграрної освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі 3-4 рівня акредитації, або не менш ніж трьохрічний досвід безпосереднього ведення сільськогосподарських робіт у тій галузі сільського господарства, що відповідає спеціалізації майбутнього фермерського господарства».
 
Відхилено   друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: «До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі»;
 
    -5- Семинога А.І.
У пункті 2 частини першої законопроекту абзац 6 після слів «отриманої в аграрному» доповнити словами «професійно-технічному або вищому»
 
Відхилено    
15. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
16. «Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері аграрної політики.».
 
-6- Кармазін Ю.А.
Вилучити доповнення першої статті 7 абзацом 3: «Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері аграрної політики».
 
Враховано   «Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики».
 
17. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Кармазін Ю.А.
Кабінету Міністрів України забезпечити затвердження Перелік документів, що підтверджують наявність не менш ніж трьохрічного досвіду безпосереднього ведення сільськогосподарських робіт у тій галузі сільського господарства, що відповідає спеціалізації майбутнього фермерського господарства або наявність аграрної освіти, отриманої в аграрному навчальному закладі 3-4 рівня акредитації.
 
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.