Кількість абзаців - 284 Таблиця поправок


про ліцензування певних видів господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (13.01.2000) ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцензування певних видів господарської діяльності   -1- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В назві Закону слово "господарської" замінити на "підприємницької".  
Відхилено   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцензування певних видів господарської діяльності  
1. Цей Закон визначає основні принципи ліцензування певних видів господарської діяльності, порядок видачі ліцензій, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів виконавчої влади за порушення законодавства про ліцензування.   -2- Черепков В.Ф.
Преамбулу проекту подати в такій редакції: "Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування."  
Враховано   Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.  
2. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
3. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
4. анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності органом ліцензування;   -3- Черепков В.Ф.
У статті 1: в абз.4 після слова "осіб" вставити слова " - суб'єктів підприємницької діяльності"; у абз.5 слово "ліцензується" замінити словами "підлягає ліцензуванню"; абз.6 продовжити словами "за умови виконання ліцензійних умов"; в абз.8 після слова "законодавства" додати слова "у сфері ліцензування"; абз.9 подати в такій редакції: "орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності"; в абз.12 слово "ліцензіар" замінити словами "орган ліцензування", а слова "або уповноваженого органу з питань ліцензування" вилучити; в абз.13 слово "ліцензіар" замінити словами "орган ліцензування", доповнити абзац після слова "законодавства" словами " у сфері ліцензування". а після слова "усунення" словами "ліцензіатом або".  
Враховано   анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;  
5. виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;   -4- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Абз.3 статті 1 подати в такій редакції: "господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних або фізичних осіб, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею (реалізацією), наданням послуг, виконанням робіт;".  
Враховано редакційно   виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;  
6. господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних або фізичних осіб, пов'язана з виробництвом (виготовленням) товарів, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;   -5- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В ч.3 статті 1 вилучити визначення "господарська діяльність".  
Відхилено   господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;  
7. ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що ліцензується;      ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;  
8. ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку;   -6- Сергієнко О.І.
В абз.5 статті 1 слово "установленого" замінити на "визначеного".  
Враховано   ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;  
9. ліцензійні умови - вичерпний перелік кваліфікаційних, організаційних вимог, установлених законами України та нормативно-правовими актами, виданими на виконання законів України, якими регулюються питання ліцензування, а також установлених нормативно-технічними документами технологічних вимог до певного виду господарської діяльності, виконання яких є обов'язковим для провадження певного виду господарської діяльності;   -7- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абз.7 статті 1 дати в такій редакції: "ліцензійні умови - установлені з урахуванням законів, інших нормативно-правових актів (у тому числі екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, технологічних, ліцензійних правил і норм), організаційні, кваліфікаційні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню".  
Враховано редакційно   ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;  
    -8- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Ч.6 статті 1 викласти в такій редакції: "ліцензійні умови - вичерпний перелік вимог до певного виду підприємницької діяльності, встановлений відповідними законами України".  
Враховано частково    
10. ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства органом ліцензування;   -9- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 1: у абз.7 слова "інших нормативно-правових актів" вилучити; у абз.8 слова "ліцензіатом" та "органом ліцензування або ліцензіатом" вилучити; у абз.12 слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом" замінити словами " розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов"; у абз.13 слова "розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування" замінити словами "розпорядження про усунення порушень законодавства".  
Враховано   ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;  
11. орган ліцензування (ліцензіар) - орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України провадити ліцензування;   -10- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В ч.8 статті 1 після слів "Кабінетом Міністрів України" додати слова "відповідно цього Закону", а після слова "ліцензування " додати слова "а також визначені законами "Про радіочастотний ресурс України" та "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано частково   орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;  
12. плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;      плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;  
13. повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;      повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;  
14. розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом - рішення ліцензіара або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом в установлені строки порушень ліцензійних умов;      розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;  
15. розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіаром в установлені строки порушень законодавства з ліцензування;      розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом або органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;  
16. суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;   -11- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В ч.13 статті 1 відповідно замінити "суб'єкт господарювання" на "суб'єкт підприємницької діяльності" і "господарську діяльність" на "підприємницьку діяльність".  
Відхилено   суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;  
17. торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари, а також операції згідно з договорами комісії.   -12- Сергієнко О.І.
В абз.14 статті 1 слово "міни" вилучити. Додати такий термін: "суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, яка зареєстрована в установленому порядку і провадить будь-яку господарську діяльність".  
Відхилено   торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.  
18. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
19. Дія цього Закону поширюється на види господарської діяльності, визначені статтею 9 цього Закону.      Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання.  
20. Дія Закону не поширюється на відносини, що регулюють діяльність банків, зовнішньоекономічну діяльність, ринок цінних паперів, а також на відносини, пов'язані з використанням інтелектуальної власності.   -13- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Статтю 2 викласти в наступній редакції: "Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання Ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньо-економічної діяльності, ринків цінних паперів, природних монополій та суміжних з ними ринків, також ліцензування у сфері інтелектуальної власності та у сфері використання ядерної енергії здійснюється згідно з іншими законами України".  
Враховано редакційно   Ліцензування банківської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері енергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, здійснюється згідно з іншими законами України. Види господарської діяльності, не включені до переліку видів господарської діяльності, встановлені статтею 9 цього Закону, не ліцензуються, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті.  
    -14- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю 2 викласти в наступній редакції: Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання. Ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньо-економічної діяльності, а також ліцензування у сфері використання ядерної енергії здійснюється згідно з іншими законами України".  
Враховано редакційно    
    -15- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Ч.2 статті 2 викласти в такій редакції: "Дія Закону не поширюється на відносини, що виникають у сфері діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації, використання радіочастотного ресурсу, діяльності банків, зовнішньоекономічної діяльності, на ринку цінних паперів, а також на відносини, пов'язані з використанням інформаційної інтелектуальної власності".  
Враховано редакційно    
    -16- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Ч.2 статті 2 викласти в такій редакції: "Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування банківської діяльності, а також ліцензування каналів мовлення та ліцензування у сфері інтелектуальної власності здійснюється з законами, що регулюють відносини у цих сферах ". Доповнити статтю 2 частиною 3 такого змісту: "Види господарської діяльності, не включені до єдиного переліку видів господарської діяльності, встановлених статтею 9 цього Закону, не ліцензуються, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті".  
Враховано    
    -17- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Пропонуємо доповнити частину другу статті 2 законопроекту словами "…діяльність у сфері природних монополій та суміжних ринків…"  
Відхилено    
    -18- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
У статті 2 вилучити слова "та на відносини, що пов'язані з використанням інтелектуальної власності".  
Відхилено    
21. Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування      Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування  
22. Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:      Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:  
23. забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;   -19- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абз.2 ч.1 статті 3 викласти в такій редакції: "захист свобод, прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, забезпечення прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;".  
Враховано редакційно   забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;  
    -20- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
П.1 частини 1 статті 3 вилучити.  
Відхилено    
24. ліцензування лише тих видів господарської діяльності, провадження яких безпосередньо впливає на здоров'я людини, на довкілля, безпеку держави;   -21- Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Доповнити ч.3 статті 3 після слів "безпеку держави" словами "або провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів".  
Враховано редакційно в іншій статті  захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;  
25. встановлення єдиного порядку ліцензування певних видів господарської діяльності на території України;   -22- Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Ч.5 статті 3 викласти в такій редакції: "плата за ліцензію зараховується до Державного або місцевого бюджету, залежно від території, на яку розповсюджується діяльність, що підлягає ліцензуванню". в статті 15  
  встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;  
26. зарахування плати за ліцензію до державного бюджету.      встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.  
27. Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.   -23- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити ч.1 статті 3 новим абзацом такого змісту: "встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;".  
Немає висновку   Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.  
    -24- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Доповнити статтю 3 новим абзацом: "Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню".  
Враховано    
28. Перелік певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлюється цим Законом. Визначення видів господарської діяльності, що ліцензуються, іншими законодавчими актами без внесення відповідних змін до цього Закону не допускається.   -25- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В ч.3 статті 3 після слів "не допускається" додати "окрім питань, визначених законами "Про радіочастотний ресурс України" та "Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано , інша редакція в статті 9   
29. Фінансування органів ліцензування здійснюється з Державного бюджету України.   -26- Черепков В.Ф.
У статті 3: абзац четвертий частини першої виключити; частину 3 статті 3 вилучити; частину четверту виключити з даної статті і подати її у статті 6.  
Враховано    
30. Стаття 4. Структура системи ліцензування   -27- Черепков В.Ф.
Назву статті 4 викласти в такій редакції: "Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування".  
Враховано   Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування  
31. Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.      Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.  
32. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи виконавчої влади.   -28- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В ч.2 статті 4 додати слова "та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано в ст.2  Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.  
    -29- Черепков В.Ф.
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції: "Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності".  
Враховано    
33. Організаційну структуру системи ліцензування утворюють:   -30- Черепков В.Ф.
Частину третю статті 4 виключити.  
Враховано    
34. спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;   -31- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Доповнити статтю 5 після частини 2 новою частиною такого змісту: "Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування".  
Враховано    
35. органи ліцензування;       
36. експертно-апеляційна рада.       
37. Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування      Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування  
38. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:   -32- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В статті 5: в п.1 частини 1 додати слова "окрім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"; в п.2 частини 1 додати слова "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення". у статті 2  
Враховано редакційно   Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:  
39. розробляє основні напрями розвитку ліцензування;      розробляє основні напрями розвитку ліцензування;  
40. погоджує проекти актів законодавства з питань ліцензування та проекти інших нормативно-правових актів дозвільного характеру;   -33- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Абзаци 3 та 4 ч.1 статті 5 викласти в такій редакції: "розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування; погоджує нормативно-правових акти з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади; узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;".  
Враховано   розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування; погоджує нормативно-правових акти з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади; узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;  
41. узагальнює практику застосування законодавства для розроблення проектів нормативно-правових актів з питань ліцензування;   -34- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В п.4 частини 1 статті 5 після слів "органами ліцензування" додати слова "окрім Адміністрації зв'язку та радіочастот України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", далі за текстом.  
Враховано редакційно у статті 2   
42. організовує контроль за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у цій сфері та дає роз'яснення щодо його застосування;   -35- Черепков В.Ф.
У частині 1 статті 5: у абз.4 слова "організовує контроль" замінити словами "здійснює нагляд", а слова "у цій сфері" замінити словами "у сфері ліцензування"; у абз.5 слово "разом" замінити словом "спільно"; абз.10 після слова "законодавства" замінити словами "у сфері ліцензування"; доповнити частину новими абзацами такого змісту: "здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування; визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення".  
Враховано   здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування; здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування; визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;  
    -36- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 5: абз.5 частини 1 викласти в такій редакції: "здійснює контроль за додержанням органами ліцензування законодавства у цій сфері;"  
Враховано частково редакційно   
43. затверджує разом з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;   -37- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
абз.6 частини 1 виключити.  
Відхилено   затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;  
    -38- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
П.5 частини 1 статті 5 вилучити.  
Відхилено    
44. формує експертно-апеляційну раду;      формує експертно-апеляційну раду;  
45. організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;      організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;  
46. веде Єдиний ліцензійний реєстр;      веде Єдиний ліцензійний реєстр;  
47. організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;   -39- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В п.10 частини 1 статті 5 додати слова "окрім АЗРЧ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". у статті 2  
Враховано редакційно   організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;  
48. видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом, а також розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування.   -40- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 5: абз.10 частини 1 викласти в такій редакції: "видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування"; у частині 2 слова "визначає кваліфікаційні вимоги до зазначених фахівців," вилучити; у частині 3 слова "центральними і місцевими органами виконавчої влади" замінити на слова "органами виконавчої влади та місцевого самоврядування".  
Враховано   видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.  
49. Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування визначає кваліфікаційні вимоги до зазначених фахівців, здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.      Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування. Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.  
50. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.   -41- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
В частині 3 статті 5 після слів "виконання центральними" додати слова "окрім АЗРЧ" і далі за текстом. Доповнити ч.3 словами "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" або "Розпорядження зазначеного вище органу не поширюються на суб'єкти інформаційної діяльності - аудіовізуальні засоби масової інформації (телерадіоорганізації)". у статті 2  
Враховано редакційно   Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.  
51. Стаття 6. Орган ліцензування      Стаття 6. Орган ліцензування  
52. Орган ліцензування:   -42- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Статтю 6 після слів "орган ліцензування" доповнити абзацом: "в установленому порядку сприяє виявленню суб'єктів господарювання, які проваджують певні види діяльності без відповідної ліцензії".  
Відхилено   Орган ліцензування:  
53. забезпечує виконання нормативно-правових актів з ліцензування;      забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;  
54. затверджує разом із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;   -43- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абз.3 статті 6 викласти в такій редакції: "затверджує ліцензійні умови та порядок їх контролю щодо видів господарської діяльності, що ліцензуються цим органом;".  
Відхилено   затверджує спільно із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;  
55. видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності;   -44- Черепков В.Ф.
У частині 1 статті 6: у абз.1 слова "нормативно-правових актів з" замінити словами "законодавства у сфері"; у абз.2 слово "разом" замінити словом "спільно"; абз.4 доповнити словами "приймає рішення про визнання ліцензій недійсними"; частину 3 статті 6 викласти в такій редакції: "Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, в тому числі створеним органом. ліцензування. Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови".  
Враховано   видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;  
56. здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;      здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;  
57. видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом;      видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;  
58. анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності; формує і веде ліцензійний реєстр.      анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності; формує і веде ліцензійний реєстр.  
59. Орган ліцензування, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм місцевим органам.      Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.  
60. Повноваження з ліцензування не можуть бути делеговані юридичним особам, які провадять господарську діяльність, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.   -45- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 6: у абз.5 частини 1 слово "ліцензіатом" вилучити; у ч.2 слово "місцевими органами виконавчої влади" замінити на слова "структурним територіальним підрозділам"; доповнити ч.2 після слів "орган ліцензування" словами "яким є центральний орган виконавчої влади"; останній абзац викласти в такій редакції: "Фінансування органу ліцензування здійснюється з Державного бюджету України або місцевого бюджету".  
Враховано   Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування. Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами. Фінансування органу ліцензування здійснюється з Державного бюджету України або місцевого бюджету.  
    -46- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Статтю 6 доповнити частиною такого змісту: "Органом ліцензування телерадіомовлення є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".  
   
61. Стаття 7. Експертно-апеляційна рада      Стаття 7. Експертно-апеляційна рада  
62. Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.      Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.  
63. Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.      Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.  
64. До компетенції експертно-апеляційної ради належать:      До компетенції експертно-апеляційної ради належать:  
65. експертиза актів законодавства, що стосуються правил та порядку одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності;   -47- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абз.2 частини 3 статті 7 викласти в такій редакції: "експертиза проектів актів законодавства в частині, що стосується правил та порядку …" - далі за текстом.  
Враховано редакційно   експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;  
66. розроблення рекомендацій з головних проблем державної політики у сфері ліцензування;      розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;  
67. розгляд пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування чи його скасування для певних видів господарської діяльності;   -48- Черепков В.Ф.
У абз.3 частини 3 статті 7 слово "розгляд" замінити словами "надання попередніх висновків щодо", а слова "щодо доцільності" замінити словами "про доцільність".  
Враховано   надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування чи його скасування для певних видів господарської діяльності;  
68. розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства з ліцензування;      розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування;  
69. аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.   -49- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Ч.7 статті 7 після слова "представників" доповнити словами "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" і далі за текстом.  
Враховано редакційно у статті 2  аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.  
70. Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських об'єднань і затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.   -50- Черепков В.Ф.
Ч.4 статті 7 викласти в такій редакції: "Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських оорганізацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.  
71. Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.      Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.  
72. До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні експерти та представники громадських об'єднань у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.      До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні експерти та представники громадських об'єднань у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.  
73. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.      Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.  
74. Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.      Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.  
75. Регламент роботи експертно-апеляційної ради розглядається на її засіданні та затверджується головою експертно-апеляційної ради.   -51- Черепков В.Ф.
Частину 9 статті 7 вилучити.  
Враховано    
76. Проекти актів законодавства, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації.   -52- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Ч.10 статті 7 продовжити словами: "…у спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування".  
Враховано   Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.  
77. Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.      Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.  
78. За результатами розгляду поданих проектів актів законодавства, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.      За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.  
79. Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування.   -53- Черепков В.Ф.
Частину 13 статті 7 після слова "видання" доповнити словами "уповноваженим органом з питань ліцензування".  
Враховано   Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.  
80. Стаття 8. Ліцензійні умови   -54- Черепков В.Ф.
Частину 3 статті 8 вважати частиною першою, виключивши з неї слова "без посилань на інші акти законодавства".  
Враховано   Стаття 8. Ліцензійні умови Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.  
81. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.   -55- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 8: частину 1 продовжити словами: "…з дотриманням законодавства України, екологічних, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних, протипо-жежних правил і норм";  
Відхилено   Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.  
    -56- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
доповнити статтю частинами 2 та 3 такого змісту: "У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання юридичних осіб, та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. У разі, якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов."; частину 2 вважати частиною 4 і викласти в такій редакції: "Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються наказом органу, до повноважень якого віднесено ліцензування відповідних видів господарської діяльності"; частину 4 виключити.  
Враховано    
82. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.   -57- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Ч.2 статті 8 викласти в редакції: "Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням визначаються виключно законами України" і відповідно відредагувати цю статтю в цілому.  
Відхилено   Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.  
83. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого без посилань на інші акти законодавства встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.   -58- Черепков В.Ф.
У статті 8: у частині 4 слово "певний" виключити, а слова "не в повному обсязі, а з окремих робіт, операцій, послуг" замінити словами "вказаний в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково"; частину 5 викласти в такій редакції: "Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законом, і набувають чинності через десять робочих днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта ".  
Враховано    
84. У разі коли суб'єкт господарювання провадить певний вид господарської діяльності не в повному обсязі, а з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до окремих робіт, операцій, послуг.      У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.  
85. Орган ліцензування зобов'язаний офіційно оприлюднити зміни ліцензійних умов не пізніше ніж за десять робочих днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, яким вносяться зміни до ліцензійних умов.      Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законом, і набувають чинності протягом десяти робочих днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта.  
86. Стаття 9. Певні види господарської діяльності, що ліцензуються   -59- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву ст.9 викласти в такій редакції: "Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню".  
Враховано   Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню  
87. Ліцензуванню підлягають:   -60- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абз.1 статті 9 продовжити такою фразою: "…такі види господарської діяльності".  
Враховано редакційно   Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:  
88. 1) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;      1) пошук (розвідка) корисних копалин;  
89. 2) виробництво вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;   -61- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У статті 9 доцільно об'єднати пункти: 2,3 і 39; 5,19 і 41; 6-10; 11-13; 14-16 і 46; 17 і 40; 30-33; 34-38.  
Враховано   2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;  
    -62- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пункти 21, 22, 25, 29, 45, 51-54 виключити.  
Відхилено    
90. 3) ремонт вогнепальної, холодної, пневматичної зброї;   -63- Бродський М.Ю. (в.о. № 215)
Доповнити статтю 9 пунктом такого змісту: "Ліцензуванню підлягають: судово-експертна діяльність, за винятком криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних видів експертиз". в п.5 статті 24  
Враховано частково    
91. 4) виробництво вибухових речовин і матеріалів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;      3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);  
92. 5) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;      4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);  
93. 6) переробка уранових руд і продуктів їх переробки;   -64- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
З частини 1 статті 9 вилучити пункти: 6)-13), 21), 25), 27)-29).  
Відхилено   5) видобування уранових руд;  
94. 7) перевезення радіоактивних матеріалів;   -65- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
З частини 1 статті 9 вилучити пункти 6) - 13).  
Відхилено    
95. 8) переробка та зберігання радіоактивних відходів;   -66- Черепков В.Ф.
У статті 9: п.8 викласти в такій редакції: "переробка, зберігання, захоронення радіоактивних відходів;"; пп. 9 та10 об'єднати і викласти в такій редакції: "виробництво, зберігання, технічне обслуговування, використання джерел іонізуючого випромінювання;";  
Враховано    
96. 9) виробництво джерел іонізуючого випромінювання;   -67- Черепков В.Ф.
пп.11-13 викласти в такій редакції: "проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації ядерної установки;  
Враховано у п.9   
    -68- Черепков В.Ф.
проектування, будівництво, експлуатація, закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів";  
Враховано у п.10   
    -69- Черепков В.Ф.
пп.14-16, 46 викласти в такій редакції: "видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
Враховано у п.13   
    -70- Черепков В.Ф.
виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
Враховано у п.14   
    -71- Черепков В.Ф.
виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння";  
Враховано у п.15   
97. 10) технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання;   -72- Черепков В.Ф.
п.25 викласти в такій редакції: "передача та розподіл електроенергії, постачання електроенергії";  
Враховано в п.27   
    -73- Черепков В.Ф.
пп.27 та 28 об'єднати і викласти в редакції: "транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл";  
Враховано в п.28   
    -74- Черепков В.Ф.
пп.52, 53 об'єднати і викласти в такій редакції: "заготівля обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);".  
Враховано у п.48   
98. 11) проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;   -75- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 9 пункти 1, 4, 5, 31, 54 викласти в редакціях: 1) пошук (розвідка) родовищ корисних копалин;  
Враховано в п.1   
    -76- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
4) виробництво вибухових речовин і матеріалів;  
Враховано в п.3   
99. 12) будівництво ядерної установки або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;   -77- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
5) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;  
Враховано в п.4   
    -78- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
31) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;  
Враховано в п.33   
    -79- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
54) надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами; пункти30, 32 та 33 вилучити;  
Враховано в п.50   
100. 13) експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;   -80- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
доповнити статтю новими пунктами: "діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України);  
Враховано в п.11   
    -81- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
централізоване водопостачання та водовідведення;  
Враховано в п.31   
101. 14) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 15) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;   -82- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
централізоване постачання теплової енергії;  
Враховано в п.32  13) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
    -83- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
професійна діяльність на ринках цінних паперів;  
Враховано в п.66   
102. 16) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;   -84- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем".  
Враховано в п.67-68  14) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 15) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
103. 17) виробництво лікарських засобів;      16) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;  
104. 18) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів;      17) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;  
105. 19) виробництво пестицидів та агрохімікатів;      18) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;  
106. 20) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;   -85- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Доповнити статтю 9 такими пунктами: 55) виготовлення і реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів ;  
Враховано в пп.61-62  19) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;  
    -86- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
56) виготовлення пива;  
Відхилено    
    -87- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
57) створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;  
Відхилено    
    -88- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
58) агентування морського торговельного флоту;  
Відхилено    
    -89- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
59) виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва; в п.26  
Враховано частково    
    -90- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
60) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;  
Враховано в п.53   
    -91- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
61) виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок; в п.55  
Враховано частково    
107. 21) виробництво електроенергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;   -92- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
62) аудиторська діяльність;  
Відхилено    
    -93- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
63) страхова діяльність;  
Враховано в п.63   
    -94- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
64) пересилання грошових переказів;  
Враховано в п.56   
    -95- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
65) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; в п.54  
Враховано частково    
    -96- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
66) діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;  
Враховано в пп.23, 25   
    -97- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
67) діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;  
Враховано в п.60   
108. 22) виробництво теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;   -98- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
68) судово-експертна діяльність;  
Відхилено    
    -99- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
69) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;  
Враховано в пп.51-52   
    -100- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
70)посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;  
Враховано в п.65   
    -101- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
71) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;  
Враховано в пп.58-59   
    -102- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
72) переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів;  
Враховано в п.38   
    -103- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
73) довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);  
Відхилено    
    -104- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
74) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;  
Відхилено    
    -105- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
75) розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;".  
Враховано в п.22   
109. 23) виробництво технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного одержання інформації;   -106- Черепков В.Ф.
Пункт 23 статті 9 викласти в такій редакції: "розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;".  
Враховано   22) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації; 23) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; 24) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; 25) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;  
    -107- Черепков В.Ф.
Включити до статті 9 такі види господарської діяльності: "розробка, виробництво, використання, реалізація, експлуатація, сертифікаційні випробування або тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;  
Враховано    
    -108- Черепков В.Ф.
розробка, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації та надання послуг в галузі технічного захисту інформації".  
Враховано    
    -109- Семиноженко В.П. (в.о. № 168)
Статтю 9 доповнити пунктом: "розробка, виробництво, ввезення та сертифікація голографічних захисних елементів; природокристування (вилов риби); митна, брокерська діяльність" тільки на конкурсній основі.  
Враховано в пп.24, 69-70   
110. 24) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;      26) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;  
111. 25) передача електроенергії;       
112. 26) використання радіочастот;   -110- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
П.26 частини першої статті 9 доповнити словами "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", або взагалі вилучити, оскільки само по собі "використання радіочастот" не є ні господарською, ні підприємницькою діяльністю. у пункті 2  
Враховано редакційно    
113. 27) транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами;      28) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;  
114. 28) транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;   -111- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
Статтю 9 доповнити пунктами такого змісту: "діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;  
Враховано в п.69  29) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;  
115. 29) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;   -112- Буждиган П.П. (реєстр. картка № 271)
посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;".  
Враховано в п.70  30) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;  
116. 30) наукові дослідження, пов'язані із створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);      31) централізоване водопостачання та водовідведення;  
117. 31) розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, крім систем телерадіомовлення;      33) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;  
118. 32) передавання, одержання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;   -113- Черепков В.Ф.
У статті 9: пп.34-38 викласти в такій редакції: "розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; культивування, використання, реалізація рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;" у пп.34-35  
Враховано    
119. 33) надання інших космічних послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;       
120. 34) роздрібна реалізація громадянам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";   -114- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Початок п.34 викласти в такій редакції: "діяльність, пов'язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, випуском, оптовою реалізацією, імпортом, експортом, знищенням наркотичних засобів і психотропних речовин…" - далі за текстом.  
Враховано у п.34  34) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  
121. 35) культивування та/або використання чи реалізація рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", з метою виробництва та/ або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин;   -115- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Перелік видів діяльності, що ліцензуються, необхідно доповнити такими: "діяльність центрів обов'язкової сертифікації та випробувальних лабораторій;  
Відхилено   35) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;  
    -116- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
фармацевтична діяльність;  
Відхилено    
    -117- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів;  
Враховано у п.16   
122. 36) культивування та/або використання чи реалізація рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", з низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком виробництва та/ або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин;   -118- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
розробка наркотичних засобів і психотропних речовин; діяльність, пов'язана з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин для проведення наукових досліджень, експертиз тощо;  
Враховано у п.34   
    -119- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
виробництво, технічне обслуговування та ремонт, метрологічні та сертифікаційні випробування медичної техніки та виробів медичного призначення;  
Відхилено    
123. 37) перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України;   -120- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
діяльність, пов'язана з живими збудниками інфекційних хвороб людей і тварин;  
Відхилено    
124. 38) обіг прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";   -121- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
діяльність, пов'язана з науковими дослідженнями із застосуванням генно-інженерних та біологічних технологій, виробництвом і використанням такої продукції;  
Відхилено   36) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;  
    -122- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
виробництво та розлиття мінеральної і природної питної води;  
Відхилено    
    -123- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
проведенням дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт;"  
Враховано    
125. 39) торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, а також холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;       
126. 40) торгівля лікарськими засобами, крім дозволених до відпуску без рецепту, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;   -124- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У пункті 40 частини 1 статті 9 виключити слова "крім дозволених до відпуску без рецепту, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;"  
Враховано у пункті 16   
127. 41) торгівля особливо небезпечними хімічними речовинами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;       
128. 42) медична практика;   -125- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У пункті 42 частини 1 статті 9 після слів "медична практика" додати слова "за виключенням загально-оздоровчої діяльності, яку здійснюють пансіонати відпочинку, дитячі оздоровчі табори".  
Відхилено   37) медична практика;  
129. 43) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;      38) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;  
130. 44) ветеринарна практика;      39) ветеринарна практика;  
131. 45) проведення азартних ігор;   -126- Черепков В.Ф.
Пункт 45) статті 9 викласти в такій редакції: "45) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;".  
Враховано   40) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;  
132. 46) торгівля дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;       
133. 47) будівельна діяльність;   -127- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
П.47 статті 9 викласти в такій редакції: "47) виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній та ремонтно-будівельній діяльності; шляхово-будівельні роботи;"  
Враховано   41) виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;  
    -128- Черепков В.Ф.
П.47 статті 9 викласти в такій редакції: "47) будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно    
134. 48) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;   -129- Бабич В.Г. (в.о. № 218)
П.48 статті 9 викласти в такій редакції: "48) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;".  
Враховано в п.44  42) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;  
135. 49) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;      43) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;  
136. 50) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;   -130- Черепков В.Ф.
П.50 статті 9 викласти в такій редакції: "50) надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (крім держав СНД)". редакційно в п.44  
Враховано частково   44) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 45) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;  
137. 51) заготівля, переробка, реалізація та металургійна переробка металобрухту;   -131- Черепков В.Ф.
Пункт 51) статті 9 викласти в такій редакції: "заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів; збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння".  
Враховано в пп.46-47  46) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів; 47) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;  
138. 52) заготівля та обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України;   -132- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Ч.1 статті 8 доповнити наступними абзацами: "діяльність, пов'язана зі здійсненням операцій у сфері поводження з відходами, крім окремих видів відходів як вторинної сировини (відповідно ст.23 пункт "ж" Закону України "Про відходи");  
Враховано редакційно   48) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);  
139. 53) заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України;   -133- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
діяльність, пов'язана з транскордонними перевезеннями відходів (відповідно ст.23 пункт "ж" Закону України "Про відходи");  
Відхилено   49) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;  
    -134- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
діяльність, пов'язана з поводженням з небезпечними відходами (відповідно ст.35 Закону України "Про відходи");  
Враховано у п.49   
    -135- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
гідрометеорологічна діяльність (відповідно ст.19 і 20 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність").  
Відхилено    
140. 54) надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами.   -136- Стоян О.М. (в.о. № 18)
У пункті 54 частини 1 статті 9 слова "загальноосвітніми навчальними закладами" замінити словами "закладами освіти".  
Враховано рекдакційно у п.50  50) надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами; 51) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів; 52) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам; 53) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; 54) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; 55) виконання авіаційно-хімічних робіт; 56) пересилання грошових переказів; 57) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот); 58) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів); 59) технічне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатації; 60) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; 61) виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова, роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями; 62) виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами; 63) страхова діяльність; 64) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); 65) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. 66) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 67) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт; 68) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;  
    -137- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Доповнити статтю 9 абзацами такого змісту: "торгівля засобами захисту тварин";  
Відхилено    
    -138- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Ващук К.Т. (в.о. № 20)
"торгівля пестицидами".  
Враховано у п.18   
    -139- Чубатенко О.М. (в.о. № 216)
Статтю 9 доповнити такими видами діяльності: "оцінка протипожежного стану об'єктів, проектування, монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту, систем сповіщення про спрацювання протипожежної автоматики об'єктів, сповіщення людей про пожежу, блискавкозахисту, вогнезатримувальних пристроїв, вогнегасників, систем опалення та проведення вогнезахисної обробки; - проведення випробувань на пожежної техніки, пожежнотехнічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам та речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання на пожежну небезпеку",  
Враховано редакційно в пп.51-52   
    -140- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Сергієнко О.І.
Шаров І.Ф.
Статтю 9 доповнити таким абзацом: "діяльність , пов'язана з виконанням робіт протипожежного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України".  
Враховано у пп.51-52   
    -141- Черепков В.Ф.
Включити до статті 9 пункти наступної редакції: "постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;  
Враховано в п.29   
    -142- Черепков В.Ф.
підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки".  
Враховано в п.12   
    -143- Білас І.Г. (в.о. № 120)
Статтю 9 доповнити текстом такого змісту: "охорона майна фізичних і юридичних осіб, у тому числі у разі його транспортування; забезпечення особистої безпеки фізичних осіб". у п.53  
Враховано редакційно    
    -144- Поліщук О.В. (реєстр. картка № 387)
Включити до статті 9 пункти наступної редакції: "надання послуг зв'язку за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;". у пп.56-59  
Враховано    
    -145- Мазур О.А. (реєстр. картка № 436)
Хмельовий А.П. (реєстр. картка № 306)
Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Довганчин Г.В. (реєстр. картка № 369)
Доповнити статтю 9 абзацом такого змісту: "надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), послуг щодо передачі даних у мережах зв'язку загального користування та технічне обслуговування мереж теле - , радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатації;"  
Враховано в п.58   
    -146- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Доповнити статтю 9 новими пунктами в такій редакції: "55) діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг: - організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм); - організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм); - організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм); - екскурсійна діяльність; - організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;  
Враховано частково в п.60   
    -147- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
56) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: - організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; - діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні".  
Відхилено    
    -148- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Ст.9 доповнити абзацами такого змісту: "виготовлення пива, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів; виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;". в пп.61-62  
Враховано частково    
    -149- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частину 1 статті 9 пропоную доповнити такими видами господарської діяльності, що ліцензуються: "55) юридична практика;  
Відхилено    
    -150- Стоян О.М. (в.о. № 18)
56) виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового; у п.61  
Враховано частково    
    -151- Стоян О.М. (в.о. № 18)
57) виготовлення та реалізація тютюнових виробів;  
Враховано у п.62   
    -152- Стоян О.М. (в.о. № 18)
58) аудиторська діяльність;  
Відхилено    
    -153- Стоян О.М. (в.о. № 18)
59) страхова діяльність;  
Враховано    
    -154- Стоян О.М. (в.о. № 18)
60) діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;  
Враховано у п.60   
    -155- Стоян О.М. (в.о. № 18)
61) судово-експертна діяльність;  
Відхилено    
    -156- Стоян О.М. (в.о. № 18)
62)надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;  
Враховано , інша редакція (пп.51-52)   
    -157- Стоян О.М. (в.о. № 18)
63)посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;  
Враховано в п.65   
    -158- Стоян О.М. (в.о. № 18)
64) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)".  
Враховано в п.64   
    -159- Зачосов В.О. (в.о. № 225)
Статтю 9 доповнити пунктом такого змісту: "діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);"  
Враховано у п.64   
    -160- Крук Ю.Б. (в.о. № 139)
Доповнити статтю 9 новими пунктами у такій редакції: "55) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;  
Враховано в п.65   
    -161- 56) надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів",  Відхилено    
    -162- Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Доповнити статтю 9 таким абзацом: "55) оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку України в межах квоти "А", визначеної Кабінетом Міністрів України",  
Відхилено    
141. З метою забезпечення ефективного й раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій та обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, а також у разі надходження кількох заяв, ліцензування певних видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, здійснюється на конкурсній основі. До таких видів господарської діяльності належать:   -163- Черепков В.Ф.
Останню частину статті 9 вилучити і подати її у статті 12.  
Враховано   69) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств; 70) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.  
    -164- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Друге речення частини 2 статті 9 викласти в такій редакції: "До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів відносяться: видобування уранових руд і продуктів їх переробки; видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; постачання електроенергії; постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом; зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)".  
Враховано в статті 12   
    -165- Стоян О.М. (в.о. № 18)
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції: "діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів, занесених до списку №1 таблиці IV, психотропних речовин (за винятком занесених до списку №2 таблиці ІІІ), виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобування бурштину, а також діяльність, пов'язана із розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами. Діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку". Частини 1 і 2 проекту вважати відповідно частинами 2 і 3. Пункт 2 частини 1 статті 9 після слова "вогнепальної" доповнити словами "спортивної, мисливської" і далі за текстом.  
   
142. переробка уранових руд і продуктів їх переробки;       
143. використання радіочастот.   -166- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
З ч.2 статті 9 вилучити абзац "переробка уранових руд і продуктів їх переробки".  
Враховано    
    -167- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
П.2 частини 2 статті 9 доповнити словами "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано у статті 2   
144. Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії      Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії  
145. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.      Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.  
146. У заяві повинні міститися такі дані:      У заяві повинні міститися такі дані:  
147. 1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:   -168- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Пункти 2 і 3 частини 2 статті 10 після слова "діяльності" доповнити словами "(перелік окремих робіт, операцій, послуг),".  
Враховано редакційно   1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:  
148. найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;      найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;  
149. прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;      прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;  
150. 2) вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію;   -169- Черепков В.Ф.
У частині 2 статті 10: п.2 після слова "діяльності" доповнити словами "вказаний згідно статті 9 цього Закону (в повному обсязі або частково)";  
Враховано   2) вид господарської діяльності вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.  
151. 3) у разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть певний вид господарської діяльності, що ліцензується, у заяві зазначається їх місцезнаходження.   -170- Черепков В.Ф.
п.3 подати в такій редакції: "У разі наявності у заявника філій інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність, на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження";  
Враховано   У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.  
152. Заява подається у двох примірниках з підписом власника або уповноваженої ним особи.   -171- Черепков В.Ф.
ч.3 статті 10 вилучити.  
Враховано    
153. До заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.   -172- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Ч.4 статті 10 продовжити словами: "…а також інші документи, передбачені ліцензійними умовами для певного виду господарської діяльності".  
Враховано редакційно   До заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.  
    -173- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Після частини 4 статтю 10 доповнити новою частиною такого змісту: "Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу з питань ліцензування".  
Враховано    
154. Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не передбачені цим Законом.   -174- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Абз.3 п.3 статті 10 подати в такій редакції: "Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи та свідчення, не передбачені цим Законом та затверджені ліцензійними умовами".  
Враховано редакційно   Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.  
155. За подання у заяві недостовірних відомостей заявник несе відповідальність згідно із законодавством.   -175- Черепков В.Ф.
У статті 10: частини 6 та 8 вилучити; частину 7 подати в такій редакції: "Усі документи, подані органу ліцензування для держання ліцензії, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату приймання документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи."; перше речення частини 8 після слова "ліцензії" доповнити словами "при наявності всіх належно оформлених документів передбачених цим Законом."; доповнити статтю частинами 9-11 такого змісту: "Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: заява подана(підписана) особою, яка немає на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цієї статті. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник повторно подає заяву про видачу ліцензії яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом"  
Враховано    
156. Перший примірник заяви залишається в органі ліцензування, другий - повертається заявникові з відміткою про дату приймання документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи. У разі коли заява та відповідні документи для одержання ліцензії надсилаються рекомендованим листом, другий примірник заяви надсилається заявнику рекомендованим листом з відміткою органу ліцензування про дату приймання документів.      Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.  
157. Органу ліцензування забороняється відмовляти заявникові у прийнятті документів на одержання ліцензії. Таку відмову заявник може оскаржити у судовому порядку.   -176- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Перше речення ч.8 статті 10 продовжити фразою: "…крім випадків, коли документи не оформлені згідно з умовами цієї статті".  
Враховано редакційно   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо : заява подана(підписана) особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цієї статті. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник повторно подає заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.  
    -177- Черепков В.Ф.
У ч.8 статті 10 слова "на одержання" замінити словами "про видачу".  
Враховано    
    -178- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Статтю 10 доповнити частиною такого змісту: "Порядок ліцензування телерадіо-мовлення та видачі ліцензій телерадіоорганізаціям визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" та Положенням про порядок ліцензування телерадіо-мовлення, яке розробляється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України. Положення про порядок ліцензування телерадіомовлення публікується у засобах масової інформації". у статті 2  
Враховано редакційно    
158. Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії      Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії  
159. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви. Для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати визначення переможця конкурсу.   -179- Черепков В.Ф.
У статті 11: у частині 1 перше речення доповнити словами "якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший термін видачі ліцензії на окремі види діяльності", а після слова "заяви" доповнити словами "про видачу ліцензії"; друге речення виключити; частини 2 та 3 подати в редакції: "Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності вказаного в заяві про видачу ліцензії."; доповнити статтю частинами 4-5 такого змісту: " У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву на отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності вказаного в заяві про видачу ліцензії суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії". У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною шостою.  
Враховано   Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.  
160. Повідомлення щодо рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. У разі відмови у видачі ліцензії зазначаються підстави відмови.      Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.  
161. Орган ліцензування має право відмовити у видачі ліцензії, якщо у документах, поданих заявником, будуть виявлені недостовірні дані.      Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву на отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.  
162. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.      Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.  
163. Стаття 12. Особливості проведення конкурсу для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів   -180- Черепков В.Ф.
Статтю 12 подати в новій редакції: "Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів. Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій установлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України. Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії і підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях. Для участі у конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи передбачені порядком проведення конкурсу на отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на конкурсній основі. Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено до суду. У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована. У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно отриманої за результатами конкурсу ліцензії, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію."  
Враховано   Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів  
164. У разі надходження кількох заяв на види господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, проводиться конкурс. Порядок проведення конкурсів установлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України.      З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.  
165. Для видачі ліцензії та проведення конкурсу створюється ліцензійна комісія.      Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України  
166. Ліцензійна комісія є позавідомчим колегіальним органом органу з ліцензування.      Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії і підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.  
167. Ліцензійна комісія:      Для участі у конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу на отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на конкурсній основі.  
168. визначає порядок проведення конкурсу;      Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.  
169. готує рекомендації органу ліцензування.      Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу.  
170. Рекомендації ліцензійної комісії є обов'язковими для розгляду органом ліцензування під час прийняття рішень з питань ліцензування.      Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено до суду.  
171. До складу ліцензійної комісії входить заступник керівника органу ліцензування (голова ліцензійної комісії), посадові особи органу ліцензування, представники спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, незалежні експерти з певного виду господарської діяльності.      У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.  
172. Кількість незалежних експертів з певного виду господарської діяльності, які входять до складу ліцензійної комісії, не може перевищувати однієї третини складу ліцензійної комісії.      У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію.  
173. Відповідальним секретарем ліцензійної комісії призначається посадова особа органу ліцензування.      До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, відносяться:  
174. Засідання ліцензійної комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії (у разі відсутності голови - його заступником), а також відповідальним секретарем комісії.      видобування уранових руд і продуктів їх переробки; видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;  
175. У разі незгоди деяких членів ліцензійної комісії з прийнятою рекомендацією вони викладають свою думку в окремому документі, який додається до протоколу засідання ліцензійної комісії.      постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом; зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;  
176. Не пізніше п'яти робочих днів після засідання ліцензійної комісії орган ліцензування з урахуванням протоколів засідань ліцензійної комісії приймає рішення з розглянутих на засіданні комісії питань та видає відповідний наказ.   -181- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Статтю 12 доповнити частиною такого змісту: "Положення про умови конкурсу на отримання ліцензій на телерадіомовлення розробляється і затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і публікується в засобах масової інформації".  
Враховано редакційно у статті 2  надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).  
177. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ліцензійної комісії здійснює орган ліцензування.   -182- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Статтю 12 виключити, а її суттєві функції та повноваження передати експертно-апеляційній раді, оскільки переважна їх кількість дублюється.  
   
178. Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія      Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія  
179. На території України органи ліцензування використовують єдину форму бланка ліцензії, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.      На території України органи ліцензування використовують єдину форму бланка ліцензії, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.  
180. Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.      Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.  
181. У ліцензії зазначаються:      У ліцензії зазначаються:  
182. найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;      найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;  
183. певний вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;   -183- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Абз.3 ч.3 статті 13 після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".  
Враховано редакційно   вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього Закону ( в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;  
    -184- Черепков В.Ф.
Абз.2 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: "вид господарської діяльності, вказаний згідно статті 9 цього Закону ( в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;".  
Враховано    
184. найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;      найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;  
185. ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;      ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;  
186. місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;      місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;  
187. дата та номер рішення про видачу ліцензії;      дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;  
188. строк дії ліцензії;      строк дії ліцензії;  
189. посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;      посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;  
190. дата видачі ліцензії.      дата видачі ліцензії.  
191. Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.      Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.  
192. Стаття 14. Видача ліцензії      Стаття 14. Видача ліцензії  
193. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім тих, видача яких здійснюється на конкурсній основі. Плата вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії. За видачу ліцензії на види господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, справляється плата, розмір якої та порядок зарахування встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -185- Черепков В.Ф.
Абз.1 статті 14 викласти в такій редакції: "За видачу ліцензії справляється плата з громадян-підприємців у розмірі п'яти, з юридичних осіб - двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім тих, видача яких здійснюється на конкурсній основі. Плата вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії".  
Враховано редакційно у статті 15   
194. Орган ліцензування видає ліцензію заявникові не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію.   -186- Черепков В.Ф.
У статті 14: частини першу і другу виключити; в частині третій слова "видає ліцензію заявникові" замінити словами "повинен оформити ліцензію"; в частині четвертій слова "примірнику заяви, яка залишається у заявника" замінити словами " копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви на одержання ліцензії."; частину п'яту подати в такій редакції: "Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною".  
Враховано   Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію.  
195. Орган ліцензування робить відмітку про дату приймання документів, що підтверджують внесення заявником плати за ліцензію, на примірнику заяви, яка залишилася у заявника.      Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за ліцензію, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви на одержання ліцензії.  
196. Якщо заявник протягом двадцяти робочих днів не подав документа, що засвідчує внесення плати за ліцензію, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії.      Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.  
197. Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки.   -187- Черепков В.Ф.
У абз.6 статті 14 число "три" замінити на число "п'ять".  
Враховано редакційно   Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
    -188- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Частини 6-9 статті 14 після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".  
Враховано редакційно    
198. Нотаріально засвідчена копія ліцензії є документом, що підтверджує право суб'єкта господарювання на провадження певного виду господарської діяльності.   -189- Черепков В.Ф.
Частину сьому статті 14 подати в такій редакції: "Кожній філії, кожному відокремленому підрозділу, які провадитимуть на підставі отриманої ліцензії господарську діяльність, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії."; у частині 8 після слова "ліцензію" доповнити словами "або її копію"; доповнити статтю новими частинами 8-13 такого змісту: "За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України. У разі створення ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно отриманої ліцензії, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно утриманої ліцензії, або у разі припинення провадження господарської діяльності філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно отриманої ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення. У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії певний вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади, або виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці". У зв'язку з цим частини 8-9 вважати частинами 14-15; частину 10 вилучити, виклавши її в статті 20.  
Враховано   Кожній філії, кожному відокремленому підрозділу, які провадитимуть на підставі отриманої ліцензії господарську діяльність, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження господарської діяльності філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.  
199. Ліцензіат не може передавати ліцензію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.      У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.  
200. У разі провадження господарської діяльності без ліцензії суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством.   -190- Білоус А.О. (реєстр. картка № 405)
Статтю 14 доповнити абзацом такого змісту: "За видачу та переоформлення ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України". 4 у статтях 15 та 16  
Враховано у статті 22  Стаття 15. Плата за видачу ліцензій За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії. Десять відсотків коштів, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу ліцензії, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного ліцензійного реєстру та виготовленням бланків ліцензій.  
    -191- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Абз.1 та 2 статті 14 замінити на абзац такого змісту: "За видачу ліцензії справляється плата у розмірі та порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, крім тих, видача яких здійснюється на конкурсній основі. Видача ліцензії здійснюється після прийняття рішення та внесення плати за неї" - далі по тексту.  
Враховано редакційно    
    -192- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
Доповнити Закон новою статтею 15 такого змісту: "Стаття 15. Плата за видачу ліцензій За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії. Десять відсотків коштів, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу ліцензії, зараховуються до Спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного ліцензійного реєстру та виготовленням бланків ліцензій". У зв'язку з цим статтю 15 вважати статтею 16.  
Враховано    
201. Стаття 15. Переоформлення ліцензії      Стаття 16. Переоформлення ліцензії  
202. Підставами для переоформлення ліцензії є:      Підставами для переоформлення ліцензії є:  
203. зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи;   -193- Черепков В.Ф.
У статті 15: абзаци перший і другий частини першої подати в такій редакції: "зміна найменування юридичної особи ( якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності"; частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: "зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону "; у частині 2 слова "чи його правонаступник" вилучити; частину 3 після слів "заяви" доповнити словами "на переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї ".  
Враховано в статті 16  зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності;  
204. зміна прізвища, ім'я, по батькові або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.      зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону.  
205. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат чи його правонаступник зобов'язані протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.      У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.  
206. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.      Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви на переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.  
207. У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.   -194- Черепков В.Ф.
У ч.4 статті 15 слово "анулювання" замінити словами "визнання недійсною"; у частині 7 слово "наявність" замінити словами "прийняття заяви на переоформлення", а слова "суб'єкт господарювання" замінити словом "ліцензіат"; доповнити статтю новими частинами такого змісту: "Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії. Не переоформлена в установлений строк ліцензія вважається недійсною. У разі переоформлення ліцензії на підставі змін, пов'язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії".  
Враховано   У разі переоформлення ліцензії на підставі змін, пов'язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії. У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.  
208. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.      Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.  
209. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до державного бюджету.      За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України.  
210. Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про наявність ліцензії на провадження певного виду діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.   -195- Черепков В.Ф.
Доповнити проект новою статтею 17 такого змісту: "Стаття 17. Зміна даних зазначених в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки передбачені цим Законом. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата забезпечити згідно з поданими документами виконання ліцензійних умов, встановленим для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія". У зв'язку з цим статті 16-22 вважати відповідно статтями 18-24.  
Враховано   Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. Стаття 17. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки, передбачені цим Законом. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.  
211. Стаття 16. Видача дубліката ліцензії      Стаття 18. Видача дубліката ліцензії  
212. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:      Підставами для видачі дубліката ліцензії є:  
213. втрата ліцензії;      втрата ліцензії;  
214. пошкодження ліцензії.      пошкодження ліцензії.  
215. У разі втрати ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за дублікат ліцензії.   -196- Черепков В.Ф.
У частині 2 статті 16 другій слова суб'єкт господарювання" замінити словом "ліцензіат".  
Враховано в статті 18  У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.  
216. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:      Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:  
217. заяву про видачу дубліката ліцензії;      заяву про видачу дубліката ліцензії;  
218. непридатну для користування ліцензію;      непридатну для користування ліцензію;  
219. документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.      документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.  
220. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.      Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.  
221. Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про наявність ліцензії на провадження певного виду діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.   -197- Черепков В.Ф.
У частині 5 статті 16 слово "наявність" замінити словами "подання заяви про видачу дубліката", а слова "суб'єкт господарювання" замінити словом "ліцензіат".  
Враховано в статті 18  Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.  
222. Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви на видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.      Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви на видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.  
223. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.   -198- Черепков В.Ф.
У частині 7 статті 16 слово "анулювання" замінити словами "визнання недійсною".  
Враховано в статті 18  У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.  
224. За дублікат ліцензії, що видається замість втраченої або пошкодженої ліцензії, справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до державного бюджету.      За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України.  
225. Стаття 17. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр      Стаття 19. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр  
226. Орган ліцензування після надходження заяви на одержання ліцензії формує ліцензійну справу і фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на певний вид господарської діяльності. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи. Орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності.   -199- Черепков В.Ф.
У статті 17: ч.1 викласти в такій редакції: "Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документів, пов'язаних із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню"; частину 4 подати в такій редакції: "Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії."; частину п'яту, абзац четвертий частини шостої - вилучити; абзац 3 частини 7 після слова "діяльністю" доповнити словами "відповідно до виданої ліцензії"; подати частини 4 та 5 після частини першої, а частини 2 та 3 вважати відповідно частинами 4, 5. абз.3 ч.7 подати в такій редакції: "вид господарської діяльності згідно виданої ліцензії";  
Враховано в статті 19  Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.  
227. Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості, які заносяться до ліцензійного реєстру, дату надходження заяви на видачу ліцензії, у разі відмови у видачі ліцензії - дату та номер рішення про відмову у видачі ліцензії.      Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.  
228. У разі створення у ліцензіата філії, іншого відокремленого підрозділу, де провадитиметься певний вид господарської діяльності, що ліцензується, або у разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з моменту створення або ліквідації такої філії, іншого відокремленого підрозділу подати до органу ліцензування відповідне повідомлення.       
229. При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначається дата видачі ліцензії, прізвище заявника або уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується підписом цієї особи.      При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначається дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом. Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.  
230. До ліцензійного реєстру заносяться:      Орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності. До ліцензійного реєстру заносяться:  
231. відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;      відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;  
232. відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;      відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;  
233. вид господарської діяльності, на провадження якого видано ліцензію;      вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією ;  
234. у разі наявності у ліцензіата філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть певний вид господарської діяльності, що ліцензується, - їх місцезнаходження;       
235. дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;      дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;  
236. серія та номер ліцензії;      серія та номер ліцензії;  
237. строк дії ліцензії;      строк дії ліцензії;  
238. відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії;   -200- Черепков В.Ф.
Абз.8 частини шостої статті 17 доповнити словами "видачу копій ліцензії".  
Враховано в статті 19  відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;  
239. підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом;      підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;  
240. дата і номер рішення про анулювання ліцензії.   -201- Черепков В.Ф.
У статті 17: абз.10 частини шостої перед словом "дата" доповнити словом "підстави"; у частині сьомій слова "ідентифікаційний код органу ліцензування" замінити словами "ідентифікаційні коди органів ліцензування"; доповнити частину сьому новим абзацом такого змісту: "підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною"; частину восьму доповнити словами "яка зараховується до Державного бюджету України".  
Враховано в статті 19  підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії; підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.  
241. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційний код органу ліцензування.      Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування.  
242. Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата.      Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.  
243. Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.  
244. Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.      Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.  
245. Стаття 18. Державний контроль у сфері ліцензування   -202- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Назву статті 18 після слова "державний" доповнити словом "нагляд".  
Враховано в статті 20  Стаття 20. Нагляд і контроль у сфері ліцензування  
246. Державний контроль за додержанням ліцензіарами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.   -203- Черепков В.Ф.
Назву статті 18 викласти в такій редакції: "Нагляд і контроль у сфері ліцензування"; у ч.1 статті 18 слова "контроль" і "ліцензіарами" замінити відповідно словами "нагляд" і "органами ліцензування" та продовжити частину словами " шляхом проведення планових та позапланових перевірок"; у ч.2 та ч.4 статті 18 слово "ліцензіар" замінити словами "орган ліцензування", а у ч.2 слова "при перевірці" замінити словами "під час перевірки"; частину другу доповнити словами "та забезпечує умови для її проведення"; частини 3 та 4 після слова "законодавства" доповнити словами "у сфері ліцензування".  
Враховано в статті 20  Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.  
247. Ліцензіар під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з ліцензування.      Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування та забезпечує умови для проведення перевірки. За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.  
248. У разі виявлення порушень законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування.      У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.  
249. Ліцензіар, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства, зобов'язаний в установлений строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.      Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.  
250. Державний контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.   -204- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У чч. 5, 7 і 19 статті 18 слова "та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" виключити, замінивши їх на слова "органи, що здійснюють державний нагляд і контроль, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування".  
Відхилено   Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.  
251. Періодичність проведення планових перевірок установлюється нормативно-правовим актом, яким затверджуються ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням.      Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік.  
252. Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі інформації про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання рішень про усунення його порушень.   -205- Черепков В.Ф.
У статті 18: у частині 5 слово "державний вилучити"; частину шосту подати в такій редакції: "Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік"; у частині 7 слова "вимог законодавства у сфері ліцензування" замінити словами "ліцензіатом ліцензійних умов", а слова "рішень про усунення його порушень" - на слова "розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов".  
Враховано   Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.  
253. Орган, що здійснює перевірку, складає за її результатами акт у двох примірниках. Один примірник акта видається суб'єкту, який перевірявся, другий - зберігається в органі, який здійснив перевірку.   -206- Черепков В.Ф.
у ч.8 статті 18 слово "суб'єкту" замінити словом "керівнику".  
Немає висновку   Орган, що здійснює перевірку, за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику суб'єкта , який перевірявся, другий - зберігається в органі, який здійснив перевірку.  
254. Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.   -207- Борзов В.П. (реєстр. картка № 335)
Абз.9 статті 18 доповнити після слів "орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії" доповнити словами "та в установленому порядку сповіщає про це Державну податкову адміністрацію, Державний комітет у справах захисту споживачів".  
Відхилено   Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.  
    -208- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
У ч.9 статті 18 слово "ліцензіатом" виключити.  
Враховано    
255. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про їх усунення.   -209- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Ст.18 доповнити частиною такого змісту: "Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов повідомляють про ці порушення та вжиті в межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення орган ліцензування".  
Відхилено   Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень. Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.  
    -210- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Статтю 18 доповнити частиною такого змісту: "Контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами, авторського права і суміжних прав, а також умов ліцензій здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано у статті 2   
    -211- Черепков В.Ф.
Доповнити статтю 18 новими частинами такого змісту: "Уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки органів ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі інформації про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства у сфері законодавства органом ліцензування За результатами перевірки уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, який перевірявся, другий - зберігається в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.".  
Враховано в статті 20   
256. Стаття 19. Анулювання ліцензії      Стаття 21. Анулювання ліцензії  
257. Підставами для анулювання ліцензії є:      Підставами для анулювання ліцензії є:  
258. заява ліцензіата про анулювання ліцензії;      заява ліцензіата про анулювання ліцензії;  
259. акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;      акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;  
260. рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;      рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;  
261. нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;      нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;  
262. заява ліцензіата про переоформлення ліцензії;       
263. акт про встановлення факту непереоформлення ліцензії в установлений строк за наявності підстав для її переоформлення;   -212- Черепков В.Ф.
У статті 19: абзаци 6-8 та 10 частини першої виключити; абзац 11 після слова "ліцензії" доповнити словами "або її копії".  
Враховано в статті 21   
264. заява ліцензіата про видачу дубліката ліцензії;       
265. акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;      акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;  
266. акт про встановлення факту неподання в установлений строк інформації про створення або ліквідацію у ліцензіата філії, іншого відокремленого підрозділу, де провадився певний вид господарської діяльності, що ліцензується;   -213- Черепков В.Ф.
Доповнити частину першу статті 19 новими абзацами такого змісту: "акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності."; доповнити статтю 19 новою частиною такого змісту: "Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду". Частину 2 ст19 викласти в такій редакції: "Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручає (надсилає) таке рішення ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття".  
Враховано в статті 21   
267. акт про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.      акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.  
268. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру у п'ятиденний строк.      Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручає (надсилає) таке рішення ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.  
269. У разі анулювання ліцензії за порушення ліцензіатом ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.   -214- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
Ч.3 статті 19 після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".  
Враховано по суті  У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.  
    -215- Черепков В.Ф.
Частину третю статті 19 подати в такій редакції: "У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії."; доповнити статтю 19 абзацом такого змісту: "Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників. Рішення про анулювання ліцензії з таких підстав набирає чинності через 15 днів з дня його прийняття. Якщо ліцензіат на протязі цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення уповноваженого органу з питань ліцензування".  
Враховано в статті 21   
    -216- Понеділко В.І. (в.о. № 77)
Статтю 19 доповнити частиною такого змісту: "Справи про позбавлення телерадіоорганізацій ліцензій розглядаються судом у встановленому порядку за відповідним поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".  
Враховано в статті 2   
270. Стаття 20. Відповідальність посадових осіб органів ліцензування   -217- Альошин В.Б. (реєстр. картка № 336)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Статтю 20 пропонуємо викласти у такій редакції: "Стаття 20. Відповідальність за порушення норм цього Закону Посадові особи органів ліцензування у разі недодержання порядку ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством. До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів в розмірі отриманої виручки від здійснення певного виду господарської діяльності, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів, приймаються органом, на який згідно чинного законодавства покладено функції контролю за наявністю ліцензій".  
Враховано редакційно   Стаття 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону  
271. Посадові особи органів ліцензування у разі недодержання порядку ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством.      Посадові особи органів ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством. До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом. Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів, приймаються органом, на який згідно чинного законодавства покладено функції контролю за наявністю ліцензій.  
272. Стаття 21. Відшкодування збитків у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування      Стаття 23. Відшкодування збитків у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування  
273. Збитки, завдані порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законодавством.      Збитки, завдані порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законодавством.  
274. Стаття 22. Прикінцеві положення      Стаття 24. Прикінцеві положення  
275. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.  
276. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.   -218- Кучеренко В.М. (реєстр. картка № 284)
П.3 статті 22 викласти в такій редакції: "Види господарської діяльності, не включені до статті 9 цього Закону і не передбачені законами України, що регулюють ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньоекономічної діяльності, ринків цінних паперів, природних монополій та суміжних з ними ринків, а також ліцензування у сфері інтелектуальної власності та у сфері використання ядерної енергії, з дня набрання чинності цим Законом провадяться без ліцензії".  
Відхилено   2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
277. 3. Види господарської діяльності, не включені до статті 9 цього Закону, з дня набрання чинності цим Законом провадяться без ліцензій.   -219- Черепков В.Ф.
Пункт 3 статті 22 виключити, а пункти 4 та 5 вважати відповідно пунктами 3 та 4.  
Враховано в статті 24   
    -220- Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
П.3 статті 22 викласти в такій редакції: "Види господарської діяльності, не включені до статті 9 цього Закону і не передбачені законами України, що регулюють ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньоекономічної діяльності, а також ліцензування у сфері інтелектуальної власності та у сфері використання ядерної енергії, з дня набрання чинності цим Законом провадяться без ліцензій".  
Відхилено    
278. 4. Ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.   -221- Черненко В.Г. (в.о. № 48)
П.4 Прикінцевих положень після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".  
Враховано редакційно   3. Ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків, а бланки цих ліцензій підлягають заміні на єдиний бланк встановленого зразка протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
279. 5. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:   -222- Москвін С.О. (реєстр. картка № 383)
У статті 22: п.2 після слів "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" доповнити словом "закони"; п.4 доповнити словами "а бланки цих ліцензій підлягають заміні на єдиний бланк встановленого зразка протягом одного року з дня набрання чинності цього Закону в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". в ст.24  
Враховано   4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:  
280. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
281. привести свої рішення у відповідність з цим Законом;      привести свої рішення у відповідність з цим Законом;  
282. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;      забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;  
283. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.   -223- Черепков В.Ф.
Доповнити статтю 22 новим пунктом такого змісту: "Внести зміни до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 14, ст.168; 1995, N 30, ст.232; 1997, N 29, ст.188; 1998, N 26, ст.158; 1999, N 7, ст.52; N 8, ст.60; N 42-43, ст.378; N 36, ст.317; N 48, ст.415; 2000, N 5, ст.34; N 6-7, ст.37): частину третю статті 3 викласти в такій редакції: "Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою України"; статтю 4 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (60/95-ВР). Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналіс-тичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, вироб-ництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами. Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крім супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку. Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом. 5. Внести зміни до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 14, ст.168; 1995, N 30, ст.232; 1997, N 29, ст.188; 1998, N 26, ст.158; 1999, N 7, ст.52; N 8, ст.60; N 42-43, ст.378; N 36, ст.317; N 48, ст.415; 2000, N 5, ст.34; N 6-7, ст.37): частину третю статті 3 викласти в такій редакції:: "Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою України"; статтю 4 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (60/95-ВР). Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами. Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крім супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку. Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України."