Кількість абзаців - 54 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
      
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 
-1- Самойлик К.С.
Змінити назву закону і викласти його як новий Закон «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
 
Враховано      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
      
5. 1) Викласти Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93; 2006 р., № 5-6, ст. 73, 2009 р., № 16, ст. 219) в такій редакції:
 
      
6. «ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
 
-2- Кармазін Ю.А.
Пронумеровити всі окремі частини тексту.
 
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Не приймати нову редакцію «закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», а внести зміни в чинній редакції.
 
Враховано частково    
7. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.
 
-4- Яворівський В.О.
Абзац 2 та 3 преамбули залишити в чинній редакції
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.
Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринку.
 
    -5- Кармазін Ю.А.
Чуднов В.М.
Викласти частини 2-3 преамбули закону в такій редакції: «Мета закону є створення правової бази для концентрації ресурсів держави на провідних напрямах науково-технічного оновлення виробництва та сфери послуг у країні, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємної продукцією та виходу з нею на світовий ринок.
Визначені цим Законом пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні зобов’язують органи виконавчої влади України всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів та концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів»
 
Враховано частково    
8. Стаття 1. Законодавство України з питань формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 
   Стаття 1. Законодавство України з питань формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 
9. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Конституція України, Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність» та інші закони України.
 
-6- Самойлик К.С.
Доповнити абзац словами «Законом України словами «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері»
 
Враховано   1. Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Конституція України, закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.
 
10. Стаття 2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності
 
   Стаття 2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності
 
11. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності - науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені шляхи провадження інноваційної діяльності, відповідно до яких забезпечується створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень.
 
-7- Самойлик К.С.
Замінити слово «шляхи» на «напрями», доповнити після слова « забезпечується» слова «економічна безпека держави»
 
Враховано   1. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності – науково і економічно обґрунтовані та визначені відповідно до цього Закону напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень.
 
12. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (далі - пріоритетні напрями) поділяються на стратегічні та середньострокові:
 
-8- Яворівський В.О.
У статті 2 залишити визначення терміну
«моніторинг інноваційної діяльності»
 
Враховано   2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (далі - пріоритетні напрями) поділяються на стратегічні та середньострокові пріоритетні.
 
13. стратегічні пріоритетні напрями спрямовані на розв’язання проблем інноваційного розвитку держави на період до 10 років;
 
-9- Курило В.С.
Викласти пункт у редакції:
«стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на період до 10 років;
 
Немає висновку   Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на період до 10 років.
 
14. середньострокові пріоритетні напрями спрямовані на забезпечення інноваційного оновлення вітчизняного виробництва, випуск нових високотехнологічних товарів та послуг, конкурентоспроможних на внутрішньому та зовнішньому ринку, на період до 5 років.
 
-10- Курило В.С.
Після слів «середньострокові пріоритетні напрями» викласти у редакції «визначаються на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів.»
 
Немає висновку   Середньострокові пріоритетні напрями визначаються на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів.
 
15. Стаття 3. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності
 
-11- Курило В.С.
Статтю викласти у редакції
«Стаття 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності»
 
Враховано   Стаття 3. Формування стратегічних пріоритетних напрямів
 
16. Стратегічні пріоритетні напрями формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності із залученням Національної та галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів на основі результатів прогнозно-аналітичних досліджень світових тенденцій науково-технологічного розвитку, зіставлення їх з реальними потребами національної економіки та інноваційним потенціалом України і визначаються Верховною Радою України за пропозиціями Кабінету Міністрів України, що подаються до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції: «1. Стратегічні пріоритетні напрями формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності із залученням Національної та галузевих академій наук України, вищих навчальних і науково-дослідних інститутів на основі результатів прогнозно-аналітичних досліджень світових тенденцій науково-технічного розвитку, зіставлення їх з реальними потребами національної економіки та інноваційним потенціалом України і подаються до Кабінету міністрів України для врахування в загальнодержавних програмах, які ними розробляються і подаються Верховній Раді України у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів»
 
Враховано частково   1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування готує центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності та подає до Кабінету Міністрів України.
Підготовка пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюється в рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що розробляються згідно з законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про державні цільові програми». Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.
2. Подані центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності пропозиції стратегічних пріоритетних напрямів та їх обґрунтування схвалюються Кабінетом Міністрів України і подаються Верховній Раді України у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.
 
    -13- Курило В.С.
Викласти статтю у редакції
«1. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування готує центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності та подає до Кабінету Міністрів України.
Підготовка зазначених пропозицій здійснюється із залученням Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів.
2. Пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів та їх прогнозно-аналітичне обґрунтування здійснюється в рамках державних цільових програм прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку України, що розробляються згідно з законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про державні цільові програми».
3. Подані центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної пропозиції стратегічних пріоритетних напрямів та їх обґрунтування схвалюються Кабінетом Міністрів України і подаються Верховній Раді України у вигляді проектів законів до 1 березня передостаннього року дії попередніх стратегічних пріоритетних напрямів.»
 
Немає висновку    
17. Порядок формування, оприлюднення та обговорення стратегічних пріоритетних напрямів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок підготовки пропозицій щодо стратегічних пріоритетних напрямів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
18. Стратегічними пріоритетними напрямами в Україні на період до 2020 року є:
 
-14- Самойлик К.С.
Стратегічні пріоритетні напрями визначити окремою статтею.
 
Враховано   Стаття 4. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011-2021 роки
 
19. освоєння нових, у тому числі відновлюваних, джерел енергії, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, технологій транспортування енергії;
 
-15- Чуднов В.М.
Викласти абзац 2 частини третьої статті 3 у такій редакції:
«освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження ресурсозберігаючих технологій, освоєння відновлювальних джерел енергії»
 
Враховано   1. Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
 
20. забезпечення розвитку високотехнологічних галузей промисловості та технологій в галузі транспорту, освоєння нових надточних технологій виробництва матеріалів, їх обробки і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів;
 
-16- Чуднов В.М.
У абзаці 3 частини третьої статті 3 кожен стратегічний напрям подати окремим абзацом, виклавши у такій редакції:
«забезпечення розвитку високотехнологічних галузей промисловості;
розвитку технологій в галузі транспорту;
освоєння нових надточних технологій виробництва матеріалів, їх обробки і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів;»
 
Враховано   2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
 
    -17- Давимука С.А.
Доповнити абзац словом «нанотехнологій».
 
Враховано    
    -18- Давимука С.А.
Викласти абзац у редакції;
«нові технології високотехнологічного розвитку транспортної системи, атомного та ракетно-космічного машинобудування, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;»
 
Враховано    
21. технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
 
   4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
 
22. підвищення якості медичного обслуговування шляхом впровадження новітніх технологій та обладнання; широке застосування технологій охорони навколишнього природного середовища;
 
-19- Чуднов В.М.
У абзаці 5 частини третьої статті 3 кожен стратегічний напрям подати окремим абзацом, виклавши у такій редакції:
«підвищення якості медичного обслуговування шляхом впровадження новітніх технологій та обладнання;
широке застосування технологій охорони навколишнього природного середовища;»
 
Враховано   5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
 
    -20- Самойлик К.С.
Доповнити абзац словом «лікування, фармацевтики;»
 
Враховано    
23. розвиток сучасних інформаційних технологій.
 
   7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
 
24. Стаття 4. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності
 
   Стаття 5. Формування середньострокових пріоритетних напрямів
 
25. Середньострокові пріоритетні напрями можуть бути загальнодержавного, галузевого і регіонального рівня.
 
   1. Середньострокові пріоритетні напрями формуються на основі стратегічних пріоритетних напрямів, визначених цим Законом, з метою поетапного забезпечення їх реалізації на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях.
2. Середньострокові пріоритетні напрями можуть бути загальнодержавного, галузевого та регіонального рівня.
 
26. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності із залученням Національної та галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів на основі стратегічних пріоритетних напрямів за результатами прогнозно-аналітичних досліджень та з урахуванням прогнозів економічного і соціального розвитку України і спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку міжгалузевого та міжрегіонального характеру.
 
   3. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня та їх обґрунтування формуються центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності із залученням Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів за результатами прогнозно-аналітичних досліджень у сфері науки і техніки та інноваційної діяльності, прогнозів економічного та соціального розвитку України і спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку міжгалузевого та міжрегіонального характеру.
 
27. Середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня формуються відповідними центральними органами виконавчої влади на основі стратегічних пріоритетних напрямів і середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу розвитку галузей економіки і спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей економіки.
 
   4. Середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня формуються відповідними центральними органами виконавчої влади на основі стратегічних пріоритетних напрямів і середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу розвитку галузей економіки і спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих галузей економіки.
 
28. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і галузевого рівня затверджуються Кабінетом Міністрів України і реалізуються шляхом виконання відповідних державних цільових програм та окремих інноваційних проектів відповідно до законодавства.
 
   5. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і галузевого рівня затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності протягом трьох місяців з дня визначення законом стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
 
29. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів.
 
   6. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів.
 
30. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня формуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями на основі стратегічних пріоритетних напрямів з урахуванням прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними радами і реалізуються шляхом виконання регіональних інноваційних програм та окремих інноваційних проектів.
 
   7. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій на основі стратегічних пріоритетних напрямів, середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу економічного і соціального розвитку відповідного регіону.
Стаття 6. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
1. Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і галузевого рівня реалізуються шляхом формування та виконання державних цільових програм, державного замовлення та окремих інноваційних проектів.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних напрямів загальнодержавного і галузевого рівня, щорічно визначаються законом про Державний бюджет України.
2. Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня реалізуються шляхом формування та виконання регіональних, місцевих інноваційних програм та окремих інноваційних проектів.
Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних напрямів регіонального рівня, щорічно визначаються відповідними бюджетами, у тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного кодексу України.
3. Для реалізації середньострокових пріоритетних напрямів державою запроваджуються заходи щодо:
розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, технологічних парків, наукових парків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій інноваційних кластерів, венчурних фондів тощо);
першочергового розгляду заявок на винаходи, що відповідають середньостроковим пріоритетним напрямам загальнодержавного рівня;
прямого бюджетного фінансування та співфінансування;
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами господарювання у комерційних банках;
часткової компенсації вартості виробництва продукції;
кредитів за рахунок коштів державного бюджету, кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під державні гарантії;
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
податкових, митних та валютних преференцій.
 
31. Стаття 5. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 
   Стаття 7. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 
32. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
 
   1. Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 93; 2006 р., № 5-6, ст. 73, №23, ст.199; 2009 р., № 16, ст. 219) таким, що втратив чинність.
 
33. 2) У Законі України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266):
 
   3. Внести до Закону України «Про інноваційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266) такі зміни:
 
34. в абзаці сьомому частини першої статті 1 слова», затверджених Верховною Радою України» виключити;
 
   1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«пріоритетний інноваційний проект – інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності»;
 
35. частину першу статті 2 після слів «Про спеціальну економічну зону «Яворів», « доповнити словами «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «;
 
   2) частину першу статті 2 після слів «Про спеціальну економічну зону «Яворів» доповнити словами «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері»;
 
36. в абзаці другому частини першої статті 6 слова «державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів» виключити;
 
   3) в абзаці другому частини першої статті 6 слова «державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів» виключити;
 
37. у статті 7:
 
   4) у статті 7:
 
38. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
39. «визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності; «;
 
   «визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності»;
 
40. абзац другий частини другої після слів «затверджують» доповнити словами «середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та»;
 
   абзац другий частини другої після слова «затверджують» доповнити словами «середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та»;
 
41. абзац третій частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
   5) абзац третій частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
42. «готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівня; «;
 
   «готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівня»;
 
43. у статті 9:
 
   6) у статті 9:
 
44. в абзаці третьому частини першої слова «пріоритетних напрямів інноваційної діяльності» замінити словами «стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня»;
 
   в абзаці третьому частини першої слова «пріоритетних напрямів інноваційної діяльності» замінити словами «стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня»;
 
45. доповнити частину другу новим абзацом третім такого змісту:
 
   частину другу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
46. «готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня відповідно до компетенції; «.
 
   «відповідно до компетенції готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня».
 
47. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
48. в абзаці четвертому слова «із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності» замінити словами «із середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня»;
 
   в абзаці четвертому слова «із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної діяльності» замінити словами «що реалізуються в рамках середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня»;
 
49. частину першу статті 10 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
   7) частину першу статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
50. «готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня; «.
 
   «готують та подають Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідним радам пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня».
 
51. У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;
 
52. в абзаці другому частини шостої статті 13 слова «, затверджених Верховною Радою України, « виключити.
 
   8) в абзаці другому частини шостої статті 13 слова «затверджених Верховною Радою України» виключити.
 
53. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом, передбачивши заходи першочергової підтримки реалізації пріоритетних напрямів, визначених Законом.