Кількість абзаців - 254 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»;
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Податковому кодексі України (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3248):
 
   1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):
 
6. 1) у пункті 14.1 статті 14:
 
-2- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити підпункт 1 пункту 1 законопроекту новим абзацом такого змісту:
«абзац другий доповнити словами « (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку, у розмірі 5 відсотків, за винятком юридичних осіб - платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статі 181 цього Кодексу)»;
 
Враховано   1) у пункті 14.1 статті 14:
у підпункті 14.1.139:
абзац другий доповнити словами « (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку, у розмірі 5 відсотків, за винятком юридичних осіб - платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, і обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статі 181 цього Кодексу)»;
 
7. в абзаці четвертому підпункту 14.1.139:
 
      
8. після слів «фізичних осіб, « доповнити словами і цифрами «визначених у підпунктах 291.1.1 і 291.1.2 пункту 291.1 статті 291, «;
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці четвертому слова « (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства)» замінити словами « (крім фізичних осіб - підприємців, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу та фізичних осіб - підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку, у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб - підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статі 181 цього Кодексу)»
 
Враховано   в абзаці четвертому слова « (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства)» замінити словами « (крім фізичних осіб - підприємців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, та фізичних осіб - підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку, у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб - підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, і обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статі 181 цього Кодексу)»;
 
9. слово «законодавства» замінити словами «розділу ХІV цього Кодексу»;
 
-4- Хомутиннік В.Ю.
абзац четверий пункту 1 виключити
 
Враховано      
10. пункт 14.1.167 викласти у такій редакції:
 
      
11. «14.1.167. податок, платник податку, оподаткування, ставка податку для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу - єдиний податок, платник єдиного податку, обкладення єдиним податком, ставка єдиного податку; «;
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
12. у підпункті 14.1.227 після слів «розділу ІІІ» доповнити словами «та глави 1 розділу ХІV»;
 
   підпункт 14.1.227 після слів «розділу ІІІ» доповнити словами «та глави 1 розділу ХІV»;
 
13. пункт 14.1.239 викласти у такій редакції:
 
      
14. «14.1.239. спрощена система оподаткування, обліку та звітності - система оподаткування, що передбачає заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку і на умовах, визначених розділом ХІV цього Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (далі - спрощена система оподаткування); «;
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Абзац восьмий та дев’ятий підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити та перенести в редакцію глави 1 щодо спрощеної системи оподаткування
 
Враховано      
    -7- Кармазін Ю.А.
У статті 14 у підпункті 14.1.239 пункту 14.1 після слів: «спрощена система оподаткування» виключити слова: «, обліку та звітності» і далі - за текстом.
 
Відхилено (Запропонована концепція спрощеної системи оподаткування передбачає ведення підприємцями спрощеного обліку та звітності)   
15. доповнити новим підпунктом такого змісту:
 
      
16. «єдиний податок - податок, що сплачується на заміну сплати окремих податків і зборів в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу ХІV цього Кодексу; «;
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци десятий і одинадцятий підпункту 1 пункту 1 законопроекту виключити. та перенести в редакцію глави 1 щодо спрощеної системи оподаткування
 
Враховано      
    -9- Королевська Н.Ю.
Доповнити проект змінами до статей 16, 44, 85 Податкового кодексу України:
"Перше речення підпункту 16.1.5 статті 16 доповнити словами "крім фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, визначених у підпунктах 291.1.1 і 291.1.2 пункту 291.1 статті 291".
Абзац перший пункту 44.1 статті 44 доповнити словами " (крім фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, визначених у підпунктах 291.1.1 і 291.1.2 пункту 291.1 статті 291)".
Пункт 85.4 статті 85 після слів "у платників податків" доповнити словами " (крім фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, визначених у підпунктах 291.1.1 і 291.1.2 пункту 291.1 статті 291)".
 
Відхилено (зазначена пропозиція призведе до дискримінації фізичних осіб підприємців, які знаходяться на загальній сисиетмі оподаткування. Пропонується не поширювати на фізичних осіб – платників єдиного податку норми Кодексу щодо подання на вимогу контролюючих органів документів з обліку доходів (п.п.16.1.5.), ведення обліку на підставі первинних документів (п.44.1), надання контролюючим органам при проведенні перевірок документів (п.85.4)   
17. 2) у абзаці другому пункту 44.2 статті 44 після слова і цифри «статті 154» додати слова і цифри «та платники податку, що сплачують єдиний податок і відповідають критеріям, визначеним підпунктом 291.1.4 пункту 291.1 статті 291»;
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
2) абзац третій пункту 44.2 статті 44 викласти в такій редакції:
«Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких оподатковується за ставкою нуль відсотків і відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 цього Кодексу та платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України»;
 
Враховано   2) абзац третій пункту 44.2 статті 44 викласти в такій редакції:
«Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких оподатковується за ставкою нуль відсотків і відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 цього Кодексу та платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України»;
 
    -11- Сухий Я.М.
Доповнити статтею 50-1 такого змісту:
«Стаття 50-1. Порядок призупинення (продовження, поновлення) подання податкової звітності платником
50-1.1. Платник податків в порядку, встановленому цією статтею, на підставі поданої заяви про призупинення (продовження або поновлення) подання податкової звітності, має право:
а)призупинити подання податкової звітності;
б)продовжити термін призупинення подання податкової звітності;
в)відновити подання податкової звітності, якщо інше не передбачено цією статтею.
50-1.2. Платник податків, у разі прийняття рішення про призупинення діяльності, подає до органу державної податкової служби заяву про призупинення подання податкової звітності на майбутній період. Термін призупинення подання податкової звітності, з урахуванням його продовження, не повинен перевищувати строк, встановлений пунктом 102.1, статті 102 цього Кодексу.
50-1.3. Одночасно із заявою про призупинення подання податкової звітності, платник податків подає податкову звітність за видами податків і зборів з початку податкового періоду до дати тимчасового припинення діяльності, зазначеної в такій заяві.
50-1.4. Орган державної податкової служби, протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви про призупинення подання податкової звітності, приймає рішення про призупинення подання податкової звітності або про відмову у призупиненні подання податкової звітності за формою, яка встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
50-1.5. Рішення про призупинення подання податкової звітності або про відмову у призупиненні подання податкової звітності надсилається платнику податків в строк, встановлений у пункті 50-1.4 цієї статті, в порядку, встановленому для надіслання податкових повідомлень-рішень. В разі не надіслання у визначений законом строк платнику податків відповідного рішення про призупинення подання податкової звітності або рішення про відмову в призупиненні подання податкової звітності, платник податку має право призупинити подання податкової звітності без одержання відповідного рішення згідно до пункту 50-1.8 цієї статті.
50-1.6. Рішення про відмову у призупиненні подання податкової звітності приймається у разі наявності у платника податків податкової заборгованості на дату подання заяви або неподання платником податків податкової звітності, зазначеної в пункті 50-1.3. цієї статті. Відмова із інших підстав у призупиненні подання податкової звітності не допускається.
50-1.7. У разі прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у призупиненні подання податкової звітності, платник податків подає податкову звітність у порядку, встановленому цим Кодексом.
50-1.8. Рішення про призупинення подання податкової звітності, отримане платником податку, є підставою для неподання податкової звітності на період призупинення подання податкової звітності, зазначений у заяві про призупинення подання податкової звітності, якщо інше не встановлено цією статтею. Неподання податкової звітності, зазначеної в цьому пункті, прирівнюється до подання податкової звітності з нульовими показниками.
50-1.9. У разі прийняття платником податків рішення про відновлення діяльності до закінчення терміну призупинення діяльності, вказаний платник податків подає до органу державної податкової служби, до закінчення терміну призупинення діяльності, заяву про поновлення подання податкової звітності та податкову звітність у порядку, встановленому цим Кодексом.
50-1.10. Після закінчення терміну призупинення діяльності, зазначеного в рішенні про призупинення подання податкової звітності, платник податків зобов'язаний подати до податкового органу податкову звітність у порядку, встановленому цим Кодексом, якщо інше не встановлено пунктом 50-1.11 цієї статті.
50-1.11. Платник податків має право, не пізніше дня закінчення поточного періоду призупинення подання податкової звітності, подати до органу державної податкової служби заяву про продовження призупинення подання податкової звітності. При подачі заяви про продовження призупинення подання податкової звітності даний термін продовжується на новий період, зазначений у цій заяві, з урахуванням положень пункту 50-1.2 цієї статті. Заява про продовження подання податкової звітності є підставою для неподання податкової звітності за майбутні податкові періоди до дати поновлення діяльності, за умови наявності відмітки органу державної податкової служби або підтвердження її надіслання до органу державної податкової служби рекомендованим або цінним листом.
50-1.12. У разі виявлення органом державної податкової служби фактів здійснення платником податку діяльності в період її призупинення, органи держаної податкової служби, без сповіщення зазначеного платника податку, визнають припиненим термін призупинення подання податкової звітності.
50-1.13. Положення цієї статті поширюються на наступних платників податків:
а) фізичних осіб - підприємців, які обрали режим оподаткування зі сплатою єдиного або фіксованого податку;
б) платників фіксованого сільськогосподарського податку.
50-1.14. Положення цієї статті не поширюються на порядок і терміни подання податкової звітності по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
 
Відхилено (пропозиція не належить до сфери регулювання законопроекту)   
18. 3) у пункті 122.1 статті 122 слова «актом законодавства» та «законодавчим актом» замінити словами «цим Кодексом»;
 
-12- Пінчук А.П.
Підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
3) пункт 122.1 статті 122 викласти в такій редакції:
«122.1. Несплата (неперерахування) фізичною особою – платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу»;
 
Враховано (ПКУ встановлено додатковий штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку, а потрібно встановити відповідальність лише за несвоєчасну сплату авансових внесків з цього податку, оскільки платникам єдиного податку дозволено подавати декларацію один раз на рік, при цьому сплачувати щомісячно аваносові платежі.)  3) пункт 122.1 статті 122 викласти в такій редакції:
«122.1. Несплата (неперерахування) фізичною особою – платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до цього Кодексу»;
4) у розділі ІІІ:
статтю 133 доповнити пунктом 133.6 такого змісту:
«Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»;
 
    -13- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 1 законопроекту новим підпунктом в такій редакції:
4) у розділі ІІІ:
статтю 133 доповнити пунктом 133.6 такого змісту:
«Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»;
підпункт 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у разі отримання залізницями та/або підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та переданих на баланс залізниць та підприємств Укрзалізниці за рішенням таких інших підприємств».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
Враховано частково (Узгоджено справляння єиного податку у відповідність до розділу ІІІ)   
19. 4) підпункт 139.1.12. пункту 139.1. статті 139 виключити;
 
-14- Каракай Ю.В.
Підпункт 4 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
у підпункті 139.1.12 пункту 139.1 статті 139:
слова « (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації)» замінити словами « (крім витрат, понесених у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка провадить діяльність у сфері інформатизації, витрат, понесених у зв’язку з придбанням товарів у фізичної особи – платника єдиного податку, вироблених такою фізичною особою, а також витрат, понесених у зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг у платника єдиного податку, визначеного підпунктами 3 і 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу);
доповнити другим абзацом такого змісту:
«Підтвердженням статусу платника єдиного податку є копія свідоцтва платника єдиного податку, отриманого таким платником у порядку, встановленому главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»;
 
Відхилено   підпункт 139.1.12. пункту 139.1. статті 139 виключити;
 
20. 5) пункт 152.3 статті 152 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
   пункт 152.3 статті 152 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
21. «Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку у розрізі контрагентів, що сплачують єдиний податок, за формою та у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
 
-15- Пінчук А.П.
Абзац другий та третій підпункту 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку у розрізі контрагентів – платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом.
Форма та порядок складання такого переліку доходів та витрат, встановлюється у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу»;
 
Враховано   «Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку у розрізі контрагентів – платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом.
 
22. У переліку доходів та витрат платника податку зазначаються контрагенти обсяг операцій з якими у звітному (податковому) періоді перевищував 50 тисяч гривень.»;
 
-16- Королевська Н.Ю.
Підпункт 5 пункту 1 Розділу І проекту виключити
 
Відхилено (Перелік доходів, отрманих платниками єдиного податку необхідний з метою визначення обсягу доходу контролюючим органом без виходу на документальну перевірку, оскільки малому бізнесу дозволено не використовувати касові апарати)  Форма та порядок складання такого переліку доходів та витрат встановлюється у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу «;
 
    -17- Кінах А.К.
Третій абзац підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«У переліку доходів та витрат платника податку зазначаються контрагенти - фізичні особи, обсяг операцій з якими у звітному (податковому) періоді перевищував 50 тисяч гривень, та контрагенти - юридичні особи, обсяг операцій з якими у звітному (податковому) періоді перевищував 100 тисяч гривень»;
 
Відхилено (ускладнить процедуру вибірки контрагентів)   
    -18- Королевська Н.Ю.
Доповнити проект змінами до статей 117-127 Податкового кодексу України, якими передбачити зменшення штрафних (фінансових) санкцій на 50 відсотків.
 
Відхилено ( Пропонується зменшити штрафні санкції, що встановлені для всіх податків і зборів. Пропозицію необхідно розглядати під час інших комплексних змін до ПКУ)   
23. 6) статтю 170 доповнити пунктом 170.13. такого змісту:
 
-19- Королевська Н.Ю.
Підпункт 6 пункту 1 Розділу І проекту виключити
 
Враховано (вилучення положення щодо оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва)     
24. «170.13. Оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва.
 
      
25. 170.13.1. Платниками податку із придбанням короткотермінового свідоцтва є громадяни України (надалі - фізичні особи), якщо вони не є самозайнятими особами і здійснюють самостійно, без залучення найманих працівників, несистематичний, не більше 15 календарних днів на місяць, і не більше 4 разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої продукції, речей, товарів (надалі - товари).
 
-20- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому підпункту 170.13.1 пункту 170.13 слова: «є громадяни України (надалі - фізичні особи)» замінити на «є фізичні особи».
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням положеня щодо короткотермінового свідоцтва)     
26. Сумарна вартість товарів визначається за ринковими цінами і не повинна одноразово перевищувати 25 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 
-21- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому підпункту 170.13.1 пункту 170.13 після слів «Сумарна вартість товарів» доповнити через кому словами «що реалізуються за одним короткотерміновим свідоцтвом» і далі - за текстом.
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням положеня щодо короткотермінового свідоцтва)     
    -22- Гуменюк О.І.
абзац другий підпункту 170.13.1 викласти у такій редакції:
«Загальний обсяг доходу від продажу товарів, що реалізуються за одним короткотерміновим свідоцтвом, не повинна одноразово перевищувати 25 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року».
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням положеня щодо короткотермінового свідоцтва)   
27. Не можуть бути платниками податку із придбанням короткотермінового свідоцтва фізичні особи які здійснюють діяльність з продажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату, діяльність з продажу транспортних засобів.
 
      
28. Не декларується та не оподатковується за короткотерміновим свідоцтвом продаж сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) вирощеної (виробленої) безпосередньо власником на земельних ділянках, безоплатно наданих йому для ведення особистого селянського господарства, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.
 
      
29. 170.13.2. Ставка податку встановлюється за день в розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 
      
30. 170.13.3. Підставою для видачі короткотермінового свідоцтва є подання фізичною особою письмової заяви на придбання короткотермінового свідоцтва (далі - заява) та платіжного документа (квитанції, копії платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) всієї суми податку за термін, вказаний у заяві.
 
-23- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому підпункту 170.13.3. пункту 170.13 слово: «придбання» змінити на слово: «отримання».
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням положеня щодо короткотермінового свідоцтва)     
31. Заява подається фізичною особою до органу державної податкової служби за місцем проживання.
 
      
32. Сума податку за невикористаним короткотерміновим свідоцтвом поверненню не підлягає.
 
      
33. 170.13.4. Доходи фізичної особи від здійснення продажу товарів за короткотерміновим свідоцтвом в обсягах указаної такою особою у заяві вартості товарів, не включаються до складу її загального оподатковуваного доходу за результатами звітного року.
 
      
34. 170.13.5. Форма короткотермінового свідоцтва і порядок його видачі та форма заяви фізичної особи на придбання короткотермінового свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України.
 
-24- Кармазін Ю.А.
у абзаці першому підпункту 170.13.5 пункту 170.13 слово «придбання» змінити на слово: «отримання».
 
Відхилено (у зв’язку з виключенням положеня щодо короткотермінового свідоцтва)     
35. Бланк короткотермінового свідоцтва є документом суворої звітності, що запроваджується на всій території України.
 
      
36. Короткотермінове свідоцтво не може бути передано іншій особі, крім зазначеній у ньому.
 
      
37. 170.13.6. Заява подається не менше ніж за п’ять робочих днів до початку здійснення продажу товару. Короткотермінове свідоцтво видається безоплатно особисто фізичній особі під підпис протягом трьох робочих днів з дня подання заявки.
 
      
38. У заяві вказується строк початку дії короткотермінового свідоцтва, період, на який придбається короткотермінове свідоцтво, вартість та найменування товару, місце здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 
      
39. Максимальний термін дії короткотермінового свідоцтва 15 календарних днів.
 
      
40. 170.13.7. Сума податку перераховується на окремий рахунок органів Державної казначейської служби за місцем придбання короткотермінового свідоцтва.
 
      
41. 170.13.8. На фізичних осіб, які здійснюють продаж товарів без придбання короткотермінових свідоцтв або з порушенням терміну їх дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у свідоцтві, керівниками податкових органів накладаються штрафні санкції в розмірі та порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.»;
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 1 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«7) у розділі V:
пункт 183.4 статті 183 викласти в такій редакції:
«183.4. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, у випадках визначених главою 1 розділу ХІV цього Кодексу, за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід до сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті.
У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту «г» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.2 цієї статті.
в абзаці першому пункту 188.1 статті 188 слова « (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками ( суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку)» замінити словами « (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками ( суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку)»;
пункт 201.1 статті 201 після слів «та скріплену печаткою» доповнити словами « (за наявності);
у пункті 202.2:
в абзаці першому після слів «1 січня 2016 року» доповнити словами «а також платники податку, що сплачують єдиний податок»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі якщо платник податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця»;
 
Враховано (Передбачено процедуру реєстрації платника єдиного податку платником ПДВ)  5) у розділі V:
пункт 183.4 статті 183 викласти в такій редакції:
«183.4. У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу ХІV цього Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід до сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті.
У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту «г» підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.2 цієї статті»;
у пункті 188.1 статті 188:
в абзаці першому слова « (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками ( суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, і збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку)» замінити словами « (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками ( суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку)»;
пункт 201.1 статті 201 після слів «та скріплену печаткою» доповнити словами « (за наявності)»;
у пункті 202.2:
абзац перший після слів «1 січня 2016 року» доповнити словами «а також платники податку, які сплачують єдиний податок»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі якщо платник податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця»;
6) пункт 267.7 статті 267 доповнити підпунктом 267.1.3 такого змісту:
«Особливості справляння збору суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»;
7) статтю 269 доповнити пунктом 269.2 такого змісту:
«Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»;
 
    -26- Королевська Н.Ю.
Підпункт 5 пункту 1 Розділу І проекту викласти у такій редакції:
"5) статтю 182 доповнити пунктом 182.2 такого змісту:
"182.2. Особа, яка є платником єдиного податку, має право добровільно за власною заявою зареєструватися як платник податку. При цьому вимоги пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу та пункту 182.1 цієї статті не застосовуються".
 
Враховано частково    
    -27- Ващук К.Т.
Терещук С.М.
Литвин Ю.О.
Доповнити законопроект новим підпунктом такого змісту:
статтю 197 доповнити пунктом 197.18 такого змісту:
«197.18. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин, племінних (генетичних) ресурсів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10, що здійснюються суб'єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 цього Кодексу. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин або племінних (генетичних) ресурсів оподатковуються у загальному порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
Відхилено    
    -28- Хомутиннік В.Ю.
Допонвити законопроект підпунктом в такій редакції:
«пункт 267.7 статті 267 доповнити новим підпунктом 267.1.3 такого змісту:
«Особливості справляння збору суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»;
 
Враховано (Узгоджено справляння єиного податку у відповідність зі збором за провадження деяких видів підприємницької діяльності)   
    -29- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 1 законопроекту новим підпунктом в такій редакції:
«10) статтю 269 доповнити пунктом 269.2 такого змісту:
«Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV цього Кодексу»
 
Враховано (З метою приведення у відповідність глави 1 до розділу ХІІ)   
42. 7) главу 1 розділу ХІV викласти у такій редакції:
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
Змінити нумерацію підпункту 7) законопроекту на підпункт 9).
 
Враховано   8) у розділ ХІV включити главу 1 такого змісту:
 
43. «Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 7) виключити слова «суб’єктів малого підприємництва»
 
Враховано   «Глава 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
 
44. Стаття 291. Платники податку
 
-32- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті та пункту 291.1 викласти в такій редакції:
«Стаття 291. Загальні положення»
 
Враховано   Стаття 291. Загальні положення
291.1. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.
291.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
291.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному цією главою.
 
    -33- Хомутиннік В.Ю.
Після абзацу третього підпункту 7) законопроекту трьома новими пунктами такого змісту:
«291.1. У цій главі встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.
291.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
291.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному цією главою..
 
Враховано    
45. 291.1. Платниками податку з урахуванням пункту 291.2 цієї статті є:
 
-34- Хомутиннік В.Ю.
Назву підпункту 291.1 викласти у такій редакції:
«291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що поділяються на такі групи платників єдиного податку:»
 
Враховано   291.4. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
 
46. 291.1.1. фізичні особи - підприємці (далі у цій главі - фізичні особи), які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно ремісничу діяльність, роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, не перевищує 150 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата);
 
-35- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 291.1.1. викласти в такій редакції:
1) перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень.;
 
Враховано   1) перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;
 
    -36- Ляпіна К.М.
У підпункті 291.1.1 слова і цифри «150 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата)» замінити словами і цифрами «150 000 грн»
 
Враховано    
    -37- Томенко М.В.
Підпункт 291.1.1 викласти в такій редакції:
«291.1.1. фізичні особи, що здійснюють діяльність без найманих працівників але мають право використовувати працю членів сім'ї (дружина, чоловік, діти, батьки) без оформлення трудових відносин не більше 7 календарних днів на місяць, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 300 000 грн.»;
 
Відхилено (законопроектом передбачено для першої групи збільшення доходу у порівнянні з діючим. На сьогодні – 119 тис.грн., пропонується 150 тис.грн. Передбачений обсяг доходу є оптимальним для започаткування бізнесу Використання праці найманих фізичних осіб без укладання з ними трудового або цивільно-правового договору не узгоджується з нормами трудового законодавства, яке забороняє використовувати працю найманих фізичних осіб без укладання з ними трудового або цивільно-правового договору)   
    -38- Сухий Я.М.
Підпункт 291.1.1 викласти у такій редакції:
«291.1.1. фізичні особи ( підприємці (далі у цій главі - фізичні особи), які використовують працю не більш 2 найманих осіб, здійснюють виключно виробничу та/або ремісничу діяльність, роздрібний продаж товарів з торговельних місць та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, не перевищує 150 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата)»;
 
Відхилено (використання найманої праці передбачено для другої та третьої груп платників єдиного податку)   
    -39- Королевська Н.Ю.
Підпункт 291.1.1 викласти у такій редакції:
"291.1.1. фізичні особи - підприємці (далі у цій главі - фізичні особи), які не використовують працю найманих осіб, та обсяг доходу яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 300 тис. грн.".
 
Враховано частково (законопроектом пропонується фіксована величина доходу 150 тис. грн Що стосується збільшення доходу до 300 тис. грн., то у порівнянні з діючим законодавством дохід за законопроектом збільшується до 150 тис.грн. (на сьогодні – 119 тис.грн.). Передбачений обсяг доходу для першої групи платників податків є оптимальним для започаткування бізнесу)   
47. 291.1.2. фізичні особи, які здійснюють виробництво товарів, продаж товарів, господарську діяльність з надання послуг платникам податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, та/або населенню (крім посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, надання послуг у сфері страхування), діяльність у сфері ресторанного господарства, та які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв:
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший підпункту 291.1.2 викласти в такій редакції:
«2) друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, та які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:»
 
Враховано   2) друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
 
    -41- Єдін О.Й.
Клименко О.І.
у підпункті 7 пункту 1 розділу І законопроекту (пункт 291.1.2) слова «надання послуг у сфері страхування» виключити;
 
Враховано    
    -42- Кінах А.К.
в абзаці першому підпункту 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 розділу ХІV Кодексу слова «надання послуг у сфері страхування» виключити;
 
Враховано    
48. кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 
-43- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 291.1.2 викласти в такій редакції:
« не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;.»
 
Враховано   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 
49. обсяг доходу не перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати;
 
-44- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому підпункту 291.1.2 слова і цифри «1000 розмірів мінімальної заробітної плати; « замінити словами і цифрами «1 000 000 грн.»
 
Враховано   обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
 
    -45- Ляпіна К.М.
У абзаці другому підпункту 291.1.2 слова і цифри «1000 розмірів мінімальної заробітної плати; « замінити словами і цифрами «1 000 000 грн.»
 
Враховано    
    -46- Пінчук А.П.
Підпункт 291.1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи»
 
Враховано    
    -47- Томенко М.В.
Підпункт 291.1.21 викласти в такій редакції:
«291.1.2. фізичні особи, у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, перебуває не більше ніж 10 осіб одночасно, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 500 000 грн.»;
 
Враховано частково (законопроектом пропонується фіксована величина доходу 1 млн. грн. Що стосується збільшення такої величини до 1.5 млн. грн., то для другої групи платників єдиного податку збільшуєтьься дохід у порівнянні з діючим на 500 тис.грн. Передбачений обсяг доходу є оптимальним для започаткування та розвитку бізнесу)   
    -48- Королевська Н.Ю.
Підпункт 291.1.2 викласти у такій редакції:
"291.1.2. фізичні особи, які відповідають сукупності таких критеріїв:
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1 500 тис. грн.".
 
Враховано частково (законопроектом пропонується фіксована величина доходу 1 млн. грн. Що стосується збільшення такої величини до 1,5 млн. грн., то для другої групи платників єдиного податку збільшуєтьься дохід у порівнянні з діючим на 500 тис.грн. Передбачений обсяг доходу є оптимальним для започаткування та розвитку бізнесу)   
50. 291.1.3. фізичні особи, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв:
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший підпункту 291.1.3. пункту 291.1 статті 291 викласти в такій редакції:
«3) третя група – фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:»;
 
Враховано   3) третя група – фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
 
51. кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 291.1.3 перед словом «кількість» доповнити словами «не використовують працю найманих осіб»;
 
Враховано   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 
52. обсяг доходу не перевищує 2000 розмірів мінімальної заробітної плати;
 
-51- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці третьому підпункту 291.1.3 слова і цифри «2000 розмірів мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрами «3 000 000 грн.»
 
Враховано   обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
 
    -52- Королевська Н.Ю.
Підпункт 291.1.3 викласти у такій редакції:
"291.1.3. фізичні особи, які відповідають сукупності таких критеріїв:
кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 3 000 тис. грн.".
 
Враховано    
    -53- Томенко М.В.
Підпункт 291.1.3 викласти в такій редакції:
«291.1.3. фізичні особи, кількість найманих працівників для яких не обмежується, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 3 000 000 грн.;
 
Враховано частково    
    -54- Ляпіна К.М.
У абзаці третьому підпункту 291.1.3 слова і цифри «2000 розмірів мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрами «2 000 000 грн.»
 
Враховано по суті   
    -55- Королевська Н.Ю.
У пункті 291.1 передбачити нову категорію платників податків:
"фізичні особи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту, консалтингу, маркетингу, інжинірингу, інформатизації, рекламну діяльність, являються страховими агентами, та обсяг доходу яких не перевищує 200 000 грн.".
У зв'язку із введенням нової категорії платників податків пропонується по тексту проекту змінити відповідну нумерацію та посилання на підпункти пункту 291.1 статті 291.
У зв'язку із введенням нової категорії платників податків (п.п. 4, п. 4.1. цих Поправок), пропонується для неї передбачити такі ставки податку: від 200 до 500 грн.
 
Відхилено (запровадження ще однієї категорії платників ускладнить адміністрування)   
    -56- Кінах А.К.
в абзаці першому підпункту 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 після слів «фізичні особи» додати слова « (крім фізичних осіб, визначених у підпункті 291.1.2 цього пункту)»;
 
Відхилено (запропонована редакція не дозволить другій групі платників застосвувати наступну ставку податку, яка дозволяє такому платнику перебувати на спрощеній системі оподаткування)   
53. 291.1.4. юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі - юридичні особи):
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший підпункту 291.1.4. пункту 291.1 статті 291 викласти в такій редакції:
«4) четверта група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:»
 
Враховано   4) четверта група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
 
54. середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
 
   середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
 
55. обсяг доходу не перевищує 5000 розмірів мінімальної заробітної плати.
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
в абзаці третьому підпункту 291.1.4. пункту 291.1 статті 291 слова «5000 розмірів мінімальної заробітної плати.» Замінити словами «5 000 000 гривень.»
 
Враховано   обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
291.4.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.
 
    -59- Ляпіна К.М.
У абзаці третьому підпункту 291.1.4 слова і цифри «5000 розмірів мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрами «5 000 000 грн.»
 
Враховано    
    -60- Томенко М.В.
Підпункт 291.1.4 викласти в такій редакції:
«291.1.4. юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб і граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 10 000 000 грн. (далі – юридичні особи).»
 
Відхилено (збільшення граничного обсягу доходу для юридичних осіб до 10 млн. грн. породить стимули для подрібнення великих підприємств, які мають більше податкове навантаження)   
    -61- Королевська Н.Ю.
Підпункт 291.1.4 викласти у такій редакції:
"291.1.4. юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які відповідають сукупності таких критеріїв (далі у цій главі - юридичні особи):
середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 10 000 тис. грн.".
 
Відхилено (збільшення граничного обсягу доходу для юридичних осіб до 10 млн. грн. породить стимули для подрібнення великих підприємств, які мають більше податкове навантаження)   
    -62- Хомутиннік В.Ю.
Після абзацу третього підпункту 291.1.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«291.4.1. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.»
 
Враховано (У зв’язку зі структурною зміною пернесено із пункту 291.4 перешого читання, редакційно уточнено)   
56. Для цілей цієї глави до господарської діяльності з надання побутових послуг належать:
 
-63- Хомутиннік В.Ю.
1) абзаци щодо видів побутових послуг викласти в такій редакції:
«291.6. Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групою платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:»
 
Враховано   291.6. Для цілей цієї глави під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групою платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
 
57. виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 
-64- Хомутиннік В.Ю.
абзацам щодо видів побутових послуг присвоїти порядкові номери
 
Враховано   1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 
    -65- Королевська Н.Ю.
Абзаци, що розміщені за підпунктом 291.1.4 та визначають види побутових послуг, виключити.
 
Відхилено (Встановлений Законом перелік побутових послуг зніме конфлікт інтересів між податковими органами та малим бізнесом)   
58. послуги з ремонту взуття;
 
   2) послуги з ремонту взуття;
 
59. виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 
   3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 
60. виготовлення виробів зі шкіри за індивідуальним замовленням;
 
   4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
 
61. виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
 
   5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
 
62. виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 
   6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 
63. виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
 
   7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
 
64. виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
 
   8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
 
65. додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
 
   9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
 
66. послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
 
   10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
 
67. виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
 
   11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
 
68. послуги з ремонту трикотажних виробів;
 
   12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
 
69. виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
 
   13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
 
70. послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
 
   14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
 
71. виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
 
   15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
 
72. послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 
   16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 
73. виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
 
   17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
 
74. послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
 
   18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
 
75. виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
 
   19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
 
76. технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
 
   20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
 
77. послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;
 
   21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;
 
78. послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
 
   22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
 
79. послуги з ремонту годинників;
 
   23) послуги з ремонту годинників;
 
80. послуги з ремонту велосипедів;
 
   24) послуги з ремонту велосипедів;
 
81. послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 
   25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 
82. виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
 
   26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
 
83. послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 
   27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 
84. виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
 
   28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
 
85. послуги з ремонту ювелірних виробів;
 
   29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
 
86. прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 
   30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 
87. послуги з виконання фоторобіт;
 
   31) послуги з виконання фоторобіт;
 
88. послуги з оброблення плівок;
 
   32) послуги з оброблення плівок;
 
89. послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
 
   33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
 
90. послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
 
   34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
 
91. вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
 
   35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
 
92. послуги перукарень;
 
   36) послуги перукарень;
 
93. ритуальні послуги;
 
   37) ритуальні послуги;
 
94. послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
 
   38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
 
95. послуги домашньої прислуги;
 
   39) послуги домашньої прислуги;
 
96. послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.
 
-66- Романюк М.П.
Підпункт 291.1.4 доповнити абзацом такого змісту:
«послуги з надання в оренду житлових приміщень та нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частини».
 
Відхилено (запропоновані послуги не є побутовими)  40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.
 
    -67- Сухий Я.М.
Підпункт 291.1.4 доповнити абзацом такого змісту:
«Органи місцевого самоврядування можуть розширити перелік видів побутових послуг, якщо вони передбачені чинним законодавством та діяльність з надання яких за спрощеною системою оподаткування не заборонена».
 
Відхилено (порушується принцип рівності платників податку)   
97. 291.2. Спрощена система оподаткування не поширюється на:
 
-68- Хомутиннік В.Ю.
Назву пункту 291.2 викласти в такій редакції:
«291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:»
 
Враховано   291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:
 
98. 291.2.1. суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), які здійснюють:
 
-69- Хомутиннік В.Ю.
1) назву підпункту 291.2.1 викласти в такій редакції:
«291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:»
 
Враховано   291.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
 
99. а) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 
-70- Хомутиннік В.Ю.
присвоїти кожному абзацу підпункту 291.2.1. порядковий номер
 
Враховано   1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 
    -71- Кармазін Ю.А.
пункт «а» підпункту 291.2.1 пункту 291.2 виключити.
 
Враховано по суті У прикінцевих положеннях законопроекту передбачається дія цього абзацу після набрання чинності закону, який регулюватиме питання організації, проведення азартних ігор)   
100. б) обмін іноземної валюти;
 
   2) обмін іноземної валюти;
 
101. в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива);
 
-72- Царьов О.А.
Пункт «в» підпункту 291.2.1 пункту 291.2 після слів «пива» доповнити словами «та столових вин»
 
Враховано   3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 
102. г) видобуток, промислове виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
 
-73- Хомутиннік В.Ю.
У пункті «г» підпункту 291.2.1 пункту 291.2 слова «промислове виробництво» замінити словами «виробництво, реалізацію»
 
Враховано   4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
 
103. ґ) видобуток, реалізацію корисних копалин;
 
   5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
 
104. д) діяльність у сфері фінансового посередництва;
 
-74- Єдін О.Й.
Клименко О.І.
Підпункт «д» викласти в такій редакції:
«діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ цього Кодексу;»
 
Враховано   6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ цього Кодексу;
 
    -75- Кінах А.К.
підпункт «д» підпункту 291.2.1 пункту 291.2 статті 291 доповнити словами «крім страхових посередників»;
 
Враховано по суті   
105. е) діяльність з управління підприємствами;
 
   7) діяльність з управління підприємствами;
 
106. є) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
 
   8) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
 
107. ж) діяльність з продажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 
-76- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті "ж" підпункту 291.2.1 пункту 291.2 слова «, колекціонування» виключити.
 
Враховано   9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 
    -77- Королевська Н.Ю.
Підпункт "ж" підпункту 291.2.1 пункту 291.2 виключити.
 
Відхилено ( діяльність з продажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату не потребує підтримки у вигляді спрощеної системи оподаткування. Обмеження відповідає нині діючому)   
108. з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
 
   10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
 
109. 291.2.2. фізичних осіб - підприємців, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
 
-78- Хомутиннік В.Ю.
Назву пункту 291.2 викласти в такій редакції:
«291.2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;»
 
Враховано   291.5.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
 
    -79- Кінах А.К.
в підпункті 291.2.2 пункту 291.2 статті 291 слова «технічні випробування та дослідження,» виключити;
 
Відхилено (Технічні випробування та дослідження, до яких згідно з КВЕД належать, зокрема, вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод, сертифікація літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок, повинні здійснюватися юридичними особами, а не фізичними особами)   
    -80- Сухий Я.М.
У підпункті 291.2.2 слова «діяльність у сфері аудиту» виключити.
 
Відхилено    
    -81- Кармазін Ю.А.
підпункт 291.2.2. пункту 291.2 виключити.
 
Відхилено (Технічні випробування та дослідження, до яких згідно з КВЕД належать, зокрема, вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод, сертифікація літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок, повинні здійснюватися юридичними особами, а не фізичними особами)   
    -82- Королевська Н.Ю.
Підпункт 291.2.2 пункту 291.2 виключити.
 
Відхилено (-//-)   
110. 291.2.3. фізичних осіб - підприємців, які надають в оренду земельні ділянки загальна площа яких перевищує 0, 2 га, житлові приміщення загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів;
 
-83- Романюк М.П.
У підпункті 291.2.3 пункту 291.2 цифри «300» замінити цифрами «500»
 
Відхилено (значні обсяги пасивних доходів повинні оподатковуватися на загальних підставах)  291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
 
111. 291.2.4. страхових (перестрахових) брокерів, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстраторів цінних паперів;
 
-84- Єдін О.Й.
Клименко О.І.
у підпункті 7 пункту 1 розділу І законопроекту (підпункт 291.2.4) слова «страхових (перестрахових) брокерів,» виключити;
 
Відхилено   291.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
 
    -85- Кінах А.К.
в підпункті 291.2.4 пункту 291.2 статті 291 слова «страхових (перестрахових) брокерів,» виключити;
 
Відхилено    
112. 291.2.5. суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 
-86- Олійник В.С.
У підпункті 7 пункту 1 частини 1 законопроекту текст абзацу сімдесят першого після слів «або перевищує 25 відсотків» доповнити словами «крім державних та комунальних суб’єктів господарювання, які надають послуги і виручка від реалізації цих послуг становить не менше 50% від загальної виручки».
 
Відхилено (поширення спрощеної системи оподаткування на підприємства державної та комунальної форми власності не відповідає вимогам Рекомендації Комісії ЄС (2003/361/ЄС) щодо визначення малих та середніх підприємств в частині відповідності критеріям мікро-, малих та середніх підприємств)  291.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
 
113. 291.2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 
   291.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
 
114. 291.2.7. фізичних та юридичних осіб - нерезидентів;
 
-87- Кармазін Ю.А.
підпункт 291.2.7 пункту 291.2 виключити.
 
Відхилено (спрощена система оподаткування передбачається для стимулювання підприємницької діяльності громадян України)  291.5.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
 
115. 291.2.8. суб’єктів господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником податку мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 
-88- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 291.2.8. після слова «платником» доповнити словом «єдиного»
 
Враховано   291.5.8. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 
116. 291.3. Платники податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у готівковій та/або безготівковій формі.
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 291.3. після слова «Платники» доповнити словом «єдиного», а після слова «виключно у» доповнити словом «грошовій формі» та змінити номер підпункту на 291.7.
 
Враховано   291.7. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
 
117. 291.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
 
-90- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 291.4 перенести у новий підпункт 291.4.1 виклавши його в уточненій редакції.
 
Враховано      
    -91- Королевська Н.Ю.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту:
"291.5. При розрахунку граничного обсягу доходу за відповідний (звітний) рік не враховуються суми коштів, отриманих платником єдиного податку як відшкодування за попередні (звітні) роки за рішенням суду".
 
Враховано (у правці Н.д.Хомутинніка В.Ю. до пункту 292.15)   
118. Стаття 292. Об’єкт оподаткування
 
-92- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад»
 
Враховано   Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад
 
119. 292.1. Об’єктом оподаткування є дохід платника податку.
 
-93- Хомутиннік В.Ю.
Назву пункту 292.1 викласти у такій редакції:
«292.1. Доходом платника єдиного податку є:»
 
Враховано   292.1. Доходом платника єдиного податку є:
 
120. 292.2. Доходом від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг вважається уся сума, що отримана платником податку за здійснення операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) в готівковій та/або безготівковій формі розрахунків за звітний (податковий) період.
 
-94- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 292.2 викласти у такій редакції:
1) для фізичної особи – підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується у її господарській діяльності;
2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 292.3 цієї статті.
 
Враховано ( Визначення доходу приведено у відповідність до Податкового кодексу , редакційно уточнено)  1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 292.3 цієї статті.
292.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
292.3. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
292.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.
292.6. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).
292.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
292.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.
292.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу ІV цього Кодексу.
292.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
 
    -95- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 292.4 – 292.10 замінити пунктами 292.2 – 292.10 такого змісту:
«292.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
292.3. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
292.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.
292.6. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).
292.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
292.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.
292.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу ІV цього Кодексу.
292.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.»
 
Враховано (У зв’язку зі структурною зміною перенесено із першого читання пункти 292.4, 292.5, 292.6, 292.8, 292.9, 292.10, 293.1, 293.2 редакційно уточнено)   
121. 292.3. Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються:
 
-96- Хомутиннік В.Ю.
1) Назву пункту 292.3 викласти у такій редакції:
«292.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються: «
2) присвоїти абзацам пункту 292.3 нумерацію.
 
Враховано   292.11. До складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:
 
122. а) суми податку на додану вартість (за винятком платників податку, які не є платниками податку на додану вартість);
 
-97- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт а) пункту 292.3 статті 292 викласти у такій редакції:
«1) суми податку на додану вартість;»
 
Враховано   1) суми податку на додану вартість;
 
123. б) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника податку.
 
-98- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті б) пункту 292.3. після слова «платника» доповнити словом «єдиного»;
 
Враховано   2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
 
124. в) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з моменту її отримання, та суми кредитів;
 
   3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
 
125. г) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (у межах державних або місцевих програм);
 
-99- Хомутиннік В.Ю.
Слова « (у межах державних або місцевих програм);» замінити словами «у тому числі в межах державних або місцевих програм»
 
Враховано   4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
 
126. ґ) суми коштів (зокрема аванс, передоплата), які повертаються покупцю ( платнику податку внаслідок повернення ним товару або розірвання договору, а також суми коштів, які повертаються платником податку покупцю внаслідок повернення таким покупцем товару (в розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);
 
-100- Кінах А.К.
Підпункт «ґ» пункту 292.3 статті 292 викласти в такій редакції:
«ґ) суми коштів (аванс, передоплата), які повертаються покупцю товару (робіт, послуг) ( платнику єдиного податку та/або які повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів»;
 
Враховано   5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) ( платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
 
127. д) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані в період перебування платником податку на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи;
 
-101- Хомутиннік В.Ю.
підпункті д) пункту 292.3 викласти в такій редакції:
«д) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця»;
 
Враховано   6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;
 
128. е) суми податку на додану вартість, отримані в ціні товарів (послуг), відвантажених (поставлених) платником податку в період його перебування на загальній системі оподаткування;
 
-102- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт е) пункту 292.3 статті 292 викласти у такій редакції:
«е) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом»;
 
Враховано   7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом;
 
129. є) суми коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника податку до статутного капіталу такого платника;
 
-103- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті є) пункту 292.3 після слова «платника» доповнити словом «єдиного»;
 
Враховано   8) суми коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
 
130. ж) суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів;
 
-104- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт ж) пункту 292.3 статті 292 викласти у такій редакції:
«9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;»;
 
Враховано   9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
 
131. з) суми коштів, отримані платником єдиного податку, як компенсація (відшкодування) за рішенням суду;
 
-105- Королевська Н.Ю.
Підпункт "з" пункту 292.3 виключити.
 
Враховано      
132. и) дивіденди, отримані платником податку від інших платників податків, що оподатковані у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
-106- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті и) пункту 292.3. викласти у такій редакції:
«10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом. «;
 
Враховано   10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
133. 292.4. При продажу основних засобів дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на момент продажу для юридичних осіб та ціною купівлі для фізичних осіб.
 
-107- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий підпункт 292.2
 
Враховано      
134. 292.5. До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт, послуг.
 
-108- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий підпункт 292.3
 
Враховано      
135. 292.6. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума винагороди повіреного (агента).
 
-109- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий підпункт 292.4
 
Враховано      
136. 292.8. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником податку безоплатно одержаних товарів, робіт, послуг.
 
-110- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий підпункт 292.6
 
Враховано      
    -111- Сухий Я.М.
У пункті 292.8. слова «дата фактичного отримання платником податку безоплатно одержаних товарів, робіт, послуг» виключити.
 
Відхилено (звуження бази оподаткування)   
137. 292.9. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
 
-112- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий підпункт 292.7
 
Враховано      
138. 292.10. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошового знаку, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошового знаку, вираженого в грошовій одиниці України.
 
-113- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий підпункт 292.8
 
Враховано      
139. 292.11. Дивіденди, що виплачуються власникам корпоративних прав (засновникам суб’єктів спрощеної системи оподаткування), юридичними особами оподатковуються:
 
-114- Хомутиннік В.Ю.
пункт 292.11 статті 292 викласти в такій редакції:
«292.12. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і ІV цього Кодексу.»
 
Враховано   292.12. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і ІV цього Кодексу.
292.13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 цього Кодексу.
292.14. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиними податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
292.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
292.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.
При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу.
 
    -115- Хомутиннік В.Ю.
статтю 292 доповнити новими пунктами такого змісту:
«292.13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 цього Кодексу.
292.14. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиними податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
292.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
292.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.
При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу.»
 
Враховано (У зв’язку зі структурною зміною перенесено із першого читання підпукт «з» |пункти 292 редакційно уточнено. Допованено новим пунктом 292.16 визначивши правило щодо застосування спрощеої системи оподаткування у наступному році)   
    -116- Кінах А.К.
пункт 292.11 статті 292 викласти в такій редакції:
«292.11. Дивіденди, що виплачуються власникам корпоративних прав (засновникам суб’єктів спрощеної системи оподаткування), юридичними особами оподатковуються:
для фізичних осіб згідно із розділом ІV цього Кодексу;
для юридичних осіб згідно із розділом ІІІ цього Кодексу.»;
 
Враховано ( в попередній правці н.д.Хомутинніка В.Ю. до пункту 292.12.)   
140. для фізичних осіб згідно із розділом ІV цього Кодексу;
 
      
141. для юридичних осіб, які обрали спосіб оподаткування доходів за загальною системою оподаткування, згідно із розділом ІІІ цього Кодексу;
 
      
142. для юридичних осіб - платників єдиного податку згідно із цією главою.
 
      
143. Стаття 293. База оподаткування
 
-117- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 293 виключити
 
Враховано      
144. 293.1. Базою обкладення податком є виражений у гривнях дохід платника податку, визначений згідно з пунктами 292.2-292.7 статті 292 цієї глави.
 
      
145. 293.2. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання таких доходів.
 
-118- Хомутиннік В.Ю.
Перенесено в пункт 292.5
 
Враховано (в пункті 292.5)     
    -119- Сухий Я.М.
Пункт 293.3 виключити
 
Відхилено (пропозиція до пункту, що відсутній)   
146. Стаття 294. Ставки податку
 
-120- Хомутиннік В.Ю.
1) Назву статті 294 викласти в такій редакції:
«Стаття 293. Ставки єдиного податку»
 
Враховано   Стаття 293. Ставки єдиного податку
293.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
 
    -121- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 294 доповнити пунктом такого змісту:
«293.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки)».
 
Враховано    
147. 294.1. Ставки податку для платників податку, визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 
-122- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 294.1 викласти в такій редакції:
«293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
 
Враховано   293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
 
    -123- Кармазін Ю.А.
пункт 294.1 викласти у наступній редакції:
«294.1. Ставки податку для платників податку, визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються кожні три роки сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Сільська, селищна та міська ради в разі значної зміни соціально-економічного становища регіону можуть переглядати такі ставки податку до сплину трирічного терміну, але не частіше одного разу на рік, і зміна розміру ставки податку не повинна перевищувати 25 відсотків поточної ставки податку».
 
Відхилено (порушується принцип стабільності податків - ставки не можуть змінюватися протягом бюджетного року (пп.4.1.9. Кодексу)   
    -124- Королевська Н.Ю.
У пункті 294.1 слова та цифри "від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами та цифрами "від 20 до 50 грн.".
 
Відхилено ( встановлення фіксованих ставок податку є недоцільним, оскільки не враховує інфляційні процеси в економіці)   
    -125- Ляпіна К.М.
У пункті 294.1 слова і цифри «1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрами «10 до 100 грн»
 
Відхилено (встановлення фіксованих ставок податку є недоцільним, оскільки не враховує інфляційні процеси в економіці)   
148. 294.2. Ставки податку для платників податку, визначених у підпункті 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються щороку сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 
-126- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 294.2 викласти в такій редакції:
«2) для другої групи платників єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.»
 
Враховано   2) для другої групи платників єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 
    -127- Кармазін Ю.А.
пункт 294.2 викласти у наступній редакції:
«294.2. Ставки податку для платників податку, визначених у підпункті 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються кожні три роки сільськими, селищними та міськими радами залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у межах від 10 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Сільська, селищна та міська ради в разі значної зміни соціально-економічного становища регіону можуть переглядати такі ставки податку до сплину трирічного терміну, але не частіше одного разу на рік, і зміна розміру ставки податку не повинна перевищувати 25 відсотків поточної ставки податку.».
 
Відхилено (Недоцільно запроваджувати періодичність встановлення ставок єдиного податку оскільки відповідно до статті 143 Конституції Укрїни сільські, селишні або міські ради встановлюють місцеві податкі і збори відповідно до Закону. За загальним принципом встановленим ПКУ ставки податків не можуть змінюватися протягом бюджетного року)   
    -128- Королевська Н.Ю.
У пункті 294.2 слова та цифри "від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами та цифрами "від 50 до 300 грн.".
 
Відхилено (встановлення фіксованих ставок податку є недоцільним, оскільки не враховує інфляційні процеси в економіці)   
    -129- Ляпіна К.М.
У пункті 294.2 слова і цифри «2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати» замінити словами і цифрами «20 до 200 грн».
 
Відхилено (встановлення фіксованих ставок податку є недоцільним, оскільки не враховує інфляційні процеси в економіці)   
149. 294.3. У разі якщо платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, провадять кілька видів господарської діяльності, для яких установлено різні ставки податку, такі платники отримують одне свідоцтво платника податку ісплачують податок за більшою ставкою.
 
-130- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 294.3 перенести в пункт 293.7 та викласти в новій редакції
 
Враховано (у пункті 293.7)     
150. 294.4. Ставки податку для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, встановлюються у розмірі:
 
-131- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 294.4 викласти в такій редакції:
«293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлюються в розмірі:»
 
Враховано   293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлюється в розмірі:
 
151. а) 3 відсотки бази оподаткування у разі сплати податку на додану вартість згідно розділу V цього Кодексу;
 
-132- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт «а» пункту 294.4 викласти в такій редакції:
«1) 3 відсотки від доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом»
 
Враховано   1) 3 відсотки від доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
 
    -133- Сухий Я.М.
У підпункті «а» пункту 294.4 цифру «3» замінити цифрою «2»;
 
Відхилено (ставка І читання є пропорційною діючій)   
152. б) 5 відсотків бази оподаткування у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
 
-134- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт «б» пункту 294.4 викласти в такій редакції:
«2) 5 відсотків від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.»
 
Враховано   2) 5 відсотків від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
293.5. Ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
293.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
293.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 – 293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
3) платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи – у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
4) ставка єдиного податку, визначена для третьої та четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:
а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;
в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
г) у разі постачання платниками єдиного податку, які застосовують ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, і обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статі 181 розділу V цього Кодексу, такі платники зобов’язані зареєструватися платниками податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, і перейти на сплату єдиного податку за ставкою в розмірі 3 відсотки шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.
 
    -135- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктами 293.4 – 293.8 такого змісту:
«293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
293.5. Ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
3)до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
293.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої групи кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
293.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
293.8. Ставки, встановлені пунктами 293.3 – 293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
3) платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи – у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 цієї статті, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
4) ставка єдиного податку, визначена для третьої та четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:
а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;
в) в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, у якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
г) у разі постачання платниками єдиного податку, які застосовують ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, і обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статі 181 розділу V цього Кодексу, такі платники зобов’язані зареєструватися платниками податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу і перейти на сплату єдиного податку за ставкою в розмірі 3 відсотки шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.»
 
Враховано (Перенесено ставки єдиного податку визначені в першому читанні у пунктах 300.2,300.3,300.4,300.5, редакційно доопрацьовані. Крім цього визначено порядок застосування ставок єдиного податку: при перевищенні обсягу доходу або при отриманні доходів від інших видів діяльності, або іншого способу розрахунків, а також визначено особливий порядок застосування ставки в розмірі 3% та реєстрацію платником ПДВ при застосуванні такої ставки)   
    -136- Кінах А.К.
Статтю 294 доповнити пунктом 294.5 такого змісту:
«294.5. У випадках, передбачених цією главою для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, ставка податку встановлюється в розмірі 15 відсотків».
 
Враховано (у попередній правці Н.д.Хомутинніка В.Ю.)   
    -137- Сухий Я.М.
Підпункт «б» пункту 294.4 викласти у такій редакції:
б) 3 відсотки бази оподаткування у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для виробників, які реалізують виключно продукцію власного виробництва, встановлюються ставки податку у розмірі 50 відсотків ставок».
 
Відхилено (ставка І читання є пропорційною діючій)   
153. Для виробників, які реалізують виключно продукцію власного виробництва, встановлюються ставки податку у розмірі 50 відсотків ставок, визначених частинами а), б) цього пункту.
 
-138- Пінчук А.П.
абзац четвертий пункту 294.4 статі 294 виключити.
 
Враховано      
    -139- Кармазін Ю.А.
підпункт 294.4 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим і шостим наступного змісту:
«У випадку, коли сільською, селищною, міською радою не встановлено ставку єдиного податку для певного виду господарської діяльності, до моменту прийняття рішення радою про встановлення єдиного податку для такого виду господарської діяльності платник єдиного податку сплачує податок у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати.
Встановлені ставки єдиного податку для фізичних осіб підлягають оприлюдненню в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті відповідної ради протягом 7 днів з дня прийняття рішення про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців.»
 
Враховано по суті (питання врегульоване у пункті 12.3 статті 12 Податкового кодексу України щодо встановлення місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування)   
154. Стаття 295. Податковий (звітний) період
 
-140- Хомутиннік В.Ю.
Змінити номер статті на 294 і відповідно пункти цієї статті
 
Враховано   Стаття 294. Податковий (звітний) період
 
155. 295.1. Податковим (звітним) періодом для платників податку, крім визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, є календарний квартал.
 
-141- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 295.1 викласти в такій редакції:
«294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої груп є календарний квартал.»
 
Враховано   294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої груп є календарний квартал.
 
156. Податковим (звітним) періодом для платників податку, визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, є календарний рік.
 
      
157. 295.2. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
 
-142- Хомутиннік В.Ю.
У пунктах 295.2, 295.3 і 295.4 статті 295 слова «календарного дня» замінити словом «числа»
 
Враховано   294.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
 
158. 295.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли до сплати податків за спрощеною системою оподаткування із загальної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, що настає за місяцем, у якому таким особам видано свідоцтво платника податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
 
-143- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 295.3 викласти в такій редакції:
«294.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.»;
 
Враховано   294.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
 
159. 295.4. Для новоутворених суб’єктів господарювання перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, у якому видано свідоцтво платника податку.
 
-144- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 295.4. статті 295 викласти в такій редакції:
«294.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.»;
 
Враховано   294.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
294.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
 
    -145- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити новим пунктом такого змісту
«294.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.»;
 
Враховано    
160. 295.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами, які є платниками податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому такий платник податку подав заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
 
-146- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 295.5 викласти у такій редакції::
«294.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.»
 
Враховано   294.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
294.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.
 
    -147- Королевська Н.Ю.
Пункт 295.5 статті 295 викласти у такій редакції:
"295.5. У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається місяць, у якому державному реєстратору подано відповідні документи для проведення державної реєстрації припинення господарської діяльності".
 
Враховано (у попередній правці Н.д.Хомутинніка В.Ю.)   
    -148- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити новим пунктом такого змісту
«294.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.»;
 
Враховано    
161. Стаття 296. Порядок нарахування та строки сплати податку
 
-149- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 296 після слова «сплати» доповнити словом «єдиного» та змінити номер цієї статті
 
Враховано   Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
 
162. 296.1. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, сплачують податок шляхом здійснення попереднього (авансового) платежу щомісяця до 20 числа (включно) до початку місяця, за який здійснюється сплата податку.
 
-150- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 296.1. статті 296 викласти у такій редакції:
«295.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу.»
 
Враховано   295.1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу.
 
163. Платники податку можуть здійснити сплату податку авансовим внеском за весь податковий період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
 
      
164. Отримані доходи, сума перевищення доходу, нараховані та сплачені суми податку відображаються платником у декларації за відповідний звітний період.
 
      
165. Сума сплаченого податку є узгодженою, остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань фізичної особи - платника податку. При цьому доходи, отримані в результаті провадження господарської діяльності, не включаються до складу його загального оподатковуваного доходу за результатами звітного року.
 
-151- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перенести в пункт 292.9 редакційно уточнити
 
Враховано (в новому пункті 292.9)  295.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої групи здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
 
    -152- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом такого змісту:
«295.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої та другої групи здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.»
 
Враховано    
166. 296.2. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, сплачують податок щомісяця до 20 числа (включно) місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється сплата податку.
 
-153- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 296.2. статті 296 викласти у такій редакції:
«295.3. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.»
 
Враховано   295.3. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
295.4. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.
 
    -154- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктом такого змісту:
«295.4. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.»
 
Враховано    
167. 296.3. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та платники податку, визначені у підпункті 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати податку на час відпустки протягом одного календарного місяця на рік, та/або хвороби, підтвердженої лікарняним листком, якщо вона триває календарний місяць і більше.
 
-155- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 296.3. статті 296 викласти у такій редакції:
«295.5. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листками) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.»
 
Враховано   295.5. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листками) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 
    -156- Сухий Я.М.
Абзац перший пункту 296.3 викласти у такій редакції:
«296.3. Платники податку-фізичні особи звільняються від сплати єдиного податку на час хвороби, підтвердженої лікарняним листком, якщо вона триває календарний місяць і більше».
 
Відхилено (звуження соціальної спрямованості норми, прийнятої у І-му читанні)   
168. Сума податку, сплачена за такий період, підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку.
 
-157- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 296.3. статті 296 викласти у такій редакції:
«295.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 та пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.»
 
Враховано   295.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 та пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.
295.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
295.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
 
    -158- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 296 доповнити новими пунктами такого змісту:
«295.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
295.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.»
 
Враховано    
169. Стаття 297. Ведення обліку і складення звітності платниками податку
 
-159- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 296 після слова «платниками» доповнити словом «єдиного» та змінити номер статті;
 
Враховано   Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
296.1. Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 цього пункту.
 
    -160- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю пунктом такого змісту:
«296.1. Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 цього пункту.»
 
Враховано    
170. 297.1. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та платники податку, визначені у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
 
-161- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.1. статті 297 викласти у такій редакції:
«296.1.1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України..»
 
Враховано   296.1.1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.
 
    -162- Королевська Н.Ю.
Пункт 297.1 викласти у такій редакції:
"297.1. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та платники податку, визначені у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
 
Враховано    
    -163- Королевська Н.Ю.
Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави звільняються від обов'язку ведення обліку доходів".
 
Відхилено (унеможливить контроль за обсягом отриманого доходу)   
171. 297.2. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджується Міністерством фінансів України.
 
-164- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.2 перенести в підпункт 296.1.1
 
Враховано (в підпункті 296.1.1)     
    -165- Королевська Н.Ю.
Пункт 297.2 викласти у такій редакції:
"297.2. Форма книги обліку доходів містить лише такі графи:
а) № запису;
б) період обліку (день, квартал, рік);
в) сума виручки (доходу) (грн.)".
 
Відхилено (форма облікових документів згідно із законом встанолюється Мінфіном)   
172. 297.3. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік, необхідних для визначення податкових зобов’язань з єдиного податку та податку на додану вартість доходів, та витрат, пов’язаних з визначенням податкового кредиту з податку на додану вартість за формою та в порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
 
-166- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.3 статті 297 викласти у такій редакції:
«296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.»
 
Враховано   296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
 
173. 297.4. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, для обрахунку об’єкта оподаткування використовують дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.
 
-167- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.4 статті 297 викласти у такій редакції:
«296.1.3. Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 цього Кодексу.»
 
Враховано   296.1.3. Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 цього Кодексу.
 
174. 297.5. За результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду платники податку, крім визначених у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, подають до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва - платника податку в строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду.
 
-168- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.5 статті 297 викласти у такій редакції:
«296.2. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
296.3. Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.»
 
Враховано   296.2. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
296.3. Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
 
175. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, за результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду подають до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва - платника податку в строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
 
      
176. Платники податку, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, мають право подати до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва - платника податку за інший, ніж річний податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання декларації в строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
 
-169- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 296.8. і викласти в новій редакції
 
Враховано (у новому пункті 296.8)  296.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.
296.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1 – 296.5.5 цієї статті.
296.5.1. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
При цьому у податковій декларації окремо відображається обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.
Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
296.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
296.5.4. Платники єдиного податку четвертої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;
2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою, встановленою пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).
296.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої та другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
296.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої та другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.
296.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.
296.8. Платники єдиного податку мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період для отримання довідки про доходи, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті і не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.
 
    -170- Сухий Я.М.
Пункт 297.5 доповнити абзацом такого змісту:
«Платники податку мають право подати до органу державної податкової служби декларацію суб’єкта малого підприємництва раніше визначеного цією статтею строку для отримання довідки про доходи».
 
Враховано по суті (у пункті 296.8)   
    -171- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю новими пунктами такого змісту:
«296.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.
296.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1 – 296.5.5 цієї статті.
296.5.1. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
При цьому у податковій декларації окремо відображається обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.
Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
296.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
296.5.4. Платники єдиного податку четвертої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;
2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою, встановленою пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу (у разі перевищення обсягу доходу).
296.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої та другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
296.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої та другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.
296.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому цим Кодексом.
296.8. Платники єдиного податку мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період для отримання довідки про доходи, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті і не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.»
 
Враховано (Пугнктами 296.4-296.7 визначаюься правла відображення у податковій декларації платниками єдиного податку обсягів доходу, у зв’язку із набуттям права переходити на сплату єдиного податку за іншою ставкою)   
177. 297.6. Форма декларації затверджується у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
 
-172- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.6 викласти у такій редакції:
«296.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 296.2 і 296.3 цієї статті, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.»
 
Враховано   296.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 296.2 і 296.3 цієї статті, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.
 
178. 297.7. Податкова декларація складається та подається наростаючим підсумком.
 
-173- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у пункт 296.7 та редакційно уточнити
 
Враховано (в пункті 296.7)     
179. 297.8. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1, 291.1.2 та 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
 
-174- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 297.8 викласти у такій редакції:
«296.10. Платники єдиного податку першої – третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.»
 
Враховано   296.10. Платники єдиного податку першої – третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
 
    -175- Сухий Я.М.
Пункт 297.1 доповнити новим реченням такого змісту:
«Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави не застосовують реєстратори розрахункових операцій».
 
Відхилено (порушує принцип рівності платників податку)   
180. Стаття 298. Особливості сплати платниками податку окремих податків і зборів
 
-176- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 298 викласти в такій редакції:
«Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку»
 
Враховано   Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
 
181. 298.1. Платники податку не є платниками таких податків і зборів:
 
-177- Хомутиннік В.Ю.
1) Назву пункту 298.1 статті 298 викласти в такій редакції:
«297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:»
2) абзацам другому – сьомому присвоїти порядковий номер»
 
Враховано   297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
 
182. а) податку на прибуток підприємств;
 
   1) податку на прибуток підприємств;
 
183. б) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
 
   2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
 
184. в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які сплачують єдиний податок за ставкою 3 відсотки;
 
-178- Хомутиннік В.Ю.
підпункт «в» пункту 298.1 викласти у такій редакції:
«3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг місце постачання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу;»
 
Враховано   3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу;
 
    -179- Кінах А.К.
Підпункт «в» пункту 298.1 статті 298 викласти в такій редакції:
«в) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які сплачують єдиний податок за ставкою, встановленою частиною б) пункту 294.4 статті 294, та за відповідною ставкою, встановленою абзацом третім цього пункту»;
 
Враховано по суті (у попередній правці Н.д.Хомутинніка)   
    -180- Сухий Я.М.
Підпункт «в» пункту 298.1 викласти у такій редакції:
«в) податку на додану вартість з операцій, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які сплачують єдиний податок за ставкою 2 відсотки»;
 
Відхилено (не підтримується встановлення ставки у розмірі 2 відсотки)   
185. г) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
 
-181- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт «г» пункту 298.1 статті 298 викласти в такій редакції:
«4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;»;
 
Враховано   4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
 
186. ґ) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 
   5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 
187. д) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 
   6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 
188. 298.2. Податки і збори, не зазначені у пункті 298.1 цієї статті, сплачуються платниками податку в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом.
 
-182- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 298.2 статті 298 викласти в такій редакції:
«297.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1 цієї статті, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених цим Кодексом.
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.»
 
Враховано   297.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1 цієї статті, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених цим Кодексом.
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.
 
189. 298.3. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які надають послуги (роботи) платникам податку на додану вартість підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість та здійснюють нарахування і сплату цього податку на умовах, визначених розділом V цього Кодексу.
 
-183- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в підпункти 4-5 пункту 293.8 статті 293 та викласти в новій редакції
 
Враховано (у підпунктах 4-5 пункту 293.8)     
    -184- Кінах А.К.
Пункт 298.3 статті 298 викласти в такій редакції:
«298.3. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату податку на додану вартість, реєструються платниками податку на додану вартість в порядку та на умовах, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу.
Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які не відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, або обрали спрощену систему оподаткування, що не передбачає сплату податку на додану вартість, не підлягають реєстрації платниками податку на додану вартість».
 
Враховано по суті (в підпунктах 4-5 пункту 293.8 статті 293 в новій редакції)   
    -185- Ляпіна К.М.
Пункт 298.3 викласти у такій редакції:
«298.3. Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які надають послуги (роботи) платникам податку на додану вартість підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше надано послуги (роботи) платникам податку на додану вартість, та здійснюють нарахування і сплату цього податку на умовах, визначених розділом V цього Кодексу.
Платники податку, визначені у підпунктах 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, які мають намір надавати послуги (роботи) платникам податку на додану вартість підлягають добровільній реєстрації як платники податку на додану вартість не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних».
 
Враховано по суті (в підпунктах 4-5 пункту 293.8 статті 293 в новій редакції)   
    -186- Королевська Н.Ю.
Пункт 298.3 виключити.
 
Відхилено (не підтримується виключення норми щодо обов’язку реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку, які надають послуги платникам ПДВ, у зв’язку із можливою втратою права на автоматичне відшкодування ПДВ у покупця)   
    -187- Романюк М.П.
Пункт 298.3 виключити
 
Відхилено (не підтримується виключення норми щодо обов’язку реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку, які надають послуги платникам ПДВ, у зв’язку із можливою втратою права на автоматичне відшкодування ПДВ у покупця)   
    -188- Сухий Я.М.
У пункті 298.3 слова «суб’єктам господарювання» замінити словами «платникам податку на прибуток»;
 
Відхилено (редакція норми стосується реєстрації платником ПДВ)   
190. 298.4. У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори (обов’язкові платежі) сплачуються платником податку на загальних підставах відповідно до законодавства.
 
-189- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 297.2.
 
Враховано (у пункті 297.2)     
191. 298.5. Платники податку виконують усі обов’язки податкового агента, передбачені розділом ІV цього Кодексу, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь найманих ними осіб та/або фізичних осіб, які перебувають з ними у цивільно-правових відносинах.
 
-190- Пінчук А.П.
Пункт 298.5 викласти в такій редакції:
«297.3. Платник єдиного податку виконує передбачені цим кодексом функції податкового агента у разі нарахуваннях (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.»
 
Враховано   297.3. Платник єдиного податку виконує передбачені цим Кодексом функції податкового агента у разі нарахуваннях (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.
 
192. Стаття 299. Порядок переходу до сплати податків за спрощеною системою оподаткування або відмови від сплати податків за спрощеною системою оподаткування
 
-191- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 299 викласти в такій редакції та змінити номер статті:
«Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування»
 
Враховано   Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування
298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 – 298.1.4 цієї статті.
 
    -192- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 299 доповнити новим пунктом такого змісту:
«298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування здійснюється відповідно до підпунктів 298.1.1 – 298.1.4 цієї статті.»;
 
Враховано    
193. 299.1. Суб’єкти господарювання за власним бажанням можуть обрати спрощену систему оподаткування шляхом отримання свідоцтва платника податку.
 
-193- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 299.1 статті 299 викласти в такій редакції:
«298.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.»;
 
Враховано   298.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.
298.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.
Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
 
    -194- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 299 доповнити новим пунктом такого змісту:
«298.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.
Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.»
 
Враховано (Законоопроект не передбачав податкового періоду для новостворених суб’єктів господарювання)   
194. 299.2. Рішення про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування може бути прийнято суб’єктом господарювання один раз протягом календарного року шляхом подання відповідної письмової заяви до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного податкового (звітного) періоду.
 
-195- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 299.2 статті 299 викласти в такій редакції:
«298.1.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.»;
 
Враховано   298.1.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.
298.1.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, установлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, установлених цією главою.
При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.
Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.
 
    -196- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 299.2 статті 299 доповнити новим пунктом такого змісту:
«298.1.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, установлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, установлених цією главою.
При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.
Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.»
 
Враховано (Законопроект не передбачав механізму визначення доходу при переході на спрощену із загальної системи опдаткування)   
    -197- Королевська Н.Ю.
Абзац перший пункту 299.2 доповнити реченнями такого змісту:
"Особи, визначені у підпункті 291.1.1 пункту 291.1 статті 291 подають заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного місяця. При цьому перехід здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було подано заяву".
 
Враховано частково    
195. У поданій заяві фізичні особи зазначають види діяльності та обрану ними ставку податку, юридичні особи - обрану ними ставку податку.
 
-198- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у пункт 298.4
 
Враховано (Узвязку із зміною стуктури перенесено у пункт 298.4)     
196. 299.3. Зміна (доповнення або виключення) виду господарської діяльності, місця провадження діяльності, перехід до сплати податку за іншою ставкою, а також відмова від застосування спрощеної системи оподаткування у випадку припинення господарської діяльності можуть бути здійснені суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам статті 291 цієї глави, з початку нового календарного місяця за умови подання відповідної заяви не пізніше ніж за 10 днів до початку нового календарного місяця.
 
-199- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 299.3 замінити пунктами 298.2 298.7 такого змісту:
«298.2. Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування здійснюється відповідно до підпунктів 298.2.1 - 298.2.3 цієї статті.
298.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.
298.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
1) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої та другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
3) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої та четвертої груп, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
8) у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.
298.3. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:
1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;
3) податкову адресу суб’єкта господарювання;
4) місце провадження господарської діяльності;
5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;
6) обрані суб’єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки;
7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікову чисельність працівників у юридичної особи;
8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
298.3.1. До заяви включаються такі відомості (за наявності):
1) зміна найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) зміна податкової адреси суб’єкта господарювання;
3) зміна провадження господарської діяльності;
4) зміна видів господарської діяльності;
5) зміна організаційно-правової форми юридичної особи;
6) дата (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом;
7) дата (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.
298.3.2. Інформація про період щорічної відпустки, і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.
298.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.
298.5. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої та другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
298.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої та четвертої груп разом з податкової декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.
298.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України.»
 
Враховано (передбачається чіткий порядок відмови від спрощеної системи та порядку переходу на загальну систему, вичерпний перелік відомостей, які зазначається платниками єдиного податку при обранні спрощеної системи оподаткування)  298.2. Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування здійснюється відповідно до підпунктів 298.2.1 - 298.2.3 цієї статті.
298.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.
298.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
1) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої та другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
3) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої та четвертої груп – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
8) у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.
298.3. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:
1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;
3) податкову адресу суб’єкта господарювання;
4) місце провадження господарської діяльності;
5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;
6) обрані суб’єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки;
7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікову чисельність працівників у юридичної особи;
8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
298.3.1. До заяви включаються такі відомості (за наявності):
1) зміна найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) зміна податкової адреси суб’єкта господарювання;
3) зміна провадження господарської діяльності;
4) зміна видів господарської діяльності;
5) зміна організаційно-правової форми юридичної особи;
6) дата (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом;
7) дата (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.
298.3.2. Інформація про період щорічної відпустки, і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.
298.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.
298.5. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої та другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
298.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої та четвертої груп разом з податкової декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.
298.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України.
 
197. Відмова від застосування спрощеної системи оподаткування, крім випадку припинення господарської діяльності, може бути здійснена суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам статті 291 цієї глави, з початку нового податкового (звітного) періоду за умови подання відповідної заяви у порядку, визначеному пунктом 299.2 цієї статті.
 
-200- Королевська Н.Ю.
у абзаці другому пункту 299.3 слова "з початку нового податкового (звітного) періоду" замінити словами "з початку нового календарного місяця".
 
Відхилено (Для платників єдиного податку 2 - 4 груп звітний період квартал, тому завершувати сплату податку необхідно до закінченню такого звітного періоду, а не посеред такого періоду, і відповідно відмовлятися від застосування спрощеної системи по закінченню звітного періоду)  Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку
 
    -201- Хомутиннік В.Ю.
Включити статтю 299 такого змісту:
«Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку»
 
Враховано    
198. 299.4. Орган державної податкової служби зобов’язаний безоплатно видати протягом 10 робочих днів із дня подання суб’єктом господарювання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування свідоцтво платника податку або надати письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена таким суб’єктом в адміністративному та/або судовому порядку.
 
-202- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 299.4, 299.5, 299.6, 299.7, 299.8 замінити пунктами 299.1 - 299.7 такого змісту:
«299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб’єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
299.2. Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби.
299.3. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково, виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.
299.4. Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку.
299.5. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви.
299.6. У випадках, передбачених пунктом 298.1.2 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
299.7. У разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому цією статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку.»
 
Враховано ( У зв’язку з структурними змінами законопроекту та необхідністю встановлення чітких правил щодо видачі свідоцтва платника єдиного податку)  299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб’єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
299.2. Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби.
299.3. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково, виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.
299.4. Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку.
299.5. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви.
299.6. У випадках, передбачених пунктом 298.1.2 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
299.7. У разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому цією статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку.
 
199. Свідоцтво (дублікат свідоцтва) видається особисто суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі під підпис.
 
-203- Враховано у новій редакції пункту 299.7.
 
Немає висновку   299.8. У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.
299.9. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:
1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам статті 291 цієї глави;
2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли до такої реорганізації;
3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.
 
    -204- Сухий Я.М.
Пункт 299.4 викласти у такій редакції:
«299.4. Орган державної податкової служби зобов’язаний безоплатно видати протягом 10 робочих днів із дня подання суб’єктом господарювання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування свідоцтво платника податку або надати письмову мотивовану відмову, яка може бути оскаржена таким суб’єктом у адміністративному та/чи судовому порядку.
Свідоцтво видається особисто фізичній особі або особі уповноваженій нею під підпис».
 
Враховано по суті (в попередній правці Н.д.Хомутинніка)   
    -205- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пунктами такого змісту:
«299.8. У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.
299.9. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:
1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам статті 291 цієї глави;
2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли до такої реорганізації;
3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.»
 
Враховано    
    -206- Кінах А.К.
Пункт 299.4 доповнити абзацами такого змісту:
«Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання свідоцтва платника податку є виключно:
а) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам статті 291 цієї глави;
б) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли до такої реорганізації».
 
Враховано по суті (в попередній правці Н.д.Хомутинніка В.Ю.)   
    -207- Кармазін Ю.А.
У пункті 299.4 статті 299 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім наступного змісту:
«Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є:
невідповідність заявника вимогам, встановленим частиною 291.1 статті 291 цього Кодексу, та / або, якщо на субєкта господарюванння спрощена система оподаткування не поширюється відповідно до частини 291.2 статті 291 цього Кодексу;
наявність у заявника - суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли до такої реорганізації.».
 
Враховано по суті (в попередній правці Н.д.Хомутинніка В.Ю.)   
200. 299.5. Зареєстровані в установленому порядку суб’єкти господарювання, які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування до органу державної податкової служби за місцем їх реєстрації, вважаються платниками податку з дня державної реєстрації такого платника.
 
-208- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в підпункт 298.1.2 і викласти у новій редакції.
 
Враховано      
201. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку після погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.
 
-209- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в підпункт 298.1.3 і викласти у новій редакції.
 
Враховано      
202. При цьому під час розгляду органом державної податкової служби заяви про видачу свідоцтва платника податку, поданої фізичною особою - підприємцем, який раніше вже був у встановленому законом порядку зареєстрований як платник єдиного податку і самостійно прийняв рішення про припинення підприємницької діяльності, враховується вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування (але не більш як за річний період до дати подання такої заяви).
 
-210- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в підпункт 298.1.4 і викласти у новій редакції.
 
Враховано      
203. 299.6. Свідоцтво платника податку видається безстроково.
 
-211- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 299.3.
 
Враховано      
204. 299.7. Бланк свідоцтва платника податку є документом суворого обліку, що запроваджується на всій території України.
 
-212- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 299.2.
 
Враховано      
205. У разі втрати або зіпсування свідоцтва платнику податку видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому пунктом 299.4 цієї статті.
 
-213- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 299.7.
 
Враховано      
206. 299.8. Копія свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника, свідоцтво ( у платника податку та пред’являтися працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки.
 
-214- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 299.14.
 
Враховано      
207. Свідоцтво платника податку, видане платникам податку, не можуть бути передані іншим, крім зазначених у них особам або їх найманим працівникам.
 
-215- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в пункт 299.3.
 
Враховано      
208. У випадках, визначених у пункті 299.9 цієї статті, свідоцтво платника податку підлягає поверненню у десятиденний строк органу державної податкової служби, який їх видав.
 
-216- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 299.8 виключити
 
Враховано   299.10. Форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України.
Встановлена Міністерством фінансів України форма свідоцтва є обов’язковою до застосування на всій території України.
299.11. У свідоцтві платника єдиного податку зазначаються такі відомості:
1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;
3) податкова адреса суб’єкта господарювання;
4) місце провадження господарської діяльності;
5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;
6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
7) ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків);
8) дата виписки свідоцтва.
299.12. До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:
1) найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) податкової адреси суб’єкта господарювання;
3) провадження господарської діяльності;
4) видів господарської діяльності.
299.13. За бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено новим у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених у пункті 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею.
До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.
299.14. Оригінал свідоцтва платника податку має зберігається у платника податку та пред’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.
 
    -217- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 299 доповнити пунктами 299.10 – 299.14 такого змісту:
«299.10. Форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України.
Встановлена Міністерством фінансів України форма свідоцтва є обов’язковою до застосування на всій території України.
299.11. У свідоцтві платника єдиного податку зазначаються такі відомості:
1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;
3) податкова адреса суб’єкта господарювання;
4) місце провадження господарської діяльності;
5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;
6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
7) ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків);
8) дата виписки свідоцтва.
299.12. До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:
1) найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) податкової адреси суб’єкта господарювання;
3) провадження господарської діяльності;
4) видів господарської діяльності.
299.13. За бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено новим у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених у пункті 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею.
До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.
299.14. Оригінал свідоцтва платника податку має зберігається у платника податку та пред’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.»
 
Враховано (Законопроект доповнено новими пунктами, де пропонується чіткий перелік відомостей, які необхідно зазначати у свідоцтві платника єдиного податку, а також випадки внесення змін до свідоцтва)   
209. 299.9. Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у разі:
 
-218- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 299.9, 299.10, 299.11 замінити пінктами 299.15 – 299.17 такого змісту:
«299.15. Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:
1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, – в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;
4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.
299.15.1. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який їх видав, протягом десяти днів з дня анулювання.
299.16. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.
299.17. У разі якщо після анулювання свідоцтва платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 299.15 цієї статті, погашення такого податкового боргу здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.»
 
Враховано   299.15. Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:
1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, – в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;
4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.
299.15.1. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який їх видав, протягом десяти днів з дня анулювання.
299.16. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.
299.17. У разі якщо після анулювання свідоцтва платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 299.15 цієї статті, погашення такого податкового боргу здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.
 
    -219- Королевська Н.Ю.
Пункт 299.9 виключити.
 
Відхилено (Пропонуєьтся виключити положення щодо анулювання свідоцтва. З метою уникнення конфлікту інтересів щодо остаточного терміну сплати у зв’язку, зокрема з припиненням діяльності платника єдиного податку має завершитися анулюванням свідоцтва.)   
210. подання платником податку заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування;
 
      
211. припинення підприємницької діяльності фізичної особи та/або ліквідації (реорганізації) юридичної особи;
 
      
212. виникнення податкової заборгованості із сплати податку протягом двох послідовних кварталів;
 
-220- Кінах А.К.
Абзац четвертий пункту 299.9 статті 299 викласти в такій редакції:
«виникнення податкової заборгованості із сплати податку протягом двох послідовних кварталів, за умови письмового повідомлення органом державної податкової служби платника податку щодо виникнення такої заборгованості протягом 30 календарних днів з моменту її виникнення»;
 
Враховано по суті (у попередній правці Н.д.Хомутинніка)     
    -221- Гуменюк О.І.
абзац четвертий пункту 299.9 виключити.
 
Відхилено (скасовується відповідальність за порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування)   
213. провадження господарської діяльності, на яку не поширюється дія цієї глави;
 
      
214. перевищення граничної чисельності найманих осіб, встановленої у пункті 291.1 статті 291 цієї глави;
 
-222- Гуменюк О.І.
абзац шостий пункту 299.9 виключити.
 
Відхилено (у випадку порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування свідоцтво підлягає анулюванню)     
215. перевищення фізичними особами граничного обсягу доходу, встановленого у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави;
 
-223- Гуменюк О.І.
абзац сьомий пункту 299.9 виключити.
 
Відхилено (у випадку порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування свідоцтво підлягає анулюванню)     
216. перевищення юридичними особами граничного обсягу доходу, встановленого у підпункті 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави;
 
-224- Гуменюк О.І.
абзац восьмий пункту 299.9 виключити.
 
Відхилено (у випадку порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування свідоцтво підлягає анулюванню)     
217. застосування платником податку інших способів розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.3 статті 291 цієї глави.
 
      
218. 299.10. Форма свідоцтва платника податку та порядок його видачі (анулювання) встановлюються Міністерством фінансів України.
 
-225- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у новий пункт 299.10 виклавши у новій редакції.
 
Враховано      
219. 299.11. У разі припинення платником податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати податку нараховуються такому платникові до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому таким платником податку подано заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
 
-226- Хомутиннік В.Ю.
Перенести у підпункт 295.8. статті 295.
 
Враховано (у підпункті 295.8. статті 295)     
220. Стаття 300. Відповідальність платника податку
 
-227- Хомутиннік В.Ю.
У назві статті 300 після слова «платника» доповнити словом « єдиного «
 
Враховано   Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку
 
221. 300.1. Платник податку несе відповідальність за правильність нарахування, своєчасність подання декларацій та сплати податків згідно із законом.
 
-228- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 300.1 статті 299 викласти в такій редакції:
«300.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій «.
 
Враховано   300.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій»;
 
222. 300.2. У разі застосування платником податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.3 статті 291 цієї глави, або здійснення операцій, на які відповідно до пункту 291.2 статті 291 цієї глави не поширюється спрощена система оподаткування, дохід, отриманий платником податку в результаті здійснення таких операцій, оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків - для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та за подвійною ставкою податку - для платників податку, визначених у підпункті 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави.
 
-229- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в статтю 293 та викласти в новій редакції..
 
Враховано (в статті 293)     
    -230- Кінах А.К.
пункт 300.2 статті 300 доповнити абзацом другим такого змісту:
«При цьому такі платники зобов’язані перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду»;
 
Враховано (в статті 293)   
    -231- Королевська Н.Ю.
У пункті 300.2, абзаці першому пункту 300.3, абзаці першому пункту 300.4 цифру та слово "15 відсотків" замінити цифрою та словом "6 відсотків".
 
Відхилено (платникам єдиного податку дозволяється застосувати іншу ставку єдиного податку навіть, якщо він перевищить обсяг доходу, який дає право на застосування спрощеної системи.Тому за обсяги перевищення необхідно сплатити 15 відсотків єдиного податку по аналогії з податком на доходи фізичних осіб)   
223. 300.3. У разі якщо платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, провадять діяльність, не зазначену у свідоцтві платника податку, дохід, отриманий від провадження такої діяльності, оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків.
 
-232- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в статтю 293 та викласти в новій редакції..
 
Враховано (в статті 293)     
224. При цьому такий платник податку зобов’язаний внести зміни до свідоцтва платника податку відповідно до пункту 299.3 статті 299 цієї глави або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду.
 
-233- Королевська Н.Ю.
У абзаці другому пункту 300.3, абзаці другому пункту 300.4 слова "або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду" виключити.
 
Враховано по суті (в статті 293)     
225. 300.4. У разі якщо у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, отриманого фізичною особою, перевищує обсяг, зазначений у пункті 291.1 статті 291 цієї глави, сума перевищення за результатами такого податкового (звітного) періоду оподатковується за ставкою податку у розмірі 15 відсотків - для платників податку, визначених у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, та за подвійною ставкою податку - для платників податку, визначених у підпункті 291.1.3 пункту 291.1 статті 291 цієї глави.
 
-234- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в статтю 293 та викласти в новій редакції..
 
Враховано (в статті 293)     
226. При цьому платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, зобов’язані внести зміни до свідоцтва платника податку відповідно до пункту 299.3 статті 299 цієї глави або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду.
 
-235- Кінах А.К.
Пункт 300.4 статті 300 викласти в такій редакції:
«У разі якщо у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, отриманого платником податку, перевищує обсяг, зазначений у пункті 291.1 статті 291 цієї глави, платники податку, визначені у підпунктах 291.1.1 та 291.1.2 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, зобов’язані внести зміни до свідоцтва платника податку відповідно до пункту 299.3 статті 299 цієї глави або перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду, а платники податку, визначені у підпункті 291.1.3 та 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, зобов’язані перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду.»;
 
Враховано по суті (в статті 293)     
227. 300.5. У разі якщо у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, отриманого юридичною особою, перевищує обсяг, зазначений у підпункті 291.1.4 пункту 291.1 статті 291 цієї глави, сума перевищення за результатами такого податкового (звітного) періоду оподатковується за подвійною ставкою податку.»;
 
-236- Хомутиннік В.Ю.
Перенести в статтю 293 та викласти в новій редакції..
 
Враховано (в статті 293)     
    -237- Кінах А.К.
пункт 300.5 статті 300 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Такі платники податку зобов’язані перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного податкового (звітного) періоду».
 
Враховано по суті (в статті 293)   
228. 8) у розділі ХХ:
 
-238- Ващук К.Т.
Терещук С.М.
Литвин Ю.О.
Доповнити законопроект новим підпунктом такого змісту:
«абзац другий пункту 15 розділу ХХ доповнити словами «крім операцій з вивезення в митному режимі експорту таких зернових та технічних культур, сільськогосподарськими підприємствами ( виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові культури у сільськогосподарських підприємств – виробників, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість «.
 
Відхилено   9) у підрозділі 2 розділу ХХ:
пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2015 року включно операції з постачання хутрової сировини (товарна позиція 4301УКТ ЗЕД) та у період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно операції з постачання необроблених шкур (товарні позиції 4101 – 4103 УКТ ЗЕД), у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість»;
Доповнити пунктом 24 такого змісту:
«24. Норма абзацу першого пункту 188.1 статті 118 цього Кодексу, згідно з якою до бази оподаткування податком на додану вартість не включаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку, застосовується з дня набрання чинності цим Кодексом».
 
    -239- Мошак С.М.
Доповнити законопроект новим підпунктом такого змісту:
«пункт 16 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
«16. У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2015 року включно операції з постачання хутрової сировини (товарна позиція 4301УКТ ЗЕД) та у період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно операції з постачання необроблених шкур (товарні позиції 4101 – 4103 УКТ ЗЕД), у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість;»
 
Враховано    
    -240- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Підрозділ 2 доповнити пунктом 24 такого змісту:
«24. Норма абзацу першого пункту 188.1 статті 118 цього Кодексу, згідно з якою до бази оподаткування податком на додану вартість не включаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку, застосовується з дня набрання чинності цим Кодексом «
 
Враховано    
229. підрозділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
      
230. «6. На період з 1 липня 2011 року до 1 січня 2016 року фізичні особи - підприємці, які до 1 липня 2011 року були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку та з введенням в дію глави 1 розділу ХІV цього Кодексу втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 50 відсотків ставки, визначеної в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу.
 
-241- Кармазін Ю.А.
У розділі ХХ (Перехідні положеня) виключити запропонований пункт 6 підрозділу 1.
 
Враховано      
231. Таке право надається фізичним особам - підприємцям за сукупністю таких умов: здійснення виключно тих видів господарської діяльності, що провадились на спрощеній системі оподаткування; річний обсяг доходу не перевищує 500 тис. грн.; кількість осіб, що перебувають з такою фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб (включаючи членів сім`ї такої особи).
 
      
232. При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді перестали відповідати хоча б одній з вищезазначених умов такі платники податку зобов’язані оподатковувати дохід, отриманий у такому звітному періоді, у загальному порядку, за ставками, встановленими розділом ІV цього Кодексу.»;
 
      
233. підрозділ 8 розділу ХХ викласти у такій редакції:
 
-242- Хомутиннік В.Ю.
Положення щодо змін до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України виключити.
 
Враховано      
234. «Підрозділ 8. Особливості повернення єдиного податку та фіксованого податку
 
      
235. 1. Повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.».
 
-243- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити новими статтями такого змісту:
2. Статтю 1 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 20-21, ст.191, із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Особливості справляння збору суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України «;
 
Враховано (З метою приведення до ПКУ)  2. Статтю 1 Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 20-21, ст.191 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Особливості справляння збору суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України»;
 
236. 2. У статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3249):
 
   3. У статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2005 р., № 1, ст. 23; 2011 р., № 23 ст. 160):
 
237. пункт 5 виключити;
 
   пункт 5 виключити;
 
238. у пункті 9 слова «, якщо такі фізичні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства» виключити.
 
   у пункті 9 слова «якщо такі фізичні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства» виключити.
 
239. 3. Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30-31, ст. 195) виключити.
 
-244- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 виключити.
 
Враховано      
240. 4. Статтю 160-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною другою такого змісту:
 
-245- Кармазін Ю.А.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення у статті 160-2 виключити запропоновану частину другу.
 
Враховано      
241. «Продаж товарів без придбання короткотермінового свідоцтва або з порушенням терміну його дії чи продаж товарів, не зазначених у короткотерміновому свідоцтві, тягне за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
      
242. 5. Частину 15 статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, 2007 р., № 27, ст. 361; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253) доповнити абзацом такого змісту:
 
-246- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 5 виключити.
 
Враховано (зміни прийняті Законом України № 3609)     
243. «Фінансові санкції (штраф, пеня) та адміністративні стягнення, а також примусові стягнення органами виконавчої служби, не застосовуються за несплату внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, передбачених підпунктом 4 пункту 8 розділу ХV «Прикінцеві положення» цього Закону, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування.
 
      
244. Нараховані органами пенсійного фонду суми фінансових санкцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, та не сплачені до фондів фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, підлягають списанню.».
 
      
245. 6. Статтю 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-247- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 6 виключити.
 
Враховано (зміни прийняті Законом України № 3609)     
246. «4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.».
 
-248- Ляпіна К.М.
У підпункті 4 пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" слова «в тому числі ті» замінити словами «окрім тих»;
 
Відхилено (зміни прийняті Законом України № 3609)  4. Статтю 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 51-52, ст. 447) викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися:
спрощена система оподаткування, обліку та звітності;
спрощена форма бухгалтерського обліку та звітності.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності встановлюється Податковим кодексом України.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва визначається Міністерством фінансів України».
5. У абзаці першому пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 7 липня 2011 року № 3609-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» слова « (щодо змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України), абзаців восьмого» замінити словами « (щодо змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України) застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду, а норми абзаців восьмого».
 
    -249- Ляпіна К.М.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування».
 
Відхилено (питання необхідно урегулювати у законі щодо єдиного соціального внеску)   
    -250- Королевська Н.Ю.
Пункт 6 Розділу І проекту (зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування") викласти у такій редакції:
"6. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
1) Пункт 4 частини першої статті 4 доповнити реченням такого змісту:
"Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які мають стаж роботи, достатній для призначення пенсії за віком (в тому числі на пільгових умовах), беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування".
2) Пункт 3 частини першої статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
"для платників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 цього Закону - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування зазначеними особами є умовою зарахування стажу їх підприємницької діяльності до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, пропорційно до суми здійсненого внеску відносно мінімального розміру страхового внеску, встановленого для фізичних осіб-підприємців".
3) У статті 8:
у частині одинадцятій:
у абзаці першому:
цифру і слово "34, 7 відсотка" замінити цифрою і словом "17 відсотків";
доповнити абзац словами " (крім фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, які мають стаж роботи, достатній для призначення пенсії за віком (в тому числі на пільгових умовах);
у абзаці третьому цифру "36, 6" замінити цифрою "18, 9";
у абзаці четвертому цифру "36, 21" замінити цифрою "18, 51";
у абзаці п'ятому цифру "38, 11" замінити цифрою "20, 41".
абзац дванадцятий частини двадцять третьої викласти у такій редакції:
"Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п'ятому частини одинадцятої цієї статті, а також сума єдиного внеску, що добровільно сплачується фізичними особами-підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, які мають стаж роботи, достатній для призначення пенсії за віком (в тому числі на пільгових умовах), розподіляється: ".
4) У статті 10:
у частині першій:
абзац другий після цифри "4" доповнити словами " (крім фізичних осіб - підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, які мають стаж роботи, достатній для призначення пенсії за віком (в тому числі на пільгових умовах)";
після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
"фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які мають стаж роботи, достатній для призначення пенсії за віком (в тому числі на пільгових умовах) -одночасно на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування".
У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно четвертим та п'ятим;
у частині п'ятій:
у абзаці першому слова "двадцять четвертої" замінити словами "двадцять третьої";
у абзаці другому слова "в абзацах третьому та четвертому" замінити словами "в абзацах четвертому та п'ятому";
у абзаці третьому цифру "33, 2" замінити цифрою "15, 5";
у абзаці четвертому слова "в абзацах третьому та четвертому" замінити словами "в абзацах четвертому та п'ятому"; слова "двадцять четвертої" замінити словами "двадцять третьої".
 
Відхилено (питання необхідно урегулювати у законі щодо єдиного соціального внеску)   
    -251- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити новими статтями такого змісту:
«4. Статтю 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 51-52, ст. 447) викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися:
спрощена система оподаткування, обліку та звітності;
спрощена форма бухгалтерського обліку та звітності.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності встановлюється Податковим кодексом України.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва визначається Міністерством фінансів України»
 
Враховано (З метою приведення до ПКУ)   
    -252- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. У абзаці першому пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 7 липня 2011 року
№ 3609-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» слова « (щодо змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України), абзаців восьмого» замінити словами « (щодо змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України) застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду, а норми абзаців восьмого».»
 
Враховано    
247. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
248. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім положення абзацу п’ятого пункту 7 статті 1 в частині здійснення ремісничої діяльності, яке набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про ремісничу діяльність».
 
-253- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в наступній редакції
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:
абзацу двадцять третього підпункту 8 пункту 1 розділуІ цього Закону (щодо обмеження застосування спрощеної системи оподаткування для провадження діяльності з організації, проведення азартних ігор), який набирає чинності з дня набрання чинності законом, що регулює питання діяльності у сфері грального бізнесу;
абзацу сьомого підпункту 5 пункту 1 розділуІ цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності закону щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток;
абзаців сто чотирнадцято, сто п’ятнадцятого і сто шістнядцятого підпункту 8 пункту 1 розділуІ цього Закону (щодо встановлення сільськими, селищними та міськими радами фіксованих ставок єдиного податку), які набирають чинності з дня опублікування цим Законом.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:
абзацу двадцять третього підпункту 8 пункту 1 розділуІ цього Закону (щодо обмеження застосування спрощеної системи оподаткування для провадження діяльності з організації, проведення азартних ігор), який набирає чинності з дня набрання чинності законом, що регулює питання діяльності у сфері грального бізнесу;
абзацу сьомого підпункту 5 пункту 1 розділуІ цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності законом щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток;
абзаців сто чотирнадцято, сто п’ятнадцятого і сто шістнядцятого підпункту 8 пункту 1 розділуІ цього Закону (щодо встановлення сільськими, селищними та міськими радами фіксованих ставок єдиного податку), які набирають чинності з дня опублікування цим Законом.
 
    -254- Королевська Н.Ю.
Пункт перший Розділу ІІ викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2011 року".
 
Відхилено    
    -255- Ляпіна К.М.
У пункті 1 Розділу ІІ слово «липня» замінити словом «жовтня».
 
Відхилено    
249. 2. Визнати таким, що втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 1998 р., № 30-31, ст. 195; 1999 р., № 25, ст. 211; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 8, ст. 63; 2003 р., № 23, ст. 149; Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3619).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 1998 р., № 30-31, ст. 195; 1999 р.,
№ 25, ст. 211; 2001 р., № 4, ст. 17; 2002 р., № 8, ст. 63; 2003 р., № 23, ст. 149; 2011 р., № 29, ст. 272).
 
250. 3. У зв’язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (у редакції Указу від 28 червня 1999 року № 746/99).
 
-256- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 4 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«4. Установити, що рішення відповідних сільських, селищних, міських рад про встановлення ставок єдиного податку, прийняті на виконання цього Закону, застосовуються, як виняток із положень підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу, з 1 січня 2012 року.»
 
Враховано   3. У зв’язку з набранням чинності цим Законом відповідно до пункту 4 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України припиняється дія Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (із наступними змінами).
4. Установити, що рішення відповідних сільських, селищних, міських рад про встановлення ставок єдиного податку, прийняті на виконання цього Закону, застосовуються, як виняток із положень підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу, з 1 січня 2012 року.
 
251. 4. Установити, що свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік, видані відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» та розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», діють протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
-257- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції
«5. Установити, що:
а) видані свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» та розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого цим Законом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року;
б) зарахування до бюджетів сум єдиного податку та фіксованого податку, які сплачуються в 2012 році за останній звітний (податковий) період 2011 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діють до 1 січня 2012 року;
в) повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2012 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року, здійснюються у порядку встановленому Податковим кодексом України;
г) суб’єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також юридичні і фізичні особи – підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб’єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм статті 292 Податкового кодексу України;
ґ) за результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до дня набрання чинності цим Законом платники єдиного податку ( юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.»
 
Враховано (уточнено механізм справляння єдиного та фіксованого податків у перехідний період)  5. Установити, що:
а) видані свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» та розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого цим Законом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року;
б) зарахування до бюджетів сум єдиного податку та фіксованого податку, які сплачуються в 2012 році за останній звітний (податковий) період 2011 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діють до 1 січня 2012 року;
в) повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2012 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року, здійснюються у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
г) суб’єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також юридичні і фізичні особи – підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм цього Закону і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб’єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм статті 292 Податкового кодексу України;
ґ) за результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до дня набрання чинності цим Законом платники єдиного податку ( юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".
 
252. Органам місцевого самоврядування забезпечити у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняття рішень щодо встановлення ставок єдиного податку, визначених главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.
 
      
253. До отримання свідоцтва платника єдиного податку на умовах, передбачених главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, платники єдиного податку сплачують єдиний податок за ставками, які діяли на дату набрання чинності цим Законом.

-258- Королевська Н.Ю.
У пункті четвертому Розділу ІІ слова "діють протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами "діють протягом терміну, на який вони видані".
 
Враховано по суті 
    -259- Яценюк А.П.
1. Статтю 291 викласти в такій редакції:
«Стаття 291. Суб’єкти спрощеної системи оподаткування
291.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності (далі – спрощена система оподаткування) може обиратися добровільно платником податків і є рівноправною поряд із загальною системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством.
291.2. Суб’єктами спрощеної системи оподаткування з урахуванням пункту 291.3 цієї статті є платники податків – фізичні та юридичні особи – підприємці, які відповідають сукупності критеріїв, визначених для однієї із таких категорій:
самозайняті підприємці: фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються торгівлею, ремісництвом, наданням послуг фізичним особам і не мають найманих працівників та в яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 150 мінімальних заробітних плат;
мікропідприємці: платники податків, які використовують працю найманих осіб у кількості не більш ніж 10 чоловік та в яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 800 мінімальних заробітних плат;
малі підприємці: платники податків, які використовують працю найманих осіб у кількості не більш ніж 20 чоловік та в яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1600 мінімальних заробітних плат;
середні підприємства: юридичні особи, які за попередній податковий рік мають обсяг виручки не більше 8000 мінімальних заробітних плат та середньооблікову чисельність найманих працівників не більше 60 осіб;
середні виробничі підприємства: юридичні особи, які за попередній податковий рік мають обсяг виручки не більше 8000 мінімальних заробітних плат та середньооблікову чисельність найманих працівників не більше 60 осіб і займається продажем тільки самостійно виробленої продукції.
291.3. Спрощена система оподаткування не поширюється на:
суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам – учасникам і засновникам зазначених суб’єктів перевищують 25 відсотків;
суб’єктів у сфері фінансового посередництва: страхові компанії банки, кредитні спілки, лізингові компанії, ломбарди, довірчі товариства, пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
реєстраторів цінних паперів;
суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти;
суб’єктів господарювання, які є виробниками підакцизних товарів, провадять господарську діяльність, пов’язану з експортом та імпортом підакцизних товарів, оптовим продажем підакцизних товарів та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів (крім оптового та роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 20 літрів) та діяльності, пов’язаної з роздрібним продажем пива);
суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;
суб’єктів господарювання, які провадять спільну діяльність;
суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та реалізацію корисних копалин;
суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які надають в оренду земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у їх власності, загальною площею більше 0,2 га;
суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";
суб’єктів господарювання, які провадять допоміжну діяльність у сфері державного управління;
суб’єктів господарювання – фізичних осіб – підприємців, які надають в оренду житлові приміщення загальною площею, що перевищує 150 кв. метрів та нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, сумарна орендована площа яких перевищує 300 кв. метрів.
291.4. Розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) здійснюються суб’єктами спрощеної системи оподаткування виключно у готівковій та/або безготівковій формі.
291.5. Суб’єкти спрощеної системи оподаткування не зобов’язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій.»
2. Статтю 292 викласти в такій редакції:
«Стаття 292. Об'єкт оподаткування
292.1. Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
292.2. До складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не включаються:
суми коштів цільового призначення, що надійшли від державних фондів соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів;
суми коштів (зокрема аванс, передоплата), які повертаються покупцеві у зв’язку з поверненням ним товару або розірванням договору (у розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);
суми кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі;
суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані протягом перебування суб’єкта спрощеної системи оподаткування на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до валового доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи (крім випадків реалізації таких товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів);
суми коштів, отриманих суб’єктом спрощеної системи оподаткування як відшкодування за попередні (звітні) роки за рішенням суду;
суми коштів, отримані суб’єктом спрощеної системи оподаткування за продаж іноземної валюти, яка облікована відповідно до пункту 293.2. статті 293 цього Кодексу;
суми податку на додану вартість, отримані в ціні товарів (робіт, послуг), відвантажених (виконаних, наданих) суб’єктом спрощеної системи оподаткування в період його перебування на загальній системі оподаткування (крім випадків постачання таких товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів);
суми коштів та вартість майна, що внесені засновниками або учасниками суб’єкта спрощеної системи оподаткування до статутного фонду такого суб’єкта;
суми коштів з надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються суб’єкту спрощеної системи оподаткування з бюджетів або державних цільових фондів.
292.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договором комісії (договором доручення, договором транспортного експедирування, агентським договором) виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума винагороди комісіонера (повіреного, агента).
292.4. У разі здійснення операцій з продажу основних фондів виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких фондів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на момент продажу.
292.5. Не є виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суми податків і зборів (обов’язкових платежів), отриманих (нарахованих) суб’єктом спрощеної системи оподаткування під час здійснення ним функцій податкового агента.»
3. Статтю 293 викласти в такій редакції:
«Стаття 293. База оподаткування
293.1. Базою обкладення податком є виручка суб’єкта спрощеної системи оподаткування виражена у гривнях.
293.2. Дохід, виражений в іноземній валюті, обліковується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання таких доходів.
293.3. Дохід у вигляді безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг визначається за звичайними цінами у порядку, встановленому цим Кодексом.
293.4. Функції податкового агента суб’єкти спрощеної системи оподаткування виконують виключно за трудовими договорами.
4. Статтю 294 викласти в такій редакції:
«Стаття 294. Ставка єдиного податку
294.1. Ставка єдиного податку встановлюється щороку Кабінетом Міністрів України окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці України.
Ставка єдиного податку встановлюється з урахування особливостей ведення підприємницької діяльності у конкретно кожному регіоні, виходячи з факторів рівня цін та купівельної спроможності, попиту на продукцію (послуги), що надаються суб’єктам спрощеної системи оподаткування, але:
- для категорії мікропідприємець не вище 30 процентів від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня податкового (звітного) року;
- для категорії малий підприємець не вище 70 процентів від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня податкового (звітного) року.
294.1.1. За календарний місяць ставка єдиного податку встановлюється:
294.1.1.1. для категорії самозайнятий підприємець: нуль гривень на місяць;
294.1.1.2. для категорії мікропідприємець: відповідно до рішення Кабінету міністрів України, як передбачено пунктом 1 статті 294;
294.1.1.3. для категорії малий підприємець відповідно до рішення Кабінету міністрів України, як передбачено пунктом 1 статті 294;
294.1.1.4. для середнього підприємства:
2% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість згідно із цим Кодексом;
3% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
294.1.1.5 для середнього виробничого підприємства:
1% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість згідно із цим Кодексом;
2% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
294.2. Встановлені ставки єдиного податку оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Кабінету міністрів України до 15 серпня року, що передує наступному бюджетному року, і не можуть змінюватись протягом наступного бюджетного року.
У випадку, якщо розміри нових ставок єдиного податку не оприлюднені у строк, встановлений цим Законом, то діють ставки єдиного податку, встановлені у попередньому періоді.»
5. Статтю 295 викласти в такій редакції:
«Стаття 295. Податковий (звітний) період
295.1. Податковим (звітним) періодом є:
для самозайнятого підприємця – календарний рік;
для мікропідприємця – календарне півріччя;
для малого підприємця – календарний квартал;
для середнього підприємства – календарний квартал;
для середнього виробничого підприємства – календарний квартал.
295.2. Для новостворених суб’єктів спрощеної системи оподаткування перший податковий (звітний) період починається з дати отримання свідоцтва.
295.3. Для суб’єктів підприємництва, які перейшли на сплату податків за спрощеною системою оподаткування із загальної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, що настає за місяцем, в якому такому суб’єкту видано свідоцтво, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
6. Статтю 296 викласти в такій редакції:
«Стаття 296. Порядок сплати податку
296.1. Суб’єкти спрощеної системи оподаткування сплачують податок кожного місяця до 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем, на окремий рахунок у територіальному органі Державного казначейства України.
296.2. Територіальний орган Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховує суми єдиного податку до місцевого бюджету. Ці кошти включаються до доходу такого бюджету і використовуються для фінансування власних повноважень відповідної територіальної громади та не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.
296.3. Суб’єкти спрощеної системи оподаткування мають право на термін до 30 календарних днів протягом одного календарного (звітного) року призупинити свою господарську діяльність. На час такого зупинення господарська діяльність не провадиться, а єдиний податок не нараховується і не сплачується до бюджету за відповідний звітний період (місяць).
Для призупинення господарської діяльності такий суб’єкт спрощеної системи оподаткування повинен подати заяву до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації.
296.4 Суб’єкт спрощеної системи оподаткування – фізична особа є застрахованою особою у Пенсійному фонді України, Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонді страхування від нещасних випадків на виробництві і Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
7. Статтю 297 викласти в такій редакції:
«Стаття 297. Ведення обліку і складення звітності суб’єктами спрощеної системи оподаткування
297.1. Суб’єкти спрощеної системи оподаткування ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного відображення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
297.2. Форма книги обліку доходів встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва, та містить лише такі графи:
а) № запису;
б) період обліку (день, квартал, рік, півріччя);
в) сума виручки (доходу) (грн.).
297.3. Суб’єкти спрощеної системи оподаткування за результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду подають до органу державної податкової служби звіт про сплату єдиного податку у строк, встановлений для піврічного податкового (звітного) періоду.
297.4. Форма звіту про сплату єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.»
8. Статтю 298 викласти в такій редакції:
«Стаття 298. Особливості сплати суб’єктами спрощеної системи оподаткування окремих податків і зборів.
298.1. Суб’єкти малого підприємництва не сплачують інших податків і зборів, окрім єдиного податку.»
9. Статтю 299 викласти в такій редакції:
«Стаття 299. Порядок видачі свідоцтва та переходу на спрощену систему оподаткування та обліку.
299.1. Суб’єкт спрощеної системи оподаткування може один раз протягом календарного року прийняти добровільне рішення про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування шляхом подання відповідної заяви до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного календарного місяця.
Перехід здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було подано заяву.
У своїй заяві суб’єкт спрощеної системи оподаткування зазначає до якого виду платників, визначених цією Главою, він буде відноситися, а також види діяльності, які планує провадити.
299.2. Перехід суб’єкта господарювання, що сплачує єдиний податок, з одного виду діяльності на інший або доповнення видів діяльності здійснюється за письмовою заявою платника єдиного податку до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації до початку нового календарного місяця, з внесенням змін чи доповнень у свідоцтво платника єдиного податку. Органу державної податкової служби забороняється вимагати будь-які інші документи, крім заяви платника єдиного податку, для внесення змін чи доповнень у свідоцтво платника єдиного податку.
299.3. Орган державної податкової служби зобов’язаний видати протягом 10 робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування свідоцтво або надати письмову мотивовану на підставі цієї Глави відмову, яка може бути оскаржена таким суб’єктом у судовому порядку.
Свідоцтво видається особисто фізичній особі або уповноваженій суб’єктом господарювання особі.
299.4. Свідоцтво діє на всій території України.
299.5. Копія свідоцтва повинна зберігатися на робочому місці найманого працівника, свідоцтво — на робочому місці суб’єкта спрощеної системи оподаткування, а оригінал пред’являтися працівникам контролюючих органів за наявності законних підстав для перевірки.
299.6. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг (недоїмку), які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку після погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу (недоїмки).
299.7. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково (з правом подальшого внесення змін) на весь період діяльності суб’єкта спрощеної системи оподаткування. У разі втрати або зіпсування свідоцтва за письмовою заявою суб’єкта спрощеної системи оподаткування видається дублікат свідоцтва в порядку, установленому цим Законом для видачі свідоцтва.
299.8. Форма свідоцтва визначається центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.»
10. Статтю 300 викласти в такій редакції:
«Стаття 300. Відповідальність суб’єктів спрощеної системи оподаткування
300.1. Суб’єкт спрощеної системи оподаткування несе відповідальність згідно із законодавством за правильність нарахування, своєчасність подання звіту та сплати податків, платником яких він є відповідно до законів.
300.2. У разі перевищення дозволеного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), або в разі провадження діяльності, зазначеної у пункті 291.3. статті 291 цього Кодексу, дохід, отриманий суб’єктом спрощеної системи оподаткування в результаті перевищення або здійснення такої діяльності, оподатковується за ставкою – 13 відсотків від отриманої в результаті вказаних порушень виручки до кінця календарного року, у якому відбулися перевищення (порушення).
300.3. Сплата донарахованих коштів надає право фізичній або юридичній особі залишатися на спрощеній системі оподаткування.
300.4. У випадку, якщо суб’єкт господарювання протягом першого календарного місяця сплачує річний розмір єдиного податку, він отримує знижку в розмірі 5% від суми цього річного податку.».
 
Відхилено (Повторення законопроекту реєстр. № 8521-2, що був відхилений Верховною Радою України»)