Кількість абзаців - 85 Таблиця поправок


Про внесення змін до Водного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Закон України  
1. Про внесення змін до Водного кодексу України      Про внесення змін до Водного кодексу України  
2. З метою удосконалення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -1- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Преамбулу розкрити ширше.  
Враховано   З метою вдосконалення положень Водного кодексу України з питань регулювання використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Верховна Рада України постановляє:  
3. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:      Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:  
4. 1. У статті 1:      1. У статті 1:  
5. визначення термінів "водокористування", "забруднення вод" та "забруднююча речовина" викласти у такій редакції:   -2- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 1: в частині першій уточнити визначення терміну "водний об'єкт," а в дужках доповнити словом "ставок"  
Враховано   визначення термінів "водний об'єкт", "водокористування", "забруднення вод" та "забруднююча речовина" викласти в такій редакції: "водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт) ";  
6. "водокористування - забір води з водних об'єктів, використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти";   -3- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Доопрацювати редакційно визначення термінів "водокористування" та "забруднююча речовина"  
Враховано   "водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)";  
7. "забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин";      "забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин";  
8. "забруднююча речовина - будь-яка речовина, яка потрапляє у водний об'єкт у результаті господарської та іншої діяльності";      "забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини";  
9. доповнити статтю абзацами такого змісту:   -4- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Статтю 1 доповнити термінами "рибництво" та "маловоддя".  
Враховано   доповнити статтю абзацами такого змісту: "рибництво - штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих ресурсів; маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного об`єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних ресурсах;  
10. "ліміт використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування;      ліміт використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування;  
11. ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики - це граничний обсяг води, який проходить через турбіни гідроелектростанцій і встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування".   -5- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У статті 1 термін: "ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики" вилучити.  
Враховано   вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування; "забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них; використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб."  
    -6- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
додати окрему частину такого змісту: "Вода супутньо-пластова - вода, що надходить на поверхню разом з нафтою і газом"  
Враховано частково    
    -7- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
додати визначення термінів "забір води" та "використання води".  
Враховано    
12. 2. У пункті 5 статті 7 слова "платежів за спеціальне водокористування" замінити словами "зборів за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти".   -8- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У пункті 5 статті 7, пункті 6 статті 8 слово "платежів" замінити словом "зборів".  
Враховано   2. У пункті 5 статті 7, пункті 6 статті 8 слово "платежів" замінити словом "зборів".  
13. 3. Пункт 6 статті 8 викласти у такій редакції: "6) визначення в установленому порядку нормативів і розмірів зборів за використання води, забраної з водних об'єктів місцевого значення, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення".       
14. 4. Пункти 8 і 9 статті 14 об'єднати і викласти у такій редакції: "8) встановлення нормативів збору за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і порядку його справляння;   -9- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пункт 8) статті 14 викласти в такій редакції: "8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння"; пункт 9 статті 14 виключити.  
Враховано   3. У статті 14: пункт 8 викласти в такій редакції: "8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння;" пункт 9 виключити.  
15. 9) встановлення порядку надання водойм загальнодержавного значення у користування на умовах оренди".   -10- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Статтю 14 доповнити новим пунктом в такій редакції: "встановлення порядку відновлення водних об'єктів та накопичення стратегічних запасів води і регулювання їх використання".  
Відхилено    
16. 5. Пункт 9 статті 16 після слова "водокористування" доповнити словами "під час їх підготовки".   -11- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Пункт 9 статті 16 залишити у діючій редакції Кодексу  
Враховано    
17. 6. У статті 29:      4. У статті 29:  
18. у пункті 2 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за використання води, користування поверхневими водами";   -12- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У пункті 2) статті 29 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за спеціальне водокористування".  
Враховано   у пункті 2 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за спеціальне водокористування";  
19. пункт 3 виключити.      пункт 3 виключити.  
20. У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.      У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.  
21. 7. Статтю 30 викласти у такій редакції:      5. Статтю 30 викласти в такій редакції:  
22. "Стаття 30. Збір за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти   -13- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Назву статті 30 викласти в такій редакції: "Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування"  
Враховано   "Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування  
    -14- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
Доповнити статтю 30 першою частиною такого змісту: "спеціальне водокористування є платним за виключенням забору води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам". Уточнити основні положення статті та доопрацювати редакційно.  
Враховано частково    
23. Збір за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти справляється з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Збір за забір води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам не справляється.   -15- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У статті 30: Зберегти норму щодо збору за забір води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам. У зв'язку з цим внести відповідні уточнення.  
Враховано частково   Збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води водних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин.  
24. Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.      Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.  
25. Розмір збору за користування поверхневими водами визначається:      Розмір збору за використання води водних об'єктів для потреб, не пов'язаних з вилученням води з водних об'єктів, визначається:  
26. для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів користування поверхневими водами (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);      для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів використання води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);  
27. для водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування судном поверхневими водами в звітному періоді.   -16- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Передбачити розмір збору за користування поверхневими водами для рибництва.  
Враховано   для потреб водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування поверхневими водами у звітному періоді; для потреб рибництва - на основі нормативів збору та фактичних обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах.  
28. Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.   -17- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У статті 30 урегулювати питання збору за втрати води при її транспортуванні.  
Враховано   Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду. Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з власників мереж водопостачання.  
29. За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо якість води водних об'єктів не погіршує встановлених категорій якості води.      За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо таке скидання не погіршує якість води водних об'єктів в межах встановлених категорій.  
30. Нормативи збору за використання води, користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і порядок справляння таких зборів встановлюються Кабінетом Міністрів України".   -18- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Частину шосту статті 30 виключити  
Враховано    
31. 8. Статтю 31 виключити.      6. Статтю 31 виключити.  
32. 9. У статті 32:      7. У статті 32:  
33. назву статті викласти у такій редакції:      назву статті викласти в такій редакції:  
34. "Стаття 32. Розподіл зборів за використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти"; у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання";   -19- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування". Слова "у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання", перенести в кінець статті.  
Враховано   "Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування";  
    -20- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Лешан Є.А. (в.о. № 1)
Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
В частині першій статті 32 вилучити слова "до бюджету Автономної Республіки Крим"  
Відхилено    
    -21- Раханський А.В. (в.о. № 4)
Штепа Н.П. (реєстр. картка № 305)
Лешан Є.А. (в.о. № 1)
Мироненко В.А. (в.о. № 5)
Миримський Л.Ю. (в.о. № 2)
Статтю 32 доповнити частиною другою такого змісту: "Платежі за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення на території Автономної Республіки Крим у розмірі 100 відсотків зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим"  
Відхилено    
35. у частині другій слова "водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" замінити словами "поверхневими водами".   -22- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Чатину другу викласти у такій редакції: "Збори за використання поверхневих вод для потреб гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного бюджету України у розмірі 100 відсотків;  
Враховано   частину другу викласти у такій редакції: "Збори за використання поверхневих вод для потреб гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 100 відсотків"; частину третю та четверту викласти в такій редакції: "Збори за використання води з водних об'єктів місцевого значення надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Порядок розподілу та використання зборів за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітне використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"; у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання".  
    -23- Мельников О.Б. (реєстр. картка № 379)
частину третю та четверту викласти в такій редакції: "Збори за використання води з водних об'єктів місцевого значення надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Порядок розподілу та використання зборів за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітне використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища".  
Враховано    
36. 10. У назві і тексті статті 39 після слів "у водні об'єкти" доповнити словами "та тих, що подаються на очисні споруди".      8. У назві і тексті статті 39 після слів "у водні об'єкти" доповнити словами "та тих, що подаються на очисні споруди".  
37. 11. Статтю 42 викласти у такій редакції:      9. У статті 42: Частину першу викласти в такій редакції:  
38. "Стаття 42. Водокористувачі       
39. Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір, використання води, користуються поверхневими водами або скидають у водні об'єкти зворотні води".   -24- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У статті 42 і в інших статтях законопроекту зберегти норму та поняття "первинний" і "вторинний" щодо водокористувачів та внести відповідні уточнення.  
Враховано   "Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства"; у частині четвертій слова: "та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу" виключити.  
    -25- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У першій частині статті 42 після слів "без громадянства" поставити крапку, а решту тексту вилучити.  
Враховано    
    -26- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У частині четвертій вилучити слова: "та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу". Частину п'яту викласти в такій редакції: "Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування."  
Враховано частково    
40. 12. У частині першій статті 43:      10. У частині першій статті 43:  
41. у пункті 1 слова "гідроенергетики, водного і" виключити;   -27- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У пункті 1), діючої редакції, після слів "спеціальне водокористування" поставити крапку, решту тексту вилучити.  
Враховано   пункт 1 викласти в такій редакції: "1) здійснювати загальне та спеціальне водокористування";  
42. пункт 2 після слів "місцевого значення" доповнити словами "та ставками, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";   -28- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пункт 2) викласти в редакції: "Використовувати водні об'єкти на умовах оренди."  
Враховано   пункт 2 викласти в такій редакції: "2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди";  
43. пункт 3 виключити.      пункт 3 виключити;  
44. У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 6;   -29- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У пункті 12 слова "У зв'язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 3-6" вилучити, слова "пункт 5" замінити словами "пункт 6" і далі пункт "5" замінити на пункт "6", "у пункті 6" замінити на "у пункті 7".  
Враховано    
45. пункт 5 викласти у такій редакції:      пункт 6 викласти в такій редакції:  
46. "5) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах";      "6) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах";  
47. у пункті 6 слова "та користування водними об'єктами" виключити.      у пункті 7 слова "та користування водними об'єктами" виключити.  
48. 13. У статті 44:      11. У статті 44:  
49. пункт 2 викласти в такій редакції:      пункт 2 викласти в такій редакції:  
50. "2) забирати воду з водних об'єктів, використовувати воду та користуватися поверхневими водами відповідно до цілей та умов їх надання";   -30- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пункт 2 викласти в такій редакції: "2) забирати воду з водних обєктів та використовувати її відповідно до цілей та умов спеціального водокористування ";  
Враховано частково   "2) використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання";  
51. пункт 3 після слів "забору води" доповнити словами "лімітів використання води, лімітів користування поверхневими водами та лімітів скидання забруднюючих речовин";   -31- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У пункті 3 вилучити слова "лімітів користування поверхневими водами"  
Враховано   пункт 3 після слів "забору води" доповнити словами "лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин";  
52. пункт 7 після слів "використання вод" доповнити словами "користування поверхневими водами", а після слів "забруднюючих речовин" - словами "та за станом води водних об'єктів у контрольних створах";   -32- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У пункті 7 слова "користування поверхневими водами" та "води" вилучити  
Враховано   пункт 7 після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах";  
53. пункт 11 викласти у такій редакції:      пункт 11 викласти в такій редакції:  
54. "11) своєчасно сплачувати збори за використання води, за користування поверхневими водами, за скидання забруднюючих речовин та інші збори відповідно до законодавства".   -33- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
пункт 11 викласти у такій редакції: "11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства".  
Враховано   "11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства".  
55. 14. У статті 45:      12. У статті 45:  
56. у частині третій слова "або тих, що користуються водними об'єктами" виключити, а після слів "у користування" доповнити словами "на умовах оренди";      у частині третій слова "або тих, які користуються водними об'єктами" виключити, а після слів "у користування" доповнити словами "або в оренду";  
57. частину четверту виключити.   -34- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Залишити чинну редакцію частини четвертої  
Враховано    
58. У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою.   -35- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У пункті 14 слова "У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою" вилучити.  
Враховано    
59. 15. Текст статті 46 викласти у такій редакції:      13. Статтю 46 викласти в такій редакції:  
60. "Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне".      "Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне".  
61. 16. У статті 47:      14. У статті 47:  
62. у частинах четвертій та шостій слово "первинним", а у частині п'ятій слово "первинний" виключити;      у частинах четвертій та шостій слово "первинним", а у частині п'ятій слово "первинний" виключити;  
63. частину четверту після слова "водокористувачем" та частину п'яту після слова "водокористувач" доповнити словами "який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди".   -36- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Слова "частину четверту після слова "водокористувачам та" вилучити  
Враховано   частину п'яту після слова "водокористувач" доповнити словами "який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди".  
64. 17. У статті 48:      15. У статті 48:  
65. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти в такій редакції:  
66. "Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, у тому числі забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів";   -37- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У першій частині вилучити слова "користування поверхневими водами", а третю частину цієї статті конкретизувати та доопрацювати редакційно.  
Враховано   "Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів";  
67. у частині третій слово "судноплавством" замінити словами "крім енергетичних".      частину третю викласти в такій редакції: "Не належать до спеціального водокористування: пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних); подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні реґіони; усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення); використання підземних вод для вилучення корисних компонентів; вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин; виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт; видобування корисних копалин і водних рослин; прокладання трубопроводів і кабелів; проведення бурових, геологорозвідувальних робіт; інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод".  
68. 18. У статті 49:      16. У статті 49:  
69. частину першу викласти у такій редакції:       
70. "Спеціальне водокористування (крім користування поверхневими водами для потреб водного транспорту) здійснюється на підставі дозволу";   -38- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
У першій частині вилучити слова: (крім користування поверхневими водами для потреб водного транспорту), тобто залишити чинну редакцію першої частини.  
Враховано    
71. частину п'яту викласти у такій редакції:      частину п'яту викласти в такій редакції:  
72. "У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води, ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування";   -39- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У п'ятій частині вилучити слова: "ліміт користування поверхневами водами для потреб гідроенергетики та", а частину шосту залишити в діючій редакції.  
Враховано   "У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування".  
73. частину шосту виключити.       
74. 19. У статті 51:      17. У статті 51:  
75. у назві статті, у частині другій та шостій слова "місцевого значення" виключити;      у назві статті та в частині шостій слова "місцевого значення" виключити;  
76. частину першу після слова "значення" доповнити словами "та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";   -40- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
У пункті 19: "частину другу викласти в такій редакції: "Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється".  
Враховано   частину першу після слова "значення" доповнити словами "та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення"; частину другу викласти в такій редакції: "Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється";  
77. доповнити статтю частиною дев'ятою такого змісту:   -41- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У пункті 19 слово "дев'ятою" замінити словом "п'ятою".  
Враховано   доповнити статтю частиною п'ятою в такій редакції:  
78. "Порядок надання ставків, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, у користування на умовах оренди встановлюється Кабінетом Міністрів України".   -42- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Порядок надання ставків, що знаходяться у басейнах річок загальнодержавного значення, встановити цим Законом.  
Враховано   "Орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації. Розподіл повноважень щодо передачі водних об'єктів загальнодержавного значення визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу та інших законів України".  
79. 20. Статтю 52 виключити.      18. Статтю 52 виключити.  
80. 21. У пункті 6 частини першої статті 55 слово "правил" замінити словом "умов".      19. У пункті 6 частини першої статті 55 слово "правил" замінити словом "умов".  
81. 22. Частини другу і третю статті 66 виключити.   -43- Писаренко А.А. (в.о. № 44)
Частину другу і третю статті 66 залишити у діючій редакції.  
Враховано    
82. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною другою.   -44- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
У пункті 22 слова "У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною другою" вилучити.  
Враховано    
83. 23. Пункт 5 частини другої статті 70 викласти у такій редакції: "5) перевищують гранично допустимий рівень токсичності зворотних вод та містять збудників інфекційних захворювань".   -45- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Пункт 5 викласти в такій редакції: "5) перевищують гранично допустимі концентрації токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань ".  
Враховано   20. Пункт 5 частини другої статті 70 викласти в такій редакції: "5) перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань". 21. Статтю 72 викласти в такій редакції: "Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів Підприємства, установи і організації, які відкачують шахтні, кар'єрні та рудникові води для запобігання затоплення шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, що добувають нафту і газ, повертають супутньо-пластові води нафтогазових родовищ до підземних горизонтів. Умови скидання цих вод у водні об'єкти та повернення до підземних горизонтів супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ встановлюються органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів". 22. Статтю 75 викласти в такій редакції: "Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів Створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами, допускається у виняткових випадках після проведення спеціальних досліджень з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, за проектами, погодженими із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці та відповідною місцевою радою. Повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів здійснюється за технологічними проектами, погодженими з відповідними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я".  
    -46- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Статтю 72 викласти в такій редакції: "Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових та супутньо-пластових вод у водні об'єкти Підприємства, установи і організації, які відкачують з надр шахтні, кар'єрні, та рудникові води для запобігання затопленню шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження їх мінералізації перед скидання у водні об'єкти, а підприємства, установи і організації, що добувають нафту і газ, повертають у добувні горизонти супутньо-пластові води без підвищення їх мінералізації. Умови скидання цих вод у водні об'єкти встановлюються державними органами охорони навколишнього природного середовища".  
Враховано частково    
    -47- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У статті 75: слова "побіжні пластові води нафтогазових родовищ" вилучити та доповнити частиною другою у такій редакції: "Повернення супутньо-пластових вод у підземні горизонти в процесі видобутку нафти та газу є пріоритетним природоохоронними заходом"  
Враховано частково    
    -48- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Уточнити положення статті 75 та доопрацювати редакційно.  
Враховано    
84. 24. У тексті Водного кодексу України слова "плата", "платежі" в усіх відмінках замінити словами "збір", "збори" у відповідному відмінку.   -49- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Власні назви Міністерств замінити на центральні органи виконавчої влади.  
Враховано   25. У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний Комітет України по водному господарству", "Державний Комітет України по геології і використанню надр", "Міністерство статистики України", "Державний Комітет України по гідрометеорології", "Міністерство охорони здоров'я України", "Міністерство рибного господарства України", "Державний Комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити відповідно словами "збір", "збори", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
    -50- Полюхович І.П. (в.о. № 155)
Проект Закону доповнити II розділом в редакції "II Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."  
Враховано