Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до статті 5 Закону України
 
   Про внесення змін до статті 5 Закону України
 
2. «Про операції з давальницькою сировиною
 
   «Про операції з давальницькою сировиною
 
3. у зовнішньоекономічних відносинах»
 
   у зовнішньоекономічних відносинах»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Частину дванадцяту статті 5 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2007 р., № 9, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ) доповнити абзацами такого змісту:
 
   1. Частину дванадцяту статті 5 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 40; 2005 р., № 17—19, ст. 267; 2007 р., № 9, ст. 73; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ) доповнити абзацами такого змісту:
 
6. «Лист про погодження на вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту видається суб’єкту господарювання Міністерством фінансів України безоплатно.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У ст. 5 у частині дванадцятій:
1) у запропонованих абзацах другому - п'ятому слово: «лист» у всіх відмінках замінити на слово: «документ» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   «Лист про погодження на вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту (далі – лист про погодження) видається суб’єкту господарювання Міністерством фінансів України безоплатно.
 
7. Строк видачі або відмови у видачі листа про погодження суб’єкту господарювання становить 10 робочих днів від дати реєстрації у Міністерстві фінансів України документів, необхідних для його одержання.
 
   Строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі листа про погодження суб’єкту господарювання становить 10 робочих днів з дня реєстрації в Міністерстві фінансів України документів, необхідних для його одержання.
 
8. Підставами для відмови у видачі листа про погодження є:
 
   Підставами для відмови у видачі листа про погодження є:
 
9. подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання погодження, не в повному обсязі та з порушенням норм законодавства України;
 
   подання суб’єктом господарювання інформації та документів, необхідних для одержання погодження, не в повному обсязі та з порушенням норм законодавства України;
 
10. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
11. неподання Міністерству фінансів України суб’єктом господарювання інформації про обсяги дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну у вигляді продукції, виготовленої із давальницької сировини за попереднім погодженням, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше;
 
   неподання Міністерству фінансів України суб’єктом господарювання інформації про обсяги дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну у вигляді продукції, виготовленої з давальницької сировини за попередніми погодженнями, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше;
 
12. неподання Міністерству фінансів України суб’єктом господарювання передбачених законодавством звітів про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 
   неподання Міністерству фінансів України суб’єктом господарювання передбачених законодавством звітів про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 
13. рішення Кабінету Міністрів України про тимчасове обмеження або заборону вивезення окремих видів давальницької сировини за межі митної території України.
 
-2- Кармазін Ю.А.
2) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим наступного змісту: «Відмова у видачі документу про погодження з підстав, не передбачених цим Законом, забороняється.».
 
Враховано частково   рішення Кабінету Міністрів України про тимчасове обмеження або заборону вивезення окремих видів давальницької сировини за межі митної території України.
Відмова у видачі листа про погодження з підстав, не передбачених цим Законом, забороняється.
 
14. Строк дії листа про погодження становить не більш як 60 календарних днів з дня його реєстрації у Міністерстві фінансів України.».
 
-3- Кармазін Ю.А.
3) у абзаці п'ятому слова: «з дня його реєстрації у Міністерстві фінансів
України» замінити на слова: «з дня його видачі».
 
Відхилено   Строк дії листа про погодження становить не більш як 60 календарних днів з дати присвоєння йому вихідного реєстраційного номера у Міністерстві фінансів України «.
 
    -4- Плотніков О.В.
У частині першій законопроекту:
в абз. 2 після слів « та брухту» додати слова « (далі – лист про погодження)»;
в абз. 3 після слів «видачі або» додати слова «надання письмового повідомлення про відмову»;
в абз. 5 після слів «подання суб’єктом господарювання» додати слова «інформації та»;
в абз. 7 слова «за попереднім погодженням» замінити словами «за попередніми погодженнями»;
в абз. 11 слова « з дня його реєстрації» замінити словами « з дати присвоєння йому вихідного реєстраційного номера».
 
Враховано    
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-5- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -6- Плотніков О.В.
Внести юридико-технічні правки.
 
Враховано