Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо декларативного принципу) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо декларативного принципу)
 
   Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" щодо декларативного принципу
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95; 2007 р., № 4, ст. 34, № 34, ст. 444; 2010 р., № 28, ст. 353) такі зміни:
 
   1. Внести до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № 10, ст. 95; 2007 р., № 4, ст. 34, № 34, ст. 444; 2010 р., № 28, ст. 353; № 34, ст. 486; 2011 р., №34, ст. 343) такі зміни:
 
5. частину дванадцяту після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "Якщо зазначені підприємства належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, вони можуть запроваджувати свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами";
 
-1- Кармазін Ю.А.
у частині дванадцятій запропоноване автором речення друге викласти у такій редакції:
"Якщо зазначені підприємства належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, вони можуть провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами";
 
Відхилено   1) частину дванадцяту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо зазначені підприємства належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, вони можуть провадити свою діяльність за декларативним принципом за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами";
 
6. після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
7. "Підставою для видачі дозволу є висновок за результатами оцінки протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або суб'єктом господарювання, який одержав ліцензію на проведення такої оцінки".
 
-2- Кармазін Ю.А.
запропоновану автором нову частину тринадцяту викласти у такій редакції:
"Підставою для видачі дозволу є висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або суб’єктом господарювання, який одержав ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи)".
 
Відхилено   "Підставою для видачі дозволу є висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або суб'єктом господарювання, який одержав ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи)".
 
    -3- Ляпіна К.М.
у частині другій пункту І слово "оцінки" замінити словами "експертизи (оцінки)"
 
Враховано з редакційним уточненням   
8. У зв’язку з цим частини тринадцяту-двадцять другу вважати відповідно частинами чотирнадцятою-двадцять третьою.
 
-4- Петьовка В.В.
статтю 10 Закону України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 1998 р., № 10, ст. 36; 2010 р., № 28, ст. 353) викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення
Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію чи в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки.
Початок роботи новостворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівлі, споруда, приміщення або їх частини), впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, здійснюються після подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
Форма декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, вимоги до висновку оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (далі – декларація) подається суб’єктом господарювання до державного адміністратора за 3 дні до:
початку використання об’єктів нерухомості;
початку роботи новостворених підприємств;
впровадження нових технологій;
передачі для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції.
Особи, які подали декларацію, що містить завідомо неправдиву інформацію, несуть адміністративну відповідальність відповідно до закону.
Декларація реєструється протягом 3 днів з моменту її подачі до державного адміністратора, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятого ризику, за умови наявності також висновку оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єкта, яким підтверджено відсутність на відповідному об’єкті нерухомості порушень вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
Вимоги до порядку реєстрації декларації, відмови у реєстрації, анулювання реєстрації декларації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Декларація не подається:
на використання торгівельних місць, кіосків та контейнерів, якщо вони розміщені на ринку відповідно до схеми, погодженої з органами державного нагляду;
орендарем об’єкта нерухомості (особою, що використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, який не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником.
Плановій (позаплановій) перевірці органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки підлягають лише суб’єкти господарювання, які використовують об’єкт нерухомості, який не задекларовано в порядку, передбаченому цим Законом, або у випадку анулювання реєстрації відповідної декларації, а також суб’єкти господарювання з високим ступенем прийнятного ризику та бюджетні установи.
У разі встановлення за результатами планової (позапланової) перевірки суб’єкта господарювання з високим ступенем прийнятного ризику, факту невідповідності висновку (оцінки) протипожежного стану на час її проведення суб’єктом підприємницької діяльності, дійсному протипожежному стану об’єкта, орган державного нагляду надсилає відповідне повідомлення до органу ліцензування для прийняття рішення про скасування ліцензії суб’єкта, яким надано відповідний висновок (оцінку).
Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"."
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини тринадцяту-двадцять третю вважати відповідно частинами чотирнадцятою-двадцять четвертою.
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
 
-5- Кармазін Ю.А.
розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"Розділ ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано частково   2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
    -6- Петьовка В.В.
проект закону доповнити наступними положеннями:
"Прикінцеві положення
1. Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Суб’єкти господарювання, які діють на підставі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення; впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції; оренду будь-яких приміщень зобов’язані подати декларацію до державного адміністратора до 1 січня 2013 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону
3) забезпечити перегляд критеріїв визначення суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику;
4) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом."
 
Відхилено    
10. Голова
 
   Голова
 
11. Верховної Ради України

   Верховної Ради України