Кількість абзаців - 99 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. «Про інвестиційну діяльність»
 
   «Про інвестиційну діяльність»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100, № 36, ст. 266; 2004 р., № 13, ст. 181, № 16, ст. 238; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 444; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 4, ст. 22, із змінами, внесеними Законом України від 17 лютого 2011 року № 3038-VІ) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 15, ст. 100, № 36, ст. 266; 2004 р., № 13, ст. 181, № 16, ст. 238; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 444; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 4, ст. 22, № 34, ст. 343) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці другому преамбули слова «народного господарства України» замінити словом «економіки»;
 
   1) в абзаці другому преамбули слова «народного господарства» замінити словом «економіки»;
 
6. 2) абзац другий частини другої статті 1 після слів «цінні папери» доповнити словами « (крім векселів)»;
 
   2) абзац другий частини другої статті 1 доповнити словами « (крім векселів)»;
 
7. 3) у статті 2:
 
   3) у статті 2:
 
8. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
9. в абзаці третьому після слів «державного інвестування,» доповнити словами «у тому числі державної підтримки реалізації інвестиційних проектів відповідно до положень цього Закону,», а слова «органами влади і управління України, Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів» замінити словами «органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим»;
 
   абзац третій після слів «державного інвестування» доповнити словами «у тому числі державної підтримки реалізації інвестиційних проектів відповідно до положень цього Закону», а слова «органами влади і управління України, Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів» замінити словами «органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим»;
 
10. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
11. «інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування;».
 
   «інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування».
 
12. У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
13. доповнити статтю частинами третьою — п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частинами третьою — п’ятою такого змісту:
 
14. «3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.
 
   «3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.
 
15. Інвестиційний проект — це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.
 
-1- Кармазін Ю.А.
У статті 2:
1) у частині третій:
- абзац третій після речення першого доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Розроблення інвестиційної пропозиції може слугувати лише одним з етапів розроблення інвестиційного проекту.»
 
Враховано   Інвестиційний проект — це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції.
 
16. Проектна (інвестиційна) пропозиція — це результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, виходячи з яких приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту.
 
   Проектна (інвестиційна) пропозиція — це результат техніко-економічного дослідження інвестиційних можливостей, на підставі яких приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту. Розроблення інвестиційної пропозиції є одним з етапів розроблення інвестиційного проекту.
 
17. Форма проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
   Форма проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
18. Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
   Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
 
19. Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, повинен містити:
 
   Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, повинен містити:
 
20. резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту стратегічним програмним документам держави, прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях, необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту, основні показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності, висновки експертизи відповідно до законодавства);
 
   резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту стратегічним програмним документам держави, прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях, необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту, основні показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності, висновки експертизи відповідно до законодавства);
 
21. загальну характеристику стану та проблем, пов’язаних з розвитком об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності (характеристика об’єктів та суб’єктів, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);
 
   загальну характеристику стану та проблем, пов’язаних з розвитком об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності (характеристика об’єктів та суб’єктів, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);
 
22. організаційний план, плани маркетингової та виробничої діяльності;
 
   організаційний план, плани маркетингової та виробничої діяльності;
 
23. план реалізації проекту (строк введення в дію основних фондів, кадрове забезпечення, організаційна структура та управління проектом, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування проекту і виплат за зобов’язаннями суб’єкта інвестиційної діяльності, гарантії та схема повернення інвестицій у разі, коли таке повернення передбачено проектом);
 
   план реалізації проекту (строк введення в дію основних фондів, кадрове забезпечення, організаційна структура та управління проектом, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування проекту і виплат за зобов’язаннями суб’єкта інвестиційної діяльності, гарантії та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачено проектом);
 
24. фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);
 
   фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);
 
25. інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених законом;
 
   інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених законом;
 
26. прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту;
 
   прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту;
 
27. прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів;
 
   прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів;
 
28. пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
 
-2- Кармазін Ю.А.
після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом вісімнадцятим наступного змісту:
«При виборі на користь того чи іншого інвестиційного проекту чи інвестиційної пропозиції необхідним критерієм є оцінка інвестицій, що полягає у проведенні процедури порівняння результатів і витрат проекту на підставі стандартних фінансових критеріїв.»
 
Відхилено   пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
 
29. Інвестиційний проект може містити додаткові відомості залежно від сфери діяльності, в якій передбачається реалізація проекту.
 
   Інвестиційний проект може містити додаткові відомості залежно від сфери діяльності, в якій передбачається реалізація проекту.
 
30. До інвестиційного проекту може включатися проект будівництва, розроблений відповідно до законодавства.
 
   До інвестиційного проекту може включатися проект будівництва, розроблений відповідно до законодавства.
 
31. 4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про цінні папери та фондовий ринок.
 
-3- Кармазін Ю.А.
частину п’яту викласти у наступній редакції:
«5. Державна підтримка інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій здійснюється через здешевлення кредитів, залучених у національній валюті України та/або в іноземній валюті, у тому числі за кредитами, залученими від іноземних фінансових установ, для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки; надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування.
Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається у формі поворотного (пільгові кредити) та безповоротного (фінансування, співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) бюджетного фінансування; державних гарантій; сприяння залученню приватних інвестицій.»
 
Відхилено   4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про цінні папери та фондовий ринок.
 
32. 5. Державна підтримка реалізації інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції надається в порядку, встановленому цим Законом.»;
 
   5. Державна підтримка реалізації інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції надається в порядку, встановленому цим Законом»;
 
33. 4) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
 
   4) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
 
34. «1. Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» з метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, що здійснюються шляхом реалізації вкладених у її об’єкти інвестицій.»;
 
   «1. Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, поширення та реалізацію інновацій відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» з метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації інвестицій, вкладених в об’єкти інноваційної діяльності»;
 
35. 5) у частині першій статті 4 слова «та сферах народного господарства» замінити словом «економіки», а після слів «цінні папери» доповнити словами « (крім векселів)»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
У статті 8 абзац четвертий частини першої залишити у чинній редакції, а саме:
«одержати позитивний висновок експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності;
 
Відхилено   5) у частині першій статті 4 слова «та сферах народного господарства» замінити словом «економіки», а після слів «цінні папери» доповнити словами « (крім векселів)»;
 
36. 6) в абзаці четвертому частини першої статті 8 слова «позитивний висновок» замінити словами «письмовий звіт»;
 
   6) в абзаці четвертому частини першої статті 8 слова «позитивний висновок» замінити словами «письмовий звіт»;
 
37. 7) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
   7) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
38. «Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку України, державних і регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності.»;
 
   «1. Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку України, державних та регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності»;
 
39. 8) у статті 12:
 
   8) у статті 12:
 
40. у частині другій слова «республіканськими і місцевими органами державної влади й управління» замінити словами «органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим»;
 
   у частині другій слова «республіканськими і місцевими органами державної влади й управління» замінити словами «органами державної влади та органами влади Автономної Республіки Крим»;
 
41. в абзаці десятому частини третьої слова «та проектів будівництва» виключити;
 
   в абзаці десятому частини третьої слова «та проектів будівництва» виключити;
 
42. 9) доповнити Закон статтями 12-1 і 12-2 такого змісту:
 
   9) доповнити статтями 12-1 і 12-2 такого змісту:
 
43. «Стаття 12-1. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності
 
-5- Кармазін Ю.А.
У статті 12-1:
1) у частині першій абзац перший після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«До пріоритетних напрямів державної підтримки в інвестиційній сфері належить: підтримка тих галузей, які мають потенціал для вироблення продукції з високим ступенем доданої вартості та формують 5-6 технологічних укладів; фінансова підтримка експортної діяльності в авіаційній промисловості; підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних програм та проектів у реальному секторі економіки та реалізації національних проектів, поліпшення інвестиційного іміджу України у сфері залучення інвестицій; розроблення нових ефективних механізмів щодо здійснення процесів модернізації житлових будинків та інженерно-комунальної інфраструктури міст; розвиток інфраструктури підтримки малого бізнесу у сфері інновацій (бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій).»
 
Відхилено   «Стаття 12-1. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності
 
44. 1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка, визначаються програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.
 
   1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка, визначаються програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.
 
45. Державна підтримка інвестиційної діяльності передбачає участь держави у розробленні та/або реалізації інвестиційних проектів.
 
   Державна підтримка інвестиційної діяльності передбачає участь держави у розробленні та/або реалізації інвестиційних проектів.
 
46. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається, зокрема, шляхом:
 
   Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається, зокрема, шляхом:
 
47. фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
   фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
48. співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;
 
   співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;
 
49. надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних та місцевих гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання, а також кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
   надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 
50. повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
 
-6- Глущенко І.М.
Виключити абзац десятий пункту 9) статті 1 законопроекту.
 
Враховано   повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
 
51. визначення засад податкової та митної політики, сприятливих для реалізації інвестиційних проектів;
 
-7- Глущенко І.М.
В абзаці одинадцятому пункту 9) статті 1 законопроекту після слова «передбачених» додати слово «цим»
 
Відхилено      
    -8- Плотніков О.В.
В абзаці одинадцятому пункту 9) статті 1 законопроекту слово «законом» замінити на слово «законами»
 
Враховано    
52. застосування інших форм, передбачених законом.
 
   застосування інших форм, передбачених законами.
 
53. Державна підтримка для розроблення інвестиційного проекту надається виключно у разі наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або співфінансування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
 
   Державна підтримка для розроблення інвестиційного проекту надається виключно у разі наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або співфінансування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
 
54. 2. Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційних проектів надається виключно після державної реєстрації проектних (інвестиційних) пропозицій або інвестиційних проектів та оцінки їх економічної ефективності, яка проводиться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики протягом одного місяця у порядку та згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України.
 
55. Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційного проекту не може бути надана у разі наявності хоча б одного негативного експертного висновку за результатами проведення зазначеної оцінки.
 
-9- Кармазін Ю.А.
у частині третій статті 12-1 у абзаці першому після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Проведення експертної оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів здійснюється експертами, що здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації або мають кваліфікаційний сертифікат - документ установленого зразка, що підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним характеристикам та його спроможність виконувати окремі роботи (надавати послуги) у сфері оцінки інвестиційних проектів, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.»
 
Відхилено   Державна підтримка для розроблення або реалізації інвестиційного проекту не може бути надана у разі наявності хоча б одного негативного експертного висновку за результатами проведення зазначеної оцінки.
 
56. 3. Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів, а також експертних висновків за результатами проведення експертної оцінки їх економічної ефективності.
 
-10- Кармазін Ю.А.
у абзаці другому після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Основним критерієм вибору на користь того чи іншого інвестиційного проекту чи інвестиційної пропозиції є оцінка інвестицій.»
 
Відхилено   3. Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів, а також експертних висновків за результатами проведення експертної оцінки їх економічної ефективності.
 
57. Перелік документів, що подаються для такого відбору, а також порядок та критерії відбору і визначення форми надання державної підтримки для розроблення або реалізації відповідних інвестиційних проектів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Перелік документів, що подаються для такого відбору, а також порядок та критерії відбору і визначення форми надання державної підтримки для розроблення або реалізації відповідних інвестиційних проектів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
58. До зазначених документів можуть додаватися результати незалежної експертизи проектної (інвестиційної) пропозиції та інвестиційного проекту, проведеної за рахунок коштів суб’єкта інвестиційної діяльності.
 
   До зазначених документів можуть додаватися результати незалежної експертизи проектної (інвестиційної) пропозиції та інвестиційного проекту, проведеної за рахунок коштів суб’єкта інвестиційної діяльності.
 
59. 4. Основні принципи надання державної підтримки для розроблення або реалізації інвестиційних проектів визначаються законом.
 
   4. Основні принципи надання державної підтримки для розроблення або реалізації інвестиційних проектів визначаються законом.
 
60. Надання такої державної підтримки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Надання такої державної підтримки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
61. 5. Суб’єкт інвестиційної діяльності, якому надано державну підтримку для розроблення або реалізації інвестиційного проекту, приводить у відповідність із показниками державного бюджету на планований бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за планованим два бюджетні періоди плани своєї діяльності на планований і наступні за планованим два бюджетні періоди, що включають заходи для розроблення або з реалізації інвестиційних проектів.
 
   5. Суб’єкт інвестиційної діяльності, якому надано державну підтримку для розроблення або реалізації інвестиційного проекту, приводить у відповідність із показниками державного бюджету на планований бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за планованим два бюджетні періоди плани своєї діяльності на планований і наступні за планованим два бюджетні періоди, що включають заходи для розроблення або з реалізації інвестиційних проектів.
 
62. 6. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі поданих суб’єктами інвестиційної діяльності відомостей щодо наданої їм державної підтримки і даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій забезпечує проведення моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності у встановленому ним порядку.
 
   6. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі поданих суб’єктами інвестиційної діяльності відомостей щодо наданої їм державної підтримки і даних Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій забезпечує здійснення моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності у встановленому ним порядку.
 
63. Результати такого аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на підтримку інвестиційної діяльності.
 
   Результати такого аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на підтримку інвестиційної діяльності.
 
64. Стаття 12-2. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій
 
   Стаття 12-2. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій
 
65. 1. Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на підставі позитивного висновку експертної оцінки їх економічної ефективності.
 
   1. Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна підтримка, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на підставі позитивного висновку експертної оцінки їх економічної ефективності.
 
66. 2. Суб’єктом інвестиційної діяльності для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики подаються такі документи:
 
   2. Суб’єктом інвестиційної діяльності для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики подаються такі документи:
 
67. 1) заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;
 
   1) заява про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;
 
68. 2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта інвестиційної діяльності, а також печаткою (для юридичної особи);
 
   2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб’єкта інвестиційної діяльності, а також печаткою (для юридичної особи);
 
69. 3) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів (для юридичної особи — резидента);
 
   3) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів (для юридичної особи — резидента);
 
70. 4) довідка органу державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом (для юридичної особи — резидента);
 
   4) довідка органу державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта інвестиційної діяльності як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом (для юридичної особи — резидента);
 
71. 5) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичної особи, яка у зв’язку із своїми релігійними переконаннями відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби і має відмітку в паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи — резидента);
 
   5) копії документа, що посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) з наданням оригіналів зазначених документів (для фізичної особи — резидента);
 
72. 6) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру, засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України (у разі коли учасником реалізації інвестиційного проекту є юридична особа — нерезидент);
 
   6) документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження, зокрема витяги з торговельного, банківського або судового реєстру, засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України (якщо учасником реалізації інвестиційного проекту є юридична особа — нерезидент);
 
73. 7) видані в установленому порядку експертні висновки щодо інвестиційного проекту, у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами експертизи відповідно до статей 8 і 15 цього Закону, а також свідоцтво про його реєстрацію як інноваційного або пріоритетного інноваційного відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» (у разі державної реєстрації інвестиційного проекту).
 
   7) видані в установленому порядку експертні висновки щодо інвестиційного проекту, у тому числі дозволи та позитивні висновки за результатами експертизи відповідно до статей 8 і 15 цього Закону, а також свідоцтво про його реєстрацію як інноваційного або пріоритетного інноваційного відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» (у разі державної реєстрації інвестиційного проекту).
 
74. 3. У випадках, установлених законом, за запитом центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики суб’єктом інвестиційної діяльності подаються також інші документи, необхідні для розгляду інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, залежно від можливих форм надання державної підтримки.
 
   3. У випадках, установлених законом, за запитом центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики суб’єктом інвестиційної діяльності подаються також інші документи, необхідні для розгляду інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції, залежно від можливих форм надання державної підтримки.
 
75. 4. Строк розгляду поданих для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції документів не повинен перевищувати одного місяця з дня їх надходження.
 
   4. Строк розгляду поданих для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції документів не повинен перевищувати одного місяця з дня їх надходження.
 
76. 5. Після державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики видає суб’єкту інвестиційної діяльності витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.
 
   5. Після державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики видає суб’єкту інвестиційної діяльності витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.
 
77. 6. Інформація про державну реєстрацію інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції оприлюднюється шляхом розміщення відповідного витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики протягом одного місяця з дня державної реєстрації.
 
   6. Інформація про державну реєстрацію інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції оприлюднюється шляхом розміщення відповідного витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики протягом одного місяця з дня державної реєстрації.
 
78. 7. Витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів та форм надання необхідної державної підтримки інвестиційної діяльності на наступні бюджетні періоди використовується для формування індикативних прогнозних видатків Державного бюджету України на такі періоди.
 
   7. Витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій щодо обсягів та форм надання державної підтримки інвестиційної діяльності на наступні бюджетні періоди використовується для формування індикативних прогнозних видатків Державного бюджету України на відповідні періоди.
 
79. 8. Ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
80. 9. Строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції припиняється у разі завершення реалізації або розроблення інвестиційного проекту та/або за поданням суб’єкта інвестиційної діяльності, або якщо протягом більш як трьох років такий проект або пропозицію не обрано під час проведення конкурсного відбору для надання державної підтримки, після чого відповідний запис у Державному реєстрі інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій анулюється.
 
   9. Строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції припиняється у разі завершення реалізації або розроблення інвестиційного проекту та/або за поданням суб’єкта інвестиційної діяльності, або якщо протягом більш як трьох років такий проект або пропозицію не обрано під час проведення конкурсного відбору для надання державної підтримки, після чого відповідний запис у Державному реєстрі інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій анулюється.
 
81. 10. Державна реєстрація інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
 
   10. Державна реєстрація інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.
 
82. 11. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов’язаної з інвестиційними проектами.»;
 
   11. Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов’язаної з інвестиційними проектами»;
 
83. 10) у статті 13:
 
   10) у статті 13:
 
84. у назві статті слово «республіканських» виключити;
 
   у назві слово «республіканських» виключити;
 
85. у частині першій слово «республіканських» виключити, а слова «республіки» та «цільових науково-технічних і комплексних програм» замінити відповідно словами «держави» та «державних цільових програм»;
 
   у частині першій слово «республіканських» виключити, а слова «республіки» та «цільових науково-технічних і комплексних програм» замінити відповідно словами «держави» та «державних цільових програм»;
 
86. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
87. у частині третій слово «республіки» замінити словом «держави», а слово «республіканського» — словом «державного»;
 
   у частині третій слово «республіки» замінити словом «держави», а слово «республіканського» — словом «державного»;
 
88. 11) у статті 14:
 
   11) у статті 14:
 
89. у частині першій слова «республіканських» та «республіканське» виключити;
 
   у частині першій слова «республіканських» та «республіканське» виключити;
 
90. у частині третій слово «республіканського» виключити;
 
   у частині третій слово «республіканського» виключити;
 
91. 12) статтю 15 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   12) статтю 15 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
92. «3. Державна експертиза інвестиційних проектів повинна враховувати нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки.»;
 
   «3. Державна експертиза інвестиційних проектів повинна враховувати нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки»;
 
93. 13) у статті 16:
 
   13) у статті 16:
 
94. у назві статті слова «Верховною Радою Кримської АРСР та місцевими Радами народних депутатів» замінити словами «Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування»;
 
   у назві слова «Верховною Радою Кримської АРСР та місцевими Радами народних депутатів» замінити словами «Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування»;
 
95. у тексті статті слова «Верховна Рада Кримської АРСР та місцеві Ради народних депутатів» замінити словами «Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування»;
 
   слова «Верховна Рада Кримської АРСР та місцеві Ради народних депутатів» замінити словами «Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування»;
 
96. 14) у частині другій статті 17 слова «державних кошторисних норм» замінити словами «національних стандартів з ціноутворення», а після слів «коштів державних « доповнити словами «та комунальних»;
 
   14) у частині другій статті 17 слова «державних кошторисних норм» замінити словами «національних стандартів з ціноутворення», а після слів «коштів державних « доповнити словами «та комунальних»;
 
97. 15) у тексті Закону слова «інвестиційна програма» та «інвестиційна програма (проект)» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «інвестиційний проект» у відповідному відмінку і числі.
 
   15) у тексті Закону слова «інвестиційна програма» та «інвестиційна програма (проект)» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «інвестиційний проект» у відповідному відмінку і числі.
 
98. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців сьомого — двадцять шостого підпункту 3 і підпункту 9 в частині державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців сьомого — двадцять шостого підпункту 3 і підпункту 9 пункту 1 в частині державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.