Кількість абзаців - 245 Таблиця поправок


Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою
 
-1- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У назві та тексті законопроекту слова «страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою» замінити словами «страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою»
 
Враховано   Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
 
3. Цей Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється з державною фінансовою підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.
 
   Цей Закон регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції, що здійснюється з державною підтримкою, з метою захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників і спрямований на забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.
 
4. Дія цього Закону не поширюється на особисте страхування, державне соціальне страхування та на страхування виробничих і інших ризиків сільськогосподарських товаровиробників, яке здійснюється без державної фінансової підтримки.
 
-2- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац другий преамбули виключити.
 
Враховано      
    -3- Терещук С.М.
Другу частину преамбули після слів «сільськогосподарських товаровиробників», доповнити виразом: «які не отримали свідоцтво встановленого зразка на реєстрацію сільськогосподарських культур, тварин живих водних ресурсів, сімей бджіл». Слова, «яке здійснюється без державної фінансової підтримки», вилучити.
 
Відхилено    
    -4- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 2 преамбули проекту викласти в такій редакції: «Дія цього Закону не поширюється на особисте страхування, державне соціальне страхування та на страхування виробничих і інших ризиків сільськогосподарських товаровиробників, які не зареєстрували в територіальному органі (підрозділі) Державного агентства з управління сільськогосподарськими ризиками свої сільськогосподарські культури, тварини, живі водні ресурси, сім’ї бджіл у вуликах та не отримали свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка».
 
Відхилено    
5. РОЗДІЛ І
 
   РОЗДІЛ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Основні поняття
 
   Стаття 1. Основні поняття
 
8. 1. Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття:
 
-5- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«андеррайтинг – процес аналізу запропонованих до страхування ризиків, прийняття рішень про страхування певного ризику та визначення тарифної ставки адекватної ризику, франшизи та інших умов договору;»
 
Враховано   1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:
андеррайтинг – процес аналізу запропонованих до страхування ризиків, прийняття рішень про страхування певного ризику та визначення тарифної ставки, адекватної ризику, франшизи та інших умов договору;
 
9. страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою - економічні відносини щодо добровільного страхового захисту майнових інтересів виробників сільськогосподарської продукції у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених цим Законом, за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика шляхом сплати страхувальниками страхових платежів (премій), частина яких компенсується за рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення коштів цих фондів, яке здійснюється відповідно до положень цього Закону і визначається наявністю і особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини і тварини;
 
-6- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
«страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою – економічні відносини щодо страхового захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених цим Законом, за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика шляхом сплати страхувальником страхових платежів (премій), частина яких компенсується за рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення коштів цих фондів, яке здійснюється відповідно до положень цього Закону і визначається наявністю та особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини і тварини.»
 
Враховано   державна підтримка – надання сільськогосподарському товаровиробнику з державного бюджету у порядку, встановленому цим Законом, грошових коштів у вигляді субсидій для оплати частини страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договором страхування;
 
10. страховий ризик - сільськогосподарський виробничий ризик загибелі (втрати, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибелі (недобору, недоотримання) застрахованого урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих тварин (в тому числі птиці, кролів, хутрових звірів), живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності, що належать сільськогосподарському товаровиробникові на праві власності або іншій законній підставі, в результаті настання страхової події, яка передбачена договором страхування;
 
-7- Терещук С.М.
Слова «страховий ризик» замінити словами «сільськогосподарський страховий ризик».
 
Враховано   договір страхування (стандартний договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків) – договір страхування, що укладається між страховиком і страхувальником - сільськогосподарським товаровиробником із страхування сільськогосподарської продукції на умовах, встановлених законом. Договори страхування розробляються для кожного страхового продукту та/або для окремої культури і погоджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. У рамках програми державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції страхові компанії використовують тільки стандартні договори страхування;
застраховане майно – майно сільськогосподарського товаровиробника, щодо якого укладено договір страхування відповідно до цього Закону;
 
    -8- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «сільськогосподарський страховий ризик – сільськогосподарський виробничий ризик загибелі (втрати, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибелі (недобору, недоотримання) застрахованого урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих тварин (в тому числі птиці, кролів, хутрових звірів), живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності, що належать сільськогосподарському товаровиробникові на праві власності або іншій законній підставі, в результаті настання страхової події, яка передбачена договором страхування;».
 
Враховано частково    
    -9- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«катастрофічні ризики у сільському господарстві - це надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, велика сукупність або масштаби проявів стихійних сил природи (посуха, град, морози, повені та інші) і діяльності людини в процесі створення матеріальних благ (аварії, пожежі і інші), що викликають збитки в значних розмірах.
Порядок визнання ризику катастрофічним визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
11. державна фінансова підтримка - надання з державного бюджету та місцевих бюджетів в порядку, встановленому цим Законом, грошових коштів у вигляді субсидій з оплати частини страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договором страхування;
 
-10- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції:
«державна підтримка – надання сільськогосподарському товаровиробнику з державного бюджету у порядку, встановленому цим Законом, грошових коштів у вигляді субсидій для оплати частини страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договором страхування;»
 
Враховано   катастрофічні ризики у сільському господарстві - надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, велика сукупність або масштаби проявів стихійних сил природи (посуха, град, морози, повені тощо) і діяльності людини у процесі створення матеріальних благ (аварії, пожежі тощо), що завдають збитки у значних розмірах.
Порядок визнання ризику катастрофічним визначається Кабінетом Міністрів України;
 
12. договір страхування (договір страхування сільськогосподарських виробничих ризиків з державною фінансовою підтримкою) - договір страхування, що укладається між страховиком і страхувальником - сільськогосподарським товаровиробником по страхуванню сільськогосподарських виробничих ризиків на умовах, встановлених цим Законом;
 
-11- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац п’ятий пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції:
" договір страхування (стандартний договір страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків) – договір страхування, що укладається між страховиком і страхувальником - сільськогосподарським товаровиробником із страхування сільськогосподарської продукції на умовах, встановлених законом. Договори страхування розробляються для кожного страхового продукту та/або для окремої культури і #102069
 
Враховано   сільськогосподарський страховий ризик (страховий ризик) – ризик загибелі (втрати, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибелі (недобору, недоотримання) застрахованого урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей і тваринницької продукції, що належать сільськогосподарському товаровиробникові на праві власності або на іншій законній підставі, внаслідок настання страхової події, яка передбачена договором страхування;
сільськогосподарський товаровиробник –юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі з власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;
стандартний договір перестрахування – договір перестрахування, укладений членами Аграрного страхового пулу на однакових умовах, погоджених уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики;
стандартний страховий продукт (страховий продукт) – комплекс документів, що містить певні визначені (стандартні) умови страхування, які не можуть змінюватися і є обов’язковими для виконання сторонами за договором страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
 
    -12- Терещук С.М.
В першій частині статті 1 в абзаці «договір страхування» термін «встановлених цим Законом» замінити виразом «встановлених цим та іншими Законами».
 
Враховано по суті   
    -13- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац частини 1 статті 1 викласти в такій редакції: «договір страхування (договір страхування сільськогосподарських виробничих ризиків з державною фінансовою підтримкою) – договір страхування, що укладається між страховиком і страхувальником - сільськогосподарським товаровиробником по страхуванню сільськогосподарських виробничих ризиків на умовах, визначених законодавством України;»
 
Відхилено    
    -14- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«стандартний договір перестрахування – договір перестрахування, що укладений членами Пулу за #102069
 
Враховано    
    -15- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«стандартний страховий продукт (страховий продукт) – комплекс документів, що містить певні визначені (стандартні) умови страхування, які не можуть змінюватися, і обов’язкові для виконання сторонами за договором страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою.»
 
Враховано    
13. сільськогосподарський товаровиробник - сільськогосподарські підприємства, організації, товариства, кооперативи, фермерські, особисті селянські господарства, віднесені до цієї категорії відповідно до Цивільного кодексу України, законів України "Про фермерське господарство", "Про особисте селянське господарство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про податок на додану вартість", інших законодавчих актів України;
 
-16- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У абзаці шостий пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«сільськогосподарський товаровиробник –юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі з власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;»
 
Враховано   страхувальник – сільськогосподарський товаровиробник, який уклав із страховиком договір страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, що сплачується страхувальником страховику згідно з договором страхування.
 
    -17- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«страхувальник - сільськогосподарський товаровиробник, який уклав із страховиком договір страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою;»
 
Враховано    
14. застраховане майно - майно сільськогосподарського товаровиробника, відносно якого укладено договір страхування відповідно до положень цього Закону;
 
      
15. акт про страховий випадок - документ, що складається страховиком і містить дані про розгляд вимоги про виплату страхового відшкодування, про наявність або відсутність страхового випадку, про розмір страхового відшкодування або про підстави відмови в страховому відшкодуванні і інші необхідні відомості.
 
-18- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац восьмий пункту 1 статті 1 виключити.
 
Враховано   страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою – економічні відносини щодо страхового захисту майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених цим Законом, за рахунок грошових фондів, що формуються у страховика шляхом сплати страхувальником страхових платежів (премій), частина яких компенсується за рахунок державних субсидій, та доходів від розміщення коштів цих фондів, яке здійснюється відповідно до положень цього Закону і визначається наявністю та особливостями ризиків, носіями яких є сільськогосподарські рослини і тварини.
 
16. 2. Інші поняття використовуються у цьому Законі у значеннях, що відповідають встановленим у Законі України «Про страхування».
 
   2. Інші терміни використовуються в цьому Законі у значеннях, що встановлені в Законі України «Про страхування».
 
17. Стаття 2. Правова база регулювання відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою
 
   Стаття 2. Правова база регулювання відносин страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою
 
18. 1. Правову основу регулювання відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою складають Цивільний кодекс України, цей Закон, Закон України «Про страхування», Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік, інші закони України і прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти України.
 
-19- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:
«1. Відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про страхування", законом про Державний бюджет України на відповідний рік, цим та іншими законами України і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. Якщо норми цього Закону передбачають інше, ніж положення інших актів цивільного законодавства України, то застосовуються норми цього Закону.»
 
Враховано   1. Відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про страхування", законом про Державний бюджет України на відповідний рік, цим та іншими законами України і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. Якщо норми цього Закону передбачають інше, ніж положення інших актів цивільного законодавства України, застосовуються норми цього Закону.
 
19. Стаття 3. Принципи страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою
 
   Стаття 3. Принципи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
 
20. 1. Основними принципами страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою є:
 
   1. Основними принципами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є:
 
21. підтримка стабільності фінансового стану і кредитоспроможності сільськогосподарських товаровиробників при загибелі (знищенні, втраті), пошкодженні застрахованого майна в результаті несприятливих природнокліматичних умов і інших несприятливих подій;
 
-20- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац другий пункту 1 статті 3 доповнити словами «і інших несприятливих подій, визначених в стандартних договорах страхування;».
 
Враховано   підтримка стабільності фінансового становища і кредитоспроможності сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі (знищення, втрати), пошкодження застрахованого майна внаслідок несприятливих природно-кліматичних умов чи інших несприятливих подій, визначених у стандартних договорах страхування;
 
22. добровільність укладення договору страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою;
 
-21- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац другий пункту 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«обов’язковість укладення договору страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою як умови при наданні сільськогосподарським товаровиробникам окремих видів державної підтримки та дотацій визначених Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано   обов’язковість укладення договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою як умови при наданні сільськогосподарським товаровиробникам окремих видів державної підтримки та дотацій, визначених Кабінетом Міністрів України;
 
23. рівна доступність до державної фінансової підтримки всіх сільськогосподарських товаровиробників незалежно від їх організаційно-правової форми;
 
   рівна доступність до державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників незалежно від їх організаційно-правової форми;
 
24. забезпечення відшкодування збитку, заподіяного страхувальникам - сільськогосподарським товаровиробникам в результаті страхових подій, в розмірі, порядку і на умовах, встановлених цим Законом;
 
-22- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац третій пункту 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«забезпечення відшкодування збитку, заподіяного страхувальникам внаслідок настання страхових подій, у розмірі, порядку і на умовах, встановлених цим Законом;»
 
Враховано   забезпечення відшкодування збитку, заподіяного страхувальникам внаслідок настання страхових подій, у розмірі, порядку і на умовах, встановлених цим Законом;
 
25. виконання зобов‘язань України у сфері міжнародної торгівлі.
 
   виконання зобов‘язань України у сфері міжнародної торгівлі.
 
26. РОЗДІЛ ІІ
 
   РОЗДІЛ ІІ
 
27. СУБ'ЄКТИ І ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ
 
-23- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У тексті законопроекту слова «об’єкт страхування» замінити словами «предмет договору страхування» у відповідних відмінках.
 
Враховано   СУБ'ЄКТИ І предмет договору СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ
 
28. Стаття 4. Суб'єкти страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою
 
   Стаття 4. Суб'єкти страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
 
29. 1. Суб'єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою є страхувальники і страховики, їх об’єднання, а також державні органи та органи місцевого самоврядування.
 
-24- Терещук С.М.
В частині першій статті 4 виключити слова: «а також державні органи та органи місцевого самоврядування».
 
Враховано   1. Суб'єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є страхувальники і страховики.
 
    -25- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції: «Суб'єктами відносин страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою є страхувальники і страховики».
 
Враховано    
30. 2. Страховиками є юридичні особи, що уповноважені на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою за наслідками проведення відкритого тендеру, відповідають вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону та отримали відповідну ліцензію. Умови і результати цього тендеру в обов‘язковому порядку оприлюднюються у засобах масової інформації. Положення про проведення відкритого тендеру з визначення уповноважених страховиків на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-26- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 4 викласти у такій редакції:
«2. Страховиками є юридичні особи, що отримали відповідну ліцензію та відповідають вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону.»
 
Враховано   2. Страховиками є юридичні особи, що отримали відповідну ліцензію та відповідають вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону.
 
31. 3. Державне регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, з питань аграрної політики та Державне агентство з управління сільськогосподарськими ризиками.
 
-27- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 4 викласти у такій редакції:
«3. Державне регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою здійснюють Кабінет Міністрів України, національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг та уповноважений центральний орган виконавчої #102069
 
Враховано   3. Державне регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою здійснюють Кабінет Міністрів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
32. Стаття 5. Об'єкти страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою
 
   Стаття 5. Предмет договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
 
33. 1. Об'єктами страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою є майнові інтереси сільськогосподарських товаровиробників, пов'язаних з їх страховими ризиками відносно вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної виготовленої первинної (без вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому така продукція не містить генетично модифікованих організмів, а саме:
 
-28- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 1 статті 5 слова «якщо при цьому така продукція не містить генетично модифікованих організмів» виключити.
 
Враховано   1. Предметом договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з його страховими ризиками щодо вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої первинної (без вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", а саме щодо:
 
34. урожаю сільськогосподарських культур;
 
   урожаю сільськогосподарських культур;
 
35. урожаю багаторічних насаджень;
 
   урожаю багаторічних насаджень;
 
36. сільськогосподарських тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності.
 
-29- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац четвертий пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.»
 
Враховано   сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.
 
37. 2. Перелік сільськогосподарської продукції, страхові ризики відносно якої що підлягають страхуванню з державною фінансовою підтримкою у відповідному фінансовому році щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України. Кошти на виплату субсидій передбачаються у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   2. Перелік сільськогосподарської продукції, страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з державною підтримкою на відповідний фінансовий рік, щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України. Кошти на виплату субсидій передбачаються в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
38. 3. Не є об'єктом страхування сільськогосподарське майно, зазначене у частині першій цієї статті, яке не знаходиться у цивільному обороті та щодо якого законом встановлені інші заборони або обмеження.
 
-30- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 5 виключити.
 
Враховано      
39. 4. Відповідно до цього Закону право страхувати сільськогосподарські виробничі ризики мають усі сільськогосподарські товаровиробники, що здійснюють свою діяльність на території України, за винятком нерезидентів, які вирощену на орендованих/власних земельних ділянках, сільськогосподарську продукцію вивозять за межі митної території України відповідно до міжнародних (міжурядових) договорів України.
 
-31- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 4 статті 5 слова «сільськогосподарські виробничі ризики» замінити словами «сільськогосподарську продукцію»
 
Враховано   3. Право страхувати сільськогосподарську продукцію мають сільськогосподарські товаровиробники, що здійснюють свою діяльність на території України, крім нерезидентів, які вирощену на орендованих/власних земельних ділянках сільськогосподарську продукцію вивозять за межі митної території України відповідно до міжнародних (міжурядових) договорів України.
 
40. 5. У разі передачі в оренду сільськогосподарських земель право страхувати урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень належить орендареві. Страхові внески, що вносяться орендарем, не можуть включатися у залік орендної плати.
 
-32- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 4 статті 5 викласти у такій редакції:
«4. У разі передачі сільськогосподарських земель в оренду право страхувати сільськогосподарську продукцію, у тому числі посіви та врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, належить орендареві, крім нерезидентів. Страхові внески, що вносяться орендарем, не можуть включатися у залік орендної плати.»
 
Враховано   4. У разі передачі сільськогосподарських земель в оренду право страхувати сільськогосподарську продукцію, у тому числі посіви та урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, належить орендареві, крім нерезидентів. Страхові внески, що вносяться орендарем, не можуть включатися у залік орендної плати.
 
41. 6. Не підлягають страхуванню з державною фінансовою підтримкою:
 
   5. Не підлягають страхуванню з державною підтримкою:
 
42. урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або більше років не давали урожаю при їх культивуванні;
 
   урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або більше років не давали урожаю при їх культивуванні;
 
43. урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали урожаю в останні п'ять років;
 
   урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали урожаю протягом останніх п'яти років;
 
44. хворі тварини, живі водні ресурси, сім‘ї бджіл у вуликах та їх продуктивність, а також ті, що знаходяться в зоні карантину або в зоні, в якій оголошена епізоотична обстановка;
 
-33- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац четвертий пункту 6 статті 5 викласти у такій редакції:
«хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, а також ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні, виникнення надзвичайних епізоотичних обставин.»
 
Враховано   хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї, риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, а також ті, що перебувають у зоні карантину або в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних обставин.
 
45. сума витрат у грошових коштах, понесених у зв’язку із вирощуванням (розведенням) сільськогосподарських культур, тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах, а також понесених у зв’язку із зниженням якості сільськогосподарської продукції або цін на неї;
 
-34- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац п’ятий пункту 6 статті 5 виключити.
 
Враховано      
46. майбутній (очікуваний) доход від реалізації сільськогосподарської продукції;
 
-35- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац шостий пункту 6 статті 5 виключити.
 
Враховано      
47. майбутній (очікуваний) приплід (збільшення чисельності, маси) сільськогосподарських тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах.
 
-36- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац сьомий пункту 6 статті 5 виключити.
 
Враховано      
48. РОЗДІЛ ІІІ
 
   РОЗДІЛ ІІІ
 
49. УМОВИ І ПОРЯДОК СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ФІНАНСОВОЮ ПІДТРИМКОЮ
 
   УМОВИ І ПОРЯДОК СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ
 
50. Стаття 6. Страховий випадок
 
   Стаття 6. Страховий випадок
 
51. 1. Страховим випадком є настання певної події, передбаченої договором страхування відповідно до положень цього Закону, в результаті якої настала загибель (втрата, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, продукції бджільництва, загибель (втрата, вимушений забій) вимушене, травматичне пошкодження або захворювання застрахованих тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та виникає обов'язок страховика провести виплату страхового відшкодування.
 
-37- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«1. Страховим випадком є настання певної події, передбаченої договором страхування відповідно до положень цього Закону, внаслідок якої відбулася загибель (втрата, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, продукції бджільництва, загибель (втрата, вимушений забій, травматичне пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику.».
 
Враховано   1. Страховим випадком є настання певної події, передбаченої договором страхування відповідно до положень цього Закону, внаслідок якої відбулася загибель (втрата, пошкодження) застрахованих посівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, продукції бджільництва, загибель (втрата, вимушений забій, травматичне пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції, та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику.
 
52. 2. Страховий випадок має містити наявність об'єкту страхування, факт настання події, від якої застрахована сільськогосподарська продукція, та наявність збитку (втрат) сільськогосподарської продукції безпосередньо внаслідок цієї події.
 
-38- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 6 виключити.
 
Враховано      
53. 3. Не вважається страховим випадком втрата сільськогосподарської продукції в результаті:
 
   2. Не вважається страховим випадком втрата сільськогосподарської продукції внаслідок:
 
54. подій, не передбачених договором страхування;
 
   подій, не передбачених договором страхування;
 
55. навмисних дій страхувальника;
 
   навмисних дій страхувальника;
 
56. грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних, ветеринарних або інших вимог по здійсненню сільськогосподарських робіт, передбачених договором страхування.
 
-39- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац четвертий пункту 3 статті 6 викласти у такій редакції:
«грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних, ветеринарних або інших вимог що проявляється в невиконанні страхувальником умов договору страхування щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки щодо застрахованої культури, санітарних, ветеринарних або інших вимог, щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених договором страхування, визначених у стандартних страхових продуктах.»
 
Враховано   грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних, ветеринарних або інших вимог, що виявляється в невиконанні страхувальником умов договору страхування щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої культури, санітарних, ветеринарних або інших вимог, щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених договором страхування, визначених у стандартних страхових продуктах.
 
57. 4. У разі невизнання страхового випадку страховик зобов'язаний обґрунтувати його усіма законними доказами.
 
-40- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 4 статті 6 викласти в такій редакції: «Спори про відмову у визнанні страхового випадку розглядаються у судовому порядку».
 
Враховано   3. Спори про відмову у визнанні страхового випадку розглядаються у судовому порядку.
 
    -41- Терещук С.М.
Частину 4 статті 6 доцільно викласти в такій редакції: «спори про відмову у визнанні достовірності страхового випадку вирішуються в судовому порядку».
 
Враховано частково    
58. Стаття 7. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень
 
   Стаття 7. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень
 
59. 1. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень проводиться на випадок завдання збитку внаслідок таких подій (страхових ризиків):
 
-42- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється на випадок настання збитку внаслідок подій (страхових ризиків), передбачених стандартним страховим продуктом.»
 
Враховано   1. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється на випадок заподіяння збитку внаслідок настання подій (страхових ризиків), передбачених стандартним страховим продуктом.
 
60. а) вимерзання, ожеледь, заморозок, льодова кірка;
 
      
61. б) град, буря, ураган, шквал, удар блискавки та пожежі, спричинені нею;
 
      
62. в) зливи та повені, затяжні дощі;
 
      
63. г) сель, лавина, земельний зсув;
 
      
64. ґ) посуха, чи зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню, суховії, пожари;
 
      
65. д) землетрус;
 
      
66. е) епітофітотійний розвиток хвороб, розмноження шкідників рослин та хвороб, що стали наслідком несприятливих подій, визначених у пунктах «а» - «д»;
 
      
67. є) крадіжки та протиправні дії третіх осіб.
 
      
68. 2. При страхуванні урожаю страхова вартість урожаю розраховується шляхом множення площі посіву сільськогосподарських культур і посадок багаторічних насаджень на середню врожайність за останні п'ять років, що передують року страхування, та множення на середню ціну реалізації урожаю за рік, що передує року страхування.
 
-43- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 7 викласти у такій редакції:
«2. При страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень страхова вартість урожаю розраховується шляхом множення площі посіву сільськогосподарських культур і посадок багаторічних насаджень на середню врожайність за останніх п'ять років, що передують року страхування, та множення на ціну одиниці вирощеної продукції, встановлену для цілей страхування #102069
 
Враховано   2. При страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень страхова вартість урожаю розраховується шляхом множення площі посіву сільськогосподарських культур і посадок багаторічних насаджень на середню врожайність за останніх п'ять років, що передують року страхування, та множення на ціну одиниці вирощеної продукції, встановлену для цілей страхування уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
69. 3. Середня врожайність розраховується по даним про фактичний збір основної продукції з одного гектара в центнерах за останні п'ять років, що надаються сільськогосподарським товаровиробником. У випадку, якщо сільськогосподарський товаровиробник не веде відповідного обліку (а також громадяни, які ведуть особисте селянське господарство без утворення юридичної особи, фермерське господарство або здійснюють свою діяльність менше п'яти років, рівень врожайності для розрахунку страхової вартості визначається за угодою між сільськогосподарським товаровиробником і страховиком з використанням показників по сусідніх (місцевим, районним) аналогічних сільськогосподарських товаровиробниках, або середніх даних по району, в якому розташовані культури (посадки), що підлягають страхуванню.
 
-44- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«3. Середня врожайність розраховується за даними про фактичний збір вирощеної продукції з одного гектара у центнерах за останніх п'ять років, що надаються сільськогосподарським товаровиробником. У разі якщо сільськогосподарський товаровиробник здійснюють свою діяльність менше п'яти років, рівень врожайності для розрахунку страхової вартості визначається відповідно до середніх даних по району, в якому розташовані посіви сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, що підлягають страхуванню.
 
Враховано   3. Середня врожайність розраховується за даними про фактичний збір вирощеної продукції з одного гектара у центнерах за останніх п'ять років, що надаються сільськогосподарським товаровиробником. У разі якщо сільськогосподарський товаровиробник здійснює свою діяльність менше п'яти років, рівень врожайності для розрахунку страхової вартості визначається відповідно до середніх даних по району, в якому розташовані посіви сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, що підлягають страхуванню.
 
70. 4. Середні ціни реалізації однієї тонни урожаю за рік, що передує року страхування, розраховуються і затверджуються для представлення страховикам Державним агентством з управління сільськогосподарськими ризиками (далі - Агентство). Вказані ціни можуть бути диференційовані по видах культур, областях або природноекономічних зонах. Дані про рівень цін реалізації продукції доводяться до відома сільськогосподарських товаровиробників і страховиків. В цьому додатку вказуються джерела інформації про середню врожайність з гектара і ринкові ціни.
 
-45- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 4 статті 7 викласти у такій редакції:
«4. Ціна одиниці вирощеної продукції розраховується уповноваженим центральним органом #102069
 
Враховано   4. Ціна одиниці вирощеної продукції розраховується уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики або установою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на здійснення функцій з питань страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (далі – Установа). Ціна одиниці вирощеної продукції може бути диференційована за видами продукції, областями або природно-економічними зонами. Дані про рівень цін на продукцію доводяться уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики до відома страхувальників і страховиків.
 
71. Стаття 8. Страхування сільськогосподарських тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності
 
-46- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Назву статті 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції»
 
Враховано   Стаття 8. Страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції
 
72. 1. Страхування сільськогосподарських тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності проводиться на випадок завдання збитку внаслідок таких подій (страхових ризиків):
 
-47- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«1. Страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції здійснюється на випадок настання збитку внаслідок подій (страхових ризиків), передбачених стандартним страховим продуктом.»
 
Враховано   1. Страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції здійснюється на випадок заподіяння збитку внаслідок настання подій (страхових ризиків), передбачених стандартним страховим продуктом.
 
73. а) інфекційних хвороб, пожежі, стихійного лиха;
 
      
74. б) нещасного випадку;
 
      
75. в) вимушеного забою (знищення) за розпорядженням спеціалістів ветеринарної медицини у зв’язку із заходами боротьби із інфекційними хворобами;
 
      
76. г) неможливості використання тварин за призначенням (для племінних тварин);
 
      
77. д) крадіжок та протиправних дій третіх осіб.
 
      
78. 2. Страхова вартість тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах (їх продуктивності) визначається за угодою між страхувальником (сільськогосподарським товаровиробником) і страховиком виходячи з їх балансової вартості або реальної ринкової вартості відповідних видів продукції у регіоні знаходження об‘єктів страхування на день укладення договору страхування. При цьому реальна вартість не може бути нижче за балансову вартість тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах.
 
-48- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 8 викласти у такій редакції:
«2. Страхова вартість сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції визначається виходячи з ціни #102069
 
Враховано   2. Страхова вартість сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції визначається виходячи з ціни одиниці продукції, розрахованої уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики або Установою. Вказані ціни можуть бути диференційовані за видами продукції, областями або природно-економічними зонами. Дані про рівень цін на продукцію доводяться до відома страхувальників і страховиків.
 
79. 3. Тварини можуть прийматися на страхування, як по опису, так і без опису - по загальній кількості голів в групах.
 
-49- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 8 викласти у такій редакції:
«3. Сільськогосподарські тварини можуть прийматися на страхування за описом або без опису – за загальною кількістю голів у групах.»
 
Враховано   3. Сільськогосподарські тварини можуть прийматися на страхування за описом або без опису – за загальною кількістю голів у групах.
 
80. 4. При страхуванні тварин по опису загальна страхова вартість тварин визначається шляхом складання страхової вартості усіх застрахованих тварин. При страхуванні тварин без опису загальна страхова вартість тварин визначається шляхом складання загальної вартості тварин в кожній групі. При цьому загальна вартість тварин в групі визначається шляхом множення середньої вартості однієї тварини в групі на загальну кількість голів в групі.
 
-50- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 8 викласти у такій редакції:
«4. При страхуванні сільськогосподарських тварин за описом загальна страхова вартість тварин визначається шляхом складання страхової вартості усіх застрахованих сільськогосподарських тварин. При страхуванні сільськогосподарських тварин без опису загальна страхова вартість тварин визначається шляхом складання вартості тварин у кожній групі. При цьому вартість тварин у групі визначається шляхом множення середньої вартості однієї тварини у групі на загальну кількість голів у групі.»
 
Враховано   4. При страхуванні сільськогосподарських тварин за описом загальна страхова вартість тварин визначається шляхом складання страхової вартості усіх застрахованих сільськогосподарських тварин. При страхуванні сільськогосподарських тварин без опису загальна страхова вартість тварин визначається шляхом складання вартості тварин у кожній групі. При цьому вартість тварин у групі визначається шляхом множення середньої вартості однієї тварини у групі на загальну кількість голів у групі.
 
81. Стаття 9. Визначення страхової суми
 
   Стаття 9. Визначення страхової суми
 
82. 1. Страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень встановлюється у договорі страхування за угодою між сільськогосподарським товаровиробником (страхувальником) і страховиком на підставі страхової вартості прогнозованого урожаю і рівня страхового покриття. Мінімально допустимий рівень страхового покриття може встановлюватися Кабінетом Міністрів України, але на рівні не нижче 70 відсотків вартості урожаю.
 
-51- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:
«1. Страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень встановлюється у договорі страхування на підставі страхової вартості майбутнього урожаю і рівня страхового покриття. Мінімально допустимий рівень страхового покриття може #102069
 
Враховано   1. Страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень встановлюється у договорі страхування на підставі страхової вартості майбутнього урожаю і рівня страхового покриття. Мінімально допустимий рівень страхового покриття може встановлюватися уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
83. 2. Страхова сума при страхуванні сільськогосподарських тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності встановлюється в договорі страхування за угодою між сільськогосподарським товаровиробником (страхувальником) і страховиком на підставі страхової вартості тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності і рівня страхового покриття. Мінімально допустимий рівень страхового покриття може встановлюватися Кабінетом Міністрів України, але на рівні не нижче 70 відсотків страхової вартості тварин.
 
-52- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 9 викласти у такій редакції:
«2. Страхова сума при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції встановлюється в договорі страхування на підставі їх страхової вартості. Мінімально допустимий рівень страхового #102069
 
Враховано   2. Страхова сума при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції встановлюється в договорі страхування на підставі їх страхової вартості. Мінімально допустимий рівень страхового покриття може встановлюватися уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
84. 3. Розрахунок страхової суми приводиться в додатку до договору страхування, що є невід'ємною частиною договору страхування і підписується обома сторонами.
 
-53- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 9 виключити.
 
Враховано      
85. Стаття 10. Визначення страхового платежу (страхової премії) за договорами страхування та порядок його сплати
 
   Стаття 10. Визначення страхового платежу (страхової премії) за договорами страхування та порядок його сплати
 
86. 1. Страховий платіж (страхова премія) встановлюється у договорі страхування між страхувальником і страховиком у відсотках до страхової суми відповідно до ступеня ризику для кожного виду сільськогосподарського майна і визначається як добуток страхової суми і страхового тарифу з дотриманням положень цього Закону.
 
-54- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 10 викласти у такій редакції:
«1. Страховий платіж (страхова премія) встановлюється у договорі страхування між страхувальником і страховиком як добуток страхової суми і страхового тарифу, визначеного для кожного виду сільськогосподарського майна з дотриманням положень цього Закону.»
 
Враховано   1. Страховий платіж (страхова премія) встановлюється у договорі страхування між страхувальником і страховиком як добуток страхової суми і страхового тарифу, визначеного для кожного виду сільськогосподарського майна з дотриманням положень цього Закону.
 
87. 2. Граничні розміри, структура, порядок застосування страхових тарифів по видах майна, що підлягає страхуванню, та регіонам України встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі актуарних розрахунків. Операційні (управлінські) витрати страховика, що входять до складу страхових платежів (страхових премій), не можуть становити більше 20 відсотків їх розміру.
 
-55- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 10 викласти у такій редакції:
«2. Граничні розміри, структура, порядок застосування страхових тарифів за видами майна, що підлягає страхуванню, та за регіонами України встановлюються уповноваженим центральним #102069
 
Враховано   2. Граничні розміри, структура, порядок застосування страхових тарифів за видами майна, що підлягає страхуванню, та за регіонами України встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на підставі актуарних розрахунків, наданих Установою спільно з Аграрним страховим пулом (далі – Пул). Витрати на ведення справи страховика, що входять до складу страхових платежів (страхових премій), розраховуються актуарно для кожного страхового продукту і не можуть перевищувати 20 відсотків їх розміру.
 
88. 3. Частка страхового платежу (страхової премії), що підлягає сплаті сільськогосподарським товаровиробником (страхувальником), сплачується ним при укладанні договору страхування або у вказаний у договорі страхування строк з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті. Внесення належної до сплати страхувальником частки страхового платежу (страхової премії) допускається двома частинами. Перша частина повинна складати не менше 50 відсотків частки страхового платежу (страхової премії), що підлягає сплаті страхувальником. Друга (залишкова) частина страхового платежу (страхової премії), що підлягає сплаті страхувальником, вноситься не пізніше двох місяців з дня внесення першої частини. У разі несплати страхувальником належної частки страхового платежу (страхової премії) у терміни і розмірах, передбачених цією статтею, страхове відшкодування при настанні страхового випадку зменшується пропорційно відношенню сплаченого страхового платежу (страхової премії) на дату настання страхового випадку до нарахованого страхового платежу (страхової премії), що підлягає сплаті страхувальником, за договором страхування.
 
-56- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 10 викласти у такій редакції:
«3. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, що сплачується страхувальником страховику згідно з договором страхування.»
 
Враховано      
89. 4. Внесення належної частки страхового платежу (страхової премії), що підлягає сплаті страхувальником, в цілому або його першої частини здійснюється не пізніше:
 
-57- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 4 статті 10 виключити.
 
Враховано      
90. 15 листопада року, що передує року збирання врожаю - при страхуванні урожаю озимих культур і багаторічних насаджень;
 
      
91. 15 червня поточного року - при страхуванні урожаю ярових культур.
 
      
92. Стаття 11. Визначення збитку при настанні страхового випадку при страхуванні урожаю
 
   Стаття 11. Визначення збитку у разі настання страхового випадку при страхуванні урожаю
 
93. 1. При страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень збитком є втрати страхувальника від недобору (недоотримання) урожаю в результаті повної або часткової загибелі (втрати, пошкодження) посівів (посадок) і (або) урожаю в результаті настання страхового випадку. Недобір (недоотримання) урожаю визначається як різниця між страховою вартістю урожаю, вказаною в договорі страхування, і вартістю фактично отриманого після настання страхового випадку урожаю.
 
   1. При страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень збитком є втрати страхувальника від недобору (недоотримання) урожаю в результаті повної або часткової загибелі (втрати, пошкодження) посівів (посадок) та/або урожаю внаслідок настання страхового випадку. Недобір (недоотримання) урожаю визначається як різниця між страховою вартістю урожаю, вказаною в договорі страхування, і вартістю фактично отриманого після настання страхового випадку урожаю.
 
94. 2. Обсяг отриманого урожаю визначається по документах його зберігання та/або реалізації страхувальником. Обсяг отриманого урожаю може бути визначений на підставі оцінки, здійсненої на полі страхувальником і страховиком перед збиранням врожаю. Така оцінка здійснюється в обов'язковому порядку на вимогу будь-якої сторони договору страхування, та про її проведення ініціатор повідомляє територіальний орган (підрозділ) Агентства. У разі залучення до оцінки третьої сторони оплата здійснюється стороною, що вимагала оцінки.
 
-58- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 11 викласти у такій редакції:
«2. Обсяг отриманого урожаю визначається за документами його зберігання та/або реалізації страхувальником. Обсяг отриманого урожаю може бути визначений на підставі оцінки, здійсненої на полі страхувальником і страховиком перед збиранням урожаю (біологічна врожайність). Така оцінка здійснюється в обов'язковому порядку на вимогу будь-якої із сторін договору страхування, і про її проведення ініціатор повідомляє територіальний підрозділ Установи. У разі залучення до оцінки третьої сторони оплата здійснюється стороною, яка вимагала оцінки»
 
Враховано   2. Обсяг отриманого урожаю визначається за документами його зберігання та/або реалізації страхувальником. Обсяг отриманого урожаю може бути визначений на підставі оцінки, здійсненої на полі страхувальником і страховиком перед збиранням урожаю (біологічна врожайність). Така оцінка здійснюється в обов'язковому порядку на вимогу будь-якої із сторін договору страхування, і про її проведення ініціатор повідомляє територіальний підрозділ Установи. У разі залучення до оцінки третьої сторони оплата здійснюється стороною, яка вимагала оцінки.
 
95. 3. У разі пересівання або підсіву, здійснених з попереднім повідомленням страховика, витрати по цих роботах включаються в розрахунок збитку. Страховик зобов'язаний виплатити на вимогу страхувальника страхове відшкодування в обсязі витрат на пересівання або підсів, але не більше страхової суми, до виконання вказаних робіт. Із суми страхового відшкодування, на яку має право страхувальник, вираховуються виплати, здійснені страховиком за пересівання або підсів, і виплачені раніше суми страхового відшкодування.
 
-59- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 3 статті 11 після слів «Страховик зобов'язаний» доповнити словами «відповідно до умов договору страхування»
 
Враховано   3. У разі пересівання або підсіву, здійснених з попереднім повідомленням страховика, витрати на ці роботи включаються в розрахунок збитку. Страховик зобов'язаний відповідно до умов договору страхування виплатити страхове відшкодування в обсязі витрат на пересівання або підсів, але не більше страхової суми, до виконання вказаних робіт. Із суми страхового відшкодування, на яку має право страхувальник, вираховуються виплати, здійснені страховиком за пересівання або підсів, і виплачені раніше суми страхового відшкодування.
 
96. 4. Розрахунок збитку проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування і зазначається страховиком в страховому акті. У разі розбіжностей при визначенні причин і розміру збитку страхувальник і страховик має право провести незалежну експертизу. Ця експертиза проводиться за рахунок сторони, що вимагала її проведення.
 
-60- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 4 статті 11 після слів «страхового відшкодування» доповнити словами «відповідно до умов договору страхування»
 
Враховано   4. Розрахунок збитку проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування і зазначається страховиком у страховому акті. У разі розбіжностей при визначенні причин і розміру збитку страхувальник і страховик мають право провести незалежну експертизу. Така експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її проведення.
 
97. Стаття 12. Визначення збитку при настанні страхового випадку при страхуванні тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності
 
-61- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Назву статті 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Визначення збитку у разі настання страхового випадку при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції»
 
Враховано   Стаття 12. Визначення збитку у разі настання страхового випадку при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції
 
98. 1. При страхуванні сільськогосподарських тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності збитком є втрати страхувальника від загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах, а також втрати від недобору (недоотримання) продукції бджільництва в результаті страхового випадку. Збиток при страхуванні тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності визначається виходячи із їх страхової вартості. При цьому збиток зменшується на вартість придатною до використання або реалізації продукції (м'ясо, шкура, шерсть, субпродукти тощо).
 
-62- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 12 викласти у такій редакції:
«1. При страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції збитком є втрати страхувальника від загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції, а також втрати від недобору (недоотримання) продукції бджільництва внаслідок настання страхового випадку. Збиток при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції визначається виходячи з їх страхової вартості. При цьому збиток зменшується на вартість придатної до використання або реалізації продукції (м'ясо, шкура, шерсть, субпродукти тощо).»
 
Враховано   1. При страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції збитком є втрати страхувальника від загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції, а також втрати від недобору (недоотримання) продукції бджільництва внаслідок настання страхового випадку. Збиток при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції визначається виходячи з їх страхової вартості. При цьому збиток зменшується на вартість придатної до використання або реалізації продукції (м'ясо, шкура, шерсть, субпродукти тощо).
 
99. 2. Якщо страхування тварин здійснювалося без опису і на дату страхової події загальна кількість тварин даного виду і віку в групі опинилася більше, ніж було застраховано, розмір збитку визначається пропорційно відношенню загальної кількості застрахованих тварин в групі і фактичної кількості тварин даного виду і віку на дату страхової події.
 
-63- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 12 викласти у такій редакції:
«2. Якщо страхування тварин здійснювалося без опису, і на дату страхової події загальна кількість тварин даного виду і віку у групі виявилася більшою, ніж було застраховано, розмір збитку визначається пропорційно до загальної кількості застрахованих тварин у групі та фактичної кількості тварин даного виду і віку на дату страхової події.»
 
Враховано   2. Якщо страхування тварин здійснювалося без опису, і на дату страхової події загальна кількість тварин даного виду і віку у групі виявилася більшою, ніж було застраховано, розмір збитку визначається пропорційно до загальної кількості застрахованих тварин у групі та фактичної кількості тварин даного виду і віку на дату страхової події.
 
100. 3. Обсяг втрат у разі загибелі або вимушеного забою тварин, що вирощуються на м'ясо, розраховується як різниця між розміром застрахованої продукції і кількістю допущеного до реалізації м'яса. Розмір збитку розраховується як добуток обсягу втрат м'яса і встановленої в договорі страхування ціни.
 
-64- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункті 3 статті 12 викласти у такій редакції:
«3. Обсяг втрат у разі загибелі або вимушеного забою тварин, що вирощуються на м'ясо, розраховується як різниця між вартістю застрахованої продукції і вартістю допущеного до реалізації м'яса.»
 
Враховано   3. Обсяг втрат у разі загибелі або вимушеного забою тварин, що вирощуються на м'ясо, розраховується як різниця між вартістю застрахованої продукції і вартістю допущеного до реалізації м'яса.
 
101. 4. У разі загибелі або вимушеного забою тварин, застрахованих окремо, розмір збитку обчислюється незалежно від кількості тварин як різниця між страховою сумою і вартістю продукції, яка може бути використана в результаті вимушеного забою тварин. Вартість продукції визначається відповідно до документів про продаж, а при їх відсутності - відповідно до ринкових цін, що склались у відповідній місцевості.
 
-65- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 4 статті 12 виключити.
 
Враховано      
102. Стаття 13. Порядок констатації збитку та оформлення акту про страховий випадок
 
-66- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Назву статті 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Порядок повідомлення про страховий випадок та оформлення страхового акта»
 
Враховано   Стаття 13. Порядок повідомлення про страховий випадок та оформлення страхового акта
 
103. 1. При настанні страхового випадку страхувальник врожаю зобов'язаний не пізніше 72 годин з дня його настання повідомити про нього у письмовій формі страховика. У повідомленні про страховий випадок зазначається: реквізити договору страхування, об'єкт страхування, причина збитків (втрат), дата їх реєстрації, розмір пошкоджених площ, орієнтовні розміри збитку (втрат) та страхового відшкодування. Копія повідомлення про страховий випадок представляється страхувальником в ті ж строки до територіального органу (підрозділу) Агентства.
 
-67- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 13 викласти у такій редакції:
«1. При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний не пізніше 72 годин з дня його настання повідомити про нього у письмовій формі страховика. У повідомленні про страховий випадок зазначаються: реквізити договору страхування, предмет страхування, причина збитків (втрат), дата їх реєстрації, розмір пошкоджених площ, орієнтовні розміри збитку (втрат) та страхового відшкодування. Копія повідомлення про страховий випадок подається страхувальником у ті самі строки до територіального підрозділу Установи.»
 
Враховано   1. При настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний не пізніше 72 годин з дня його настання повідомити про нього у письмовій формі страховика. У повідомленні про страховий випадок зазначаються: реквізити договору страхування, предмет страхування, причина збитків (втрат), дата їх реєстрації, розмір пошкоджених площ, орієнтовні розміри збитку (втрат) та страхового відшкодування. Копія повідомлення про страховий випадок подається страхувальником у ті самі строки до територіального підрозділу Установи.
 
104. 2. У разі загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання застрахованих тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та недобору (недоотримання) продукції бджільництва страхувальник зобов'язаний протягом 48 годин з моменту виявлення цієї події повідомити про неї у письмовій формі страховика і зареєструвати факт загибелі, вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та недобору (недоотримання) продукції бджільництва в державній ветеринарній службі (органі виконавчої влади з питань проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів; районному управлінні агропромислового комплексу). Копія повідомлення про страховий випадок представляється страхувальником в ті ж строки до територіального органу (підрозділу) Агентства. У повідомленні зазначається: обсяг втрат, орієнтовні причини втрат, їх приблизна вартість, дата настання страхового випадку. При вимушеному забої тварин повідомлення про страховий випадок підписується і представником державної ветеринарної служби.
 
-68- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункті 2 статті 13 викласти у такій редакції:
«2. У разі загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції страхувальник зобов'язаний протягом 48 годин з моменту виявлення цієї події повідомити про неї у письмовій формі страховика і зареєструвати факт загибелі, вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції в державній ветеринарній службі (органі виконавчої влади з питань проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів; районному управлінні агропромислового комплексу). Копія повідомлення про страховий випадок подається страхувальником у ті самі строки до територіального підрозділу Установи. У повідомленні зазначаються: обсяг втрат, орієнтовні причини втрат, їх приблизна вартість, дата настання страхового випадку. При вимушеному забої тварин повідомлення про страховий випадок підписується і представником державної ветеринарної служби.»
 
Враховано   2. У разі загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції страхувальник зобов'язаний протягом 48 годин з моменту виявлення цієї події повідомити про неї у письмовій формі страховика і зареєструвати факт загибелі, вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або захворювання сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції в державній ветеринарній службі (органі виконавчої влади з питань проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів; районному управлінні агропромислового комплексу). Копія повідомлення про страховий випадок подається страхувальником у ті самі строки до територіального підрозділу Установи. У повідомленні зазначаються: обсяг втрат, орієнтовні причини втрат, їх приблизна вартість, дата настання страхового випадку. При вимушеному забої тварин повідомлення про страховий випадок підписується і представником державної ветеринарної служби.
 
105. 3. Страховик зобов'язаний протягом 15 днів після отримання повідомлення про страховий випадок скласти за участю представників територіального органу (підрозділу) Агентства (а при необхідності - також представників служби цивільного захисту, регіонального підрозділу Укргідрометцентру, державної ветеринарної служби, органу виконавчої влади з питань проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та районного управління агропромислового комплексу) акт про страховий випадок, в якому зазначається: оцінка впливу на урожай застрахованих і незастрахованих ризиків; метод розрахунку і уточнені дані про суму втрат; розмір пошкоджених площ; розмір втрат, понесених в результаті настання страхового випадку; додаткові витрати, понесені страхувальником; розрахунок страхового відшкодування; заперечення сторін щодо розміру встановленого збитку. Акт про страховий випадок складається у трьох екземплярах і підписується страховиком, страхувальником та уповноваженим представником територіального органу (підрозділу) Агентства. Один екземпляр його залишається у страховика, інший - у страхувальника, а третій зберігається в територіальному органі (підрозділі) Агентства.
 
-69- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 13 викласти у такій редакції:
«3. Страховик зобов'язаний протягом 15 днів після отримання повідомлення про страховий випадок та всіх документів про його обставини скласти страховий акт, в якому зазначаються: оцінка впливу на урожай застрахованих і незастрахованих ризиків; метод розрахунку і уточнені дані про суму втрат; розмір пошкоджених площ; розмір втрат, понесених внаслідок настання страхового випадку; додаткові витрати страхувальника; розрахунок страхового відшкодування; заперечення сторін щодо розміру встановленого збитку. Страховий акт складається у трьох примірниках і підписується страховиком та страхувальником. Страхувальник може залучити до визначення суми збитків та складення страхового акта представників територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі та центрального органу виконавчої влади в галузі ветеринарної медицини. Один примірник страхового акта залишається у страховика, другий – у страхувальника, а третій зберігається в територіальному підрозділі Установи.»
 
Враховано   3. Страховик зобов'язаний протягом 15 днів після отримання повідомлення про страховий випадок та всіх документів про його обставини скласти страховий акт, в якому зазначаються: оцінка впливу на урожай застрахованих і незастрахованих ризиків; метод розрахунку і уточнені дані про суму втрат; розмір пошкоджених площ; розмір втрат, понесених внаслідок настання страхового випадку; додаткові витрати страхувальника; розрахунок страхового відшкодування; заперечення сторін щодо розміру встановленого збитку. Страховий акт складається у трьох примірниках і підписується страховиком та страхувальником. Страхувальник може залучити до визначення розміру збитку та складення страхового акта представників територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та центрального органу виконавчої влади в галузі ветеринарної медицини. Один примірник страхового акта залишається у страховика, другий – у страхувальника, а третій зберігається в територіальному підрозділі Установи.
 
    -70- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 13 викласти в такій редакції:
«3. Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про страховий випадок скласти за участю представників територіального органу (підрозділу) Агентства (та при необхідності – також представників служби цивільного захисту, регіонального підрозділу Укргідрометцентру, державної ветеринарної служби, органу виконавчої влади з питань проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та районного управління агропромислового комплексу) акт про страховий випадок, в якому зазначається: оцінка впливу на урожай застрахованих і незастрахованих ризиків; метод розрахунку і уточнені дані про суму втрат; розмір пошкоджених площ; розмір втрат, понесених в результаті настання страхового випадку; додаткові витрати, понесені страхувальником; розрахунок страхового відшкодування; заперечення сторін щодо розміру встановленого збитку. Акт про страховий випадок складається у трьох екземплярах і підписується страховиком, страхувальником та уповноваженим представником територіального органу (підрозділу) Агентства. Один екземпляр його залишається у страховика, інший – у страхувальника, а третій зберігається в територіальному органі (підрозділі) Агентства».
 
Відхилено    
106. 4. Якщо при настанні страхового випадку сільськогосподарська продукція була використана у цілях, відмінних від передбачених при укладенні договору страхування, оцінюється вартість даної продукції і на цю суму зменшується розмір збитку. Страхувальник зобов'язаний заздалегідь повідомити страховика та територіальний орган (підрозділ) Агентства про використання сільськогосподарської продукції в інших цілях.
 
-71- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 4 статті 13 викласти у такій редакції:
«4. Якщо при настанні страхового випадку сільськогосподарська продукція була використана у цілях, відмінних від визначених у договорі страхування, у такому випадку оцінюється вартість даної продукції і на цю суму зменшується розмір збитку. Страхувальник зобов'язаний попередньо повідомити страховика і територіальний підрозділ Установи про використання сільськогосподарської продукції в інших цілях.»
 
Враховано   4. Якщо при настанні страхового випадку сільськогосподарська продукція була використана у цілях, відмінних від визначених у договорі страхування, у такому разі оцінюється вартість даної продукції і на цю суму зменшується розмір збитку. Страхувальник зобов'язаний попередньо повідомити страховика і територіальний підрозділ Установи про використання сільськогосподарської продукції в інших цілях.
 
107. 5. При частковому пошкодженні сільськогосподарських культур здійснюється попередня оцінка збитку на день настання страхового випадку. Після закінчення виробничого циклу (сільськогосподарського року) проводиться остаточна оцінка збитку і виплачується страхове відшкодування.
 
-72- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 5 статті 13 викласти у такій редакції:
«5. При частковому пошкодженні сільськогосподарської продукції здійснюється попередня оцінка збитку, що виник внаслідок настання страхового випадку. Після закінчення виробничого циклу (сільськогосподарського року) проводиться остаточна оцінка збитку і виплачується страхове відшкодування..».
 
Враховано   5. При частковому пошкодженні сільськогосподарської продукції здійснюється попередня оцінка збитку, що виник внаслідок настання страхового випадку. Після закінчення виробничого циклу (сільськогосподарського року) проводиться остаточна оцінка збитку і виплачується страхове відшкодування.
 
108. 6. Повідомлення про страховий випадок та акт про страховий випадок укладається за формою (зразком), що встановлюється Агентством за погодженням зі спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю та з питань аграрної політики.
 
-73- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 6 статті 13 виключити.
 
Враховано      
109. 7. Сторони договору страхування можуть продовжити за взаємною угодою термін оформлення акту про страховий випадок, але не більше ніж на один місяць. При оформленні акту про страховий випадок страхувальник і страховик мають право проводити додаткову експертизу, апелювати до будь-яких доказових документів для встановлення причин і розміру збитку. Вартість експертизи оплачується стороною, яка вимагає її проведення, і не включається до суми страхового відшкодування.
 
-74- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 7 статті 13 слова «акту про страховий випадок» замінити словами «страхового акту».
 
Враховано   6. Сторони договору страхування за взаємної згоди можуть продовжити термін оформлення страхового акта, але не більше ніж на один місяць.
При оформленні страхового акта страхувальник і страховик мають право проводити додаткову експертизу, апелювати до будь-яких доказових документів для встановлення причин і розміру збитку. Вартість експертизи оплачується стороною, яка вимагає її проведення, і не включається до суми страхового відшкодування.
 
    -75- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 7 статті 13 викласти в такій редакції:
«7. При оформленні акту про страховий випадок страхувальник і страховик мають право проводити додаткову експертизу, апелювати до будь-яких доказових документів для встановлення причин і розміру збитку. Вартість експертизи оплачується стороною, яка вимагає її проведення, і, у випадку підтвердження результатів первинної експертизи, що була проведена страхувальником, не включається до суми страхового відшкодування».
 
Відхилено    
110. Стаття 14. Виплата страхового відшкодування
 
   Стаття 14. Виплата страхового відшкодування
 
111. 1. Страховик протягом 10 днів з дня підписання акту про страховий випадок вносить страхувальникові у письмовій формі пропозицію про розмір страхового відшкодування. У разі ухвалення пропозиції виплата здійснюється протягом п'яти днів з дня отримання пропозиції.
 
-76- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 14 викласти у такій редакції:
«1. Страховик протягом 14 днів з дня підписання страхового акту здійснює виплату страхувальникові страхового відшкодування.»
 
Враховано   1. Страховик протягом 14 днів з дня підписання страхового акта здійснює виплату страхувальникові страхового відшкодування.
 
    -77- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 14 викласти в такій редакції:
«1. Страховик протягом 10 днів з дня підписання акту про страховий випадок вносить страхувальнику у письмовій формі пропозицію про розмір страхового відшкодування. У разі ухвалення у письмовій формі цієї пропозиції виплата здійснюється протягом п'яти днів з дня отримання пропозиції».
 
Відхилено    
112. 2. При порушенні термінів виплати страхового відшкодування страховик виплачує страхувальникові пеню за прострочення у розмірі 0, 3 відсотка суми відшкодування за кожен день прострочення.
 
-78- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 14 викласти у такій редакції:
«2. За кожен день прострочення термінів виплати страхового відшкодування, зазначеного у частині 1 цієї статті, страховик виплачує страхувальникові пеню у розмірі, встановленому Законом.»
 
Враховано   2. За кожен день прострочення терміну виплати страхового відшкодування, зазначеного у частині першій цієї статті, страховик виплачує страхувальникові пеню у розмірі, встановленому Законом.
 
113. 3. Якщо страхове відшкодування встановлюється на підставі судового рішення, страховик виплачує відшкодування на підставі судового рішення, що набуло законної сили.
 
   3. Якщо страхове відшкодування встановлюється на підставі судового рішення, страховик виплачує відшкодування на підставі судового рішення, що набуло законної сили.
 
114. 4. Сума страхового відшкодування встановлюється у розмірі збитку, але в межах страхової суми.
 
-79- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 4 статті 14 слова «але в межах страхової суми» замінити словами «але не може перевищувати страхової суми»
 
Враховано   4. Сума страхового відшкодування встановлюється у розмірі збитку, але не може перевищувати страхової суми.
 
115. РОЗДІЛ ІV
 
   РОЗДІЛ ІV
 
116. ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ
 
-80- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Назву Розділу ІV викласти у такій редакції:
«Вимоги до страховиків та їх об’єднання»
 
Враховано   ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАННЯ
 
117. Стаття 15. Діяльність страховиків
 
   Стаття 15. Діяльність страховиків
 
118. 1. Ліцензії на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю за наслідками проведення відкритого тендеру.
 
-81- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 15 викласти у такій редакції:
«1. Ліцензії на здійснення страхування сільськогосподарської продукції видає національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до закону.»
 
Враховано   1. Ліцензії на здійснення страхування сільськогосподарської продукції видає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до закону.
 
    -82- Терещук С.М.
Частину 1 статті 15 – вилучити.
 
Враховано по суті   
119. 2. На право отримання ліцензії на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою можуть претендувати страховики, що відповідають вимогам Закону України «Про страхування», сформували статутний фонд обсягом не менше 1, 5 млн. євро за курсом Національного банку України та мають територіальну мережу (філіали або представництва) не менше ніж у 12 областях України.
 
-83- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 15 викласти у такій редакції:
«2. Право страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою мають страховики, що відповідають вимогам закону України «Про страхування», отримали ліцензію на здійснення відповідного виду страхування та є членом Пулу».
 
Враховано   2. Право страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою мають страховики, що відповідають вимогам Закону України «Про страхування», отримали ліцензію на здійснення відповідного виду страхування та є членами Пулу.
 
    -84- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Страховики, які претендують на отримання права здійснювати страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою повинні відповідати вимогам Закону України «Про страхування», мати статутний фонд обсягом не менше 1,5 млн. євро за курсом Національного банку України та територіальну мережу (філіали або представництва) не менше ніж у 12 областях України».
 
Відхилено    
    -85- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 15 новою частиною 3 в такій редакції:
«3. Відбір уповноважених страховиків для проведення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою здійснюється за результатами відкритого тендеру проведеного відповідно до вимог про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти з оприлюдненням у засобах масової інформації його умов та результатів».
Змінити подальшу нумерацію частин.
 
Відхилено    
120. 3. Страховики, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, створюють фонд настання катастрофічних ризиків за рахунок відрахування до нього не менше 10 відсотків страхових платежів (страхових премій) за кожним договором страхування до досягнення фондом розміру, рівного 15 відсоткам усієї відповідальності (страхових сум).
 
-86- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 15 викласти у такій редакції:
«3. Страховики, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, створюють фонд покриття катастрофічних ризиків за рахунок відрахування до нього не більше, як 5 відсотків страхових платежів (страхових премій).»
 
Враховано   3. Страховики, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, створюють фонд покриття катастрофічних ризиків за рахунок відрахування до нього не більш як 5 відсотків страхових платежів (страхових премій).
 
121. 4. Страховики, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, створюють централізований резервний страховий фонд, управління яким здійснює Агентство. Порядок його утворення та функціонування, розміри відрахувань, напрями та підстави здійснення видатків встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-87- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункті 4 статті 15 виключити.
 
Враховано      
122. 5. Порядок та умови здійснення страховиками, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, перестрахування сільськогосподарських виробничих ризиків встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-88- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункті 5 статті 15 викласти у такій редакції:
«4. Порядок та умови перестрахування сільськогосподарської продукції страховиками, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою, встановлюються стандартним договором перестрахування.»
 
Враховано   4. Порядок та умови перестрахування сільськогосподарської продукції страховиками, що здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, встановлюються стандартним договором перестрахування.
 
123. 6. Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів (страхових премій) і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по цьому виду страхування. Формування цих резервів здійснюється окремо від інших видів страхування.
 
-89- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункти 6 та 7 статті 15 виключити.
 
Враховано      
124. 7. Кошти резервів із страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою не є власністю страховика, вони мають бути відокремлені від іншого його майна. Ці кошти не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язанням за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника.
 
-90- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Доповнити законопроект новими статтями 16-19 такого змісту:
«1. Аграрний страховий Пул є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють страхування відповідно до цього Закону. Участь страховиків у Пулі є умовою для здійснення страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою.
2. Пул є юридичною особою, неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту.
3. Статут Пулу затверджується зборами засновників (членів) Пулу, погоджується з уповноваженим #102069
4. Пул не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність та/або мають на меті одержання прибутку.
5. Відносини між членами Пулу у сфері страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою регулюються нормативно-правовими актами Пулу, що не можуть суперечити нормам законодавства України та є обов’язковими для виконання всіма членами Пулу.
6. Діяльність Пулу фінансується за рахунок його членів.
7. Членом Пулу може бути страховик, що відповідає вимогам Закону України «Про страхування», отримав відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним уповноваженим центральним #102069
8. Систематичне порушення термінів виплати страхового відшкодування є підставою для виключення страховика з Пулу.
Стаття 17. Функції та завдання Всеукраїнського аграрного страхового Пулу
1. Пул забезпечує координацію діяльності страховиків з страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою та виконує при цьому такі функції:
1) забезпечує взаємодію учасників системи страхування сільськогосподарської продукції за #102069
2) організовує програми перестрахування сільськогосподарських ризиків з метою забезпечення гарантій виконання зобов’язань страховика перед страхувальниками;
3) бере участь у розробленні стандартних страхових продуктів, методичних рекомендацій з страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою, з врегулювання збитків та проведення експертиз за договорами страхування сільськогосподарської продукції;
4) створює централізовану базу даних з страхування сільськогосподарської продукції, веде облік, укладених договорів страхування за інформацією, наданою страховиками;
5) проводить необхідні дослідження у сфері аналізу ринку страхування сільськогосподарської продукції, у тому числі необхідних для актуарного розрахунку страхових тарифів;
6) здійснює контроль за дотриманням умов договорів страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою та стандартних методик андеррайтингу, врегулювання збитків;
7) забезпечує покриття катастрофічних ризиків у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
8) здійснює управління фондом покриття катастрофічних ризиків, інвестує накопичені фінансові ресурси.
Стаття 18. Страхові фонди Аграрного страхового Пулу
1. Для забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками Пул створює страховий фонд покриття катастрофічних ризиків.
Джерелом формування цього фонду є відрахування членів Пулу з отриманих страхових премій з цього виду страхування у розмірі, визначеному Координаційною радою Пулу, але не більше 5 відсотків. Кошти фонду використовуються у разі настання катастрофічних ризиків за рішенням Координаційної ради Пулу.
У разі настання надзвичайної ситуації, яка набуває масштабів катастрофи, за умови недостатності коштів у фонді покриття катастрофічних ризиків держава через уповноважений центральний орган #102069
2. Пул може створювати інші страхові фонди, визначені Статутом Пулу.
3. Порядок і умови формування страхових фондів Пулу встановлюються положеннями, що затверджуються зборами Пулу та погоджуються з Координаційною радою Пулу.
5. Контроль за використанням грошових коштів страхових фондів Пулу здійснює Координаційна рада Пулу.
Стаття 19. Органи управління та контролю Аграрного страхового пулу
1. Органами управління та контролю Пулу є:
збори членів Пулу;
Координаційна рада Пулу;
інші визначені Статутом Пулу органи.
2. Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та контролю Пулу визначаються Статутом Пулу з урахуванням положень цього Закону.»
 
Враховано   Стаття 16. Аграрний страховий пул
1. Аграрний страховий пул є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють страхування відповідно до цього Закону. Участь страховиків у Пулі є умовою для здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
2. Пул є юридичною особою, неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту.
3. Статут Пулу затверджується зборами засновників (членів) Пулу, погоджується з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та реєструється відповідно до вимог законодавства.
4. Пул не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність та/або мають на меті одержання прибутку.
5. Відносини між членами Пулу у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою регулюються нормативно-правовими актами Пулу, що не можуть суперечити нормам законодавства України та є обов’язковими для виконання всіма членами Пулу.
6. Діяльність Пулу фінансується за рахунок його членів.
7. Членом Пулу може бути страховик, що відповідає вимогам Закону України «Про страхування», отримав відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, щодо участі страхових компаній у страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
8. Систематичне порушення терміну виплати страхового відшкодування є підставою для виключення страховика з Пулу.
Стаття 17. Функції та завдання Аграрного страхового пулу
1. Пул забезпечує координацію діяльності страховиків із страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та виконує при цьому такі функції:
1) забезпечує взаємодію учасників системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та Установою;
2) організовує програми перестрахування сільськогосподарських ризиків з метою забезпечення гарантій виконання страховиком зобов’язань перед страхувальниками;
3) бере участь у розробленні стандартних страхових продуктів, методичних рекомендацій із страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, з врегулювання збитків та проведення експертиз за договорами страхування сільськогосподарської продукції;
4) створює централізовану базу даних із страхування сільськогосподарської продукції, веде облік укладених договорів страхування за інформацією, наданою страховиками;
5) проводить дослідження у сфері аналізу ринку страхування сільськогосподарської продукції, у тому числі необхідні для актуарного розрахунку страхових тарифів;
6) здійснює контроль за дотриманням умов договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та стандартних методик андеррайтингу, врегулювання збитків;
7) забезпечує покриття катастрофічних ризиків у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
8) здійснює управління фондом покриття катастрофічних ризиків, інвестує накопичені фінансові ресурси.
Стаття 18. Страхові фонди Аграрного страхового пулу
1. Для забезпечення виконання зобов'язань перед страхувальниками Пул створює страховий фонд покриття катастрофічних ризиків.
Джерелом формування страхового фонду покриття катастрофічних ризиків є відрахування членів Пулу з отриманих страхових премій з цього виду страхування у розмірі, визначеному Координаційною радою Пулу, але не більше 5 відсотків. Кошти фонду використовуються у разі настання катастрофічних ризиків за рішенням Координаційної ради Пулу.
У разі настання надзвичайної ситуації, яка набуває масштабів катастрофи, за умови недостатності коштів у страховому фонді покриття катастрофічних ризиків держава через уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики надає Пулу бюджетну позику, порядок надання та використання якої затверджує Кабінет Міністрів України.
2. Пул може створювати інші страхові фонди, визначені Статутом Пулу.
3. Порядок та умови формування страхових фондів Пулу встановлюються положеннями, що затверджуються зборами Пулу та погоджуються з Координаційною радою Пулу.
5. Контроль за використанням грошових коштів страхових фондів Пулу здійснює Координаційна рада Пулу.
Стаття 19. Органи управління та контролю Аграрного страхового пулу
1. Органами управління та контролю Пулу є:
збори членів Пулу;
Координаційна рада Пулу;
інші визначені Статутом Пулу органи.
2. Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та контролю Пулу визначаються Статутом Пулу з урахуванням положень цього Закону.
 
125. Стаття 16. Ведення обліку
 
   Стаття 20. Ведення обліку
 
126. 1. Страховики, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою в порядку та на умовах, визначених Агентством за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.
 
-91- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 16 викласти у такій редакції:
«1. Страховики, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою.»
 
Враховано   1. Страховики, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
 
    -92- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції:
«1. Страховики, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою в порядку та на умовах, визначених Агентством за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, а також облік вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування», що відповідатиме вимогам статті 31 Закону «Про страхування».
 
Відхилено    
127. 2. Страховик зобов'язаний обліковувати кошти резервів із страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою на окремому балансі і вести їх окремий облік.
 
   2. Страховик зобов'язаний обліковувати кошти резервів із страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою на окремому балансі та вести їх окремий облік.
 
128. 3. Інформація про кожен укладений, продовжений або анульований договір страхування, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування надається страховиками Агентству за формою, встановленою Агентством за погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.
 
-93- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 16 викласти у такій редакції:
«3. Інформація про кожен укладений, подовжений або анульований договір страхування, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування подається страховиками до Установи та Пулу #102069
 
Враховано   3. Інформація про кожен укладений, подовжений або анульований договір страхування, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування подається страховиками до Установи та Пулу за формою, встановленою уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
129. Розділ V
 
   Розділ V
 
130. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
 
   ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
 
131. Стаття 17. Порядок укладення договору страхування
 
   Стаття 21. Порядок укладення договору страхування
 
132. 1. Договір страхування укладається на період одного або декількох сільськогосподарських циклів або років. У разі укладення договору страхування на декілька сільськогосподарських циклів або років страховик за угодою із страхувальником може переглядати на початку кожного сільськогосподарського циклу або року умови страхування і розмір страхових внесків.
 
-94- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 17викласти у такій редакції:
«1. Договір страхування укладається між страхувальником та страховиком відповідно до вимог стандартного страхового продукту.»
 
Враховано   1. Договір страхування укладається між страхувальником та страховиком відповідно до вимог стандартного страхового продукту.
 
133. 2. Факт укладення договору страхування підтверджує страховий поліс, який страховик вручає страхувальникові.
 
-95- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 17 викласти у такій редакції:
«2. Факт укладення договору страхування підтверджується в письмовій формі згідно із договором страхування, який страховик надає страхувальнику. Договір страхування укладається у двох примірниках, що мають рівну силу. Завірені страховиком копії договорів страхування протягом 10 днів з дати їх укладення передаються до територіального підрозділу Установи та Пулу.»
 
Враховано   2. Факт укладення договору страхування підтверджується в письмовій формі згідно з договором страхування, який страховик надає страхувальнику. Договір страхування укладається у двох примірниках, що мають рівну силу. Завірені страховиком копії договорів страхування протягом 10 днів з дати їх укладення передаються до територіального підрозділу Установи та Пулу.
 
134. 3. Страховий платіж (страхова премія) за договором страхування, укладеним на декілька сільськогосподарських циклів або років, вноситься щорічно до встановленого договором та/або законом терміну. Згідно з договором, укладеним на декілька сільськогосподарських циклів або років, страховик щорічно видає страхувальникові страховий поліс, в якому конкретизуються об'єкт страхування, страхова сума і страховий платіж (страхова премія).
 
-96- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 17 викласти у такій редакції:
«3. Страховий платіж (страхова премія), сплачується страхувальником відповідно до встановленого договором страхування терміну»
 
Враховано   3. Страховий платіж (страхова премія) сплачується страхувальником відповідно до встановленого договором страхування терміну.
 
135. 4. Страховик має право при укладенні договору страхування обстежувати об'єкт страхування для встановлення вартості майна, що підлягає страхуванню, і ступеню ризику. Страховик має право контролювати дотримання страхувальником агротехнічних правил і інших умов, встановлених договором або компетентними органами.
 
-97- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 4 статті 17 слова «або компетентними органами» виключити.
 
Враховано   4. Страховик має право при укладенні договору страхування обстежувати об'єкт страхування для встановлення вартості майна, що підлягає страхуванню, і ступеня ризику. Страховик має право контролювати дотримання страхувальником агротехнічних правил та інших умов, встановлених договором.
 
136. 5. Страховик зобов'язаний вести реєстр укладених договорів і виданих страхових полісів. Порядок ведення реєстру встановлюється внутрішнім регламентом страховика.
 
-98- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 5 статті 17 останнє речення виключити.
 
Враховано   5. Страховик зобов'язаний вести реєстр укладених договорів.
 
137. 6. Умови страхування, встановлені внутрішніми регламентами страховика, є обов'язковими для страхувальника тільки у випадку, якщо вони додані до договору і страхувальник підтвердив своїм підписом факт ухвалення умов страхування. При укладенні договору страховик і страхувальник можуть за взаємною угодою змінити стандартні умови страхування страховика.
 
-99- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 6 статті 17 викласти у такій редакції:
«6. Умови страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою, стандартні страхові тарифи, форма договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків за ними, затверджуються Установою.»
 
Враховано   6. Умови страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи, форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків за ними затверджуються Установою.
 
138. Стаття 18. Обов'язкові умови договору страхування
 
-100- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Назву статті 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 22. Умови договору страхування»
 
Враховано   Стаття 22. Умови договору страхування
 
139. 1. У договорі страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою крім питань, встановлених Законом України «Про страхування», обов’язково вказується:
 
   1. У договорі страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою, крім умов, встановлених Законом України «Про страхування», обов’язково вказується:
 
140. кадастровий номер і площа земельних ділянок, зайнятих застрахованими культурами - при страхуванні урожаю;
 
-101- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У абзаці другому пункту 1 статті 18 після слова «культурами» доповнити словами «або координати глобальної системи позиціонування (Джі Пі Ес - супутникової системи навігації)».
 
Враховано   кадастровий номер і площа земельних ділянок, зайнятих застрахованими культурами, або координати глобальної системи позиціонування (GРS –супутникової системи навігації) – при страхуванні урожаю;
 
141. вид, порода, санітарно-ветеринарний стан, ідентифікаційний номер (якщо присвоєний) тварини - при страхуванні тварин;
 
-102- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У абзаці третьому пункту 1 статті 18 після слова «страхуванні» доповнити словом «сільськогосподарських»
 
Враховано   вид, порода, санітарно-ветеринарний стан, ідентифікаційний номер (якщо присвоєний) тварини – при страхуванні сільськогосподарських тварин;
 
142. вид, класифікація, умови розведення та показники вилову живих водних ресурсів - при страхуванні живих водних ресурсів;
 
   вид, класифікація, умови розведення та показники вилову живих водних ресурсів – при страхуванні живих водних ресурсів;
 
143. кількість сімей бджіл у вуликах, їх продуктивність, умови їх розведення - при страхуванні у бджільництві;
 
   кількість бджолосімей у вуликах, їх продуктивність, умови їх розведення – при страхуванні у бджільництві;
 
144. прогнозований обсяг продукції в натурі і ціни, що використовуються для розрахунку вартості продукції;
 
-103- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац шостому пункту 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«прогнозований обсяг продукції (врожайність) в натурі і ціни, що використовуються для розрахунку страхової вартості вирощеної продукції;»
 
Враховано   прогнозований обсяг продукції (врожайність) в натурі та ціни, що використовуються для розрахунку страхової вартості вирощеної продукції;
 
145. рівень страхового покриття;
 
   рівень страхового покриття;
 
146. основні агротехнічні заходи, які страхувальник зобов'язується виконати;
 
-104- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац восьмий пункту 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«основні агротехнічні та технологічні заходи, які страхувальник зобов'язується виконати;»
 
Враховано   основні агротехнічні і технологічні заходи, які страхувальник зобов'язується виконати;
 
147. порядок визначення страхового відшкодування.
 
-105- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац дев’ятий пункту 1 статті 18 викласти у такій редакції:
«порядок визначення розміру страхового відшкодування.»
 
Враховано   порядок визначення розміру страхового відшкодування.
 
148. 2. Договір страхування може включати за угодою сторін і інші умови, що не суперечать законодавству.
 
-106- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 18 викласти у такій редакції:
«2. Договір страхування може включати й інші умови, що не суперечать законодавству.
 
Враховано   2. Договір страхування може включати й інші умови, що не суперечать законодавству.
 
149. Стаття 19. Термін дії договору страхування
 
   Стаття 23. Термін дії договору страхування
 
150. 1. Відповідальність страховика за договором страхування починається з моменту внесення страхового внеску, але не раніше дати, встановленої в договорі.
 
   1. Відповідальність страховика за договором страхування починається з дня внесення страхового внеску, але не раніше дати, встановленої в договорі.
 
151. 2. Термін страхування урожаю сільськогосподарських культур закінчується в день завершення збирання врожаю і вивозу його з поля. Термін страхування при страхуванні тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах та їх продуктивності закінчується у день закінчення строку, на який був укладений договір страхування, або у день забою тварин на м‘ясо, вилову риби, виходу продукції бджільництва або отримання іншої продукції тваринництва, якщо об‘єктом страхування є тільки ця продукція.
 
-107- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 19 викласти у такій редакції:
«2. Термін дії договору страхування сільськогосподарської продукції закінчується в день завершення збирання врожаю і вивезення його з поля.
Термін дії договору страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції закінчується у день закінчення строку, на який був укладений договір страхування, або в день загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.»
 
Враховано   2. Термін дії договору страхування сільськогосподарської продукції закінчується в день завершення збирання врожаю і вивезення його з поля.
Термін дії договору страхування сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції закінчується в день закінчення строку, на який був укладений договір страхування, або в день загибелі (втрати, вимушеного забою, вимушеного знищення, травматичного пошкодження або захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.
 
152. 3. Якщо в період страхування мав місце страховий випадок, страхувальник зобов'язаний повідомити страховика та територіальний орган (підрозділ) Агентства про збір урожаю, забій тварин, вилов риби, збирання продукції бджільництва або отримання іншої продукції тваринництва не пізніше чим за 10 днів до дня передбачуваного початку цих робіт.
 
-108- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 3 статті 19 слова «орган (підрозділ) Агентства» замінити словами «підрозділ Установи».
 
Враховано   3. Якщо в період страхування настав страховий випадок, страхувальник зобов'язаний повідомити про це страховика і територіальний підрозділ Установи, а також про збір урожаю, забій тварин, вилов риби, збирання продукції бджільництва або отримання іншої продукції тваринництва не пізніше ніж за 10 днів до дня передбачуваного початку цих робіт.
 
153. 4. Договір страхування, на підставі якого проводиться виплата страхового відшкодування, дійсний до закінчення встановленого в ньому терміну в межах різниці між страховою сумою і виплаченим страховим відшкодуванням.
 
-109- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 4 статті 19 після слова «проводиться» доповнити словом «часткова».
 
Враховано   4. Договір страхування, на підставі якого проводиться часткова виплата страхового відшкодування, дійсний до закінчення встановленого в ньому терміну в межах різниці між страховою сумою і виплаченим страховим відшкодуванням.
 
154. Стаття 20. Припинення дії договору страхування
 
   Стаття 24. Припинення дії договору страхування
 
155. 1. Дія договору страхування припиняється за угодою сторін, а також у випадках, передбачених договором.
 
-110- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 20 викласти в такій редакції:
«1. Дія договору страхування припиняється за угодою сторін, а також у випадках, передбачених договором, які повинні відповідати вимогам статті 997 Цивільного кодексу України.
 
Відхилено   1. Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у випадках, передбачених договором.
 
156. 2. Договір страхування може бути розірваний за угодою сторін або на підставі судового рішення у випадку, якщо одна із сторін не виконує взятих на себе зобов'язань. При розірванні договору страховик відшкодовує страхувальникові сплачений ним страховий платіж (страхову премію), внесений за термін дії договору, що залишається до його закінчення, з утриманням з цієї суми до 20 відсотків на операційні (управлінські) витрати.
 
-111- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 20 викласти у такій редакції:
«2. У разі припинення договору страхування за згодою сторін або на підставі судового рішення, якщо одна із сторін не виконує взятих на себе зобов'язань, страховик відшкодовує страхувальникові сплачений ним страховий платіж (страхову премію), внесений за термін дії договору, що залишається до його закінчення, з утриманням з цієї суми до 20 відсотків на витрати на ведення справи.»
 
Враховано   2. У разі припинення договору страхування за згодою сторін або на підставі судового рішення, якщо одна із сторін не виконує взятих на себе зобов'язань, страховик відшкодовує страхувальникові сплачений ним страховий платіж (страхову премію), внесений за термін дії договору, що залишається до його закінчення, з утриманням з цієї суми до 20 відсотків на операційні (управлінські) витрати страховика.
 
157. 3. Повернення страхових внесків здійснюється тільки у випадку, якщо за договором не виплачувалося страхове відшкодування або відсутня заборгованість по страховому відшкодуванню.
 
   3. Повернення страхових внесків здійснюється лише у випадку, якщо за договором не виплачувалося страхове відшкодування та немає заборгованості із страхових платежів.
 
158. 4. У разі розірвання договору страхування частина страхового платежу (страхової премії), отриманого у вигляді субсидії, пропорційна терміну дії договору, що залишається до його закінчення, відшкодовується страховиком до державного бюджету протягом 10 днів з дня розірвання договору страхування.
 
-112- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 4 статті 20 після слово «страховиком» заміни словом «страхувальником».
 
Враховано   4. У разі розірвання договору страхування частина страхового платежу (страхової премії), отримана у вигляді субсидії, пропорційно до терміну дії договору, що залишається до його закінчення, відшкодовується страхувальником до державного бюджету протягом 10 днів з дня розірвання договору страхування.
 
159. 5. У разі відчуження застрахованого майна страхувальник має право вимагати розірвання договору страхування і повернення страхового платежу (страхової премії) за термін дії договору, що залишається до його закінчення, з утриманням операційних (управлінських) витрат страховика.
 
   5. У разі відчуження застрахованого майна страхувальник має право вимагати розірвання договору страхування і повернення страхового платежу (страхової премії) за термін дії договору, що залишається до його закінчення, з утриманням операційних (управлінських) витрат страховика.
 
160. 6. Якщо при відчуженні застрахованого майна страхувальник не висунув вимогу розірвання договору страхування, права і обов'язки, зазначені у договорі, бере на себе новий власник. Страховик і новий власник мають право розірвати договір страхування протягом місяця з дня відчуження майна.
 
-113- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Друге речення пункту 6 статті 20 доповнити словами «з дня відчуження майна.»
 
Враховано   6. Якщо при відчуженні застрахованого майна страхувальник не висунув вимогу розірвання договору страхування, права і обов'язки, зазначені в договорі, бере на себе новий власник. Страховик і новий власник мають право розірвати договір страхування протягом місяця з дня відчуження майна.
 
161. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
162. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
   ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
163. Стаття 21. Сутність державної фінансової підтримки
 
   Стаття 25. Сутність державної підтримки
 
164. 1. Державна фінансова підтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає у щорічному наданні з державного бюджету в порядку, встановленому цим Законом, грошових коштів у вигляді субсидій на оплату частини страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договором страхування сільськогосподарських виробничих ризиків.
 
-114- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 статті 25 розділу VІ викласти у такій редакції:
«1. Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає у щорічному наданні з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за договорами страхування сільськогосподарської продукції, в порядку встановленому цим Законом.»
 
Враховано   1. Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає у щорічному наданні з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам грошових коштів у вигляді субсидій на відшкодування частини страхового платежу (страхової премії), фактично сплаченого ними за договорами страхування сільськогосподарської продукції, в порядку, встановленому цим Законом.
 
165. 2. Розпорядником коштів державного бюджету, що передбачаються на субсидування страхування виробничих ризиків в сільському господарстві є Агентство.
 
-115- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 2 статті 25 розділу VІ викласти у такій редакції:
«2. Розпорядником коштів державного бюджету, що передбачаються на підтримку страхування #102069
 
Враховано   2. Розпорядником коштів державного бюджету, що передбачаються на підтримку страхування сільськогосподарської продукції, є уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
166. 3. Перелік ризиків, а також об‘єктів страхування, частина страхових платежів (страхових премій) по яким субсидується з державного бюджету щорічно визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Агентства з урахуванням вимог статті 5 цього закону.
 
-116- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 3 статті 21 викласти у такій редакції:
«3. Перелік сільськогосподарських страхових ризиків, а також об‘єктів страхування, частина страхових платежів (страхових премій), яка субсидується з державного бюджету, щорічно #102069
 
Враховано   3. Перелік сільськогосподарських страхових ризиків, а також об‘єктів страхування, частина страхових платежів (страхових премій), яка субсидується з державного бюджету, щорічно визначається Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики з урахуванням вимог статті 5 цього Закону.
4. Після набрання чинності цим Законом забороняється будь-яке пряме відшкодування з державного бюджету збитків сільськогосподарських товаровиробників, що виникли внаслідок надзвичайних ситуацій, за групами сільськогосподарської продукції, страхування якої здійснюється з державною фінансовою підтримкою.
 
    -117- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Статтю 21 доповнити новим пунктом у такій редакції:
«4. Після набрання чинності цим Законом забороняються будь-які прямі відшкодування з державного бюджету збитків сільгоспвиробників, що виникли в результаті надзвичайних ситуацій за групами сільськогосподарської продукції страхування якої здійснюється з державною фінансовою підтримкою.»
 
Враховано    
167. Стаття 22. Порядок субсидування
 
   Стаття 26. Порядок надання фінансової підтримки
 
168. 1. Субсидування страхових платежів (страхових премій) розповсюджується на сільськогосподарських виробників які зареєстрували в територіальному органі (підрозділі) Агентства свої сільськогосподарські культури, тварини, живі водні ресурси, сім‘ї бджіл у вуликах, отримали свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та вирощують (утримують) їх відповідно до апробованих технологій, приймають заходи по попередженню хвороб і нападу шкідників і здійснюють облік виконаних робіт.
 
-118- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Статтю 22 та її назву викласти у такій редакції:
«Стаття 26. Порядок надання фінансової підтримки
1. Для отримання субсидій страхувальники подають до територіального підрозділу Установи копію страхового поліса, завірену страховиком, копію документа про сплату страхувальником страхового платежу (страхової премії). Страховик надає органам управління Пулу завірену копію договору страхування та документи, необхідні для здійснення перестрахування визначеної частини страхового ризику. Орган управління Пулу передає Установі затверджені ним реєстри укладених договорів страхування.
Умови та порядок надання державної підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого центрального органу #102069
 
Враховано   1. Для отримання субсидій страхувальники подають до територіального підрозділу Установи копію страхового поліса, завірену страховиком, копію документа про сплату страхувальником страхового платежу (страхової премії). Страховик надає органам управління Пулу завірену копію договору страхування та документи, необхідні для здійснення перестрахування визначеної частини страхового ризику. Орган управління Пулу передає Установі затверджені ним реєстри укладених договорів страхування.
Умови та порядок надання державної підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій) затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
169. 2. Реєстрація сільськогосподарських культур, тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах підтверджує зобов‘язання держави по субсидуванні частини страхового платежу (страхової премії). Реєстрація сільськогосподарських культур, тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-119- здійснювати нарахування та виплату страхових субсидій;
вносити пропозиції Кабінету Міністрів України щодо переліку ризиків, а також об‘єктів страхування, частини страхових платежів (страхових премій), яка субсидується з державного бюджету, у наступному фінансовому році.»
 
Немає висновку   2. Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики має право:
здійснювати нарахування та виплату страхових субсидій;
вносити пропозиції Кабінету Міністрів України щодо переліку ризиків, об‘єктів страхування та частини страхових платежів (страхових премій), яка субсидується з державного бюджету в наступному фінансовому році.
 
170. 3. Розмір субсидування складає 50 відсотків від загальної суми страхових платежів (страхових премій).
 
      
171. 4. При укладенні договору страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою із страховиком страхувальник надає страховику свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарських культур, тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах в територіальному органі (підрозділі) Агентства і вносить лише 50 відсотків страхового платежу (страхової премії), встановленого договором.
 
      
172. 5. Для отримання субсидій страховики надають територіальним органам (підрозділам) Агентства копію страхового поліса, копію документа про сплату страхувальником частини страхового платежу (страхової премії) та свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарських культур, тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах, яке підтверджує наявність застрахованого майна. Територіальні органи (підрозділи) Агентства перевіряють, узагальнюють ці документи і передають їх до Агентства.
 
      
173. 6. Перерахування сум для субсидування страхових платежів (страхових премій) здійснюється Агентством після перевірки та затвердження документів, представлених страховиками до територіальних органів (підрозділів) Агентства, але не пізніше ніж у двомісячний термін з дня представлення документів.
 
      
174. 7. У разі неперерахування субсидії страховикам, що мають на неї право, у встановлений частиною п’ятою цієї статті термін, її сума списується з рахунку Агентства у державному казначействі за відповідною заявою страховика до суду у безспірному порядку за наказовим провадженням. У разі настання страхового випадку після спливу строку, у який мала бути перерахована субсидія, і до фактичного перерахування коштів державного бюджету на рахунок страховика, 50 відсотків належного страхувальнику страхового відшкодування виплачується з державного бюджету.
 
      
175. Стаття 23. Державне агентство з управління сільськогосподарськими ризиками
 
-120- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Статтю 23 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Функції Установи
Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, Закону України «Про страхування», цього Закону, Указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України та актів, виданих центральним органом виконавчої #102069
Функціями Установи та її територіальних підрозділів є:
#102069
2) ведення інформаційних баз даних щодо страхування сільськогосподарської продукції;
3) спільне з Пулом розроблення нових страхових продуктів, стандартних правил страхування, процедур андеррайтингу та врегулювання збитків, проектів стандартних заяв та договорів страхування;
4) спільна з Пулом підготовка прогнозів і розрахунків щодо державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції (сума необхідної підтримки, перелік культур тощо), у тому числі в розрізі регіонів;
5) адміністрування щодо укладених договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою;
6) збирання і реєстрація інформації за договорами страхування, що підпадають субсидуванню, визначення суми бюджетного фінансування;
7) збирання, узагальнення і аналіз даних про страхові випадки і страхові виплати і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
8) розрахунок ціни одиниці сільськогосподарської продукції;
9) визначення за погодженням з національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків #102069
#102069
11) перевірка документів, представлених страхувальниками для перерахування субсидій;
12) вивчення та впровадження світового досвіду з питань страхування.»
 
Враховано   Стаття 27. Функції Установи
 
176. 1. Державне агентство з управління сільськогосподарськими ризиками є державною спеціалізованою установою, яка має свій кошторис, самостійний баланс, рахунки в органі Державного казначейства.
 
   1. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, Закону України «Про страхування», цього Закону, Указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України та актів центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
177. Агентство є правонаступником Фонду аграрних страхових субсидій.
 
      
178. 2. Агентство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів, Закону України «Про страхування», цього Закону, Указів Президента України і постанов Кабінету Міністрів України та актів, виданих центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
      
179. 3. Агентство є підзвітним та підконтрольним центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики та центральному органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.
 
      
180. 4. Положення про Агентство затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики за узгодженням з центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю.
 
   2. Функціями Установи та її територіальних підрозділів є:
 
181. 5. Утримання Агентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах кошторису, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
   інформаційне забезпечення уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики щодо страхування сільськогосподарської продукції;
 
182. 6. Агентство є небанківською фінансовою установою та підлягає нагляду, виходячи з норм відповідного закону.
 
      
183. 7. Функціями Агентства та його територіальних органів (підрозділів) є:
 
   ведення інформаційних баз даних щодо страхування сільськогосподарської продукції;
 
184. інформаційне забезпечення центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики щодо страхування сільськогосподарських ризиків;
 
      
185. ведення інформаційних баз даних щодо страхування сільськогосподарської продукції;
 
   спільне з Пулом розроблення нових страхових продуктів, стандартних правил страхування, процедур андеррайтингу та врегулювання збитків, проектів стандартних заяв та договорів страхування;
 
186. розробка нових страхових продуктів, стандартних правил страхування, процедур андерайтингу та врегулювання збитків, проектів стандартних заяв та договорів страхування;
 
-121- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
В абзаці 4 пункту 7 статті 23 слова «процедур андерайтингу» змінити на «процес прийняття страхового риска».
 
Враховано по суті  спільна з Пулом підготовка прогнозів і розрахунків щодо державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції (сума необхідної підтримки, перелік культур тощо), у тому числі в розрізі регіонів;
 
187. організація проведення експертиз страхових випадків та вирішення спорів;
 
      
188. підготовка прогнозів і розрахунків щодо державної підтримки страхування (сума необхідної підтримки, перелік культур тощо) у тому числі в розрізі регіонів;
 
   адміністрування укладених договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою;
 
189. адміністрування щодо укладених договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою;
 
      
190. збирання і реєстрація інформації за договорами страхування, що підпадають субсидуванню, визначення суми бюджетного фінансування;
 
   збирання і реєстрація інформації за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначення суми бюджетного фінансування;
 
191. здійснення нарахування та виплат страхових субсидій;
 
      
192. збирання, узагальнення і аналіз даних про страхові випадки і страхові виплати і підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
 
   збирання, узагальнення і аналіз даних про страхові випадки та страхові виплати;
 
193. розрахунок і затвердження середніх цін реалізації сільськогосподарської продукції, доведення їх до страховиків, що мають ліцензію на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою;
 
   розрахунок ціни одиниці сільськогосподарської продукції;
 
194. участь в укладанні та підписанні акту про страховий випадок;
 
      
195. здійснення управління централізованим резервним страховим фондом страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, інвестування накопичених фінансових ресурсів, включаючи сек’юретизацію;
 
-122- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
В абзаці 13 пункту 7 статті 23 слова «сек’юретизацію» змінити на «виведення активів із балансу підприємства, банку тощо, та їх рефінансування за допомогою емісії цінних паперів на ринку капіталу».
 
Враховано частково      
196. забезпечення покриття катастрофічних ризиків при виникненні надзвичайних ситуацій;
 
      
197. визначення за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю порядку та умов ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою;
 
   визначення за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики порядку та умов ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою;
 
198. встановлення за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю форми інформування страховиками про кожен укладений, продовжений або анульований договір страхування, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування, що надається Агентству;
 
   встановлення за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики форми інформування страховиками про кожен укладений, подовжений або анульований договір страхування, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування;
 
199. внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо переліку ризиків, а також об‘єктів страхування, частина страхових платежів (страхових премій) по яким буде субсидуватися з державного бюджету у наступному фінансовому році;
 
      
200. здійснення реєстрації сільськогосподарських культур, тварин, живих водних ресурсів, сімей бджіл у вуликах, що підлягають страхуванню з державною фінансовою підтримкою, видача свідоцтва про реєстрацію встановленого зразка;
 
      
201. перевірка та затвердження документів, представлених страховиками для перерахування субсидій;
 
   перевірка документів, поданих страхувальниками для отримання державної підтримки;
 
202. надання фінансових послуг;
 
      
203. вивчення та впровадження світового досвіду з питань страхування.
 
   вивчення та впровадження світового досвіду з питань страхування.
 
204. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
205. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
206. Стаття 24. Відповідальність і вирішення спорів
 
   Стаття 28. Відповідальність та вирішення спорів
 
207. 1. Фізичні і юридичні особи, які навмисно представляють недостовірну інформацію в цілях отримання передбачених цим законом субсидій з державного бюджету, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність встановлену законодавством.
 
-123- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У пункті 1 статті 24 слово «представляють» замінити словом «надають».
 
Враховано   1. Фізичні та юридичні особи, які навмисно надають недостовірну інформацію з метою отримання передбачених цим Законом субсидій з державного бюджету, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену законодавством.
 
    -124- Бут Ю.А.
Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 24 викласти в такій редакції:
«Фізичні і юридичні особи, які навмисно представляють недостовірну інформацію в цілях отримання передбачених цим законом субсидій з державного бюджету, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність встановлену законодавством України».
 
Враховано    
208. 2. Оформлення актів про страховий випадок з недостовірними даними карається відповідно до закону.
 
   2. Оформлення страхових актів з недостовірними даними карається відповідно до закону.
 
209. 3. Спори, що виникають при страхуванні сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, вирішуються у судовому порядку.
 
   3. Спори, що виникають при страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вирішуються у судовому порядку.
 
210. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
211. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
212. 1. У разі опублікування цього Закону до прийняття в цілому Закону України про Державний бюджет України на наступний рік він набирає чинності з початку наступного бюджетного року, в іншому випадку - набрання ним чинності відкладається ще на рік.
 
-125- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Пункт 1 Розділу VІІІ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, окрім пункту 4 статті 25, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2012 року, окрім пункту 4 статті 25, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
213. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
214. розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   1) у Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 8, ст. 62, № 14, ст. 96; 2003 р., № 38, ст. 313; 2004 р., № 2, ст. 6, № 19, ст. 254, № 26, ст. 362; 2005 р., № 1, ст. 10, № 6, ст. 138; 2006 р., № 13, ст. 110; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 17, ст. 236):
 
215. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   а) частину четверту статті 6 доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
 
216. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
 
   «22) страхування сільськогосподарської продукції».
 
217. вжити заходів щодо утворення в установленому порядку територіальних органів (підрозділів) Державного агентства з управління сільськогосподарськими ризиками;
 
-126- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац п’ятий пункту 2 Розділу VІІІ виключити.
 
Враховано   У зв‘язку з цим пункт 22 вважати пунктом 23;
 
218. при підготовці проекту Державного бюджету України на наступний фінансовий рік передбачити у повному обсязі кошти на здійснення відповідно до вимог цього Закону державної фінансової підтримки страхування врожаю пшениці, жита, суміші пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, льону, ріпаку, соняшнику, хмелю, цукрових буряків, тритикале, гороху, гречки, проса, коноплі на тресту та рису, а також великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та усіх тварин, що мають племінну (генетичну) цінність і можуть використовуватися в селекційному процесі віком від 1 року, та забезпечити надання субсидій усім сільськогосподарським товаровиробникам, що засіяли свої земельні ділянки вищезазначеними культурами або вирощують вищезазначених тварин та виявили бажання укласти відповідні договори страхування.
 
-127- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Абзац шостий пункту 2 Розділу VІІІ викласти у такій редакції:
«при підготовці проекту Державного бюджету України на кожен наступний фінансовий рік передбачати в ньому кошти на здійснення субсидування страхових премій та джерела надання бюджетної позики на поповнення фонду покриття катастрофічних ризиків відповідно до вимог цього Закону.».
 
Враховано   б) пункт 30 частини першої статті 7 після слів «страхування тварин» доповнити словами « (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва)»;
 
219. 3. Внести зміни до таких законів України:
 
   в) частину п‘ятнадцяту статті 9 доповнити словами «або законом»;
 
220. 1) до Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 8, ст. 62, № 14, ст. 96; 2003 р., № 38, ст. 313; 2004 р., № 2, ст. 6, № 19, ст. 254, № 26, ст. 362; 2005 р., № 1, ст. 10, № 6, ст. 138; 2006 р., № 13, ст. 110; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2009 р., № 17, ст. 236):
 
   г) частину п'яту статті 13 викласти в такій редакції:
«Страховики, які мають дозвіл на страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов'язані утворити Аграрний страховий пул, що є юридичною особою, та утримується за рахунок коштів страховиків»;
 
221. а) частину четверту статті 6 доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
 
   2) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381; 2007 р., № 4, ст. 36; 2009 р., № 26, ст. 323, № 43, ст. 638):
 
222. «22) страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою; «.
 
-128- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
У абзаці другому підпункту «а» пункту 4 Розділу VІІІ слова «з державною фінансовою підтримкою» виключити.
 
Враховано   а) у статті 1:
 
223. У зв‘язку із цим пункт 22 вважати пунктом 23;
 
   у пункті 1.1 слово «страховій» виключити;
 
224. б) пункт 30 частини першої статті 7 після слів «страхування тварин» доповнити словами « (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва)»
 
   доповнити пунктом 1.3 такого змісту:
 
225. в) частину п‘ятнадцяту статті 9 доповнити словами «або законом»;
 
-129- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Розділ VІІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
а) частину п'яту статті 13 викласти в такій редакції:
«Страховики, які мають дозвіл на страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою, зобов'язані утворити страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків».
 
Враховано   «1.3. Основи державної політики підтримки страхування сільськогосподарської продукції регулюються Законом України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»;
б) пункт 2.21 статті 2 виключити;
 
226. г) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
 
-130- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Частину «г» Розділу VІІІ виключити
 
Враховано   в) розділ ІІІ виключити.
 
227. «Страховики, які здійснюють страхування життя та/або страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та окремо персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою в порядку та на умовах, визначених Уповноваженим органом.»;
 
      
228. д) у статті 30:
 
-131- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Частину «д» Розділу VІІІ виключити
 
Враховано      
229. частину другу після слів «ніж страхування життя» доповнити словами «страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою», а після слів «займається страхуванням життя» доповнити словами «страхуванням сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою»;
 
      
230. частину шістнадцяту після слів «страхування життя» доповнити словами «страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою»;
 
      
231. ж) у статті 31:
 
-132- Пінчук А.П.
Клименко О.І.
Єдін О.Й.
Частину «ж» Розділу VІІІ виключити.
 
Враховано      
232. частину шосту після слів «із страхування життя» доповнити словами «страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою»;
 
      
233. частину тринадцяту після слів «із страхування життя» доповнити словами «страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою»;
 
      
234. частини чотирнадцяту та п‘ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
      
235. «Кошти резервів із страхування життя та страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний обліковувати кошти резервів із страхування життя та страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою на окремих балансах і вести їх окремий облік.
 
   3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
236. Кошти резервів із страхування життя та страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою не можуть використовуватися страховиком для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язанням за договорами відповідно страхування життя та страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою, і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин, і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі.»;
 
   розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
237. частину шістнадцяту після слів «медичному страхуванню» доповнити словами «та страхуванню сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою».
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
238. 2) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2005 р., № 29, ст. 381; 2007 р., № 4, ст. 36; 2009, № 26, ст.323, із змінами, внесеними Законом України від 4 червня 2009 року № 1447-VІ):
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
239. а) у статті 1:
 
      
240. у пункті 1.1. слово «страховій, « виключити;
 
      
241. доповнити статтю новим пунктом 1.3. такого змісту:
 
      
242. «1.3. Основи державної політики підтримки страхування сільськогосподарської продукції регулюються Законом України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою».»;
 
   при підготовці проекту Державного бюджету України на кожен наступний фінансовий рік передбачати в ньому кошти на здійснення субсидування страхових премій та джерела надання бюджетної позики на поповнення фонду покриття катастрофічних ризиків відповідно до вимог цього Закону.
 
243. б) у статті 2 пункт 2.21. виключити;
 
      
244. в) розділ ІІІ виключити.