Кількість абзаців - 159 Таблиця поправок


про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Друге читанняПроект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України      Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України  
3. Цей Закон встановлює порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України, їх статус та умови перебування в Україні, а також порядок здійснення контролю за діяльністю цих підрозділів під час перебування їх на території України.   -1- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Виходячи з вимог юридичної техніки, а також з метою кращого сприйняття документу, пропоную ввести нумерацію частин (цифрами) та підпунктів (буквами) статей законопроекту.  
Враховано   Цей Закон встановлює порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України та умови їх перебування в Україні, а також порядок здійснення контролю за їхньою діяльністю під час перебування на території України.  
4. Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ      Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення термiнiв      Стаття 1. Визначення термiнiв  
6. У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:      У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:  
7. пiдроздiл збройних сил iншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - вiйськове формування iноземної держави, що має постiйну чи тимчасову органiзацiю, однорiдний склад і належить до сухопутних (наземних), морських, повiтряних або спецiальних вiйськ (сил) цієї держави, в тому числi пiдроздiл, оснащений легкою зброєю, чи пiдроздiл, оснащений важкою бойовою технiкою, яка пiдпадає пiд дiю Договору про звичайнi збройнi сили в Європi, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед державою за поведiнку своїх пiдлеглих, якi додержуються внутрiшньої дисциплiни, спрямованої на додержання норм мiжнародного права та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором чи угодою з Урядом України;   -2- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В абзаці другому статті1 слова "відповідальний перед державою" замінити словами "відповідальний перед своєю державою і Україною"; слова "і однорідний склад" вилучити.  
Враховано в уточненій редакції  пiдроздiл збройних сил iншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - вiйськове формування iноземної держави, що має постiйну чи тимчасову органiзацiю, належить до сухопутних (наземних), морських, повiтряних або спецiальних вiйськ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технiкою, яка пiдпадає пiд дiю Договору про звичайнi збройнi сили в Європi, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед своєю державою і законами України за поведiнку своїх пiдлеглих, якi зобов'язані дотримуватися внутрiшньої дисциплiни, законів України, норм мiжнародного права, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;  
    -3- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "пiдроздiл збройних сил iншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - вiйськове формування iноземної держави, що має постiйну чи тимчасову органiзацiю, чисельність десять і більше осіб, однорiдний склад…" і далі за текстом.  
Враховано частково    
    -4- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
У абзаці другому статті 1: після слів "і належить до сухопутних (наземних), морських, повiтряних або спецiальних вiйськ (сил) цієї держави" доповнити словами "у тому числі до військ (сил), призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"; слова "чи угодою з Урядом" замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України ".  
Враховано частково    
8. особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi є громадянами держав, підрозділи збройних сил яких направляються в Україну, і проходять вiйськову службу у цих пiдроздiлах;      особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi є громадянами держав, підрозділи збройних сил яких направляються в Україну, і проходять вiйськову службу у цих пiдроздiлах;  
9. особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у пiдроздiлах збройних сил iнших держав, що направляються в Україну, і не є громадянами України або особами без громадянства;   -5- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Із визначення терміну "особи цивiльного персоналу" виключити слова "або особами без громадянства". Допускати в Україну у складі підрозділів збройних сил інших держав осіб без громадянства недоцільно  
Відхилено   особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у пiдроздiлах збройних сил iнших держав, що направляються в Україну, і не є громадянами України або особами без громадянства;  
10. особи місцевого цивільного персоналу - громадяни України, які працюють за трудовими договорами як наймані працівники по обслуговуванню підрозділів збройних сил інших держав;      особи місцевого цивільного персоналу - громадяни України, які працюють за трудовими договорами як наймані працівники по обслуговуванню підрозділів збройних сил інших держав;  
11. члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу - члени сімей військовослужбовців чи осіб цивільного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що знаходяться на їх утриманні, разом з ними перебувають в Українi i не є її громадянами.      члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу - члени сімей військовослужбовців чи осіб цивільного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, які знаходяться на їх утриманні, разом з ними перебувають в Українi i не є її громадянами.  
12. інша держава - держава, з якою Україною укладено міжнародний договір про направлення підрозділів збройних сил в Україну.   -6- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Абзац шостий статті 1 вилучити, як такий, що протирічить змісту положень цього Закону, зокрема, абзацу першому статті 1 та абзацу третьому статті 2 або викласти його в такій редакції: "Інша держава - держава, з якою Україною укладено міжнародний договір щодо якої прийняте рішення Президента України, схвалене Верховною Радою України, або укладено угоду з Урядом України про направлення підрозділів збройних сил в Україну.  
Враховано частково   інша держава - держава, з якою Україною укладено міжнародний договір щодо допуску підрозділів її збройних сил в Україну; місця дислокації підрозділів збройних сил інших держав - земельні та/або водні ділянки території України, а також будівлі, споруди та інші види нерухомого майна, які тимчасово використовуються цими підрозділами на правах оренди чи іншого користування.  
    -7- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 1 абзацем наступного змісту: "місця дислокації підрозділів збройних сил інших держав - земельні та/або водні ділянки території України, а також будівлі, споруди та інші види нерухомого майна, які тимчасово використовуються цими підрозділами на правах оренди згідно законодавства України".  
Враховано    
13. Стаття 2. Пiдстави для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 2. Пiдстави для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
14. Пiдставами для допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України є:   -8- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У абзаці першому статті 2 замість слова "є" записати слова "можуть бути".  
Враховано   Допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України здійснюється на підставі мiжнародного договiру, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.  
15. ратифікований у встановленому порядку мiжнародний договiр України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України;   -9- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У абзаці другому статті 2 замість слова "ратифікований" записати слова "згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України".  
Враховано в уточненій редакції   
16. рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, схвалене Верховною Радою України.       
17. Стаття 3. Мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України      Стаття 3. Мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України  
18. Військові підрозділи інших держав можуть бути допущеними на територію України з метою:   -10- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У абзаці першому статті 3 слова "військові підрозділи інших держав" замінити словами "підрозділи збройних сил інших держав".  
Враховано   Підрозділи збройних сил інших держав можуть бути допущені на територію України з метою:  
19. а) участі у спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення бойової підготовки військ, обміну досвідом в рамках домовленостей (договорів) про міжнародне військове співробітництво, в тому числі для підготовки спільних військових підрозділів, створюваних в рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України, ратифікованими в установленому порядку;   -11- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У пункті "а" статті 3 замість "ратифікованими" записати "згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   а) участі у спільних з підрозділами Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань військових навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення бойової підготовки військ, обміну досвідом в рамках домовленостей (договорів) про міжнародне військове співробітництво, в тому числі для підготовки спільних військових підрозділів, створюваних в рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;  
    -12- Строгов А.Н. (реєстр. картка № 235)
Пункт "а)" статті 3 після слів "участі у спільних з підрозділами Збройних Сил" доповнити словами "та інших утворених відповідно до законів України військових формувань".  
Враховано    
20. б) транзитного переміщення через територію України, якщо це не суперечить національним інтересам України;   -13- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 3 абзацом такого змісту: "Строки переміщення підрозділів збройних сил інших держав через територію України транзитом не можуть перевищувати 10 діб, якщо інше не передбачене міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України." в уточненій редакції  
Враховано   б) транзитного переміщення підрозділів збройних сил інших держав через територію України. При цьому строки переміщення цих підрозділів через територію України не можуть перевищувати 10 діб, якщо інше не передбачене міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України;  
21. в) надання Українi, на її прохання, військової допомоги у відсічі (відверненні, припиненні) збройної агресії з боку третьої країни (третіх країн);      в) надання Українi, на її прохання, військової допомоги у відсічі (відверненні, припиненні) збройної агресії з боку третьої країни (третіх країн);  
22. г) надання Українi, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.   -14- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 3 доповнити пунктом "д)" такої редакції: "д) обслуговування розміщених на території України частин та військових баз Чорноморського флоту Росії."  
Враховано в уточненій редакційно  г) надання Українi, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; д) обслуговування тимчасово розміщених на території України відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, військових частин.  
23. Стаття 4. Обмеження допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 4. Обмеження допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
24. Забороняється допуск та перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, оснащених ядерною, хiмiчною, бактерiологiчною та iншими видами зброї масового ураження, а також зброї, яка має складові частини ядерного, хімічного, бактеріологічного озброєння та іншої зброї масового ураження.   -15- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Абзац перший статті 4 доповнити словами ", крім ядерної зброї Російської Федерації".  
Відхилено   1. Забороняється допуск та перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, оснащених ядерною, хiмiчною, бактерiологiчною та iншими видами зброї масового ураження, а також зброї, яка має складові частини ядерного, хімічного, бактеріологічного озброєння та іншої зброї масового ураження. 2. Потенційні носії ядерної зброї, інших видів масового ураження допускаються, відповідно до міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, для короткострокового (на термін не більше 20 діб) розміщення на території України за умов належного реконструювання, що засвідчується відповідним документом. 3. Забороняється допуск та перебування на території України підводних човнів та надводних суден, які обладнані ядерними енергетичними установками і є потенційними джерелами забруднення морських басейнів Чорного і Азовського морів.  
    -16- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Потенційні носії ядерної зброї, інших видів масового знищення допускаються для короткострокового (на термін більше 20 діб) розміщення на території України тільки після відповідного реконструювання, результати якого засвідчуються відповідними документами".  
Враховано частково    
    -17- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Забороняється допуск та перебування на території України підподних човнів та надводних суден, що обладнані ядерними енергетичними установками, і які є потенційними джерелали забруднення морських басейнів Чорного і Азовського морів".  
Враховано    
25. Не дозволяється перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, стосовно яких не було укладено мiжнародних договорiв України, якщо таке укладення вiдповiдно до статтi 2 цього Закону є обов'язковим або якщо пiсля додержання Україною встановлених процедур не набрали чинностi вiдповiднi мiжнароднi договори України, а також пiдроздiлiв, щодо яких Президентом України не приймалося рiшень про їх допуск на територiю України або коли рішення Президента України не були схвалені в установленому порядку Верховною Радою України. Такi пiдроздiли не можуть бути введені на територію України, а якщо вони були введені, - пiдлягають негайному виведенню з її територiї.      4. Не дозволяється перебування на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, стосовно яких Україною не було укладено мiжнародних договорiв, або якщо пiсля додержання Україною встановлених процедур та виконання вiдповiдних мiжнародних договорів України не набрав чинностi, а також пiдроздiлiв, щодо яких Президентом України не приймалося рiшень про їх допуск на територiю України або коли рішення Президента України не були схвалені в установленому порядку Верховною Радою України. Такi пiдроздiли не можуть бути введені на територію України, а якщо вони були введені, - пiдлягають негайному виведенню з її територiї.  
26. Будь-яка спроба іншої держави здійснити перебування на території України підрозділів своїх збройних сил на інших підставах, ніж на тих, що викладені у статті 2 цього Закону, розглядається Україною як акт воєнної агресії і рішуче припиняється нею із використанням всіх можливих шляхів та засобів.       
27. В разі введення надзвичайного або воєнного стану в інтересах національної безпеки можуть бути встановлені інші обмеження або заборона на допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.   -18- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Останню частину статті 4 після слів "В разі введення..." доповнити словами "в Україні або в окремих її місцевостях".  
Враховано   5. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану в інтересах національної безпеки може бути встановлено інші обмеження або заборону на допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.  
28. Стаття 5. Вимоги до мiжнародного договору України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 5. Вимоги до мiжнародного договору України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
29. Необхідними умовами, яким має відповідати міжнародний договір України щодо порядку допуску і умов перебування на території України пiдроздiлiв збройних сил інших держав, є:   -19- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
У статтях 5 та 6 слова "національним", "національними" виключити.  
Відхилено   1. Необхідними умовами, яким має відповідати міжнародний договір України щодо порядку допуску і умов перебування на території України пiдроздiлiв збройних сил інших держав, є:  
30. а) тимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі такого перебування;      а) тимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі такого перебування;  
31. б) відповідність такого перебування національним інтересам України;      б) відповідність такого перебування національним інтересам України;  
32. в) незавдання таким перебуванням перешкод розвиткові відносин України з третіми державами та зміцненню міжнародної колективної безпеки;      в) незавдання таким перебуванням перешкод розвиткові відносин України з третіми державами та зміцненню міжнародної колективної безпеки;  
33. г) додержання підрозділами збройних сил інших держав, особами військового і цивільного персоналу, що входять до їх складу, а також членами їхніх сімей законів України, утримання від будь-якої політичної діяльності в Україні, а також від іншої діяльності, несумісної з її національними інтересами;      г) додержання підрозділами збройних сил інших держав, особами військового і цивільного персоналу, які входять до їх складу, а також членами їхніх сімей законів України, утримання від будь-якої політичної діяльності в Україні, а також від іншої діяльності, не сумісної з її національними інтересами;  
34. д) незастосування підрозділів збройних сил інших держав всупереч воєнно-політичним та іншим інтересам України, вимогам Статуту ООН щодо дій по підтриманню миру та безпеки, іншим нормам міжнародного права;      д) незастосування підрозділів збройних сил інших держав всупереч воєнно-політичним та іншим інтересам України, вимогам Статуту ООН щодо дій по підтриманню миру та безпеки, іншим нормам міжнародного права;  
35. е) правова визначеність діяльності підрозділів збройних сил інших держав відповідно до закону України.      е) правова визначеність діяльності підрозділів збройних сил інших держав відповідно до законів України.  
36. Мiжнародний договiр України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України має передбачати:      2. Мiжнародний договiр про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України, згода на обов'язковість якого надається Верховною Радою України, має передбачати:  
37. мету i строк перебування пiдроздiлiв;   -20- Чикал А.В. (в.о. № 191)
В абзаці другому частини другої статті 5 і далі за текстом слово "підрозділів" замінити словами "підрозділів збройних сил інших держав". в уточненій редакції  
Враховано   а) мету, строк та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил інших держав на території України, види їх діяльності та підпорядкованість;  
38. чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу;       
39. склад, структуру, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;   -21- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У частині другій статті 5: абзац четвертий викласти в такій редакції: "склад та структуру підрозділів збройних сил інших держав (іншої держави), а також типи i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки"; абзац дев'ятий вилучити.  
Враховано   б) склад і структуру підрозділів збройних сил інших держав (іншої держави), чисельнiсть осiб вiйськового та цивiльного персоналу, а також типи i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;  
40. мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв та обмеження щодо пересування осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;      в) мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв та обмеження щодо пересування осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;  
41. порядок в'їзду на територiю України i виїзду з України пiдроздiлiв, а також осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу не в складi цих пiдроздiлiв;      г) порядок в'їзду на територiю України i виїзду з України пiдроздiлiв, а також осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу не в складi цих пiдроздiлiв;  
42. маршрути транзиту пiдроздiлiв через територiю України;   -22- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Частину другу статті 5 після пункту "маршрути транзиту підрозділів через територію України" доповнити пунктом такого змісту: "порядок застосування підрозділів збройних сил інших держав згідно з метою їх перебування на території України та в інших випадках". в уточненій редакції  
Враховано   д) маршрути транзиту пiдроздiлiв збройних сил інших держав через територiю України; е) порядок застосування підрозділів збройних сил інших держав під час їх перебування в Україні;  
43. умови та порядок використання підрозділами збройних сил інших держав баз, навчальних центрів, полігонів та інших об'єктів на території України;      є) умови та порядок використання підрозділами збройних сил інших держав баз, навчальних центрів, полігонів та інших об'єктів на території України;  
44. умови використання майна України чи набуття його у власнiсть iноземної держави або створення на територiї України нових об'єктiв права власностi цієї держави, в тому числi нерухомого майна, для забезпечення потреб пiдроздiлiв;       
45. вимоги щодо охорони довкiлля, утилiзацiї та вивезення вiдходiв;      ж) вимоги щодо охорони довкiлля, утилiзацiї та вивезення вiдходiв;  
46. розмiри i порядок внесення плати за оренду земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, в тому числi жилих та iнших примiщень, а також плати за користування водами, використання повiтряного простору України, за аеронавiгацiйне, гідрографічне та iнформацiйне забезпечення пiдроздiлiв, надання їм комунальних, побутових та iнших послуг;   -23- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
В абзаці 11 частини 2 статті 5 замість "гідрографічне" записати "навігаційно-гідрографічне".  
Враховано   з) розмiри i порядок внесення плати за оренду земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, в тому числi жилих та iнших примiщень, а також плати за користування водами, використання повiтряного простору України, за аеронавiгацiйне, навігаційно-гідрографічне та iнформацiйне забезпечення пiдроздiлiв, надання їм комунальних, побутових та iнших послуг;  
47. порядок визначення та вiдшкодування шкоди, завданої Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України внаслiдок дiй або бездiяльностi пiдроздiлiв, осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;      і) порядок визначення та вiдшкодування шкоди, завданої Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України внаслiдок дiй або бездiяльностi пiдроздiлiв, осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу;  
48. порядок реалiзацiї права осiб вiйськового персоналу пiдроздiлiв щодо носiння зброї та користування нею;      к) порядок реалiзацiї права осiб вiйськового персоналу пiдроздiлiв щодо носiння зброї та її застосування;  
49. умови використання на територiї України державної символiки держав, якi направляють в Україну пiдроздiли своїх збройних сил;      л) умови використання на територiї України державної символiки держав, пiдроздiли збройних сил яких допускаються в Україну;  
50. порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв на територiї України, включаючи можливість проведення раптових перевірок дотримання підрозділами збройних сил інших держав умов договорів;      м) порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил інших держав на територiї України, включаючи можливість проведення раптових перевірок дотримання підрозділами збройних сил інших держав умов договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;  
51. питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв на територiї України;      н) питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв на територiї України;  
52. обов'язки iнших держав перед Україною, що випливають з умов перебування пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України;      о) обов'язки iнших держав перед Україною, що випливають з умов перебування пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України;  
53. підстави денонсацiї мiжнародного договору України;      п) підстави для денонсацiї мiжнародного договору України;  
54. умови і порядок дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил інших держав з територiї України;      р) умови і порядок дострокового виведення пiдроздiлiв збройних сил інших держав з територiї України;  
55. iншi питання, пов'язані з перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що випливають iз цього Закону та регулюються iншими нормативно-правовими актами України;      с) iншi питання, пов'язані з перебуванням в Україні пiдроздiлiв збройних сил iнших держав;  
56. внесення будь-яких змін до договору (угоди) про тимчасове перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України можливе лише у вигляді окремого договору, згода на обов`язковість якого дана Верховною Радою України."   -24- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац двадцять перший частини другої статті 5 вилучити.  
Враховано   3. Договори про допуск в Україну підрозділів збройних сил можуть укладатися лише з тими державами, які згодні на засадах взаємності допускати перебування підрозділів Збройних Сил України у відповідних ситуаціях на їх території.  
    -25- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту: "Договори можуть укладатися, як правило, з тими державами, які також згодні на перебування Збройних Сил України на їх території". в уточненій редакції  
Враховано    
57. Стаття 6. Підстави для денонсацiї мiжнародних договорiв України щодо тимчасового перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав      Стаття 6. Підстави для денонсацiї мiжнародних договорiв України щодо тимчасового перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав  
58. Мiжнароднi договори України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України денонсуються у разi:      1. Мiжнароднi договори України про тимчасове перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України підлягають денонсації в разi:  
59. якщо подальше перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України загрожує національним інтересам України, або якщо визначена міжнародним договором мета такого перебування втратила своє значення;      а) якщо подальше перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України загрожує національним інтересам України, або якщо визначену міжнародним договором мету такого перебування досягнуто;  
60. порушення пiдроздiлами збройних сил iнших держав вимог мiжнародних договорiв України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України;      б) недотримання або порушення пiдроздiлами збройних сил iнших держав вимог мiжнародних договорiв України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України;  
61. втручання або загрози втручання збройних сил iнших держав у внутрiшнi справи України;      в) втручання або загрози втручання підрозділів збройних сил iнших держав у внутрiшнi справи України;  
62. використання або загрози використання територiї України пiдроздiлами збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, проти третiх держав.   -26- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити частину 1 статті 6 абзацами наступного змісту: "якщо інша держава не дотримується укладеного з Україною міжнародного договору або в односторонньому порядку припинила його дію; якщо виникла загроза втрати іншою державою контролю над підрозділами її збройних сил на території України; якщо інша держава увійшла у стан воєнного конфлікту з третьою державою, внаслідок чого виникла загроза національним інтересам України;".  
Враховано   г) використання або загрози використання територiї України пiдроздiлів збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, проти третiх держав; д) якщо виникла загроза втрати іншою державою контролю за підрозділами її збройних сил на території України; е) якщо держава, підрозділи збройних сил якої перебувають на території України, увійшла у воєнний конфлікт з третьою державою, внаслідок чого виникла загроза національним інтересам України;  
63. Одностороння (або за погодженням з іншою державою, або за односторонньою ініціативою іншої держави) денонсація міжнародного договору України тягне за собою негайне виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України.   -27- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
У частині другій статті 6 слова "Одностороння (або за погодженням з іншою державою, або за односторонньою ініціативою іншої держави)" вилучити.  
Враховано   2. Денонсація міжнародного договору України тягне за собою негайне виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України.  
64. Роздiл II. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ДОПУСК ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ   -28- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити назву розділу ІІ словами "та про їх дострокове виведення з території України".  
Враховано   РОЗДIЛ II. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ДОПУСК ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНУ ТА ПРО ЇХ ДОСТРОКОВЕ ВИВЕДЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
65. Стаття 7. Внесення пропозиції щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України   -29- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Статтю 7 вилучити.  
Відхилено   Стаття 7. Внесення пропозиції щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
66. Пропозицiя щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони розташування, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, про тип i склад озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх продовження, порядок замiни та умови виведення, а також iнформацiю про вiдшкодування Українi можливих витрат, пов'язаних з перебуванням на її територiї цих підрозділів.   -30- Строгов А.Н. (реєстр. картка № 235)
У частині першій статті 7 слова "тип i склад" замінити словами "типи і кількість".  
Враховано   1. Пропозицiя щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням у необхідних випадках з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони розташування, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, про типи і кількість озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх продовження, порядок замiни та умови виведення, а також iнформацiю про вiдшкодування Українi можливих витрат, пов'язаних з перебуванням на її територiї цих підрозділів.  
67. Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи вiдповiднiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України нацiональним iнтересам і законодавству України, в тому числi її мiжнародним зобов'язанням, враховуючи, що відповідними міжнародними договорами України передбачається вiдшкодування витрат, пов'язаних з перебуванням зазначених пiдроздiлiв, забезпечення на належному рівні безпеки громадян України в умовах такого перебування, вносить пропозицiю про доцiльнiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України на розгляд Президента України.      2. Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи вiдповiднiсть допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України нацiональним iнтересам і законам України, в тому числi її мiжнародним зобов'язанням, та згідно зі Статутом ООН з урахуванням того, що відповідними міжнародними договорами України передбачається вiдшкодування витрат, пов'язаних з перебуванням зазначених пiдроздiлiв в Україні, забезпечення на належному рівні безпеки громадян України в умовах такого перебування, вносить пропозицiю про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України на розгляд Президента України.  
68. Стаття 8. Прийняття рішень щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України      Стаття 8. Прийняття рішень щодо допуску пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України  
69. Президент України на пiдставi зазначеної у частинi другiй статтi 8 цього Закону пропозицiї приймає рiшення про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.      1. Президент України на пiдставi зазначеної у частинi другiй статтi 7 цього Закону пропозицiї приймає рiшення про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України.  
70. Рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України пiдлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про таке схвалення як невiдкладне позачергово.      2. Рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiю України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України пiдлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про таке схвалення як невiдкладне позачергово.  
71. Пропозиції у питаннях про допуск підрозділів збройних сил інших держав та перебування їх на території України в рамках військового співробітництва можуть вноситись у формі узгоджених з відповідними державами планів співробітництва на рік чи інший період. Вони розглядаються і узгоджуються в порядку, визначеному у статтях 8 і 9 цього Закону. Питання про допуск екіпажів літаків, суден, які доставляють офіційні делегації інших держав, вирішуються при узгодженні візитів.   -31- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
До статті 8 (якщо не буде врахована попередня поправка): Доповнити частину 4 статті 8 реченням: "У цьому випадку згадані літаки, судна не вважаються підрозділами збройних сил інших держав, і їхній допуск не потребує схвалення Верховною Радою України. в уточненій редакції в п.4 цієї статті  
Враховано   3. Пропозиції щодо допуску в Україну підрозділів збройних сил інших держав та перебування їх на території України в рамках військового співробітництва можуть на підставі узгоджених з відповідними державами і затверджених Президентом України планів співробітництва відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, на рік чи інший період. Вони розглядаються, узгоджуються і схвалюються в порядку, визначеному статтею 7 цього Закону та цією статтею. 4. Питання про допуск екіпажів літаків, суден, які доставляють в Україну офіційні делегації інших держав, вирішуються в робочому порядку при узгодженні візитів. 5. Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України набирає чинності після його схвалення Верховною Радою України.  
    -32- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У статті 8 конкретизувати, хто буде вирішувати питання про допуск на територію України екіпажів літаків і суден, які будуть доставляти офіційні делегації інших держав. Бажано було б, щоб ці питання вирішував Президент України, який згідно з Конституцією України представляє нашу державу у міжнародних відносинах і, крім того, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.  
Враховано    
    -33- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити розділ ІІ статтею 9 такого змісту: "Стаття 9. Реалізація рішень щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України реалізується: а) безпосередньо, після схвалення цього рішення Верховною Радою України, якщо чисельність військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав не перевищує 1200 осіб, а термін перебування таких підрозділів на території України не перевищує 30 діб (або 10 діб при переміщенні через територію України транзитом); б) шляхом укладення з іншою державою міжнародного договору, якщо чисельність військового і військового персоналу підрозділів збройних сил інших держав або термін перебування таких підрозділів на території України (чи їхнього переміщення через територію України транзитом) перевищують вказані у пункті "а" цієї статті значення, та надання Верховною Радою України згоди на обов`язковість такого договору. В будь-якому разі дотримання умов, вимог та обмежень, визначених цим Законом, є обов'язковим."  
Враховано частково    
72. Стаття 9. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України.      Стаття 9. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України.  
73. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України здійснюється в порядку, визначеному статтями 8 і 9 цього Закону щодо прийняття рішень з питань допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України.   -34- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити ст.9 частиною наступного змісту: "Реалізація таких рішень здійснюється державними органами виконавчої влади України: а) безпосередньо, якщо введення підрозділів збройних сил інших держав на територію України здійснювалося без укладення з іншою державою міжнародного договору; б) після денонсації у встановленому чинним законодавством України порядку відповідного міжнародного договору з іншою державою".  
Враховано частково   1. Прийняття рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України здійснюється в порядку, визначеному статтями 7 і 8 цього Закону щодо прийняття рішень з питань допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України. 2. Зазначені у частині першій цієї статті рішення реалізуються державними органами виконавчої влади України після денонсації у встановленому законодавством України порядку відповідного міжнародного договору з іншою державою.  
    -35- Кушнір О.Д. (реєстр. картка № 280)
Доповнити статтю 9 частиною такого змісту: "Питання щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України може порушувати Президент України або не менш як третина народних депутатів України. Остаточне рішення щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України приймає Верховна Рада України".  
Враховано частково в іншій редакції   
74. Роздiл III. ЗАСАДИ ТА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ      Роздiл III. ЗАСАДИ ТА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ  
75. Стаття 10. Порядок в'їзду на територiю України i виїзду за її межi пiдроздiлiв збройних сил інших держав      Стаття 10. Порядок в'їзду на територiю України i виїзду за її межi пiдроздiлiв збройних сил інших держав  
76. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, особи їх вiйськового і цивiльного персоналу можуть прибувати в Україну на наземних транспортних засобах, морських i рiчкових суднах та вiйськових кораблях або повiтряних суднах i перебувати в Українi чи здiйснювати транзит через її територiю згiдно з законом та мiжнародними договорами України.      1. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, особи їх вiйськового і цивiльного персоналу можуть прибувати в Україну на автомобільних чи залізничних транспортних засобах, морських i рiчкових суднах та вiйськових кораблях або повiтряних суднах i перебувати в Українi чи здiйснювати транзит через її територiю згiдно з цим законом та мiжнародними договорами (угодами) України.  
77. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України при собi повиннi мати:      2. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України при собi повиннi мати:  
78. дiйснi нацiональнi паспорти або документи, що їх замiнюють;      а) дiйснi нацiональнi паспорти або документи, що їх замiнюють;  
79. офiцiйнi посвiдчення особи з фотокарткою, якщо в'їзд провадиться за загальним списком, а командир пiдроздiлу може пiдтвердити свою особу дiйсним нацiональним паспортом або документом, що його замiнює.      б) офiцiйнi посвiдчення особи з фотокарткою, якщо в'їзд провадиться за загальним списком, а командир пiдроздiлу може пiдтвердити свою особу дiйсним нацiональним паспортом або документом, що його замiнює.  
80. Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму та мати встановлені розпізнавальні знаки.   -36- Баулін П.Б. (в.о. № 76)
Частину третю статті 10 вилучити.  
Відхилено   3. Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму та мати встановлені розпізнавальні знаки.  
81. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, їхні особистi речi та зброя пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України пiдлягають прикордонному i митному контролю. Іноземнi вiйськовi кораблi (судна), бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, а також вiйськова технiка, що прибувають до України чи вибувають за її межi, митному огляду не пiдлягають. Прохід через територіальне море України іноземних військових кораблів (суден) та їх заходження у внутрішні води і порти України здійснюється згідно з законодавством України   -37- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Частину четверту статті 10 після слів "пiдлягають прикордонному i митному контролю" доповнити словами "(у разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, вони підлягають прикордонному та митному контролю за строщеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України)".  
Враховано   4. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, їхні особистi речi та зброя пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перетинання державного кордону України пiдлягають прикордонному i митному контролю. У разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, вони підлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Іноземнi вiйськовi кораблi (судна), бойовi та вiйськово-транспортнi повiтрянi судна, а також вiйськова технiка, що прибувають до України чи вибувають за її межi, митному огляду не пiдлягають. Мирний прохід через територіальне море України іноземних військових кораблів (суден) та їх заходження у внутрішні води і порти України здійснюється згідно з законодавством України  
82. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, якi прибувають в Україну на пiдставi міжнародних договорів України, та особи вiйськового i цивiльного персоналу у складi цих пiдроздiлiв зобов'язані виконувати вимоги встановлених в Українi санiтарних норм i правил.   -38- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У частині п'ятій статті 10 слова "на підставі міжнародних договорів України" замінити словами "на підставах, визначених статтею 2 цього Закону".  
Враховано   5. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, якi прибувають в Україну на підставах, визначених статтею 2 цього Закону, та особи вiйськового i цивiльного персоналу у складi цих пiдроздiлiв зобов'язані виконувати вимоги встановлених в Українi санiтарних норм i правил.  
83. Особи вiйськового i цивiльного персоналу, якi прибувають в Україну у складi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, звiльняються вiд одержання в'їзних вiз та обов'язкової реєстрацiї нацiональних паспортiв або документiв, що їх замiнюють, в реєстрацiйному органi України. Звiльнення вiд реєстрацiї паспортiв або документiв, що їх замiнюють, не поширюється на випадки проживання осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав за межами дислокацiї цих підрозділів.      6. Особи вiйськового i цивiльного персоналу, якi прибувають в Україну у складi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, звiльняються вiд одержання в'їзних вiз та обов'язкової реєстрацiї нацiональних паспортiв або документiв, що їх замiнюють, в реєстрацiйному органi України. Звiльнення вiд реєстрацiї паспортiв або документiв, що їх замiнюють, не поширюється на випадки проживання осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав за межами дислокацiї цих підрозділів.  
84. Виїзд з України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та вивезення військового майна і техніки здiйснюється в такому ж порядку, який встановлено для їх в'їзду на територiю України.      7. Виїзд з України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та вивезення військового майна і техніки здiйснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в'їзду в Україну.  
85. Члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють в'їзд в Україну та виїзд з України вiдповiдно до закону України.   -39- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
В останній, восьмій частині, статті 10 записати: "…в'їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України "Про правовий статус іноземців".  
Враховано   8. Члени сiмей осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють в'їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України "Про правовий статус іноземців" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 9. Військовослужбовці та цивільний персонал підрозділів інших держав при в'їзді на територію України заповнюють офіційні сертифікати про стан здоров'я, підтверджуючи, що серед особового складу підрозділів цих держав немає інфекційних захворювань.  
    -40- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту: "Особовий склад підрозділів інших держав при в'їзді на територію України повинен заповнювати офіційні сертифікати про стан здоров'я, випущений іншою державою, підтверджуючи, що особовий склад підрозділів інших держав не має інфекційних захворювань." в уточненій редакції  
Враховано    
86. Стаття 11. Засади перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України   -41- Чикал А.В. (в.о. № 191)
У назві статті 11 слово "Засади" замінити словом "Умови".  
Враховано   Стаття 11. Умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України  
87. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, особи вiйськового i цивiльного персоналу, які входять до їх складу, та члени їхнiх сiмей повиннi:      1. Пiдроздiли збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, особи вiйськового i цивiльного персоналу, які входять до їх складу, та члени їхнiх сiмей повиннi:  
88. додержуватися Конституцiї України i законiв України;      а) додержуватися Конституцiї України i законiв України;  
89. шанувати традицiї та звичаї Українського народу i не завдавати шкоди нацiональним iнтересам України, не посягати на права, свободи та законні інтереси громадян України, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi проживають на її територiї.      б) шанувати традицiї та звичаї Українського народу i не завдавати шкоди нацiональним iнтересам України, не посягати на права, свободи та законні інтереси громадян України, а також iноземцiв та осiб без громадянства, якi перебувають в Україні на законних підставах.  
90. Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, що тимчасово перебувають на території України, не повинні претендувати на набуття будь-яких прав на постійне проживання на її території.   -42- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Доповнити Закон новою статтею такого змісту: "Стаття. Порядок проведення навчань на території України підрозділами збройних сил інших держав Сухопутні навчання проводяться на військових полігонах Збройних Сил України. Якщо мета навчань не може бути досягнута на даній території, маневри і інші навчання можуть проводитися на інших місцевостях за погодженням з центральними і місцевими органами влади. Навчання у повітряному просторі України проводяться у відповідності з законами України про використання повітряного простору України та використання авіаційних об'єктів і споруд. Члени екіпажів повітряних суден, які беруть участь у навчаннях, повинні володіти українською мовою у такому обсязі, який необхідний для безпеки польотів або управління повітряним рухом. Навчання іноземних воєнних і допоміжних суден у внутрішніх та прилеглих водах проводяться у відповідності з законами України."  
Враховано частково   2. Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, що тимчасово перебувають на території України, не можуть претендувати на набуття будь-яких прав на постійне проживання на її території. Стаття 12. Порядок проведення навчань на території України підрозділами збройних сил інших держав 1. Сухопутні навчання проводяться на військових полігонах Збройних Сил України. Якщо мета навчань не може бути досягнута на даній території, маневри та інші навчання можуть проводитися на інших місцевостях за погодженням з центральними і місцевими органами влади. 2. Навчання у повітряному просторі України проводяться відповідно до законів України про використання повітряного простору України та її авіаційних об'єктів і споруд. 3. Навчання іноземних воєнних і допоміжних суден у внутрішніх та прилеглих водах проводяться відповідно до законів і міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
91. Стаття 12. Права, свободи, обов'язки i вiдповiдальнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу   -43- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Назву статей 12, 16, 17, 18 доповнити словами "підрозділів збройних сил інших держав".  
Враховано   Стаття 13. Права, свободи, обов'язки i вiдповiдальнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу підрозділів збройних сил інших держав  
92. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їхнiх сiмей, якi перебувають на територiї України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такi самi обов'язки, як i громадяни України, за винятками, встановленими Конституцiєю, законами чи мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.      1. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їх сiмей, якi перебувають на територiї України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такi самi обов'язки, як i громадяни України, за винятками, встановленими Конституцiєю, законом чи мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.  
93. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави, яка пiдозрюється у вчиненнi злочину на територiї України, перебуває за її межами, питання про притягнення її до вiдповiдальностi вирiшується згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України.      2. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави, яка пiдозрюється у вчиненнi злочину на територiї України, перебуває за її межами, питання про притягнення її до вiдповiдальностi вирiшується згiдно iз законом та мiжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
94. Особи вiйськового персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перебування на територiї України мають право на носiння вiйськової форми одягу своєї держави, на носiння та застосування зброї i боєприпасами до неї пiд час виконання у встановленому порядку обов'язкiв вiйськової служби в межах мiсць дислокацiї цих пiдроздiлiв, а також у мiсцях проведення ними вiйськових навчань i пiдготовки пiдроздiлiв вiдповiдно до мети перебування в Українi. У разi порушення зазначених вимог зброя та боєприпаси, що належать особам вiйськового персоналу, вилучаються вiдповiдними органами України в порядку, встановленому законом України.      3. Особи вiйськового персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав пiд час перебування на територiї України мають право на носiння вiйськової форми одягу своєї держави, на носiння та застосування зброї пiд час виконання у встановленому порядку обов'язкiв вiйськової служби в межах мiсць дислокацiї цих пiдроздiлiв, а також у мiсцях проведення ними вiйськових навчань i пiдготовки пiдроздiлiв вiдповiдно до мети перебування в Українi. У разi порушення зазначених вимог зброя та боєприпаси, що належать особам вiйськового персоналу, вилучаються вiдповiдними органами України в установленому порядку.  
95. Стаття 13. Дiяльнiсть пiдроздiлiв збройних сил iнших держав      Стаття 14. Дiяльнiсть пiдроздiлiв збройних сил iнших держав  
96. Порядок і межі застосування підрозділів збройних сил інших держав на території України визначаються міжнародними договорами (угодами) про допуск цих підрозділів на територію України, а також їхня діяльність у місцях дислокації.   -44- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 13 частиною наступного змісту: "Підрозділи збройних сил інших держав можуть бути застосовані за їхнім основним призначенням тільки за згодою (з дозволу) України та в межах, які визначені Україною. Конкретний порядок отримання такої згоди (дозволу) та можливі межі такого застосування визначаються відповідним міжнародним договором України."  
Враховано редакційно   1. Порядок і межі застосування підрозділів збройних сил інших держав на території України, а також їх діяльність у місцях дислокації визначаються цим Законом і міжнародними договорами про допуск цих підрозділів в Україну, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 2. На прохання органів державної влади України особовий склад, транспортні засоби та інша техніка підрозділів збройних сил інших держав за згодою цих держав можуть бути залучені в разі необхідності до ліквідації наслідків стихійного лиха та техногенних катастроф на території України, пошуку та врятування потерпілих від транспортних аварій i катастроф на морі i на суходолі.  
    -45- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 13 частиною наступного змісту: "На прохання України особовий склад, транспортні засоби та інша техніка підрозділів збройних сил інших держав можуть бути також за згодою цих держав застосовані в разі необхідності для ліквідації наслідків стихійного лиха та техногенних катастроф на території України, пошуку та врятування потерпілих від транспортних аварій i катастроф на морі i на суходолі."  
Враховано    
97. Стаття 14. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль та медичне забезпечення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав      Стаття 15. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль та медичне забезпечення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав  
98. Заходи щодо запобiгання та контроль за недопущенням поширення захворювань i шкiдникiв, якi передаються людьми, тваринами i рослинами, в мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюються згiдно iз законодавством України.      1. Заходи щодо запобiгання недопущенню поширення захворювань i шкiдникiв, якi передаються людьми, тваринами i рослинами, в мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та контроль за цим здiйснюються згiдно iз законодавством України.  
99. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль у мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють вiдповiднi органи державної влади та їх посадовi особи України вiдповiдно до законів України.      2. Санiтарно-епiдемiологiчний нагляд, державний ветеринарний контроль у мiсцях дислокацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав здiйснюють вiдповiднi органи державної влади України та їх посадовi особи вiдповiдно до законів України.  
100. У разi неможливостi забезпечення iноземною державою достатнiм медичним обслуговуванням осiб вiйськового i цивiльного персоналу та членiв їхнiх сiмей пiд час перебування в Українi їх медичне обслуговування може проводитися на договiрних умовах вiйськово-медичними закладами Збройних Сил України, а при необхідності лікувально-медичними закладами охорони здоров'я України.   -46- Строгов А.Н. (реєстр. картка № 235)
В частині третій статті 14 після слів "Збройних Сил України" доповнити словами "та інших військових формувань".  
Враховано   3. У разi неможливостi забезпечення iноземною державою достатнiм медичним обслуговуванням осiб свого вiйськового i цивiльного персоналу та членiв їх сiмей пiд час перебування в Українi їх медичне обслуговування може проводитися на договiрних умовах вiйськово-медичними закладами Збройних Сил України та інших військових формувань, а при необхідності іншими лікувально-медичними закладами.  
101. Стаття 15. Охорона довкiлля      Стаття 16. Охорона довкiлля  
102. Пiдроздiли збройних сил iнших держав повиннi додержуватися встановлених законом України вимог щодо охорони довкiлля, забезпечення екологiчної безпеки, запобігання забруднення довкiлля, погiршення якості природних ресурсів.      1. Пiдроздiли збройних сил iнших держав повиннi додержуватися встановлених законом України вимог щодо охорони довкiлля, забезпечення екологiчної безпеки, запобігання забрудненню довкiлля, погiршенню якості природних ресурсів.  
103. Під час проведення зазначеними пiдроздiлами вiйськових навчань і використання тренувальних об'єктiв не допускається порушення правил експлуатацiї озброєння, вiйськової та iншої технiки.      2. Під час проведення зазначеними пiдроздiлами вiйськових навчань і використання тренувальних об'єктiв не допускається порушення правил експлуатацiї озброєння, вiйськової та iншої технiки.  
104. Паливо i пально-мастильнi матерiали, а також iншi речовини, необхiднi для експлуатацiї лiтакiв, суден та iнших транспортних засобiв, озброєння, вiйськової та iншої технiки, використовуються пiдроздiлами збройних сил iнших держав з додержанням вимог законодавства України щодо охорони довкiлля.   -47- Строгов А.Н. (реєстр. картка № 235)
У частині третій статті 15 замість слів "лiтакiв, суден" записати слова "повітряних, морських, річкових суден".  
Враховано   3. Паливо i пально-мастильнi матерiали, а також iншi речовини, необхiднi для експлуатацiї повітряних, морських, річкових суден та iнших транспортних засобiв, озброєння, вiйськової та iншої технiки, використовуються пiдроздiлами збройних сил iнших держав з додержанням вимог законодавства України щодо охорони довкiлля.  
105. Знищення боєприпасiв, що не вибухнули, провадиться вiдповiдно до встановлених в Українi норм i правил.   -48- Крючков Г.К. (реєстр. картка № 241)
У частині четвертій статті 15 слово "вибухнули" замінити словами "були використані підрозділами збройних сил інших держав під час перебування в Україні".  
Враховано   4. Знищення боєприпасiв, що не були використані підрозділами збройних сил інших держав під час перебування в Україні, провадиться вiдповiдно до встановлених в Українi норм i правил за рахунок держав, яким належали боєприпаси, якщо інше не встановлене міжнародним договором.  
    -49- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
Частину четверту статті 15 доповнити словами "за рахунок держав, яким належали боєприпаси". в уточненій редакції  
Враховано    
106. Радiоактивнi речовини та джерела іонізуючого випромінювання, що використовуються пiдроздiлами збройних сил iнших держав для виконання своїх функцій у мирних цілях, пiдлягають реєстрацiї та контролю за їх використанням, якi здiйснюються вiдповiдними органами виконавчої влади України.   -50- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У частині 5 ст.15 слово "використовуються" замінити словами "призначені для використання", слова "для виконання своїх функцій" вилучити.  
Враховано   5. Радiоактивнi речовини та джерела іонізуючого випромінювання, призначені для використання пiдроздiлами збройних сил iнших держав у мирних цілях, пiдлягають реєстрацiї та контролю за їх використанням, якi здiйснюються вiдповiдними органами виконавчої влади України.  
107. У разi забруднення довкiлля, погiршення якостi природних ресурсів iнша держава згiдно з вiдповiдним мiжнародним договором України зобов'язана вжити заходiв до вiдновлення попереднього стану довкiлля або вiдшкодувати завдану шкоду, якщо забруднення довкiлля чи погiршення якостi природних ресурсів сталося з вини пiдроздiлiв її збройних сил.      6. У разi забруднення довкiлля, погiршення якостi природних ресурсів iнша держава згiдно з вiдповiдним мiжнародним договором (угодою) України зобов'язана вжити заходiв до вiдновлення попереднього стану довкiлля або вiдшкодувати завдану шкоду, якщо забруднення довкiлля чи погiршення якостi природних ресурсів сталося з вини пiдроздiлiв її збройних сил.  
108. Стаття 16. Транспортнi засоби i маршрути      Стаття 17. Транспортнi засоби i маршрути підрозділів збройних сил інших держав  
109. Транспортнi засоби пiдроздiлiв збройних сил iнших держав реєструються у вiдповiдних реєстрацiйних органах України і використовуються з додержанням вимог нормативно-правових актiв України, у тому числі щодо обмеження рiвня шуму, вмiсту шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах тощо.      1. Транспортнi засоби пiдроздiлiв збройних сил iнших держав реєструються у вiдповiдних реєстрацiйних органах України і використовуються з додержанням вимог нормативно-правових актiв України, у тому числі щодо обмеження рiвня шуму, вмiсту шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах тощо.  
110. Транспортнi маршрути для перемiщення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, озброєння, важкої технiки, небезпечних матерiалiв, види транспорту та iншi iстотнi умови перевезень узгоджуються з вiдповiдними органами виконавчої влади України.      2. Транспортнi маршрути для перемiщення пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, озброєння, важкої технiки, небезпечних матерiалiв, види транспорту та iншi iстотнi умови перевезень узгоджуються з вiдповiдними органами виконавчої влади України.  
111. В Україні приймаються як діючі, без перевірки, посвідчення на право користування транспортними засобами або військовий дозвіл на водіння, видані відповідними органами державної влади, підрозділи збройних сил якої допущені в Україну.   -51- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Абзац третій статті 16 доповнити такими реченнями: "Переклад українською мовою посвідчення на право користування транспортними засобами або військовий дозвіл на їх водіння проводиться власниками цих засобів і повинен додаватися до них." та "Доповненням до реєстраційного номеру, транспортні засоби повинні мати національні номери"; слово "користування" замінити словом "управління"; слова "органами державної влади" замінити словами "державними органами", а також замінити ці слова у частині другій статті 18.  
Враховано частково   3. В Україні визнаються як діючі посвідчення на право керування транспортними засобами або військовий дозвіл на водіння, що відповідають Конвенції про дорожній рух і видані відповідними державними органами іншої держави, підрозділи збройних сил якої допущені в Україну. 4. Представники підрозділів збройних сил інших держав можуть залучатися до регулювання руху транспортних засобів, включаючи регулювання на місцях аварії та регулювання руху транспорту з небезпечним вантажем.  
    -52- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
У частині 3 ст.16 слова "без перевірки" вилучити.  
Враховано    
    -53- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
У частині третій статті 16 після слів "державної влади" записати слова "іншої держави".  
Враховано    
    -54- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 16 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Представники підрозділів збройних сил інших держав можуть залучатися до регулювання транспортних засобів, включаючи регулювання на місцях аварії та регулювання транспортом з небезпечним вантажем."  
Враховано    
112. Стаття 17. Зв'язок та радiоелектроннi засоби      Стаття 18. Зв'язок та радiоелектроннi засоби підрозділів збройних сил інших держав  
113. Присвоєння радiочастот i позивних сигналiв, оформлення дозволiв на використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також на їх ввезення пiдроздiлами збройних сил iнших держав на територiю України та державний нагляд за роботою цих засобiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.      1. Присвоєння радiочастот i позивних сигналiв, оформлення дозволiв на використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також на їх ввезення пiдроздiлами збройних сил iнших держав на територiю України та державний нагляд за роботою цих засобiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.  
114. Пiдроздiли збройних сил iнших держав використовують присвоєнi радiочастоти для радiоелектронних засобiв за наявностi вiдповiдних дозволiв. Питання про змiну радiочастот вирiшуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.      2. Пiдроздiли збройних сил iнших держав використовують присвоєнi радiочастоти для радiоелектронних засобiв за наявностi вiдповiдних дозволiв. Питання про змiну радiочастот вирiшуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
115. Строк використання присвоєних радiочастот не може перевищувати строку перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України. Пiсля закiнчення строку перебування дозволи на використання радiочастот анулюються.      3. Строк використання присвоєних радiочастот не може перевищувати строку перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України. Пiсля закiнчення строку перебування відповідні дозволи на використання радiочастот скасовуються.  
116. Пiдроздiли збройних сил iнших держав вживають усiх необхiдних заходiв для запобiгання створенню перешкод у роботi засобiв зв'язку та радiоелектронних засобiв України.   -55- Чикал А.В. (в.о. № 191)
Статтю 17 доповнити абзацом такого змісту: "Підрозділи збройних сил інших держав, при необхідності, мають право встановлювати та використовувати тимчасові засоби далекого зв'язку, включаючи радіостанції (за виключенням об'єктів радіомовлення), дозвіл на використання яких надається у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   4. Пiдроздiли збройних сил iнших держав вживають усiх необхiдних заходiв для запобiгання створенню перешкод у роботi засобiв зв'язку та радiоелектронних засобiв України. 5. Підрозділи збройних сил інших держав, при необхідності, мають право встановлювати та використовувати тимчасові засоби далекого зв'язку, включаючи радіостанції (за виключенням об'єктів радіомовлення), дозвіл на використання яких надається у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
117. Стаття 18. Обмеження права власностi на окремi види майна та на користування надрами      Стаття 19. Обмеження права власностi на окремi види майна та на користування надрами підрозділів збройних сил інших держав  
118. У володiннi i користуваннi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, та у власностi осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв i членiв їхнiх сiмей не може перебувати майно, включене до перелiку видiв майна, що не може за законом України перебувати у власностi громадян, громадських об'єднань, мiжнародних органiзацiй та юридичних осiб iнших держав на територiї України, якщо iнше не передбачено вiдповiдним мiжнародним договором, згода на обов'язковість якого для України надана Верховною Радою України.      1. У володiннi i користуваннi пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, якi перебувають на територiї України, та у власностi осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв i членiв їх сiмей не може перебувати майно, включене до перелiку видiв майна, що не може за законом України перебувати у власностi громадян, громадських об'єднань, мiжнародних органiзацiй та юридичних осiб iнших держав на територiї України, якщо iнше не передбачено цим Законом чи вiдповiдним мiжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.  
119. Пiдроздiлам збройних сил iнших держав на територiї України забороняється проводити геологiчне вивчення надр i розробляти родовища корисних копалин. Особи військового та цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав негайно сповіщають місцеві органи виконавчої влади про знайдені на територіях (в акваторіях) їх тимчасового перебування скарби, археологічні цінності, дорогоцінні метали та каміння тощо і передають їх уповноваженим для цього органам державної влади України.   -56- Кожин Б.Б. (реєстр. картка № 317)
Доповнити статтю 18 частиною наступного змісту: "Об`єкти та засоби систем водопостачання, енергозберігання, національної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства у територіальних водах України та Державної системи геодезичних знаків оренді не підлягають. Надання Україною послуг зазначених систем та відповідна оплата цих послуг зацікавленими сторонами здійснюється на договірних засадах згідно законодавства України."  
Враховано   2. Пiдроздiлам збройних сил iнших держав на територiї України забороняється проводити геологiчне вивчення надр i розробляти родовища корисних копалин. Особи військового та цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав негайно сповіщають місцеві органи виконавчої влади про знайдені на територіях (в акваторіях) їх тимчасового перебування скарби, археологічні цінності, дорогоцінні метали та каміння тощо і передають їх уповноваженим для цього державним органам. 3. Об`єкти та засоби систем водопостачання, енергозберігання, національної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства у територіальних водах України та Державної системи геодезичних знаків оренді не підлягають. Надання Україною послуг зазначених систем та відповідна оплата цих послуг зацікавленими сторонами здійснюються на договірних засадах згідно з законодавством України.  
120. Стаття 19. Страхування осіб військового та цивільного персоналу, підрозділів збройних сил інших держав та членів їхніх сімей      Стаття 20. Страхування осіб військового та цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав та членів їх сімей  
121. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їхнiх сiмей користуються на територiї України правом на страховий захист нарiвнi з громадянами України.      1. Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та члени їх сiмей користуються на територiї України правом на страховий захист нарiвнi з громадянами України.  
122. Будь-який вид страхування, пов'язаний з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил інших держав на території України, здійснюється відповідно до міжнародного договору України згідно з законом України.      2. Будь-який вид страхування, пов'язаний з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил інших держав на території України, здійснюється відповідно до законодавства України.  
123. Стаття 20. Податки, збори та інші обов'язкові платежі      Стаття 21. Податки, збори та інші обов'язкові платежі  
124. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, пов'язані з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил іншої держави на територiї України, плануються відповідно до законів України та мiжнародного договору України.      Податки, збори та інші обов'язкові платежі, пов'язані з перебуванням пiдроздiлiв збройних сил іншої держави на територiї України, сплачуються відповідно до закону України, якщо мiжнародним договором України не передбачене інше.  
125. Стаття 21. Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав      Стаття 22. Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав  
126. Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав провадиться на територiї України вiдповiдно до законів України.      Дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї пiдроздiлiв збройних сил iнших держав провадиться на територiї України вiдповiдно до законів України.  
127. Стаття 22. Обов'язки iнших держав перед Україною      Стаття 23. Обов'язки iнших держав перед Україною  
128. Інші держави у зв'язку з перебуванням пiдроздiлiв їх збройних сил на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України мають перед Україною такi обов'язки:      1. Командування пiдроздiлiв збройних сил інших держав у зв'язку з перебуванням їх на територiї України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України зобов'язане:  
129. завчасно iнформувати дипломатичними каналами Кабiнет Мiнiстрiв України про кожний випадок призначення на посаду чи звільнення з посади командира (начальника) пiдроздiлу своїх збройних сил на територiї України не пізніше, ніж через три доби після такого призначення або звільнення;      а) завчасно iнформувати дипломатичними каналами Кабiнет Мiнiстрiв України про кожний випадок призначення на посаду чи звільнення з посади командира (начальника) пiдроздiлу своїх збройних сил на територiї України не пізніше, ніж через три доби після такого призначення на посаду або звільнення з посади;  
130. вiдшкодовувати в порядку, визначеному міжнародним договором шкоду, заподiяну Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України та у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi дiями пiдроздiлiв своїх збройних сил, у тому числi дiями або бездiяльнiстю осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв пiд час виконання покладених на них обов'язкiв;      б) вiдшкодовувати в порядку, визначеному міжнародним договором, шкоду, заподiяну Українi, третiм державам або фiзичним чи юридичним особам на територiї України та в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi дiями пiдроздiлiв своїх збройних сил, у тому числi дiями або бездiяльнiстю осiб вiйськового i цивiльного персоналу цих пiдроздiлiв пiд час виконання покладених на них обов'язкiв;  
131. вивести у встановлений міжнародним договором строк пiдроздiли своїх збройних сил з територiї України у разi денонсацiї Україною або закiнчення строку дiї вiдповiдного мiжнародного договору України.      в) вивести у встановлений міжнародним договором строк пiдроздiли своїх збройних сил з територiї України у разi закiнчення строку дiї вiдповiдного мiжнародного договору або денонсацiї його Україною.  
132. Інші держави мають й iншi обов'язки перед Україною, передбачені цим Законом, а також мiжнародними договорами України.      2. Держави, чиї підрозділи збройних сил допущені в Україну, можуть мати й iншi обов'язки перед Україною, передбачені цим Законом, а також мiжнародними договорами (угодами) України.  
133. Стаття 23. Обов'язки командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав   -57- Доманський А.І. (реєстр. картка № 266)
Назву статті 23 доповнити словами "що перебувають на території України".  
Враховано   Стаття 24. Обов'язки командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на території України  
134. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, зобов'язане:      1. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, зобов'язане:  
135. завчасно узгоджувати в установленому порядку з Мiнiстерством оборони України плани проведення маневрiв i вiйськових навчань своїх пiдроздiлiв;      а) завчасно узгоджувати в установленому порядку з Мiнiстерством оборони України плани проведення маневрiв i вiйськових навчань своїх пiдроздiлiв;  
136. iнформувати щокварталу Мiнiстерство оборони України про фактичну чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки, а також про кiлькiсть iнших матерiально-технiчних засобiв, якi знаходяться на територiї України (за перелiком, що визначається Мiнiстерством оборони України);      б) iнформувати щокварталу Мiнiстерство оборони України про фактичну чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу, тип i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки, а також про кiлькiсть iнших матерiально-технiчних засобiв, якi знаходяться на територiї України (за перелiком, що визначається Мiнiстерством оборони України);  
137. знати мiсцезнаходження осiб вiйськового і цивiльного персоналу, озброєння, вiйськової, спецiальної та iншої технiки, яка знаходиться на озброєнні відповідних підрозділів збройних сил інших держав;      в) знати мiсцезнаходження осiб вiйськового і цивiльного персоналу, озброєння, вiйськової, спецiальної та iншої технiки, яка знаходиться на озброєнні відповідних підрозділів збройних сил інших держав;  
138. вживати з метою пiдтримання порядку i дисциплiни в межах повноважень, наданих йому законом iншої держави, необхiдних дисциплiнарних заходiв щодо осiб вiйськового і цивiльного персоналу за вчиненi ними правопорушення. При цьому командування не має дисциплiнарних повноважень стосовно вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань України, а також осiб вiйськового i цивiльного персоналу третьої держави.      г) вживати з метою пiдтримання порядку i дисциплiни в межах наданих йому повноважень необхiдних дисциплiнарних заходiв щодо осiб вiйськового і цивiльного персоналу за вчиненi ними правопорушення. При цьому командування не має права здійснювати дисциплiнарні повноваження стосовно вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та iнших вiйськових формувань України, а також осiб вiйськового i цивiльного персоналу третьої держави.  
139. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, сприяє здiйсненню вiдповiдними органами виконавчої влади України контролю за дислокацією та перемiщенням зазначених пiдроздiлiв, проведенням ними вiйськових навчань, iнших заходiв оперативної та бойової пiдготовки згiдно з цим Законом та мiжнародними договорами України.      2. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, сприяє здiйсненню вiдповiдними органами виконавчої влади України контролю за дислокацією та перемiщенням зазначених пiдроздiлiв, проведенням ними вiйськових навчань, iнших заходiв оперативної та бойової пiдготовки згiдно з цим Законом та мiжнародними договорами України.  
140. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, не допускає видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв, що суперечать законам та мiжнародним договорам України.      3. Командування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, що перебувають на територiї України, не має право видавати накази, розпорядження та iнші акти, що суперечать законам та мiжнародним договорам України.  
141. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави пiдозрюється у вчиненнi на територiї України злочину, командування пiдроздiлу зобов'язане сприяти виконанню правоохоронними органами України своїх обов'язкiв щодо проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй вiдповiдно до законів України i забезпечувати у разi необхiдностi участь у цих заходах (дiях) осiб вiйськового і цивiльного персоналу.      4. У разi, коли особа вiйськового чи цивiльного персоналу пiдроздiлу збройних сил iншої держави пiдозрюється у вчиненнi на територiї України злочину, командування пiдроздiлу зобов'язане сприяти виконанню правоохоронними органами України своїх обов'язкiв щодо проведення оперативно-розшукових заходiв та слiдчих дiй вiдповiдно до законів України i забезпечувати у разi необхiдностi участь у цих заходах (дiях) осiб вiйськового і цивiльного персоналу.  
142. Роздiл IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОПУСКУ ЦИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ      Роздiл IV. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДРОЗДIЛIВ ЗБРОЙНИХ СИЛ IНШИХ ДЕРЖАВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОПУСКУ ЦИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ  
143. Стаття 24. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та нагляд за додержанням ними законів України      Стаття 25. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав та нагляд за додержанням ними законів України  
144. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України здiйснюють у межах своїх повноважень Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Мiнiстерство оборони України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Конституцiї України, законів та мiжнародних договорiв України.   -58- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
У статті 24 після слова "самоврядування" доповнити словами "а також Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори" і далі за текстом. Прокуратура здійснює не контроль, а нагляд за дотриманням законів  
Відхилено .  1. Контроль за дiяльнiстю пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України здiйснюють у межах своїх повноважень Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Мiнiстерство оборони України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до Конституцiї, законів та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
145. Нагляд за додержанням підрозділами збройних сил інших держав законів України та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість виконання яких надано Верховною Радою України, здійснюється Генеральною прокуратурою України.   -59- Сахно Ю.П. (реєстр. картка № 406)
У частині другій статті 24 після слів "…здійснюється Генеральною прокуратурою України" додати "…прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України".  
Враховано   2. Нагляд за додержанням підрозділами збройних сил інших держав законів України та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, здійснюється Генеральною прокуратурою України, підлеглими їй прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України.  
    -60- Ковалко М.П. (в.о. № 65)
У частині другій статті 24 виключити слово "виконання", оскільки у текстах міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України передбачаються умови їх виконання.  
Враховано    
146. Стаття 25. Вирiшення спорiв      Стаття 26. Вирiшення спорiв  
147. Спори, що виникають у зв'язку з тимчасовим перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, вирiшуються шляхом проведення переговорiв мiж Україною та iншими державами у порядку та на умовах, визначених відповідними мiжнародними договорами України. В разi вiдсутностi таких договорiв застосовуються iншi взаємоприйнятнi процедури врегулювання спорів.      Спори, що виникають у зв'язку з тимчасовим перебуванням на територiї України пiдроздiлiв збройних сил iнших держав, вирiшуються шляхом проведення переговорiв мiж Україною та iншими державами у порядку та на умовах, визначених відповідними мiжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. В разi вiдсутностi таких договорiв застосовуються iншi взаємоприйнятнi процедури врегулювання спорів.  
148. Стаття 26. Відповідальність за додержанням вимог Конституції України і законів України щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України      Стаття 27. Відповідальність за порушення вимог Конституції і законів України щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України  
149. Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції України і законів України щодо порядку допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, притягаються до відповідальності згідно з законом України.      Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції і законів України щодо порядку допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, притягаються до відповідальності згідно з законом України.  
150. Стаття 27. Інформування Верховної Ради України про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав      Стаття 28. Інформування про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав  
151. Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав.      Міністерство оборони України щорічно подає Президенту України і Верховній Раді України інформацію про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав.  
152. Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ      Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ  
153. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.      1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
154. 2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до цього Закону вони застосовуються в частинi, що не суперечить йому.      2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить йому.  
155. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк:      3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк:  
156. подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть до цього Закону;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;  
157. привести у відповідність до цього Закону свої рішення;      привести у відповідність з цим Законом свої рішення;  
158. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність до цього Закону їхніх нормативно-правових актів.      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їх нормативно-правових актів.