Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


"Про фонд майбутніх поколінь" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про фонд майбутніх поколінь
 
   Проект
Закон України
Про фонд майбутніх поколінь
 
1. Цей Закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення соціальних реформ у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні.
 
-1- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У преамбулі законопроекту після слів «соціальних реформ» доповнити словами «в Україні», виключивши такі слова в кінці речення, та внести необхідні техніко-юридичні і редакційні уточнення до тексту законопроекту, у т.ч. пов’язані з урахуванням підтриманих пропозицій.
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення соціальних реформ в Україні у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 
2. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
   Стаття 1. Сфера дії Закону
 
3. 1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням і використанням коштів фонду майбутніх поколінь на цілі, визначені цим Законом.
 
-2- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині першій статті 1 слово «розміщенням» замінити словом «формуванням», а слова «на цілі, визначені цим законом» виключити.
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням коштів фонду майбутніх поколінь.
 
4. 2. Фонд майбутніх поколінь (далі - Фонд) - частина коштів державного бюджету, що акумулюються виключно для фінансування дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також для покриття витрат, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 
-3- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині другій статті 1 слова «виключно для фінансування» замінити словами «для покриття».
 
Враховано   2. Фонд майбутніх поколінь (далі - Фонд) - частина коштів державного бюджету, що акумулюються для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також для покриття витрат, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 
    -4- Кармазін Ю.А.
У статті 1 частину другу викласти у такій редакції: «Фонд майбутніх поколінь (далі — Фонд) — частина коштів державного бюджету, що накопичуються за рахунок відрахування 10% від реалізації мінерально-сировинних ресурсів та рентних доходів, за рахунок частини коштів від приватизації державного майна, що акумулюються як повернення боргу майбутнім поколінням та вкладається у високі технології й виробництво на базі цих технологій.».
 
Відхилено    
5. 3. Порядок розміщення коштів Фонду, що визначають його інвестиційну політику відповідно до цього Закону, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-5- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Частину третю статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -6- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 1 слова: «Кабінетом Міністрів України» замінити на слова: «законом про Державний бюджет України».
 
Відхилено    
6. 4. Відносини, не врегульовані цим Законом, регулюються Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
 
-7- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Частину четверту статті 1 викласти у такій редакції: «Правове регулювання формування та використання коштів Фонду визначається Бюджетним кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що унормовують відносини, передбачені цією статтею».
 
Враховано   3. Правове регулювання формування та використання коштів Фонду визначається Бюджетним кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що унормовують відносини, передбачені цією статтею.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 1 виключити слова: «та іншими нормативно-правовими актами».
 
Відхилено    
7. Стаття 2. Порядок формування коштів Фонду
 
   Стаття 2. Порядок формування коштів Фонду
 
8. 1. Фонд формується у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 
-9- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині першій статті 2:
в абзаці першому слово «спеціального» замінити словом «загального» та доповнити словами «у разі наявності обґрунтованих фінансово-економічних підстав для складання проекту державного бюджету з профіцитом»;
абзац другий виключити.
 
Враховано   1. Фонд формується у складі загального фонду Державного бюджету України за наявності обґрунтованих фінансово-економічних підстав для складання проекту Державного бюджету України з профіцитом.
 
9. Джерела формування коштів Фонду визначаються щороку Законом про Державний бюджет України.
 
-10- Кармазін Ю.А.
У частині першій абзац другий статті 2 викласти у такій редакції:
«Джерелами формування Фонду є кошти державного бюджету, що накопичуються за рахунок відрахування 10% від реалізації мінерально-сировинних ресурсів та рентних доходів, частина коштів від приватизації державного майна.».
 
Відхилено      
10. 2. Частина профіциту Державного бюджету України, яка спрямовуватиметься до Фонду, визначається Законом про Державний бюджет України і становить не менш як десять відсотків.
 
-11- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Частина коштів проекту Державного бюджету України, яка спрямовуватиметься до Фонду, має становити не менше десяти відсотків розрахункового обсягу профіциту проекту Державного бюджету України, визначеного без урахування коштів Фонду».
 
Враховано   2. Частина коштів проекту Державного бюджету України, яка спрямовуватиметься до Фонду, має становити не менше десяти відсотків розрахункового обсягу профіциту проекту Державного бюджету України, визначеного без урахування коштів Фонду.
 
    -12- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 2 виключити.
 
Відхилено    
11. 3. Кошти Фонду зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
 
-13- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині третій статті 2 слова «зараховуються на рахунки, відкриті» замінити словами «обліковуються на рахунках, відкритих».
 
Враховано   3. Кошти Фонду обліковуються на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України.
 
12. Стаття 3. Управління коштами Фонду
 
-14- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Статтю 3 виключити, оскільки відповідне питання запропоновано унормувати у наступній статті законопроекту.
 
Враховано      
13. 1. Обсяг розміщення коштів Фонду визначається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
      
14. 2. Кошти Фонду можуть розміщуватися:
 
      
15. в державних цінних паперах;
 
      
16. на депозитних рахунках у банках;
 
      
17. в банківських металах.
 
      
18. Стаття 4. Використання коштів Фонду
 
   Стаття 3. Використання коштів Фонду
 
19. 1. Обсяг коштів Фонду, що може бути використаний на цілі, визначені цим Законом, передбачається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
-15- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині першій статті 4 слова «цим Законом» замінити словами «частинами другою та третьою цієї статті», а слова «на відповідний рік» замінити словами «за окремою бюджетною програмою».
 
Враховано   1. Обсяг коштів Фонду, що може бути використаний на цілі, визначені частинами другою та третьою цієї статті, передбачається Законом про Державний бюджет України за окремою бюджетною програмою.
 
20. 2. Кошти Фонду використовуються на покриття дефіциту бюджету Пенсійного Фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування тільки за таких умов:
 
   2. Кошти Фонду використовуються для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України у зв’язку із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування тільки за таких умов:
 
21. заборгованість платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не перевищує 5 відсотків нарахованих сум станом на 1 січня року, що передує планованому;
 
   заборгованість платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не перевищує 5 відсотків нарахованих сум станом на 1 січня року, що передує плановому;
 
22. темпи зростання середнього розміру пенсійних виплат за останні три роки, що передують планованому, не перевищують темпів зростання номінального валового внутрішнього продукту.
 
   темпи зростання середнього розміру пенсійних виплат за останні три роки, що передують плановому, не перевищують темпів зростання номінального валового внутрішнього продукту.
 
23. 3. Кошти Фонду використовуються для покриття витрат державного бюджету, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 
-16- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
У частині третій статті 4 слова «державного бюджету» виключити та доповнити словами «у разі законодавчого врегулювання такого питання».
 
Враховано   3. Кошти Фонду використовуються для покриття витрат, пов’язаних із запровадженням загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, у разі законодавчого врегулювання такого питання.
 
24. 4. Кошти Фонду використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-17- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Частину четверту статті 4 доповнити словами «із застосуванням казначейського обслуговування бюджетних коштів.».
 
Враховано   4. Кошти Фонду використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, із застосуванням казначейського обслуговування бюджетних коштів.
5. У разі відсутності підстав для використання коштів Фонду на цілі, визначені частинами другою і третьою цієї статті, головний розпорядник коштів Фонду у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до Фонду.
Обсяг розміщення тимчасово вільних коштів Фонду визначається Законом про Державний бюджет України.
 
    -18- Кармазін Ю.А.
У частині четвертій статті 4 слова: «Кабінетом Міністрів України» замінити на слова: «законом про Державний бюджет України».
 
Відхилено    
    -19- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту: «5. У разі відсутності підстав для використання коштів Фонду на цілі, визначені частинами другою та третьою цієї статті, головний розпорядник коштів Фонду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до Фонду.
Обсяг розміщення тимчасово вільних коштів Фонду визначається Законом про Державний бюджет України».
 
Враховано    
25. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
   Стаття 4. Прикінцеві положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом про Державний бюджет України, в якому буде встановлений профіцит Державного бюджету України.

-20- Баранов В.О.
Лук'янов В.В.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується одночасно із Законом про Державний бюджет України, яким буде затверджено державний бюджет з профіцитом».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується одночасно із Законом про Державний бюджет України, яким буде затверджено державний бюджет з профіцитом.

    -21- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.».
 
Відхилено