Кількість абзаців - 126 Таблиця поправок


Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування
 
-1- Мироненко М.І.
Слово «державного» замінити словом «публічного».
 
Враховано   Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі — Товариство), управління і розпорядження його майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.
 
-2- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
У назві законопроекту слова «державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» замінити на слова «державного підприємства «Укрзалізниця».
 
Відхилено      
4.

 
-3- Мироненко М.І.
Слова «державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» замінити словами «публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належить державі».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належить державі (далі — Товариство), управління і розпорядження його майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.
 
    -4- Ковзель М.О.
У преамбулі законопроекту і далі по тексту замість слів «державне акціонерне товариство» у відповідному відмінку записати слова «публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належить державі», у відповідному відмінку.
 
Враховано    
    -5- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Преамбулу викласти в наступній редакції: «Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні особливості утворення державного підприємства «Укрзалізниця» (далі — Укрзалізниця), як єдиного суб’єкта господарювання зі статусом національного перевізника вантажів та пасажирів на українському і міжнародних ринках послух. Закон регулює питання управління і розпорядження майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави».
 
Відхилено    
5. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
-6- Кармазін Ю.А.
Частину першу доповнити, з відповідною подальшою зміною нумерації пунктів, новим пунктом 1) наступного змісту:
«державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування (далі – Товариство) – суб’єкт господарювання, який утворюється в формі публічного акціонерного товариство в порядку, передбаченому цим Законом, 100 % акцій якого належить державі;».
 
Відхилено   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) майно залізничного транспорту загального користування — майно, в тому числі об’єкти інфраструктури, які належать Державній адміністрації залізничного транспорту України, підприємствам, установам та організаціям залізничного транспорту загального користування, зокрема належні їм будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціальної сфери, транспортні засоби, обладнання, устатковання, інвентар, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, цінні папери, корпоративні права держави, право постійного користування земельними ділянками, а також інші майнові права, включаючи права на об’єкти інтелектуальної власності, кошти, в тому числі в іноземній валюті. До об’єктів соціальної сфери належать структурні підрозділи підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування з питань охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі, громадського харчування, фізичної культури та спорту, професійної підготовки;
 
-7- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
У пункті 1 частини 1 слово «устатковання» замінити словом «устаткування».
 
Враховано   1) майно залізничного транспорту загального користування — майно, у тому числі об’єкти інфраструктури, які належать Державній адміністрації залізничного транспорту України, підприємствам, установам та організаціям залізничного транспорту загального користування, зокрема будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціальної сфери, транспортні засоби, обладнання, устаткування, інвентар, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, цінні папери, корпоративні права держави, право постійного користування земельними ділянками, а також інші майнові права, включаючи права на об’єкти інтелектуальної власності, кошти, у тому числі в іноземній валюті. До об’єктів соціальної сфери належать структурні підрозділи підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування з питань охорони здоров’я, відпочинку, торгівлі, громадського харчування, фізичної культури та спорту, професійної підготовки;
 
9. 2) підприємства залізничного транспорту загального користування – залізниці і державні підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури;
 
-8- Мироненко М.І.
Слова "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму і інфраструктури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту".
 
Враховано   2) підприємства залізничного транспорту загального користування – залізниці та державні підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту;
 
10. 3) установи та організації залізничного транспорту загального користування – заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 
-9- Мироненко М.І.
Слова "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму і інфраструктури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту"
 
Враховано   3) установи та організації залізничного транспорту загального користування – заклади охорони здоров’я, навчальні заклади, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, а також навчальні заклади першого рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.
 
    -10- Задирко Г.О.
Пункт 3 частини 1 статті 1 після слів "та інфраструктури" доповнити словами ", а також навчальні заклади першого рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту."
 
Враховано    
11. Стаття 2. Мета утворення Товариства
 
-11- Мироненко М.І.
Кармазін Ю.А.
Статтю 2 виключити.
 
Враховано      
    -12- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В назві статті та по усьому тексту законопроекту слово «Товариство» замінити на слово «Укрзалізниця» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
12. 1. Метою утворення Товариства є:
 
-13- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Абзац 1 та 2 частини 1 вважати абзацами 4 та 5 частини 1, додавши нові 1, 2, 3, 6 абзаци частини 1 в наступній редакції:
абзац 1 частини 1: «поділ функцій державного регулювання та господарської діяльності в сфері залізничних перевезень;»;
абзац 2 частини 1: «створення вертикально-інтегрованої системи управління залізничним транспортом;»;
абзац 3 частини 1: «відділення інфраструктури від діяльності за перевезеннями з окремими фінансовим та бухгалтерським обліком;»;
абзац 6 частини 1: «адаптація системи управління залізничним транспортом до ринкових умов господарювання».
 
Відхилено      
13. підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, задоволення потреб споживачів у перевезеннях, розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень, удосконалення системи управління залізничним транспортом шляхом розмежування господарських функцій і функцій державного управління, здійснення ефективного державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій;
 
      
14. створення умов для розвитку конкуренції на суміжних з природною монополією ринках, у тому числі шляхом формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності, зокрема вантажні перевезення, пасажирські перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученні, пасажирські перевезення у приміському та регіональному сполученні, утримання та експлуатація інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, ремонт рухомого складу, будівництво та ремонт об’єктів інфраструктури, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, утримання об’єктів соціальної сфери.
 
-14- Кармазін Ю.А.
Доповнити новою статтею 2 наступного змісту:
«Стаття 2.Особливості правового статусу державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування
1. Державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування повинне відповідати таким вимогам:
1) утворюється у формі публічного акціонерного товариства;
2) засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України;
3) єдиним акціонером Товариства виступає держава, яка володіє 100 відсотками акцій Товариства, які не підлягають відчуженню;
4) повноваження єдиного акціонера Товариства здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури;
5) Товариство відноситься до об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
6) статутний капітал Товариства формується з майна, яке на праві господарського відання або оперативного управління належить Державній адміністрації залізничного транспорту України, підприємствам, організаціям та установам залізничного транспорту загального користування».
 
Відхилено      
15. Розділ ІІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
 
   Розділ ІІ ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
 
16. Стаття 3. Особливості утворення, реорганізація і ліквідація Товариства
 
-15- Мироненко М.І.
Назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 2. Особливості утворення Товариства».
 
Враховано   Стаття 2. Особливості утворення Товариства
 
    -16- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частину 1 вважати частиною 2, а відповідно частину 1 викласти в наступній редакції:
«1. Утворення Укрзалізниці проводиться в межах Державної програми реформування залізничного транспорту, якою передбачається розмежування господарських функцій і функцій державного управлінця в системі залізничного транспорту шляхом:
передачі функцій державного управління галуззю центральному органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і утворення у його складі відповідного урядового органу державного управління суб’єктами господарювання, які відносяться до складу галузі залізничного транспорту;
утворення Укрзалізниці як єдиного суб’єкта господарювання та національного перевізника вантажів, пасажирів на українському і міжнародному ринках транспортних послуг та за яким закріплена інфраструктура залізничного транспорту загального користування;».
 
Відхилено    
17. 1. Утворення, реорганізація і ліквідація Товариства здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-17- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В новій редакції частину 2 викласти наступним чином: «2. Утворення, реорганізація і ліквідація Укрзалізниці здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».
 
Відхилено   1. Утворення, реорганізація і ліквідація Товариства здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
    -18- Кармазін Ю.А.
Частину першу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«З дня прийняття рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України зобов’язаний:
1) здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства при створенні Товариства;
2) затвердити перелік підприємств, організацій та установ залізничного транспорту загального користування, майно яких передається до статутного капіталу Товариства та господарських товариств, акції (частки, паї) яких вносяться до її статутного капіталу, у відповідності до вимог цього Закону, та забезпечити оприлюднення таких переліків;
3) забезпечити проведення інвентаризації, здійснення оцінки вартості майна, що передається до статутного капіталу Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;
4) забезпечити проведення аудиторської перевірки фінансової звітності та екологічного аудиту підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізуються;
5) затвердити статут Товариства;
6) затвердити зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування;
7) забезпечити формування комісії з утворення Товариства та органів управління товариства».
 
Відхилено    
18. 2. Утворення Товариства не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.
 
-19- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частину 2 виключити.
 
Відхилено   2. Утворення Товариства не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.
 
19. 3. Товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються у державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття (далі — підприємства залізничного транспорту).
 
-20- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частину 3 вважати частиною 6 та замінити в ній слова «публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються у державній власності» на слова «державне підприємство».
 
Відхилено   3. Товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття (далі — підприємства залізничного транспорту).
 
    -21- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частину 3 викласти наступній редакції:
«3. Укрзалізниця підлягає подальшому реформуванню, шляхом виділення з її складу державного акціонерного товариства, що забезпечує управління інфраструктурою залізничного транспорту державної форми власності (майна зазначеного в частині першій статті 8 цього закону) та інших підприємств (державної або приватної форми власності) із спеціалізацією за видами економічної діяльності. Реформування Укрзалізниці не може бути проведено раніше ніж через два роки після її створення. Рішення щодо проведення реформування Укрзалізниці приймається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
20. З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства до державної реєстрації Товариства Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури:
 
-22- Мироненко М.І.
Абзаци 2-8 частини третьої статті 3 виділити в окрему статтю "Обмеження в діяльності підприємств залізничного транспорту, що реорганізуються ".
 
Враховано      
    -23- Мироненко М.І.
Слова "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму і інфраструктури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту".
 
Враховано    
    -24- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Абзац 2 частини 3 вважати абзацом 2 частини 6 та викласти в наступній редакції: «З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Укрзалізниці до державної реєстрації Укрзалізниці Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі, майнові та немайнові права яких вносяться до статутного фонду Укрзалізниці не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури:».
 
Відхилено    
21. вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше ніж п’ять відсотків балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на дату затвердження останнього балансового звіту;
 
      
22. скорочувати чисельність працівників;
 
      
23. здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики;
 
      
24. передавати нерухоме майно в оренду;
 
      
25. передавати майно в заставу або безоплатне користування;
 
      
26. придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.
 
-25- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Абзац 8 частини 3 вважати абзацом 8 частини 6 та замінити в ньому слова « (складеному) капіталі» на слово «фонді». Надалі по всьому тексту законопроекту слова « (складений) капітал або слово капітал» замінити на слово «фонд» у відповідному відмінку.
 
Відхилено      
    -26- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини третьої викласти у наступній редакції:
«З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства до державної реєстрації Товариства, Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства, установи, організації залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права:
1) вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна цих суб’єктів господарювання;
2) скорочувати чисельність працівників;
3) здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики;
4) передавати нерухоме майно в оренду;
5) передавати майно в заставу або безоплатне користування;
6) придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.
Дії, передбачені пунктами 3, 4, 6 можуть здійснюватись у разі наявності згоди на це центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.».
 
Відхилено    
27. 4. Статут Товариства затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-27- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частину 4 викласти наступній редакції:
«4. До спеціалізованих видів економічної діяльності, визначених частиною третьою цієї статті відносяться:
вантажні перевезення;
утримання та експлуатація об’єктів інфраструктури;
надання послуг локомотивної тяги (в пасажирському та вантажному русі);
пасажирські перевезення у внутрішньому (крім приміського і регіонального) та міжнародному сполученні;
пасажирські перевезення у приміському та регіональному сполученні;
ремонт рухомого складу;
будівництво об'єктів інфраструктури;
проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
утримання соціальної сфери;
інші види діяльності».
 
Відхилено   4. Статут Товариства затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -28- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частини 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вважати відповідно частинами 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13.
 
Відхилено    
28. 5. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
 
-29- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Частину 5 викласти в наступній редакції: «5. Тарифна політика стосовно перевезень та інших послуг, що надаються Укрзалізницею щорічно узгоджується з Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено .  5. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
 
29. 6. Повноваження єдиного акціонера Товариства здійснюються центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 
-30- Мироненко М.І.
Частину шосту статті 3 виключити, у зв’язку з чим частини 7-10 вважати відповідно частинами 6-9.
 
Враховано      
30. 7. Товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту.
 
-31- Кармазін Ю.А.
частину сьому викласти у наступній редакції:
«Товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які припинили свою діяльність у зв’язку зі створенням Товариства, а також Державної адміністрації залізничного транспорту України в частині виконання нею господарських функцій.
Правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України в частині прав і обов’язків щодо державного управління є центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури».
 
Відхилено   6. Товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту.
 
31. 8. Оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств залізничного транспорту, на базі яких утворюється Товариство, є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення таких суб’єктів господарювання.
 
   7. Оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств залізничного транспорту, на базі яких утворюється Товариство, є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення таких суб’єктів господарювання.
 
32. 9. Під час утворення Товариства, формування його статутного капіталу та припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України і підприємств залізничного транспорту, в тому числі під час відступлення права вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації, не застосовуються положення законодавства щодо:
 
-32- Кармазін Ю.А.
Частину дев’яту виключити.
 
Відхилено   8. Під час утворення Товариства, формування його статутного капіталу та припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України і підприємств залізничного транспорту, в тому числі під час відступлення права вимоги, переведення боргу, проведення реорганізації, не застосовуються положення законодавства щодо:
 
33. необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
   необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
34. права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
 
   права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
 
35. неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
 
   неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
 
36. проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств залізничного транспорту;
 
   проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств залізничного транспорту;
 
37. проведення екологічного аудиту підприємств залізничного транспорту.
 
   проведення екологічного аудиту підприємств залізничного транспорту.
 
38. 10. Одночасно з прийняттям рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України формує комісію з утворення Товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, що діють у галузі.
 
-33- Мироненко М.І.
Слова "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму і інфраструктури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту".
 
Враховано   9. Одночасно з прийняттям рішення про утворення Товариства Кабінет Міністрів України формує комісію з утворення Товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, що діють у галузі.
 
    -34- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини десятої після слів: «Фонду державного майна України» доповнити словами: «Антимонопольного комітету України» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
    -35- Кармазін Ю.А.
Частину десяту після абзацу першого доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«Протягом 14 днів з дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства комісія з утворення Товариства повинна подати перелік підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, майно яких передається до статутного капіталу Товариства, та перелік господарських товариств, пакети акцій, часток, паїв, яких вносяться до його статутного капіталу, для затвердження Кабінетом Міністрів України.».
У зв’язку з цим, абзаци другий та третій вважати третім та четвертим.
 
Відхилено    
39. Комісія у чотиримісячний строк з дня затвердження її складу подає центральному органові виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури для затвердження у місячний строк зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту Товариства для подання Кабінетові Міністрів України. Зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених відносно цілісного майнового комплексу кожного підприємства залізничного транспорту.
 
-36- Мироненко М.І.
Слова "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму і інфраструктури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту"
 
Враховано   Комісія у чотиримісячний строк з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади у сфері транспорту для затвердження у місячний строк зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту Товариства для подання Кабінетові Міністрів України. Зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених стосовно цілісного майнового комплексу кожного підприємства залізничного транспорту.
 
    -37- Кармазін Ю.А.
«Комісія подає Кабінету Міністрів України для затвердження зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту Товариства. Зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених комісіями з припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування.».
 
Відхилено    
40. Розмір статутного капіталу Товариства визначається під час його утворення згідно із зведеним актом оцінки майна залізничного транспорту загального користування.
 
-38- Кармазін Ю.А.
Доповнити новими частинами одинадцятою та дванадцятою наступного змісту:
«11. З дня затвердження переліків підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, майно яких передається до статутного капіталу Товариства, та перелік господарських товариств, пакети акцій, часток, паїв, яких вносяться до його статутного капіталу, центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури формує комісії з припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування щодо кожного суб’єкта господарювання окремо.
До комісії з припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України входить керівництво адміністрації залізничного транспорту України, представники центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, Фонду державного майна України, незалежний аудитор.
До комісій з припинення підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування входить керівництво відповідного підприємства, установи та організації, а також представники центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, незалежний аудитор.
12. Комісії з припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування протягом чотирьох місяців з дня їх затвердження складають передавальні акти та акти оцінки майна відповідного суб’єкта та передають їх комісії з утворення Товариства. Комісія з утворення Товариства у місячний строк з дня отримання передавальних актів та актів оцінки майна подає Кабінету Міністрів України для затвердження зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування.».
 
Відхилено   Розмір статутного капіталу Товариства визначається під час його утворення згідно із зведеним актом оцінки майна залізничного транспорту загального користування.
Стаття 3. Обмеження в діяльності підприємств залізничного транспорту, що реорганізуються
З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про утворення Товариства до державної реєстрації Товариства Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту:
вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше 5 відсотків балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на дату затвердження останнього балансового звіту;
скорочувати чисельність працівників;
здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики;
передавати нерухоме майно в оренду;
передавати майно в заставу або безоплатне користування;
придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.
 
    -39- Мироненко М.І.
Абзаци 2-8 частини третьої статті 3 виділити в окрему статтю "Обмеження в діяльності підприємств залізничного транспорту, що реорганізуються ".
 
Враховано    
41. Стаття 4. Формування статутного капіталу Товариства
 
   Стаття 4. Формування статутного капіталу Товариства
 
42. 1. До статутного капіталу Товариства вносяться:
 
   1. До статутного капіталу Товариства вносяться:
 
43. майно залізничного транспорту загального користування;
 
   майно залізничного транспорту загального користування;
 
44. 100 відсотків акцій акціонерних товариств, що проводять ремонт тягового рухомого складу та виготовляють залізобетонні конструкції і шпали, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури;
 
-40- Мироненко М.І.
Слова "центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму і інфраструктури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту".
 
Враховано   100 відсотків акцій акціонерних товариств, що проводять ремонт тягового рухомого складу та виготовляють залізобетонні конструкції і шпали, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту;
 
45. акції (частки, паї), що належать державі у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, утворених за участю підприємств залізничного транспорту;
 
   акції (частки, паї), що належать державі у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, утворених за участю підприємств залізничного транспорту;
 
46. право постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту;
 
   право постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту;
 
47. право господарського відання магістральними залізничними лініями загального користування та розміщеними на них технологічними спорудами, передавальними пристроями, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт.
 
   право господарського відання магістральними залізничними лініями загального користування та розміщеними на них технологічними спорудами, передавальними пристроями, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт.
 
48. 2. Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту, до статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до їх нормативної оцінки, а у разі її відсутності — експертної оцінки
 
-41- Бондаренко В.В.
Статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Внесення нерухомого майна залізничного транспорту до статутного капіталу Товариства може здійснюватись на підставі обліку майна на балансах Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту відповідно до законодавства, без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно;".
 
Враховано   2. Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту, до статутного капіталу Товариства здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а у разі її відсутності — відповідно до експертної оцінки.
3. Внесення нерухомого майна залізничного транспорту до статутного капіталу Товариства може здійснюватися на підставі обліку майна на балансах Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту відповідно до законодавства, без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.
 
    -42- Кармазін Ю.А.
Статтю 4 після частини другої доповнити новою частиною третьою наступного змісту:
«3. Документами, що підтверджують внесення майна до статутного капіталу Товариства, є передавальні баланси, передавальні акти та акти оцінки майна залізничного транспорту загального користування.».
 
Враховано частково .   
49. Стаття 5. Особливості функціонування Товариства
 
   Стаття 5. Особливості функціонування Товариства
 
50. 1. Товариство провадить діяльність, у тому числі пов’язану з державною таємницею, до моменту отримання необхідних ліцензій та інших документів дозвільного характеру на основі відповідних документів, отриманих підприємствами залізничного транспорту, в межах строку дії таких документів.
 
   1. Товариство провадить діяльність, у тому числі пов’язану з державною таємницею, до отримання необхідних ліцензій та інших документів дозвільного характеру на основі відповідних документів, отриманих підприємствами залізничного транспорту, в межах строку дії таких документів.
 
51. 2. Переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна здійснюється протягом двох років з дня державної реєстрації Товариства.
 
-43- Бондаренко В.В.
частину другу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно внесене до статутного капіталу Товариства здійснюється на підставі передавального акту та акту оцінки майна залізничного транспорту внесеного до статутного капіталу Товариства. Передавальний акт та/або акт оцінки майна залізничного транспорту є документом, що підтверджує виникнення, перехід, припинення права власності на майно, яке внесене до статутного капіталу Товариства."
 
Враховано   2. Переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна здійснюється протягом двох років з дня державної реєстрації Товариства.
Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу Товариства, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна залізничного транспорту, внесеного до статутного капіталу Товариства. Передавальний акт та/або акт оцінки майна залізничного транспорту є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення права власності на майно, внесене до статутного капіталу Товариства.
3. Акції господарських товариств, внесені до статутного капіталу Товариства, є його власністю.
З дня державної реєстрації Товариство зобов’язане набути у встановленому порядку право власності на акції, внесені до його статутного капіталу.
Дивіденди, отримані Товариством за результатами діяльності господарських товариств, пакети акцій яких внесені до його статутного капіталу, можуть спрямовуватися Товариством на відновлення основних засобів таких господарських товариств.
4. Чистий прибуток Товариства, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму нарахованої амортизації на майно, передане Товариству на праві господарського відання, яка спрямовується для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) таких об’єктів.
 
    -44- Синиця А.М.
Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Акції господарських товариств внесені до статутного капіталу Товариства є його власністю.
З дня державної реєстрації Товариство зобов’язано набути у встановленому порядку право власності на акції внесені до його статутного капіталу.
Дивіденди, отримані Товариством за результатами діяльності господарських товариств, пакети акцій яких внесені до його статутного капіталу, можуть спрямовуватись Товариством на відновлення основних засобів таких господарських товариств."
 
Враховано    
    -45- Лебедєв П.В.
Статтю 5 доповнити частиною такого змісту:
"Чистий прибуток Товариства, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму нарахованої амортизації на майно, передане Товариству на праві господарського відання, яка направляється для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) таких об’єктів".
 
Враховано    
52. Стаття 6. Органи Товариства
 
-46- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Статтю 6 виключити.
 
Відхилено   Стаття 6. Органи Товариства
 
53. 1. Органами Товариства є:
 
   1. Органами Товариства є:
 
54. загальні збори;
 
   загальні збори;
 
55. правління;
 
   правління;
 
56. наглядова рада;
 
   наглядова рада;
 
57. ревізійна комісія.
 
   ревізійна комісія.
 
58. 2. Вищим органом Товариства є загальні збори. Функції загальних зборів виконує центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 
-47- Мироненко М.І.
Слова «центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури» замінити словами «Кабінет Міністрів України».
 
Враховано   2. Вищим органом Товариства є загальні збори. Функції загальних зборів виконує Кабінет Міністрів України.
 
59. 3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.
 
   3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.
 
60. Очолює правління голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
 
   Очолює правління голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
 
61. Чисельність і персональний склад правління затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Чисельність і персональний склад правління затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
62. 4. Контроль та регулювання діяльності правління здійснює наглядова рада.
 
-48- Ковзель М.О.
Абзац перший частини четвертої статті 6 викласти в такій редакції:
«4. Контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства здійснює наглядова рада.».
 
Відхилено   4. Контроль та регулювання діяльності правління здійснює наглядова рада.
 
63. Чисельність і персональний склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Чисельність і персональний склад наглядової ради затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
64. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія.
 
   5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія.
 
65. Чисельність і персональний склад ревізійної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Чисельність і персональний склад ревізійної комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
66. Стаття 7. Соціальні гарантії працівників Товариства
 
-49- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Статтю 7 вважати відповідно статтею 6.
 
Відхилено   Стаття 7. Соціальні гарантії працівників Товариства
 
67. 1. Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.
 
   1. Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди.
 
68. 2. Трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту продовжуються з Товариством.
 
   2. Трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту продовжуються з Товариством.
 
69. Стаття 8. Обмеження обігу акцій Товариства
 
-50- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Статтю 8 виключити.
 
Відхилено   Стаття 8. Обмеження обігу акцій Товариства
 
70. 1. У державній власності перебуває 100 відсотків акцій Товариства, які забороняється відчужувати, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути відчуження їх з державної власності.
 
   1. У державній власності перебуває 100 відсотків акцій Товариства, які забороняється відчужувати, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути відчуження їх з державної власності.
 
71. Стаття 9. Управління корпоративними правами держави
 
-51- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Статтю 9 вважати відповідно статтею 7.
 
Відхилено   Стаття 9. Управління корпоративними правами держави
 
72. 1. Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.
 
-52- Мироненко М.І.
Слова «центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури» замінити словами «Кабінет Міністрів України»
 
Враховано   1. Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Кабінет Міністрів України.
 
    -53- Ковзель М.О.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
«1. Кабінет Міністрів України визначає орган виконавчої влади для здійснення функції з управління корпоративними правами держави стосовно Товариства».
 
Відхилено    
73. 2. Управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу Товариства, здійснює Товариство.
 
-54- Кармазін Ю.А.
У статті 9 виключити частину другу
 
Відхилено   2. Управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу Товариства, здійснює Товариство.
 
74. Стаття 10. Обмеження щодо розпорядження майном Товариства
 
-55- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Статтю 10 вважати відповідно статтею 8.
 
Відхилено   Стаття 10. Обмеження щодо розпорядження майном Товариства
 
75. 1. Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання.
 
-56- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В частині 1 замінити слова «та закріплюються за Товариством на праві господарського відання» на слова «та передаються «Укрзалізниці» до статутного фонду».
 
Відхилено   1. Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання.
 
76. 2. Товариство не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, зазначене в частині першій цієї статті, та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.
 
   2. Товариство не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, зазначене в частині першій цієї статті, та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.
 
77. Таке майно не підлягає приватизації, продажу в процесі провадження справи про банкрутство, на нього не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт.
 
   Таке майно не підлягає приватизації, продажу в процесі провадження справи про банкрутство, на нього не може бути звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт.
 
78. 3. Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім передбачених законом випадків.
 
   3. Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім передбачених законом випадків.
 
79. 4. Порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, зазначеного в частині першій цієї статті, розпорядження іншим майном, що внесено до статутного капіталу Товариства, та майном, набутим Товариством, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-57- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
в частину 4 додати абзац 2 в наступній редакції: «Відчуження будь-якого майна, незалежно від його обсягів може здійснюватися Фондом державного майна України виключно через проведення відкритого аукціону або конкурсу».
 
Відхилено   4. Порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію майна, зазначеного в частині першій цієї статті, розпорядження іншим майном, внесеним до статутного капіталу Товариства, та майном, набутим Товариством, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -58- Чорновіл Т.В.
В частині 4 слово «відчуження» виключити та викласти в наступній редакції:
«4.Порядок списання, передачі в користування, оренду, концесію майна, зазначеного в частині першій цієї статті, розпорядження іншим майном, що внесено до статутного капіталу Товариства, та майном, набутим Товариством, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
80. Кошти, отримані Товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на провадження статутної діяльності Товариства.
 
-59- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Абзац 2 частини 4 вважати абзацом 3 частини 4 та викласти в наступній редакції: «Кошти, отримані Укрзалізницею від операцій з майном, окрім відчуження, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України».
 
Відхилено   Кошти, отримані Товариством від операцій з майном, спрямовуються виключно на провадження статутної діяльності Товариства.
 
81. Стаття 11. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
-60- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Статтю 11 виключити.
 
Відхилено   Стаття 11. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
82. 1. За порушення вимог цього Закону посадові особи несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством.
 
   1. За порушення вимог цього Закону посадові особи несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.
 
83. Розділ ІІІ ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ ІІІ ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
84. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-61- Кармазін Ю.А.
частину першу викласти у наступній редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
85. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
86. 3. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, використовуються Товариством відповідно до їх цільового призначення.
 
-62- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Абзац 1 частини 3 викласти в новій редакції: «3. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Укрзалізниці є предметом регулювання Земельного Кодексу України».
 
Відхилено   3. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, використовуються Товариством відповідно до їх цільового призначення.
 
87. З моменту припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту до моменту оформлення Товариством прав на користування земельними ділянками, які перебували у постійному користуванні адміністрації та зазначених підприємств, Товариство зобов’язано використовувати згідно з цільовим призначенням відповідні земельні ділянки в розмірах та межах, у яких вони перебували в постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту або фактично використовувалися ними і за які сплачувався земельний податок.
 
   З дня припинення Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту до дня оформлення Товариством прав на користування земельними ділянками, які перебували у постійному користуванні адміністрації та зазначених підприємств, Товариство зобов’язане використовувати згідно з цільовим призначенням відповідні земельні ділянки в розмірах та межах, у яких вони перебували в постійному користуванні Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту або фактично використовувалися ними, і за які сплачувався земельний податок.
 
88. У разі відчуження Товариством нерухомого майна земельна ділянка, на якій воно розташоване, передається відповідно до Закону.
 
-63- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Абзац 3 частини 3 виключити.
 
Відхилено   У разі відчуження Товариством нерухомого майна земельна ділянка, на якій воно розташоване, передається відповідно до закону.
 
89. 4. Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою, які виключаються з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації або можуть бути корпоратизовані, використовуються виключно для їх внесення до статутного капіталу Товариства відповідно до цього Закону.
 
   4. Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою, які виключаються з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, використовуються виключно для їх внесення до статутного капіталу Товариства відповідно до цього Закону.
 
90. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
91. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
   1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
92. у статті 92:
 
   у статті 92:
 
93. частину другу доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
94. «г) державне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування.»;
 
-64- Мироненко М.І.
Слова «державне» у всіх відмінках замінити словами «публічне» у відповідних відмінках».
 
Враховано   "г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
    -65- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В абзаці 5 частини 5 слова «акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування» замінити словами «підприємство «Укрзалізниця» і надалі по тексту у відповідному відмінку;».
 
Відхилено    
95. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
96. «3. Право постійного користування земельними ділянками може вноситися державою до статутного капіталу державного акціонерного товариства залізничного транспорту, утвореного відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».»;
 
-66- Мироненко М.І.
Слова «державного» замінити словами «публічного».
 
Враховано   "3. Право постійного користування земельними ділянками може вноситися державою до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту, утвореного відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
    -67- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Слова "акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування" замінити словами "підприємство "Укрзалізниця" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
97. частину дев’яту статті 149 після слів «рекреаційного призначення» доповнити словами «та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
-68- Мироненко М.І.
Слова «державного» замінити словами «публічного».
 
Враховано   частину дев’яту статті 149 після слів "рекреаційного призначення" доповнити словами "та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
    -69- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Слова "акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування" замінити словами "підприємство "Укрзалізниця" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
98. 2) у Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 1998 р., № 49, ст. 301; 1999 р., № 51, ст. 453; 2000 р., № 33—34, ст. 273; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 19, ст. 253; 2007 р., № 33, ст. 440; 2008 р., № 27—28, ст. 253; 2009 р., № 32—33, ст. 485, № 36—37, ст. 511):
 
   2) у Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2006 р., № 9-11, ст.9; 2007 р., № 7-8, ст.66; 2008 р., № 5-8, ст.78, № 27—28, ст. 253; 2009 р., № 36—37, ст. 511):
 
99. у частині другій статті 3:
 
   у частині другій статті 3:
 
100. абзац другий після слів «що приватизуються» доповнити словами «, крім закладів охорони здоров’я, майно яких вноситься до статутного капіталу державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;
 
-70- Мироненко М.І.
Слова «державного» замінити словами «публічного».
 
Враховано   абзац другий доповнити словами " крім закладів охорони здоров’я, майно яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
    -71- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Слова "акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування" замінити словами "підприємство "Укрзалізниця" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
101. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
102. «внесення майна залізничного транспорту загального користування до статутного капіталу державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, що утворюється відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».»;
 
-72- Мироненко М.І.
Слова «державного акціонерного» замінити словами «публічного».
 
Враховано   "внесення майна залізничного транспорту загального користування до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, що утворюється відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
    -73- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Слова "акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування" замінити словами "підприємство "Укрзалізниця" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
103. у частині другій статті 5:
 
   у частині другій статті 5:
 
104. абзац шостий пункту «б» після слова «освіти» доповнити словами « (крім навчальних закладів, майно яких вноситься до статутного капіталу державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»)»;
 
-74- Мироненко М.І.
Слова «державного» замінити словами «публічного».
 
Враховано   абзац шостий пункту "б" після слова "освіти" доповнити словами " (крім навчальних закладів, майно яких вноситься до статутного капіталу публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування")";
 
    -75- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Слова "акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування" замінити словами "підприємство "Укрзалізниця" у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
105. абзац дев’ятий пункту «г» викласти в такій редакції:
 
   абзац дев’ятий пункту "г" викласти в такій редакції:
 
106. «магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт;»;
 
   "магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт";
 
107. 3) у Законі України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами):
 
   3) у Законі України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами):
 
108. виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації:
 
-76- Мироненко М.І.
Слова: "виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації:
Орган управління МІНТРАНС
Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою по території України" замінити словами: "у розділі "Орган управління Мінтранс" з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, виключити такі позиції:".
 
Враховано   у розділі "Орган управління Мінтранс" з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, виключити такі позиції:
 
    -77- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В абзаці 3 пункту 3 частини 5 слово «Мінтранс» замінити на слово «Мінінфраструктури» та надалі по тексту замінювати у відповідному відмінку.
 
Відхилено .   
109. Орган управління МІНТРАНС
Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою по території України
 
      
110. 09585574 Попаснянський вагоноремонтний завод,
349930, Луганська обл., м. Попасна
20770332 Стрийський вагоноремонтний завод
293500, Львівська обл., м. Стрий, вул. Заводська, 3
01124483 Полтавське ПКТБ по ремонту локомотивів
314601, м. Полтава, вул. Гаєвого, 30
14294471 Дарницький вагоноремонтний завод
252105, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74
01124454 Київське ПКТБ по вагонах
253105, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74
01074957 Донецька залізниця
340066, м. Донецьк, вул. Артема, 68
01095770 Донецький державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Донзалізничпроект»
340002 м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198б
01059900 Львівська залізниця
290604 м. Львів, вул. Гоголя, 1
01095801 Львівський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Львівтранспроект»
290007 м. Львів, вул. Гоголя, 1
01071315 Одеська залізниця
270023 м. Одеса, вул. Чижикова, 17
01097199 Одеський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Одесзалізничпроект»
270023 м. Одеса, вул. Чижикова, 19
01073828 Придніпровська залізниця
320028 м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 108
01097415 Дніпропетровський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Дніпрозалізничпроект»
320038 м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108
01072609 Південна залізниця
310052 м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
01056362 Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон»
313530 Харківська обл., Лозівський район, смт Панютине, вул. Леніна, 5
01095913 Харківський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Укрзалізничпроект»
310052 м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
04713033 Південно-Західна залізниця
252034 м. Київ, вул. Лисенка, 6
24210297 Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс»
Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, 1
19014832 Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту «Укрзалізпостач»
252049 м. Київ, Повітрофлотський проспект, 23
21629133 Центральна станція зв’язку Укрзалізниці
252032 м. Київ, вул. Чапаєва, 5
21579381 Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці
252030 м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23
1069755 Український державний центр транспортного сервісу «Ліски»
02092, м. Київ, вул. Довбуша, 22
1057491 Державне підприємство «Вінницятрансприлад»
21100, м. Вінниця, пл. Героїв Сталінграда, 1
31349738 Державне підприємство «Український центр механізації колійних робіт»
03680, м. Київ, вул. Качалова, 5а
30268559 Державне підприємство «Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці»
49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
16296913 Державне підприємство «Проектно-конструкторське технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці»
04095, м. Київ, вагонне депо «Дарниця»
31604528 Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»
03049, м. Київ, вул. Уманська, 5
1057574 Державне підприємство «Рава-Руський шпалопросочувальний завод»
80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Наливайка, 22
Кількість об’єктів — 28
Всього по органу управління — 28;
 
   «09585574 Попаснянський вагоноремонтний завод, 349930, Луганська обл., м. Попасна
20770332 Стрийський вагоноремонтний завод
293500, Львівська обл., м. Стрий, вул. Заводська, 3
01124483 Полтавське ПКТБ по ремонту локомотивів
314601, м. Полтава, вул. Гаєвого, 30
14294471 Дарницький вагоноремонтний завод
252105, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74
01124454 Київське ПКТБ по вагонах
253105, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 74
01074957 Донецька залізниця
340066, м. Донецьк, вул. Артема, 68
01095770 Донецький державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Донзалізничпроект»
340002 м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198б
01059900 Львівська залізниця
290604 м. Львів, вул. Гоголя, 1
01095801 Львівський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Львівтранспроект»
290007 м. Львів, вул. Гоголя, 1
01071315 Одеська залізниця
270023 м. Одеса, вул. Чижикова, 17
01097199 Одеський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Одесзалізничпроект»
270023 м. Одеса, вул. Чижикова, 19
01073828 Придніпровська залізниця
320028 м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 108
01097415 Дніпропетровський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Дніпрозалізничпроект»
320038 м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108
01072609 Південна залізниця
310052 м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
01056362 Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон»
313530 Харківська обл., Лозівський район, смт Панютине, вул. Леніна, 5
01095913 Харківський державний проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту «Укрзалізничпроект»
310052 м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
04713033 Південно-Західна залізниця
252034 м. Київ, вул. Лисенка, 6
24210297 Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс»
Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, 1
19014832 Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту «Укрзалізпостач»
252049 м. Київ, Повітрофлотський проспект, 23
21629133 Центральна станція зв’язку Укрзалізниці
252032 м. Київ, вул. Чапаєва, 5
21579381 Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці
252030 м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23
1069755 Український державний центр транспортного сервісу «Ліски»
02092, м. Київ, вул. Довбуша, 22
1057491 Державне підприємство «Вінницятрансприлад»
21100, м. Вінниця, пл. Героїв Сталінграда, 1
31349738 Державне підприємство «Український центр механізації колійних робіт»
03680, м. Київ, вул. Качалова, 5а
30268559 Державне підприємство «Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці»
49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32
16296913 Державне підприємство «Проектно-конструкторське технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці»
04095, м. Київ, вагонне депо «Дарниця»
31604528 Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»
03049, м. Київ, вул. Уманська, 5
1057574 Державне підприємство «Рава-Руський шпалопросочувальний завод»
80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. Наливайка, 22
Кількість об’єктів — 28
Всього по органу управління — 28»;
 
111. виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації або можуть бути корпоратизовані:
 
-78- Мироненко М.І.
Слова: "виключити з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації але можуть бути корпоратизовані:
Орган управління МІНТРАНС
Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою по території України" замінити словами: "у розділі "Орган управління Мінтранс" з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити такі позиції:".
 
Враховано   у розділі "Орган управління Мінтранс" з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити такі позиції:
 
    -79- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
В абзаці 3 пункту 3 частини 5 слово «Мінтранс» замінити на слово «Мінінфраструктури» та надалі по тексту замінювати у відповідному відмінку.
 
Відхилено .   
112. Орган управління МІНТРАНС
Майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою на території України
 
      
113. 00659109 Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
320038, м. Дніпропетровськ, вул. Червонозаводська, 7
00740599 Львівський локомотиворемонтний завод
290018, м. Львів, вул. Залізнична, 1а
00480247 Київський електровагоноремонтний завод
252048, м. Київ, вул. Ползунова, 2
01056273 Запорізький електроремонтний завод
330002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2
00260652 Київський електротехнічний завод «Транссигнал»
252135, м. Київ, вул. Жилянська, 97
00282435 Гніванський завод СЗБ
287150, Вінницька обл., Таврівський район, м. Гнівань
00282406 Коростенський завод залізобетонних шпал
260003, м. Коростень, вул. Маяковського,130
Кількість об’єктів — 7
Всього по органу управління — 7;
 
   «00659109 Дніпропетровський тепловозоремонтний завод
320038, м. Дніпропетровськ, вул. Червонозаводська, 7
00740599 Львівський локомотиворемонтний завод
290018, м. Львів, вул. Залізнична, 1а
00480247 Київський електровагоноремонтний завод
252048, м. Київ, вул. Ползунова, 2
01056273 Запорізький електроремонтний завод
330002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2
00260652 Київський електротехнічний завод «Транссигнал»
252135, м. Київ, вул. Жилянська, 97
00282435 Гніванський завод СЗБ
287150, Вінницька обл., Таврівський район, м. Гнівань
00282406 Коростенський завод залізобетонних шпал
260003, м. Коростень, вул. Маяковського,130
Кількість об’єктів — 7
Всього по органу управління — 7»;
 
114. 4) пункт 1 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2001 р., № 11, ст. 52; 2004 р., № 22, ст. 312; 2005 р., № 33, ст. 430; 2009 р., № 42, ст. 633; 2010 р., № 9, ст. 88) доповнити абзацом такого змісту:
 
-80- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій виключити пункт 4.
 
Відхилено   4) пункт 1 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42—43, ст. 378; 2001 р., № 11, ст. 52; 2003, № 24, ст. 160; 2004 р., № 22, ст. 312; 2005 р., № 33, ст. 430; 2009 р., № 42, ст. 633; 2010 р., № 9, ст. 88) доповнити абзацом такого змісту:
 
    -81- Ковзель М.О.
Підпункт четвертий пункту п’ятого розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено    
115. «Положення цього Закону не застосовуються до підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізуються відповідно до Закону України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування.»;
 
-82- Мироненко М.І.
Слово «державного» замінити словом «публічного».
 
Враховано   "Положення цього Закону не застосовуються до підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізуються відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування";
 
116. 5) частину тринадцяту статті 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 22, ст. 105; 2010 р., № 1, ст. 6, № 9, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ) доповнити реченням такого змісту: «У визначених законом випадках правонаступник ліцензіата має право провадити діяльність на підставі виданої ліцензіату ліцензії в межах строку її дії до оформлення ліцензії на такого правонаступника ліцензіата.»;
 
   5) частину тринадцяту статті 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299) доповнити реченням такого змісту: «У визначених законом випадках правонаступник ліцензіата має право провадити діяльність на підставі виданої ліцензіату ліцензії в межах строку її дії до оформлення ліцензії на такого правонаступника ліцензіата»;
 
117. 6) у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; із змінами, внесеними Законами України від 7 квітня 2011 року № 3204-VІ і від 19 травня 2011 року № 3393-VІ):
 
-83- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій виключити пункт 6.
 
Відхилено   7) у статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483, № 46, ст.547; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 42, ст. 426, № 48-49, ст. 536):
 
118. частину третю статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
-84- Мироненко М.І.
Зміни до частини третьої статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» виключити.
 
Враховано      
    -85- Ковзель М.О.
Абзаци другий-третій підпункту шостого пункту п’ятого розділу Ш виключити.
 
Враховано    
119. «Видача документів дозвільного характеру державному акціонерному товариству залізничного транспорту загального користування здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування.»;
 
      
120. у статті 4-1:
 
      
121. абзац третій частини сьомої після слова «ліквідація» доповнити словами «, якщо інше не визначено законом»;
 
   абзац третій частини сьомої доповнити словами «якщо інше не визначено законом»;
 
122. доповнити статтю частиною тринадцятою такого змісту:
 
   доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
123. «13. У визначених законом випадках правонаступник суб’єкта господарювання має право провадити діяльність на підставі документів дозвільного характеру, виданих такому суб’єктові господарювання, в межах строку їх дії до оформлення документів дозвільного характеру на правонаступника такого суб’єкта господарювання.»;
 
   «13. У визначених законом випадках правонаступник суб’єкта господарювання має право провадити діяльність на підставі документів дозвільного характеру, виданих такому суб’єктові господарювання, у межах строку їх дії до оформлення документів дозвільного характеру на правонаступника такого суб’єкта господарювання»;
 
124. 7) абзац третій частини третьої статті 12 Закону України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500) після слова «власності» доповнити словами «, крім визначених законом випадків».
 
   6) абзац третій частини третьої статті 12 Закону України «Про екологічний аудит» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 500) доповнити словами «крім визначених законом випадків».
 
125. 6. Кабінету Міністрів України подати у місячний строк з дати державної реєстрації Товариства Верховній Раді України пропозиції щодо включення Товариства до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

-86- Мороко Ю.М.
Частину 6 Розділу ІІІ "Перехідні та прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"6. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дати державної реєстрації Товариства подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації";
у трьохмісячний строк:
прийняти рішення про утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування у відповідності до вимог цього Закону;
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, які випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   6. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня державної реєстрації Товариства подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації";
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом:
прийняти рішення про утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог цього Закону;
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів України змін, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -87- Рибаков І.О.
Каплієнко В.В.
Камчатний В.Г.
Додати частину 7 в наступній редакції: «7. Після набрання чинності Закону України «Про ринок землі» усі земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Укрзалізниця» включаються до реєстру Державного земельного банку як землі державної форми власності».
 
Відхилено