Кількість абзаців - 732 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011-2014 роки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011—2014 роки
 
-1- Мармазов Є.В.
У назві законопроекту слова: «2011- 2014 роки» замінити словами: «2012- 2015 роки».
 
Враховано частково   Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012—2014 роки
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122, із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами):
 
6. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 1. Поняття та мета приватизації
 
   «Стаття 1. Поняття та мета приватизації
 
8. Приватизація державного майна (далі — приватизація) — платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, в тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки.»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 1. Поняття та мета приватизації
Приватизація державного майна (далі – приватизація) – це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.».
 
Відхилено   Приватизація державного майна (далі — приватизація) — платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки»;
 
9. 2) у частині другій статті 2:
 
   2) у частині другій статті 2:
 
10. абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
 
   абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
11. «забезпечення конкурентності продажу, якщо інше не визначено цим Законом;»;
 
   «забезпечення конкурентності продажу, якщо інше не визначено цим Законом»;
 
12. абзаци чотирнадцятий — п’ятнадцятий виключити;
 
   абзаци п’ятнадцятий — шістнадцятий виключити;
 
13. 3) у статті 3:
 
   3) у статті 3:
 
14. абзац третій частини другої виключити;
 
   абзац третій частини другої виключити;
 
15. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
16. «3. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням положень установчих документів таких товариств (організацій).»;
 
-3- Кармазін Ю.А.
У статті 3 частину третю залишити у чинній редакції, а саме:
«3. Приватизація акцій (часток, паїв), що перебувають у державній власності, у майні спільних підприємств з іноземними інвестиціями, проводиться відповідно до законодавства та установчих документів спільних підприємств.».
 
Відхилено   «3. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням положень установчих документів таких товариств (організацій)»;
 
17. 4) у статті 4:
 
   4) у статті 4:
 
18. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
19. «1. Державна програма приватизації (далі — Програма) розробляється Фондом державного майна України, затверджується Законом України строком на чотири роки і діє до завершення її виконання.»;
 
-4- Бондар О.М.
У частині 1 до змін до статті 4 проекту слова «чотири роки» замінити словами «три роки»
 
Враховано   «1. Державна програма приватизації (далі — Програма) розробляється Фондом державного майна України, затверджується законом України строком на три роки і діє до завершення її виконання»;
 
    -5- Бондар О.М.
У частині 1 до змін до статті 4 проекту слова «і діє до завершення її виконання.» замінити словами «строком і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.»
 
Відхилено    
    -6- Корж П.П.
В абзаці третьому пункту 4) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «строком на чотири роки».
 
Відхилено    
    -7- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 4 абзац другий залишити у чинній редакції, а саме:
«Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.»;
 
Відхилено    
    -8- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 4 абзац другий після першого речення доповнити новим реченням другим такого змісту:
«У подальшому до Програми приватизації можуть бути внесені необхідні зміни у зв‘язку формуванням завдань з приватизації у законах про Державний бюджет на відповідні роки.».
 
Відхилено    
20. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
21. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
22. «3. У Програмі визначаються:
 
   «3. У Програмі визначаються:
 
23. мета;
 
   мета;
 
24. шляхи, способи досягнення та заходи з реалізації мети;
 
   шляхи, способи досягнення та заходи з реалізації мети;
 
25. завдання щодо забезпечення виконання Програми;
 
   завдання щодо забезпечення виконання Програми;
 
26. очікувані результати виконання Програми.»;
 
   очікувані результати виконання Програми»;
 
27. 5) у статті 5:
 
   5) у статті 5:
 
28. частину першу викласти в такій редакції:
 
-9- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 5 залишити у чинній редакції, а саме:
«1. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України;
об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;
акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств та інших об'єднань;
земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.».
 
Відхилено   частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
29. «1. До об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
 
-10- Корж П.П.
В абзаці третьому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону після слів «що підлягають приватизації» додати слова « (об'єктів приватизації)».
 
Враховано по суті  «1. До об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
 
30. підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (далі — єдиний майновий комплекс підприємства);
 
   підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (далі — єдиний майновий комплекс підприємства);
 
31. об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
   об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
32. окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких це майно розташовано;
 
   окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких це майно розташовано;
 
33. акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;
 
   акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності;
 
34. об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.»;
 
   об’єкти соціально-культурного призначення, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.
 
35. частину другу викласти у такій редакції:
 
-11- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 5 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено      
36. «2. Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.
 
   2. Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.
 
37. Загальнодержавне значення мають:
 
   Загальнодержавне значення мають:
 
38. а) об’єкти та майно, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну незалежність, та об’єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України:
 
   а) об’єкти та майно, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну незалежність, та об’єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України:
 
39. майно органів державної влади та органів місцевого самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого законом встановлено особливості приватизації), Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, сил цивільної оборони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що безпосередньо забезпечує виконання цими органами встановлених законодавством завдань;
 
   майно органів державної влади та органів місцевого самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого законом встановлено особливості приватизації), Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, сил цивільної оборони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що безпосередньо забезпечує виконання цими органами встановлених законодавством завдань;
 
40. надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу;
 
-12- Корж П.П.
В абзаці чотирнадцятому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «лісові ресурси».
 
Відхилено   надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу;
 
    -13- Корж П.П.
В пункті 5) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу чотирнадцятого додати новий абзац такого змісту:
«майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;»
 
Відхилено    
41. системи створення та збереження золотовалютних резервів;
 
   системи створення та збереження золотовалютних резервів;
 
42. емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;
 
   емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;
 
43. радіотелевізійні передавальні центри, а також об’єкти, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади;
 
   радіотелевізійні передавальні центри, а також об’єкти, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади;
 
44. державні радіоканали та телевізійні канали;
 
   державні радіоканали та телевізійні канали;
 
45. засоби урядового, фельд’єгерського та спеціального зв’язку;
 
   засоби урядового, фельд’єгерського та спеціального зв’язку;
 
46. державні реєстри, інші інформаційні системи, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 
   державні реєстри, інші інформаційні системи, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
 
47. б) об’єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей:
 
   б) об’єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей:
 
48. архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення;
 
-14- Бондар О.М.
В абзаці двадцять другому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону перед словами «архіви (архівні установи)» додати слова «Національний архівний фонд»
 
Враховано   Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення;
 
49. пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації;
 
   пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації;
 
50. пам’ятки археології;
 
   пам’ятки археології;
 
51. пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
 
   пам’ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання);
 
52. документи Державного бібліотечного фонду України;
 
   документи Державного бібліотечного фонду України;
 
53. вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
 
   вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;
 
54. заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;
 
   заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;
 
55. об’єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук України;
 
   об’єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук України;
 
56. майно підприємств, установ та організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук;
 
   майно підприємств, установ та організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук;
 
57. об’єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету;
 
-15- Мармазов Є.В.
Абзац 11 пункту б) частини 2 статті 5 викласти в такій редакції:
об'єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з бюджету.
 
Враховано частково   об’єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету;
 
58. в) об’єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або розповсюдження небезпечних речовин:
 
-16- Корж П.П.
Абзац тридцять другий пункту 5) статті 1 розділу І проекту
Закону викласти у такій редакції:
«в) об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв, зокрема:»
 
Враховано по суті  в) об’єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або розповсюдження небезпечних речовин:
 
    -17- Корж П.П.
Після абзацу тридцять другого пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону додати нові абзаци такого змісту:
«майнові комплекси підприємств по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Служби безпеки України;
майнові комплекси підприємств по випуску наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних засобів (крім аптек);
майнові комплекси підприємств, що забезпечують діяльність у сфері обігу зброї та радіоактивних речовин;»
 
Відхилено    
59. ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення;
 
-18- Корж П.П.
В абзаці тридцять третьому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «які мають загальнодержавне значення».
 
Відхилено   ядерні матеріали, ядерні установки і об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення;
 
60. полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;
 
   полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;
 
61. г) об’єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому:
 
   г) об’єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому:
 
62. запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження, підприємства, установи і організації та інші об’єкти, що входять до системи державного резерву;
 
-19- Корж П.П.
В абзаці тридцять шостому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження,».
 
Відхилено   запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження, підприємства, установи і організації та інші об’єкти, що входять до системи державного резерву;
 
63. майно Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
-20- Корж П.П.
Після абзацу тридцять сьомого пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
«майнові комплекси підприємств геологічної, картографічної, гідрометеорологічної служб, служби контролю за станом навколишнього природного середовища;»
 
Відхилено   майно Державної кримінально-виконавчої служби України;
 
64. майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби;
 
   майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби;
 
65. матеріали Державного інформаційного геологічного фонду України;
 
   матеріали Державного інформаційного геологічного фонду України;
 
66. матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фонду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за кошти державного бюджету;
 
   матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фонду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за кошти державного бюджету;
 
67. державні еталони, інші об’єкти, що забезпечують функціонування Державної метрологічної служби;
 
   державні еталони, інші об’єкти, що забезпечують функціонування Державної метрологічної служби;
 
68. патенти на промислові зразки, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, створені за кошти державного бюджету та суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
 
-21- Корж П.П.
Виключити абзац сорок другий пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«патенти на промислові зразки, конструкторська або технологічна документації на науково-технічну продукцію, створені за кошти державного бюджету та суб'єктів господарювання державного сектора економіки;»
 
Відхилено   патенти на промислові зразки, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, створені за кошти державного бюджету та суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
 
69. автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств);
 
   автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств);
 
70. майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;
 
   майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;
 
71. метрополітен, міський електротранспорт;
 
   метрополітен, міський електротранспорт;
 
72. майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;
 
-22- Корж П.П.
Виключити абзац сорок шостий пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;»
 
Відхилено   майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;
 
73. гідроелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних робіт;
 
-23- Корж П.П.
В абзаці сорок сьомому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону перед словами «гідроелектростанції з греблями» додати слова «атомні електростанції».
 
Відхилено   гідроелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних робіт;
 
74. магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища;
 
   магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища;
 
75. майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;
 
-24- Корж П.П.
В абзаці сорок дев'ятому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова « (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення)».
 
Відхилено   майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;
 
76. об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;
 
-25- Корж П.П.
Абзац п'ятдесятий пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«об'єкти благоустрою міст, інших населених пунктів;»
 
Відхилено   об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;
 
77. акваторії портів, причали і пірси всіх категорій та призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання, системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв’язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту);
 
   акваторії портів, причали і пірси всіх категорій та призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання, системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв’язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту);
 
78. аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів);
 
   аеродроми та аеродромні об’єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв’язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів);
 
79. водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди;
 
   водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди;
 
80. місця поховання.»;
 
-26- Корж П.П.
Абзац п'ятдесят четвертий пункту 5) статті 1 розділу І проекту
Закону викласти у такій редакції:
«крематорії, місця поховання».
 
Враховано по суті  місця поховання»;
 
81. частину четверту викласти у такій редакції:
 
-27- Корж П.П.
Абзаци п'ятдесят шостий і п'ятдесят сьомий пункту 5) статті 1
розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«4. Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, державні пакети акцій (частки, паї) яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
Не підлягають приватизації державні підприємства та корпоративні права держави у господарських товариствах, інших господарських організаціях та підприємствах, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності які:»
 
Враховано по суті  частину четверту викласти у такій редакції:
 
82. «4. Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, та акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
-28- Мармазов Є.В.
Норми абзацу першого частини 4 (четвертої) статті 5 виділити у окремий пункт викласти його у такій редакції:
«4. Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, та акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено   «4. Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, та акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
 
    -29- Бондар О.М.
Після абзацу п'ятдесят шостого доповнити новим абзацом виклавши його в такій редакції:
"Юридичні особи, включені до переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, можуть підлягати злиттю, приєднанню, поділу, перетворенню, виділу або ліквідації, лише після їх виключення з вказаного переліку".
 
Відхилено    
83. Не підлягають приватизації державні підприємства та корпоративні права держави в акціонерних товариствах, які:
 
-30- Мармазов Є.В.
Із частини 4 статті 5 вилучити абзаци другий – сімнадцятий .
Норми вилучених абзаців доповнити частину 2 статті 5 законопроекту, узгодивши їх за змістом та відповідною нумерацію.
 
Відхилено   Не підлягають приватизації державні підприємства та корпоративні права держави в акціонерних товариствах, які:
 
84. а) забезпечують національну безпеку України або приватизація яких створює істотні ризики для безпеки держави:
 
   а) забезпечують національну безпеку України або приватизація яких створює істотні ризики для безпеки держави:
 
85. підприємства з виготовлення та ремонту усіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону України військових формувань, Служби безпеки України;
 
   підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України;
 
86. підприємства атомної енергетики та підприємства, що працюють у сфері поводження з радіоактивними відходами;
 
   підприємства атомної енергетики та підприємства, що працюють у сфері поводження з радіоактивними відходами;
 
87. спеціальні об’єкти зв’язку;
 
   спеціальні об’єкти зв’язку;
 
88. підприємства пробірного контролю;
 
   підприємства пробірного контролю;
 
89. підприємства з виготовлення цінних паперів;
 
   підприємства з виготовлення цінних паперів;
 
90. підприємства, що забезпечують безпеку руху у повітряному просторі та навігації водними шляхами України;
 
   підприємства, що забезпечують безпеку руху в повітряному просторі та навігації водними шляхами України;
 
91. підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та картографічні роботи загальнодержавного призначення, зберігають матеріали Державного картографо-геодезичного фонду України та Державного інформаційного геологічного фонду;
 
   підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та картографічні роботи загальнодержавного призначення, зберігають матеріали Державного картографо-геодезичного фонду України та Державного інформаційного геологічного фонду;
 
92. б) забезпечують задоволення соціальних потреб суспільства, які не можуть бути повністю задоволені підприємствами, що перебувають у приватній власності:
 
   б) забезпечують задоволення соціальних потреб суспільства, які не можуть бути повністю задоволені підприємствами, що перебувають у приватній власності:
 
93. підприємства з виготовлення та ремонту засобів реабілітації для інвалідів;
 
   підприємства з виготовлення та ремонту засобів реабілітації для інвалідів;
 
94. національні заклади культури;
 
-31- Корж П.П.
В абзаці шістдесят восьмому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слово «культури».
 
Відхилено   національні заклади культури;
 
95. в) є високотехнологічними експортоорієнтованими підприємствами, що формують конкурентні переваги України на міжнародному ринку та створюють мультиплікативний ефект для розвитку суміжних галузей, — підприємства, які здійснюють виробництво об’єктів космічної діяльності;
 
-32- Корж П.П.
В абзаці шістдесят дев'ятому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «є високотехнологічними експортоорієнтованими підприємствами, що формують конкурентні переваги України на міжнародному ринку та створюють мультиплікативний ефект для розвитку суміжних галузей,».
 
Відхилено   в) є високотехнологічними експортоорієнтованими підприємствами, що формують конкурентні переваги України на міжнародному ринку та створюють мультиплікативний ефект для розвитку суміжних галузей, — підприємства, які здійснюють виробництво об’єктів космічної діяльності;
 
96. г) є інфраструктурними підприємствами-монополістами, збереження яких у державній власності необхідне для забезпечення рівного доступу до споживачів послуг на загальнодержавному ринку:
 
   г) є інфраструктурними підприємствами-монополістами, збереження яких у державній власності необхідне для забезпечення рівного доступу до споживачів послуг на загальнодержавному ринку:
 
97. національний оператор поштового зв’язку;
 
   національний оператор поштового зв’язку;
 
98. міжнародні аеропорти.
 
   міжнародні аеропорти.
 
99. Не підлягають приватизації інші державні підприємства, за якими на праві господарського відання закріплено майно, визначене у частині другій цієї статті, та акціонерні товариства, до статутного капіталу яких передано майно, визначене у частині другій цієї статті, якщо ці підприємства не зможуть продовжувати господарську діяльність у разі передачі відповідного майна іншим суб’єктам господарювання державного сектору економіки.»;
 
-33- Корж П.П.
Виключити абзац сімдесят третій пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«Не підлягають приватизації інші державні підприємства, за якими на праві господарського відання закріплено майно, визначене у частині другій цієї статті, та акціонерні товариства, до статутних капіталів яких передано майно, визначене у частині другій цієї статті, якщо ці підприємства не зможуть продовжувати господарську діяльність у разі передачі відповідного майна іншим суб'єктам господарювання державного сектору економіки.»
 
Відхилено   Не підлягають приватизації інші державні підприємства, за якими на праві господарського відання закріплено майно, визначене у частині другій цієї статті, та акціонерні товариства, до статутного капіталу яких передано майно, визначене у частині другій цієї статті, якщо ці підприємства не зможуть продовжувати господарську діяльність у разі передачі відповідного майна іншим суб’єктам господарювання державного сектору економіки.
Об‘єкти державної власності, вказані у частині другій цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від їх включення до Переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджується Верховною Радою України.
 
    -34- Бондар О.М.
Після абзацу сімдесят третього пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацом такого змісту: «Об‘єкти державної власності, вказані у частині другій цієї статті, не підлягають приватизації незалежно від їх включення до Переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, який затверджується Верховною Радою України.».
 
Враховано    
100. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
-35- Кармазін Ю.А.
Частину п’яту статті 5 залишити у чинній редакції, а саме:
«5. Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.».
 
Враховано по суті в ч.4 цього пункту  частину п’яту викласти в такій редакції:
 
101. «5. Рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу приймає Кабінет Міністрів України в установленому ним порядку.»;
 
-36- Корж П.П.
Абзац сімдесят п'ятий пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону
викласти у такій редакції:
«5. Рішення про приватизацію, затвердження умов приватизації та способу приватизації об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, приймає Кабінет Міністрів України.»
 
Враховано о суті  5. Рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу приймає Кабінет Міністрів України в установленому ним порядку»;
 
102. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
-37- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 5 виключити
 
Відхилено   після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
103. «6. Кабінетом Міністрів України затверджується перелік об’єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. До цього переліку включаються:
 
-38- Корж П.П.
В абзаці сімдесят сьомому пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «До цього переліку включається:»
 
Відхилено   «6. Кабінет Міністрів України затверджує перелік об’єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. До цього переліку включаються:
 
    -39- Корж П.П.
Виключити абзаци сімдесят восьмий - дев'яносто другий пункту 5) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«підприємства, частка державного замовлення у продукції яких за останні три роки становить у середньому не менш як 70 відсотків обсягу виробництва;
підприємства, що є конкурентоспроможними на світовому ринку високотехнологічної продукції (понад 50 відсотків обсягу виробництва цієї продукції за останні три роки становить продукція, що експортується);
підприємства, які є виробниками продукції згідно з міждержавними угодами;
науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, що виконують розробки для державних потреб (державне замовлення за останні три роки становить не менш як 50 відсотків розробок);
державні радіо- та телекомпанії;
спеціалізовані видавництва, що випускають дитячу літературу, підручники та навчальні посібники, наукову літературу;
майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості;
майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;
майнові комплекси підприємств геодезії, картографії та кадастру;
науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
майнові комплекси підприємств стандартизації, метрології і сертифікації; інші підприємства, що здійснюють сертифікацію продукції та перевірку її безпечності та відповідності встановленим вимогам;
майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують зберігання продукції державного резерву та державного інтервенційного фонду;
майнові комплекси підприємств соляної промисловості;
майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт.
Уповноважені органи управління систематично переглядають перелік об'єктів державної власності, визначених у цій частині, та щороку подають у разі потреби до центрального органу виконавчої влади з питань економіки пропозиції з обґрунтуванням щодо кожного об'єкта для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення змін до переліку.»
 
Відхилено    
104. підприємства, частка державного замовлення у продукції яких за останні три роки становить у середньому не менш як 70 відсотків обсягу виробництва;
 
   підприємства, частка державного замовлення у продукції яких за останні три роки становить у середньому не менш як 70 відсотків обсягу виробництва;
 
105. підприємства, що є конкурентоспроможними на світовому ринку високотехнологічної продукції (понад 50 відсотків обсягу виробництва цієї продукції за останні три роки становить продукція, що експортується);
 
   підприємства, що є конкурентоспроможними на світовому ринку високотехнологічної продукції (більше 50 відсотків обсягу виробництва цієї продукції за останні три роки становить продукція, що експортується);
 
106. підприємства, які є виробниками продукції згідно з міждержавними угодами;
 
   підприємства, які є виробниками продукції згідно з міждержавними угодами;
 
107. науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, що виконують розробки для державних потреб (державне замовлення за останні три роки становить не менш як 50 відсотків розробок);
 
   науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, що виконують розробки для державних потреб (державне замовлення за останні три роки становить не менш як 50 відсотків розробок);
 
108. державні радіо- та телекомпанії;
 
   державні радіо- і телекомпанії;
 
109. спеціалізовані видавництва, що випускають дитячу літературу, підручники та навчальні посібники, наукову літературу;
 
   спеціалізовані видавництва, що випускають дитячу літературу, підручники та навчальні посібники, наукову літературу;
 
110. майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості;
 
   майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості;
 
111. майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;
 
   майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи;
 
112. майнові комплекси підприємств геодезії, картографії та кадастру;
 
   майнові комплекси підприємств геодезії, картографії та кадастру;
 
113. науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
 
   науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
 
114. майнові комплекси підприємств стандартизації, метрології і сертифікації; інші підприємства, що здійснюють сертифікацію продукції та перевірку її безпечності та відповідності встановленим вимогам;
 
   майнові комплекси підприємств стандартизації, метрології і сертифікації, інші підприємства, що здійснюють сертифікацію продукції та перевірку її безпечності та відповідності встановленим вимогам;
 
115. майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують зберігання продукції державного резерву та державного інтервенційного фонду;
 
   майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують зберігання продукції державного резерву та державного інтервенційного фонду;
 
116. майнові комплекси підприємств соляної промисловості;
 
   майнові комплекси підприємств соляної промисловості;
 
117. майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт.
 
-40- -- Н.д.Черній В.В. (Реєстр.картка №434) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 6 статті 5 після абзацу 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
«сортовипробувавальні станції, дільниці, інші організації з експертизи сортів рослин.»
 
Відхилено   майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт.
 
118. Уповноважені органи управління систематично переглядають перелік об’єктів державної власності, визначених у цій частині, та щороку подають у разі потреби до центрального органу виконавчої влади з питань економіки пропозиції з обґрунтуванням щодо кожного об’єкта для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення змін до переліку.»;
 
   Уповноважені органи управління систематично переглядають перелік об’єктів державної власності, визначених у цій частині, та щороку подають у разі потреби до центрального органу виконавчої влади з питань економіки пропозиції з обґрунтуванням щодо кожного об’єкта для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення змін до переліку.»;
 
119. У зв’язку з цим частину шосту вважати відповідно частиною сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;
 
120. 6) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
121. «Стаття 5-1. Класифікація об’єктів приватизації
 
   «Стаття 5-1. Класифікація об’єктів приватизації
 
122. З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації класифікуються за такими групами:
 
   1. З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об’єкти приватизації класифікуються за такими групами:
 
123. група А — єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (в тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу господарського товариства, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано.
 
-41- Корж П.П.
В абзаці четвертому пункту 6) статті 1 розділу І проекту Закону слово «господарського» замінити на слово «акціонерного».
 
Відхилено   група А — єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу господарського товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано.
 
124. Окремим індивідуально визначеним майном вважається рухоме та нерухоме майно державних підприємств (в тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном; майно державних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств;
 
   Окремим індивідуально визначеним майном вважається рухоме та нерухоме майно державних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном; майно державних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств;
 
125. група В — єдині майнові комплекси державних підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), їх структурних підрозділів, на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; акції акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
-42- Корж П.П.
В абзаці шостому пункту 6) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «утвореного в процесі приватизації та корпоратизації».
 
Відхилено   група В — єдині майнові комплекси державних підприємств (у тому числі ті, що передані в оренду), їх структурних підрозділів, на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані; акції акціонерного товариства, утвореного в процесі приватизації та корпоратизації (крім об’єктів групи Г); єдині майнові комплекси підприємств і організацій сільського, рибного господарства та агропромислового комплексу незалежно від вартості майна та середньооблікової чисельності працюючих, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
126. група Г — єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу; а також об’єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуального підходу до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, корисні копалини, кадри, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам).
 
-43- Корж П.П.
Абзац сьомий пункту 6) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«група Г — єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займають монопольне (домінуюче) положення на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу; а також об'єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуальних підходів до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам).»
 
Враховано по суті  група Г — єдині майнові комплекси державних підприємств та акції акціонерних товариств, які на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств оборонно-промислового комплексу, а також об’єкти, визначені уповноваженими органами управління як такі, що потребують застосування індивідуального підходу до приватизації (такі, що мають унікальні виробництва, використовують рідкісні ресурси (нематеріальні активи, корисні копалини, кадри, ноу-хау, включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають таким вимогам).
 
127. Підприємством, що має ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), вважається підприємство, яке має частку на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), що перевищує 35 відсотків, або разом з одним або двома іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 50 відсотків, або не більш ніж з чотирма іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 70 відсотків;
 
-44- Кармазін Ю.А.
У статті 51 визначення терміну: «підприємство, що має ознаки домінування» викласти у такій редакції:
«Підприємством, що має ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), вважається підприємство, яке має не більше трьох конкурентів на ринку певного товару, не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин, частку на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), що перевищує 35 відсотків, , якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції або якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам, не більше ніж з трьома суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 50 відсотків, або не більш ніж з чотирма іншими суб'єктами господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 70 відсотків і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої цієї статті.».
 
Враховано по суті  Підприємством, що має ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), вважається підприємство, яке має частку на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), що перевищує 35 відсотків, або разом з одним або двома іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 50 відсотків, або не більш ніж з чотирма іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 70 відсотків;
 
    -45- Корж П.П.
Виключити абзац восьмий пункту 6) статті 1 розділу І проекту
Закону такого змісту:
«Підприємством, що має ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), вважається підприємство, яке має частку на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), що перевищує 35 відсотків, або разом з одним або двома іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 50 відсотків, або не більш ніж з чотирма іншими підприємствами має на такому ринку сукупну частку, що перевищує 70 відсотків;»
 
Відхилено    
128. група Д — об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
   група Д — об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;
 
129. група Е — акції (частки, паї), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами;
 
-46- Корж П.П.
В абзаці десятому пункту 6) статті 1 розділу І проекту Закону
після слів «в статутному капіталі господарських товариств» додати слова
« (крім публічних акціонерних товариств та відкритих акціонерних
товариств),».
 
Відхилено   група Е — акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами;
 
130. група Ж — об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.
 
   група Ж — об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.
 
131. До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств, перебувають на балансі підприємств, якщо такі об’єкти не включено до складу майна, що передається у комунальну власність).
 
   До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств, перебувають на балансі підприємств, якщо такі об’єкти не включено до складу майна, що передається у комунальну власність.
 
132. Об’єкти приватизації, що належать до груп А, Д і Ж, є об’єктами малої приватизації.»;
 
-47- Корж П.П.
Після пункту 6) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити
проект Закону новим пунктом такого змісту:
«7) статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Суб'єкти приватизації
Суб'єктами приватизації є:
державні органи приватизації;
покупці.»
 
Відхилено   2. Об’єкти приватизації, що належать до груп А, Д і Ж, є об’єктами малої приватизації»;
 
133. 7) у статті 7:
 
-48- Осика С.Г.
За погодженням з Фондом державного майна України та відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» доповнити пункт 7) статті 1 розділу І проекту Закону новим другим абзацом такого змісту «Абзац другий частини другої статті 7 виключити;»
 
Враховано   7) у статті 7:
абзац другий частини другої виключити;
 
134. у частині третій:
 
-49- Корж П.П.
Пункт 7) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу другого
доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац сьомий викласти у такій редакції:
«затверджують плани приватизації майна, що перебуває у державній
власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації, вносять зміни до планів приватизації майна та планів розміщення акцій;»
 
Відхилено   у частині третій:
 
135. після абзацу десятого доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
136. «укладають договори про проведення оцінки об’єктів приватизації та земельних ділянок державної власності, на яких такі об’єкти розташовані;
 
   «укладають договори про проведення оцінки об’єктів приватизації та земельних ділянок державної власності, на яких такі об’єкти розташовані;
 
137. укладають договори про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою внесення таких земельних ділянок до статутного капіталу господарських товариств;
 
   укладають договори про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою внесення таких земельних ділянок до статутного капіталу господарських товариств;
 
138. укладають договори про розроблення документації із землеустрою;».
 
   укладають договори про розроблення документації із землеустрою».
 
139. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — двадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — двадцять першим;
 
140. після абзацу п’ятнадцятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
141. «вносять земельні ділянки державної власності до статутного капіталу господарських товариств відповідно до законодавства;».
 
   «вносять земельні ділянки державної власності до статутного капіталу господарських товариств відповідно до законодавства».
 
142. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — двадцять першим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — двадцять першим;
 
143. частину сьому виключити;
 
   частину сьому виключити;
 
144. 8) у статті 8:
 
-50- Корж П.П.
Пункт 8) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу першого
доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
«юридичні особи, крім передбачених частиною третьою цієї статті.»
 
Відхилено   8) у статті 8:
 
145. частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
146. «державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
 
-51- Корж П.П.
Пункт 8) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу третього
доповнити новим абзацом такого змісту:
«особи, які прямо та опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-5 пункту 3 цієї статті;»
 
Відхилено   «державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
 
147. особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FАТF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
   особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FАТF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
148. Не можуть бути покупцями також особи, афілійовані до зазначених у цій частині осіб.»;
 
-52- Корж П.П.
Виключити абзац п'ятий пункту 8) статті 1 розділу І проекту
Закону такого змісту:
«Не можуть бути покупцями також особи, афілійовані до зазначених у цій частині осіб.»
 
Відхилено   Не можуть бути покупцями також особи, афілійовані до зазначених у цій частині осіб»;
в абзаці першому частини четвертої слово «Покупці» замінити словами «Потенційні покупці»;
 
    -53- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 8 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, судді, члени їх сімей, юридичні особи, щодо яких вони мають вирішальний вплив чи які контролюються ними, а щодо об‘єктів комунального майна - також депутатами відповідних місцевих рад та членами їх сімей.».
у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
 
Відхилено    
    -54- Осика С.Г.
Після абзацу п’ятого пункту 8) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацом такого змісту «В абзац першому частини четвертої слово «Покупці» замінити словами «Потенційні покупці»«
 
Враховано    
    -55- Корж П.П.
Абзаци шостий - сьомий пункту 8) статті 1 розділу І проекту
Закону викласти у такій редакції:
«частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Покупці - юридичні особи зобов'язані подати до державного органу приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників, інші документи, що дають змогу визначити всіх осіб, які прямо та опосередковано контролюють діяльність покупця, та інші документи передбачені чинним законодавством.
Відповідальність за достовірність поданих документів покладається на покупця відповідно до законодавства.
Разом з заявою для участі в приватизації об'єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих власників.»
 
Враховано частково    
149. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
150. «Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб — кінцевих покупців.»;
 
   «Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подається інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб — кінцевих власників»;
 
151. частину п’яту виключити;
 
   частину п’яту виключити;
 
152. 9) статтю 9 виключити;
 
   9) статтю 9 виключити;
 
153. 10) доповнити Закон статтями 10-1 та 10-2 такого змісту:
 
   10) розділ І доповнити статтями 10-1 та 10-2 такого змісту:
 
154. «Стаття 10-1. Передприватизаційна підготовка
 
   «Стаття 10-1. Передприватизаційна підготовка
 
155. 1. Передприватизаційна підготовка може передувати прийняттю рішення про приватизацію.
 
   1. Передприватизаційна підготовка може передувати прийняттю рішення про приватизацію.
 
156. Передприватизаційна підготовка державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації.
 
-56- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому частини першої статті 10-1 після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «за погодженням з Верховною Радою України» і далі – за текстом.
 
Відхилено   Передприватизаційна підготовка державних підприємств, а також акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації.
 
    -57- Корж П.П.
Абзац четвертий пункту 10) статті 1 розділу І проекту Закону
викласти у такій редакції:
«Передприватизаційна підготовка об'єктів приватизації, що зазначені у абзацах 2, 3, 4 та 6 пункту 1 статті 5 цього Закону,
проводиться уповноваженими органами управління у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції у період до їх передачі Фонду державного майна України для приватизації.»
 
Відхилено    
157. Передприватизаційна підготовка державних підприємств може включати процес створення акціонерних товариств на базі державного майна або майна державного підприємства (корпоратизація).
 
   Передприватизаційна підготовка державних підприємств може включати процес створення акціонерних товариств на базі державного майна або майна державного підприємства (корпоратизація).
 
158. 2. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки підприємств. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств, віднесених до об’єктів групи Г, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-58- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 10-1 після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «за погодженням з Верховною Радою України».
 
Відхилено   2. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки підприємств. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств, віднесених до об’єктів групи Г, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -59- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 10-1 після першого речення доповнити новим реченням другим наступного змісту:
«Під час передприватизаційної підготовки об’єктів групи Г проводиться громадське слухання.»
 
Відхилено    
159. 3. Під час проведення передприватизаційної підготовки підприємств:
 
   3. Під час проведення передприватизаційної підготовки підприємств:
 
160. забороняється передача в оренду майнових комплексів або структурних підрозділів таких підприємств;
 
-60- Корж П.П.
Абзац восьмий пункту 10) статті 1 розділу І проекту Закону після слів «таких підприємств» доповнити словами «без погодження з державними органами приватизації;»
 
Відхилено   забороняється передача в оренду майнових комплексів або структурних підрозділів таких підприємств;
 
161. уповноважені органи управління обов’язково виявляють державне майно, що не підлягає приватизації, відокремлюють його та визначають умови його подальшого використання.
 
   уповноважені органи управління обов’язково виявляють державне майно, що не підлягає приватизації, відокремлюють його та визначають умови його подальшого використання.
 
162. 4. Підготовка до приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, включає визначення в установчих документах таких суб’єктів розміру акцій (часток, паїв), що належать державі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З цією метою державні органи приватизації в порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств:
 
   4. Підготовка до приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, включає визначення в установчих документах таких суб’єктів розміру акцій (часток, паїв), що належать державі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З цією метою державні органи приватизації в порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств:
 
163. ініціюють визначення розміру акцій (часток, паїв) засновників підприємств, у майні яких є державна частка;
 
   ініціюють визначення розміру акцій (часток, паїв) засновників підприємств, у майні яких є державна частка;
 
164. визначають розмір акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі таких підприємств;
 
   визначають розмір акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі таких підприємств;
 
165. погоджують з іншими засновниками (учасниками) внесення відповідних змін до установчих документів.
 
   погоджують з іншими засновниками (учасниками) внесення відповідних змін до установчих документів.
 
166. 5. Під час передприватизаційної підготовки об’єктів, право державної власності на які визнано відповідно до чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, державним органом приватизації здійснюється в установленому законодавством порядку оформлення такого права власності.
 
   5. Під час передприватизаційної підготовки об’єктів, право державної власності на які визнано відповідно до чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, державним органом приватизації здійснюється в установленому законодавством порядку оформлення такого права власності.
 
167. Стаття 10-2. Формування завдань з приватизації
 
   Стаття 10-2. Формування завдань з приватизації
 
168. 1. Завдання щодо обсягу надходження коштів до державного бюджету від приватизації державного майна визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   1. Завдання щодо обсягу надходження коштів до державного бюджету від приватизації державного майна визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
169. 2. Перелік об’єктів приватизації, що належать до групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.»;
 
-61- Кармазін Ю.А.
У статті 10-2 частину другу виключити, а саме:
«2. Перелік об’єктів приватизації, що належать до групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.».
 
Відхилено   2. Перелік об’єктів приватизації, що належать до групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України»;
 
    -62- Корж П.П.
Виключити абзац сімнадцятий пункту 10) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«2. Перелік об'єктів приватизації, що належать до групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.»
 
Відхилено    
170. 11) у статті 11:
 
   11) у статті 11:
 
171. абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
 
   абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
172. «опублікування списку об’єктів, які підлягають приватизації, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та місцевій пресі;
 
-63- Корж П.П.
В абзаці третьому пункту 11) статті 1 розділу І проекту Закону
слова «та місцевій пресі» замінити словами «,а також розміщення такої
інформації на веб-сайті Фонду державного майна України;».
 
Враховано по суті  «опублікування списку об’єктів, які підлягають приватизації, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та місцевій пресі;
 
173. прийняття рішення про приватизацію;»;
 
   прийняття рішення про приватизацію»;
 
174. в абзаці п’ятому слова « (за винятком об’єктів малої приватизації)» виключити;
 
   в абзаці п’ятому слова « (за винятком об’єктів малої приватизації)» виключити;
 
175. 12) у статті 12:
 
-64- Кармазін Ю.А.
Статтю 12 залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   12) у статті 12:
 
176. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
177. «1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління або покупці.
 
   «1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління або покупці.
 
178. Уповноважені органи управління за результатами аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, управління майном або корпоративними правами яких вони здійснюють, та з урахуванням ефективності використання майна таких суб’єктів господарювання подають щороку державним органам приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (в розрізі груп, визначених статтею 51 цього Закону), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-65- Корж П.П.
В абзаці четвертому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону слова «державного сектору економіки» виключити.
 
Враховано   Уповноважені органи управління за результатами аналізу господарської діяльності суб’єктів господарювання, управління майном або корпоративними правами яких вони здійснюють, та з урахуванням ефективності використання майна таких суб’єктів господарювання подають щороку державним органам приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (у розрізі груп, визначених статтею 51 цього Закону), в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
179. Уповноважені органи управління проводять аналіз можливих соціально-економічних результатів приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств.
 
-66- Корж П.П.
В абзаці п'ятому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону слова «мають ознаки домінування» замінити словами «займають монопольне (домінуюче) положення».
 
Відхилено   Уповноважені органи управління проводять аналіз можливих соціально-економічних результатів приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств.
 
180. Пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліків об’єктів, які підлягають приватизації, подаються разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об’єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації.
 
-67- Корж П.П.
В абзаці шостому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об'єктів та».
 
Відхилено   Пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об’єктів та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації.
 
181. Покупці єдиного майнового комплексу або контрольного пакета акцій разом із заявою подають бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, а також довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) для покупців — фізичних осіб.
 
-68- Корж П.П.
В абзаці сьомому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «або техніко-економічне обґрунтування».
 
Відхилено   Покупці єдиного майнового комплексу або контрольного пакета акцій разом із заявою подають бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, а також довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) для покупців — фізичних осіб.
 
182. Заяви про приватизацію подаються до державних органів приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що приватизується, у письмовій формі в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.»;
 
   Заяви про приватизацію подаються до державних органів приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що приватизується, у письмовій формі в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України»;
 
183. у частині другій слово «місяця» замінити цифрами і словом «20 днів», а слова «орган виконавчої влади, уповноважений управляти цим майном» замінити словами «уповноважений орган управління»;
 
-69- Корж П.П.
Абзаци десятий - тринадцятий пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«частину третю викласти в такій редакції:
«3. Відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:
особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем відповідно до статті 8 цього Закону;
підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;
законодавством встановлено обмеження щодо приватизації цього підприємства;
майно у встановленому порядку включено до переліку об'єктів (групи об'єктів), що не підлягають приватизації;
відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об'єкта до переліку;
об'єкт приватизації знаходиться в заповідній зоні, або розташований у прибережних захисних смугах морів, річок, озер на відстані ближче ніж 100 метрів від них.»
 
Враховано по суті  в абзаці першому частини другою слово «місяця» замінити цифрами і словом «20 днів», а слова «орган виконавчої влади, уповноважений управляти цим майном» замінити словами «уповноважений орган управління»;
 
184. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
185. абзаци другий і четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий і четвертий викласти в такій редакції:
 
186. «підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації.»;
 
   «підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації»;
 
187. «відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку.»;
 
-70- Мармазов Є.В.
Пункт 3 статті 12 доповнити абзацом такого змісту :
«майно у встановленому порядку включено до переліку об'єктів (групи об'єктів), що не підлягають приватизації або підпадають під критерії встановлені у частині 2 ( частині 4) ст. 5.»
 
Враховано по суті  «відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку»;
 
188. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
189. «4. У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства орган, що здійснює управління майном цього підприємства, передає у встановленому порядку державним органам приватизації функції з управління цим майном, крім майна, що не підлягає приватизації, в тому числі матеріальних носіїв секретної інформації.
 
-71- Корж П.П.
В абзаці п'ятнадцятому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону слова «У місячний строк» виключити.
 
Відхилено   «4. У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства орган, що здійснює управління майном цього підприємства, передає у встановленому порядку державним органам приватизації функції з управління цим майном, крім майна, що не підлягає приватизації, в тому числі матеріальних носіїв секретної інформації.
 
190. З моменту прийняття рішення про приватизацію об’єкта стосовно його майна (нерухомого майна, інших необоротних активів) та земельної ділянки державної власності, на якій розташований такий об’єкт, забороняється:
 
   З моменту прийняття рішення про приватизацію об’єкта стосовно його майна (нерухомого майна, інших необоротних активів) та земельної ділянки державної власності, на якій розташований такий об’єкт, забороняється:
 
191. здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки державної власності;
 
   здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки державної власності;
 
192. обмін, іпотека або застава майна; списання основних засобів, що мають залишкову вартість; безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості; передача майна в оренду; внесення майна до статутного капіталу інших суб’єктів господарювання, передача майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов’язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов’язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;
 
-72- Корж П.П.
Абзац вісімнадцятий пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«здійснювати операції з обміну, передачі в іпотеку або заставу основних засобів; списання основних засобів, що мають залишкову вартість; безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості; операції з передачі основних засобів в оренду; внесення майна до статутного капіталу інших суб'єктів господарювання, передача майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов'язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;»
 
Враховано по суті  обмін, іпотека або застава майна; списання основних засобів, що мають залишкову вартість; безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості; передача майна в оренду; внесення майна до статутного капіталу інших суб’єктів господарювання, передача майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов’язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов’язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;
 
193. вчинення дій, які можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку державної власності, на якій розташований такий об’єкт;
 
   вчинення дій, які можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку державної власності, на якій розташований такий об’єкт;
 
194. зміна номінальної вартості або кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
 
   зміна номінальної вартості або кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
 
195. прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення вартості власного капіталу товариства;
 
   прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, крім випадків збільшення статутного капіталу на суму збільшення вартості власного капіталу товариства;
 
196. прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
 
   прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
 
197. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації.
 
   У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації.
 
198. Зазначені обмеження не поширюються на підприємства, які перебувають у процесі приватизації і щодо яких прийнято рішення про реорганізацію.
 
-73- Бондар О.М.
В абзаці двадцять четвертому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону слово «реорганізацію» замінити словом «реструктуризацію»
 
Враховано   Зазначені обмеження не поширюються на підприємства, які перебувають у процесі приватизації і щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію.
 
    -74- Корж П.П.
Абзац двадцять четвертий пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити фразою «а також на підприємства, частка держави у статутному капіталі яких складає менше 40 відсотків.»
 
Відхилено    
199. Зазначені обмеження діють до завершення приватизації об’єкта.»;
 
   Зазначені обмеження діють до завершення приватизації об’єкта»;
 
200. доповнити статтю частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
201. «5. Строк проведення приватизації об’єкта не повинен перевищувати двох років з моменту прийняття рішення про його приватизацію.
 
   «5. Строк проведення приватизації об’єкта не повинен перевищувати двох років з моменту прийняття рішення про його приватизацію.
 
202. 6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом приватизації (розміщення акцій), і оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.»;
 
-75- Корж П.П.
В абзаці двадцять восьмому пункту 12) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «і оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.»
 
Відхилено   6. Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом приватизації (розміщення акцій), і оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації»;
 
203. 13) частину другу статті 13 доповнити абзацами такого змісту:
 
-76- Кармазін Ю.А.
У статті 13 у частині другій абзаци другий-четвертий виключити.
 
Відхилено   13) частину другу статті 13 доповнити абзацами другим – четвертим такого змісту:
 
    -77- Корж П.П.
Пункт 13) статті 1 розділу І проекту Закону перед абзацом першим доповнити абзацами такого змісту:
«частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
«1. Державний орган приватизації протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єктів приватизації, які зазначені у абзацах 2, З, 4 та 6 пункту 1 статті 5 цього Закону затверджує склад комісії з приватизації об'єкта і встановлює строк подання проекту плану приватизації. Цей строк не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.»
 
Відхилено    
204. «За рішенням державного органу приватизації можуть створюватись постійно діючі комісії з приватизації об’єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об’єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в абзаці першому цієї частини.
 
   «За рішенням державного органу приватизації можуть створюватися постійно діючі комісії з приватизації об’єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об’єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в абзаці першому цієї частини.
 
205. За рішенням зазначеної комісії до її роботи можуть залучатися експерти (в тому числі державний експерт з питань таємниць), консультанти, оцінювачі та інші спеціалісти, які мають право дорадчого голосу на її засіданні.
 
   За рішенням зазначеної комісії до її роботи можуть залучатися експерти (у тому числі державний експерт з питань таємниць), консультанти, оцінювачі та інші спеціалісти, які мають право дорадчого голосу на її засіданні.
 
206. З метою забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії з приватизації можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України.»;
 
   З метою забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії з приватизації можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України»;
 
207. 14) у статті 14:
 
   14) у статті 14:
 
208. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
209. «уповноваженого органу управління, який здійснював управління державним майном до прийняття рішення про приватизацію.»;
 
   «уповноваженого органу управління, який здійснював управління державним майном до прийняття рішення про приватизацію»;
 
210. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
211. в абзаці першому слово «вартість» замінити словом «ціну», а слова «майна, що не підлягає приватизації» замінити словами «майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств»;
 
   в абзаці першому слово «вартість» замінити словом «ціну», а слова «майна, що не підлягає приватизації» замінити словами «майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств»;
 
212. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
213. «До проекту плану приватизації додається акт оцінки майна об’єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується державним органом приватизації, або звіт про оцінку об’єкта приватизації із затвердженим висновком про його вартість.»;
 
-78- Корж П.П.
В абзаці сьомому пункту 14) статті 1 розділу І проекту Закону фразу «або звіт про оцінку об'єкта приватизації із затвердженим висновком про його вартість.» замінити на фразу «та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації.»
 
Відхилено   «До проекту плану приватизації додається акт оцінки майна об’єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується державним органом приватизації, або звіт про оцінку об’єкта приватизації із затвердженим висновком про його вартість»;
 
214. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
215. «4. Проект плану приватизації та альтернативний проект плану трудового колективу чи інших покупців (у разі наявності) подаються на розгляд відповідного державного органу приватизації, який протягом 10 днів зобов’язаний його (їх) розглянути і в разі відповідності одного з них вимогам цього Закону затвердити і довести до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.
 
-79- Корж П.П.
В абзаці дев'ятому пункту 14) статті 1 розділу І проекту Закону фразу «органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.» замінити на фразу «зацікавлених осіб або надати мотивовані зауваження.».
 
Враховано по суті  «4. Проект плану приватизації та альтернативний проект плану трудового колективу чи інших покупців (у разі наявності) подаються на розгляд відповідного державного органу приватизації, який протягом 10 днів зобов’язаний його (їх) розглянути і в разі відповідності одного з них вимогам цього Закону затвердити і довести до відома органів, що делегували своїх представників для включення до складу комісії з приватизації.
 
216. У разі коли відповідний державний орган приватизації не затвердив зазначений проект плану, комісія з приватизації зобов’язана протягом п’яти робочих днів доопрацювати його та подати на повторний розгляд.»;
 
-80- Корж П.П.
Абзац дванадцятий пункту 14) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
«3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії бізнес-план післяприватизаційного розвитку об'єкта, який повинен включати:»
 
Відхилено   У разі якщо відповідний державний орган приватизації не затвердив зазначений проект плану, комісія з приватизації зобов’язана протягом п’яти робочих днів доопрацювати його та подати на повторний розгляд»;
 
217. 15) у статті 15:
 
   15) у статті 15:
 
218. у частині першій:
 
-81- Корж П.П.
Пункт 15) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
«в абзаці першому слова «державного майна» замінити словами «об'єктів державної власності;»
 
Відхилено   у частині першій:
 
219. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
220. «продажу об’єктів приватизації на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);»;
 
-82- Корж П.П.
Абзац четвертий пункту 15) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити словами « (далі - аукціон)».
 
Відхилено   «продажу об’єктів приватизації на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни)»;
 
221. після абзацу третього доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
222. «продажу об’єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс);».
 
   «продажу об’єктів приватизації за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс)».
 
223. У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами шостим — дев’ятим;
 
-83- Корж П.П.
У пункті 15) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
«в абзаці четвертому виключити слова «та іншими», а фразу «способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців» взяти в дужки».
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;
 
    -84- Корж П.П.
У пункті 15) статті 1 розділу І проекту Закону після абзацу
сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
«виключити абзац п'ятий такого змісту:
«продажу на конкурсній основі єдиного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства при поданні покупцем документів, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону;»
 
Відхилено    
224. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
225. «викупу об’єктів приватизації;»;
 
   «викупу об’єктів приватизації»;
 
226. після абзацу сьомого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
227. «продажу акцій на міжнародних фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок;».
 
-85- Бондар О.М.
Після 11 абзацу пункту 15) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацом такого змісту «іншими способами, які встановлюються спеціальними законами, що регулюють особливості приватизації об'єктів окремих галузей."
 
Враховано   «продажу акцій на міжнародних фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок;
іншими способами, які встановлюються спеціальними законами, що регулюють особливості приватизації об'єктів окремих галузей».
 
    -86- Кармазін Ю.А.
У статті 15 частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«іншим способом приватизації, встановленим законом».
 
Враховано частково    
228. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
229. абзац дев’ятий виключити;
 
   абзац дев’ятий виключити;
 
230. у частині другій слово «відкритих» виключити;
 
-87- Корж П.П.
Абзац чотирнадцятий пункту 15) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«у частині другій виключити слова «колективних підприємств» та «відкритих»;
 
Враховано частково   у частині другій слово «відкритих» виключити;
 
231. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
232. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
233. «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);»;
 
-88- Корж П.П.
В абзаці сімнадцятому пункту 15) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова « (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни)».
 
Відхилено   «продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни)»;
 
234. після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
235. «продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону;».
 
-89- Корж П.П.
В абзаці дев'ятнадцятому пункту 15) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону».
 
Відхилено   «продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону».
 
236. У зв’язку з цим абзаци четвертий — п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
237. абзаци п’ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:
 
   абзаци п’ятий і шостий замінити чотирма абзацами такого змісту:
 
238. «Приватизація об’єктів незавершеного будівництва може здійснюватися також шляхом:
 
   «Приватизація об’єктів незавершеного будівництва може здійснюватися також шляхом:
 
239. внесення об’єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, визначеному установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об’єкта;
 
   внесення об’єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, визначеному установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об’єкта;
 
240. продажу під розбирання.
 
   продажу під розбирання.
 
241. Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».»;
 
   Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»;
 
242. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
243. «4. Приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».»;
 
   «4. Приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;
 
244. 16) у статті 16:
 
-90- Кармазін Ю.А.
Статтю 16 залишити у чинній редакції, а саме:
«Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».
 
Враховано по суті  16) у статті 16:
 
245. абзац перший вважати частиною першою;
 
   слова «Продаж об’єктів» замінити цифрою і словами «1. Продаж об’єктів»;
 
246. доповнити статтю частинами другою — сьомою такого змісту:
 
   доповнити частинами другою — сьомою такого змісту:
 
247. «2. У разі коли єдиний майновий комплекс, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про його реструктуризацію (в тому числі шляхом створення акціонерного товариства).
 
   «2. У разі якщо єдиний майновий комплекс, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про його реструктуризацію (в тому числі шляхом створення акціонерного товариства).
 
248. 3. У разі коли для участі в аукціоні, конкурсі з продажу об’єкта приватизації подано заяву від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
 
   3. У разі якщо для участі в аукціоні, конкурсі з продажу об’єкта приватизації подано заяву від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
 
249. 4. У разі коли об’єкт, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г), під час проведення якого можливе зменшення початкової ціни об’єкта.
 
   4. У разі якщо об’єкт, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г), під час проведення якого можливе зменшення початкової ціни об’єкта.
 
250. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
   Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
251. У разі коли пакет акцій, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г).
 
   У разі якщо пакет акцій, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на фондовій біржі, в тому числі шляхом його дроблення (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г).
 
252. 5. Об’єкти, не продані на аукціоні за методом зниження ціни на фондовій біржі, в тому числі шляхом дроблення, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
   5. Об’єкти, не продані на аукціоні за методом зниження ціни на фондовій біржі, в тому числі шляхом дроблення, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
253. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.
 
-91- Корж П.П.
Виключити абзац десятий пункту 16) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об'єкта.»
 
Відхилено   Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.
 
254. У разі проведення аукціону без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом повинно відповідати вимогам статті 19 цього Закону. Переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
 
   У разі проведення аукціону без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом має відповідати вимогам статті 19 цього Закону. Переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.
 
255. 6. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, у разі коли акціонерне товариство протягом трьох років не провадить господарську діяльність.
 
-92- Корж П.П.
В абзаці дванадцятому пункту 16) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «у разі коли акціонерне товариство протягом трьох років не провадить господарську діяльність».
 
Відхилено   6. Для продажу на аукціоні без оголошення ціни можуть бути запропоновані державні пакети акцій акціонерних товариств, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України, у разі якщо акціонерне товариство протягом трьох років не провадить господарську діяльність.
 
256. 7. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів групи Г може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах радників.»;
 
   7. Підготовка до приватизації та продаж об’єктів групи Г може здійснюватися із залученням на конкурсних засадах радників.»;
 
257. 17) доповнити Закон статтями 16-1—16-4 такого змісту:
 
   17) доповнити статтями 16-1—16-4 такого змісту:
 
258. «Стаття 16-1. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках
 
   «Стаття 16-1. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках
 
259. 1. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках здійснюється відповідно до законодавства і правил функціонування зазначених ринків з урахуванням вимог законодавства про депозитарну систему в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-93- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 16-1 після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «за погодження з Верховною Радою України».
 
Відхилено   1. Продаж акцій на міжнародних фондових ринках здійснюється відповідно до законодавства і правил функціонування зазначених ринків з урахуванням вимог законодавства про депозитарну систему в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
260. 2. Рішення про продаж акцій на міжнародних фондових ринках приймає Кабінет Міністрів України.
 
-94- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 16-1 після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «за погодження з Верховною Радою України».
 
Відхилено   2. Рішення про продаж акцій на міжнародних фондових ринках приймає Кабінет Міністрів України.
 
261. Стаття 16-2. Викуп об’єктів приватизації
 
   Стаття 16-2. Викуп об’єктів приватизації
 
262. 1. Викуп акцій (часток, паїв), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації та з урахуванням установчих документів таких товариств.
 
   1. Викуп акцій (часток, паїв), що належать державі в статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації та з урахуванням установчих документів таких товариств.
 
263. 2. Викуп об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
 
   2. Викуп об’єктів малої приватизації здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».
 
264. Стаття 16-3. Особливості приватизації науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій та установ
 
-95- Кармазін Ю.А.
Статтю 16-3 виключити.
 
Відхилено   Стаття 16-3. Особливості приватизації науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій та установ
 
265. Науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці.
 
   Науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці.
 
266. Стаття 16-4. Особливості приватизації містоутворюючих підприємств
 
-96- Кармазін Ю.А.
Статтю 16-4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 16-4. Особливості приватизації містоутворюючих підприємств
 
267. 1. Для цілей цього Закону до містоутворюючого підприємства відноситься підприємство, яке відповідає одному з таких критеріїв:
 
   1. Для цілей цього Закону до містоутворюючого підприємства відноситься підприємство, що відповідає одному з таких критеріїв:
 
268. підприємство, на якому зайнято не менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, що працюють на підприємствах міста (поселення);
 
   підприємство, на якому зайнято не менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, які працюють на підприємствах міста (поселення);
 
269. підприємство, яке на своєму балансі має об’єкти соціально-комунальної сфери та інженерної інфраструктури, що обслуговують не менш як 50 відсотків населення міста (поселення).
 
-97- Корж П.П.
Виключити абзац тринадцятий пункту 17) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«підприємство, яке на своєму балансі має об'єкти соціально-комунальної сфери та інженерної інфраструктури, що обслуговує не менш як 50 відсотків населення міста (поселення).»
 
Відхилено   підприємство, яке на своєму балансі має об’єкти соціально-комунальної сфери та інженерної інфраструктури, що обслуговують не менш як 50 відсотків населення міста (поселення).
 
270. 2. Містоутворюючі підприємства підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці.»;
 
-98- Корж П.П.
Пункт 18) статті І розділу І проекту Закону викласти в такій
редакції:
«18) частини другу, третю, четверту і восьму статті 17 викласти у такій редакції:
«2. Держаний орган приватизації та орендар можуть прийняти рішення про створення акціонерного товариства на базі державного майна, зданого в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації та має передаватися на утримання або у схов господарському товариству на договірних засадах), та майна, що є власністю орендаря.
Засновники приймають у десятиденний строк рішення про створення акціонерного товариства, укладають засновницький договір, затверджують статут акціонерного товариства і подають в установленому порядку документи до відповідного органу, що уповноважений здійснювати державну реєстрацію, для державної реєстрації акціонерного товариства.
При перетворенні орендних підприємств у акціонерні товариства його засновниками виступають з боку держави відповідний державний орган приватизації, а з боку орендаря - орендар або господарське товариство, створене орендарями.
Ініціатором створення акціонерного товариства або перетворення орендного підприємства у акціонерне товариство може бути держаний орган приватизації або орендар.
Державний орган приватизації зобов'язаний розглянути звернення орендаря, щодо створення акціонерного товариства на базі державного майна, зданого в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації та має передаватися на утримання або у схов господарському товариству на договірних засадах) протягом тридцяти днів.
3.З моменту реєстрації акціонерного товариства договір оренди
вважається розірваним, а акціонерне товариство стає правонаступником
прав і обов'язків орендаря.
4.До статутного капіталу акціонерного товариства вноситься
державне майно, передане в оренду (за винятком майна, що не підлягає
приватизації та має передаватися на утримання або у схов господарському
товариству на договірних засадах), та майно, що є власністю орендаря.
8. У разі відмови орендаря виступити засновником акціонерного товариства приватизація майна, зданого в оренду, здійснюється без його згоди в порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.»
 
Враховано по суті  2. Містоутворюючі підприємства підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці»;
 
271. 18) частини другу і четверту статті 17 викласти у такій редакції:
 
   18) частини другу і четверту статті 17 викласти в такій редакції:
 
272. «2. Засновники приймають у десятиденний строк після затвердження плану приватизації рішення про заснування товариства, укладають засновницький договір, затверджують статут товариства і подають в установленому порядку документи до відповідного органу, що уповноважений здійснювати державну реєстрацію, для державної реєстрації товариства.»;
 
-99- Бондар О.М.
В абзаці другому пункту 18) статті 1 розділу І проекту Закону
слово «заснування» замінити словом «утворення»
 
Враховано   «2. Засновники приймають у десятиденний строк після затвердження плану приватизації рішення про утворення товариства, укладають засновницький договір, затверджують статут товариства і подають в установленому порядку документи до відповідного органу, що уповноважений здійснювати державну реєстрацію, для державної реєстрації товариства»;
 
273. «4. До статутного капіталу товариства вноситься державне майно, передане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації та має передаватися на утримання або у схов господарському товариству на договірних засадах), та майно, що є власністю орендаря.»;
 
   «4. До статутного капіталу товариства вноситься державне майно, передане в оренду (крім майна, що не підлягає приватизації та має передаватися на утримання або у схов господарському товариству на договірних засадах), та майно, що є власністю орендаря»;
 
274. 19) у статті 18:
 
   19) у статті 18:
 
275. абзац другий частини першої викласти у такій
 
   у частині першій:
 
276. редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
277. «До акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації, не застосовуються обмеження, встановлені абзацом другим частини першої та частиною другою статті 5, положення статті 9, вимоги частини першої статті 24, положення частини третьої статті 53 та абзацу третього частини першої статті 73 (в частині кумулятивного голосування) Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створення акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій).»;
 
-100- Корж П.П.
Абзац третій пункту 19) статті 1 розділу І проекту Закону
викласти у такій редакції:
«До акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації, не застосовуються обмеження, встановлені абзацом другим частини першої та частиною другою статті 5 Закону України "Про акціонерні товариства" у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій).»
 
Враховано по суті  «До акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації, не застосовуються обмеження, встановлені абзацом другим частини першої та частиною другою статті 5, положення статті 9, вимоги частини першої статті 24, положення частини третьої статті 53 та абзацу третього частини першої статті 73 (у частині кумулятивного голосування) Закону України «Про акціонерні товариства» щодо створення акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій)»;
 
278. доповнити частину першу абзацом третім такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
279. «Створення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуск та розміщення акцій такого товариства здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-101- Корж П.П.
В абзаці п'ятому пункту 19) статті 1 розділу І проекту Закону слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Відхилено   «Створення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуск та розміщення акцій такого товариства здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -102- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому частини першої статті 18 після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «за погодження з Верховною Радою України».
 
Відхилено    
280. частини третю і четверту виключити;
 
-103- Кармазін Ю.А.
Частини третю - четверту статті 18 залишити у чинній редакції, а саме:
«3. Працівники підприємства, майно якого приватизується, мають право об'єднатись відповідно до статті 8 цього Закону для викупу контрольного пакета акцій.
4. Продаж акцій засновником акціонерного товариства провадиться на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законодавством.».
 
Відхилено   частини третю і четверту виключити;
 
281. абзац другий частини шостої виключити;
 
-104- Корж П.П.
Абзац сьомий пункту 19) статті 1 розділу І проекту Закону викласти такій редакції:
«частину шосту виключити».
 
Відхилено   абзац другий частини шостої виключити;
 
    -105- Кармазін Ю.А.
У частині шостій статті 18 абзац другий залишити у чинній редакції, а саме:
«Якщо продаж здійснюється не на конкурентних засадах, то вартість цих акцій (часток, паїв) визначається шляхом проведення незалежної оцінки.».
 
Відхилено    
282. абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
 
283. «Визначення вартості майна, що додатково вноситься до статутного капіталу товариства, здійснюється за методикою оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «Визначення вартості майна, що додатково вноситься до статутного капіталу товариства, здійснюється за методикою оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
284. 20) статтю 18-1 викласти у такій редакції:
 
   20) статтю 18-1 викласти в такій редакції:
 
285. «Стаття. 18-1 Приватизація об’єктів державної власності разом із земельними ділянками державної власності
 
   «Стаття. 18-1 Приватизація об’єктів державної власності разом із земельними ділянками державної власності
 
286. 1. Продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, включення вартості земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства здійснюється після визначення розміру та меж такої земельної ділянки.
 
   1. Продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, включення вартості земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства здійснюється після визначення розміру та меж такої земельної ділянки.
 
287. Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, про внесення земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства, є підставою для проведення землеустрою відповідних земельних ділянок.
 
   Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації, про внесення земельної ділянки державної власності до статутного капіталу господарського товариства, є підставою для проведення землеустрою відповідних земельних ділянок.
 
288. Виконавець робіт із землеустрою визначається на конкурентних засадах в порядку, що затверджується Фондом державного майна України. За результатами конкурсу з виконавцем робіт із землеустрою укладається договір про розроблення документації із землеустрою, в якому, зокрема, визначається сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на погодження, на державну експертизу та на затвердження.
 
   Виконавець робіт із землеустрою визначається на конкурентних засадах в порядку, що затверджується Фондом державного майна України. За результатами конкурсу з виконавцем робіт із землеустрою укладається договір про розроблення документації із землеустрою, в якому, зокрема, визначається сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на погодження, на державну експертизу та на затвердження.
 
289. 2. Оцінка об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність за методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Оцінка об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна та оціночну діяльність за методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
290. Вартість земельної ділянки державної власності, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, визначається відповідно до законодавства про оцінку земель на підставі результатів експертної грошової оцінки такої ділянки за відповідною методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Вартість земельної ділянки державної власності, що вноситься до статутного капіталу господарського товариства, визначається відповідно до законодавства про оцінку земель на підставі результатів експертної грошової оцінки такої ділянки за відповідною методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
291. 3. Продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію.
 
   3. Продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію.
 
292. Договір купівлі-продажу укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
 
   Договір купівлі-продажу укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
 
293. копію наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 
   копію наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 
294. копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію;
 
   копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію;
 
295. підтвердження, надане органом земельних ресурсів, що земельна ділянка не передавалась у приватну чи комунальну власність;
 
   підтвердження, надане органом земельних ресурсів, що земельна ділянка не передавалася у приватну чи комунальну власність;
 
296. копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
 
   копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
 
297. витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 
   витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 
298. копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
 
   копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
 
299. довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.
 
   довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.
 
300. Приватизація об’єктів разом із земельними ділянками державної власності, які є внеском держави до статутного капіталу господарських товариств, здійснюється шляхом включення вартості земельної ділянки до статутного капіталу господарського товариства (у тому числі разом з розташованими на ній будівлями, спорудами, майновими комплексами) та продажем відповідно до законодавства про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі такого товариства.
 
   Приватизація об’єктів разом із земельними ділянками державної власності, які є внеском держави до статутного капіталу господарських товариств, здійснюється шляхом включення вартості земельної ділянки до статутного капіталу господарського товариства (у тому числі разом з розташованими на ній будівлями, спорудами, майновими комплексами) та продажем відповідно до законодавства про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі у статутному капіталі такого товариства.
 
301. 4. Земельні ділянки державної власності, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються покупцям об’єктів приватизації в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем у разі скасування заборони на продаж зазначених ділянок.»;
 
   4. Земельні ділянки державної власності, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються покупцям об’єктів приватизації в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем у разі скасування заборони на продаж зазначених ділянок»;
 
302. 21) доповнити Закон статтями 18-2—18-6 такого змісту:
 
   21) доповнити статтями 18-2—18-6 такого змісту:
 
303. «Стаття 18-2. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок державної власності
 
   «Стаття 18-2. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок державної власності
 
304. 1. Державні органи приватизації після затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, одержують від державних органів земельних ресурсів відомості про земельні ділянки державної власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, зокрема про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до вимог земельного законодавства, та на підставі одержаних відомостей приймають рішення про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності або без земельної ділянки.
 
   1. Державні органи приватизації після затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, одержують від державних органів земельних ресурсів відомості про земельні ділянки державної власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, зокрема про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до вимог земельного законодавства, та на підставі одержаних відомостей приймають рішення про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності або без земельної ділянки.
 
305. 2. Якщо на земельній ділянці державної власності, на якій розташований об’єкт приватизації, розташовані також об’єкти державної власності (будівлі, споруди), які не підлягають приватизації, покупець об’єкта приватизації набуває право на частку у спільній частковій власності на земельну ділянку. Суб’єктами права спільної часткової власності на земельну ділянку в такому випадку є покупець об’єкта приватизації та держава пропорційно до площ будівель та споруд, які входять до складу об’єкта приватизації, та тих, які не входять до складу об’єкта приватизації на дату проведення оцінки об’єкта приватизації.
 
   2. Якщо на земельній ділянці державної власності, на якій розташований об’єкт приватизації, розташовані також об’єкти державної власності (будівлі, споруди), що не підлягають приватизації, покупець об’єкта приватизації набуває право на частку у спільній частковій власності на земельну ділянку. Суб’єктами права спільної часткової власності на земельну ділянку в такому випадку є покупець об’єкта приватизації та держава пропорційно до площ будівель та споруд, які входять до складу об’єкта приватизації, та тих, які не входять до складу об’єкта приватизації на дату проведення оцінки об’єкта приватизації.
 
306. 3. Право на викуп об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, надається покупцю у випадках, визначених законодавством про приватизацію, за умови, що покупець є орендарем відповідної земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.
 
   3. Право на викуп об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, надається покупцю у випадках, визначених законодавством про приватизацію, за умови, що покупець є орендарем відповідної земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.
 
307. 4. У разі коли під час вивчення попиту на об’єкт приватизації, який пропонується для продажу разом із земельною ділянкою державної власності, від покупців не надійшло пропозицій щодо придбання такого об’єкта, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта без земельної ділянки або про перетворення підприємства в акціонерне товариство.
 
   4. У разі якщо під час вивчення попиту на об’єкт приватизації, який пропонується для продажу разом із земельною ділянкою державної власності, від покупців не надійшло пропозицій щодо придбання такого об’єкта, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта без земельної ділянки або про перетворення підприємства в акціонерне товариство.
 
308. 5. Об’єкт приватизації, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності і не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки.
 
   5. Об’єкт приватизації, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності і не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки.
 
309. 6. У разі продажу об’єкта приватизації без земельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства.
 
   6. У разі продажу об’єкта приватизації без земельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства.
 
310. Стаття 18-3. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств
 
   Стаття 18-3. Порядок закріплення у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств
 
311. 1. Порядок закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Порядок закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
312. У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій акціонерних товариств, створених на базі об’єктів групи Г, у розмірі контрольного пакета акцій.
 
-106- Корж П.П.
Виключити абзац одинадцятий пункту 21) статті 1 розділу І
проекту Закону такого змісту:
«У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій акціонерних товариств, створених на базі об'єктів групи Г, у розмірі контрольного пакета акцій.»
 
Відхилено   У державній власності може закріплюватися тільки пакет акцій акціонерних товариств, створених на базі об’єктів групи Г, у розмірі контрольного пакета акцій.
 
313. 2. Рішення про закріплення пакета акцій у державній власності приймає Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного акціонерного товариства на строк до трьох років.
 
   2. Рішення про закріплення пакета акцій у державній власності приймає Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного акціонерного товариства на строк до трьох років.
 
314. 3. Після закінчення строку закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності такого пакета на новий строк, але не більш як на три роки.
 
   3. Після закінчення строку закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності такого пакета на новий строк, але не більш як на три роки.
 
315. 4. У разі закріплення пакета акцій у державній власності план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком тих, що закріплені, та оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.
 
-107- Корж П.П.
В абзаці чотирнадцятому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону виключити фразу «та оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.»
 
Відхилено   4. У разі закріплення пакета акцій у державній власності план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком тих, що закріплені, та оформляється рішенням відповідного державного органу приватизації.
 
316. Стаття 18-4. Особливості приватизації об’єктів групи Г
 
   Стаття 18-4. Особливості приватизації об’єктів групи Г
 
317. 1. Приватизація об’єктів групи Г здійснюється на засадах індивідуальної приватизації.
 
   1. Приватизація об’єктів групи Г здійснюється на засадах індивідуальної приватизації.
 
318. Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об’єкт приватизації, врахуванні кон’юнктури ринку, на основі цього — визначенні способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продажу єдиного майнового комплексу або пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації на базі підприємств, віднесених до об’єктів групи Г, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.
 
-108- Корж П.П.
В абзаці сімнадцятому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону виключити фразу «у вивченні попиту на конкретний об'єкт приватизації,».
 
Відхилено   Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об’єкт приватизації, врахуванні кон’юнктури ринку, на основі цього — визначенні способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продажу єдиного майнового комплексу або пакетів акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації на базі підприємств, віднесених до об’єктів групи Г, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.
 
319. 2. Для об’єктів групи Г до прийняття рішення про їх приватизацію передбачається оприлюднення фінансової звітності, яка включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом державного майна України, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Відповідна інформація щодо кожного підприємства готується уповноваженим органом управління та подається до Фонду державного майна України у встановлені ним строки.
 
   2. Для об’єктів групи Г до прийняття рішення про їх приватизацію передбачається оприлюднення фінансової звітності, що включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом державного майна України, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Відповідна інформація щодо кожного підприємства готується уповноваженим органом управління та подається до Фонду державного майна України у встановлені ним строки.
 
320. Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об’єкт приватизації оприлюднюється у засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення покупцем надсилається Фонду державного майна України в установлений строк. В анкеті покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав.
 
-109- Корж П.П.
В абзаці дев'ятнадцятому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону після слів «після її заповнення» додати слово «потенційним», а після слів «В анкеті» додати слово «потенційний».
 
Враховано   Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об’єкт приватизації оприлюднюється у засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем надсилається Фонду державного майна України в установлений строк. В анкеті потенційним покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав.
 
321. В інформації, яку оприлюднює Фонд державного майна України щодо об’єктів групи Г, обов’язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності відповідно до статті 18? цього Закону.
 
   В інформації, яку оприлюднює Фонд державного майна України щодо об’єктів групи Г, обов’язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності відповідно до статті 18? цього Закону.
 
322. Фонд державного майна України на підставі поданих анкет вивчення попиту на об’єкт приватизації в установленому ним порядку визначає спосіб приватизації кожного підприємства.
 
-110- Корж П.П.
В абзаці двадцять першому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону виключити фразу «на підставі поданих анкет вивчення попиту на об'єкт приватизації в установленому ним порядку.»
 
Відхилено   Фонд державного майна України на підставі поданих анкет вивчення попиту на об’єкт приватизації в установленому ним порядку визначає спосіб приватизації кожного підприємства.
 
323. Під час підготовки об’єктів групи Г до приватизації проводиться громадське слухання.
 
-111- Корж П.П.
Виключити абзац двадцять другий пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«Під час підготовки об'єктів групи Г до приватизації проводиться громадське слухання.»
 
Відхилено   Під час підготовки об’єктів групи Г до приватизації проводиться громадське слухання.
 
324. 3. Об’єкти групи Г, крім єдиних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій акціонерних товариств з урахуванням таких особливостей:
 
   3. Об’єкти групи Г, крім єдиних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій акціонерних товариств з урахуванням таких особливостей:
 
325. 1) продажу підлягає контрольний пакет акцій акціонерного товариства.
 
   1) продажу підлягає контрольний пакет акцій акціонерного товариства.
 
326. У разі відсутності контрольного пакета акцій продажу єдиним пакетом підлягає пакет акцій, який належить державі, розміром понад 50 відсотків статутного капіталу згідно з пунктами 2—9 цієї частини.
 
-112- Корж П.П.
В абзаці двадцять п'ятому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону фразу «розміром понад 50 відсотків статутного капіталу, згідно з пунктами 2—9 цієї частини» замінити фразою «розміром 25 і більше відсотків статутного капіталу, згідно з пунктами 2—5 цієї частини».
 
Відхилено   У разі відсутності контрольного пакета акцій продажу єдиним пакетом підлягає пакет акцій, що належить державі, розміром понад 50 відсотків статутного капіталу згідно з пунктами 2—9 цієї частини.
 
327. Для цілей приватизації контрольним пакетом акцій вважається пакет акцій у розмірі, який згідно із статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» забезпечує кворум голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів, що дає можливість власнику (державі або покупцю) здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб’єкта господарювання;
 
   Для цілей приватизації контрольним пакетом акцій вважається пакет акцій у розмірі, який згідно із статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» забезпечує кворум голосуючих акцій на загальних зборах акціонерів, що дає можливість власнику (державі або покупцю) здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб’єкта господарювання;
 
328. 2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом;
 
-113- Бондар О.М.
Абзац двадцять сьомий пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити словами «за умови участі в ньому не менше двох учасників» та у зв’язку з цим виключити абзац 30 пункту 21) статті 1 розділу І.
 
Відхилено   2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом;
 
    -114- Корж П.П.
Абзац двадцять сьомий пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити фразою «орган приватизації може встановлювати кваліфікаційні вимоги та додаткові умови участі у конкурсі;»
 
Відхилено    
329. 3) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;
 
   3) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;
 
330. 4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;
 
-115- Корж П.П.
Виключити абзац двадцять дев'ятий пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;».
 
Відхилено   4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;
 
331. 5) якщо на конкурс з продажу контрольного пакета акцій надійшла заява від одного покупця, ціна продажу пакета акцій визначається згідно із законодавством, але не може бути нижчою за ціну, визначену покупцем у конкурсній пропозиції;
 
   5) якщо на конкурс з продажу контрольного пакета акцій надійшла заява від одного покупця, ціна продажу пакета акцій визначається згідно із законодавством, але не може бути нижчою за ціну, визначену покупцем у конкурсній пропозиції;
 
332. 6) якщо контрольний пакет акцій продано, то інші непродані акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах. Акції, які не вдалося продати на фондових біржах, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни;
 
-116- Корж П.П.
Виключити абзац тридцять перший пункту 21) статті 1 розділу І
проекту Закону такого змісту:
«6) якщо контрольний пакет акцій продано, то інші непродані акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах. Акції, які не вдалося продати на фондових біржах, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни;»
 
Відхилено   6) якщо контрольний пакет акцій продано, інші непродані акції товариства пропонуються для продажу на фондових біржах. Акції, які не вдалося продати на фондових біржах, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни;
 
333. 7) якщо конкурс з продажу контрольного пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу;
 
   7) якщо конкурс з продажу контрольного пакета акцій не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторне проведення конкурсу;
 
334. 8) належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються для продажу на фондових біржах.
 
-117- Корж П.П.
В абзаці тридцять третьому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону слова «25 і менше відсотків» замінити словами «менше 25 відсотків».
 
Відхилено   8) належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються для продажу на фондових біржах.
 
335. Стаття 18-5. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
 
   Стаття 18-5. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
 
336. 1. Приватизація об’єктів групи В здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
   1. Приватизація об’єктів групи В здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
337. 1) належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах;
 
-118- Корж П.П.
В абзаці тридцять шостому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону слова «25 і менше відсотків» замінити словами «менше 25 відсотків».
 
Відхилено   1) належні державі пакети акцій підприємств, державна частка в статутному капіталі яких становить 25 і менше відсотків, пропонуються до продажу на фондових біржах;
 
338. 2) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;
 
   2) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;
 
339. 3) конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій.
 
-119- Корж П.П.
Абзац тридцять восьмий пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«3) конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій у розмірі 25 і більше відсотків. Орган приватизації може встановлювати кваліфікаційні вимоги та додаткові умови участі у конкурсі.
Якщо на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від
одного покупця, ціна продажу пакета акцій визначається згідно із
законодавством, але не може бути нижчою за ціну, визначену покупцем у конкурсній пропозиції.»
 
Відхилено   3) конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій.
 
340. У разі коли конкурс не відбувся, пакет акцій може пропонуватися для продажу на фондових біржах, у тому числі шляхом його дроблення;
 
-120- Корж П.П.
В абзаці тридцять дев'ятому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону після слів «для продажу на» додати слова «аукціонах або».
 
Враховано   У разі якщо конкурс не відбувся, пакет акцій може пропонуватися для продажу на аукціонах або фондових біржах, у тому числі шляхом його дроблення;
 
341. 4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;
 
-121- Корж П.П.
Виключити абзац сорок пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;»
 
Відхилено   4) з метою визначення ринкової вартості пакета акцій, приватизація якого здійснюється шляхом проведення конкурсу, до проведення конкурсу Фонд державного майна України пропонує для продажу на фондових біржах пакет акцій акціонерного товариства розміром 5—10 відсотків статутного капіталу, крім випадків, коли внаслідок такого продажу розмір пакета акцій, що залишається для реалізації, буде меншим від розміру контрольного пакета акцій;
 
342. 5) акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України;
 
-122- Корж П.П.
Виключити абзац сорок перший пункту 21) статті 1 розділу І
проекту Закону такого змісту:
«5) акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України;»
 
Відхилено   5) акції, не продані на фондових біржах, пропонуються для продажу на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах у порядку, встановленому Фондом державного майна України;
 
343. 6) пакети акцій акціонерних товариств, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
   6) пакети акцій акціонерних товариств, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни.
 
344. 2. Приватизація об’єктів групи Е здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
   2. Приватизація об’єктів групи Е здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
345. 1) якщо установчими документами господарського товариства передбачено переважне право його акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток) такого товариства, переважне право в разі відчуження державного пакета акцій (частки) такого товариства у процесі приватизації реалізується відповідно до пунктів 2—3 цієї частини;
 
   1) якщо установчими документами господарського товариства передбачено переважне право його акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток) такого товариства, переважне право в разі відчуження державного пакета акцій (частки) такого товариства у процесі приватизації реалізується відповідно до пунктів 2—3 цієї частини;
 
346. 2) акціонери (учасники) товариства мають переважне право на викуп державного пакета акцій (частки) такого товариства, що продається державним органом приватизації в процесі приватизації, за ціною та на умовах, запропонованих державним органом приватизації.
 
   2) акціонери (учасники) товариства мають переважне право на викуп державного пакета акцій (частки) такого товариства, що продається державним органом приватизації в процесі приватизації, за ціною та на умовах, запропонованих державним органом приватизації.
 
347. Переважне право акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток), що продаються державним органом приватизації, діє протягом двох місяців з дня надходження до товариства повідомлення державного органу приватизації про намір продати державний пакет акцій (частку), якщо менший строк не передбачено установчими документами товариства.
 
   Переважне право акціонерів (учасників) на придбання акцій (часток), що продаються державним органом приватизації, діє протягом двох місяців з дня надходження до товариства повідомлення державного органу приватизації про намір продати державний пакет акцій (частку), якщо менший строк не передбачено установчими документами товариства.
 
348. Повідомлення акціонерів (учасників) товариства здійснюється товариством згідно із законодавством.
 
   Повідомлення акціонерів (учасників) товариства здійснюється товариством згідно із законодавством.
 
349. У разі надання декількома акціонерами (учасниками) згоди на використання переважного права на викуп державного пакета акцій (частки), розмір пакета акцій (частки), який набувається кожним з акціонерів (учасників), визначається відповідно до установчих документів пропорційно їх частці у статутному капіталі товариства або у погодженому між ними розмірі;
 
   У разі надання декількома акціонерами (учасниками) згоди на використання переважного права на викуп державного пакета акцій (частки), розмір пакета акцій (частки), який набувається кожним з акціонерів (учасників), визначається відповідно до установчих документів пропорційно їх частці у статутному капіталі товариства або у погодженому між ними розмірі;
 
350. 3) строк дії переважного права припиняється в разі, коли до його закінчення від усіх акціонерів (учасників) товариства надійшли заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю державного пакета акцій (частки).
 
   3) строк дії переважного права припиняється у разі, якщо до його закінчення від усіх акціонерів (учасників) товариства надійшли заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю державного пакета акцій (частки).
 
351. Якщо акціонери (учасники) товариства не використали переважне право на придбання всіх акцій (часток) такого товариства, що запропоновані державним органом приватизації для продажу, протягом встановленого частиною другою цієї статті або установчими документами товариства строку, державний пакет акцій (частка) цього товариства може бути проданий на аукціоні, за конкурсом. У разі коли пакет акцій (частка), що пропонувалися для продажу на аукціоні (конкурсі), не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни, на аукціоні без оголошення ціни.
 
   Якщо акціонери (учасники) товариства не використали переважне право на придбання всіх акцій (часток) такого товариства, що запропоновані державним органом приватизації для продажу, протягом встановленого частиною другою цієї статті або установчими документами товариства строку, державний пакет акцій (частка) цього товариства може бути проданий на аукціоні, за конкурсом. У разі якщо пакет акцій (частка), що пропонувалися для продажу на аукціоні (конкурсі), не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни, на аукціоні без оголошення ціни.
 
352. Стаття 18-6. Виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації
 
   Стаття 18-6. Виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації
 
353. 1. Приватизація підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
-123- Корж П.П.
В абзаці п'ятдесят другому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону слова «які мають ознаки домінування» замінити словами «які займають монопольне (домінуюче) положення».
 
Відхилено   1. Приватизація підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), здійснюється за погодженням з відповідним органом Антимонопольного комітету України.
 
354. 2. Учасники конкурсу (аукціону) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу чи структурного підрозділу суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов’язані подати під час здійснення зазначених процедур відомості про відносини контролю.
 
-124- Корж П.П.
В абзаці п'ятдесят третьому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону слова «ознаки домінування на загальнодержавному ринку» замінити словами «займають монопольне (домінуюче) положення на ринках».
 
Відхилено   2. Учасники конкурсу (аукціону) з продажу акцій (часток, паїв), результатом проведення якого є забезпечення досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу чи структурного підрозділу суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), зобов’язані подати під час здійснення зазначених процедур відомості про відносини контролю.
 
355. 3. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі — дозвіл на концентрацію).
 
   3. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі — дозвіл на концентрацію).
 
356. 4. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсів (аукціонів) не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації подають Антимонопольному комітетові України заяву про надання дозволу на концентрацію.»;
 
-125- Корж П.П.
В абзаці п'ятдесят п'ятому пункту 21) статті 1 розділу І проекту Закону слова «Антимонопольний комітет України» замінити словами «до Антимонопольного комітету України».
 
Враховано   4. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсів (аукціонів) не пізніше дня завершення прийняття конкурсної документації подають до Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію»;
 
357. 21) статті 19 і 20 викласти у такій редакції:
 
   21) статті 19 і 20 викласти в такій редакції:
 
358. «Стаття 19. Інформація про приватизацію
 
   «Стаття 19. Інформація про приватизацію
 
359. 1. Фонд державного майна України здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації (на веб-сайті Фонду державного майна України; в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації – Державному інформаційному бюлетені про приватизацію та додатку до нього; в Інтернеті) повідомлень про хід і результати приватизації.
 
   1. Фонд державного майна України здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації (на веб-сайті Фонду державного майна України; в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації – Державному інформаційному бюлетені про приватизацію та додатку до нього; в Інтернеті) повідомлень про хід і результати приватизації.
 
360. 2. Інформація про приватизацію включає відомості стосовно:
 
   2. Інформація про приватизацію включає відомості стосовно:
 
361. переліків об’єктів, що підлягають підготовці до приватизації та приватизації;
 
   переліків об’єктів, що підлягають підготовці до приватизації та приватизації;
 
362. переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, умов їх продажу;
 
   переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, умов їх продажу;
 
363. строку, протягом якого приймаються до розгляду плани приватизації та заяви на право продажу об’єктів приватизації;
 
   строку, протягом якого приймаються до розгляду плани приватизації та заяви на право продажу об’єктів приватизації;
 
364. рішення про затвердження планів приватизації та укладення угод з юридичними особами або спеціалістами щодо розроблення проектів планів приватизації та продажу об’єкта приватизації, а також підстав для прийняття таких рішень;
 
   рішення про затвердження планів приватизації та укладення угод з юридичними особами або спеціалістами щодо розроблення проектів планів приватизації та продажу об’єкта приватизації, а також підстав для прийняття таких рішень;
 
365. результатів виконання планів приватизації, що підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, які розповсюджуються за передплатою і в роздрібній торгівлі, місцевих засобах масової інформації.
 
   результатів виконання планів приватизації, що підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, які розповсюджуються за передплатою і в роздрібній торгівлі, місцевих засобах масової інформації.
 
366. Інформація про результати приватизації об’єкта (переможець конкурсу, аукціону, іншого способу приватизації, ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, дані про покупців, розподіл приватизованих акцій (часток, паїв) між новими власниками (окремо щодо кожної юридичної особи) підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 календарних днів після затвердження державним органом приватизації результатів продажу або протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу та подається відповідному органу виконавчої влади, в управлінні якого перебував об’єкт.
 
   Інформація про результати приватизації об’єкта (переможець конкурсу, аукціону, іншого способу приватизації, ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, дані про покупців, розподіл приватизованих акцій (часток, паїв) між новими власниками (окремо щодо кожної юридичної особи) підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 календарних днів після затвердження державним органом приватизації результатів продажу або протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу та подається відповідному органу виконавчої влади, в управлінні якого перебував об’єкт.
 
367. 3. Фонд державного майна України забезпечує вивчення попиту на об’єкти приватизації, динаміки попиту та сприяє його формуванню шляхом підвищення рівня поінформованості покупців у результаті оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів, участі в економічних форумах, виставках, конференціях.
 
   3. Фонд державного майна України забезпечує вивчення попиту на об’єкти приватизації, динаміки попиту та сприяє його формуванню шляхом підвищення рівня поінформованості покупців у результаті оприлюднення в засобах масової інформації відповідних матеріалів, участі в економічних форумах, виставках, конференціях.
 
368. 4. В інформаційному повідомленні про продаж державного майна, крім продажу пакета акцій (часток, паїв), обов’язково зазначаються:
 
   4. В інформаційному повідомленні про продаж державного майна, крім продажу пакета акцій (часток, паїв), обов’язково зазначаються:
 
369. найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
 
   найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
 
370. ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
   ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
371. обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 
   обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 
372. кількість та склад робочих місць;
 
   кількість та склад робочих місць;
 
373. баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан об’єкта приватизації за останні три роки;
 
   баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан об’єкта приватизації за останні три роки;
 
374. дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано об’єкт (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;
 
   дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано об’єкт (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;
 
375. відомості про обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки державної власності, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;
 
   відомості про обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки державної власності, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;
 
376. початкова ціна об’єкта, умови його продажу та експлуатації;
 
   початкова ціна об’єкта, умови його продажу та експлуатації;
 
377. сума коштів, що вноситься покупцями (у розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта);
 
   сума коштів, що вноситься покупцями (у розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта);
 
378. найменування установи банку, її адреса та номер рахунка, відкритого для проведення розрахунків за придбані об’єкти;
 
   найменування установи банку, її адреса та номер рахунка, відкритого для проведення розрахунків за придбані об’єкти;
 
379. кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні, конкурсі;
 
   кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні, конкурсі;
 
380. час і місце проведення огляду об’єкта;
 
   час і місце проведення огляду об’єкта;
 
381. дата, час і місце проведення аукціону, конкурсу;
 
   дата, час і місце проведення аукціону, конкурсу;
 
382. інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
 
   інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
 
383. 5. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства включаються відомості про:
 
   5. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства включаються відомості про:
 
384. ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;
 
   ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;
 
385. найменування товариства;
 
   найменування товариства;
 
386. місцезнаходження товариства;
 
   місцезнаходження товариства;
 
387. розмір статутного капіталу товариства;
 
   розмір статутного капіталу товариства;
 
388. кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (в тому числі у відсотках статутного капіталу);
 
-126- Корж П.П.
В абзаці сьомому пункту 22) статті 1 розділу І проекту Закону слово «продажу» замінити словом «купівлі».
 
Відхилено   кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (в тому числі у відсотках статутного капіталу);
 
389. номінальну вартість однієї акції, паю (частки);
 
   номінальну вартість однієї акції (паю, частки);
 
390. площу земельної ділянки;
 
   площу земельної ділянки;
 
391. середньооблікову чисельність працівників;
 
   середньооблікову чисельність працівників;
 
392. обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;
 
   обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;
 
393. монопольне становище на товарних ринках;
 
-127- Корж П.П.
В абзаці тридцять сьомому пункту 22) статті 1 розділу І проекту Закону слова «монопольне становище» замінити словами «наявність домінуючого (монопольного) становища».
 
Враховано   монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках;
 
394. показники економічної діяльності, в тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;
 
   показники економічної діяльності, в тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;
 
395. обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;
 
   обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;
 
396. дату, час та місце проведення продажу;
 
   дату, час та місце проведення продажу;
 
397. початкову ціну об’єкта, умови продажу;
 
   початкову ціну об’єкта, умови продажу;
 
398. розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (в разі закріплення);
 
-128- Корж П.П.
Абзац сорок другий пункту 22) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«розмір пакета акцій, що закріплено в державній власності;»
 
Враховано частково   розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності;
 
399. інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
 
   інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
 
400. 6. Конкурс з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 45 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.
 
-129- Бондар О.М.
В абзаці сорок четвертому пункту 22) статті 1 розділу І проекту
Закону слова «не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 45 днів» замінити словами «не менш як через 45 днів, але не пізніш ніж 75»
 
Відхилено   6. Конкурс з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше 45 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.
 
    -130- Корж П.П.
В абзаці сорок четвертому пункту 22) статті 1 розділу І проекту
Закону виключити слова «але не пізніше 45 днів».
 
Відхилено    
    -131- Кармазін Ю.А.
У статті 19 у частині шостій:
абзац перший виключити, а саме:
«Конкурс з продажу пакетів акцій об’єктів групи Г проводиться не раніше, ніж через 30 днів, але не пізніше 45 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.»
 
Відхилено    
401. Інші аукціони, конкурси та біржові торги з продажу об’єктів приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.
 
-132- Бондар О.М.
Абзац другий до частини 6 статті 19 закону викласти в такій редакцій «Інші конкурси, аукціони з продажу об’єктів приватизації та продаж акцій на фондових біржах проводяться не раніше, ніж через 20 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.»
 
Враховано   Інші конкурси, аукціони з продажу об’єктів приватизації та продаж акцій на фондових біржах проводяться не раніше ніж через 20 днів після опублікування інформації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.
 
    -133- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому слова: «Інші аукціони, конкурси та біржові торги» замінити на слова: «Аукціони та конкурси» і далі – за текстом.
 
Відхилено    
402. 7. Типовий перелік відомостей для різних способів продажу, обов’язковий для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, порядок подання таких відомостей встановлює Фонд державного майна України.
 
   7. Типовий перелік відомостей для різних способів продажу, обов’язковий для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, порядок подання таких відомостей встановлює Фонд державного майна України.
 
403. Стаття 20. Оцінка об’єктів приватизації та розміру статутного капіталу
 
   Стаття 20. Оцінка об’єктів приватизації та розміру статутного капіталу
 
404. 1. Визначення вартості об’єктів приватизації або розміру статутного капіталу господарських товариств у випадках, встановлених цим Законом, проводиться відповідно до методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Визначення вартості об’єктів приватизації або розміру статутного капіталу господарських товариств у випадках, встановлених цим Законом, проводиться відповідно до методики оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
405. 2. Витрати, пов’язані з проведенням аудиторської перевірки у випадках, визначених цим Законом, відшкодовуються за рахунок підприємств, що приватизуються.
 
   2. Витрати, пов’язані з проведенням аудиторської перевірки у випадках, визначених цим Законом, відшкодовуються за рахунок підприємств, що приватизуються.
 
406. 3. Початкова ціна — ціна, встановлена державним органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу.»;
 
   3. Початкова ціна — ціна, встановлена державним органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу»;
 
407. 23) частину другу статті 21 викласти у такій редакції:
 
   23) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
 
408. «2. Покупці — нерезиденти України набувають у власність державне майно в процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті, якщо зазначене передбачено умовами продажу, на загальних підставах з поданням відомостей про джерела надходження коштів.
 
-134- Корж П.П.
В абзаці другому пункту 23) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слова «нерезиденти України».
 
Відхилено   «2. Покупці — нерезиденти України набувають у власність державне майно в процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті, якщо зазначене передбачено умовами продажу, на загальних підставах з поданням відомостей про джерела надходження коштів.
 
409. У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті кошти перераховуються за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком України на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.»;
 
   У разі здійснення покупцем платежу у вільно конвертованій валюті кошти перераховуються за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком України на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу»;
 
410. 24) у статті 23:
 
   24) у статті 23:
 
411. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
412. «1. Кошти, одержані від продажу державного майна, у тому числі від продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (збір за подання заяви про приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.»;
 
   «1. Кошти, одержані від продажу державного майна, у тому числі від продажу земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (збір за подання заяви про приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі»;
 
413. частини третю і четверту виключити;
 
   частини третю і четверту виключити;
 
414. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
415. «5. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
 
   «5. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації органи місцевого самоврядування обов’язково передбачають у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
 
416. Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.
 
   Частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними органами місцевого самоврядування нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.
 
417. 6. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються такі видатки для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією:
 
   6. За рахунок коштів державного бюджету здійснюються такі видатки для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією:
 
418. 1) оплата послуг, що надаються:
 
   1) оплата послуг, що надаються:
 
419. суб’єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об’єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності);
 
   суб’єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, зокрема аукціонів без оголошення ціни, спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу об’єктів, що підлягають приватизації (в тому числі разом із земельними ділянками державної власності);
 
420. особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг;
 
   особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов’язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг;
 
421. суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу господарських товариств, оцінки об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність;
 
   суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), експертної грошової оцінки земельних ділянок державної власності для визначення вартості внеску держави до статутного капіталу господарських товариств, оцінки об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність;
 
422. особами та організаціями, залученими до робіт з проведення землеустрою;
 
   особами та організаціями, залученими до робіт з проведення землеустрою;
 
423. зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
 
   зберігачами цінних паперів, уповноваженими особами, діяльність яких пов’язана з розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках;
 
424. радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;
 
   радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій;
 
425. особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна та продажу земельних ділянок державної власності;
 
   особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна та продажу земельних ділянок державної власності;
 
426. закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;
 
   закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами;
 
427. 2) витрати, пов’язані із:
 
   2) витрати, пов’язані із:
 
428. забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;
 
   забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;
 
429. провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
 
   провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
 
430. виконанням науково-дослідних робіт;
 
-135- Корж П.П.
Виключити абзац двадцять перший пункту 24) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«виконанням науково-дослідних робіт».
 
Відхилено   виконанням науково-дослідних робіт;
 
431. виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації;
 
   виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації;
 
432. забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України.»;
 
   забезпеченням функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України»;
 
433. 25) у статті 25:
 
   25) у статті 25:
 
434. у частині третій слова «а також правом на розстрочку платежу на строк не більше одного року з початковим внеском не менше 30 відсотків ціни, за яку придбано майно на аукціоні чи за конкурсом виключити»;
 
-136- Кармазін Ю.А.
У статті 25:
- частину третю залишити у чинній редакції, а саме:
«3. Господарське товариство, до складу якого ввійшло не менш як 50 відсотків працівників підприємства, майно якого приватизується шляхом продажу на аукціоні чи за конкурсом, створене згідно зі статтею 8 цього Закону, користується пріоритетним правом на придбання цього майна за рівних запропонованих умов купівлі, а також правом на розстрочку платежу на строк не більше одного року з початковим внеском не менше 30 відсотків ціни, за яку придбано майно на аукціоні чи за конкурсом.».
 
Відхилено   у частині третій слова «а також правом на розстрочку платежу на строк не більше одного року з початковим внеском не менше 30 відсотків ціни, за яку придбано майно на аукціоні чи за конкурсом» виключити;
 
435. частину шосту виключити;
 
-137- Кармазін Ю.А.
Частину шосту залишити у чинній редакції, а саме:
«6. Державною програмою приватизації можуть встановлюватися додаткові умови пільгового продажу об'єктів приватизації.».
 
Відхилено   частину шосту виключити;
 
436. 26) у статті 27:
 
   26) у статті 27:
 
437. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
438. слова «майна державного підприємства як єдиного майнового комплексу» замінити словами «об’єкта державної власності»;
 
-138- Корж П.П.
Абзац третій пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити фразою:
«після слів «за конкурсом» додати слова «на фондовій біржі».
 
Відхилено   слова «майна державного підприємства як єдиного майнового комплексу» замінити словами «об’єкта державної власності»;
 
439. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацами такого змісту:
 
440. «Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.»;
 
-139- Бондар О.М.
Абзац 5 пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацами такого змісту:
«Зміни, що вносяться до договорів купівлі – продажу, укладених в процесі приватизації, здійснюються в порядку, що затверджується Фондом державного майна України, та не можуть передбачати:
зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань;
зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі – продажу.»
 
Враховано   «Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.
Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, що затверджується Фондом державного майна України, та не можуть передбачати:
зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань;
зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу»;
 
441. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
442. абзаци другий — п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий — п’ятнадцятий замінити п’ятьма абзацами такого змісту:
 
443. «збереження основних видів діяльності підприємства;
 
   «збереження основних видів діяльності підприємства;
 
444. технічного переозброєння, модернізації виробництва;
 
   технічного переозброєння, модернізації виробництва;
 
445. виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
   виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
446. погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 
   погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 
447. забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.».
 
   забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.».
 
448. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятим — двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци шістнадцятим — двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим;
 
449. після абзацу сьомого доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
450. «До договору купівлі-продажу об’єктів групи Г включаються виключні умови та зобов’язання покупця щодо їх виконання, у разі невиконання яких договір купівлі-продажу підлягає розірванню.
 
-140- Кармазін Ю.А.
У статті 27:
абзац восьмий частини другої виключити, а саме:
«До договору купівлі-продажу об’єктів групи Г включаються виключні умови та зобов’язання покупця щодо їх виконання, у разі невиконання яких договір купівлі-продажу підлягає розірванню.».
 
Відхилено   «До договору купівлі-продажу об’єктів групи Г включаються виключні умови та зобов’язання покупця щодо їх виконання, у разі невиконання яких договір купівлі-продажу підлягає розірванню.
 
451. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:
 
-141- Корж П.П.
В абзаці шістнадцятому пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону виключити слово «Виключними», а слово «є» замінити на слова «може бути».
 
Відхилено   Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:
 
452. 1) несплата коштів, визначених договором купівлі-продажу, протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору;
 
   1) несплата коштів, визначених договором купівлі-продажу, протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору;
 
453. 2) невиконання або неналежне виконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця щодо основних напрямів розвитку і функціонування приватизованого об’єкта;
 
-142- Корж П.П.
Абзац вісімнадцятий пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«2) невиконання умов щодо основних напрямків розвитку і функціонування приватизованого об'єкта;»
 
Враховано по суті  2) невиконання або неналежне виконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця щодо основних напрямів розвитку і функціонування приватизованого об’єкта;
 
454. 3) невиконання умов договору купівлі-продажу у зв’язку з банкрутством приватизованого підприємства або підприємства, до якого було передано приватизований об’єкт.
 
   3) невиконання умов договору купівлі-продажу у зв’язку з банкрутством приватизованого підприємства або підприємства, до якого було передано приватизований об’єкт.
 
455. У договорі купівлі-продажу чітко визначаються критичні значення неналежного виконання виключних умов (строк, відсоток виконання).
 
-143- Корж П.П.
Абзац двадцятий пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону
викласти у такій редакції:
«У договорі купівлі-продажу чітко визначаються критичні значення неналежного виконання умов за якими може настати розірвання договору
(строк, відсоток виконання).»
 
Враховано по суті  У договорі купівлі-продажу чітко визначаються критичні значення неналежного виконання виключних умов (строк, відсоток виконання).
 
456. До виключних умов не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації, крім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об’єктів державної власності.
 
-144- Кармазін Ю.А.
Абзац чотирнадцятий частини другої виключити, а саме:
«До виключних умов не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації, крім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об’єктів державної власності.».
 
Відхилено   До виключних умов не можуть включатися вимоги щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації, крім випадків, передбачених законодавством про особливості приватизації окремих видів об’єктів державної власності.
 
457. Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили).».
 
-145- Корж П.П.
В абзаці двадцять другому пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону після слів «непереборної сили» додати слово «тощо».
 
Враховано   Договір купівлі-продажу має містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо)».
 
458. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — дев’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — одинадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — дев’ятнадцятим;
 
459. абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
   абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
460. «Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років. Для об’єктів групи Г та інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням.»;
 
-146- Кармазін Ю.А.
У абзаці шістнадцятому частини другої друге речення викласти у такій редакції:
«Для підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням.»
 
Враховано по суті  «Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років. Для об’єктів групи Г та інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України визначає строк виконання зобов’язань та затверджує порядок здійснення контролю за їх виконанням»;
 
461. в абзаці вісімнадцятому:
 
   в абзаці вісімнадцятому:
 
462. слово «термін» замінити словом «строк»;
 
   слово «Термін» замінити словом «Строк»;
 
463. після другого речення доповнити реченням такого змісту:
 
   після другого речення доповнити реченням такого змісту:
 
464. «Порядок надання згоди державними органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.»;
 
-147- Корж П.П.
Після абзацу двадцять дев'ятого пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
«у п'ятому реченні слова «Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників іменних цінних паперів, зобов'язаний» замінити словами «Особа, яка здійснює облік прав власності на іменні цінних паперів, зобов'язана».
 
Відхилено   «Порядок надання згоди державними органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України»;
 
465. доповнити частину абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим такого змісту:
 
   доповнити абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим такого змісту:
 
466. «Державний орган приватизації має право залучати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за їх згодою) до здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
 
   «Державний орган приватизації має право залучати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за їх згодою) до здійснення контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
 
467. За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт за формою, встановленою Фондом державного майна України.»;
 
   За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт за формою, встановленою Фондом державного майна України»;
 
468. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
469. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
470. «Право власності на об’єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта.»;
 
   «Право власності на об’єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта»;
 
471. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
472. «У разі коли об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.»;
 
   «У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта»;
 
473. частини шосту і сьому викласти у такій редакції:
 
   частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
474. «6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою державного органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
 
   «6. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою державного органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
 
475. 7. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством — емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій цього товариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно за попередньою згодою Фонду державного майна України.»;
 
   7. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством — емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій цього товариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно за попередньою згодою Фонду державного майна України»;
 
476. частину дев’яту доповнити абзацами такого змісту:
 
-148- Корж П.П.
В абзаці сорок першому пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону слово «абзацами» замінити словом «абзацом».
 
Відхилено   частину дев’яту доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
477. «Порядок повернення в державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-149- Кармазін Ю.А.
У абзаці другому частини дев’ятої після слів: «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «за погодження з Верховною Радою України».
 
Відхилено   «Порядок повернення в державну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -150- Корж П.П.
Виключити абзац сорок другому пункту 26) статті 1 розділу І проекту Закону такого змісту:
«Порядок повернення в державну власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
478. Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після повернення його у державну власність.»;
 
   Повторний продаж такого об’єкта проводиться протягом одного року після повернення його у державну власність»;
 
479. 27) у статті 28:
 
   27) у статті 28:
 
480. частину першу після слова «прав» доповнити словами « (крім права постійного користування земельною ділянкою)»;
 
-151- Корж П.П.
Абзац другий пункту 27) статті 1 розділу І проекту Закону
викласти у такій редакції:
«виключити частину першу;»
 
Відхилено   частину першу після слова «прав» доповнити словами « (крім права постійного користування земельною ділянкою)»;
 
481. абзац другий частини другої виключити;
 
   абзац другий частини другої виключити;
 
482. 28) у статті 29:
 
   28) у статті 29:
 
483. частину четверту викласти у такій редакції:
 
-152- Корж П.П.
Абзаци другий і третій пункту 28) статті 1 розділу І проекту
Закону викласти у такій редакції:
«частину четверту виключити;»
 
Відхилено   частину четверту викласти в такій редакції:
 
484. «4. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.»;
 
   «4. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню»;
 
485. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
486. абзаци другий і третій виключити;
 
-153- Бондар О.М.
В абзаці 5 пункту 28) статті 1 розділу І проекту Закону слова «другий і» виключити.
 
Враховано   після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«У разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми не виконаних ним зобов’язань, але не менш як 100 відсотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки, паї) якого є об’єктом купівлі-продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об’єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу».
У зв’язку з цим абзаци третій — сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — восьмим;
 
487. в абзаці другому слово «профілю» замінити словами «основних видів»;
 
-154- Корж П.П.
Абзац шостий пункту 28) статті 1 розділу І проекту Закону доповнити фразою:
«а цифру «10» замінити на цифру «0,2»;»
 
Відхилено   абзац четвертий виключити;
в абзаці п’ятому слово «профілю» замінити словами «основних видів»;
 
488. після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
      
489. «У разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток, паїв) підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми не виконаних ним зобов’язань, але не менш як 100 відсотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки, паї) якого є об’єктом купівлі-продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об’єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу.».
 
-155- Корж П.П.
В абзаці восьмому пункту 28) статті 1 розділу І проекту Закону слова і цифри «100 відсотків суми» замінити словами і цифрами «10 відсотків суми», а слова та цифри «не менш як 100 відсотків» замінити словами та цифрам «не менше як 0,1 відсотка».
 
Відхилено      
490. У зв’язку з цим абзаци третій — четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — п’ятим;
 
-156- Корж П.П.
Після абзацу дев'ятого пункту 28) статті 1 розділу І проекту Закону додати новий абзац такого змісту:
«в абзаці п'ятому слова та цифри «1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами та цифрами «200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено      
491. в абзаці четвертому цифри «100» замінити цифрами «1000»;
 
-157- Кармазін Ю.А.
У статті 29 у абзаці четвертому частини п’ятої цифри: «1000» замінити на цифри: «100» і далі – за текстом.
 
Відхилено   в абзаці сьомому цифри «100» замінити цифрами «1000»;
 
492. 29) у тексті Закону слова «відкрите акціонерне товариство» у всіх відмінках і числах замінити словами «акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі, а слова «підприємства із змішаною формою власності» у всіх відмінках замінити словами «підприємства, засновані на базі об’єднання майна різних форм власності» у відповідному відмінку.
 
-158- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про приватизацію державного майна»:
У всьому тексті Закону слова: «відкрите акціонерне товариство» в усіх відмінках і формах числа замінити словами: «публічне акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі.
 
Враховано частково   29) у тексті Закону слова «відкрите акціонерне товариство» у всіх відмінках і числах замінити словами «акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі, а слова «підприємства із змішаною формою власності» у всіх відмінках замінити словами «підприємства, засновані на базі об’єднання майна різних форм власності» у відповідному відмінку.
 
493. 2. У Законі України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160; 2000 р., № 41, ст. 342; 2001 р., № 9, ст. 39; 2002 р., № 16, ст. 114; 2004 р., № 13, ст. 181, № 45, ст. 501; 2005 р., № 48, ст. 482; 2006 р., № 13, ст. 110; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 23, ст. 160, із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2011 року № 3274-VІ):
 
   2. У Законі України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160 із наступними змінами):
 
494. 1) у преамбулі Закону слово «цілісних» замінити словом «єдиних»;
 
   1) у преамбулі слово «цілісних» замінити словом «єдиних»;
 
495. 2) у статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
496. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
497. «1. Об’єктами малої приватизації є:
 
   «1. Об’єктами малої приватизації є:
 
498. єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);
 
   єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання – юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);
 
499. окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);
 
   окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);
 
500. об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);
 
   об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);
 
501. об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).»;
 
   об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж)»;
 
502. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
503. 3) у статті 3:
 
   3) у статті 3:
 
504. абзац третій замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
 
505. «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
 
   «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
 
506. продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс).
 
   продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі — конкурс)»;
 
507. Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватись приватизація окремих єдиних майнових комплексів, віднесених Державною програмою приватизації до об’єктів груп А, та окремих об’єктів групи Ж.»;
 
-159- Бондар О.М.
У статті 3 абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватись приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж.».
 
Враховано   доповнити частиною другою такого змісту:
«Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж»;
 
    -160- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»:
У статті 3 абзац п’ятий виключити, а саме:
«Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватись приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж.».
 
Відхилено    
508. 4) частину другу статті 5 виключити;
 
-161- Корж П.П.
Пункт 4) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій
редакції:
«частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
«2. Не можуть бути покупцями:
юридичні особи, у яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених РАТР до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Не можуть бути покупцями також особи, які прямо та опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-4 пункту 2 цієї статті.»
 
Відхилено   4) частину другу статті 5 виключити;
 
509. 5) у статті 7:
 
   5) у статті 7:
 
510. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац другий частини першої замінити двома абзацами такого змісту:
 
511. «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
 
   «продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);
 
512. продажу за конкурсом;».
 
   продажу за конкурсом».
 
513. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
514. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
515. «3. Включення об’єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється з ініціативи державного органу приватизації, уповноваженого органу управління чи покупця.»;
 
   «3. Включення об’єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється з ініціативи державного органу приватизації, уповноваженого органу управління чи покупця»;
 
516. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
517. у другому реченні абзацу першого слово «місяць» замінити цифрами та словом «20 днів»;
 
   у другому реченні абзацу першого слово «місяць» замінити цифрами та словом «20 днів»;
 
518. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
519. «відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку;»;
 
   «відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку»;
 
520. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
521. «6. З прийняттям рішення про включення об’єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього застосовуються обмеження та вимоги, визначені частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна.»;
 
   «6. З прийняттям рішення про включення об’єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього застосовуються обмеження та вимоги, визначені частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна»;
 
522. 6) у статті 8:
 
   6) у статті 8:
 
523. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
524. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
525. «встановлюють ціну продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об’єкта, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «встановлюють ціну продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об’єкта, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України»;
 
526. доповнити частину абзацом сьомим такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
527. «замовляють проведення робіт із землеустрою.».
 
   «замовляють проведення робіт із землеустрою».
 
528. У зв’язку з цим абзаци сьомий — восьмий вважати абзацами восьмим-дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;
 
529. у частині другій після слова «продажу» доповнити словами «, крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності»;
 
-162- Кармазін Ю.А.
У статті 8 частину другу залишити у чинній редакції, а саме:
«2. Строк підготовки об'єкта малої приватизації до продажу не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації.».
 
Відхилено   частину другу після слова «продажу» доповнити словами «крім об’єктів, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності»;
 
530. 7) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
   7) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
531. «Стаття 9. Оцінка об’єкта малої приватизації
 
   «Стаття 9. Оцінка об’єкта малої приватизації
 
532. 1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об’єкта малої приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та оцінка такого об’єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
   1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об’єкта малої приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та оцінка такого об’єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
533. 2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна об’єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється на підставі результатів його оцінки.»;
 
   2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна об’єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється на підставі результатів його оцінки»;
 
534. 8) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
   8) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
535. «Стаття 11. Викуп об’єкта малої приватизації
 
   «Стаття 11. Викуп об’єкта малої приватизації
 
536. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, коли право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами.
 
   1. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами.
 
537. Покупець, який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.
 
-163- Корж П.П.
Виключити абзац четвертий пункту 8) статті 2 розділу І проекту
Закону такого змісту:
«Покупець, який став власником об'єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.»
 
Відхилено   2. Покупець, який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.
 
538. Порядок викупу об’єкта встановлюється Фондом державного майна України.»;
 
   3. Порядок викупу об’єкта встановлюється Фондом державного майна України»;
 
539. 9) статтю 12 виключити;
 
   9) статтю 12 виключити;
 
540. 10) у статті 14 слова «найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов — найвищу ціну» замінити словами «найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу»;
 
   10) у статті 14 слова «найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов — найвищу ціну» замінити словами «найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу»;
 
541. 11) абзац шістнадцятий статті 15 викласти у такій редакції:
 
   11) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
 
542. «Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації.»;
 
-164- Корж П.П.
В абзаці другому пункту 11) статті 2 розділу І проекту Закону слова «місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації» замінити словами «місцевій пресі».
 
Враховано по суті  «Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації»;
 
    -165- Кармазін Ю.А.
У абзаці шістнадцятому статті 15 після слів: «органів приватизації» доповнити словами: «на веб-сайті органів приватизації» і далі – за текстом.
 
Враховано по суті   
543. 12) у статті 16:
 
   12) у статті 16:
 
544. частину першу виключити;
 
   частину першу виключити;
 
545. у частині третій слова «розмір якого не може перевищувати розміру» замінити словами «у розмірі»;
 
   у абзаці першому частини третьої слова «розмір якого не може перевищувати розміру» замінити словами «у розмірі»;
 
546. у частині восьмій слова «остаточну ціну» замінити словами «ціну продажу»;
 
   у частині восьмій слова «остаточну ціну» замінити словами «ціну продажу»;
 
547. 13) у статті 17:
 
   13) у статті 17:
 
548. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
549. «Проведення аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України.»;
 
   «Проведення аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України»;
 
550. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
   доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
551. «7. У разі коли на аукціон з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.»;
 
   «7. У разі якщо на аукціон з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни»;
 
552. 14) у статті 18:
 
   14) у статті 18:
 
553. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
554. «1. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється та провадить свою діяльність у порядку, встановленому Фондом державного майна України. До складу комісії включаються спеціалісти, експерти, представник відповідної місцевої ради та представник трудового колективу об’єкта, що приватизується. Кількість членів комісії може становити від п’яти до дев’яти осіб. Голова комісії призначається Фондом державного майна України.»;
 
-166- Бондар О.М.
В абзаці 3 пункту 14) статті 2 розділу І проекту Закону друге речення викласти в такій редакції : «Комісія створюється із представників органу приватизації, органу виконавчої влади, відповідної місцевої Ради, трудового колективу об'єкта, що приватизується, у разі необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях народного господарства.»
 
Враховано   «1. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється та провадить свою діяльність у порядку, встановленому Фондом державного майна України. Комісія створюється з представників органу приватизації, органу виконавчої влади, відповідної місцевої ради, трудового колективу об'єкта, що приватизується, у разі необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях народного господарства. Кількість членів комісії може становити від п’яти до дев’яти осіб. Голова комісії призначається Фондом державного майна України.
 
555. частину другу викласти у такій редакції:
 
      
556. «2. До умов конкурсу відносяться зобов’язання покупця щодо:
 
   2. До умов конкурсу відносяться зобов’язання покупця щодо:
 
557. збереження основних видів діяльності підприємства;
 
   збереження основних видів діяльності підприємства;
 
558. технічного переозброєння, модернізації виробництва;
 
   технічного переозброєння, модернізації виробництва;
 
559. виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
   виконання встановлених мобілізаційних завдань;
 
560. погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 
   погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
 
561. забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
 
   забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
 
562. Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України.»;
 
   Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України»;
 
563. в абзаці першому частини третьої слова «план приватизації об’єкта» замінити словами «бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта»;
 
-167- Корж П.П.
Абзац дванадцятий пункту 11) статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
«3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії бізнес-план післяприватизаційного розвитку об'єкта, який повинен включати:»
 
Відхилено   в абзаці першому частини третьої слова «план приватизації об’єкта» замінити словами «бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта»;
 
564. частину четверту викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
565. «4. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинається конкурс, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна.»;
 
   «4. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинається конкурс, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна»;
 
566. частини п’яту і шосту виключити;
 
   частини п’яту і шосту виключити;
 
567. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами восьмою – десятою такого змісту:
 
568. «8. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу.
 
   «8. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу.
 
569. 9. У разі коли на конкурс з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
 
   9. У разі якщо на конкурс з продажу об’єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
 
570. 10. Продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України.»;
 
   10. Продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України»;
 
571. 15) доповнити Закон статтями 18-1 та 18-2 такого змісту:
 
   15) доповнити Закон статтями 18-1 та 18-2 такого змісту:
 
572. «Стаття 18-1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни та на аукціоні без оголошення ціни
 
   «Стаття 18-1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни та на аукціоні без оголошення ціни
 
573. 1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, коли об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі.
 
-168- Мармазов Є.В.
До Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію).
Частину 1 статті 18 (1) викласти у такій редакції:
1) уповноважені органи управління подають до державних органів приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. Обов’язковою умовою приватизації таких об’єктів є збереження новим власником їх функціонального призначення.
 
Відхилено   1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі.
 
574. Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
   Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.
 
575. 2. Орган приватизації складає переліки об’єктів, не проданих або знятих з аукціону, конкурсу, та приймає рішення про їх подальший продаж.
 
   2. Орган приватизації складає переліки об’єктів, не проданих або знятих з аукціону, конкурсу, та приймає рішення про їх подальший продаж.
 
576. 3. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
 
   3. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
 
577. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
 
   Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
 
578. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки на кожний об’єкт встановлює державний орган приватизації. Мінімальна надбавка становить не менш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більш 10 відсотків початкової ціни об’єкта.
 
   Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки на кожний об’єкт встановлює державний орган приватизації. Мінімальна надбавка становить не менш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більш як 10 відсотків початкової ціни об’єкта.
 
579. Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
 
   Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
 
580. Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни.
 
   Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни.
 
581. Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.
 
   Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової ціни тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта.
 
582. 4. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу та аукціонний номер переможця.
 
   4. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу та аукціонний номер переможця.
 
583. 5. Протокол аукціону підписується ліцитатором і переможцем аукціону (його представником) та надсилається у триденний строк державному органу приватизації для затвердження.
 
   5. Протокол аукціону підписується ліцитатором і переможцем аукціону (його представником) та надсилається у триденний строк державному органу приватизації для затвердження.
 
584. 6. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
 
   6. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
 
585. У разі проведення аукціонів без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом повинно відповідати вимогам статті 15 цього Закону.
 
   У разі проведення аукціонів без оголошення ціни вартість об’єкта продажу не визначається, відомості про початкову ціну та гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення, яке за змістом повинно відповідати вимогам статті 15 цього Закону.
 
586. Стаття 18-2. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
 
   Стаття 18-2. Особливості приватизації окремих груп об’єктів
 
587. 1. Приватизація об’єктів групи А здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
   1. Приватизація об’єктів групи А здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
588. 1) у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;
 
   1) у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;
 
589. 2) продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, які згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
 
   2) продаж нежитлових приміщень, будівель та споруд, які згідно із законодавством можуть бути об’єктами приватизації, незалежно від підпорядкування здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
 
590. 3) майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі в порядку, встановленому Фондом державного майна України. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах;
 
   3) майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (якщо господарський суд прийняв постанову про його ліквідацію), передається ліквідаційною комісією відповідному державному органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі в порядку, встановленому Фондом державного майна України. Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах;
 
591. 4) державний орган приватизації з власної ініціативи приймає рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежитлових приміщень, об’єктів, щодо яких скасовано заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
 
   4) державний орган приватизації з власної ініціативи приймає рішення про приватизацію об’єктів групи А, які утворюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежитлових приміщень, об’єктів, щодо яких скасовано заборону на приватизацію в установленому законом порядку, та інших неприватизованих об’єктів групи А.
 
592. 2. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».
 
   2. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».
 
593. 3. Приватизація об’єктів групи Ж здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
   3. Приватизація об’єктів групи Ж здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
594. 1) уповноважені органи управління разом з пропозиціями стосовно включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, подають до державних органів приватизації пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-культурного призначення або можливості перепрофілювання кожного з таких об’єктів;
 
   1) уповноважені органи управління разом з пропозиціями стосовно включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, подають до державних органів приватизації пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності об’єктів соціально-культурного призначення або можливості перепрофілювання кожного з таких об’єктів;
 
595. 2) державні органи приватизації погоджують з відповідними місцевими державними адміністраціями переліки об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації. У разі коли протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації не надійшла відповідь щодо погодження переліку таких об’єктів, поданий перелік вважається погодженим.
 
   2) державні органи приватизації погоджують з відповідними місцевими державними адміністраціями переліки об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації. У разі якщо протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації не надійшла відповідь щодо погодження переліку таких об’єктів, поданий перелік вважається погодженим.
 
596. Місцеві державні адміністрації, які не дали згоди на приватизацію об’єктів соціально-культурного призначення, подають державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування утримання об’єкта, а також відповідні гарантії щодо його утримання, які полягають у поданні письмових зобов’язань щодо обсягів та строку фінансування;
 
   Місцеві державні адміністрації, які не дали згоди на приватизацію об’єктів соціально-культурного призначення, подають державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування утримання об’єкта, а також відповідні гарантії щодо його утримання, які полягають у поданні письмових зобов’язань щодо обсягів та строків фінансування;
 
597. 3) об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається;
 
   3) об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності. Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закладів туризму не допускається;
 
598. 4) об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з органами місцевого самоврядування та відповідними місцевими державними адміністраціями;
 
   4) об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з органами місцевого самоврядування та відповідними місцевими державними адміністраціями;
 
599. 5) підприємство або господарське товариство, яке більше ніж п’ять років утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культурного призначення, має першочергове право на викуп такого об’єкта.»;
 
   5) підприємство або господарське товариство, яке більше ніж п’ять років утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культурного призначення, має першочергове право на викуп такого об’єкта»;
 
600. 16) статтю 21 виключити;
 
   16) статтю 21 виключити;
 
601. 17) у частині першій статті 22:
 
   17) у частині першій статті 22:
 
602. слова «з моменту сплати повної вартості придбаного» замінити словами «після сплати в повному обсязі ціни продажу»;
 
   слова «з моменту сплати повної вартості придбаного» замінити словами «після сплати в повному обсязі ціни продажу»;
 
603. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
604. «У разі коли об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.»;
 
   «У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта»;
 
605. 18) у статті 23:
 
   18) у статті 23:
 
606. у абзаці четвертому частини другої слово «остаточну» виключити;
 
   у абзаці четвертому частини другої слово «остаточну» виключити;
 
607. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
608. «3. До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.
 
   «3. До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.
 
609. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
 
   Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
 
610. Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
 
   Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
 
611. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
 
   У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
 
612. Державний орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законом.
 
   Державний орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації та в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законом.
 
613. Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, державній реєстрації.
 
   Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, - державній реєстрації.
 
614. Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.»;
 
   Відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними»;
 
615. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
616. абзац другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
   абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
617. «Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.»;
 
   «Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь державного органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню»;
 
618. у частині шостій слова «повної вартості придбаного» замінити словами «в повному обсязі ціни продажу»;
 
   у частині шостій слова «повної вартості придбаного» замінити словами «в повному обсязі ціни продажу»;
 
619. 19) у тексті Закону слова «початкова вартість» та «початкова вартість продажу» у всіх відмінках замінити словами «початкова ціна» у відповідному відмінку.
 
   19) у тексті Закону слова «початкова вартість» та «початкова вартість продажу» у всіх відмінках замінити словами «початкова ціна» у відповідному відмінку.
 
620. 3. У Законі України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
   3. У Законі України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
621. 1) абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
622. «Згідно з цим Законом здійснюється приватизація майна підприємств та організацій, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка і реалізація, виконання робіт і надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам.»;
 
   «Згідно з цим Законом здійснюється приватизація майна підприємств та організацій, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка і реалізація, виконання робіт та надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам»;
 
623. 2) статтю 2 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
   2) статтю 2 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
624. «У разі коли вартість майна підприємств (організацій), зазначених у частині першій цієї статті, є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація їх майна здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України. При цьому господарське товариство, створене працівниками таких підприємств (організацій), має першочергове право на викуп майна.
 
   «У разі якщо вартість майна підприємств (організацій), зазначених у частині першій цієї статті, є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства, приватизація їх майна здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України. При цьому господарське товариство, створене працівниками таких підприємств (організацій), має першочергове право на викуп майна.
 
625. У разі відмови працівників зазначених підприємств (організацій) від першочергового права на викуп, майно приватизується на конкурентних засадах.»;
 
   У разі відмови працівників зазначених підприємств (організацій) від першочергового права на викуп, майно приватизується на конкурентних засадах»;
 
626. 3) статтю 3 викласти у такій редакції:
 
   3) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
627. «Стаття 3. Пільги на придбання акцій
 
   «Стаття 3. Пільги на придбання акцій
 
628. Право на пільгове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мають працівники підприємств (організацій), майно яких приватизується, а також прирівняні до них особи: колишні працівники таких підприємств (організацій), які вийшли на пенсію, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату і не працюють з моменту звільнення у інших суб’єктів господарювання різних форм власності, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на зазначеному підприємстві (організації), працівники, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, а також працівники соціально-культурних та лікувально-оздоровчих закладів, що приватизуються у складі підприємств (організацій), на балансі яких вони перебувають.
 
   Право на пільгове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мають працівники підприємств (організацій), майно яких приватизується, а також прирівняні до них особи: колишні працівники таких підприємств (організацій), які вийшли на пенсію, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату і не працюють з моменту звільнення в інших суб’єктів господарювання різних форм власності, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на зазначеному підприємстві (організації), працівники, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, а також працівники соціально-культурних та лікувально-оздоровчих закладів, що приватизуються у складі підприємств (організацій), на балансі яких вони перебувають.
 
629. Ціна однієї акції для пільгового продажу, передбаченого частиною першою цієї статті, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.
 
   Ціна однієї акції для пільгового продажу, передбаченого частиною першою цієї статті, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.
 
630. Недержавним сільськогосподарським підприємствам (організаціям) передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств (організацій), що приватизуються.
 
-169- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»:
У статті 3 абзац третій залишити у чинній редакції, а саме:
«Недержавним сільськогосподарським підприємствам (колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, колгоспи, спілки кооперативів, акціонерні товариства, фермерські господарства та інші суб'єкти сільськогосподарських підприємств недержавних форм власності) передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб через довірчі товариства, створені в колективах товаровиробників. У плані приватизації підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої передачі відповідної частки після їх приватизації та розміщення приватизаційних майнових сертифікатів їх працівників.».
 
Відхилено   Недержавним сільськогосподарським підприємствам (організаціям) передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств (організацій), що приватизуються.
 
631. У плані приватизації підприємств (організацій), що переробляють сільськогосподарську сировину, виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої їх передачі після приватизації.
 
   У плані приватизації підприємств (організацій), що переробляють сільськогосподарську сировину, виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, передбачається відповідна квота для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств для подальшої їх передачі після приватизації.
 
632. Строк розміщення акцій для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, зазначених у плані розміщення акцій, не повинен перевищувати десяти місяців з дня початку їх розміщення. Акції, що безоплатно не передані протягом десяти місяців, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед товаровиробників, які отримали акції під час початкового розподілу в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.
 
   Строк розміщення акцій для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, зазначених у плані розміщення акцій, не повинен перевищувати десяти місяців з дня початку їх розміщення. Акції, що безоплатно не передані протягом десяти місяців, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед товаровиробників, які отримали акції під час початкового розподілу, в порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.
 
633. Якщо підприємства (організації), що приватизуються, не уклали договори із сільськогосподарськими підприємствами, пільга, передбачена частиною третьою цієї статті, не надається.»;
 
   Якщо підприємства (організації), що приватизуються, не уклали договори із сільськогосподарськими підприємствами, пільга, передбачена частиною третьою цієї статті, не надається»;
 
634. 4) у статті 4:
 
   4) у статті 4:
 
635. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
636. «Розподіл акцій між державними та недержавними сільськогосподарськими підприємствами (організаціями) здійснюється пропорційно кількості сировини, зданої на об’єкт приватизації, обсягу виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п’ять років, що передують року приватизації, а для тих, що існують менше п’яти років, — за час їх діяльності.»;
 
   «Розподіл акцій між державними та недержавними сільськогосподарськими підприємствами (організаціями) здійснюється пропорційно кількості сировини, зданої на об’єкт приватизації, обсягу виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п’ять років, що передують року приватизації, а для тих, що існують менше п’яти років, — за час їх діяльності.»;
 
637. в абзаці другому слово «викуплені» змінити словом «розміщені»;
 
   в частині другій слово «викуплені» замінити словом «розміщені»;
 
638. 5) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
   5) статті 6 і 7 викласти в такій редакції:
 
639. «Стаття 6. Безоплатна передача частки державного майна (акцій)
 
   «Стаття 6. Безоплатна передача частки державного майна (акцій)
 
640. Працівникам підприємства (організації), що приватизується, та прирівняним до них відповідно до частини першої статті 3 цього Закону особам безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб. Вартість майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), визначається один раз на рік на початку року на підставі статистичної звітності за попередній рік.
 
   Працівникам підприємства (організації), що приватизується, та прирівняним до них відповідно до частини першої статті 3 цього Закону особам безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб. Вартість майна, що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського підприємства області (Автономної Республіки Крим), визначається один раз на рік на початку року на підставі статистичної звітності за попередній рік.
 
641. Безоплатна передача частки державного майна (акцій) проводиться в разі перетворення в процесі приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства або в акціонерні товариства на підставі договору безоплатної передачі, який укладається з урахуванням законодавства з питань оподаткування.
 
   Безоплатна передача частки державного майна (акцій) здійснюється в разі перетворення в процесі приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства або в акціонерні товариства на підставі договору безоплатної передачі, який укладається з урахуванням законодавства з питань оподаткування.
 
642. Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між працівниками здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених).»;
 
   Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між працівниками здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених).
 
643. 6) статтю 7 викласти у такій редакції:
 
      
644. «Стаття 7. Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі
 
   Стаття 7. Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі
 
645. Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі, здійснюється за кошти.
 
   Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі, здійснюється за кошти.
 
646. Право на першочергове придбання частки державного майна (акцій) за кошти мають працівники радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства та прирівняні до них особи.
 
   Право на першочергове придбання частки державного майна (акцій) за кошти мають працівники радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства та прирівняні до них особи.
 
647. Якщо після використання працівниками радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на придбання державного майна (акцій) за кошти залишається невикупленою частка державного майна (акцій), державний орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає працівникам залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти з розстрочкою платежу до п’яти років з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України з укладенням відповідного договору. У разі коли індекс інфляції в будь-якому місяці становить менш як 1, для розрахунку береться його значення, що дорівнює 1.
 
-170- Кармазін Ю.А.
У статті 7 у частині третій слова: «Державним комітетом статистики України» замінити на слова: «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики» і далі – за текстом.
 
Враховано   Якщо після використання працівниками радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства, що приватизується, права на придбання державного майна (акцій) за кошти залишається невикупленою частка державного майна (акцій), державний орган приватизації за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) передає працівникам залишки майна (акцій) для придбання за власні кошти з розстрочкою платежу до п’яти років з урахуванням індексу інфляції, визначеного спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики з укладенням відповідного договору. У разі якщо індекс інфляції в будь-якому місяці становить менш як 1, для розрахунку береться його значення, що дорівнює 1.
 
648. У разі неподання протоколу загальних зборів (зборів уповноважених) протягом одного місяця з дня отримання від державного органу приватизації повідомлення про право на придбання частки державного майна (акцій), працівники та прирівняні до них особи втрачають право на пільгу, зазначену у частині третій цієї статті.
 
   У разі неподання протоколу загальних зборів (зборів уповноважених) протягом одного місяця з дня отримання від державного органу приватизації повідомлення про право на придбання частки державного майна (акцій), працівники та прирівняні до них особи втрачають право на пільгу, зазначену в частині третій цієї статті.
 
649. У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання майна з розстрочкою платежу державний орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства в акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання акцій на пільгових умовах за кошти, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті в соціальній сфері в селі.
 
   У разі відсутності згоди загальних зборів (зборів уповноважених) на придбання майна з розстрочкою платежу державний орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства в акціонерне товариство на умовах і в порядку, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону. При цьому право на придбання акцій на пільгових умовах за кошти, крім членів трудового колективу та прирівняних до них осіб, мають члени сімей трудового колективу радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті в соціальній сфері в селі.
 
650. Після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатне отримання акцій, пільгового придбання акцій з використанням коштів, а також права викупу акцій з розстрочкою платежу нереалізовані державні акції приватизуються на загальних підставах відповідно до законодавства.»;
 
   Після реалізації членами трудового колективу та прирівняними до них особами їх права на безоплатне отримання акцій, пільгове придбання акцій за кошти, а також права викупу акцій з розстрочкою платежу нереалізовані державні акції приватизуються на загальних підставах відповідно до законодавства»;
 
651. 7) статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
 
   6) статтю 8 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
652. «У разі неподання протягом одного місяця з моменту надходження повідомлення від державного органу приватизації про прийняте рішення щодо приватизації радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства копії рішення відповідного органу виконавчої влади про утворення такого радгоспу (підприємства) та умов передачі його майна до державної власності, а також довідки відповідного органу, що здійснює управління державним майном, про обсяг бюджетних коштів, витрачених для придбання (введення в дію) основних фондів, або про їх невикористання на зазначені цілі в порядку, встановленому законодавством, державний орган приватизації приймає рішення про приватизацію майна радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства відповідно до статей 5—7 цього Закону.»;
 
   «У разі неподання протягом одного місяця з моменту надходження повідомлення від державного органу приватизації про прийняте рішення щодо приватизації радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства копії рішення відповідного органу виконавчої влади про утворення такого радгоспу (підприємства) та умов передачі його майна до державної власності, а також довідки відповідного органу, що здійснює управління державним майном, про обсяг бюджетних коштів, витрачених для придбання (введення в дію) основних фондів, або про їх невикористання на зазначені цілі в порядку, встановленому законодавством, державний орган приватизації приймає рішення про приватизацію майна радгоспу або іншого державного сільськогосподарського підприємства відповідно до статей 5—7 цього Закону»;
 
653. 8) у статті 11 слова «за погодженням з Кабінетом Міністрів України» замінити словам «на підставі рішень Кабінету Міністрів України»;
 
   7) у статті 11 слова «за погодженням з Кабінетом Міністрів України» замінити словами «на підставі рішення Кабінетом Міністрів України»;
 
654. 9) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
   8) статті 16, 20 і 25 викласти в такій редакції:
 
655. «Стаття 16. Порядок розподілу акцій
 
   «Стаття 16. Порядок розподілу акцій
 
656. Розподіл акцій переробних підприємств лісового господарства з метою їх продажу працівникам підприємств лісовідведення, лісорозведення і охорони лісу здійснюється пропорційно до об’ємів сировини, зданої на об’єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п’ять років, що передують року приватизації, а ті, що існують менше п’яти років, — за час їх діяльності.
 
   Розподіл акцій переробних підприємств лісового господарства з метою їх продажу працівникам підприємств лісовідведення, лісорозведення і охорони лісу здійснюється пропорційно до обсягу сировини, зданої на об’єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п’ять років, що передують року приватизації, а ті, що існують менше п’яти років, — за час їх діяльності.
 
657. При цьому ціна продажу однієї акції для працівників зазначених підприємств встановлюється на рівні половини їх номінальної вартості.»;
 
   При цьому ціна продажу однієї акції для працівників зазначених підприємств встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції»;
 
658. 10) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
      
659. «Стаття 20. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності
 
   «Стаття 20. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності
 
660. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та визначених статтями 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 і 15 цього Закону, здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства на умовах і в порядку, передбачених статтями 3, 6 і 7 цього Закону, якщо інше не передбачено їх установчими документами.
 
-171- Кармазін Ю.А.
У статті 20 частину першу виключити, а саме:
«Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та визначених статтями 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 і 15 цього Закону, здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства на умовах і в порядку, передбачених статтями 3, 6 і 7 цього Закону, якщо інше не передбачено їх установчими документами.».
 
Відхилено   Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та визначених статтями 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 і 15 цього Закону, здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства на умовах і в порядку, передбачених статтями 3, 6 і 7 цього Закону, якщо інше не передбачено їх установчими документами.
 
661. У разі коли розмір частки (паю), що належить державі, становить менш як 25 відсотків вартості майна суб’єкта господарювання, заснованого на базі об’єднання майна різних форм власності, приватизація державної частки (паю) у майні такого підприємства здійснюється шляхом перетворення такого підприємства у відповідне господарське товариство за рішенням зборів засновників (учасників). При цьому засновники (учасники) підприємства мають право на першочергове придбання державної частки (паю).»;
 
   У разі якщо розмір частки (паю), що належить державі, становить менш як 25 відсотків вартості майна суб’єкта господарювання, заснованого на базі об’єднання майна різних форм власності, приватизація державної частки (паю) у майні такого підприємства здійснюється шляхом перетворення такого підприємства у відповідне господарське товариство за рішенням зборів засновників (учасників). При цьому засновники (учасники) підприємства мають право на першочергове придбання державної частки (паю)»;
 
662. 11) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
      
663. «Стаття 25. Приватизація підприємств та організацій агропромислового комплексу, що здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України
 
   «Стаття 25. Приватизація підприємств та організацій агропромислового комплексу, що здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України
 
664. На підставі рішення Кабінету Міністрів України приватизуються:
 
   На підставі рішення Кабінету Міністрів України приватизуються:
 
665. холодильники, об’єкти складського господарства, призначені для постійного розміщення державних резервів;
 
   холодильники, об’єкти складського господарства, призначені для постійного розміщення державних резервів;
 
666. підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості;
 
   підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості;
 
667. хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики, хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства, елеватори, реалізаційні бази, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів, млинзаводи, експедиції із захисту хлібопродуктів, ремонтно-механічні майстерні (заводи), контори матеріально-технічного постачання галузі хлібопродуктів;
 
   хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики, хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства, елеватори, реалізаційні бази, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів, млинзаводи, експедиції із захисту хлібопродуктів, ремонтно-механічні майстерні (заводи), контори матеріально-технічного постачання галузі хлібопродуктів;
 
668. машиновипробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподарського машинобудування;
 
   машиновипробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподарського машинобудування;
 
669. насінницькі, племінні заводи та підприємства, радгоспи-заводи, а також державні сільськогосподарські підприємства, що виробляють вино та інші готові алкогольні напої, і державні сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, сади, виноградники, крім тих, що належать до комунальної власності, ефіроолійні та лікарські рослини), кінні заводи, іподроми та державні заводські конюшні, селекційно-гібридні центри, радгоспи-технікуми, дослідні господарства навчальних та науково-дослідних закладів, установ та організацій;
 
   насінницькі, племінні заводи та підприємства, радгоспи-заводи, а також державні сільськогосподарські підприємства, що виробляють вино та інші готові алкогольні напої, і державні сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, сади, виноградники, крім тих, що належать до комунальної власності, ефіроолійні та лікарські рослини), кінні заводи, іподроми та державні заводські конюшні, селекційно-гібридні центри, радгоспи-технікуми, дослідні господарства навчальних та науково-дослідних закладів, установ та організацій;
 
670. об’єкти океанічного рибопромислового флоту, рибні підприємства з переробки океанічної (морської) сировини та рибні господарства (рибокомбінати, рибоводно-меліоративні станції, нерестово-виросні господарства), а також холодильники ємністю понад дві тисячі тонн для одночасного зберігання рибопродукції.
 
   об’єкти океанічного рибопромислового флоту, рибні підприємства з переробки океанічної (морської) сировини та рибні господарства (рибокомбінати, рибоводно-меліоративні станції, нерестово-виросні господарства), а також холодильники місткістю понад дві тисячі тонн для одночасного зберігання рибопродукції.
 
671. Приватизація зазначених підприємств та організацій агропромислового комплексу здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства, крім тих, вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства. При цьому в статутному капіталі товариств першочергово визначається пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта акцій розміщується з наданням пільг, передбачених статтями 3, 6, 7 і 8 цього Закону.»;
 
   Приватизація зазначених підприємств та організацій агропромислового комплексу здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства, крім тих, вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства. При цьому у статутному капіталі товариств першочергово визначається пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави, а решта акцій розміщується з наданням пільг, передбачених статтями 3, 6, 7 і 8 цього Закону»;
 
672. 12) у тексті Закону слова «відкрите акціонерне товариство» в усіх відмінках і числах замінити словами «акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі, а слова «статутний фонд» в усіх відмінках — словами «статутний капітал» у відповідному відмінку.
 
   9) у тексті Закону слова «відкрите акціонерне товариство» в усіх відмінках і числах замінити словами «акціонерне товариство» у відповідному відмінку і числі, а слова «статутний фонд» в усіх відмінках — словами «статутний капітал» у відповідному відмінку.
 
673. 4. У Законі України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2005 р., № 48, ст. 480; 2007 р., № 33, ст. 440; 2009 р., № 29, ст. 272):
 
   4. У Законі України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2004 р., № 15, ст.228; 2005 р., № 48, ст. 480; 2007 р., № 7-8 ст.66, № 33, ст. 440; 2011 р., №№ 13-17 ст.112, № 29, ст. 272):
 
674. 1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
675. «Стаття 2. Покупці об’єктів незавершеного будівництва
 
   «Стаття 2. Покупці об’єктів незавершеного будівництва
 
676. Покупцями об’єктів незавершеного будівництва можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна».»;
 
   Покупцями об’єктів незавершеного будівництва можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна»;
 
677. 2) статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
 
678. «Об’єкт незавершеного будівництва, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності та не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки.»;
 
   «Об’єкт незавершеного будівництва, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності та не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки»;
 
679. 3) друге речення абзацу першого статті 4 виключити;
 
   3) друге речення частини першої статті 4 виключити;
 
680. 4) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
681. «Стаття 5. Включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
 
   «Стаття 5. Включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
 
682. Для включення об’єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, уповноважені органи управління обов’язково подають органам приватизації такі документи:
 
   Для включення об’єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, уповноважені органи управління подають до органу приватизації такі документи:
 
683. лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного будівництва та інформацію про об’єкт незавершеного будівництва за формою, визначеною Фондом державного майна України;
 
   лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного будівництва та інформацію про об’єкт незавершеного будівництва за формою, визначеною Фондом державного майна України;
 
684. витяг з плану приватизації (розміщення акцій) акціонерного товариства, якщо об’єкт незавершеного будівництва не був включений до статутного капіталу акціонерного товариства.»;
 
   витяг з плану приватизації (розміщення акцій) акціонерного товариства, якщо об’єкт незавершеного будівництва не був включений до статутного капіталу акціонерного товариства.»;
 
685. 5) статті 8—10 виключити;
 
   5) статті 8—10 виключити;
 
686. 6) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
   6) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
687. «Стаття 11. Договори купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва
 
   «Стаття 11. Договори купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва
 
688. Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва (в тому числі разом із земельною ділянкою) в разі приватизації підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
 
   Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва (в тому числі разом із земельною ділянкою) у разі приватизації підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
 
689. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
 
   Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
 
690. копію наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 
   копію наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
 
691. копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;
 
-172- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про особливості приватизації об‘єктів незавершеного будівництва":
У статті 11:
- виключити абзац третій частини другої, а саме:
«копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;»;
 
Відхилено   копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;
 
692. копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
 
   копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;
 
693. акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);
 
-173- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац п’ятий частини другої, а саме:
«акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);»;
 
Відхилено   акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);
 
694. витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 
-174- Кармазін Ю.А.
Виключити абзац шостий частини другої, а саме:
«витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;»;
 
Відхилено   витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;
 
695. копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
 
   копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;
 
696. довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.»;
 
   довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації»;
 
697. 7) у статті 13 слово «вартості» замінити словами «ціни продажу»;
 
   7) у частині першій статті 13 слово «вартості» замінити словами «ціни продажу»;
 
698. 8) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
   8) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
699. «Стаття 14. Продаж об’єктів незавершеного будівництва на аукціоні за методом зниження ціни та аукціоні без оголошення ціни
 
   «Стаття 14. Продаж об’єктів незавершеного будівництва на аукціоні за методом зниження ціни та аукціоні без оголошення ціни
 
700. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва протягом 20 календарних днів з дня опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни.
 
   У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва протягом 20 календарних днів з дня опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни.
 
701. Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
 
   Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.
 
702. Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни та аукціону без оголошення ціни до придбання об’єкта.»;
 
   Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни та аукціону без оголошення ціни до придбання об’єкта»;
 
703. 9) у статті 15:
 
   9) у статті 15:
 
704. в абзаці першому:
 
   в частині першій:
 
705. слово «повторно» виключити;
 
   слово «повторно» виключити;
 
706. третє речення виключити;
 
   третє речення виключити;
 
707. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти у такій редакції:
 
708. «У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець може придбати земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, тільки під забудову.»;
 
   «У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець може придбати земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, тільки під забудову»;
 
709. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
710. «У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання без земельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства.»;
 
   «У разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання без земельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства»;
 
711. 10) друге речення статті 17 викласти у такій редакції:
 
      
712. «Оцінка будівельних матеріалів та устаткування здійснюється відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.»;
 
   10) друге речення частини першої статті 17 викласти у такій редакції: «Оцінка будівельних матеріалів та устаткування здійснюється відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України»;
 
713. 11) у статті 19:
 
   11) у статті 19:
 
714. абзац третій виключити;
 
-175- Кармазін Ю.А.
Статтю 19 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«Умови договору купівлі-продажу об‘єкту незавершеного будівництва продовжують діяти для особи, яка придбала його у покупця вказаного об‘єкту приватизації.».
 
Враховано по суті  абзац третій частини першої виключити;
 
715. доповнити статтю абзацом абзац такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
716. «Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.»;
 
   «Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням»;
 
717. 12) у статті 20 слово «вартості» замінити словами «ціни продажу»;
 
   12) у статті 20 слово «вартості» замінити словами «ціни продажу»;
 
718. 13) статті 26, 28 і 29 виключити;
 
   13) статті 26, 28 і 29 виключити;
 
719. 14) пункт 5 Прикінцевих положень виключити;
 
   14) пункт 5 статті 30 «Прикінцеві положення» виключити;
 
720. 15) у тексті Закону слова «початкова вартість» в усіх відмінках замінити словами «початкова ціна» у відповідному відмінку.
 
   15) у тексті Закону слова «початкова вартість» в усіх відмінках замінити словами «початкова ціна» у відповідному відмінку.
 
721. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
722. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців сімдесят п’ятого, сімдесят сьомого підпункту 5, абзаців четвертого, п’ятого підпункту 8, абзаців двадцять другого, тридцять восьмого, тридцять дев’ятого підпункту 21, абзаців п’ятнадцятого — двадцять першого підпункту 26 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
 
-176- Кармазін Ю.А.
У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту у частині першій після слів: «з дня» через кому доповнити словами: «наступного за днем» і далі – за текстом
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців сімдесят четвертого – дев’яносто третього підпункту 5, абзаців четвертого, п’ятого підпункту 8, абзаців двадцять другого, тридцять восьмого, тридцять дев’ятого підпункту 21, абзаців вісімнадцятого — двадцять четвертого підпункту 26 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.
 
723. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
724. розробити та привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти;
 
   розробити та привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти;
 
725. забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
726. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
727. 3. Установити, що акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом.
 
   3. Установити, що акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом.
 
728. 4. Установити, що продаж за конкурсом об’єктів приватизації груп В і Г, рішення про приватизацію яких прийнято до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується відповідно до нормативно-правових актів, які діяли на момент прийняття рішення про приватизацію таких об’єктів.
 
-177- Осика С.Г.
За узгодженою пропозицією Фонду державного майна України та Державної податкової служби України розділ ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону України доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5. Установити, що оцінка об'єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав ля цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі - оцінка для цілей оподаткування), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування»;
у зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів.
 
Враховано   4. Установити, що продаж за конкурсом об’єктів приватизації груп В і Г, рішення про приватизацію яких прийнято до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується відповідно до нормативно-правових актів, які діяли на момент прийняття рішення про приватизацію таких об’єктів.
5. Установити, що оцінка об'єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності, а у випадках оцінки майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації) (далі - оцінка для цілей оподаткування), здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності з урахуванням пункту 5 статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування.
 
729. 5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
730. Закон України «Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 9, ст. 179);
 
   Закон України «Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 9, ст. 179);
 
731. пункт 2 постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 189).

   пункт 2 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 189).