Кількість абзаців - 208 Таблиця поправок


про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (30.06.2000) (доопрацьований, на заміну раніш розданого)      Проект  
1. Вноситься народним депутатом України, МОСКВІНИМ С.О.       
2. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
3. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг"   -1- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В назві Закону вилучити текст "і доповнень".  
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68, із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-XІV ( 394-14 ) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67), виклавши його в такій редакції:      І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:  
6. "ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
7. "Про лізинг"      "Про лізинг"  
8. Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.      Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.  
9. Стаття 1. Визначення лізингу   -2- Сергієнко О.І.
 
Відхилено   Стаття 1. Визначення лізингу  
10. 1. Лізинг є строковим та платним, відповідно до визначених конкретним договором умов, користуванням майном (в т.ч. спеціально придбаним на замовлення), переданим лізингоодержувачу особою, яка є власником цього майна (лізингодавцем).   -3- П.1 статті 1: викласти в наступній редакції: "Лізинг - це оренда майна з подальшим правом його викупу. Лізинг є строковим, цільовим та платним. Всі умови передачі, оплати, користування майном і набуття права власності визначаються лізинговим договором".  Немає висновку   1. Лізинг є строковим та платним, відповідно до визначених договором умов, користуванням предметом лізингу, переданим лізингоодержувачу особою, яка є його власником (лізингодавцем).  
    -4- Шаров І.Ф.
П.1 статті 1 викласти в наступній редакції "Згідно з договором лізингу одна сторона (лізингодавець) зобов'язана передати іншій стороні (лізингоодержувачу) в користування належне їй майно (прямий лізинг) або ж згідно з дорученням лізингоодержувача зобов'я-зана укласти договір купівлі-продажу (поставки) з третьою стороною, тобто з продавцем, постачальником, з метою набуття в свою власність майна для подальшої його передачі в користування на певний строк і за визначену плату з урахуванням амортизації майна, що передається в лізинг (непрямий лізинг)".  
Враховано редакційно    
    -5- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Пункт 1 статті 1 після слів "…цього майна" доповнити словами "або уповноваженою ним особою (лізингодавцем". в інших статтях  
Враховано    
11. 2. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовим, або оперативним.   -6- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пункт 1 статті 1 викласти у наступній редакції: "1. Лізинг - це господарська операції юридичної чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (лізингодавця), що полягає в наданні лізингодавцем у користування на визначений строк та за плату іншій юридичній чи фізичній особі (лізингоодержувачу) майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність на замовлення лізингоодержувача у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів"  
Враховано редакційно   2. У лізинг може передаватись як майно, спеціально придбане лізингодавцем згідно визначених в угоді з лізингоодержувачем специфікації та умов (непрямий лізинг), так і майно, придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домовленостей з лізингоодержувачем, виготовлене або отримане ним у власність в інший спосіб (прямий лізинг).  
12. 3. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонена законом.   -7- Сергієнко О.І.
П.3 статті 1 слово "заборонена" замінити на "заборонено".  
Враховано в статті 2   
    -8- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 1 викласти в наступній редакції: "1. Лізинг є строковим та платним, відповідно до визначених договором умов, користуванням предметом лізингу, переданим лізингоодержувачу особою, яка є його власником (лізингодавцем). 2. У лізинг може передаватись як майно, спеціально придбане лізингодавцем згідно визначених в угоді з лізингоодержувачем специфікації та умов (непрямий лізинг), так і майно, придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домовленостей з лізингоодержувачем, виготовлене або отримане ним у власність в інший спосіб(прямий лізинг)";  
Враховано    
13. Стаття 2. Види та форми лізингу   -9- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
п.2-3 статті 1 перенести до статті 2 та викласти статтю 2 в такій редакції: "1. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовим, або оперативним. 1) Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним, на умовах, визначених договором; 2) Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов"язковому поверненню лізингодавцеві після закінчення визначеного договором строку користування ним. 2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонена законом. 1) Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг; 2) Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, який передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцеві кредит на придбання предмета лізингу; 3) Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів. Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом".  
Враховано   Стаття 2. Види та форми лізингу  
14. 1. Види лізингу: 1) Фінансовий лізинг - договір, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), спеціально придбане лізингодавцем згідно визначених в угоді з лізингоодержувачем специфікації та умов, яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним у разі сплати повної визначеної договором його ціни;   -10- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У статті 2: підпункт 1 пункту 1 викласти у наступній редакції: "1) фінансовий лізинг - це вид лізингу, при якому лізингоодержувач на своє замовлення отримує від лізингодавця у платне користування на визначений строк предмет лізингу, а після закінчення строку користування предмет лізингу переходить у власність лізингоодержувача у разі повної сплати повної його вартості, визначеної договором лізингу, або викуповується лізингоодержувачем за залишковою вартістю"; підпункт 2 пункту 1 статті 2 викласти у наступній редакції: "2) оперативний лізинг - це вид лізингу, при якому лізингоодержувач на своє замовлення отримує від лізингодавця у платне користування на визначений строк предмет лізингу, а після закінчення строку користування предмет лізингу підлягає поверненню лізингодавцю"; у підпунктах 1, 2, 3 пункту 2 статті 2: у словосполученнях "зворотний лізинг - це договір лізингу...", "пайовий лізинг - це договір лізингу…", "міжнародний лізинг - це договір лізингу..."слова "договір лізингу" замінити на слова "форма лізингу"; пункт 2 статті 2 доповнити підпунктом 4 наступного змісту: "4) екологічний лізинг - це специфічна форма лізингу, об'єктом якого є обладнання, устаткування, машини екологічного призначення".  
Враховано частково редакційно  І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний. 1) Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним, на умовах, визначених договором; 2) Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.  
15. 2) Оперативний лізинг - договір, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домов-леностей з лізингоодержувачем, або отримане ним у власність в інший спосіб, - на визначений договором строк, який повинен бути меншим за термін його корисної служби, - і підлягає поверненню лізингодавцеві після закінчення строку користування ним.      2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.  
16. 2. Форми лізингу:       
17. 1) Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг;      1) Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг;  
18. 2) Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, який передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу;      2) Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу;  
19. 3) Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідними товарами, послугами та платежами державних кордонів.      3) Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.  
20. Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.      Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.  
21. Стаття 3. Предмет лізингу      Стаття 3. Предмет лізингу  
22. 1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене непоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, - за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг прямо передбачена цим Законом та іншими законодавчими актами.   -11- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 3 вилучити текст "індивідуально визначене непоживне", а текст "та іншими законодавчими" замінити текстом "чи іншими нормативно-правовими".  
Відхилено   1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом.  
23. 2. Не можуть бути предметом лізингу цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності, щодо яких чинним законодавством встановлено заборону передачі у користування та/або володіння.   -12- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 3: пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності"; пункт 3 вилучити.  
Враховано   2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності.  
24. 3. Не заборонене до передачі у лізинг майно, що перебуває у державній власності, може бути передане у користування в якості предмета лізингу тільки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном.       
25. Стаття 4. Суб'єкти лізингу      Стаття 4. Суб'єкти лізингу  
26. Суб'єктами лізингу можуть бути:      Суб'єктами лізингу можуть бути:  
27. лізингодавець - юридична або фізична особа, яка передає лізингоодержувачу належне їй на праві власності майно для користування згідно з умовами конкретного договору лізингу;   -13- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Абз.2 статті 4 викласти в такій редакції: "лізингодавець - юридична або фізична особа, яка передає лізингоодержувачу майно, яке належить їй на праві власності або знаходиться у неї у зв'язку з делегованими власником відповідних повноважень для користування згідно з умовами конкретного договору лізингу".  
Відхилено   лізингодавець - юридична або фізична особа, яка передає лізингоодержувачу належне їй на праві власності майно для користування згідно з умовами договору лізингу;  
28. лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отримує предмет лізингу для користування згідно з умовами конкретного договору і використовує його у своїй підприємницькій, науковій, освітницькій, освітянській, благочинній, природоохоронній, будь-якій іншій діяльності;   -14- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 4: в п.2 частини першої вилучити текст "освітницький". А також "будь-якій"; в п.3 частини першої текст "виговорених у договорі" замінити текстом "договором".  
Враховано частково   лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отримує предмет лізингу для користування згідно з умовами договору;  
29. продавець предмету лізингу (далі - продавець) - юридична або фізична особа, у тому числі виробник майна, що є предметом лізингу, яка відчужує відповідне майно лізингодавцю і, якщо це прямо передбачено договором та/або законом, є зобов'язаною і відповідальною щодо здійснення доставки та передачі предмета лізингу, виконання його гарантійного ремонту, усунення недоліків щодо комплектності та/або якості, заміни предмета лізингу та виконання інших, передбачених законом або виговорених у договорі про відчуження предмета лізингу на користь лізингоодержувача зобов'язань, - окрім лізингодавця, також безпосередньо і перед лізингоодержувачем на його вимогу;   -15- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 4: у ч.2 слова "підприємницькій, науковій, освітянській, благочинній, природоохоронній, іншій" вилучити; у ч.3 перед словами "у тому числі виробник майна" добавити слово "власник", а слова "є предметом лізингу замінити словами "є предметом договору непрямого фінансового лізингу"; останню частину викласти в такій редакції: "інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізинга".  
Враховано   продавець предмета лізингу (далі - продавець) - юридична або фізична особа, власник (у тому числі виробник) майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу, яка відчужує відповідне майно лізингодавцю і, якщо це прямо передбачено законом чи договором, є зобов'язаною і відповідальною за здійснення доставки та передачі предмета лізингу, виконання його гарантійного ремонту, усунення недоліків щодо комплектності та/або якості, заміну предмета лізингу та виконання інших, передбачених законом або обумовлених договором про відчуження предмета лізингу, окрім лізингодавця, також перед лізингоодержувачем;  
30. будь-яка інша юридична або фізична особа, яка є стороною багатостороннього договору лізинга.   -16- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
Абзац 4 статті 4 вилучити  
Відхилено   інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.  
    -17- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Після статті 4 викласти статтю 22, змінивши відповідно нумерацію статей.  
Враховано    
31. Стаття 5. Лізингові компанії      Стаття 5. Сублізинг  
32. 1. Лізингова компанія - підприємство, для якого передача майна у лізинг та сублізинг і здійснення інших, пов'язаних з цим операцій, є переважним видом діяльності.   -18- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В частині першій статті 5 слово "переважним" замінити словом "основним".  
Відхилено   1. Якщо це прямо не заборонено законом, передача лізингоодержувачем предмета лізингу у сублізинг третім особам може здійснюватись лише за попередньої згоди лізингодавця на умовах, визначених договором. Складові частини предмета лізингу можуть бути передані у сублізинг лише у разі, якщо така передача не потягне за собою неможливість користування предметом лізингу згідно його призначення та умов договору лізингу.  
33. 2. Лізингові компанії мають право передавати у лізинг лише майно,спеціально придбане ними з цією метою.   -19- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
В статті 5: абзац 1 пункту 1 викласти в такій редакції: "1) Фінансовий лізинг - це договір, відповідно до якого предмет лізингу передається лізингоодержувачу для користування на визначений договором строк, може бути придбаний ним у разі виконання умов договору за визначеною сторонами ціною, яка не може бути меншою ніж ринкова вартість об'єкта при передачі його в лізинг з урахуванням усіх лізингових платежів;абзац 2 пункту 2 після слів "… 80 відсотків" доповнити словом "ринкової", далі за текстом. в статті 2  
Враховано частково   2. Користування переданим у сублізинг предметом лізингу або його складовими частинами, здійснюється на підставі укладеного у письмовій формі договору, істотні умови якого мають відповідати вимогам чинного законодавства щодо договорів лізингу відповідного виду і форми та не повинні суперечити договору лізингу. 3. Положення договору сублізингу, що суперечать договору лізингу, є недійсними. У разі якщо положення договору сублізингу суперечать договору лізингу, застосовуються положення договору лізингу. Зміни та доповнення, внесені до договору лізингу після укладення відповідного договору сублізингу, є обов'язковими для сублізингоодержувача лише у разі, якщо про обов'язковість для нього таких змін та доповнень застережено у договорі сублізингу. 4. Передача предмета лізингу (його складових частин) у сублізинг не звільняє лізингоодержувача від виконання ним усіх його зобов'язань за договором лізингу. Переведення лізингоодержувачем його боргу на іншу особу допускається лише за згодою лізингодавця у визначеному чинним законодавством порядку. 5. Стосовно сублізингоодержувача сублізингодавець несе весь обсяг зобов'язань та користується всіма правами, визначеними чинним законодавством щодо лізингодавця, за виключенням прав лізингодавця щодо визначення умов передачі предмета лізингу або його складових частин у сублізинг. Стосовно сублізингодавця сублізингоодержувач несе весь обсяг зобов'язань та користується усіма правами, визначеними чинним законодавством щодо лізингоодержувача, за виключенням прав лізингоодержувача щодо продавця предмета лізингу. 6. Лізингодавець має право пред'являти сублізингоодержувачу згідно відповідних положень договору лізингу та чинного законодавства вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здійснення перевірок умов його використання та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізинго-одержувача, повернення предмета лізингу в усіх передбачених чинним законодавством та договором лізингу випадках, та виконання фінансових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо на користь лізингодавця у разі невиконання чи прострочки виконання відповідних зобов'язань сублізингодавцем за договором лізингу (у розмірі, що не перевищує відповідних фінансових зобов'язань лізингоодержувача за договором лізингу). Сублізинг припиняється з моменту припинення дії відповідного договору лізингу. 7. Забороняється укладати договори сублізингу предмета лізингу, що знаходиться у сублізингу.  
    -20- Шаров І.Ф.
П.2 статті 5 виключити.  
Враховано    
    -21- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю 5 виключити.  
Враховано    
34. Стаття 6. Законодавство про лізинг      Стаття 6. Законодавство про лізинг  
35. 1. Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, якими регламентуються відповідні правові аспекти укладення та здійснення лізингових договорів.      Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, якими регулюються відносини, пов'язані з договорами лізингу.  
36. Стаття 7. Договір лізингу      Стаття 7. Договір лізингу  
37. 1. Договір лізингу може бути двостороннім за участю лізингодавця та лізинго-одержувача, або багатосторон-нім, у якому сторонами окрім лізингодавця і лізингоодержу-вача виступають також продавець предмета лізингу та/або будь-які інші юридичні або фізичні особи.      1. Договір лізингу може бути двостороннім, за участю лізингодавця та лізингоодержувача, або багатостороннім, у якому сторонами окрім лізингодавця і лізингоодержувача виступають також продавець предмета лізингу та/або інші юридичні або фізичні особи.  
38. 2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та повинен відповідати вимогам законодавства України.   -22- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
Пункт 2 статті 7 викласти у такій редакції: "Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі, фінансовій, підлягає нотаріальному посвідченню, та повинен відповідати вимогам чинного законодавства України".  
Відхилено   2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та повинен відповідати вимогам законодавства України. 3. У випадках, передбачених законом або договором, договір лізингу повинен бути нотаріально посвідчений.  
    -23- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 7 доповнити пунктом 3 такого змісту: "3. У випадках, передбачених законом або договором, договір лізингу повинен бути нотаріально посвідчений".  
Враховано    
39. Стаття 8. Істотні умови договору лізингу   -24- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 8 п.1 доповнити абзацом 1 в такій редакції: " найменування сторін; доповнити статтю пунктом такого змісту: Договором фінансового лізингу може передбачатись перерахування лізингодавцю визначеної договором грошової суми, як забезпечення виконання лізингоодержувачем його зобов'язань за договором. Зазначена сума: у разі дострокового розірвання договору з вини лізингоодержувача, переходить до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає поверненню лізингоодержувачу; у визначеному договором порядку може бути використана при остаточному розрахунку між сторонами лізингового договору".  
Враховано   Стаття 8. Істотні умови договору лізингу  
40. 1. Істотними умовами договору лізингу є:      1. Істотними умовами договору лізингу є:  
41. склад та вартість предмета лізингу, умови та строки передачі предмета лізингу у користування; строк користування предметом лізингу; розмір, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів; умови та строки надання інформації щодо технічного стану предмета лізингу; умови відповідальності сторін за невиконання прийнятих за договором зобов'язань;      найменування сторін; склад та вартість предмета лізингу; умови та строки передачі предмета лізингу у користування; строк користування предметом лізингу; розмір, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів; умови та строки надання інформації щодо технічного стану предмета лізингу; умови відповідальності сторін за невиконання прийнятих за договором зобов'язань;  
42. умови та строки повернення предмета лізингу;      умови та строки повернення предмета лізингу;  
43. особливі умови користування предметом лізингу, у разі якщо договором передбачається особливий режим його використання;      особливі умови користування предметом лізингу у разі, якщо договором передбачається особливий режим його використання;  
44. особливості стану предмета лізингу, у разі якщо предмет лізингу вирізняється особливими властивостями, або має недоліки;      особливості стану предмета лізингу у разі, якщо предмет лізингу вирізняється особливими властивостями або має недоліки;  
45. умови викупу предмета фінансового лізингу;      умови викупу предмета фінансового лізингу;  
46. умови страхування предмету лізингу, у разі якщо таке страхування є обов'язковим відповідно до законодавства, або якщо сторони визначили необхідність такого страхування;   -25- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В пункті 11 частини першої статті 8 слово "законодавства" замінити словом "Закону".  
Відхилено   умови страхування предмета лізингу у разі, якщо таке страхування є обов'язковим відповідно до законодавства або якщо сторони визначили необхідність такого страхування;  
47. умови реєстрації предмету лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства, або якщо сторони визначили необхідність такої реєстрації;      умови реєстрації предмета лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства або якщо сторони визначили необхідність такої реєстрації;  
48. умови реєстрації договору лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства.      умови реєстрації договору лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства.  
49. 2. За домовленістю сторін у договорі можуть передбачатись також і інші його суттєві умови, зокрема: умови передачі предмета лізингу у сублізинг; умови переоцінки предмета лізингу; умови індексації розміру плати за користування предметом лізингу; умови та випадки дострокового повернення предмета лізингу;   -26- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пункт 2 статті 8 виключити.  
Враховано   2. Договором фінансового лізингу може передбачатися перерахування лізингодавцю визначеної договором грошової суми як забезпечення виконання лізингоодержувачем його зобов'язань за договором. Зазначена сума: у разі дострокового розірвання договору з вини лізингоодержувача, переходить до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає поверненню лізингоодержувачу; у визначеному договором порядку може бути використана при остаточному розрахунку між сторонами лізингового договору.  
50. умови користування предметом лізингу та його обслуговування;       
51. умови перегляду розміру, складу, способу, форми, строків сплати лізингових платежів;       
52. умови надання лізингодавцю відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача, тощо.       
53. Стаття 9. Строки договору лізингу      Стаття 9. Строки договору лізингу  
54. Строки договору лізингу визначаються його сторонами відповідно до вимог цього Закону.   -27- Ємець О.І. (реєстр. картка № 392)
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Строки договору лізингу визначаються його сторонами відповідно до вимог цього закону, але не можуть перевищувати терміну амортизації предмета лізингу".  
Відхилено   Строки договору лізингу визначаються його сторонами відповідно до вимог цього Закону.  
55. Стаття 10. Передача та повернення предмета лізингу      Стаття 10. Передача та повернення предмета лізингу  
56. 1. Передача предмета лізингу у користування має здійснюватись у строки та на умовах, визначених договором. Стан предмету лізингу має відповідати його призначенню та умовам договору. Лізингодавець не несе відповідальності за недоліки предмета лізингу, застережені ним при укладені договору.      1. Передача предмета лізингу у користування має здійснюватись у строки та на умовах, визначених договором. Стан предмета лізингу має відповідати його призначенню та умовам договору. Лізингодавець не відповідає за недоліки предмета лізингу, застережені ним при укладені договору.  
57. 2. Лізингоодержувач повинен перевірити предмет лізингу на відповідність умовам договору до його прийняття у користування. Якщо у момент прийому-передачі предмета лізингу лізингоодержувач не переконався у його відповідності умовам договору, предмет лізингу вважається таким, що був переданий у належному стані.   -28- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 2 статті 10 вилучити друге речення.  
Враховано   2. Лізингоодержувач повинен перевірити предмет лізингу на відповідність умовам договору до його прийняття у користування.  
58. 3. За договором фінансового лізингу лізингодавець не несе відповідальності перед лізингоодержувачем за невико-нання продавцем предмета лізингу його, передбачених законом та/або укладеним між ним та лізингодавцем договором про відчуження предмету лізингу, зобов'язань щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу, його доставки, заміни, або безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію, тощо - якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем. У разі, якщо вибір продавця було здійснено лізингодавцем, прода-вець та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність щодо зазначених зобов'язань.   -29- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 3 статті 10 після слів "за договором" доповнити словом "непрямого".  
Враховано   3. За договором непрямого фінансового лізингу лізингодавець не несе відповідальності перед лізинго-одержувачем за невиконання продавцем предмета лізингу його, передбачених законом та/або укладеним між ним та лізингодавцем договором про відчуження предмета лізингу, зобов'язань щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу, його доставки, заміни, або безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію, тощо - якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем. У разі, якщо вибір продавця було здійснено лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зазначені зобов'язання.  
59. 4. У разі відмови від прийняття предмета лізингу, лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити його зберігання протягом 30 (тридцяти) днів, - якщо договором лізингу не визначено іншого строку.   -30- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
Пункт 4 статті 10 вилучити.  
Відхилено   4. У разі відмови від прийняття предмета лізингу лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити його зберігання протягом 30 (тридцяти) днів, якщо договором лізингу не визначено іншого строку.  
60. 5. Повернення предмета лізингу має здійснюватись у строки та на умовах, визначених договором, а дострокове повернення - у строки та на умовах, передбачених законодавством та договором.      5. Повернення предмета лізингу має здійснюватись у строки та на умовах, визначених договором, а дострокове повернення - у строки та на умовах, передбачених законодавством та договором.  
61. Предмет лізингу має бути повернений у стані, у якому його було передано у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.      Предмет лізингу має бути повернений у стані, в якому його було передано у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.  
62. 6. Лізингодавець повинен перевірити стан предмета лізингу при його поверненні. Якщо у момент прийому-передачі предмета лізингу лізингодавець не переконався у його відповідності умовам договору, предмет лізингу вважається таким, що був повернений у належному стані.      6. Лізингодавець повинен перевірити стан предмета лізингу при його поверненні. У разі невиконання цього зобов'язання предмет лізингу вважається таким, що був повернений у належному стані.  
63. 7. Повернення предмета лізингу у разі банкрутства лізингоодержувача.      7. Повернення предмета лізингу у разі банкрутства лізингоодержувача.  
64. 7.1. У разі прийняття судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядника його майна, лізингоодержувач повинен, без будь-яких консультацій або погоджень з розпорядником майна але з обов'язковим повідомленням останнього про факт повернення майна, повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної ухвали, - якщо іншого не зазначено у договорі лізингу, або проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин лізингоодержувач не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та вчинити усі необхідні дії для забезпечення лізингодавцю можливості вивезення предмета лізингу. Призначений судом розпорядник майна неправомочний чинити будь-яких перешкод щодо зазначеного повернення предмета лізингу.   -31- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 10: в першому реченні п.7.1 частини сьомої текст "прийняття судом зазначеної ухвали" замінити текстом "набуття зазначеною судовою ухвалою чинності"; в другому реченні п.7.1 після тексту "він зобов'язаний " доповнити текстом "у ті ж строки, письмово".  
Враховано   7.1. У разі набрання чинності судової ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядника його майна, призначений судом розпорядник майна неправомочний чинити будь-які перешкоди щодо зазначеного повернення предмета лізингу.  
    -32- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Підпункт 7.1 пункту 7 статті 10 викласти в такій редакції: "7.1. У разі набрання чинності судової ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядника його майна, призначений судом розпорядник майна неправомочний чинити будь-які перешкоди щодо зазначеного повернення предмета лізингу".  
Враховано    
65. 7.2. У разі винесення судом постанови про визнання лізингоодержувача банкрутом ліквідатор зобов'язаний повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної постанови, - якщо проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин ліквідатор не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та вчинити усі необхідні дії для забезпечення йому можливості вивезення предмета лізингу.      7.2. У разі винесення судом постанови про визнання лізингоодержувача банкрутом ліквідатор зобов'язаний повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної постанови, якщо проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин ліквідатор не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та виконати усі необхідні дії для забезпечення йому можливості вивезення предмета лізингу.  
66. Стаття 11. Дострокове припинення договору лізингу. Повернення предмету лізингу у безспірному порядку      Стаття 11. Дострокове припинення договору лізингу. Повернення предмета лізингу у безспірному порядку  
67. 1. У разі невиконання умов договору лізингу його сторони мають право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством України порядку.      1. У разі невиконання умов договору лізингу його сторони мають право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством України порядку.  
68. 2. Лізингоодержувач має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця:   -33- Сергієнко О.І.
В останньому абзаці пункту 2 статті 11 останнє речення вилучити.  
Враховано   2. Лізингоодержувач має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця у випадку, якщо прострочка передачі предмета прямого лізингу становить більше тридцяти днів за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.  
    -34- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В статті 11: в частині другій буквену нумерацію пунктів а).б)… замінити цифрою 1),2) … Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Відхилено    
69. а) у випадку, якщо прострочка передачі предмета прямого лізингу становить більше тридцяти днів, за умови що договором лізингу не передбачено іншого строку;   -35- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 2 статті 11 викласти в такій редакції: "Лізингоодержувач має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця у випадку, якщо прострочка передачі предмета прямого лізингу становить більше тридцяти днів за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку";  
Враховано    
70. б) в інших, передбачених договором лізингу випадках.   -36- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
пп.б) вилучити.  
Враховано    
71. У разі, якщо допущене лізингодавцем порушення договору може бути ним виправлене, лізингоодержувач має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингодавцеві було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього терміни.   -37- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині 2 пункту 1 статті 11 після слів "у прийнятні для цього терміни" доповнити словами: "погоджені сторонами".  
Враховано   У разі, якщо допущене лізингодавцем порушення договору може бути ним виправлене, лізингоодержувач має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингодавцю було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього терміни, погоджені сторонами.  
72. Лізингодавець має право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингоодержувачем та вимагати відшкодування збитків. Зазначені позовні вимоги лізингодавця підлягають задоволенню, якщо лізингоодержувач не доведене у суді наявності відповідної підстави для розірвання договору та вини лізингодавця у настанні такої підстави.   -38- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 11: в абзаці 3 (останньому) пункту 2 друге речення, що починається словами "Зазначені позовні… " - вилучити; в абзаці 1 частини третьої текст "у державній нотаріальній конторі" замінити текстом "нотаріусом".  
Враховано   Лізингодавець має право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингоодержувачем та вимагати відшкодування збитків.  
73. 3. Лізингодавець має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та повернути предмет лізингу від будь-якої особи у якої він перебуває, - у безспірному порядку, згідно з виконавчим написом, вчиненим у державній нотаріальній конторі, - у випадку, якщо:   -39- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині 1 пункту 3 статті 11 слова "вчиненим у державній нотаріальній конторі" замінити словами "нотаріуса".  
Враховано   3. Лізингодавець має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та повернути предмет лізингу від будь-якої особи, у якої він перебуває, у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим нотаріусом, у випадку, якщо:  
74. а) прострочка сплати лізингового платежу перевищує два місяці;   -40- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 3 статті 11: підпункт а) доповнити словами "якщо інше не передбачено законом;"; підпункт в) вилучити; підпункт д) вилучити; у підпункті є) вилучити слова "чи було вчинено спробу такого вивезення"; абзац восьмий вилучити.  
Враховано   а) прострочка сплати лізингового платежу перевищує зазначені в договорі строки, якщо інше не передбачено законом;  
75. б) предмету лізингу загрожує знищення або таке пошкодження, внаслідок якого стане неможливим його використання згідно призначення та умов договору;       
76. в) з вини лізингоодержувача сталося погіршення предмету лізингу;       
77. г) предмет лізингу, без згоди лізингодавця та/або з порушенням погоджених з ним умов, передано лізингоодержувачем третій особі;   -41- Сергієнко О.І.
У підпункті г) пункту 3 статті 11 слова "два місяці" замінити на "зазначені в договорі строки"; п.4 пп. а) слова "два місяці" замінити на "зазначені в договорі строки"; пп. б) вилучити; пп. є) вилучити слова: "або існує реальна загроза такого вивезення"; в першому реченні другого абзацу слова "в та" замінити на "і". в третьому абзаці останнє речення вилучити.  
Враховано   б) предмет лізингу, без згоди лізингодавця або з порушенням погоджених з ним умов договору лізингу, передано лізингоодержувачем третій особі;  
78. д) лізингоодержувачем здійснювалось та/або здійснюється користування предметом лізингу всупереч його призначенню та умовам договору;       
79. є) предмет лізингу вивезено за межі території, на якій договором передбачалось його використання, або існує реальна загроза такого вивезення чи було вчинено спробу такого вивезення.      в) предмет лізингу вивезено за межі території, на якій договором передбачалося його використання, якщо інше не передбачено договором лізингу.  
80. Лізингодавець має право в односторонньому порядку розривати лізинговий договір в та повертати предмет лізингу у безспірному порядку також в інших передбачених договором лізингу випадках.       
81. У разі, якщо допущене лізингоодержувачем порушення договору може бути ним виправлене, лізингодавець має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингоодержувачу було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього терміни.   -42- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
У частині 1 пункту 3 статті 11 після слів "у прийнятні для цього терміни" доповнити словами: "погоджені сторонами".  
Враховано   У разі якщо допущене лізингоодержувачем порушення договору може бути ним виправлене, лізингодавець має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингоодержувачу була надана можливість такого виправлення у прийнятні для цього терміни, погоджені сторонами.  
82. Лізингоодержувач має право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингодавцем та вимагати повернення предмета лізингу і відшкодування збитків, причинених його вилученням. Зазначені позовні вимоги лізингоодержувача підлягають задоволенню, якщо лізингодавець не доведене у суді наявності відповідної підстави для розірвання договору та вилучення предмета лізингу, та вини лізингоодержувача у настанні такої підстави.   -43- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В останньому абзаці частини третьої статті 11 друге речення, що починається словами "Зазначені позовні" - вилучити.  
Враховано   Лізингоодержувач має право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингодавцем та вимагати повернення предмета лізингу і відшкодування збитків, завданих його вилученням.  
83. Стаття 12. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача      Стаття 12. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача  
84. 1. Предмет лізингу є власністю лізингодавця протягом усього терміну його перебування у користуванні лізингоодержувача. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи, відповідні права та зобов'язання лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.      1. Предмет лізингу є власністю лізингодавця протягом усього терміну його перебування у користуванні лізингоодержувача. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та зобов'язання лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.  
85. 2. За договором фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним, після закінчення строку користування предметом лізингу, визначеної договором повної його ціни.   -44- Донець Н.Г. (реєстр. картка № 420)
У пункті 2 статті 12: абзац 1 після слів "…договором повної його…" доповнити словом "ринкової…", далі по тексту; у першому реченні абзацу 2 вилучити слова "до закінчення визначеного договором строку користування ним".  
Відхилено   2. За договором фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним, після закінчення строку користування предметом лізингу, визначеної договором повної його ціни.  
86. У договорі фінансового лізингу за лізингоодержувачем може передбачатись право на викуп предмету лізингу до закінчення визначеного договором строку користування ним. У цьому випадку право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним у передбачені договором строки визначеної договором повної ціни предмета лізингу.   -45- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Друге речення абзацу 2 пункту 2 статті 12 викласти в наступній редакції: "У цьому випадку право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача після сплати лізингових платежів у передбачені договором строки".  
Враховано по суті  У договорі фінансового лізингу за лізингоодержувачем може передбачатись право на викуп предмету лізингу до закінчення визначеного договором строку користування ним. У цьому випадку право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним у передбачені договором строки визначеної договором повної ціни предмета лізингу.  
87. 3. Якщо іншого не передбачено договором лізингу:      3. Якщо іншого не передбачено договором лізингу:  
88. а) при наявності простроченої заборгованості лізингоодержувача щодо сплати лізингових платежів, всі кошти, які сплачуються ним в рахунок виконання зобов'язань за договором, зараховуються в першу чергу на погашення простроченої заборгованості;      а) за наявності простроченої заборгованості лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів, усі кошти, що сплачуються ним у рахунок виконання зобов'язань за договором, зараховуються в першу чергу на погашення простроченої заборгованості;  
89. б) придбання предмету фінансового лізингу можливе лише після виконання лізинго-одержувачем всіх його зобов'язань щодо сплати лізингових платежів, обчислених на дату придбання предмета лізингу, - як прострочених так і тих, сплата яких передбачалась договором на більш пізній термін;      б) придбання предмета фінансового лізингу можливе лише після виконання лізингоодержувачем усіх його зобов'язань щодо сплати лізингових платежів, обчислених на дату придбання предмета лізингу, як прострочених, так і тих, сплата яких передбачалась договором на більш пізній термін;  
90. в) усі кошти, що пере-раховуються лізингоодержува-чем в рахунок сплати ціни предмету фінансового лізингу, зараховуються в першу чергу в рахунок погашення лізингових платежів, обчислених на дату перерахування коштів, - як прострочених так і тих, сплата яких передбачалась договором на більш пізній термін.      в) усі кошти, що перераховуються лізингоодержувачем у рахунок сплати ціни предмета фінансового лізингу, зараховуються в першу чергу в рахунок погашення лізингових платежів, обчислених на дату перерахування коштів, як прострочених, так і тих, сплата яких передбачалась договором на більш пізній термін.  
91. 4. Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю ізингоодержувача. У разі конфіскації або накладення арешту на майно лізингоодержувача, предмет лізингу не включається до його загального майна і підлягає поверненню посадовою або службовою особою, яка здійснює такий арешт або конфіскацію, лізингодавцеві,   -46- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 4 статті 12 викласти в такій редакції: "Не допускається накладення стягнення на майно лізингодавця у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача"; у пункті 5 вилучити такі слова "і невиконаних лізингоодержувачем його фінансових зобов'язань, якщо договором лізингу не визначено інше".  
Враховано   4. Не допускається звернення стягнення на майно лізингодавця у зв'язку з діями або бездіяльністю лізингоодержувача.  
92. - якщо зазначені арешт або конфіскація можуть мати своїм наслідком чи вже є наслідком фактичного припинення пов'язаної з використанням предмету лізингу діяльності лізингоодержувача, і щодо цього немає заперечень з боку лізингодавця. Зазначене повер-нення має бути здійснено не пізніше п'яти днів з дати закінчення опису майна лізинго-одержувача. Якщо з будь-яких причин відповідна посадова чи службова особа не може здійснити повернення наявного у неї предмета лізингу лізинго-давцю, вона зобов'язана у ті ж строки повідомити про це лізин-годавця та вчинити усі необхідні дії для забезпечення лізингодав-цю можливості вивезення предмета лізингу.   -47- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В останньому абзаці частини четвертої статті 12 друге речення після тексту "у ті ж строки" доповнити словом "письмово".  
Враховано    
93. 5. Якщо з вини лізинго-одержувача сталася втрата або таке пошкодження предмета лізингу, внаслідок якого стало неможливим його використання згідно з його призначенням та умовами договору, лізингоодер-жувач зобов'язаний відшкоду-вати лізингодавцю збитки у розмірі передбачених договором лізингу і невиконаних лізинго-одержувачем його фінансових зобов'язань, - якщо договором лізингу не визначеного іншого.      5. Якщо з вини лізингоодержувача сталася втрата або таке пошкодження предмета лізингу, внаслідок якого стало неможливим його використання згідно з його призначенням та умовами договору, лізингоодержувач зобов'язаний відшкодувати лізингодавцю збитки у розмірі передбачених договором лізингу.  
94. Стаття 13. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу      Стаття 13. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу  
95. 1. Лізингоодержувачу (сублізингоодержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника.      1. Лізингоодержувачу (сублізинго-одержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством стосовно прав власника.  
96. 2. Лізингоодержувач (сублізи-гоодержувач) має право вимагати, у тому числі і від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу. Зокрема, йому належить право вимагати повернення предмета лізингу з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування завданої шкоди, тощо.   -48- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пункт 2 статті 13 слова "у тому числі і від імені лізингодавця" вилучити.  
Враховано по суті  2. Лізингоодержувач (сублізинго-одержувач) має право вимагати, у тому числі і від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу. Зокрема йому належить право вимагати повернення предмета лізингу з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування завданої шкоди, тощо.  
97. Стаття 14. Права та зобов'язання лізингодавця 1. Лізингодавець має право:      Стаття 14. Права та зобов'язання лізингодавця 1. Лізингодавець має право:  
98. 1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;   -49- Сергієнко О.І.
В статті 14 п.1. пп.1) викласти в такій редакції: "інвестувати на предмет лізингу власні, запозичені, залучені та позичкові кошти".  
Враховано по суті  1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;  
99. 2) двічі на місяць, якщо іншого не передбачено договором, у робочий час здійснювати перевірки дотримання лізингодавцем умов користування предметом лізингу та його утримання;   -50- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
У підпункті 2 пункту 1 статті 14 слова "двічі на місяць, якщо іншого не передбачено договором, у робочий час" вилучити.  
Враховано   2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання відповідно до умов договору лізингу;  
100. 3) в односторонньому порядку розривати договір та повертати предмет лізингу за виконавчим написом нотаріуса у передбачених законом та договором випадках; 4) вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;   -51- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 1 статті 14: підпункт 2 викласти в такій редакції: "2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання відповідно до умов договору лізингу;". підпункти 3, 8 вилучити.  
Враховано   3) вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;  
101. 5) вимагати повернення предмета лізингу з користування та володіння, як лізингоодержувача, так і будь-яких третіх осіб;      4) вимагати повернення предмета лізингу з користування та володіння як лізингоодержувача, так і будь-яких третіх осіб;  
102. 6) стягувати з лізинго-одержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів;   -52- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В п.6 частини першої статті 14 текст "виконавчих написів нотаріусів" замінити текстом "виконавчого напису нотаріуса".  
Враховано   5) на стягнення з лізингоодержувача простроченої заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;  
103. 7) вимагати від лізинго-одержувача відшкодування збит-ків, причинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу;      6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.  
104. 8) пред'являти сублізинго-одержувачу обов'язкові для виконання останнім згідно чинного законодавства та договору лізингу вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здійснення умов його використання та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізинго-одержувача, повернення пред-мета лізингу та виконання фінан-сових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо лізингодавцю у разі невиконання чи прострочки виконання фінансових зобов'язань сублі-зингодавця за договором лізингу.       
105. 2. Лізингодавець зобов'я-заний:      2. Лізингодавець зобов'язаний:  
106. 1) у передбачені договором строки надати лізинго-одержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;   -53- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
П.2 статті 14 доповнити новим підпунктом такого змісту: "погоджувати із лізингоодержувачем умови договору купівлі-продажу майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу в частині, що стосується прав лізингоодержувача".  
Враховано   1) погоджувати із лізинго-одержувачем умови договору купівлі-продажу майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу в частині, що стосується прав лізингоодержувача 2) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;  
107. 2) попередити лізинго-одержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодер-жувача чи інших осіб, або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;      3) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;  
108. 3) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;      4) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;  
109. 4) відшкодовувати лізинго-одержувачу витрати на поліпшення предмету лізингу, проведення його капітального ремонту або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;   -54- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пп.4 пункту 2 статті 14 викласти в такій редакції: "4) відшкодовувати лізинго-одержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;".  
Враховано   5) відшкодовувати лізинго-одержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;  
110. 5) прийняти предмет лізингу у разі дострокового розірвання договору, або у разі закінчення строку користування предметом лізингу.      6) прийняти предмет лізингу у разі дострокового розірвання договору або у разі закінчення строку користування предметом лізингу.  
111. Стаття 15. Права та зобов'язання лізингоодержу-вача      Стаття 15. Права та зобов'язання лізингоодержувача  
112. 1. Лізингоодержувач має право:      1. Лізингоодержувач має право:  
113. 1) відмовитись від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та умовам договору;   -55- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В п.1 частини першої статті 15 слово "та" замінити словом "та/або".  
Враховано   1) відмовитись від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору;  
114. 2) на звільнення від плати за користування предметом лізингу за весь час, протягом якого, за незалежних від нього обставин, предметом лізингу не можна було користуватись відповідно до його призначення та умов договору;   -56- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Підпункти 2, 3 пункту 1 статті 15 виключити. Підпункти 4-10 пункту 1 статті 15 вважати підпунктами 2-8 відповідно.  
Враховано    
115. 3) вимагати зменшення розміру плати за користування предметом лізингу, якщо за незалежних від нього обставин можливість передбаченого договором користування предметом лізингу істотно зменшилась, внаслідок погіршення його стану;       
116. 4) в односторонньому порядку розривати договір лізингу у передбачених законом та договором випадках;      2) в односторонньому порядку розривати договір лізингу у передбачених законом випадках;  
117. 5) вимагати розірвання договору лізингу у передбачених законом та договором лізингу випадках;      3) вимагати розірвання договору лізингу у передбачених законом та договором лізингу випадках;  
118. 6) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, причине-них невиконанням або нена-лежним виконанням умов дого-вору лізингу, а від продавця - відшкодування збитків, причине-них невиконанням визначених законом та/або договором його зобов'язань перед лізинго-одержувачем;   -57- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 1 статті 15: у пп. 4 вилучити слова "та договором";  
Враховано у пп.2  4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу, а від продавця - відшкодування збитків, причинених невиконанням визначених законом та/або договором його зобов'язань перед лізингоодержувачем;  
119. 7) у разі виявлення прихованих недоліків прийнятого у користування предмета лізингу, що істотно зменшують можливість користу-вання ним, за своїм вибором вимагати:   -58- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 1 статті 15: у пп.7 після слів "користування ним" доповнити словами "за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем" та замінити слова "за своїм вибором" на слова "на власний розсуд";  
Враховано у пп. 5  5) у разі виявлення прихованих недоліків прийнятого у користування предмета лізингу, що істотно зменшують можливість користування ним, за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем, на власний розсуд вимагати:  
    -59- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 1 статті 15: у пп.8 після слів "та умов договору" доповнити словами "за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем".  
Враховано у пп.6   
    -60- Сергієнко О.І.
У пп.7) пункту 1 статті 15 вилучити фразу "якщо це можливо".  
Враховано    
120. заміни предмета лізингу, якщо це можливо;      заміни предмета лізингу;  
121. відповідного зменшення плати за користування;      відповідного зменшення плати за користування;  
122. безоплатного усунення недоліків предмета лізингу, або відшкодування витрат на їх усунення або виправлення;      безоплатного усунення недоліків предмета лізингу або відшкодування витрат на їх усунення чи виправлення;  
123. 8) у разі виявлення прихованих недоліків предмета лізингу, що унеможливлюють користування ним відповідно до його призначення та умов договору - вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків;      6) у разі виявлення прихованих недоліків предмета лізингу, що унеможливлюють користування ним відповідно до його призначення та умов договору за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем, вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків;  
124. 9) пред'являти продавцеві предмета непрямого лізингу обов'язкові для виконання ним:       
125. - вимоги щодо передачі лізингоодержувачу предмета лізингу, якщо укладеним між лізингодавцем та продавцем договором про відчуження предмета лізингу передбачено виконання зазначеного зобов'язання безпосередньо лізингоодержувачу;   -61- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Підпункт 7 пункту 1 статті 15 викласти в такій редакції: "7) пред'являти безпосередньо продавцю предмета непрямого фінансового лізингу вимоги щодо якості і комплектності, строків поставки та інші вимоги, які передбачені Законом та/або укладеним між продавцем та лізингодавцем договором купівлі-продажу предмета лізингу".  
Враховано   7) пред'являти безпосередньо продавцю предмета непрямого фінансового лізингу вимоги щодо якості і комплектності, строків поставки та інші вимоги, які передбачені Законом та/або укладеним між продавцем та лізингодавцем договором купівлі-продажу предмета лізингу;  
126. - вимоги щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу;       
127. - вимоги щодо здійснення монтажу та запуску в експлуатацію предмета лізингу, якщо це передбачено укладеним між лізингодавцем та продавцем договором про його відчуження ;       
128. - вимоги щодо безоплатного усунення як прихованих, так і зазначених в акті прийому-передачі недоліків предмета лізингу, або відшкодування витрат на їх усунення чи виправлення;       
129. - вимоги щодо заміни предмета лізингу, у разі виявлення недоліків предмету лізингу відчуженого продавцем з гарантією якості, якщо це можливо і лізингодавець не заперечує проти цього;   -62- Сергієнко О.І.
У в абзаці п'ятому пп.9) пункту 1 статті 15 вилучити слова "якщо це можливо і лізингодавець не заперечує проти цього".  
Враховано частково    
130. - інші вимоги, виконання яких передбачено законом та/або укладеним між лізингодавцем та продавцем договором про відчуження предмета лізингу - безпосередньо лізинго-одержувачу;       
131. 9) викупати предмет фінансового лізингу відповідно до умов договору;      8) викупати предмет фінансового лізингу відповідно до умов договору.  
132. 2. Лізингоодержувач зобов'я-заний:      2. Лізингоодержувач зобов'язаний:  
133. 1) прийняти та користуватися предметом лізингу відповідно до його призначення та умов договору;      1) прийняти та користуватися предметом лізингу відповідно до його призначення та умов договору;  
134. 2) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;      2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;  
135. 3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;      3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;  
136. 4) у передбачені договором строки та порядку, надавати лізингодавцю інформацію про свій фінансовий стан та про стан предмета лізингу;      4) у передбачені договором строки та порядку надавати лізингодавцю інформацію про стан предмета лізингу;  
137. 5) надавати лізингодавцеві доступ до предмету лізингу, та забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;   -63- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У пункті 2 статті 15: У пп.4 вилучити слова "про свій фінансовий стан та"; пп.5 доповнити словами "відповідно за договором лізингу"; пп.6 викласти в такій редакції: "письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний період і продавця предмета непрямого фінансового лізингу, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу відповідно до договору лізингу;" пп.7 вилучити.  
Враховано   5) надавати лізингодавцю доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання відповідно до договору лізингу;  
138. 6) письмово повідомляти лізингодавця про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі, порушення строків проведення або непроведення поточного або сезонного технічного обслуго-вування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно відбитись на стані предмета лізингу - негайно, але у будь-якому випадку не пізніше другого робочого дня за днем настання вищезазначених подій чи фактів;   -64- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
У підпункті 6 пункту 2 статті 15 після слова "лізингодавця" доповнити словами "а в гарантійний період і продавця…"  
Враховано   6) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний період і продавця предмета непрямого фінансового лізингу, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу відповідно до договору лізингу;  
    -65- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 15: пп.8 пункту 2 викласти в такій редакції: "8) відшкодовувати лізингодавцеві витрати на утримання предмета лізингу у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;";  
Враховано в пп.7   
139. 7) письмово повідомляти лізингодавця про всі випадки порушення провадження у справах про банкрутство лізингоодержувача, накладення арешту на майно лізинго-одержувача, позбавлення ліцензії на вид підприємницької ді-яльності у якому передбачалось використання предмета лізингу, а також про настання інших подій та фактів, які унеможливлюють або можуть негативно позна-читись на виконанні договору лізингу - негайно, але у будь-якому випадку не пізніше другого робочого дня за днем настання вищезазначених подій чи фактів;   -66- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 15: у пп.10 вилучити слова "з урахуванням нормального зносу, або"; пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу продавцем може визначатись окремим укладеним з ним договором".  
Враховано в пп.9   
140. 8) відшкодовувати лізинго-давцеві витрати за здійснення капітального ремонту у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;      7) відшкодовувати лізингодавцю витрати на утримання предмета лізингу у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;  
141. 9) у разі відмови від прийняття предмета лізингу, забезпечити його зберігання протягом строку, передбаченого законом та/або договором;      8) у разі відмови від прийняття предмета лізингу забезпечити його зберігання протягом строку, передбаченого цим Законом та/або договором;  
142. 10) у разі закінчення строку користування предметом лізингу, в т.ч. і у разі коли предмет фінансового лізингу не було придбано лізингоодержувачем, а також у разі дострокового розірвання договору та у інших передбачених законом та договором випадках достроко-вого повернення лізингового майна, - повернути предмет лізингу у стані, у якому його було прийнято у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.      9) у разі закінчення строку користування предметом лізингу, у тому числі якщо предмет фінансового лізингу не був придбаний лізингоодержувачем, а також у разі дострокового розірвання договору та в інших передбачених законом і договором випадках дострокового повернення лізингового майна, повернути предмет лізингу у стані, обумовленому договором.  
143. 3. Право лізингоодержувача на ремонт і технічне обслуговування предмета лізингу продавцем може визначатись окремим укладеним з ним договором.      3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу продавцем може визначатись окремим укладеним з ним договором.  
144. Стаття 16. Реєстрація предмета лізингу      Стаття 16. Реєстрація предмета лізингу  
145. 1. Предмет лізингу підлягає обов'язковій державній реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законодавством. Якщо іншого не встановлено законодавством, предмет лізингу може реєструватись як на ім'я лізингодавця, так і на ім'я лізингоодержувача, відповідно до досягнутої між ними угоди.   -67- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 16: у першому реченні п.1 вилучити слово "обов'язковій"; у другому реченні п.1 слово "угоди" замінити на слово "домовленості";  
Враховано   1. Предмет лізингу підлягає державній реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законодавством. Якщо інше не встановлено законодавством, предмет лізингу може реєструватись як на ім'я лізингодавця, так і на ім'я лізингоодержувача відповідно до досягнутої між ними домовленості.  
146. 2. Якщо іншого не встановлено законодавством, лізингодавець і лізингоодер-жувач мають право передбачати у лізинговому договорі, окрім випадків обов'язкової державної реєстрації, і інші випадки та порядок реєстрації предмета лізингу.   -68- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 16: у п.2 вилучити слова "та порядок".  
Враховано   2. Якщо інше не встановлено законодавством, лізингодавець і лізингоодержувач мають право передбачати у лізинговому договорі, окрім випадків обов'язкової державної реєстрації, і інші випадки реєстрації предмета лізингу.  
147. 3. Якщо об`єктом лізингу є рухоме майно, повідомлення про права лізингодавця на це рухоме майно може бути зареєстроване в Державному реєстрі забезпечених прав на рухоме майно.   -69- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пункт 3 статті 16 виключити.  
Враховано частково   3. Якщо предметом лізингу є рухоме майно, повідомлення про права лізингодавця на це рухоме майно може бути зареєстроване в порядку, визначеному законодавством.  
148. Стаття 17. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування      Стаття 17. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування  
149. 1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачене договором.      1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором.  
150. 2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не передбачене договором.      2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором.  
151. 3. У разі прострочки строку прийому-передачі предмета лізингу лізингодавцем або лізингоодержувачем, як при його наданні у користування лізин-гоодержувачеві, так і при його поверненні лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу несе сторона, дії чи бездіяльність якої мали своїм наслідком прострочку прийому чи передачі предмета лізингу.      3. У разі прострочки строку прийому-передачі предмета лізингу лізингодавцем або лізинго-одержувачем, як при його наданні у користування лізингоодержувачу, так і при його поверненні лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу несе сторона, дії чи бездіяльність якої мали своїм наслідком прострочку прийому чи передачі предмета лізингу.  
152. 4. Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню у випадках, коли їх обов'язковість встановлена законом або договором - у порядку, визначеному законодавством та конкретним договором.   -70- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У п.4 статті 17 вилучити слово "конкретним".  
Враховано   4. Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню у випадках, коли їх обов'язковість встановлена законом або договором, у порядку, визначеному законодавством та договором.  
153. Якщо іншого не встановлено договором лізингу, витрати на страхування за договором фінансовому лізингу несе лізингоодержувач, а за договором оперативного лізингу - лізингодавець.   -71- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Частину 2 пункту 4 статті 17 викласти у наступній редакції: "Витрати на страхування за договором лізингу несе лізингоодержувач, якщо договором лізингу не передбачено іншого. Якщо витрати на страхування за договором лізингу несе лізингодавець, сума таких витрат відшкодовується лізингоодержувачем у складі лізингових платежів".  
Враховано частково   Якщо інше не встановлено договором лізингу, витрати на страхування за договором фінансового лізингу несе лізингоодержувач, а за договором оперативного лізингу - лізингодавець. Якщо витрати на страхування за договором лізингу несе лізингодавець, сума таких витрат відшкодовується лізингоодержувачем у складі лізингових платежів.  
154. Стаття 18. Утримання предмета лізингу      Стаття 18. Утримання предмета лізингу  
155. 1. Лізингоодержувач, протя-гом усього часу перебування предмету лізингу у його користуванні, повинен підтримувати його у справному стані проводячи за власний рахунок, якщо інше не встановлено законом або договором, необхідне технічне обслуговування, поточний, а у передбаченим договором випадках, і капітальний ремонт.   -72- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Пункти 1, 2 статті 18 викласти у наступній редакції: "1. Лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмету лізингу у його користуванні повинен підтримувати його у справному стані. 2. При фінансовому лізингу всі витрати на утримання предмета лізингу, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуго-вуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором лізингу. При оперативному лізингу всі витрати на утримання предмета лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу".  
Враховано редакційно   1. Лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лізингу в його користуванні повинен підтримувати його у справному стані.  
156. 2. Капітальний ремонт предмету лізингу здійснюється лізингодавцем за його рахунок, якщо іншого не передбачено договором.   -73- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Пункт 3 статті 18 вилучити.  
Враховано   2. При фінансовому лізингу витрати на утримання предмета лізингу, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом несе лізингоодержувач, якщо іншого не встановлено законом та/або договором. При оперативному лізингу витрати на утримання предмета лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів несе лізингодавець, якщо іншого не встановлено законом та/або договором.  
157. 3. У разі зволікання з проведенням ремонту стороною, зобов'язаною його робити за законом або договором, інша сторона має право провести такий ремонт з наступним відшкодуванням його вартості за рахунок зобов'язаної за законом чи договором сторони. При цьому лізингоодержувач має право на залік вартості відповідних витрат із ідентичними за вартістю його зобов'язаннями по внесенню плати за користування предметом лізингу та/або плати за придбання предмета фінансового лізингу.       
158. Стаття 19. Правові наслідки поліпшення лізингоодер-жувачем предмета лізингу   -74- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю 19 виключити.  
Враховано частково   Стаття 19. Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу  
159. 1. У разі здійснення за дозволом лізингодавця поліпшення предмету лізингу, лізингоодержувач має право на відшкодування відповідних витрат, або на залік вартості відповідних витрат із ідентичними за вартістю його зобов'язаннями по сплаті лізингових платежів та/або по сплаті вартості предмета фінансового лізингу, якщо іншого не встановлено законом або договором.   -75- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У статті 19: п.1 викласти в такій редакції: "У разі здійснення за дозволом лізингодавця поліпшення предмета лізингу, лізингоодержувач має право на відшкодування відповідних витрат, або на залік вартості відповідних витрат, якщо інше не встановлено законом або договором"; пп.2 та 3 вилучити.  
Враховано   У разі здійснення за дозволом лізингодавця поліпшення предмета лізингу, лізингоодержувач має право на відшкодування відповідних витрат, або на залік вартості відповідних витрат, якщо інше не встановлено законом або договором.  
160. Якщо в результаті здійснення зазначеного поліпшення предмет лізингу перестав існувати у попередньому стані, тобто якщо результатом проведення поліп-шеннь стало створення нової речі, лізингоодержувач стає її співвласником у розмірі частки вартості відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу, якщо іншого не встановлено законом або договором.      Якщо в результаті здійснення зазначеного поліпшення предмет лізингу перестав існувати у попередньому стані, тобто якщо результатом проведення поліпшення стало створення нової речі, лізингоодержувач стає її співвласником у розмірі частки вартості відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу, якщо інше не встановлено законом або договором.  
161. 2. Якщо поліпшення предмета лізингу здійснене лізингоодер-жувачем без дозволу лізинго-давця, лізингодавець має право або здійснити залік вартості відповідних витрат на поліпшення із ідентичними за вартістю зобов'язаннями лізин-гоодержувача по сплаті лізин-гових платежів та/або по сплаті вартості предмета фінансового лізингу, або відшкодувати лізингоодержувачеві вартість відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу.       
162. При відмові лізингодавця від проведення зазначеного заліку або від відшкодування вартості здійснених поліпшень предмета лізингу, лізингоодержувач має право на вилучення здійснених ним поліпшень, за умови що такі поліпшення можуть бути відділені від предмету лізингу без шкоди для нього.       
163. 3. Витрати лізингоодержувача на поліпшення предмета лізингу, здійсненого без дозволу лізинго-давця, якщо поліпшення не можуть бути відділені від предмету лізингу без шкоди для нього, відшкодуванню не підлягають.       
164. Стаття 20. Відповідальність за шкоду, заподіяну у зв'язку з використанням предмету лізингу   -76- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю 20 виключити.  
Відхилено   Стаття 20. Відповідальність за шкоду, заподіяну у зв'язку з використанням предмета лізингу  
165. 1. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку із користуванням предметом лізингу (у тому числі і таким, що відповідно до законодавства, є джерелом підвищеної небез-пеки), підлягає відшкодуванню лізингоодержувачем на загаль-них підставах.   -77- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 20 наприкінці доповнити текстом ", встановлених законодавством".  
Враховано   1. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з використанням предмета лізингу (у тому числі і таким, що відповідно до законодавства є джерелом підвищеної небезпеки), підлягає відшкодуванню лізинго-одержувачем на встановлених законодавством підставах, якщо інше не передбачено договором.  
    -78- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
П.1 статті 20 доповнити словами "якщо інше не передбачено договором".  
Враховано    
166. 2. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з користуванням предметом лізингу, підлягає відшкодуванню лізингодавцем у разі, якщо вона була спричинена відомими лізингодавцю особливими властивостями або недоліками предмета лізингу, про які лізингоодержувач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.      2. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з використанням предмета лізингу, підлягає відшкодуванню лізингодавцем у разі, якщо вона була спричинена відомими лізингодавцю особливими властивостями або недоліками предмета лізингу, про які лізингоодержувач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.  
167. Стаття 21. Лізингові платежі      Стаття 21. Лізингові платежі  
168. 1. Сплата лізингових платежів здійснюється лізингоодержу-вачем у визначених лізинговим договором: складі, розмірах, строки, спосіб та формах.   -79- Сергієнко О.І.
В першому абзаці статті 21 слова "строки, спосіб" замінити на "строках, способах".  
Враховано   1. Сплата лізингових платежів здійснюється лізингоодержувачем у визначених договором лізингу: складі, розмірах, строках, способах та формах.  
    -80- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
У п.1 статті 21 слова "лізинговим договором" замінити на слова "договором лізингу"; п.3 статті 21 вилучити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.  
Враховано    
169. 2. Лізингові платежі включають:      2. Лізингові платежі включають:  
170. плату за користування предметом лізингу;   -81- Гусак Л.Г. (в.о. № 144)
Пункти 1 та 5 статті 21 об'єднати і викласти в такій редакції: "Сплата лізингових платежів здійснюється лізингоодержувачем у визначених лізинговим договором: складі, розмірах, строках, способах та формах. Умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу"; пункт 6 статті 21 вважати пунктом 5 цієї статті.  
Враховано   плату за користування предметом лізингу;  
171. відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу, якщо це передбачено договором лізингу;      відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу, якщо це передбачено договором лізингу;  
172. відшкодування лізингодавцю інших передбачених договором лізингу витрат.      відшкодування лізингодавцю інших передбачених договором лізингу витрат.  
173. 3. Договором лізингу може передбачатись перерахування лізингодавцю визначеної договором грошової суми, як забезпечення виконання лізинго-одержувачем його зобов'язань за договором. Зазначена сума: у разі дострокового розірвання догово-ру з вини лізингоодержувача, переходить до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає поверненню лізинго-одержувачу; у визначеному договором порядку може бути використана при остаточному розрахунку між сторонами лізингового договору.       
174. 4. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингоодержувача, сплачені ним лізингові платежі поверненню не підлягають.      3. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингоодержувача сплачені ним лізингові платежі поверненню не підлягають.  
175. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингодавця, лізингоодер-жувачу мають бути повернені сплачені ним лізингові платежі: на відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу; інші лізингові платежі, повернення яких прямо передбачене договором.      У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингодавця, лізингоодержувачу мають бути повернені сплачені ним лізингові платежі: на відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу; інші лізингові платежі, повернення яких прямо передбачено договором.  
176. 5. Розміри, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів та умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу.       
177. 6. Лізингові платежі відповідно до законодавства України відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача.      4. Лізингові платежі відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача, якщо інше не встановлено законом.  
178. Стаття 22. Сублізинг       
179. 1. Якщо це прямо не заборонено законом, передача лізингоодержувачем предмета лізингу у сублізинг третім особам може здійснюватись лише за попередньої згоди лізингодавця на письмово визначених з ним умовах. Складові частини предмета лізингу можуть бути передані у сублізинг лише у разі, якщо така передача не потягне за собою неможливість користування предметом лізингу згідно його призначення та умов договору лізингу.       
180. 2. Користування переданого у сублізинг предмета лізингу або його складовими частинами, здійснюється на підставі укладеного у письмовій формі договору, істотні умови якого мають відповідати вимогам чинного законодавства щодо договорів лізингу відповідного виду та форми та не повинні суперечити договору лізингу.   -82- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Шаров І.Ф.
Пункт 2 статті 22 доповнити словами такого змісту: "Сублізингоодержувач не може набувати права власності на предмет сублізингу".  
Відхилено    
181. 3. Положення договору сублізингу, що суперечать відповідним положенням договору лізингу є недійсними. У разі, якщо положення договору сублізингу суперечать відпо-відним положенням договору лізингу, застосовуються поло-ження договору лізингу. Зміни та доповнення, внесені до договору лізингу після укладення відповідного договору сублізин-гу, є обов'язковими для сублі-зингоодержувача лише у разі, якщо про обов'язковість для нього таких змін та доповнень застережено у договорі сублізингу.       
182. 4. Передача предмета лізингу (його складових частин) у сублізинг не звільняє лізингоодержувача від виконання ним всіх його зобов'язань за договором лізингу. Перевід лізингоодержувачем його боргу на іншу особу допускається лише за згодою лізингодавця у визначеному чинним законодав-ством порядку.       
183. 5. По відношенню до сублізингоодержувача сублізин-годавець несе весь обсяг зобов'язань та користується всім обсягом прав визначених чинним законодавством щодо лізинго-давця, за виключенням прав лізингодавця щодо визначення умов передачі предмета лізингу або його складових частин у сублізинг.       
184. По відношенню до сублізингодавця сублізингоодер-жувач несе весь обсяг зобов'язань та користується всім обсягом прав визначених чинним законодавством щодо лізинго-одержувача, за виключенням прав лізингоодержувача щодо продавця предмета лізингу.       
185. 6. Лізингодавець має право пред'являти до сублізинго-одержувачів, обов'язкові для виконання останніми згідно відповідних положень договору лізингу та чинного законодавства, вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здіснення перевірок умов його використування та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізинго-одержувача, повернення пред-мета лізингу у всіх передбачених чинним законодавством та договором лізингу випадках, та виконання фінансових зобов'я-зань за договором сублізингу безпосередньо лізингодавцю у разі невиконання чи прострочки виконання відповідних зобов'я-зань сублізингодавцем за дого-вором лізингу (у розмірі, що не перевищує відповідних фінан-сових зобов'язань лізинго-одержувача за договором лізингу).   -83- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Статтю 22 доповнити пунктом 7 наступного змісту: "7. Забороняється укладати договори сублізингу предмета лізингу, що знаходиться у сублізингу".  
Враховано в статті 5   
186. Сублізинг припиняється з моменту припинення дії відповідного договору лізингу.       
187. Стаття 23. Вирішення спорів      Стаття 22. Вирішення спорів  
188. 1. Спори, що виникають при укладенні та виконанні лізингових договорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.      1. Спори, що виникають при укладенні та виконанні лізингових договорів, вирішуються відповідно до законодавства України.  
189. 2. Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, вирішуються з урахуванням визначених такими договорами умовами розгляду та вирішення спорів.      2. Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, вирішуються з урахуванням визначених такими договорами умов розгляду та вирішення спорів.  
190. Стаття 24. Амортизаційні відрахування      Стаття 23. Амортизаційні відрахування  
191. 1. Амортизаційні відрахуван-ня на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства.      1. Амортизаційні відрахування на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства.  
192. 2. Договором лізингу, відповідно до законодавства, може передбачатись прискорена амортизація предмету лізингу.      2. Договором лізингу, відповідно до законодавства, може передбачатись прискорена амортизація предмета лізингу.  
193. Стаття 25. Бухгалтерський облік та звітність      Стаття 24. Бухгалтерський облік та звітність  
194. Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій здійснюються відповідно до законодавства.      Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій здійснюються відповідно до законодавства.  
195. Стаття 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при міжнародному лізингу      Стаття 25. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при міжнародному лізингу  
196. Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при виконанні договорів міжнародного лізингу сплачуються відповідно до законодавства України.      Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при виконанні договорів міжнародного лізингу сплачуються відповідно до законів України.  
197. Стаття 27. Реєстрація договорів лізингу   -84- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 27 вилучити.  
Враховано    
198. 1. У разі, якщо предмет лізингу перебуває у державній власності, або якщо для його придбання залучаються державні кошти, чи якщо виконання відповідних зобов'язань за лізинговим договором забезпечується державними гарантіями, договір лізингу підлягає обов'язковій реєстрації у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.       
199. Не зареєстровані у вказаному порядку лізингові договори визнаються недійсними.   -85- Фурдичко О.І. (в.о. № 125)
Самойленко Ю.І. (реєстр. картка № 375)
Доповнити статтею 28 наступного змісту: "Стаття 28. Здійснення лізингових операцій у пріоритетних напрямках економіки. Держава надає підтримку у проведенні лізингових операцій у пріоритетних напрямках економіки, у тому числі у галузі сільського господарства, транспорту, а також для вирішення проблем екологічної безпеки. Порядок і умови надання державної підтримки визначається законодавчими актами України. Фінансування лізингу у галузі екології може здійснюватись за рахунок державних фондів, створених при центральних та місцевих органах державної влади, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України". Статтю 28 вважати статтею 29.  
Відхилено    
200. Стаття 28. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
201. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -86- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
Частину першу статті 28 вилучити.  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
202. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.      2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
203. 3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону:   -87- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
У статті 28: в частині третій слова "після опублікування цього Закону" замінити словами "з дня набуття чинності цим Законом"; в п.1 частини третьої текст "пропозиції про внесення змін до законодавчих актів" замінити текстом "законопроекти необхідні для приведення інших законів України у відповідність до цього Закону"; в п.2 частини третьої слово "рішення" замінити словами "нормативно-правові акти".  
Враховано редакційно   3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом:  
204. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
205. привести свої рішення у відповідність із цим Законом;      привести свої рішення у відповідність із цим Законом;  
206. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;      розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;  
207. забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -88- Беспалий Б.Я. (реєстр. картка № 404)
В п.4 частини третьої статті 28 слова "перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому" замінити словами "приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до цього".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -89- Чукмасов С.О. (в.о. № 24)
Статтю 28 викласти в наступній редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; привести свої рішення у відповідність із цим Законом; розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом".  
Враховано