Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про фіксований сільськогосподарський податок'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Проект Закон України  
1. Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"      Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"  
2. 1. Внести до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N5-6, ст. 39, N9-10, ст. 69, N17, ст. 112) такі зміни:   -1- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 2 статтi 2 пiсля слiв "...на загальних пiдставах" доповнити текстом такого змiсту: "крiм випадкiв, зазначених у абзаці третьому частини першої статтi 9";  
Враховано частково   1. Внести до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N5-6, ст. 39, N9-10, ст. 69, N17, ст. 112) такі зміни: 1.1. У статті 2: 1) частину шосту викласти у такiй редакцiї: "Кiлькiсть сiльськогосподарської продукцiї, що поставляється в рахунок фiксованого сiльськогосподарського податку, визначається виходячи iз нарахованої до сплати в звiтному податковому роцi суми фiксованого сiльськогосподарського податку та договiрної цiни (але не нижче бiржової цiни за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукцiї) на ту продукцiю, яка поставляється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати"; 2) частини сьому та восьму виключити;  
    -2- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 5 статтi 2 викласти у такiй редакцiї: "Платники фiксованого сiльськогосподарського податку (далi платники податку) сплату фiксованого сiльськогосподарського податку можуть проводити як у грошовiй формi, так i у виглядi поставок сiльськогосподарської продукцiї";  
Відхилено    
    -3- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 6 статтi 2 викласти у такiй редакцiї: "Кiлькiсть сiльськогосподарської продукцiї, що поставляється в рахунок фiксованого сiльськогосподарського податку, визначається виходячи iз нарахованої до сплати в звiтному податковому роцi суми фiксованого сiльськогосподарського податку та договiрної цiни (але не нижче бiржової цiни за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукцiї) на ту продукцiю, яка поставляється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати";  
Враховано    
    -4- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частини 7 та 8 виключити;  
Враховано    
    -5- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 1 статтi 3 пiсля слiв "сiльськогосподарських угiдь" доповнити текстом такого змiсту: "та земель пiд водою, якi використовуються рибницькими рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення та вирощування риби" i далi за текстом;  
Відхилено    
3. 1) частину другу статті 3 доповнити словами: "та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку";   -6- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 2 статтi 3 доповнити текстом такого змiсту: "та до органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку";  
Враховано   2. Частину другу статтi 3 доповнити словами: "та до органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку";  
    -7- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 3 статтi 3 пiсля слiв "для багаторiчних насаджень - 0,3", доповнити текстом такого змiсту: "для земель пiд водою, якi використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення та вирощування риби - 1,5 вiдсотка вiд грошової оцiнки одиницi площi рiллi по областi";  
Відхилено    
    -8- Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239)
Статтю 3 доповнити новою частиною: "Фізичні особи, які надають земельні ділянки в оренду, платникам фіксованого податку, мають бути звільнені від плати (податку) за землю."  
Відхилено    
4. 2) частину першу статті 5 викласти в такій редакції: "Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і подають загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на всю площу сільськогосподарських угідь органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року. В той же термін платник податку окремо по кожній земельній ділянці подає органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку";   -9- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
До частини 1 статтi 5 внести такi змiни: Слова "...i подають розрахунок органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року" та доповнити цей абзац текстом такого змiсту: "i подають загальний розрахунок фiксованого сiльськогосподарського податку на всю площу сiльськогосподарських угiдь та земель пiд водою, якi використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення та вирощування риби, за формою, затвердженою Державною податковою адмiнiстрацiєю, до органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку щороку до 1 лютого. В той же термiн окремо по кожнiй земельнiй дiлянцi подається до органу державної податкової служби за мiсцем розташування такої земельної дiлянки розрахунок фiксованого сiльськогосподарського податку."  
Враховано частково    
    -10- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 5 статтi 5 викласти в такiй редакцiї: "Витрати, пов'язанi з транспортуванням товарної сiльськогосподарської продукцiї в рахунок фiксованого сiльськогосподарського податку до заготiвельних (переробних) пiдприємств i органiзацiй, несуть платники податку. Затрати заготiвельних (переробних) пiдприємств i органiзацiй з приймання продукцiї вiдшкодовуються за рахунок цiни, яка прийнята в розрахунках при сплатi фiксованого сiльськогосподарського податку. Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з вiдповiдною районною державною адмiнiстарцiєю.";  
Відхилено    
5. 3) частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки";   -11- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Статтю 6 пiсля частини 1 доповнити частиною 2 такого змiсту: "В разi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку у виглядi поставок сiльськогосподарської продукцiї, заготiвельнi (переробнi) пiдприємства, органiзацiї забезпечують надходження коштiв на рахунок вiддiлення Державного казначейства у районах на рiвнi договiрних цiн (але не нижче бiржових цiн за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукцiї) i приймають на себе податковi зобов'язання в частинi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку за отриману в натуральнiй формi продукцiю."  
Відхилено   3. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки";  
    -12- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину 2 статтi 8 доповнити текстом такого змiсту: "Заготiвельнi (переробнi) пiдприємства i органiзацiї приймають на себе вiдповiдальнiсть в частинi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку за отриману вiд платникiв у рахунок його сплати сiльськогосподарську продукцiю у натуральнiй формi. Податковi зобов'язання зi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку в частинi сплати податку натурою перекладаються на заготiвельнi (переробнi) пiдприємства з моменту виписки прибуткової квитанцiї.";  
Відхилено    
6. 4) доповнити частину першу статті 9 абзацом такого змісту: "У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку новостворені на його базі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, залишаються в 2000 році платниками цього податку".   -13- Дроботов А.І. (реєстр. картка № 355)
Частину першу пункту 1 статті 9 доповнити абзацем такого змісту: "У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку новостворені на його базі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, також є платником цього податку. На такі підприємства не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону."  
Враховано   4. Устатті 9: 1) частину першу пункту першого статті 9 доповнити абзацем такого змісту: "У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку створені на його основі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, також є платником цього податку. На такі підприємства не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону." 2) частину першу пункту першого статті 9 доповнити новою частиною такого змiсту: "У разi виникнення форс-мажорних обставин (стихiйне лихо та iншi обставини непереборної сили, що виникли не з вини платника) по кожному конкретному платнику, за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України та Мiнiстерством агропромислової політики України приймається рiшення про реструктуризацiю (вiдстрочку) сплати фiксованого сiльськогосподарського податку. При цьому для такого платника в наступному податковому роцi вимоги частини першої та частини другої статті 2 не застосовуються.  
    -14- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
У частині першій статті 9 після слів "організаційно-правових форм" доповнити словами "і форм власності" далі за текстом. Після слів "виробництвом (вирощуванням) доповнити словами "заготівля (переробка)" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -15- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
В частині першій статті 9 замість слів "суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм" записати наступне: "приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, та інші суб"єкти господарювання, засновані на приватній власності (приватні формування)" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -16- Мороз О.О. (в.о. № 92)
Семенюк В.П. (реєстр. картка № 370)
Клочко М.О. (в.о. № 148)
Частину першу статті 9 "Прикiнцевi положення" доповнити новою частиною такого змiсту: "У разi виникнення форс-мажорних обставин (стихiйне лихо та iншi обставини непереборної сили, що виникли не з вини платника) по кожному конкретному платнику, за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України та Мiнiстерством агропромислової політики України приймається рiшення про реструктуризацiю (вiдстрочку) сплати фiксованого сiльськогосподарського податку. При цьому для такого платника в наступному податковому роцi вимоги статтi 2 в частинi перевищення 50 вiдсоткiв суми, одержаної вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки, вiд загальної суми валового доходу не застосовуються".  
Враховано    
    -17- Франчук А.Р. (в.о. № 10)
Пункт 1 статті 9 викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2000 року.  
Відхилено    
    -18- Ващук К.Т. (в.о. № 20)
Пункт 1 статті 9 викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня опублікування".  
Враховано    
7. 2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.      Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.